Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund"

Transkript

1 Årsmelding NFF 2010 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1

2 . 2

3 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF) Egen organisasjon Foreninger Nedleggelse av foreninger Opprettelse av foreninger % NFF medlemskap Medlemsbevegelsen Verving og profilering Vervekonseptet Ownersbuy - eget fordelskonsept for NFFs medlemmer Reisegavekort Forbundets dag Verving av aspiranter Utmerkelser Forbundets gullmerke Forbundets hedersbevis LOs jakkemerke med diplom Forbundets æresmedlemmer Sentralstyret Det sentrale arbeidsutvalget (AU) og administrasjonen Forhandlingsutvalget Kontrollkomiteen NFFs representasjon i diverse råd, utvalg og styrer Kriminalomsorgens aspirantnemnd Det sentrale arbeidsmiljøutvalget for kriminalomsorgen (SAK) Det sentrale tilsettingsrådet i kriminalomsorgen Uniformsutvalget i kriminalomsorgen Sentral likestillings- og ikke diskrimineringstillitsvalgt Nordiske Fengselsfunksjonærers Union (NFU) Karakterkommisjonen på KRUS Landsorganisasjonen i Norge (LO) LOs sentralbord Representantskap og kongress Sekretariatet Komiteen for bank, personforsikring og sparing i SpareBank1(BFK) Kontaktmøte NFF og SpareBank Fellesutvalget for LOfavør produkter IA-avtalen, referansegruppe LOs homoutvalg Personvernprosjekt i LO LOs utvalg for familie- og likestillingspolitikk LOs utvalg for rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning LOs utvalg for koordinering av verve og rekrutterings arbeid LO Stat og LO Media LO Stats arbeidsutvalg Styret i LO Stat Representantskapet i LO Stat Kontrollkomiteen i LO Stat Styret i Stiftelsen Aktuell LO Stats studieråd Informasjonsstrategi for LO Stat - fagbladene LO Stats utdanningsstipend konferanser, seminarer, kurs m.m Kriminalpolitisk konferanse på Sundvolden mars KITT-konferansen april Fengsel og Friomsorgens idrettsforbunds 6. ordinære forbundsting 29. mai Faget i fokus IX juni Årsmøte i AOF Ekstraordinært representantskaps - møte i LO Stat 8. februar HMS-konferansen IA-avtale - nye grep 22. juni NFU - representantskapsmøte og konferanse september

4 3.1.9 Strafferettskonferanse i Østfold 5. oktober Strafferettskonferanse Oslo 20. oktober Konferanse om arbeidstid oktober Fagkonferanse i Stjørdal november LO stats kartellkonferanse på Gol november Samarbeidskonferanse KRUS 30. oktober KSFs ledersamling på Gardermoen. 8. desember LOs organisasjonskonferanse Sørmarka desember Kursvirksomhet Forbundets egen kursvirksomhet Kursbudsjettet Det ble i 2010 gjennomført medlemskurs ved følgende enheter: Kurs for styret i tjenestegruppa på KRUS NFFs forbundsskole Medlemskurs i Liverpool/Leeds Kick off på Sørmarka Medlemskurs for aspiranter på teoriåret Kurs for enhetsleder foreningen LO Stat kurs AOF Informasjon Informasjon fra forbundet Elektronisk tilgang til avtaleverk Protokoller, referater og rundskriv Pressemeldinger og informasjons skriv Informasjon Ukefaks Nyhetsbrev Forbundets hjemmeside Magasinet Aktuell for NFF bemanning, nye stillinger, turnus og arbeidstid Generelt om bemanningssituasjonen Bemanningsanalysen Bemanningsmangel ved Oslo fengsel Turnussaker i kriminalomsorgen Arupsgate overgangsbolig Revisjon av arbeidstidsbestemmelsene i kriminalomsorgen Arbeidstidsreglementet omregning av passiv tjeneste Uenighet om tolkning av fellesbestemmelsene 7 - Ek i Hedmark Personalpolitikk Seniorpolitikk i kriminalomsorgen Personalreglementet i kriminalomsorgen Personalreglementet for aspirantene Eksamensreglement ved fengselsskolen Tilsettingsrådene Yrkesskadeskader Medlem yrkesskade Medlem yrkesskade Medlem yrkesskade Andre saker Relasjoner mellom ansatt og innsatt - Straffegjennomføringsloven Medlemmene og oppreisning etter gisseltakning Medlem bistand fra LO juridisk avdeling Medlem tilsettings- og lønnsforhold Medlem Personalsak Medlem personalsak Medlem Personalsak Medlem Personalsak Medlem trakassering Medlem oppsigelse Medlem oppsigelse Medlem pliktår Medlem personalsak Medlem eksamensnekt Medlem krav om utbetaling av sykepenger

5 Medlem Personalsak Medlem personalsak Medlem personalsak Medlem juridisk bistand etter omstilling Medlem diskriminering på bakgrunn i diabetes statsbudsjettet for 2010 kap 430 Kriminalomsorgen Tildelingsbrevet til regionene Budsjettsituasjonen Tildelingsbrev 2010 Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Tildelingsbrev 2010 Kriminalomsorgens IT-tjeneste KITT Revidert nasjonalbudsjett 2010 (RNB) Forslag til statsbudsjett for Lønns- og tariffpolitikk Lønnspolitikk i kriminalomsorgen Forbundets lønnspolitikk Tariffoppgjøret pr. 1. mai Sentralt justeringsoppgjør pr. 1. juli Lokale lønnsforhandlinger pr. 1. september Forhandlinger etter Hovedtariffavtalen pkt Øvrige lønnssaker Krav på hovedverneombudet - retningslinjer Aspirantenes lønn Revisjon av særavtale om økonomiske vilkår m.v. under tjenestegjøring i internasjonale operasjoner Stillingen som båtfører - ny stillingskode kriminalomsorgens utdanningssenter(krus) Utvelgelse av praksisfengsler Fordeling av pliktårsbetjenter KRUS katalogen Etter- og videreutdanning - Kompetanseløftet Aspirantene ved Ravneberget- ny fysisk test KRUS organisering Fengselsskolen omgjøres til høgskole - søknad om NOKUT- godkjenning Arbeidsmiljøsaker Det sentrale Arbeidsmiljøutvalget (SAMU) Arbeidsmiljøet i kriminalomsorgen -Trygg kriminalomsorg Hovedverneombudet i kriminalomsorgen IA-avtalen kriminalomsorgen - faglige spørsmål Samarbeid med politiske myndigheter Faglig-politisk arbeidsgruppe for kriminalomsorgen, nedsatt av samarbeidskomiteen LO- DnA Samarbeid med Kriminalomsorgens Sentrale forvaltning Generelt Samarbeidsutvalg for implementering av Stortingsmeldingen Informasjonsmøter med mellom organisasjonene og KSF Kapasitet - og strukturplan for den framtidige kriminalomsorgen Smittevern i fengslene - sprøyter i fengslene Utlevering av medisiner samt bistand til helsetjenesten med å ta urinprøver av innsatt Kartlegging i kriminalomsorgen - pilotprosjekt Halden fengsel og Østfold friomsorg Dublering ved Åna fengsel Arbeidssituasjonen ved Oslo fengsel ND-sentret i Bergen narkotikaprogram med domstolkontroll Fungering som fengselsførstebetjent ved Evje fengsel- person uten Fengselsskole Sonings- og varetektsalternativer for innsatte under 18 år Styringsgruppa soning med elektronisk kontroll (EK) Prosjektgruppa Vedlikehold, modernisering og bygging i kriminalomsorgen

6 Bodø overgangsbolig Aktivitetsbygg Oslo fengsel Felles elektronisk saksbehandlingsog arkivsystem ESAK Innkalling og utsettelse av fullbyrdelse av straff - overføring til KSF Oppfølging av rusmestringsenhetene Uniformsavtalen i kriminalomsorgen Uniformsutvalget i kriminalomsorgen Hovedavtalen i staten Tilpasningsavtalen til Hovedavtalen i Staten Permisjon etter HA 33 - fordeling av kvoten for Brudd på Hovedavtalen - kriminalomsorgen region nord LOfavør Fritidsulykkesforsikring LOfavør Kollektiv hjemforsikring LOfavør Kollektiv reiseforsikring Reiseforsikring for aspirantmedlemmene LO favør Toppsikring på reiseforsikringen NFFs frivillige gruppelivsforsikring NFFs frivillige ulykkesforsikring LOs samleforsikring for tillitsvalgte Andre LO favør forsikringer justisvaktmester Arne Berger og hustrus legat VEDLEGGENE Høringer Ressursavdelinger for innsatte med psykiske lidelser Oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven Høring om forskrift/retningslinjer - innkalling og utsettelse av fullbyrdelse av straff Forskrift til Straffegj.f.loven - behovskartlegging av domfelte Forslag om endringer i straffeloven mv. (samfunnsstraff erstatter fengsel som subsidiær straff ved bot m.v.) - høring Likestilling Fengsel - og Friomsorgens Idrettsforbund Internasjonalt arbeid NFU NFU - representantskapsmøte NFU konferansen Rådet for psykisk helse Forsikringer LOfavør Grunnforsikringen

7 1. Innledning Årsmeldingen omfatter forbundets arbeid i perioden 1. januar -31. desember Saker som var til behandling i 2010, og som først ble avsluttet mens årsmeldingen var under skriving i 2011 er tatt med i meldingen hva gjelder resultatet av behandlingen. Mange av sakene er løpende saker og eksempler på dette er budsjett, bemanningssaker og modernisering, vedlikehold og bygging i kriminalomsorgen. Saker kan versere gjennom flere år og der det har vært hensiktsmessig er det tatt med et kort sammendrag over tidligere års behandling. Det er forsøkt å gi en samlet og representativ oversikt over de viktigste sakene forbundet har arbeidet med i Plasshensyn har imidlertid gjort det nødvendig å prioritere, men årsmeldingen gir en god oversikt over forbundets engasjement gjennom sakene og saksområdene som omtales i meldingen. Forbundet mener at årsmeldingen er en nyttig kilde til informasjon for tillitsvalgte og medlemmer som ønsker mer kunnskap og innsikt om forbundets virke i og utenfor kriminalomsorgen. Årsmeldingen er forberedt av forbundets administrasjon og det sentrale arbeidsutvalget. Den er behandlet og godkjent av sentralstyret. 2. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) 2.1 Egen organisasjon Forbundet avholdt landsmøte i perioden november 2010 på Sørmarka kurs- og konferansesenter. Landsmøtet fattet et vedtak som får konsekvenser for alle forbundets foreninger; rett til å delta på forbundets fremtidige landsmøter. Den andre store endringen var rettet mot forbundets gullmerke. Landsmøtet mente at medlemmer trengte bare å ha 20 års medlemskap for å få gullmerke. Det ble videre gjort flere endringer i vedtektene og laget en handlings- og kriminalpolitisk program. Disse og øvrige vedtak kan det leses om i referatet fra landsmøtet Foreninger Forbundet har seks regionavdelinger som til sammen har 66 lokalforeninger knyttet til seg. Disse foreningene fordeler seg slik på den enkelte avdeling: NFF i region øst: 12 foreninger, NFF i region nordøst: 10 foreninger, NFF i region sør: 15 foreninger, NFF i region sørvest: 10 foreninger, NFF i region vest: 8 foreninger og NFF i region nord: 11 foreninger. Utover dette har forbundet følgende 4 foreninger: NFFs enhetslederforening, som er en landsdekkende forening hvor medlemmene også er tilsluttet sine respektive regionavdelinger. KRUS-ansattes Tjenestegruppe/KAT, Fengselsskolens Tjenestegruppe og KITT NFF forening. Det totale antall foreninger i forbundet er ved årets utgang Nedleggelse av foreninger Foreningene ved Skien og Kragerø fengsel ble slått sammen til NFF avdeling Telemark fengsel Foreningene ved Horten og Hof fengsel ble slått sammen til NFF Nordre Vestfold fengsel Foreningene ved Bruvoll, Hamar og Ilseng fengsel ble slått sammen til NFF Hedmark fengsel Opprettelse av foreninger Følgende foreninger ble dannet i 2010: NFF leder øst ( ) NFF avdeling Telemark fengsel ( ) NFF Nordre Vestfold fengsel ( ) NFF Hedmark fengsel ( ) % NFF medlemskap I løpet av 2010 fikk forbundet en ny forening inn i 100 % klubben. Sandefjord fengselsforening kan skilte med at alle er medlem i NFF. Fra tidligere er det 100 % i Nordre fengsel, Horten avdeling, Telemark fengsel, Kragerø avdeling og Haugesund fengselsforening. 2.2 Medlemsbevegelsen Ved utgangen av 2009 hadde forbundet 3246 medlemmer. I løpet av 2010 har antallet medlemmer økt med 109 til 3355 medlemmer. Det har vært en oppgang i antallet pensjonister og fritatte på 44 fra året før. Ved årets begynnelse hadde forbundet 2349 betalende medlemmer og ved årets slutt 2414, som innebærer 65 flere betalende medlemmer. Av antallet betalende medlemmer ved årets slutt var 7

8 det 1038 kvinner som utgjør 43 prosent av betalende medlemmer. Dette tallet er 0,25 prosent høyere enn ved årets begynnelse. Aspirantmedlemmene er studentmedlemmer i LO og er fritatte medlemmer i forbundet. Ved årets begynnelse var det 168 studentmedlemmer og ved årets slutt var det av disse studentmedlemmene var kvinner ved årets begynnelse og 89 ved årets slutt. Pensjonister og medlemmer med kontingentfritak, utgjorde ved utgangen av 2010, 941 medlemmer eller 28 prosent av den totale medlemsmassen. Dette er den samme prosentandelen som året før. I 2010 meldte 232 ansatte seg inn i forbundet som betalende medlemmer og 96 aspiranter som fritatte medlemmer. Av disse 328 innmeldingene kom 48 medlemmer fra Sosialtjenestemennenes landsforbund (STL) og Kriminalomsorgens Lederforbund(KLF). I 2010 meldte 219 medlemmer seg ut av forbundet. Dette tallet omfatter bl.a. følgende: 91 medlemmer sluttet i etaten, 51 gikk over til STL/betalende medlemmer 17 gikk over til KLF 10 gikk over til STL/studentmedlemmer 16 gikk ut og forble uorganiserte 39 gikk av med alderspensjon 5 gikk av med uførepensjon. 11 døde Oversikt over medlemsbevegelsen for 2010, se vedlegg nr Verving og profilering Med utgangspunkt i medlemsutviklingen har forbundet gjennom hele 2010 arbeidet aktivt med verving og profilering i kriminalomsorgen. Forbundet har følgende brosjyrer som kan benyttes til verving: NFF- forbundet for deg Myteknuseren Aspirantflyeren NFFs forsikringsbrosjyre (forbundsbrosjyren) I tillegg ble det laget en egen notatbok for NFFs tillitsvalgte og denne fikk alle NFFs tillitsvalgte. Det ble laget en egendesignet utgave av Gerhardsens «Tillitsmannen» som ble sendt ut til alle tillitsvalgte. Profileringsartikler Forbundet hadde i 2010 følgende effekter i sitt sortiment: NFFs termokopp NFFs hals NFFs munnmaske NFFs nøkkelring NFFs markerings tusjer NFF sekken NFFs porselenskrus NFF lighteren Alle som meldte seg inn i forbundet fått en munnmaske, hals og termokopp. Aspiranter som meldte seg inn fikk i tillegg en sekk. Forbundet kjøpte også inn en NFF bag som ble delt ut på en del av representantskapsmøtene i regionene. Samarbeid med LO Forbundet har hatt et samarbeid med LO om ulike tiltak for å synliggjøre forbundet og øke rekrutteringen til forbundet. Forbundet har hatt en fast plass på dagsorden til LOs koordineringsutvalg for rekruttering og verving. Samarbeidet med LO er fruktbart og forbundet er glad for at dette fortsetter i 2011også. Synliggjøring Som et ledd i å synliggjøre forbundet overfor alle medlemmene ble det sendt ut en høst- og jule gave. På høsten fikk medlemmene en hals og til jul fikk alle en munnmaske. Dette ble godt mottatt av medlemmene. Sommer quiz Forbundet hadde en egen sommer quiz og hvor det ble trukket ut reisegavekort og ipoder til vinnerne. Vinnerne som ble trukket ut var: Trond Pettersen Bjørg Elin Huseby Geir Ivar Sæthren Torbjørn R Gjertsen SNS SNS har vært på sentralstyrets dagsorden hele året. Stolthet - nærhet og synlighet er en viktige elementer i forbundets virksomhet. 8

9 2.3.1 Vervekonseptet Forbundet la om sitt vervekonsept i 2008 og laget en egen vervebrosjyre. Tidligere kjøpte forbundet inn store lagre av vervepremier. Dette var både kostbart og krevde stor lagerplass. Dette medførte også at enkelte vervepremier «gikk ut på dato». Med dagens ordning er det større valgfrihet for ververen og premiene som kjøpes inn er etter dagens standarder Ownersbuy - eget fordelskonsept for NFFs medlemmer Forbundet inngikk i 2008 en avtale med Ownersbuy om egne fordeler for NFFs medlemmer. Pr. 1. juni 2011 var det 252 registrerte medlemmer. Ordningen er organisert ved at medlemmene må registrere seg selv. Avtalen ble revidert i 2010 og fra 1. mai 2011 endre det navn til Visma Fordel Privat Reisegavekort Forbundet trakk ut to vinnere av et reisegavekort på kr blant de som her vervet medlemmer i Vinneren i juni ble Synnøve Strand fra Vestoppland fengsel avd. Vestre slidre og i desember Per Olav Grønningen, Trondheim fengsel Forbundets dag Forbundet startet i 2005 opp med at forbundet besøker arbeidsplassene i kriminalomsorgen forbundets dag. Besøkene gjennomføres ved at tillitsvalgte fra forbundskontoret sammen med regionale tillitsvalgte i NFF samt representanter fra SpareBank1/Forsikring sentralt og lokalt, møter lokalforeningens tillitsvalgte og medlemmer på arbeidsplassen. Det blir avholdt en spørrekonkurranse blant alle ansatte og vinnerne vinner flotte premier. I 2010 var forbundet tilstede ved den åpne dagen i Halden fengsel. Forbundet hadde stand og det var totalt 8000 mennesker innenfor murene Verving av aspiranter Forbundet hadde stand på KRUS i januar. Nytt av året var at organisasjonene fikk møte aspirantene i auditorium 1 før standen ble åpnet. NFF ga en orientering om forbundet og fagbevegelsen. Deretter fortalte Torstein Moe sin historie fra «utro tjener saken» på Ringerike. Det var en vellykket dag og ca 60 % av aspirantene valgte NFF som sitt forbund. Det ble trukket ut en vinner blant de teoriårsaspirantene som hadde vervet medlemmer. En PS 3 ble vunnet av Synnøve Strand. 2.4 Utmerkelser Forbundets gullmerke Forbundets gullmerke for 25 års medlemskap ble i 2010 tildelt 21 medlemmer Forbundets hedersbevis Forbundets hedersbevis tildeles for 30 års sammenhengende yrkesaktivt medlemskap forut for fratreden fra stilling i kriminalomsorgen. Hedersbeviset deles ut når medlemmet blir pensjonist. I 2010 fikk 9 medlemmer hedersbeviset LOs jakkemerke med diplom LO s jakkemerke med diplom for 40 års sammenhengende medlemskap i Landsorganisasjonen i Norge ble i 2010 delt ut til 30 medlemmer. Oversikt over medlemmer som er tildelt utmerkelse, se vedlegg nr Forbundets æresmedlemmer Forbundet har følgende æresmedlemmer: Anfinn Liland - æresmedlem i 1994 Dagfinn Nordlund - i 1996 Roar Øvrebø - i 2007 Harry Jakobsen - i Sentralstyret Sentralstyret har frem til landsmøte følgende sammensetning: Forbundsleder Geir Bjørkli Forbundsnestleder Rita Bråten Forbundssekretær Asle Aase Hovedkasserer Harry Jakobsen. Nina Bergene fra da Harry Jakobsen gikk av med pensjon fra samme dato. Leder NFF i region nord Stein Olav Erlandsen Leder NFF i region vest Jorunn Foss. Ronny leire fra Leder NFF i region nordøst Per Olav Mobekk Leder NFF i region sør Roar Stensnes Leder NFF i region sørvest Elin Sabine Hognestad Leder NFF i region øst Hilde Myhrer 9

10 Sentralstyret ble ikke endret på landsmøte. Sentralstyret hadde åtte møter i Kontrollkomiteen møtte med èn representant som observatør, fortrinnsvis lederen på møtene i sentralstyret etter vedtak i sentralstyret den 17. april Det sentrale arbeidsutvalget (AU) og administrasjonen Forbundsleder Geir Bjørkli, forbundsnestleder Rita Bråten, forbundssekretær Asle Aase og hovedkasserer Harry Jakobsen utgjorde forbundets administrasjon frem til da Nina Bergene gikk inn som hovedkasserer etter Harry Jakobsen. Det samme skjedde når det gjelder det sentrale arbeidsutvalget i Arbeidsutvalget hadde sju møter i Forhandlingsutvalget Forhandlingsutvalget består av forbundsleder Geir Bjørkli, forbundsnestleder Rita Bråten og forbundssekretær Asle Aase. I saker som bare gjelder friomsorgen, KITT og KRUS tiltrer en representant fra friomsorgen, KITT og KRUS forhandlingsutvalget. 2.7 Kontrollkomiteen Sammensetning i 2010 frem t.o.m landsmøtet november. Leder May Lise Olsen, region øst. medlem Terje Torbjørnsen, region nord. medlem Kjetil Vevatne, region sørvest. varamedlem Roger Johansen, region nordøst. varamedlem Torbjørn Gjertsen, region sør. Etter landsmøtet ble følgende valgt inn i kontrollkomiteen: Leder Terje Torbjørnsen, reg. nord Medlem Jorunn V Foss, reg. vest Medlem Torbjørn R Gjertsen, reg. sør Varamedlem Siri Aasheim, reg. sørvest Varamedlem Joar Haug, reg. nordøst Komiteen hadde 4 møter i NFFs representasjon i diverse råd, utvalg og styrer Kriminalomsorgens aspirantnemnd Forbundsleder Geir Bjørkli var oppnevnt som forbundets representant i aspirantnemnda, med forbundsnestleder Rita Bråten som personlig vararepresentant Det sentrale arbeidsmiljøutvalget for kriminalomsorgen (SAK) Forbundsleder Geir Bjørkli var fast representant i SAMU, med forbundsnestleder Rita Bråten som personlig vararepresentant Det sentrale tilsettingsrådet i kriminalomsorgen Forbundsnesteleder Rita Bråten var representant i det sentrale tilsettingsrådet, med forbundssekretær Asle Aase som vararepresentant Uniformsutvalget i kriminalomsorgen Forbundssekretær Asle Aase er forbundets representant i uniformsutvalget med nestleder Rita Bråten som vara Sentral likestillings- og ikke diskrimineringstillitsvalgt Dan-Henning Ness er oppnevnt som forbundets sentrale likestillings- og ikke diskrimineringstillitsvalgt, med Jorunn Foss som vararepresentant. 2.9 Nordiske Fengselsfunksjonærers Union (NFU) Danmark overtok leder vervet i NFU 9. juni Forbundsleder Geir Bjørkli sitter i sekretariatet med nestleder Rita Bråten som vara Karakterkommisjonen på KRUS Forbundssekretær Asle Aase har deltatt i ett møte i karakterkommisjonen på KRUS samt en sak som ble håndtert på epost Landsorganisasjonen i Norge (LO) LOs sentralbord Styret i fagbevegelsens Tele-service besluttet på årsmøte i 2008 har besluttet å gjennomføre et forprosjekt for å kartlegge dagens løsninger og for å vurdere alternative tekniske og administrative løsninger. Prosjektets offisielle navn er «Forprosjekt telefoni» Forprosjektet ble avsluttet i 2010 Forprosjektet vedtok følgende anbefalinger: 10

11 Oppgradere dagens telefonsystem i Oslo og beholde eget sentralbordsystem Etablere et felles sentralbordsystem for Tele- Service og de tilknyttede organisasjoner, samt LOs distriktskontorer og HKs regionkontorer. Etablere en felles sentralbordtjeneste for dagens Tele- Service brukere, samt LOs distriktskontorer og HKs regionkontorer md 3,4 årsverk. I en overgangsperiode anbefales det en felles sentralbordtjeneste i LO og statstilsattes hus. ( til høsten 2011) Skille mellom administrasjon av fasttelefoni-/brukerkatalog og mobiltelefoni. Mobiltelefoni administreres av den enkelte organisasjon. Forbundet var positive til felles sentralbordtjeneste, men var opptatt av å opprettholde resepsjonstjenesten i statstilsattes hus. Saken ble ikke avsluttet i Representantskap og kongress Forbundsleder Geir Bjørkli er oppnevnt som forbundets representant i LOs representantskap med nestleder Rita Bråten som vararepresentant Sekretariatet Forbundsleder Geir Bjørkli har observatørstatus i LOs sekretariat Komiteen for bank, personforsikring og sparing i SpareBank1(BFK) Hovedkasserer Nina Bergene er forbundets representant i komiteen Kontaktmøte NFF og SpareBank1 Forbundsleder Geir Bjørkli, hovedkasserer Nina Bergene og forbundssekretær Asle Aase deltok i møtene Fellesutvalget for LOfavør produkter Hovedkasserer Nina Bergene satt i fellesutvalget IA-avtalen, referansegruppe LO har satt ned en referansegruppe som utveksler informasjon i forhold til IA-avtalen. Forbundsnestleder Rita Bråten satt i referansegruppen LOs homoutvalg Forbundet mottok en henvendelse fra LO i forbindelse med oppnevning av representant fra forbundet til LOs Homoutvalg for perioden Administrasjonen re-oppnevnte Mette Salicath som forbundets representant med Jill Espe som vararepresentant Personvernprosjekt i LO Prosjektet har som siktemål å øke kunnskapen om utbredelse og konsekvenser av ulike kontroll- og overvåkingstiltak i ulike næringer og yrkesgrupper samt i forhold til arbeidsmiljømessige konsekvenser. Forbundet oppnevnte forbundssekretær Asle Aase som forbundets representant LOs utvalg for familie- og likestillingspolitikk Forbundet har meddelt LO at Hilde Myhrer er forbundets forslag til oppnevning LOs utvalg for rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning Sylvi Lund Andersen fra NFF i region øst var oppnevnt som forbundets representant i utvalget LOs utvalg for koordinering av verve og rekrutterings arbeid Fra forbundet sitter forbundssekretær Asle Aase LO Stat og LO Media LO Stats arbeidsutvalg Forbundsleder Geir Bjørkli satt i arbeidsutvalget som vararepresentant Styret i LO Stat Forbundsleder Geir Bjørkli satt i LO Stats styre med forbundsnestleder Rita Bråten som vararepresentant Representantskapet i LO Stat Fra NFF var nestleder Rita Bråten, forbundssekretær Asle Aase og sentralstyremedlem Jorunn Foss forbundets representanter til representantskapet Kontrollkomiteen i LO Stat Hovedkasserer Nina Bergene var medlem i kontrollkomiteen i LO Stat. 11

12 Styret i Stiftelsen Aktuell Forbundet har mottatt informasjon fra LO Media om at Stiftelsen Aktuell er gått inn i LO Media LO Stats studieråd AU re-oppnevnte forbundssekretær Asle Aase til å representere forbundet i studieutvalget og har oppnevnt Rita Bråten som vara Informasjonsstrategi for LO Stat - fagbladene På representantskapet på LO i 2008 ble det gjort endringer i vedtektene herunder LO Stats ansvar for å utgi fagbladene. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se på ulike tiltak innenfor de økonomiske rammer som stilles til rådighet. Informasjonsopplegget sees i sammenheng med forbundenes opplegg og implementeres etter 1. januar Arbeidsgruppen kom opp med et forslag til hvordan ordningen med dagens fagblader kunne videreføres. 16.september 2010 var det lansering av NFF-magasinet LO Stats utdanningsstipend Forbundet har mottatt rapport fra utdanningsstipendet 1.halvår Det er 25 søkere fra NFF hvorav 22 er helårig utdanning og 3 utdanning av kortere varighet.. Alle er godkjente og totalt har medlemmene fått i innvilget stipend. Dette gir et snitt på 5840 til hvert av medlemmene. Forbundets andel av stipendene er 7,46 %. 3. Konferanser, seminarer, kurs m.m Kriminalpolitisk konferanse på Sundvolden mars Det var totalt 170 deltagere tilstede ved konferansen. Evalueringsrapporten var jevnt over svært positiv. Justisminister Knut Storberget måtte steppe inn for statssekretæren, som hadde blitt syk. Tema for konferansen var «soningskøen er borte- hva nå? - Fokus på kvalitet i straffegjennomføringen» Det ble laget et eget referat fra konferansen som ble sendt alle deltagerne og enhetene i kriminalomsorgen KITT-konferansen april Forbundsnestleder Rita Bråten deltok på KITT-konferansen Fengsel og Friomsorgens idrettsforbunds 6. ordinære forbundsting 29. mai Forbundsleder Geir Bjørkli deltok på Fengsel og friomsorgens idrettsforbund sitt 6. ordinære forbundsting Faget i fokus IX juni Forbundets leder Geir Bjørkli deltok Årsmøte i AOF Nestleder Rita Bråten deltok på AOF sitt representantskap Ekstraordinært representantskapsmøte i LO Stat 8. februar Forbundet møtte med forbundsnestleder Rita Bråten, forbundssekretær Asle Aase og sentralstyremedlem Jorunn Foss i tillegg til forbundsleder Geir Bjørkli. Tone Rønoldtangen valgt til ny leder i LO Stat og Eivind Gran ble valgt til ny nestleder. Morten Øye ble valgt som sekretær med de samme lønnsbetingelsene som han hadde som leder. Alle valgene gjelder fra 1. april HMS-konferansen IA-avtale - nye grep 22. juni Nestleder Rita Bråten deltok på konferansen NFU representantskapsmøte og konferanse september Representantskapsmøte og konferansen ble avholdt 11. til 15. september 2010 i Danmark. Kim Østerbye ble gjenvalgt som leder. Fra Norge deltok hele sentralstyret og æresmedlem i NFU Roar Øvrebø. Se for øvrig egen sak i årsmeldingen Strafferettskonferanse i Østfold 5. oktober På strafferettskonferansen deltok sentralstyremedlem Hilde Myhrer fra forbundet. 12

13 Strafferettskonferanse Oslo 20. oktober På strafferettskonferansen deltok nestleder i region øst, Trond Pettersen på vegne av forbundet Konferanse om arbeidstid oktober Forbundet ble tilbudt to plasser av KSF på konferansen om arbeidstid oktober På grunn av at ingen fra forbundet sentralt hadde mulighet til å delta på grunn av representantskapsmøter i regionene ble Trond Pettersen, NFF i region øst (regionlederen var påmeldt via regionen) og Ronny Sleire, NFF i region vest påmeldt Fagkonferanse i Stjørdal november Regiontillitsvalgte i region nord, Stein Olav Erlandsen som deltok på konferansen på vegne av forbundet LO stats kartellkonferanse på Gol november På LO stats kartellkonferanse på Gol november deltok Geir Bjørkli, Rita Bråten, Asle Aase og Roar Stensnes Samarbeidskonferanse KRUS 30. oktober Forbundsleder Geir Bjørkli deltok på samarbeidskonferansen på KRUS og hadde et innlegg i forbindelse med Hovedavtalen samarbeid og medbestemmelse ksfs ledersamling på Gardermoen. 8. desember Forbundsleder Geir Bjørkli deltok på samlingen fra forbundet los organisasjonskonferanse Sørmarka desember På LOs organisasjonskonferanse Sørmarka desember deltok forbundssekretær Asle Aase på dag Kursvirksomhet Forbundets egen kursvirksomhet Forbundets seks regionavdelinger har ansvaret for kursvirksomheten i regionene. I 2010 forlenget forbundet og AOF avtalen der det bl.a. fremgår at alle gjennomførte tiltak skal registreres i AOF. For arbeidet med registrering og rapportering av NFFs kursvirksomhet får AOF den til enhver tid gjeldende statstøtte Kursbudsjettet Forbundet la opp til en omfattende kursvirksomhet i I tillegg la regionavdelingene opp til kurs for landsmøtedelegatene. Region øst Region sør Region nordøst Region sørvest Region vest Region nord Forbundskolen Andre kurs Toppskolering Kursmateriell Totalt Det ble i 2010 gjennomført medlemskurs ved følgende enheter: Bergen/Bjørgvin Bredtveit fengsel Oslo fengsel Halden fengsel Ringerike fengsel Totalt var det ca 100 medlemmer og tillitsvalgte tilstede på kursene Kurs for styret i tjenestegruppa på KRUS Styret for teoriåret ble invitert til 2 dagers kurs kort tid etter årsmøtet, den mars. Første dagen ble avholdt i forbundets lokaler i Møllergata. Deretter ble det båttur til København hvor resten av kurset ble gjennomført. Kurset for styret er en forenklet utgave av forbundsskolen NFFs forbundsskole Det ble gjennomført to forbundsskoler med til sammen 50 deltagere fra hele landet, mars og juni. Kursledere var Anne Paulsen og Morten Røer. Det ble meldt fra om fornøyde kursdeltagere. 13

14 3.2.6 Medlemskurs i Liverpool/Leeds 24 medlemmer deltok på medlemskurs til Liverpool/ Leeds august. Tema for kurset var verving og rekruttering Kick off på Sørmarka 50 tillitsvalgte var invitert til Kick off på Sørmarka i august. Temaet var verving og rekruttering Medlemskurs for aspiranter på teoriåret Forbundet gjennomførte et eget 2 dagers kurs for alle aspirantene på teoriåret oktober. Det var 47 aspiranter tilstede Kurs for enhetsleder foreningen Tradisjonen tro ble årets kurs for enhetslederforeningen avholdt på Gardermoen den desember i forbindelse med årsmøtet i desember. Hovedtemaer var Stortingsmeldingen og den nye særavtalen for kriminalomsorgen. Oversikt over deltakere på kurs i regi av forbundet, se vedlegg nr LO Stat kurs Forbundets medlemmer er aktive søkere og deltakere på kursene som arrangeres i LO Stat. Oversikt over deltakere på kurs i LO Stat, se vedlegg nr AOF Av årsmeldingen for 2005 fremgår det at LO Stat og LO-kompetanse har inngått en samarbeidsavtale. I følge avtalen skal LO Stat finansiere AOF/Sørmarkas toppskolering. Søknadene til disse tiltakene skal sendes som tidligere til AOF/Sørmarka, men forbundene må, etter at de har innvilget søknadene, sende dem til LO Stat. LO Stat har en egenandel pr. deltaker på kr 3000,- pr. uke. Oversikt over deltagere på AOFs kurs, se vedlegg nr Informasjon 4.1 Informasjon fra forbundet Elektronisk tilgang til avtaleverk I 2006 inngikk forbundet avtale med Compendia om elektronisk tilgang til lover og avtaler i staten for en treårsperiode. Forbundet la inn avtalene som partene har i kriminalomsorgen høsten I 2010 ble det arbeidet med å synliggjøre tilbudet for de tillitsvalgte, da det fortsatt er en del som ikke var kjent med verktøyet Protokoller, referater og rundskriv I 2010 sendte forbundet ut protokoller fra sentralstyremøtene, sentrale arbeidsutvalgsmøter, og diverse rundskriv. Ved en inkurie er mange av de utsendte protokollene ikke videresendt til lokale tillitsvalgte. Dette ble rettet opp vinteren 2010 og alle protokollene skal bli videresendt. Protokollene ble sendt ut elektronisk. Det ble sendt ut 12 rundskriv Pressemeldinger og informasjons skriv Forbundet sendte ut to pressemeldinger og 10 informasjons skriv i Pressemeldingene følger som vedlegg nr Informasjon Forbundet sendte ut informasjonsskriv til medlemmene i 2010 i forbindelse med følgende saker: Revidert nasjonalbudsjett 2010 Særavtale om arbeidstid Særavtale om arbeidstid avklaringer fra NFF Ukefaks I likhet med tidligere år er ordningen med å sende ut ukefaks videreført i Denne sendes ut hver fredag med oversikt over møteaktiviteten for administrasjonen i forbundet den påfølgende uken. Ukefaksen inneholdt også annen aktuell informasjon Nyhetsbrev I 2005 begynte forbundet å sendt ut elektronisk nyhetsbrev til medlemmene. Medlemmene melder seg på nyhetsbrevet via forbundets hjemmeside eller via Internett eller intranett. Det er pr.31. desember påmeldte til nyhetsbrevet. Det ble sendt ut ett nyhetsbrev i

15 4.1.7 Forbundets hjemmeside Hjemmesiden er etter statistikken å dømme rimelig godt besøkt. Det er fra besøkende i døgnet. Det er ikke gjennomført de store endringene i 2010 med unntak av en egen landsmøte side. Forbundet inngikk avtale for 2010 med firmaet Meltwater News levering av nyheter til en nyhetsfeed. Avtalen har en varighet på 5 år og utløper 31. desember Magasinet Aktuell for NFF/NFF- Magasinet Magasinet Aktuell for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund endret navn og format fra den 16. september Det heter nå NFF-magasinet. Fagbladet kom ut 10 ganger i august mottok forbundet en forespørsel fra LO media med forespørsel om det var greit at forbundet selv kunne eie domene på det nye medlemsbladet. Grunnen var at de var kommet opp i det antallet domenenavn som en enkeltbedrift kunne eie. Det ville ikke koste forbundet noe. Administrasjonen bekreftet at det var helt greit. Det nye navnet på medlemsbladet blir: NFF-magasinet og domenenavnet ble 5. Bemanning, nye stillinger, turnus og arbeidstid 5.1 Generelt om bemanningssituasjonen. Saken er omtalt i flere årsmeldinger, sist den for Bemanningsutfordringene i kriminalomsorgen har også i 2010 vært store. Forbundet har fortsatt stort fokus på situasjonen fordi den berører forbundet medlemmer i fengslene og i friomsorgen både når det gjelder arbeidsmiljøet, trivsel og trygghet og kvaliteten på det faglige arbeidet medlemmene er pålagt. Forbundet har tatt opp saken med politisk ledelse i nesten alle møter, både de formelle og de mer uformelle. Bemanningssituasjonen er også tatt opp med justiskomiteens medlemmer og i høringen i forbindelse med budsjettbehandlingen i Stortinget Bemanningsanalysen Saken er omtalt i flere årsmeldinger, sist den for Historikk: Det er besluttet at Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) skal gjennomføre en bemanningsanalyse i kriminalomsorgen. Det sentrale arbeidsmiljøutvalget for kriminalomsorgen (SAK) fattet beslutningen i september 2007, med oppstart i 2008 (jmf SAKs vedtak ). Beslutningen var enstemmig både fra organisasjonene og arbeidsgivernes side. En partssammensatt arbeidsgruppe bestående av representanter fra organisasjonene, SHVO og KSF hadde møter i 2008, samtaler pr. telefon og elektronisk kontakt, hvor deler av bemanningsanalysens innhold og hva som skulle vektlegges, ble diskutert. Organisasjonene gav innspill til innholdet og valg av spørsmål i kartleggingen. For å kunne gjennomføre en landsdekkende analyse ble det i utgangspunktet lagt opp til å gjennomføre en pilotundersøkelse av noen utvalgte enheter i forkant av selve bemanningsanalysen av hele kriminalomsorgen. I SAK-møtet var det enighet om å gjennomføre analysen i tre faser (jmf SAKs vedtak ) - En pilotundersøkelse der 8 enheter i kriminalomsorgen kartlegges - En kartlegging av hele kriminalomsorgen - En analyse av forholdet mellom oppgaver og ressurser, på bakgrunn av kartleggingen I SAK-møtet ble KSF gitt utsatt frist til med ferdigstillelse av analysen (jmf SAKs vedtak ). I SAK-møtet fikk KSF ytterligere utsatt frist, jmf vedtak: Arbeidsgiver må ferdigstille en plan for gjennomføring innen og gjennomføre analysen innen KSF skal presentere planen for gjennomføring på SAK-møtet I SAK-møtet ble følgende vedtatt: Kartlegging skal gjennomføres som foreslått i KSFs forslag til plan med noen endringer av steder der pilotundersøkelsen skal gjennomføres og med noen justeringer i kartleggingsskjemaene. I første fase gjennomføres en landsdekkende kartlegging av nåsituasjonen (faktabasert). Oppfølgingen av kartleggingen og det videre arbeidet organiseres som foreslått i mandatet. Det skal utarbeides et nytt mandat for senere fase (analysedelen). 15

16 SAK gis løpende informasjon om fremdrift, foreløpige forslag til konklusjoner, og skal behandle mandater samt eventuelle arbeidsmiljømessige konsekvenser. I Soria Moria II-erklæringen sies det at «Regjeringen vil ha en bemannings- og kompetansegjennomgang i kriminalomsorgen for å bedre straffens innhold». I Prop 1 S ( ) er det uttalt: «I forbindelse med oppfølgingen av St.meld. nr. 37 ( ) skal det gjennomføres en bemanningsanalyse for kriminalomsorgen som grunnlag for utarbeidelse av en bemanningsrapport for kriminalomsorgen. Mandat for bemanningsrapporten vil bli drøftet med de tilsattes organisasjoner, men den vil måtte inneholde en analyse av forventet avgang av personell og årsaker til dette, nåværende og fremtidig kompetansebehov og kompetansesammensetning i kriminalomsorgen, og en gjennomgang av disse forholdene sett i forhold til utdanningskapasiteten ved KRUS». Samarbeidsutvalget (se egen sak i denne årsberetningen) skal gjennomgå resultatene fra undersøkelsen. I e-post fra KSF den 2. februar 2010 fragår følgende: KSF er som dere har skjønt for lenge siden, på overtid når det gjelder bemanningsanalysen. Vi skulle ha ferdigstilt kartleggingen på alle enheter i løpet av januar. Det klarte vi ikke. Vi må derfor utsette møtet 17. februar til mars (kommer tilbake til ny dato). Vi har engasjert en person, Camilla Bjerved, som skal bistå oss i det videre arbeidet med å gjennomføre kartleggingen. Hun starter arbeidet i morgen. Vi kommer tilbake så snart vi er klare med skjemaene. AU behandlet saken i møte den og gjorde slikt vedtak: AU registrerer at arbeidet med bemanningsanalysen har dårlig framdrift. Det er få eller ingen tidsfrister i dette arbeidet som er overholdt. Det er nå to og et halvt år siden SAK enstemmig besluttet at KSF skulle gjennomføre bemanningsanalysen og enda er ikke piloten gjennomført. AU ber administrasjonen tilskrive KSF og be om hurtig innkalling til neste møte og om rimelig framdrift i saken. Det er beklagelig å måtte konstatere at det heller ikke 2010 ble særlig framdrift i denne viktige saken. På samarbeidskonferansen 13. og 14. januar 2011 ble resultatet av kartleggen lagt frem. Det kom også frem at KSF hadde besluttet at det i 2011 skal fortas en kartlegging av kompetansen hos ansatte i kriminalomsorgen og at man etter dette vil begynne arbeidet med bemanningskartleggingen. Forbundet har både i møter med KSF og politisk ledelse bedt om større framdrift i saken. Forbundet har også i offentligheten kritisert at denne for ansatte meget viktige saken gis prioritet Bemanningsmangel ved Oslo fengsel Forbundet tok opp situasjonen ved Oslo fengsel i brev til statssekretær Moland Pedersen i Justisdepartementet. Brevet har følgende ordlyd: Situasjonen ved Oslo fengsel Vedlagt følger et notat fra vår tillitsvalgt ved Oslo fengsel i forbindelse med at situasjonen ved Oslo fengsel. Som det fremgår av notatet sliter de med høyt belegg, lite driftsmidler, for liten sysselsetting, usikre ansettelsesforhold for ansatte ( bl.a. med fengselsskole) og vold mot ansatte. NFF krever at det settes inn strakstiltak for å få bedret situasjonen for de ansatte ved Oslo fengsel. Mange av de tiltakene må godkjennes av politisk ledelse derfor sendes krevet til deg. NFF krever at politisk ledelse går med på å redusere belegget ved Oslo fengsel slik som foreslått av de tillitsvalgte og ledelse (og som KSF har satt foten ned til). Forbundet vet at det er et stort press på fengselet på grunn av varetektssituasjonen ved Oslo politikammer, men mener at hensynet til de ansatte i Oslo fengsel må veie tyngre. Forbundet viser til at det er åpnet et nytt fengsel i Halden som evnt. må ta mer av varetektspresset som Oslo politikammer har. NFF krever at Oslo fengsel får økt driftsbudsjett slik at de har midler til å lyse ut stillinger som i dag står vakant, samt at de kan sikre en forsvarlig bemanning i forhold til de utfordringene de står over for. 16

17 Til orientering vil hovedverneombudet i Kriminalomsorgen sende en utfyllende beskrivelse av arbeidsmiljøet ved fengsel i eget brev. Forbundet mottok svar i brev av 22. oktober 2010 fra KSF. KSF skriver at de deler NFFs bekymring over utviklingen ved Oslo fengsel slik den er beskrevet av sentralt hovedverneombud og tillitsvalgte ved fengslet. Videre skriver KSF: For å avhjelpe bemanningssituasjonen i Oslo fengsel ble det i revidert nasjonalbudsjett for 2010 bevilget kr 4 mill for å ta opp en ekstra klasse (25 aspiranter) fra høsten 2010 ved fengselsskolen som skulle starte utdanningen som ekstrabetjenter i fengslene hvor behovet er størst. Oslo fengsel blir prioritert i forhold til disse. Oslo fengsel fikk tilført totalt 41 nye aspiranter i september. Dette bidrar til at Oslo fengsl får tilført ekstra bemanning med driftsmidler. Noe av årsaken til problemene er at innsatt har for lite aktivitetstilbud. I budsjett for 2011 er det foreslått å bevilge 15 mill til videreføring av nytt aktivitetsbygg slik at det kan stå ferdig i Dette vil på sikt bedre til å bedre situasjonen. Flere av voldsepisodene mot tilsatt har skjedd i tilknytning til avdelingen der man hadde samlet unge mellom 15 og 18 år og de mellom Dette fungerte ikke og de yngste er nå spredd på andre avdelinger. Det framgår videre at KSF har satt ned en arbeidsgruppe for å revidere kriminalomsorgens planverk for å hindre vold og trusler mot tilsatte, samt etterbehandling etter slike hendelser. Gruppen skal vurdere, og komme med forslag til, tiltak som kan bidra til å nå kriminalomsorgens visjon om at tilsatte ikke skal oppleve vold og trusler på arbeidsplassen. Forslaget skal legges frem innen 31. desember De skriver at siden presset på varetektsplasser er så stort er det ikke aktuelt å redusere belegget. KSF vil følge situasjonen ved Oslo fengsel og vurdere ytterligere tiltak dersom det viser seg nødvendig. Den 5. og 12.desember sto ansatte og tillitsvalgte frem på NRK og fortalte om at volds- og trusselsituasjonen ved Oslo fengsel var blitt enda verre. Politisk ledelse bekrefter i telefonsamtale den 16. desember at det ikke forelå konkrete planer for å avhjelpe situasjonen. AU behandlet saken og vedtok: AU er svært bekymret for sikkerheten til de tilsatte ved Oslo fengsel og viser til at det har vært dialog mellom tillitsvalgte og forbundets administrasjon. Det rapporteres om at det er over 4000 vakter som har vært vakante i 2010 noe AU synes er alarmerende. AU ber om at forbundets krav om reduksjon av belegget og at alle tjenestepostene dekkes, tas opp med politisk ledelse på nytt. Ved utgangen av året var situasjonen ved Oslo fengsel fortsatt svært krevende Turnussaker i kriminalomsorgen Generelt om turnus Turnusdrøftingene ligger i hovedsak til lokale parter å behandle. I tilfelle brudd skal saken behandles av regionale parter. Forbundet sentralt er derfor kun i unntakstilfeller involvert i turnusdrøftinger og da gjerne som rådgiver for parter på underliggende nivå Arupsgate overgangsbolig Det ble etter en lang prosess hvor forbundslederen bisto den lokale foreningen oppnådd enighet om ny turnus i Arupsgate overgangsbolig. Den nye turnusen ble iverksatt fra 1. september. Det ble senere nødvendig å foreta endringer i turnusen grunner nye bestemmelser m.v. 5.5 Revisjon av arbeidstidsbestemmelsene i kriminalomsorgen Saken er omtalt i årsmeldingen for Der fremkommer det at arbeidstidsreglementet ble sagt opp og at partene var enig om å sette ned en arbeidsgruppe som skulle se på endringer av reglementet. Fristen arbeidsgruppen fikk var frem til 30. juni I møte 13. januar 2010 ble mandatet for arbeidsgruppen behandlet og vedtatt. I arbeidsgruppen satt fra KSF: Ellen Baardvik, leder, Rune Trahaug region øst, Richard Bjerkelund (sekretær) region sør, og Jan Thomas Lind, region nordøst. 17

18 Hovedverneombudet Mette Salicath, fra organisasjonene: NFF, Rita Bråten, KY. Tore Leirfall, FO, Ingrid Myran, KLF, Jon Kjetil Wang Hansen og Akademikerne, Carola Becher. Det var møter i arbeidsgruppen den 27. januar, 3. februar, 10. februar, 17. mars, 24. mars og 21. april. Mye av tiden i de fem første møtene gikk med til å snakke om hvem den nye avtalen skulle gjelde for og hvordan det nye dokument skulle se ut. Arbeidsgiversiden hadde i møtene ikke oversikt over hvilke behov etaten hadde for unntak etter arbeidsmiljøloven og det var stort sett organisasjonene som redegjorde for problematikken. I møte 21. april ble partene enig om at det ikke var hensiktsmessig å fortsette arbeidet i arbeidsgruppen. Grunnen var at mye av diskusjonen i arbeidsgruppen ble knyttet opp mot det som var forhandlinger. Sentralstyret vedtok i møte 26. og 27. april at det var viktig at organisasjonene hadde en tett dialog i saken. Regiontillitsvalgt Stein Olav Erlandsen ble oppnevnt til å sitte i forhandlingsutvalget. I april fikk partene beskjed fra KSF at FAD hadde informert dem om at det ikke var mulig å forhandle særavtaler før etter at lønnsoppgjøret i staten var ferdig. NFF, KY og FO hadde et møte den 5. mai der vi ble enig om å fortsette forhandlingene etter sommeren, samt at vi ønsket å lage et dokument med krav til en ny særavtale som skulle oversendes KSF før neste forhandlingsmøte. Det ble berammet møte i KSF den 30. juni. På møtet ble partene enig om at vi var i en prosess og at forhandlingene ville fortsette i august/september. Partene ble også enig om at Arbeidstidsreglementet av 1993 gjaldt inntil august/september Den 8. juli hadde FO, KY, FLF og NFF et møte der vi gjennomgikk utkastet til krav om ny særavtale. Utkastet ble sendt til KSF den 16. juli og organisasjonene ba om tilsvar på kravet en uke før forhandlingsmøtet 31. august. Kopi av kravet ble sendt til medlemmene i sentralstyret. Det kom ingen tilsvar fra KSF før møtet 31. august. Partene mottok tilsvar fra KSF 6. september Det skulle behandles i forhandlingsmøte 10. september. Sentralstyret diskuterte de ulike sidene av det fremlagte tilbudet i møte 6.-7.september Forhandliger i KSF var vanskelige på grunn av at partene sto langt fra hverandre på mange viktige punkter. Det ble imidlertid enighet om en ny særavtale om arbeidstid i kriminalomsorgen den 1. oktober. Den nye avtalen skulle gjelde fra 1. desember Organisasjonene fikk ikke arbeidsgiver med på å videreføre bestemmelsen om utfyllende tid, men partene ble enig om at 1 mill. som kriminalomsorgen brukte til utfyllende tid skulle brukes til seniorpolitiske tiltak for den samme gruppen. Dette skulle partene komme tilbake til senere. KSF sendte ut et skriv 18. oktober til ytre etat der de orienterte om avtalen. I brevet fremgikk det bl.a. hvorfor avtalen ikke inneholder bestemmelser som reguleres i Arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen. Det fremgikk også at hvilende vakt skal være avsluttet innen 1. desember, da den nye avtalen ikke innholder en enighet om passiv tjeneste. Turnusdrøftinger måtte starte umiddelbart. Endelig frist for sluttført arbeid med turnusene var 1. mars 2011 med unntak av søknader om 12 timers vakter måtte være sendt tjenestevei innen 1. november Sentralstyret uttalte i møte oktober at de anså seg rimelig tilfreds med den inngåtte avtalen. Sentralstyret mente at KSF burde gi en redegjørelse for de utfordringene som følger av den nye avtalen. Den 9. november 2010 ble partene enig om at de var omforente om at det ikke var mulig å avvikle 12-timers vakter ved alle enheter pr. dags dato. Det ble videre enighet om at det skulle være ordinære prosesser m.h.t. turnusdrøftinger og at søknadene om unntak fra 12-timers vakter skulle sender via KSF. Hvis det var noen enheter som ikke ville klare tidsfristen kunne de søke om utsettelse. 18

19 Det ble også enighet om at den nye særavtalen ikke skulle medføre økt bruk av vikarer eller nedbemanning. Den 21. desember var det et nytt møte mellom partene for å justere avtalen. Vedlegg nr. 7 Særavtale om arbeidstid i kriminalomsorgen Arbeidstidsreglementet omregning av passiv tjeneste Saken er omtalt i årsmeldingen for Der fremkommer det at en dom av 9. september 2003 i EUdomsstolen (Jaeger-dommen) ble så slått fast at en time passiv tjeneste skulle regnes som en time arbeidstid. Dette betyr at vårt arbeidstidsreglement var ulovlig i forhold til at vi beregnet bare 20/30 min. som arbeidstid. Advokat Sigurd-Øyvind Kambestad, juridisk avdeling i LO hadde en tilsvarende sak i BUFetat og ønsket å lage en tilsvarende sak for våre medlemmer. Den 2. februar 2010 mottok forbundet listen over saksøkere i forbindelse med at det blir tatt ut stevning. Det var 162 medlemmer som hadde sendt inn fullmaktskjema. BUF-etat ble overført fra kommunale til staten og ledelsen mente at de hadde styringsrett på at beredskapsvakten om natt (passiv tjeneste) skulle godtgjøres med 1/3 av full lønn. LO Stat krevde at godtgjørelsen skulle settes til 1:1. Den 10. februar 2010 falt dommen i Arbeidsretten i tvistesaken mellom LO Stat og Staten v/fornyings- og administrasjonsdepartementet i tilknytning til saken. Staten ble frifunnet. Den 6. september mottok forbundet tilsvar av 2. september fra Regjeringsadvokaten v/advokat Siri K. Kristiansen. I tilsvaret avviste Staten kravet eller subsidiært at Staten skulle frifinnes. Fristen for tilsvar ble satt til 20. september. Den 29. september mottok forbundet prosesskrivet fra advokaten som ble sendt til Oslo tingsrett den 20. september. I tilsvaret la advokaten ned følgende påstand: 1. Saksøkte er forpliktet til å godtgjøre hver time passiv tjeneste på arbeidsstedet som en arbeidet time. 2. Saksøkte er forpliktet til å forta etterbetaling ihht til pkt Saksøkte erstatter saksøkernes omkostninger i anledning saken. Den 18. oktober mottok forbundet brev fra advokaten der han opplyste om at det skal være et planleggingsmøte 5. november 2010 mellom Oslo tingsrett og prosessfullmektigene. Møtet skulle foregå pr. telefon. Det viktigste i møtet var å få avtalt fremdrift i saken, bl.a. tidspunkt for rettsmekling og hovedforhandling (rettsak). Det vil bli satt opp en protokoll fra møtet som vil bli tilsendt. KSF sendte ut et brev den 18. oktober til regionene i forbindelse med forhandlingene om arbeidstid i kriminalomsorgen der det het: «Det vil ikke lenger være mulig å gå hvilende vakter i kriminalomsorgen ettersom partene ikke har blitt enige om hvordan hvilende vakt på arbeidsstedet skal beregnes og kompenseres. Alle turnuser som i dag har inkludert hvilende vakter på arbeidsstedet, må derfor omorganiseres til aktive vakter og turnusene må drøftes i henhold til hovedavtalen.» Forbundet sa til KSF at vi var dypt uenig i formuleringen med bakgrunn i at dommen i EU hadde slått fast et en time hvilende vakt skal regnes som en time arbeidstid. Da blir det en selvfølge for NFF at det også skal betales for en time. Når det gjaldt hva som skjer på arbeidsplassen om natta er en sak mellom de lokale partene, der de bl.a. bør de se på helsebelastninger, hvilke arbeidsoppgaver som er nødvendig å utføre om natta m.m. NFF sa også at det er en stor belastning for de fleste å jobbe natt og da kan det ikke være meningen at arbeidsgiver skal påføre ansatte en større belastning enn det som er nødvendig. I planleggingsmøte 5. november mellom Oslo tingsrett og prosessfullmektigene ble de enig om å plukke ut fem «piloter» dvs. 5 av saksøkerne og undersøke hvordan arbeidstiden var beregnet. Staten skulle hjelpe til med å gå tilbake i lønnssystemet for å se om staten har omregnet arbeidstiden. I e-post av 9. 19

20 november ønsket advokaten forslag på 5 navn på lista som kunne brukes som pilot. Forbundet foreslo en saksøker fra Bergen fengsel avd. Osterøy, Hassel fengsel, Mosjøen fengsel, Arupsgt. overgangsbolig og Åna fengsel. Forbundet mottok prosesskrift til Oslo tingsrett av 17. desember. Av prosesskriftet fremgikk det bl.a. at advokat Kristiansen under planleggingsmøtet 5. november bemerket at det rettslige grunnlaget i denne saken og sak TVI-OTIR/01 (sak for BUF-etat om tilsvarende omregning på passiv tjeneste) var det rettslige grunnlaget forskjellig. Forskjellen var, etter Kristiansens mening i at det foreligger tariffavtale som gjør unntak fra arbeidstidsbestemmelsen i aml. kap. 10 i denne sake, mens det ikke foreligger slik tariffavtale i den andre saken. På vegne av saksøkerne viste advokat Kambestad til arbeidstidsbestemmelsenes bestemmelse om omregning av arbeidstiden. Han viste også til 5 om passiv tjeneste. Det het videre: «Bestemmelsen er å forstå som en betalingsbestemmelse. Subsidiært, for det tilfelle at retten finner at arbeidstidsreglementet skal forstås slik at det hjemler omregning av arbeidstid, anføres at arbeidstidsreglementet er i strid med loven. Jäger-dommen gjaldt et tilfelle hvor det i tysk rett var anledning til omregning av beredskapsvakt på arbeidsstedet, og hvor omregningen var avtalt i tariffavtale. EU-domstolen fant denne ordningen i strid med direktiv 93/104 EF av 23. november 1993, som også er bindende for Norge.» Videre fremgikk det av prosesskriftet at partene hadde sagt opp arbeidstidsreglementet og at det var inngått en ny særavtale fra 1. desember der passiv tjeneste var borte. Det fremgikk også at saksøkerne hadde igangsatt arbeid med å innhente dokumentasjon av kravene for to utvalgte «piloter». Videre heter det: «Det påpekes imidlertid at det i nærværende sak er erkjent i stevningen at det har foregått omregning på arbeidstid. Praksisen har pågått helt til ikrafttredelsen av den nye særavtalen 1. desember Saksøkerne var fremdeles av den oppfatning at forening av de to sakene var den mest hensiktsmessige behandlingsformen. Hovedproblemstillingene er de samme i begge sakene. At det i nærværende sak i tillegg er spørsmål om det er avtalt unntak fra arbeidstidsberegningen om unntaket er lovlig, vil etter saksøkernes mening ikke vanskeliggjøre behandlingen.» Saken ble ikke løst i Uenighet om tolkning av fellesbestemmelsene 7 Ek i Hedmark Forbundet mottok en sak fra NFF i region nordøst 21. oktober 2010 i forbindelse med at det var uenighet mellom NFF i region nordøst og regionen i forbindelse med om turnusen på Ek i Hedmark kom inn under fellesbestemmelsene 7 om 35,5 timer effektiv tid. Arbeidsgiver mente at de var nødt til å jobbe tredje hver helg for å komme inn under reglene. Forbundet var uenig i arbeidsgivers tolkning og saken ble tatt opp med KSF den 29. oktober. Brevet ble avsluttet med at hvis KSF støttet region nordøst sin tolkning ba vi om at det ble satt opp en tvisteprotokoll om forståelsen av hovedtariffavtalen. Saken ble ikke løst i Personalpolitikk Personalpolitikken har et mangesidig innhold som rommer alt fra kommunikasjon mellom ledere, tilsatte og kolleger imellom, lønnsforhold, opplæring, tiltak for seniorer for å nevne noen punkter. Personalpolitikk utgjør en stor del av det definerte arbeidsmiljøet for de tilsatte. Å bidra til at kriminalomsorgen har en god personalpolitikk har derfor alltid stått sentralt i forbundets engasjement overfor arbeidsgivere sentralt, regionalt og lokalt. I brev av 13. juni 2005 reiste forbundet krav om at det bør utarbeides en personalpolitikk for hele kriminalomsorgen fra sentralt hold. Dette har ikke vært prioritert fra KSF sin side. 6.1 Seniorpolitikk i kriminalomsorgen Saken har vært omtalt i flere tidligere årsmeldinger, sist i den for 2009 der det fremgikk at det ble inngått en sentral avtale om seniorpolitisk tiltak som varte frem til 30. april I hovedtariffoppgjøret pr. 1. mai 2010 ble partene enig om å videreføre avtalen om seniorpolitiske tiltakene. 20

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2011 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...10 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...10 2.1 Egen organisasjon...10 2.1.1 Foreninger...10

Detaljer

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09 Årsmelding 2007 www.fengselogfriomsorg.no LO Media 09.09 Årsmelding 2007 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)...7

Detaljer

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07 www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING......................... 8 2. NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGSFORBUND

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet / 10. årgang / 2002 / NR. 1 Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode Landsstyret møttes for første gang Ågot Bergers bok Mangfoldighedens biblioteker anmeldt

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

LO i offentlig sektor LO Stats rolle

LO i offentlig sektor LO Stats rolle LO i offentlig sektor LO Stats rolle Innhold 0 Sammendrag...6 1 Innledning... 11 2 Organisatoriske fakta... 13 3 Kartellet som organisasjonsform...17 3.1 Staten som arbeidsgiver og motpart danner karteller...17

Detaljer

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge BERETNING 1979 Landsorganisasjonen i Norge Innholdsfortegnelse 1. TARIFFREVISJONER ØKONOMISK POLITIKK.... Den faglige og økonomiske utvikling i 1979.... Samordning av tariffoppgjørene i den private og

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12 Innhold Presidenten har ordet... 6 1 Etikk... 8 1.1 Prinsipp- og arbeidsprogrammet... 8 1.2 Sentralstyret og arbeidet med medisinsk-etiske spørsmål... 8 1.3 Legeforeningens og Legemiddelindustriforeningens

Detaljer

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året.

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året. ÅRSRAPPORT 2013 INNLEDNING Nedgangen i brevvolum og betalingstransaksjoner fortsatte også i 2013. Bedriftene fokuserer på markedstilpasning, effektivisering og lønnsomhetsforbedringer. Prognosene for de

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge.

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge. Fra Sentralstyret: BERETNING 2002, 2003 OG 01.01. 01.06. 2004 Sentralstyrets beretninger for 2002, 2003 og de første fem månedene av 2004 er skrevet i direkte sammenheng med vedtatte resultatmål for respektive

Detaljer

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Skriftserien nr 6/2009 FORORD Vedlagt følger Hovedstyrets beretning for Forskerforbundets virksomhet i perioden 2006

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Faglig - politisk beretning og regnskap 2004 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Norsk Arbeidsmandsforbund (stiftet 1895) er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som er den klart

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer