Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte"

Transkript

1 Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1

2 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes paragraf 4.8 sitt virke i perioden fra 1. juli 2014 til 1. august Komiteens sammensetning er festet i vedtektenes 4.7(9) punkt 8-10 og 9.1, og skal til enhver tid bestå av 3 medlemmer. I denne perioden har Kontrollkomiteen bestått av Solveig Helene Ruud (andre året på toårsvervet), Øystein Kolstad Kvalø (første året på toårsvervet), Yngve Moe, og Astrid Rosander Hagen (valgt som vara på Landsmøtet 2014). Etter flere år med manglende oversittende medlem fra foregående periode, har komiteen i år endelig klart å etterleve vedtektenes bestemmelser om dette. At både Helene og Yngve ble gjenvalgt til sine verv i Kontrollkomiteen i henholdsvis 2013 og 2014 har bidratt til at komiteen har klart å opparbeide seg verdifull erfaring og kontinuitet som har bidratt positivt til vårt arbeid gjennom perioden. Det har vært stor geografisk spredning blant medlemmene i årets periode, men vi har ikke ansett dette som et hinder for vårt arbeid. Gjennom jevnlig kontakt på internett har komiteen tross sin spredning kjapt klart å diskutere innkommende meldinger og fatte grundige avgjørelser. Vår geografiske spredning førte også til at vi før LS01 hadde fattet en avgjørelse internt om at Astrid skulle fungere som aktivt varamedlem, noe som innebærer at hun gjennom hele perioden har deltatt i arbeidet vårt samt hatt talerett. Da det ikke har vært behov for voteringer i komiteen så langt i perioden ser komiteen at dette er en ordning som har fungert bra. Grunnet sitt kandidatur som leder velger derimot Helene å trekke seg fra sitt verv i Kontrollkomiteen med virkning fra for å unngå habilitetsstrider mellom hennes kandidatur og verv. I skrivende stund er Helene fortsatt medlem av komiteen, men Astrid tar over Helenes plass som fast medlem i komiteen fra Grunnet sin aktive deltakelse hittil i perioden har vi tro på at overgangen vil bli svært oversiktlig og bra, og ikke vil hindre komiteens arbeid på noen måte. Komiteen består derfor av kun tre medlemmer fra , men på grunn av godt samarbeid og god arbeidsfordeling ser ikke de resterende medlemmene det nødvendig med supplering til komiteen før periodens slutt. Tilstedeværelse og tilgjengelighet I oppstarten av perioden bestemte komiteen seg for noen grunnleggende målsetninger vi hadde for vårt arbeid. En av disse målsetningene var å videreføre arbeidet med synlighet og tilstedeværelse i 2

3 alle ledd av organisasjonen. Vi har hatt ønsker om å styrke komiteens rolle i organisasjonen og bli et viktig ledd i organisasjonens arbeid, noe vi i større grad enn tidligere perioder føler vi nå har oppnådd. Per har komiteen vært til stede på 5 av 5 Landsstyremøter, samt vinterseminaret og sommerleir. Vi har derimot ikke hatt kapasitet på til å delta regionale seminarer og Sentralstyremøter i perioden frem til nå, men mener til tross for dette at vi har klart å opparbeide bedre kontakt med organisasjonen; blitt et ledd som andre organer utnytter seg av; og etablert oss som en større ressurs for organisasjonen. For å nå målsetningen om full synlighet i organisasjonen skulle vi gjerne sett at vi hadde hatt muligheten til å delta på regionale seminarer og årsmøter i lokallagene, men grunnet stor geografisk spredning og individuelle tidsbegrensninger må vi beklage at vi ikke har hatt muligheten til å få til dette i perioden som har gått. Videre, som nevnt, har komiteen i inneværende periode heller ikke hatt mulighet til å delta på så veldig mange SST-møter. Dette var en ting vi som komité hadde tenkt å prioritere mer i denne perioden, men gjennom avtale med SST fant vi ut at vår tilstedeværelse på alle SST-møter ikke var så nødvendig; at vår deltakelse heller skulle være avhengig av ønske og behov. Vi føler likevel, ved større tilstedeværelse på LS-møter og nasjonale seminarer, at vår kontakt med SST har blitt opprettholdt i tilstrekkelig grad. Ansvarsfordelingen i komiteen har i inneværende periode vært jevnt fordelt og vi har fungert som en samkjørt komité. Til tross for at det ikke har vært behov for voteringer innad i komiteen inntil nå, oppfatter vi at vi har vært svært enstemmige og enige i de fleste om ikke alle saker. Til tross for stor geografisk spredning har vi hatt god intern kommunikasjon, som har bidratt svært positivt for å fremstå mer enhetlig. Første del av perioden, frem til vinterseminaret, var komiteen svært inaktive og hadde få oppgaver å tak i. Dette skyldtes i hovedsak at vi ikke mottok henvendelser om ønskede vedtektstolkninger, men også i stor grad at vi så at øvrige organer ikke foretok vedtak og avgjørelser i strid med vedtektene. To av våre forklaringer til denne lave aktiviteten anser vi å være at vi per dags dato har svært tydelige vedtekter og at tillitsvalgte i organisasjonen har god erfaring. At vi har hatt lav aktivitet har 3

4 vi derfor kun ansett som svært positivt da det har rett og slett har betydd at det meste organisasjonen har foretatt seg har vært innenfor vedtektenes rammer. Etter vinterseminaret har komiteen hatt svært mange parallelle oppgaver å ta tak i (se nedenfor). Dette har ført til at vi har måttet utnytte oss av alle de menneskelige ressursene vi har hatt tilgjengelige og fordelt arbeidet oss i mellom. At Helene valgte å trekke seg fra komiteen med virkning fra førte til at de resterende medlemmene har vært svært aktive i komitéarbeidet den siste tiden. Likevel har ikke dette ført til uhåndterlig store oppgaver for komiteen. Med tre fullverdige og aktive komitémedlemmer har arbeidet fungert fint frem til dags dato, og vi har tro på at arbeidet vil fungere bra også de siste månedene av perioden. Komiteen har til nå i perioden hatt to fysiske komitémøter, men grunnet spredd boplass, jobb og skole har vi ikke hatt mulighet til å møtes ansikt til ansikt mer enn dette. Disse møtene har vært til stor nytte for oss som komité og lagt grunnlaget for et godt samarbeid. Utover dette har vi hatt god kommunikasjon over internett, blant annet Skype, e-post og Facebook. Her har vi tatt tak i de henvendelsene som har kommet til oss, men også diskutert forhold i organisasjonen opp mot bestemmelsene i vedtektene, se 9.2. Vi hadde derimot ikke muligheten til å arrangere et overlappingsmøte med forrige periodes komité, noe vi på det sterkeste anbefaler å arrangere for fremtidige komiteer. Merknader: I løpet av perioden har kontrollkomiteen kommet med flere merknader til andre organer i organisasjonen, i tillegg til øvrige vedtektstolkinger i forbindelse med organisasjonens virksomhet. Da det har blitt gjort en rekke vedtektspresiseringer på Landsmøtene de siste årene føler komiteen at vi har hatt klare og enstydige retningslinjer å jobbe etter. Sentralstyret: Kontrollkomiteen er stort sett veldig fornøyde med SST sitt arbeid frem til nå i denne perioden. Organets arbeid har vært preget av god erfaring og kunnskap om organisasjonens virke og de temaene vi har arbeidet med, og stor arbeidskapasitet har ført til et gjennomgående godt arbeid i 4

5 utarbeidelse av kampanjer og planlegging/gjennomføring av arrangementer. SST virker å ha hatt god intern kommunikasjon og et tett samarbeid med sekretariatet. Vi ser likevel at samspillet med LS ikke har vært så godt som det burde ha vært. Dette virker til tider å hemme arbeidet i regionene og ført til at Lokallag ikke har fått den oppfølgingen de burde ha fått. Dette er ikke noe vi mener SST alene skal stå ansvarlige for, men sammen med LS (se under) bør prøve å forbedre før perioden er over. Som nevnt tidligere føler vi i Kontrollkomiteen at vi i større grad har blitt benyttet som en ressurs for organisasjonen. Dette skyldes i stor grad at SST jevnlig har tatt kontakt med oss for å løse tvister og konsultert med oss. Dette er en utvikling vi er svært glade for å se. Så langt i perioden har Kontrollkomiteen kommet med følgende merknader til SST: 1: Merknad for sent utsendt førsteinnkalling til Landsmøtet. Etter vedtektene går det fram at: 4.3 Landsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Innkalling med forslag til saksliste sendes elektronisk til lokallagene, landsstyret, sentralstyret, sekretariatet, nominasjonskomiteen, kontrollkomiteen, de forberedende komiteene og direktemedlemmer senest 10 (ti) uker før Landsmøtet. Vi i KK fattet derimot en enstemmig avgjørelse ( ) om å erklære Landsmøtet beslutningsdyktig til tross for dette vedtektsbruddet. For vår avgjørelse legger vi til grunne de økonomiske hensynene da det vil være en enorm ekstrautgift for organisasjonen å endre dato; andre vedtektsbestemmelser slik som 4.0 Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Landsmøtet vedtar grunndokumenter og fastsetter retningslinjer for Press. Landsmøtet avholdes hvert år innen 30. April; og generelle organisatoriske hensyn. Alt dette er aspekter som KK etter vedtektene er ansvarlige for å se etter, og i vår vurdering veide disse faktorene tyngre enn bestemmelsene i 4.3. Denne merknaden ble gitt på LS05. 2: Manglende deltakelse på landsmøteforberedende seminarer. Etter vedtektenes 4.5 skal SST være representert på alle landsmøteforberedende seminarer. 5

6 Landsstyret: Det har generelt sett vært et aktivt og deltakende Landsstyre i organisasjonen i år. Likevel har vi i Kontrollkomiteen funnet det bekymringsverdig at det til tider har vært lite kontakt mellom LS og SST, og har oppfattet det som litt vanskelig å komme i kontakt med enkelte landsstyrerepresentanter. Til tross for dette har høy deltakelse på Landsstyremøter, samt nasjonale arrangementer, ført til at det ikke har hemmet organisasjonens virke betraktelig. Vi har sett at ikke alle regioner og Lokallag har blitt fulgt opp tilstrekkelig, noe som også har blitt innrapportert til oss fra enkelte lokallag. Dette har hemmet det helhetlige arbeidet til organisasjonen ute i regionene. Alle regioner har avholdt regionale seminarer i denne perioden, noe kontrollkomiteen er svært fornøyde med, da dette er fastsatt i vedtektene 5.7. Videre vil vi påpeke at LS har vært flinke til å delta på nasjonale seminarer. Så langt i perioden har Kontrollkomiteen kommet med følgende merknader til LS: 1: Manglende arrangering og deltakelse på landsmøteforberedende seminarer i sine respektive regioner. Etter vedtektenes 4.5 er LS ansvarlige for arrangeringen av landsmøteforberedende seminarer, samt pliktig å delta på disse seminarene. Nominasjonskomiteen: Vi er fornøyde med at NomKom fortsatte den gode utviklingen de hadde forrige periode, og er svært fornøyde med at komiteen har vært til stede på alle seminar med unntak av ett. Kontrollkomiteen har fått meldinger fra personer som stiller til tillitsverv i organisasjonen om at de ikke føler seg rettferdig behandlet av NomKom. De aktuelle kandidatene har følt seg avvist med en gang de har presentert sitt kandidatur, og føler ikke at de har blitt vurdert som reelle kandidater. KK kjenner ikke saken i detalj, og vet ikke hvordan denne kommunikasjonen har foregått i realiteten, og derfor er det noe utfordrende å skulle si noe konkret om dette. Vi ser likevel på det som negativt at kandidater som har et ønske om å bidra til organisasjonen føler seg avvist på denne måten. På en 6

7 annen side er det positivt at NomKom tidlig tydeliggjør deres avgjørelse, men på bakgrunn av de aktuelle kandidatenes uttalelser skulle vi gjerne sett en noe mer respektfull kommunikasjon fra Nomkom sin side. Kontrollkomiteen har også fått en bekymringsmelding om NomKoms prioriteringer i arbeidet med innstilling til Landsmøtet. Meldingen går ut på at innstilling til lederteam har blitt prioritert i større grad enn innstillingen til andre tillitsverv. Dette ble bemerket til LS05. Dersom dette er korrekt ser vi på det som negativt, da også andre tillitsverv er viktige for organisasjonen. I skrivende stund er ikke innstillingen avgitt Landsmøtet, men vi har tillitt til at NomKom leverer en fullstendig og god innstilling på neste periodes tillitsvalgte. Kontrollkomiteen har ingen merknader til nominasjonskomiteens arbeid i perioden. Øvrige kommentarer: Politiske utvalg: Kontrollkomiteen har ikke mandat til å kommentere og bemerke politiske utvalgs arbeid direkte, men da disse er underlagt SST og LS samlet føler vi det er naturlig å kommentere på deres arbeid for denne perioden. Politiske utvalg ble i tråd med vedtektene valgt på LS07 i forrige periode. Vi merket oss da at arbeidet da ble satt i gang så fort det lot seg gjøre, og utvalgsarbeidet har etter dette holdt seg jevnt. Etter noen år med prøving, feiling og etablering virker utvalgene i denne perioden til å ha utviklet seg til å bli den ressursen for organisasjonen som var intensjonen da vi gikk over til denne strukturen for noen år siden. Vi ser at de politiske utvalgene og informasjonsinnsamlingsoppgavene de gjør er en viktig kunnskapsressurs for organisasjonen. Sekretariatet: Det har vært noen utskiftninger i sekretariatet i denne perioden, men gjennom gode overlappinger har ikke dette virket til å hemme arbeidet på kontoret. Ansatte er behjelpelige og virker til å ha vært en god ressurs på kontoret. På vegne av kontrollkomiteen, Øystein Kolstad Kvalø, Yngve Moe, Astrid Hagen (og Solveig Helene Ruud) 7

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april Landsstyrets beretning 2014/2015 Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april 1 Formål med beretningen Denne beretningen vil gi Landsmøte 2015 en innsikt i organisasjonen aktivitet i perioden

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015

Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015 Forslag til EL & IT forbundets landsmøte 2015 Forslag 1. Temadag på fremtidige landsmøter. Hvis det på fremtidige landsmøter skal settes av tid til en egen temadag så skal forutsetningen være at det i

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 17. februar 2015 Tid: kl.

Detaljer

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen.

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen. 1. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no Organisasjonshåndbok www.folkehjelp.no Forsidebilde: NPA, Werner Anderson Innhold Forord... 4 Kapittel 1: Generell del... 5 Gratulerer som tillitsvalgt i Norsk Folkehjelp!...5 Om Norsk Folkehjelp...5 Styringsdokumenter

Detaljer

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Fra: Lovutvalget FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Vedlagt følger forslag til nye lover for Norsk Fysioterapeutforbund,

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Finnmark

Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Finnmark Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Finnmark ÅRSMØTE NFF AVDELING FINNMARK 2011 Dato: Fredag 25. februar 2011 Tid: kl. 09.00 Sted: Thon Hotell Kirkenes Program lørdag 25. februar: 09.00 12.00 Årsmøtet

Detaljer

Innstilling til revidering av organisasjonsstruktur

Innstilling til revidering av organisasjonsstruktur Innstilling til revidering av organisasjonsstruktur KORT OM BAKGRUNNEN FOR INNSTILLINGEN På den 34. generalforsamling (h11) ble det vedtatt at Kvarterstyret skulle vurdere sin egen organisasjonsstruktur.

Detaljer

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15 Protokoll Vårens Generalforsamling 16.04.15 1 Dagsorden Generalforsamling Vår 2015 18:00 Generalforsamlingen åpnes - Sak 1: Godkjennelse av innkalling - Sak 2: Valg av ordstyrer, bisitter, referenter og

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

LO og forbundenes ungdomsarbeid

LO og forbundenes ungdomsarbeid LO og forbundenes ungdomsarbeid Øyvind M. Berge, Jørgen Svalund og Tom Erik Vennesland Med drøye 142 500 medlemmer under 30 år (inkludert studentmedlemmer), er LO landets største hovedorganisasjon for

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

ELEVTINGET. 1. innkalling

ELEVTINGET. 1. innkalling ELEVTINGET 1. innkalling 1. innkalling til Elevtinget 2014 Elevorganisasjonen 2013 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Morten Østigård, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14

Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14.02.14/163.54 SENTRALSTYREMØTE 07.-09.02.14 Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer