Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund"

Transkript

1 Årsmelding NFF 2010 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1

2 . 2

3 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF) Egen organisasjon Foreninger Nedleggelse av foreninger Opprettelse av foreninger % NFF medlemskap Medlemsbevegelsen Verving og profilering Vervekonseptet Ownersbuy - eget fordelskonsept for NFFs medlemmer Reisegavekort Forbundets dag Verving av aspiranter Utmerkelser Forbundets gullmerke Forbundets hedersbevis LOs jakkemerke med diplom Forbundets æresmedlemmer Sentralstyret Det sentrale arbeidsutvalget (AU) og administrasjonen Forhandlingsutvalget Kontrollkomiteen NFFs representasjon i diverse råd, utvalg og styrer Kriminalomsorgens aspirantnemnd Det sentrale arbeidsmiljøutvalget for kriminalomsorgen (SAK) Det sentrale tilsettingsrådet i kriminalomsorgen Uniformsutvalget i kriminalomsorgen Sentral likestillings- og ikke diskrimineringstillitsvalgt Nordiske Fengselsfunksjonærers Union (NFU) Karakterkommisjonen på KRUS Landsorganisasjonen i Norge (LO) LOs sentralbord Representantskap og kongress Sekretariatet Komiteen for bank, personforsikring og sparing i SpareBank1(BFK) Kontaktmøte NFF og SpareBank Fellesutvalget for LOfavør produkter IA-avtalen, referansegruppe LOs homoutvalg Personvernprosjekt i LO LOs utvalg for familie- og likestillingspolitikk LOs utvalg for rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning LOs utvalg for koordinering av verve og rekrutterings arbeid LO Stat og LO Media LO Stats arbeidsutvalg Styret i LO Stat Representantskapet i LO Stat Kontrollkomiteen i LO Stat Styret i Stiftelsen Aktuell LO Stats studieråd Informasjonsstrategi for LO Stat - fagbladene LO Stats utdanningsstipend konferanser, seminarer, kurs m.m Kriminalpolitisk konferanse på Sundvolden mars KITT-konferansen april Fengsel og Friomsorgens idrettsforbunds 6. ordinære forbundsting 29. mai Faget i fokus IX juni Årsmøte i AOF Ekstraordinært representantskaps - møte i LO Stat 8. februar HMS-konferansen IA-avtale - nye grep 22. juni NFU - representantskapsmøte og konferanse september

4 3.1.9 Strafferettskonferanse i Østfold 5. oktober Strafferettskonferanse Oslo 20. oktober Konferanse om arbeidstid oktober Fagkonferanse i Stjørdal november LO stats kartellkonferanse på Gol november Samarbeidskonferanse KRUS 30. oktober KSFs ledersamling på Gardermoen. 8. desember LOs organisasjonskonferanse Sørmarka desember Kursvirksomhet Forbundets egen kursvirksomhet Kursbudsjettet Det ble i 2010 gjennomført medlemskurs ved følgende enheter: Kurs for styret i tjenestegruppa på KRUS NFFs forbundsskole Medlemskurs i Liverpool/Leeds Kick off på Sørmarka Medlemskurs for aspiranter på teoriåret Kurs for enhetsleder foreningen LO Stat kurs AOF Informasjon Informasjon fra forbundet Elektronisk tilgang til avtaleverk Protokoller, referater og rundskriv Pressemeldinger og informasjons skriv Informasjon Ukefaks Nyhetsbrev Forbundets hjemmeside Magasinet Aktuell for NFF bemanning, nye stillinger, turnus og arbeidstid Generelt om bemanningssituasjonen Bemanningsanalysen Bemanningsmangel ved Oslo fengsel Turnussaker i kriminalomsorgen Arupsgate overgangsbolig Revisjon av arbeidstidsbestemmelsene i kriminalomsorgen Arbeidstidsreglementet omregning av passiv tjeneste Uenighet om tolkning av fellesbestemmelsene 7 - Ek i Hedmark Personalpolitikk Seniorpolitikk i kriminalomsorgen Personalreglementet i kriminalomsorgen Personalreglementet for aspirantene Eksamensreglement ved fengselsskolen Tilsettingsrådene Yrkesskadeskader Medlem yrkesskade Medlem yrkesskade Medlem yrkesskade Andre saker Relasjoner mellom ansatt og innsatt - Straffegjennomføringsloven Medlemmene og oppreisning etter gisseltakning Medlem bistand fra LO juridisk avdeling Medlem tilsettings- og lønnsforhold Medlem Personalsak Medlem personalsak Medlem Personalsak Medlem Personalsak Medlem trakassering Medlem oppsigelse Medlem oppsigelse Medlem pliktår Medlem personalsak Medlem eksamensnekt Medlem krav om utbetaling av sykepenger

5 Medlem Personalsak Medlem personalsak Medlem personalsak Medlem juridisk bistand etter omstilling Medlem diskriminering på bakgrunn i diabetes statsbudsjettet for 2010 kap 430 Kriminalomsorgen Tildelingsbrevet til regionene Budsjettsituasjonen Tildelingsbrev 2010 Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Tildelingsbrev 2010 Kriminalomsorgens IT-tjeneste KITT Revidert nasjonalbudsjett 2010 (RNB) Forslag til statsbudsjett for Lønns- og tariffpolitikk Lønnspolitikk i kriminalomsorgen Forbundets lønnspolitikk Tariffoppgjøret pr. 1. mai Sentralt justeringsoppgjør pr. 1. juli Lokale lønnsforhandlinger pr. 1. september Forhandlinger etter Hovedtariffavtalen pkt Øvrige lønnssaker Krav på hovedverneombudet - retningslinjer Aspirantenes lønn Revisjon av særavtale om økonomiske vilkår m.v. under tjenestegjøring i internasjonale operasjoner Stillingen som båtfører - ny stillingskode kriminalomsorgens utdanningssenter(krus) Utvelgelse av praksisfengsler Fordeling av pliktårsbetjenter KRUS katalogen Etter- og videreutdanning - Kompetanseløftet Aspirantene ved Ravneberget- ny fysisk test KRUS organisering Fengselsskolen omgjøres til høgskole - søknad om NOKUT- godkjenning Arbeidsmiljøsaker Det sentrale Arbeidsmiljøutvalget (SAMU) Arbeidsmiljøet i kriminalomsorgen -Trygg kriminalomsorg Hovedverneombudet i kriminalomsorgen IA-avtalen kriminalomsorgen - faglige spørsmål Samarbeid med politiske myndigheter Faglig-politisk arbeidsgruppe for kriminalomsorgen, nedsatt av samarbeidskomiteen LO- DnA Samarbeid med Kriminalomsorgens Sentrale forvaltning Generelt Samarbeidsutvalg for implementering av Stortingsmeldingen Informasjonsmøter med mellom organisasjonene og KSF Kapasitet - og strukturplan for den framtidige kriminalomsorgen Smittevern i fengslene - sprøyter i fengslene Utlevering av medisiner samt bistand til helsetjenesten med å ta urinprøver av innsatt Kartlegging i kriminalomsorgen - pilotprosjekt Halden fengsel og Østfold friomsorg Dublering ved Åna fengsel Arbeidssituasjonen ved Oslo fengsel ND-sentret i Bergen narkotikaprogram med domstolkontroll Fungering som fengselsførstebetjent ved Evje fengsel- person uten Fengselsskole Sonings- og varetektsalternativer for innsatte under 18 år Styringsgruppa soning med elektronisk kontroll (EK) Prosjektgruppa Vedlikehold, modernisering og bygging i kriminalomsorgen

6 Bodø overgangsbolig Aktivitetsbygg Oslo fengsel Felles elektronisk saksbehandlingsog arkivsystem ESAK Innkalling og utsettelse av fullbyrdelse av straff - overføring til KSF Oppfølging av rusmestringsenhetene Uniformsavtalen i kriminalomsorgen Uniformsutvalget i kriminalomsorgen Hovedavtalen i staten Tilpasningsavtalen til Hovedavtalen i Staten Permisjon etter HA 33 - fordeling av kvoten for Brudd på Hovedavtalen - kriminalomsorgen region nord LOfavør Fritidsulykkesforsikring LOfavør Kollektiv hjemforsikring LOfavør Kollektiv reiseforsikring Reiseforsikring for aspirantmedlemmene LO favør Toppsikring på reiseforsikringen NFFs frivillige gruppelivsforsikring NFFs frivillige ulykkesforsikring LOs samleforsikring for tillitsvalgte Andre LO favør forsikringer justisvaktmester Arne Berger og hustrus legat VEDLEGGENE Høringer Ressursavdelinger for innsatte med psykiske lidelser Oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven Høring om forskrift/retningslinjer - innkalling og utsettelse av fullbyrdelse av straff Forskrift til Straffegj.f.loven - behovskartlegging av domfelte Forslag om endringer i straffeloven mv. (samfunnsstraff erstatter fengsel som subsidiær straff ved bot m.v.) - høring Likestilling Fengsel - og Friomsorgens Idrettsforbund Internasjonalt arbeid NFU NFU - representantskapsmøte NFU konferansen Rådet for psykisk helse Forsikringer LOfavør Grunnforsikringen

7 1. Innledning Årsmeldingen omfatter forbundets arbeid i perioden 1. januar -31. desember Saker som var til behandling i 2010, og som først ble avsluttet mens årsmeldingen var under skriving i 2011 er tatt med i meldingen hva gjelder resultatet av behandlingen. Mange av sakene er løpende saker og eksempler på dette er budsjett, bemanningssaker og modernisering, vedlikehold og bygging i kriminalomsorgen. Saker kan versere gjennom flere år og der det har vært hensiktsmessig er det tatt med et kort sammendrag over tidligere års behandling. Det er forsøkt å gi en samlet og representativ oversikt over de viktigste sakene forbundet har arbeidet med i Plasshensyn har imidlertid gjort det nødvendig å prioritere, men årsmeldingen gir en god oversikt over forbundets engasjement gjennom sakene og saksområdene som omtales i meldingen. Forbundet mener at årsmeldingen er en nyttig kilde til informasjon for tillitsvalgte og medlemmer som ønsker mer kunnskap og innsikt om forbundets virke i og utenfor kriminalomsorgen. Årsmeldingen er forberedt av forbundets administrasjon og det sentrale arbeidsutvalget. Den er behandlet og godkjent av sentralstyret. 2. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) 2.1 Egen organisasjon Forbundet avholdt landsmøte i perioden november 2010 på Sørmarka kurs- og konferansesenter. Landsmøtet fattet et vedtak som får konsekvenser for alle forbundets foreninger; rett til å delta på forbundets fremtidige landsmøter. Den andre store endringen var rettet mot forbundets gullmerke. Landsmøtet mente at medlemmer trengte bare å ha 20 års medlemskap for å få gullmerke. Det ble videre gjort flere endringer i vedtektene og laget en handlings- og kriminalpolitisk program. Disse og øvrige vedtak kan det leses om i referatet fra landsmøtet Foreninger Forbundet har seks regionavdelinger som til sammen har 66 lokalforeninger knyttet til seg. Disse foreningene fordeler seg slik på den enkelte avdeling: NFF i region øst: 12 foreninger, NFF i region nordøst: 10 foreninger, NFF i region sør: 15 foreninger, NFF i region sørvest: 10 foreninger, NFF i region vest: 8 foreninger og NFF i region nord: 11 foreninger. Utover dette har forbundet følgende 4 foreninger: NFFs enhetslederforening, som er en landsdekkende forening hvor medlemmene også er tilsluttet sine respektive regionavdelinger. KRUS-ansattes Tjenestegruppe/KAT, Fengselsskolens Tjenestegruppe og KITT NFF forening. Det totale antall foreninger i forbundet er ved årets utgang Nedleggelse av foreninger Foreningene ved Skien og Kragerø fengsel ble slått sammen til NFF avdeling Telemark fengsel Foreningene ved Horten og Hof fengsel ble slått sammen til NFF Nordre Vestfold fengsel Foreningene ved Bruvoll, Hamar og Ilseng fengsel ble slått sammen til NFF Hedmark fengsel Opprettelse av foreninger Følgende foreninger ble dannet i 2010: NFF leder øst ( ) NFF avdeling Telemark fengsel ( ) NFF Nordre Vestfold fengsel ( ) NFF Hedmark fengsel ( ) % NFF medlemskap I løpet av 2010 fikk forbundet en ny forening inn i 100 % klubben. Sandefjord fengselsforening kan skilte med at alle er medlem i NFF. Fra tidligere er det 100 % i Nordre fengsel, Horten avdeling, Telemark fengsel, Kragerø avdeling og Haugesund fengselsforening. 2.2 Medlemsbevegelsen Ved utgangen av 2009 hadde forbundet 3246 medlemmer. I løpet av 2010 har antallet medlemmer økt med 109 til 3355 medlemmer. Det har vært en oppgang i antallet pensjonister og fritatte på 44 fra året før. Ved årets begynnelse hadde forbundet 2349 betalende medlemmer og ved årets slutt 2414, som innebærer 65 flere betalende medlemmer. Av antallet betalende medlemmer ved årets slutt var 7

8 det 1038 kvinner som utgjør 43 prosent av betalende medlemmer. Dette tallet er 0,25 prosent høyere enn ved årets begynnelse. Aspirantmedlemmene er studentmedlemmer i LO og er fritatte medlemmer i forbundet. Ved årets begynnelse var det 168 studentmedlemmer og ved årets slutt var det av disse studentmedlemmene var kvinner ved årets begynnelse og 89 ved årets slutt. Pensjonister og medlemmer med kontingentfritak, utgjorde ved utgangen av 2010, 941 medlemmer eller 28 prosent av den totale medlemsmassen. Dette er den samme prosentandelen som året før. I 2010 meldte 232 ansatte seg inn i forbundet som betalende medlemmer og 96 aspiranter som fritatte medlemmer. Av disse 328 innmeldingene kom 48 medlemmer fra Sosialtjenestemennenes landsforbund (STL) og Kriminalomsorgens Lederforbund(KLF). I 2010 meldte 219 medlemmer seg ut av forbundet. Dette tallet omfatter bl.a. følgende: 91 medlemmer sluttet i etaten, 51 gikk over til STL/betalende medlemmer 17 gikk over til KLF 10 gikk over til STL/studentmedlemmer 16 gikk ut og forble uorganiserte 39 gikk av med alderspensjon 5 gikk av med uførepensjon. 11 døde Oversikt over medlemsbevegelsen for 2010, se vedlegg nr Verving og profilering Med utgangspunkt i medlemsutviklingen har forbundet gjennom hele 2010 arbeidet aktivt med verving og profilering i kriminalomsorgen. Forbundet har følgende brosjyrer som kan benyttes til verving: NFF- forbundet for deg Myteknuseren Aspirantflyeren NFFs forsikringsbrosjyre (forbundsbrosjyren) I tillegg ble det laget en egen notatbok for NFFs tillitsvalgte og denne fikk alle NFFs tillitsvalgte. Det ble laget en egendesignet utgave av Gerhardsens «Tillitsmannen» som ble sendt ut til alle tillitsvalgte. Profileringsartikler Forbundet hadde i 2010 følgende effekter i sitt sortiment: NFFs termokopp NFFs hals NFFs munnmaske NFFs nøkkelring NFFs markerings tusjer NFF sekken NFFs porselenskrus NFF lighteren Alle som meldte seg inn i forbundet fått en munnmaske, hals og termokopp. Aspiranter som meldte seg inn fikk i tillegg en sekk. Forbundet kjøpte også inn en NFF bag som ble delt ut på en del av representantskapsmøtene i regionene. Samarbeid med LO Forbundet har hatt et samarbeid med LO om ulike tiltak for å synliggjøre forbundet og øke rekrutteringen til forbundet. Forbundet har hatt en fast plass på dagsorden til LOs koordineringsutvalg for rekruttering og verving. Samarbeidet med LO er fruktbart og forbundet er glad for at dette fortsetter i 2011også. Synliggjøring Som et ledd i å synliggjøre forbundet overfor alle medlemmene ble det sendt ut en høst- og jule gave. På høsten fikk medlemmene en hals og til jul fikk alle en munnmaske. Dette ble godt mottatt av medlemmene. Sommer quiz Forbundet hadde en egen sommer quiz og hvor det ble trukket ut reisegavekort og ipoder til vinnerne. Vinnerne som ble trukket ut var: Trond Pettersen Bjørg Elin Huseby Geir Ivar Sæthren Torbjørn R Gjertsen SNS SNS har vært på sentralstyrets dagsorden hele året. Stolthet - nærhet og synlighet er en viktige elementer i forbundets virksomhet. 8

9 2.3.1 Vervekonseptet Forbundet la om sitt vervekonsept i 2008 og laget en egen vervebrosjyre. Tidligere kjøpte forbundet inn store lagre av vervepremier. Dette var både kostbart og krevde stor lagerplass. Dette medførte også at enkelte vervepremier «gikk ut på dato». Med dagens ordning er det større valgfrihet for ververen og premiene som kjøpes inn er etter dagens standarder Ownersbuy - eget fordelskonsept for NFFs medlemmer Forbundet inngikk i 2008 en avtale med Ownersbuy om egne fordeler for NFFs medlemmer. Pr. 1. juni 2011 var det 252 registrerte medlemmer. Ordningen er organisert ved at medlemmene må registrere seg selv. Avtalen ble revidert i 2010 og fra 1. mai 2011 endre det navn til Visma Fordel Privat Reisegavekort Forbundet trakk ut to vinnere av et reisegavekort på kr blant de som her vervet medlemmer i Vinneren i juni ble Synnøve Strand fra Vestoppland fengsel avd. Vestre slidre og i desember Per Olav Grønningen, Trondheim fengsel Forbundets dag Forbundet startet i 2005 opp med at forbundet besøker arbeidsplassene i kriminalomsorgen forbundets dag. Besøkene gjennomføres ved at tillitsvalgte fra forbundskontoret sammen med regionale tillitsvalgte i NFF samt representanter fra SpareBank1/Forsikring sentralt og lokalt, møter lokalforeningens tillitsvalgte og medlemmer på arbeidsplassen. Det blir avholdt en spørrekonkurranse blant alle ansatte og vinnerne vinner flotte premier. I 2010 var forbundet tilstede ved den åpne dagen i Halden fengsel. Forbundet hadde stand og det var totalt 8000 mennesker innenfor murene Verving av aspiranter Forbundet hadde stand på KRUS i januar. Nytt av året var at organisasjonene fikk møte aspirantene i auditorium 1 før standen ble åpnet. NFF ga en orientering om forbundet og fagbevegelsen. Deretter fortalte Torstein Moe sin historie fra «utro tjener saken» på Ringerike. Det var en vellykket dag og ca 60 % av aspirantene valgte NFF som sitt forbund. Det ble trukket ut en vinner blant de teoriårsaspirantene som hadde vervet medlemmer. En PS 3 ble vunnet av Synnøve Strand. 2.4 Utmerkelser Forbundets gullmerke Forbundets gullmerke for 25 års medlemskap ble i 2010 tildelt 21 medlemmer Forbundets hedersbevis Forbundets hedersbevis tildeles for 30 års sammenhengende yrkesaktivt medlemskap forut for fratreden fra stilling i kriminalomsorgen. Hedersbeviset deles ut når medlemmet blir pensjonist. I 2010 fikk 9 medlemmer hedersbeviset LOs jakkemerke med diplom LO s jakkemerke med diplom for 40 års sammenhengende medlemskap i Landsorganisasjonen i Norge ble i 2010 delt ut til 30 medlemmer. Oversikt over medlemmer som er tildelt utmerkelse, se vedlegg nr Forbundets æresmedlemmer Forbundet har følgende æresmedlemmer: Anfinn Liland - æresmedlem i 1994 Dagfinn Nordlund - i 1996 Roar Øvrebø - i 2007 Harry Jakobsen - i Sentralstyret Sentralstyret har frem til landsmøte følgende sammensetning: Forbundsleder Geir Bjørkli Forbundsnestleder Rita Bråten Forbundssekretær Asle Aase Hovedkasserer Harry Jakobsen. Nina Bergene fra da Harry Jakobsen gikk av med pensjon fra samme dato. Leder NFF i region nord Stein Olav Erlandsen Leder NFF i region vest Jorunn Foss. Ronny leire fra Leder NFF i region nordøst Per Olav Mobekk Leder NFF i region sør Roar Stensnes Leder NFF i region sørvest Elin Sabine Hognestad Leder NFF i region øst Hilde Myhrer 9

10 Sentralstyret ble ikke endret på landsmøte. Sentralstyret hadde åtte møter i Kontrollkomiteen møtte med èn representant som observatør, fortrinnsvis lederen på møtene i sentralstyret etter vedtak i sentralstyret den 17. april Det sentrale arbeidsutvalget (AU) og administrasjonen Forbundsleder Geir Bjørkli, forbundsnestleder Rita Bråten, forbundssekretær Asle Aase og hovedkasserer Harry Jakobsen utgjorde forbundets administrasjon frem til da Nina Bergene gikk inn som hovedkasserer etter Harry Jakobsen. Det samme skjedde når det gjelder det sentrale arbeidsutvalget i Arbeidsutvalget hadde sju møter i Forhandlingsutvalget Forhandlingsutvalget består av forbundsleder Geir Bjørkli, forbundsnestleder Rita Bråten og forbundssekretær Asle Aase. I saker som bare gjelder friomsorgen, KITT og KRUS tiltrer en representant fra friomsorgen, KITT og KRUS forhandlingsutvalget. 2.7 Kontrollkomiteen Sammensetning i 2010 frem t.o.m landsmøtet november. Leder May Lise Olsen, region øst. medlem Terje Torbjørnsen, region nord. medlem Kjetil Vevatne, region sørvest. varamedlem Roger Johansen, region nordøst. varamedlem Torbjørn Gjertsen, region sør. Etter landsmøtet ble følgende valgt inn i kontrollkomiteen: Leder Terje Torbjørnsen, reg. nord Medlem Jorunn V Foss, reg. vest Medlem Torbjørn R Gjertsen, reg. sør Varamedlem Siri Aasheim, reg. sørvest Varamedlem Joar Haug, reg. nordøst Komiteen hadde 4 møter i NFFs representasjon i diverse råd, utvalg og styrer Kriminalomsorgens aspirantnemnd Forbundsleder Geir Bjørkli var oppnevnt som forbundets representant i aspirantnemnda, med forbundsnestleder Rita Bråten som personlig vararepresentant Det sentrale arbeidsmiljøutvalget for kriminalomsorgen (SAK) Forbundsleder Geir Bjørkli var fast representant i SAMU, med forbundsnestleder Rita Bråten som personlig vararepresentant Det sentrale tilsettingsrådet i kriminalomsorgen Forbundsnesteleder Rita Bråten var representant i det sentrale tilsettingsrådet, med forbundssekretær Asle Aase som vararepresentant Uniformsutvalget i kriminalomsorgen Forbundssekretær Asle Aase er forbundets representant i uniformsutvalget med nestleder Rita Bråten som vara Sentral likestillings- og ikke diskrimineringstillitsvalgt Dan-Henning Ness er oppnevnt som forbundets sentrale likestillings- og ikke diskrimineringstillitsvalgt, med Jorunn Foss som vararepresentant. 2.9 Nordiske Fengselsfunksjonærers Union (NFU) Danmark overtok leder vervet i NFU 9. juni Forbundsleder Geir Bjørkli sitter i sekretariatet med nestleder Rita Bråten som vara Karakterkommisjonen på KRUS Forbundssekretær Asle Aase har deltatt i ett møte i karakterkommisjonen på KRUS samt en sak som ble håndtert på epost Landsorganisasjonen i Norge (LO) LOs sentralbord Styret i fagbevegelsens Tele-service besluttet på årsmøte i 2008 har besluttet å gjennomføre et forprosjekt for å kartlegge dagens løsninger og for å vurdere alternative tekniske og administrative løsninger. Prosjektets offisielle navn er «Forprosjekt telefoni» Forprosjektet ble avsluttet i 2010 Forprosjektet vedtok følgende anbefalinger: 10

11 Oppgradere dagens telefonsystem i Oslo og beholde eget sentralbordsystem Etablere et felles sentralbordsystem for Tele- Service og de tilknyttede organisasjoner, samt LOs distriktskontorer og HKs regionkontorer. Etablere en felles sentralbordtjeneste for dagens Tele- Service brukere, samt LOs distriktskontorer og HKs regionkontorer md 3,4 årsverk. I en overgangsperiode anbefales det en felles sentralbordtjeneste i LO og statstilsattes hus. ( til høsten 2011) Skille mellom administrasjon av fasttelefoni-/brukerkatalog og mobiltelefoni. Mobiltelefoni administreres av den enkelte organisasjon. Forbundet var positive til felles sentralbordtjeneste, men var opptatt av å opprettholde resepsjonstjenesten i statstilsattes hus. Saken ble ikke avsluttet i Representantskap og kongress Forbundsleder Geir Bjørkli er oppnevnt som forbundets representant i LOs representantskap med nestleder Rita Bråten som vararepresentant Sekretariatet Forbundsleder Geir Bjørkli har observatørstatus i LOs sekretariat Komiteen for bank, personforsikring og sparing i SpareBank1(BFK) Hovedkasserer Nina Bergene er forbundets representant i komiteen Kontaktmøte NFF og SpareBank1 Forbundsleder Geir Bjørkli, hovedkasserer Nina Bergene og forbundssekretær Asle Aase deltok i møtene Fellesutvalget for LOfavør produkter Hovedkasserer Nina Bergene satt i fellesutvalget IA-avtalen, referansegruppe LO har satt ned en referansegruppe som utveksler informasjon i forhold til IA-avtalen. Forbundsnestleder Rita Bråten satt i referansegruppen LOs homoutvalg Forbundet mottok en henvendelse fra LO i forbindelse med oppnevning av representant fra forbundet til LOs Homoutvalg for perioden Administrasjonen re-oppnevnte Mette Salicath som forbundets representant med Jill Espe som vararepresentant Personvernprosjekt i LO Prosjektet har som siktemål å øke kunnskapen om utbredelse og konsekvenser av ulike kontroll- og overvåkingstiltak i ulike næringer og yrkesgrupper samt i forhold til arbeidsmiljømessige konsekvenser. Forbundet oppnevnte forbundssekretær Asle Aase som forbundets representant LOs utvalg for familie- og likestillingspolitikk Forbundet har meddelt LO at Hilde Myhrer er forbundets forslag til oppnevning LOs utvalg for rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning Sylvi Lund Andersen fra NFF i region øst var oppnevnt som forbundets representant i utvalget LOs utvalg for koordinering av verve og rekrutterings arbeid Fra forbundet sitter forbundssekretær Asle Aase LO Stat og LO Media LO Stats arbeidsutvalg Forbundsleder Geir Bjørkli satt i arbeidsutvalget som vararepresentant Styret i LO Stat Forbundsleder Geir Bjørkli satt i LO Stats styre med forbundsnestleder Rita Bråten som vararepresentant Representantskapet i LO Stat Fra NFF var nestleder Rita Bråten, forbundssekretær Asle Aase og sentralstyremedlem Jorunn Foss forbundets representanter til representantskapet Kontrollkomiteen i LO Stat Hovedkasserer Nina Bergene var medlem i kontrollkomiteen i LO Stat. 11

12 Styret i Stiftelsen Aktuell Forbundet har mottatt informasjon fra LO Media om at Stiftelsen Aktuell er gått inn i LO Media LO Stats studieråd AU re-oppnevnte forbundssekretær Asle Aase til å representere forbundet i studieutvalget og har oppnevnt Rita Bråten som vara Informasjonsstrategi for LO Stat - fagbladene På representantskapet på LO i 2008 ble det gjort endringer i vedtektene herunder LO Stats ansvar for å utgi fagbladene. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se på ulike tiltak innenfor de økonomiske rammer som stilles til rådighet. Informasjonsopplegget sees i sammenheng med forbundenes opplegg og implementeres etter 1. januar Arbeidsgruppen kom opp med et forslag til hvordan ordningen med dagens fagblader kunne videreføres. 16.september 2010 var det lansering av NFF-magasinet LO Stats utdanningsstipend Forbundet har mottatt rapport fra utdanningsstipendet 1.halvår Det er 25 søkere fra NFF hvorav 22 er helårig utdanning og 3 utdanning av kortere varighet.. Alle er godkjente og totalt har medlemmene fått i innvilget stipend. Dette gir et snitt på 5840 til hvert av medlemmene. Forbundets andel av stipendene er 7,46 %. 3. Konferanser, seminarer, kurs m.m Kriminalpolitisk konferanse på Sundvolden mars Det var totalt 170 deltagere tilstede ved konferansen. Evalueringsrapporten var jevnt over svært positiv. Justisminister Knut Storberget måtte steppe inn for statssekretæren, som hadde blitt syk. Tema for konferansen var «soningskøen er borte- hva nå? - Fokus på kvalitet i straffegjennomføringen» Det ble laget et eget referat fra konferansen som ble sendt alle deltagerne og enhetene i kriminalomsorgen KITT-konferansen april Forbundsnestleder Rita Bråten deltok på KITT-konferansen Fengsel og Friomsorgens idrettsforbunds 6. ordinære forbundsting 29. mai Forbundsleder Geir Bjørkli deltok på Fengsel og friomsorgens idrettsforbund sitt 6. ordinære forbundsting Faget i fokus IX juni Forbundets leder Geir Bjørkli deltok Årsmøte i AOF Nestleder Rita Bråten deltok på AOF sitt representantskap Ekstraordinært representantskapsmøte i LO Stat 8. februar Forbundet møtte med forbundsnestleder Rita Bråten, forbundssekretær Asle Aase og sentralstyremedlem Jorunn Foss i tillegg til forbundsleder Geir Bjørkli. Tone Rønoldtangen valgt til ny leder i LO Stat og Eivind Gran ble valgt til ny nestleder. Morten Øye ble valgt som sekretær med de samme lønnsbetingelsene som han hadde som leder. Alle valgene gjelder fra 1. april HMS-konferansen IA-avtale - nye grep 22. juni Nestleder Rita Bråten deltok på konferansen NFU representantskapsmøte og konferanse september Representantskapsmøte og konferansen ble avholdt 11. til 15. september 2010 i Danmark. Kim Østerbye ble gjenvalgt som leder. Fra Norge deltok hele sentralstyret og æresmedlem i NFU Roar Øvrebø. Se for øvrig egen sak i årsmeldingen Strafferettskonferanse i Østfold 5. oktober På strafferettskonferansen deltok sentralstyremedlem Hilde Myhrer fra forbundet. 12

13 Strafferettskonferanse Oslo 20. oktober På strafferettskonferansen deltok nestleder i region øst, Trond Pettersen på vegne av forbundet Konferanse om arbeidstid oktober Forbundet ble tilbudt to plasser av KSF på konferansen om arbeidstid oktober På grunn av at ingen fra forbundet sentralt hadde mulighet til å delta på grunn av representantskapsmøter i regionene ble Trond Pettersen, NFF i region øst (regionlederen var påmeldt via regionen) og Ronny Sleire, NFF i region vest påmeldt Fagkonferanse i Stjørdal november Regiontillitsvalgte i region nord, Stein Olav Erlandsen som deltok på konferansen på vegne av forbundet LO stats kartellkonferanse på Gol november På LO stats kartellkonferanse på Gol november deltok Geir Bjørkli, Rita Bråten, Asle Aase og Roar Stensnes Samarbeidskonferanse KRUS 30. oktober Forbundsleder Geir Bjørkli deltok på samarbeidskonferansen på KRUS og hadde et innlegg i forbindelse med Hovedavtalen samarbeid og medbestemmelse ksfs ledersamling på Gardermoen. 8. desember Forbundsleder Geir Bjørkli deltok på samlingen fra forbundet los organisasjonskonferanse Sørmarka desember På LOs organisasjonskonferanse Sørmarka desember deltok forbundssekretær Asle Aase på dag Kursvirksomhet Forbundets egen kursvirksomhet Forbundets seks regionavdelinger har ansvaret for kursvirksomheten i regionene. I 2010 forlenget forbundet og AOF avtalen der det bl.a. fremgår at alle gjennomførte tiltak skal registreres i AOF. For arbeidet med registrering og rapportering av NFFs kursvirksomhet får AOF den til enhver tid gjeldende statstøtte Kursbudsjettet Forbundet la opp til en omfattende kursvirksomhet i I tillegg la regionavdelingene opp til kurs for landsmøtedelegatene. Region øst Region sør Region nordøst Region sørvest Region vest Region nord Forbundskolen Andre kurs Toppskolering Kursmateriell Totalt Det ble i 2010 gjennomført medlemskurs ved følgende enheter: Bergen/Bjørgvin Bredtveit fengsel Oslo fengsel Halden fengsel Ringerike fengsel Totalt var det ca 100 medlemmer og tillitsvalgte tilstede på kursene Kurs for styret i tjenestegruppa på KRUS Styret for teoriåret ble invitert til 2 dagers kurs kort tid etter årsmøtet, den mars. Første dagen ble avholdt i forbundets lokaler i Møllergata. Deretter ble det båttur til København hvor resten av kurset ble gjennomført. Kurset for styret er en forenklet utgave av forbundsskolen NFFs forbundsskole Det ble gjennomført to forbundsskoler med til sammen 50 deltagere fra hele landet, mars og juni. Kursledere var Anne Paulsen og Morten Røer. Det ble meldt fra om fornøyde kursdeltagere. 13

14 3.2.6 Medlemskurs i Liverpool/Leeds 24 medlemmer deltok på medlemskurs til Liverpool/ Leeds august. Tema for kurset var verving og rekruttering Kick off på Sørmarka 50 tillitsvalgte var invitert til Kick off på Sørmarka i august. Temaet var verving og rekruttering Medlemskurs for aspiranter på teoriåret Forbundet gjennomførte et eget 2 dagers kurs for alle aspirantene på teoriåret oktober. Det var 47 aspiranter tilstede Kurs for enhetsleder foreningen Tradisjonen tro ble årets kurs for enhetslederforeningen avholdt på Gardermoen den desember i forbindelse med årsmøtet i desember. Hovedtemaer var Stortingsmeldingen og den nye særavtalen for kriminalomsorgen. Oversikt over deltakere på kurs i regi av forbundet, se vedlegg nr LO Stat kurs Forbundets medlemmer er aktive søkere og deltakere på kursene som arrangeres i LO Stat. Oversikt over deltakere på kurs i LO Stat, se vedlegg nr AOF Av årsmeldingen for 2005 fremgår det at LO Stat og LO-kompetanse har inngått en samarbeidsavtale. I følge avtalen skal LO Stat finansiere AOF/Sørmarkas toppskolering. Søknadene til disse tiltakene skal sendes som tidligere til AOF/Sørmarka, men forbundene må, etter at de har innvilget søknadene, sende dem til LO Stat. LO Stat har en egenandel pr. deltaker på kr 3000,- pr. uke. Oversikt over deltagere på AOFs kurs, se vedlegg nr Informasjon 4.1 Informasjon fra forbundet Elektronisk tilgang til avtaleverk I 2006 inngikk forbundet avtale med Compendia om elektronisk tilgang til lover og avtaler i staten for en treårsperiode. Forbundet la inn avtalene som partene har i kriminalomsorgen høsten I 2010 ble det arbeidet med å synliggjøre tilbudet for de tillitsvalgte, da det fortsatt er en del som ikke var kjent med verktøyet Protokoller, referater og rundskriv I 2010 sendte forbundet ut protokoller fra sentralstyremøtene, sentrale arbeidsutvalgsmøter, og diverse rundskriv. Ved en inkurie er mange av de utsendte protokollene ikke videresendt til lokale tillitsvalgte. Dette ble rettet opp vinteren 2010 og alle protokollene skal bli videresendt. Protokollene ble sendt ut elektronisk. Det ble sendt ut 12 rundskriv Pressemeldinger og informasjons skriv Forbundet sendte ut to pressemeldinger og 10 informasjons skriv i Pressemeldingene følger som vedlegg nr Informasjon Forbundet sendte ut informasjonsskriv til medlemmene i 2010 i forbindelse med følgende saker: Revidert nasjonalbudsjett 2010 Særavtale om arbeidstid Særavtale om arbeidstid avklaringer fra NFF Ukefaks I likhet med tidligere år er ordningen med å sende ut ukefaks videreført i Denne sendes ut hver fredag med oversikt over møteaktiviteten for administrasjonen i forbundet den påfølgende uken. Ukefaksen inneholdt også annen aktuell informasjon Nyhetsbrev I 2005 begynte forbundet å sendt ut elektronisk nyhetsbrev til medlemmene. Medlemmene melder seg på nyhetsbrevet via forbundets hjemmeside eller via Internett eller intranett. Det er pr.31. desember påmeldte til nyhetsbrevet. Det ble sendt ut ett nyhetsbrev i

15 4.1.7 Forbundets hjemmeside Hjemmesiden er etter statistikken å dømme rimelig godt besøkt. Det er fra besøkende i døgnet. Det er ikke gjennomført de store endringene i 2010 med unntak av en egen landsmøte side. Forbundet inngikk avtale for 2010 med firmaet Meltwater News levering av nyheter til en nyhetsfeed. Avtalen har en varighet på 5 år og utløper 31. desember Magasinet Aktuell for NFF/NFF- Magasinet Magasinet Aktuell for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund endret navn og format fra den 16. september Det heter nå NFF-magasinet. Fagbladet kom ut 10 ganger i august mottok forbundet en forespørsel fra LO media med forespørsel om det var greit at forbundet selv kunne eie domene på det nye medlemsbladet. Grunnen var at de var kommet opp i det antallet domenenavn som en enkeltbedrift kunne eie. Det ville ikke koste forbundet noe. Administrasjonen bekreftet at det var helt greit. Det nye navnet på medlemsbladet blir: NFF-magasinet og domenenavnet ble 5. Bemanning, nye stillinger, turnus og arbeidstid 5.1 Generelt om bemanningssituasjonen. Saken er omtalt i flere årsmeldinger, sist den for Bemanningsutfordringene i kriminalomsorgen har også i 2010 vært store. Forbundet har fortsatt stort fokus på situasjonen fordi den berører forbundet medlemmer i fengslene og i friomsorgen både når det gjelder arbeidsmiljøet, trivsel og trygghet og kvaliteten på det faglige arbeidet medlemmene er pålagt. Forbundet har tatt opp saken med politisk ledelse i nesten alle møter, både de formelle og de mer uformelle. Bemanningssituasjonen er også tatt opp med justiskomiteens medlemmer og i høringen i forbindelse med budsjettbehandlingen i Stortinget Bemanningsanalysen Saken er omtalt i flere årsmeldinger, sist den for Historikk: Det er besluttet at Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) skal gjennomføre en bemanningsanalyse i kriminalomsorgen. Det sentrale arbeidsmiljøutvalget for kriminalomsorgen (SAK) fattet beslutningen i september 2007, med oppstart i 2008 (jmf SAKs vedtak ). Beslutningen var enstemmig både fra organisasjonene og arbeidsgivernes side. En partssammensatt arbeidsgruppe bestående av representanter fra organisasjonene, SHVO og KSF hadde møter i 2008, samtaler pr. telefon og elektronisk kontakt, hvor deler av bemanningsanalysens innhold og hva som skulle vektlegges, ble diskutert. Organisasjonene gav innspill til innholdet og valg av spørsmål i kartleggingen. For å kunne gjennomføre en landsdekkende analyse ble det i utgangspunktet lagt opp til å gjennomføre en pilotundersøkelse av noen utvalgte enheter i forkant av selve bemanningsanalysen av hele kriminalomsorgen. I SAK-møtet var det enighet om å gjennomføre analysen i tre faser (jmf SAKs vedtak ) - En pilotundersøkelse der 8 enheter i kriminalomsorgen kartlegges - En kartlegging av hele kriminalomsorgen - En analyse av forholdet mellom oppgaver og ressurser, på bakgrunn av kartleggingen I SAK-møtet ble KSF gitt utsatt frist til med ferdigstillelse av analysen (jmf SAKs vedtak ). I SAK-møtet fikk KSF ytterligere utsatt frist, jmf vedtak: Arbeidsgiver må ferdigstille en plan for gjennomføring innen og gjennomføre analysen innen KSF skal presentere planen for gjennomføring på SAK-møtet I SAK-møtet ble følgende vedtatt: Kartlegging skal gjennomføres som foreslått i KSFs forslag til plan med noen endringer av steder der pilotundersøkelsen skal gjennomføres og med noen justeringer i kartleggingsskjemaene. I første fase gjennomføres en landsdekkende kartlegging av nåsituasjonen (faktabasert). Oppfølgingen av kartleggingen og det videre arbeidet organiseres som foreslått i mandatet. Det skal utarbeides et nytt mandat for senere fase (analysedelen). 15

16 SAK gis løpende informasjon om fremdrift, foreløpige forslag til konklusjoner, og skal behandle mandater samt eventuelle arbeidsmiljømessige konsekvenser. I Soria Moria II-erklæringen sies det at «Regjeringen vil ha en bemannings- og kompetansegjennomgang i kriminalomsorgen for å bedre straffens innhold». I Prop 1 S ( ) er det uttalt: «I forbindelse med oppfølgingen av St.meld. nr. 37 ( ) skal det gjennomføres en bemanningsanalyse for kriminalomsorgen som grunnlag for utarbeidelse av en bemanningsrapport for kriminalomsorgen. Mandat for bemanningsrapporten vil bli drøftet med de tilsattes organisasjoner, men den vil måtte inneholde en analyse av forventet avgang av personell og årsaker til dette, nåværende og fremtidig kompetansebehov og kompetansesammensetning i kriminalomsorgen, og en gjennomgang av disse forholdene sett i forhold til utdanningskapasiteten ved KRUS». Samarbeidsutvalget (se egen sak i denne årsberetningen) skal gjennomgå resultatene fra undersøkelsen. I e-post fra KSF den 2. februar 2010 fragår følgende: KSF er som dere har skjønt for lenge siden, på overtid når det gjelder bemanningsanalysen. Vi skulle ha ferdigstilt kartleggingen på alle enheter i løpet av januar. Det klarte vi ikke. Vi må derfor utsette møtet 17. februar til mars (kommer tilbake til ny dato). Vi har engasjert en person, Camilla Bjerved, som skal bistå oss i det videre arbeidet med å gjennomføre kartleggingen. Hun starter arbeidet i morgen. Vi kommer tilbake så snart vi er klare med skjemaene. AU behandlet saken i møte den og gjorde slikt vedtak: AU registrerer at arbeidet med bemanningsanalysen har dårlig framdrift. Det er få eller ingen tidsfrister i dette arbeidet som er overholdt. Det er nå to og et halvt år siden SAK enstemmig besluttet at KSF skulle gjennomføre bemanningsanalysen og enda er ikke piloten gjennomført. AU ber administrasjonen tilskrive KSF og be om hurtig innkalling til neste møte og om rimelig framdrift i saken. Det er beklagelig å måtte konstatere at det heller ikke 2010 ble særlig framdrift i denne viktige saken. På samarbeidskonferansen 13. og 14. januar 2011 ble resultatet av kartleggen lagt frem. Det kom også frem at KSF hadde besluttet at det i 2011 skal fortas en kartlegging av kompetansen hos ansatte i kriminalomsorgen og at man etter dette vil begynne arbeidet med bemanningskartleggingen. Forbundet har både i møter med KSF og politisk ledelse bedt om større framdrift i saken. Forbundet har også i offentligheten kritisert at denne for ansatte meget viktige saken gis prioritet Bemanningsmangel ved Oslo fengsel Forbundet tok opp situasjonen ved Oslo fengsel i brev til statssekretær Moland Pedersen i Justisdepartementet. Brevet har følgende ordlyd: Situasjonen ved Oslo fengsel Vedlagt følger et notat fra vår tillitsvalgt ved Oslo fengsel i forbindelse med at situasjonen ved Oslo fengsel. Som det fremgår av notatet sliter de med høyt belegg, lite driftsmidler, for liten sysselsetting, usikre ansettelsesforhold for ansatte ( bl.a. med fengselsskole) og vold mot ansatte. NFF krever at det settes inn strakstiltak for å få bedret situasjonen for de ansatte ved Oslo fengsel. Mange av de tiltakene må godkjennes av politisk ledelse derfor sendes krevet til deg. NFF krever at politisk ledelse går med på å redusere belegget ved Oslo fengsel slik som foreslått av de tillitsvalgte og ledelse (og som KSF har satt foten ned til). Forbundet vet at det er et stort press på fengselet på grunn av varetektssituasjonen ved Oslo politikammer, men mener at hensynet til de ansatte i Oslo fengsel må veie tyngre. Forbundet viser til at det er åpnet et nytt fengsel i Halden som evnt. må ta mer av varetektspresset som Oslo politikammer har. NFF krever at Oslo fengsel får økt driftsbudsjett slik at de har midler til å lyse ut stillinger som i dag står vakant, samt at de kan sikre en forsvarlig bemanning i forhold til de utfordringene de står over for. 16

17 Til orientering vil hovedverneombudet i Kriminalomsorgen sende en utfyllende beskrivelse av arbeidsmiljøet ved fengsel i eget brev. Forbundet mottok svar i brev av 22. oktober 2010 fra KSF. KSF skriver at de deler NFFs bekymring over utviklingen ved Oslo fengsel slik den er beskrevet av sentralt hovedverneombud og tillitsvalgte ved fengslet. Videre skriver KSF: For å avhjelpe bemanningssituasjonen i Oslo fengsel ble det i revidert nasjonalbudsjett for 2010 bevilget kr 4 mill for å ta opp en ekstra klasse (25 aspiranter) fra høsten 2010 ved fengselsskolen som skulle starte utdanningen som ekstrabetjenter i fengslene hvor behovet er størst. Oslo fengsel blir prioritert i forhold til disse. Oslo fengsel fikk tilført totalt 41 nye aspiranter i september. Dette bidrar til at Oslo fengsl får tilført ekstra bemanning med driftsmidler. Noe av årsaken til problemene er at innsatt har for lite aktivitetstilbud. I budsjett for 2011 er det foreslått å bevilge 15 mill til videreføring av nytt aktivitetsbygg slik at det kan stå ferdig i Dette vil på sikt bedre til å bedre situasjonen. Flere av voldsepisodene mot tilsatt har skjedd i tilknytning til avdelingen der man hadde samlet unge mellom 15 og 18 år og de mellom Dette fungerte ikke og de yngste er nå spredd på andre avdelinger. Det framgår videre at KSF har satt ned en arbeidsgruppe for å revidere kriminalomsorgens planverk for å hindre vold og trusler mot tilsatte, samt etterbehandling etter slike hendelser. Gruppen skal vurdere, og komme med forslag til, tiltak som kan bidra til å nå kriminalomsorgens visjon om at tilsatte ikke skal oppleve vold og trusler på arbeidsplassen. Forslaget skal legges frem innen 31. desember De skriver at siden presset på varetektsplasser er så stort er det ikke aktuelt å redusere belegget. KSF vil følge situasjonen ved Oslo fengsel og vurdere ytterligere tiltak dersom det viser seg nødvendig. Den 5. og 12.desember sto ansatte og tillitsvalgte frem på NRK og fortalte om at volds- og trusselsituasjonen ved Oslo fengsel var blitt enda verre. Politisk ledelse bekrefter i telefonsamtale den 16. desember at det ikke forelå konkrete planer for å avhjelpe situasjonen. AU behandlet saken og vedtok: AU er svært bekymret for sikkerheten til de tilsatte ved Oslo fengsel og viser til at det har vært dialog mellom tillitsvalgte og forbundets administrasjon. Det rapporteres om at det er over 4000 vakter som har vært vakante i 2010 noe AU synes er alarmerende. AU ber om at forbundets krav om reduksjon av belegget og at alle tjenestepostene dekkes, tas opp med politisk ledelse på nytt. Ved utgangen av året var situasjonen ved Oslo fengsel fortsatt svært krevende Turnussaker i kriminalomsorgen Generelt om turnus Turnusdrøftingene ligger i hovedsak til lokale parter å behandle. I tilfelle brudd skal saken behandles av regionale parter. Forbundet sentralt er derfor kun i unntakstilfeller involvert i turnusdrøftinger og da gjerne som rådgiver for parter på underliggende nivå Arupsgate overgangsbolig Det ble etter en lang prosess hvor forbundslederen bisto den lokale foreningen oppnådd enighet om ny turnus i Arupsgate overgangsbolig. Den nye turnusen ble iverksatt fra 1. september. Det ble senere nødvendig å foreta endringer i turnusen grunner nye bestemmelser m.v. 5.5 Revisjon av arbeidstidsbestemmelsene i kriminalomsorgen Saken er omtalt i årsmeldingen for Der fremkommer det at arbeidstidsreglementet ble sagt opp og at partene var enig om å sette ned en arbeidsgruppe som skulle se på endringer av reglementet. Fristen arbeidsgruppen fikk var frem til 30. juni I møte 13. januar 2010 ble mandatet for arbeidsgruppen behandlet og vedtatt. I arbeidsgruppen satt fra KSF: Ellen Baardvik, leder, Rune Trahaug region øst, Richard Bjerkelund (sekretær) region sør, og Jan Thomas Lind, region nordøst. 17

18 Hovedverneombudet Mette Salicath, fra organisasjonene: NFF, Rita Bråten, KY. Tore Leirfall, FO, Ingrid Myran, KLF, Jon Kjetil Wang Hansen og Akademikerne, Carola Becher. Det var møter i arbeidsgruppen den 27. januar, 3. februar, 10. februar, 17. mars, 24. mars og 21. april. Mye av tiden i de fem første møtene gikk med til å snakke om hvem den nye avtalen skulle gjelde for og hvordan det nye dokument skulle se ut. Arbeidsgiversiden hadde i møtene ikke oversikt over hvilke behov etaten hadde for unntak etter arbeidsmiljøloven og det var stort sett organisasjonene som redegjorde for problematikken. I møte 21. april ble partene enig om at det ikke var hensiktsmessig å fortsette arbeidet i arbeidsgruppen. Grunnen var at mye av diskusjonen i arbeidsgruppen ble knyttet opp mot det som var forhandlinger. Sentralstyret vedtok i møte 26. og 27. april at det var viktig at organisasjonene hadde en tett dialog i saken. Regiontillitsvalgt Stein Olav Erlandsen ble oppnevnt til å sitte i forhandlingsutvalget. I april fikk partene beskjed fra KSF at FAD hadde informert dem om at det ikke var mulig å forhandle særavtaler før etter at lønnsoppgjøret i staten var ferdig. NFF, KY og FO hadde et møte den 5. mai der vi ble enig om å fortsette forhandlingene etter sommeren, samt at vi ønsket å lage et dokument med krav til en ny særavtale som skulle oversendes KSF før neste forhandlingsmøte. Det ble berammet møte i KSF den 30. juni. På møtet ble partene enig om at vi var i en prosess og at forhandlingene ville fortsette i august/september. Partene ble også enig om at Arbeidstidsreglementet av 1993 gjaldt inntil august/september Den 8. juli hadde FO, KY, FLF og NFF et møte der vi gjennomgikk utkastet til krav om ny særavtale. Utkastet ble sendt til KSF den 16. juli og organisasjonene ba om tilsvar på kravet en uke før forhandlingsmøtet 31. august. Kopi av kravet ble sendt til medlemmene i sentralstyret. Det kom ingen tilsvar fra KSF før møtet 31. august. Partene mottok tilsvar fra KSF 6. september Det skulle behandles i forhandlingsmøte 10. september. Sentralstyret diskuterte de ulike sidene av det fremlagte tilbudet i møte 6.-7.september Forhandliger i KSF var vanskelige på grunn av at partene sto langt fra hverandre på mange viktige punkter. Det ble imidlertid enighet om en ny særavtale om arbeidstid i kriminalomsorgen den 1. oktober. Den nye avtalen skulle gjelde fra 1. desember Organisasjonene fikk ikke arbeidsgiver med på å videreføre bestemmelsen om utfyllende tid, men partene ble enig om at 1 mill. som kriminalomsorgen brukte til utfyllende tid skulle brukes til seniorpolitiske tiltak for den samme gruppen. Dette skulle partene komme tilbake til senere. KSF sendte ut et skriv 18. oktober til ytre etat der de orienterte om avtalen. I brevet fremgikk det bl.a. hvorfor avtalen ikke inneholder bestemmelser som reguleres i Arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen. Det fremgikk også at hvilende vakt skal være avsluttet innen 1. desember, da den nye avtalen ikke innholder en enighet om passiv tjeneste. Turnusdrøftinger måtte starte umiddelbart. Endelig frist for sluttført arbeid med turnusene var 1. mars 2011 med unntak av søknader om 12 timers vakter måtte være sendt tjenestevei innen 1. november Sentralstyret uttalte i møte oktober at de anså seg rimelig tilfreds med den inngåtte avtalen. Sentralstyret mente at KSF burde gi en redegjørelse for de utfordringene som følger av den nye avtalen. Den 9. november 2010 ble partene enig om at de var omforente om at det ikke var mulig å avvikle 12-timers vakter ved alle enheter pr. dags dato. Det ble videre enighet om at det skulle være ordinære prosesser m.h.t. turnusdrøftinger og at søknadene om unntak fra 12-timers vakter skulle sender via KSF. Hvis det var noen enheter som ikke ville klare tidsfristen kunne de søke om utsettelse. 18

19 Det ble også enighet om at den nye særavtalen ikke skulle medføre økt bruk av vikarer eller nedbemanning. Den 21. desember var det et nytt møte mellom partene for å justere avtalen. Vedlegg nr. 7 Særavtale om arbeidstid i kriminalomsorgen Arbeidstidsreglementet omregning av passiv tjeneste Saken er omtalt i årsmeldingen for Der fremkommer det at en dom av 9. september 2003 i EUdomsstolen (Jaeger-dommen) ble så slått fast at en time passiv tjeneste skulle regnes som en time arbeidstid. Dette betyr at vårt arbeidstidsreglement var ulovlig i forhold til at vi beregnet bare 20/30 min. som arbeidstid. Advokat Sigurd-Øyvind Kambestad, juridisk avdeling i LO hadde en tilsvarende sak i BUFetat og ønsket å lage en tilsvarende sak for våre medlemmer. Den 2. februar 2010 mottok forbundet listen over saksøkere i forbindelse med at det blir tatt ut stevning. Det var 162 medlemmer som hadde sendt inn fullmaktskjema. BUF-etat ble overført fra kommunale til staten og ledelsen mente at de hadde styringsrett på at beredskapsvakten om natt (passiv tjeneste) skulle godtgjøres med 1/3 av full lønn. LO Stat krevde at godtgjørelsen skulle settes til 1:1. Den 10. februar 2010 falt dommen i Arbeidsretten i tvistesaken mellom LO Stat og Staten v/fornyings- og administrasjonsdepartementet i tilknytning til saken. Staten ble frifunnet. Den 6. september mottok forbundet tilsvar av 2. september fra Regjeringsadvokaten v/advokat Siri K. Kristiansen. I tilsvaret avviste Staten kravet eller subsidiært at Staten skulle frifinnes. Fristen for tilsvar ble satt til 20. september. Den 29. september mottok forbundet prosesskrivet fra advokaten som ble sendt til Oslo tingsrett den 20. september. I tilsvaret la advokaten ned følgende påstand: 1. Saksøkte er forpliktet til å godtgjøre hver time passiv tjeneste på arbeidsstedet som en arbeidet time. 2. Saksøkte er forpliktet til å forta etterbetaling ihht til pkt Saksøkte erstatter saksøkernes omkostninger i anledning saken. Den 18. oktober mottok forbundet brev fra advokaten der han opplyste om at det skal være et planleggingsmøte 5. november 2010 mellom Oslo tingsrett og prosessfullmektigene. Møtet skulle foregå pr. telefon. Det viktigste i møtet var å få avtalt fremdrift i saken, bl.a. tidspunkt for rettsmekling og hovedforhandling (rettsak). Det vil bli satt opp en protokoll fra møtet som vil bli tilsendt. KSF sendte ut et brev den 18. oktober til regionene i forbindelse med forhandlingene om arbeidstid i kriminalomsorgen der det het: «Det vil ikke lenger være mulig å gå hvilende vakter i kriminalomsorgen ettersom partene ikke har blitt enige om hvordan hvilende vakt på arbeidsstedet skal beregnes og kompenseres. Alle turnuser som i dag har inkludert hvilende vakter på arbeidsstedet, må derfor omorganiseres til aktive vakter og turnusene må drøftes i henhold til hovedavtalen.» Forbundet sa til KSF at vi var dypt uenig i formuleringen med bakgrunn i at dommen i EU hadde slått fast et en time hvilende vakt skal regnes som en time arbeidstid. Da blir det en selvfølge for NFF at det også skal betales for en time. Når det gjaldt hva som skjer på arbeidsplassen om natta er en sak mellom de lokale partene, der de bl.a. bør de se på helsebelastninger, hvilke arbeidsoppgaver som er nødvendig å utføre om natta m.m. NFF sa også at det er en stor belastning for de fleste å jobbe natt og da kan det ikke være meningen at arbeidsgiver skal påføre ansatte en større belastning enn det som er nødvendig. I planleggingsmøte 5. november mellom Oslo tingsrett og prosessfullmektigene ble de enig om å plukke ut fem «piloter» dvs. 5 av saksøkerne og undersøke hvordan arbeidstiden var beregnet. Staten skulle hjelpe til med å gå tilbake i lønnssystemet for å se om staten har omregnet arbeidstiden. I e-post av 9. 19

20 november ønsket advokaten forslag på 5 navn på lista som kunne brukes som pilot. Forbundet foreslo en saksøker fra Bergen fengsel avd. Osterøy, Hassel fengsel, Mosjøen fengsel, Arupsgt. overgangsbolig og Åna fengsel. Forbundet mottok prosesskrift til Oslo tingsrett av 17. desember. Av prosesskriftet fremgikk det bl.a. at advokat Kristiansen under planleggingsmøtet 5. november bemerket at det rettslige grunnlaget i denne saken og sak TVI-OTIR/01 (sak for BUF-etat om tilsvarende omregning på passiv tjeneste) var det rettslige grunnlaget forskjellig. Forskjellen var, etter Kristiansens mening i at det foreligger tariffavtale som gjør unntak fra arbeidstidsbestemmelsen i aml. kap. 10 i denne sake, mens det ikke foreligger slik tariffavtale i den andre saken. På vegne av saksøkerne viste advokat Kambestad til arbeidstidsbestemmelsenes bestemmelse om omregning av arbeidstiden. Han viste også til 5 om passiv tjeneste. Det het videre: «Bestemmelsen er å forstå som en betalingsbestemmelse. Subsidiært, for det tilfelle at retten finner at arbeidstidsreglementet skal forstås slik at det hjemler omregning av arbeidstid, anføres at arbeidstidsreglementet er i strid med loven. Jäger-dommen gjaldt et tilfelle hvor det i tysk rett var anledning til omregning av beredskapsvakt på arbeidsstedet, og hvor omregningen var avtalt i tariffavtale. EU-domstolen fant denne ordningen i strid med direktiv 93/104 EF av 23. november 1993, som også er bindende for Norge.» Videre fremgikk det av prosesskriftet at partene hadde sagt opp arbeidstidsreglementet og at det var inngått en ny særavtale fra 1. desember der passiv tjeneste var borte. Det fremgikk også at saksøkerne hadde igangsatt arbeid med å innhente dokumentasjon av kravene for to utvalgte «piloter». Videre heter det: «Det påpekes imidlertid at det i nærværende sak er erkjent i stevningen at det har foregått omregning på arbeidstid. Praksisen har pågått helt til ikrafttredelsen av den nye særavtalen 1. desember Saksøkerne var fremdeles av den oppfatning at forening av de to sakene var den mest hensiktsmessige behandlingsformen. Hovedproblemstillingene er de samme i begge sakene. At det i nærværende sak i tillegg er spørsmål om det er avtalt unntak fra arbeidstidsberegningen om unntaket er lovlig, vil etter saksøkernes mening ikke vanskeliggjøre behandlingen.» Saken ble ikke løst i Uenighet om tolkning av fellesbestemmelsene 7 Ek i Hedmark Forbundet mottok en sak fra NFF i region nordøst 21. oktober 2010 i forbindelse med at det var uenighet mellom NFF i region nordøst og regionen i forbindelse med om turnusen på Ek i Hedmark kom inn under fellesbestemmelsene 7 om 35,5 timer effektiv tid. Arbeidsgiver mente at de var nødt til å jobbe tredje hver helg for å komme inn under reglene. Forbundet var uenig i arbeidsgivers tolkning og saken ble tatt opp med KSF den 29. oktober. Brevet ble avsluttet med at hvis KSF støttet region nordøst sin tolkning ba vi om at det ble satt opp en tvisteprotokoll om forståelsen av hovedtariffavtalen. Saken ble ikke løst i Personalpolitikk Personalpolitikken har et mangesidig innhold som rommer alt fra kommunikasjon mellom ledere, tilsatte og kolleger imellom, lønnsforhold, opplæring, tiltak for seniorer for å nevne noen punkter. Personalpolitikk utgjør en stor del av det definerte arbeidsmiljøet for de tilsatte. Å bidra til at kriminalomsorgen har en god personalpolitikk har derfor alltid stått sentralt i forbundets engasjement overfor arbeidsgivere sentralt, regionalt og lokalt. I brev av 13. juni 2005 reiste forbundet krav om at det bør utarbeides en personalpolitikk for hele kriminalomsorgen fra sentralt hold. Dette har ikke vært prioritert fra KSF sin side. 6.1 Seniorpolitikk i kriminalomsorgen Saken har vært omtalt i flere tidligere årsmeldinger, sist i den for 2009 der det fremgikk at det ble inngått en sentral avtale om seniorpolitisk tiltak som varte frem til 30. april I hovedtariffoppgjøret pr. 1. mai 2010 ble partene enig om å videreføre avtalen om seniorpolitiske tiltakene. 20

Årsmelding 2009. www.lomedia.no. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2009. www.lomedia.no. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2009 www.lomedia.no www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding NFF 2009 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 7 2. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2011 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...10 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...10 2.1 Egen organisasjon...10 2.1.1 Foreninger...10

Detaljer

Årsmelding 2008. www.lomedia.no. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2008. www.lomedia.no. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2008 www.lomedia.no www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2008 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2 Norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...7 2.1

Detaljer

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09 Årsmelding 2007 www.fengselogfriomsorg.no LO Media 09.09 Årsmelding 2007 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)...7

Detaljer

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07 www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING......................... 8 2. NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGSFORBUND

Detaljer

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5 Årsmelding NFF 2012 . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning....5 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund....5 2.1 Forbundskontoret... 5 2.2 Regionavdelingene... 5 2.3 Lokalforeningene... 5 2.4 Møter, forbundsstyret,

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Årsrapport 2006. for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK)

Årsrapport 2006. for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK) Årsrapport 2006 for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK) Forord Det sentrale arbeidsmiljøutvalget for kriminalomsorgen (SAK) består av 6 medlemmer, 3 fra arbeidsgiversiden og 3 fra

Detaljer

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012 PROTOKOLL SENTRALSTYRET 7.-9-. september 2012 Sted: Thon Hotell, Åsgårdstrand Tid: Fredag 7. september kl. 13:00 til 18:00 Lørdag 8. september kl. 10:00 til 16:00 (møte med regionens fylkesledere og lokallag)

Detaljer

KR 42/16 Oslo, oktober 2016

KR 42/16 Oslo, oktober 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 42/16 Oslo, 5. 7. oktober 2016 Referanser: KM 13/14, KM 19/16, KR 09/16, AGU 1/15, AGU 10/16 og AGU 13/16 Arkivsak: 16/349-5 (16/30047) Saksdokumenter: Mandat Arbeidsgiverutvalget

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Samme problemstilling er også gjeldende overfor delgjennomføring på EK.

Samme problemstilling er også gjeldende overfor delgjennomføring på EK. 2011/06281 41-7-2013/AAa 25.2.2013 Høring- veien ut Forbundet har hatt høringen ut til behandling i organisasjonen. Innledningsvis vil vi komme med en del generelle betraktninger. Det er flere tilbakemeldinger

Detaljer

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Rapport om aktiviteter 2015 Bakgrunnen for landsforeningens søknad om

Detaljer

Se sagspapirer - tryk her. Protokoll. fra representantskapsmøtet. Nordiske Fengselsfunksjonærers Union. Reykjavik

Se sagspapirer - tryk her. Protokoll. fra representantskapsmøtet. Nordiske Fengselsfunksjonærers Union. Reykjavik Se sagspapirer - tryk her Protokoll fra representantskapsmøtet Nordiske Fengselsfunksjonærers Union Reykjavik 5. juni 2004 Innholdsfortegnelse: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Regnskap 2001-2003 4. Beretning

Detaljer

PRINSIPPROGRAM FOR KRIMINALOMSORGENS YRKESFORBUND LANDSMØTEPERIODEN 2011-2015

PRINSIPPROGRAM FOR KRIMINALOMSORGENS YRKESFORBUND LANDSMØTEPERIODEN 2011-2015 PRINSIPPROGRAM FOR KRIMINALOMSORGENS YRKESFORBUND LANDSMØTEPERIODEN 2011-2015 1. INNLEDNING Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) er direkte tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Sektor Stat (YS-S)

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Nordiske. Fengselsfunksjonærers. Union VEDTEKTER. Revidert på representantskapsmøte. 22. september i Ålesund

Nordiske. Fengselsfunksjonærers. Union VEDTEKTER. Revidert på representantskapsmøte. 22. september i Ålesund Nordiske Fengselsfunksjonærers Union VEDTEKTER Revidert på representantskapsmøte 22. september i Ålesund INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Organisasjonsområde 2 Formål 3 Unionens hedersmerke 4 Arbeidsutvalget 5 Sekretariatet

Detaljer

MOTTATT 20 DES RUNDSKRIV - AVVIKLE SONINGSKØEN DUBLERING SOM MIDLERTIDIG TILTAK FOR Å

MOTTATT 20 DES RUNDSKRIV - AVVIKLE SONINGSKØEN DUBLERING SOM MIDLERTIDIG TILTAK FOR Å Regionkontorene i kriminalomsorgen Krirninalomsorgens utdanningssenter RUNDSKRIV Kriminalomsorgsdirektoratet 20 DES Postboks 694 Skedsmogt 5, Lillestrøm Telefaks: 404 38 801 H&ge Hansen 8005@kriminalomsorg.no

Detaljer

Opplysningsvirksomheten

Opplysningsvirksomheten Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.A Opplysningsvirksomheten NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

3 Medlemmer Søknad om medlemskap skal skje skriftlig. Som medlemmer kan opptas:

3 Medlemmer Søknad om medlemskap skal skje skriftlig. Som medlemmer kan opptas: 1 Navn Fotterapeutforbundet 2 Formål Fotterapeutforbundet er en partipolitisk uavhengig, faglig yrkesorganisasjon innen Delta, hvis formål er å arbeide for medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.

Detaljer

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport ROVAR Omstillingsavtale Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 1 Til: Styringsgruppen ROVAR v/per Hanasand Fra: Partssammensatt arbeidsgruppe omstillingsavtale v/karen Hirth Thorsen Kopi til: Arbeidsgruppens

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Omstilling ved Universitetet i Oslo

Omstilling ved Universitetet i Oslo Omstilling ved Universitetet i Oslo Av advokat Eva Borhaug, mobil 922 33 973 e-post: eb@parat.com mobilb@parat.com Aktuelle tema: Avtaleverk for UiO Ulike medbestemmelsesformer Omstilling Arbeidsgivers

Detaljer

4/ ~ 1~ug,;~::J PROTOKOLL. ~Øvo ~

4/ ~ 1~ug,;~::J PROTOKOLL. ~Øvo ~ PROTOKOLL 16.11.07 og 14.12.07 ble det avholdt forhandlingsmøter om inngåelse av revidert omstillingsavtale for Høgskolen i Sør-Trøndelag. Partene ble enige om vedlagte avtale av 14.12.07. Hans-Jørgen

Detaljer

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 02.04.2016 kl. 10:00-17:00 og søndag 03.04.2016 kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND Til stede: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red/Info.ansv. Web-ansvarlig Stein Vidar Hovstad Mona Enge Tor-Arne Bratteli

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

KR 24/16 Asker, juni 2016

KR 24/16 Asker, juni 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 24/16 Asker, 7.-8. juni 2016 Referanser: KM 13/14, 19/16, KR 09/16 og AGU 1/15 Arkivsak: 16/349-4 JRF (16/18305) Saksdokumenter: Mandat for Arbeidsgiverutvalget Sammendrag

Detaljer

Sted: DFDS Cruisebåt til København Tid: Sentralstyremøtet startet tirsdag 13. juni kl. 12:00 med styreseminar og styremøte 14. juni fra 16:00 19:00

Sted: DFDS Cruisebåt til København Tid: Sentralstyremøtet startet tirsdag 13. juni kl. 12:00 med styreseminar og styremøte 14. juni fra 16:00 19:00 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE, 13. og 14. juni 2017 Sted: DFDS Cruisebåt til København Tid: Sentralstyremøtet startet tirsdag 13. juni kl. 12:00 med styreseminar og styremøte 14. juni fra 16:00 19:00

Detaljer

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret.

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Thomas Spence og Hege Iren Frantzen Dato: 12.05.2015 Saksnummer: 15-334 Oppgaver og mandat for NJs lønnsutvalg Ved starten av hver landsmøteperiode bør landsstyret gjennomgå

Detaljer

FS Protokoll 04/11. Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00

FS Protokoll 04/11. Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00 FS Protokoll 04/11 Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Karl Johans gate 7/Rica Hotel Oslo Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo (kun sak 42/11)

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Tid: Fredag den 21. september 2012 Sted: Haug gård, Haugsveien 29, Ålesund Til stede: Einar Georg Johannesen, Sigrun Bjerke Fosse, David Heyerdahl Meldt forfall:

Detaljer

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1 Utkast pr 20.8.14 Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten Denne avtalen er inngått mellom Politidirektoratet (POD), Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Parat, Politijuristene og Norsk

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon: Hva skjedde egentlig i 2009, hva skjer nå og hva er forskjellen?

Offentlig tjenestepensjon: Hva skjedde egentlig i 2009, hva skjer nå og hva er forskjellen? Arbeids- og sosialdepartementet Offentlig tjenestepensjon: Hva skjedde egentlig i 2009, hva skjer nå og hva er forskjellen? Roar Bergan Pensjonsforums jubileumskonferanse 2. mars 2017 Veldig stor forskjell

Detaljer

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET STAFO SAMFUNNSSIKKERHET REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET RIGA 28. 30.MARS 2011 Til medlemmer av representantskapet i STAFO samfunnssikkerhet Innkalling til STAFO samfunnssikkerhets representantskapsmøte

Detaljer

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU Parat-UMB RETNINGSLINJER FOR PARAT-NMBU INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU * VALGKOMITEEN * REVISOR Desember 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

KR 30/11. Opprettelse av nasjonalt kirkelig pilegrimsutvalg DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd.

KR 30/11. Opprettelse av nasjonalt kirkelig pilegrimsutvalg DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. DEN NORSKE KIRKE KR 30/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KR 12/08, KR 52/05, Saksdokumenter: KR 30.1/11 Nasjonalkirkelig utvalg for pilegrimsarbeid,

Detaljer

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A Parallellsesjon Virke overenskomster TV-kurs 19. januar 2016 Lilly Elvekrok Agerup juridisk rådgiver Tariffavtaler Overenskomsten/tariffavtaler supplerer bestemmelsene i aml. hva gjelder ansattes rettigheter

Detaljer

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Alle bedrifter som er bundet av avtaler med LO - NTL, FLT, EL & IT, Handel og Kontor, Fagforbundet:

Detaljer

Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening

Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening 1.1.2016-31.12.2016 1 Styret Styret, valgt 9. mars 2016 har hatt følgende sammensetning: Leder: Senioringeniør Haneef Awan, Institutt for klinisk medisin Nestleder:

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

Introduksjonskurs 2017 Hovedavtalen i staten. Foto: istock.com/nanisimova

Introduksjonskurs 2017 Hovedavtalen i staten. Foto: istock.com/nanisimova Introduksjonskurs 2017 Hovedavtalen i staten 1 Foto: istock.com/nanisimova Hovedavtalen i staten - innhold Del 1 Medbestemmelse Kapittel 1 Hovedavtale, tilpasningsavtale og medbestemmelse ved omstilling

Detaljer

HOVEDAVTALEREVISJONEN

HOVEDAVTALEREVISJONEN VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2010 K S SISTE KRAV/TILBUD I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2010 Ny og/eller endret tekst er merket med kursiv (endringer siden KS krav/tilbud 2 er merket

Detaljer

Energiavtalene. Temadag 23. august Trygve Nøst

Energiavtalene. Temadag 23. august Trygve Nøst Energiavtalene Temadag 23. august 2017 Trygve Nøst Hvorfor har vi to energiavtaler? Har sin bakgrunn i tariffoppgjøret i 2006 - Forhandlingsløsning med alle unntatt EL og IT - Meklingsløsning med EL og

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt.

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt. NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: 15.05.2015 Saksnummer: 15-393 Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 24.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Bakgrunn 3 02. Omfang 3 03. Begrepsavklaringer 3 04. Formål 4 05. Former for medbestemmelse 4 06.

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Årsrapport 2005. for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK)

Årsrapport 2005. for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK) Årsrapport 2005 for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK) Forord Det sentrale arbeidsmiljøutvalg for kriminalomsorgen (SAK) består av 6 medlemmer, 3 fra arbeidsgiversiden og 3 fra

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE 79/16 16/8631 ØKONOMISK OVERSIKT PR OKTOBER /16 16/8632 LO KONGRESSEN VALG AV REPRESENTANTER

PROTOKOLL SAKLISTE 79/16 16/8631 ØKONOMISK OVERSIKT PR OKTOBER /16 16/8632 LO KONGRESSEN VALG AV REPRESENTANTER PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 31.10.2016 Tid: 13:30-17:30 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei

Detaljer

For behandling på SKUPs årsmøte I møte: 11. april 2008 Sak: 4

For behandling på SKUPs årsmøte I møte: 11. april 2008 Sak: 4 For behandling på SKUPs årsmøte I møte: 11. april 2008 Sak: 4 Saken gjelder: Organisasjonsutvikling mot 2009 Saken fremmes av: SKUP-styret Saksbehandlet: I møte den 3. April, ref styrets sak 08-52 Oppsummering:

Detaljer

Fellesopplæring i Hovedavtalen

Fellesopplæring i Hovedavtalen VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Trondheim 14.sept. 2016 Bjørn Holmli, LO-K og Karsten Langfeldt, KS Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Sted: Pettvet, Uelandsgate 85, Oslo Tid: kl. 12.15 Tilstede: 10 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden: Sak 1: Konstituering

Detaljer

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING -

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS- OG OMSTILLING VEILEDER I NEDBEMANNING - Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO norsk@arb-mand.no Tlf.: 815 45 100 Nedbemanninger er en stor utfordring

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

SAK 02/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 14. OG 15. NOVEMBER Åsmund Mæhle gikk gjennom status for økonomi og medlemstall.

SAK 02/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 14. OG 15. NOVEMBER Åsmund Mæhle gikk gjennom status for økonomi og medlemstall. Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Fredag 22.01.2016 kl. 11:00-17:00 Sted: Trondheim Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur Christensen Styremedlem Tom Gunnar Ask

Detaljer

ÅRSRAPPORT 1999 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 1999 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Kirsten Hognestad Haugen -Levekår Olav Elvemo - Bistand og omsorg Bærum kommune Dette er en foreløpig årsrapport. RGB vil på førstkommende møte forhåpentligvis godkjenne lettlest-utgaven og da vil denne

Detaljer

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I JUNI OG AUGUST På Sørmarka studie- og konferansesenter

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I JUNI OG AUGUST På Sørmarka studie- og konferansesenter GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I JUNI OG AUGUST På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no 22. 24. august Retorikk og formidling 2016 22. 24. august Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III) 2016

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området År 2006, den 27. september, 10., 16., 17., 20. og 27. oktober ble det holdt forhandlingsmøter

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 KS i I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Ny og/eller endret tekst er merket med understrek. Utelatt tekst er merket med gjcnnomstrck. Kommentarer

Detaljer

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Referat fra styremøte 1/2015

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Referat fra styremøte 1/2015 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter Referat fra styremøte 1/2015 Tid: Tirsdag 25. august kl. 16.30 20.00 Sted: Nasjonal institusjon for menneskerettigheters lokaler i Akersgata 8 Til stede: Cecilie

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder. Deltok ikke under behandling av sak 57-60 Elsa Åsvang,

Detaljer

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser HK informerer Permitteringer og oppsigelser 1 2 Permittering Permittering av arbeidstaker innebærer at arbeidstaker midlertidig blir løst fra retten og plikten til å arbeide og arbeidsgiver fra lønnsplikten.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2002 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Geir Aasgaard Seksjon Plan og analyse Bærum kommune ÅRSRAPPORT 2002 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Det er blitt avholdt 20 møter i 2002

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/1657-1 Saksbehandler: Anne Mari Grønseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedverneombudet - årsmelding 2014 Rådmannens forslag

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken.

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 26.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i område 10 (Helseforetak)

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i område 10 (Helseforetak) PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i område 10 (Helseforetak) År 2014, den 18. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og SAN vedrørende overenskomst

Detaljer