Sentralstyrets forslag til endringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentralstyrets forslag til endringer"

Transkript

1

2 Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent» 4. 2b Endring «Flytting av medlemskap skjer ved å enten melde adresse og lagsendring til AUF sentralt, eller ved å betale kontigent til det nye laget i det nye medlemsåret» til «Flytting av medlemskap skjer ved å melde lagsendring til AUF sentralt.» 5. 2c Endre «Medlemmer har rett til å gå på møtene til andre lag, og har tale- og forslagsrett når de kan vise at kontingenten er i orden.» til: «Medlemmer har rett til å gå på møtene til andre lag og fylkeslag, og har tale- og forslagsrett som ordinære medlemmer når de kan vise at kontingenten er i orden. Medlemmer fra andre lag har ikke stemmerett, og kan ikke velges til verv, bortsett fra i studentlag.» 6. 2f Slettes: «Et medlem i AUF kan tegne B-medlemskap i et annet lokallag enn det laget det er hovedmedlem i, ved å betale samme kontingent som for hovedmedlemskapet. B-medlemskapet gir tale- og forslagsrett på lokallagets møte, men B-medlemmer i studentlag har fulle rettigheter på møtene. B-medlemmer kan ikke representere laget på årsmøter og representantskap i fylkeslaget eller på landsmøtet. B-medlemmer regnes ikke som medlem i lagets medlemstall.» 7. 3a endres «og Det norske Arbeiderpartiet» til «og Arbeiderpartiet» 8. 3b strykes «eller aktivgrupper» 9. 4b strykes «Medlemmer skal ha tilsendt AUFs medlemsavis» 10. 5c skrivefeil. «Landsmøtet» endres til «landsmøtet» 11. 5d strykes: «B-medlemmene teller ikke ved utregningen» 12. 5d tillegg etter «I delegasjoner fra fylkene skal ingen av kjønnene ha mindre enn 40 % representasjon.» tillegg: «Taletid fordeles på samme måte.» 13. 6b tillegg «Landstyret vedtar også AUFs økonomireglement.» 14. 6b «sekretærer» endres til «rådgivere» 15. 6e endring «Medlemmer av Løvebakken AUF inviteres til landsstyremøtene.» til «Medlemmer av Løvebakken AUF inviteres som gjester til landsstyremøtene.» Tillegg: «Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.» Endring fra «Sentralt ansatte politiske rådgivere har plikt og rett til å møte i Sentralstyret med tale og forslagsrett. En representant valgt av og blant de ansatte på AUFs sentrale kontor tiltrer Sentralstyret med fulle rettigheter i saker som angår de ansattes arbeidsforhold. En representant valgt av og blant fylkessekretærene kan møte i Sentralstyret med tale og forslagsrett. I saker som vedrører fylkessekretærenes arbeidssituasjon har representanten fulle rettigheter» til: «Sentralt ansatte politiske rådgivere har plikt og rett til å møte i sentralstyret. En representat valgt av og blant ansatte på AUFs sentrale kontor tiltrer sentralstyret med tale og forslagsrett i saker som angår de ansattes arbeidssituasjon. En representant valgt av og blant fylkessekretærene tiltrer sentralstyret, og har tale og forslagsrett i saker som vedrører fylkessekretærenes arbeidssituasjon.» Endre «Fylkeslaget skal innstille før Sentralstyret gjør vedtak. Før det blir gjort vedtak skal vedkommende få anledning til å uttale seg.» Til: «Fylkeslaget skal innstille før sentralstyret gjør vedtak. Før det blir gjort vedtak skal

3 vedkommende gis anledning til å uttale seg.» d endre «Sentralstyret» og «Landsstyret» til «sentalstyret» og «landsstyret» endre «Sentralstyret» og «Landsstyret» til «sentalstyret» og «landsstyret» Lover for fylkeslaga i AUF 21. 1b) Endre «Fylkeslaget skal se etter at laga ordner sine økonomiske forpliktelser og sender de rapporter lovene pålegger dem.» til «Fylkeslaget skal se etter at laga følger AUFs økonomireglement.» 22. 1c Endre «Fylkeslaget» og «F-laget» til «Fylkesstyret». Tillegg: «Vervearbeidet skal planlegges av hele styret i fellesskap og være en sentral del av hele styrets arbeidsområde.» 23. 3b «Sentralstyret» endres til «sentralstyret» 24. 3c «Landsstyret» endres til «landsstyret» 25. 4a strykes «Ekstraordinært årsmøte holdes når fylkesstyret bedtar det, eller når minst to femtedeler av laga krever det.» ( se nytt eget punkt om ekstraordinært årsmøte) 26. 4a strykes: «Representanter til årsmøtet velges på medlemsmøtet i laget» 27. 4c Strykes: «Et medlem kan ikke velges som landsmøterepresentant hvis det bare har B-medlemskap i fylkeslaget» 28. tillegg, ny 4d «d) Ekstraordinært årsmøte avholdes når fylkesstyret vedtar det, eller når minst to femtedeler av laga krever det. Ekstraordinært årsmøte skal kalles inn med minst en måneds varsel. Det er kun sakene som er varslet om ved innkallingen som skal behandles.» Lover for laga i AUF 29. 1a endres «a) Lag skal i regelen dannes innen et geografisk område. Laget skal hete... AUF, med navnet på stedet foran. Studentlag kan hete Sosialdemokratisk Studentforening i/på...eller...ssf med stedsnavn foran. Det kan opprettes studentlag, skolelag, faglag, innflytterlag. Lag som ikke er typiske bostedslag kan ta andre navn.» Til «Lag skal i regelen dannes innen et geografisk område. Laget skal hete... AUF, med navnet på stedet foran. Det kan opprettes skolelag, faglag, innflytterlag. Lag som ikke er typiske bostedslag kan ta andre navn.» ( se nytt punkt 31 om studentlag) 30. 1b) endre «AUFylkeslaga» til «AUF-fylkeslaga.». 31. ny 1c Studentlag kan hete Sosialdemokratisk Studentforening i/på eller SSF med stedsnavn eller navn på studiested foran AUF. Studentlagene er ordinære lokallag under fylkeslaget. Medlemmer som har sitt hovedmedlemskap i andre fylkeslag kan delta på møter og velges til styret i studentlaget. De kan ikke representere laget på årsmøter og representantskap i fylkeslaget eller på landsmøtet. Disse medlemmene regnes ikke som medlemmer i studentlagets medlemstall.» 32. 2e Endre «Kasserer fører regnskapet som skal legges fram i revidert stand på årsmøtet.» til «Økonomiansvarlig kan føre regnskapet som skal legges fram i revidert stand på årsmøtet.» 33. 2i «DNA» endres til «Arbeiderpartiet» 34. 2h endring «Ordinært årsmøte blir kunngjort med en måneds varsel og skal avholdes hvert kalenderår. Forslag må være sendt inn til styret senest 14 dager før årsmøtet.. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret mener det er behov for det eller når 1/3 av lagets medlemmer krever det. Alle vedtak og valg

4 blir gjort med et flertall av de avgitte stemmer. Årsmøtet skal blant annet behandle regnskap, budsjett og arbeidsplan.» Til: «Ordinært årsmøte blir kunngjort med en måneds varsel og skal avholdes hvert kalenderår. Forslag må være sendt inn til styret senest 14 dager før årsmøtet. Årsmøtet skal blant annet behandle regnskap, budsjett og arbeidsplan. Alle vedtak og valg blir gjort med et flertall av de avgitte stemmer. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret mener det er behov for det eller når 1/3 av lagets medlemmer krever det. Ekstraordinært årsmøte skal kunngjøres med en måneds varsel og det kun sakene som er varslet om ved innkallingen som skal behandles.» 35. nytt 2j tillegg: j) Medlemsmøte «Styret kan delegere vedtak til medlemsmøtet. Medlemsmøtet er høyeste organ mellom årsmøtene. Alle medlemmer har stemmerett. Medlemsmøte skal holdes så ofte styret bestemmer det, eller når minst 1/3 av medlemmene ber om det.»

5 Sentralstyrets innstilling til innkomne forslag før fristen AUF i Oppland: Lover for AUF: 7 Sentralstyret En representant valgt av og blant fylkessekretærene kan møte i Sentralstyret med tale og forslagsrett. endres til Fylkessekretærene skal til enhver tid være representert med et medlem i Sentralstyret med tale- og forslagsrett. innstilling: Avvises, se punkt 17 Lover for fylkeslaga i AUF: 4 Årsmøtet: d) Lederen i laga bør velges blant disse. endres til Lederen i laga skal velges blant disse. AUF i Østfold Lover for AUF 2d) etter komma, endres det til: «skal meldes inn i nærmeste lokallag.» 3: Det opprettes et nytt kulepunkt, 3c som lyder: «Inaktive lokallag fjernes fra AUFs register.» 6c) Stryker «som regel» 6e) Det bør påpekes at Løvebakken AUF verken har tale, forslag- og stemmerett. innstilling: tydeliggjøring foretatt se punkt 15. representanter fra Løvebakken inviteres som gjester, og gis dermed anledning til å ta ordet. 8) Tydeliggjøring av paragrafen. Det virker uklart hvem som evt. skal bortvise medlemmer som bryter paragrafen osv.. innstilling: Det er ikke hensiktsmessig å presisere hvem som skal bortvise. Avvises. Lover for fylkeslaga

6 1c) «F-laga» erstattes med «fylkeslaget.» Innstilling: Se punkt 22. Endres til «fylkesstyret» Lover for laga 1a) Er geografisk område spesifikt nok? Kan det for eksempel opprettes et lokallag med en region som geografisk område? innstilling: Mangler konkret forslag. Geografisk område gir fleksibilitet. Se ellers vedtektene om samarbeidsorgan. 1b) «AUFylkeslaga erstattes med AUF-fylkeslaga.». innstilling: ok. Se pkt 30 2) Det bes om at evt. uklarheter rundt evt. ekstraordinære årsmøter klargjøres. Hva må stå på sakslisten? Hvilke verv må velges? Må man velge et helt nytt styre? O.l. Innstilling: Nytt kulepunkt om ekstraordinært årsmøte er laget. Se punkt 34 og også punkt 28 om fylkeslagene AUF i Sør-Trøndelag 4: b)- Hustandssavis ; man trenger ikke flere nummer pr husstand.. Hele punktet strykes. Se pkt 9 6: - Fjerne punktet Medlemmer av Løvebakken AUF inviteres til landsstyremøte Fylkessekretærene får sende vara fra klubben Innstilling: se punkt 15 og 17 7: - Legge til punkt om hvorvidt leder har dobbeltstemme. - Fylkessekretærene får sende vara fra klubben Innstilling: se punkt 16 og 17 12:- Endre fra med flertall blant de avgitte stemmer til med kvalifisert flertall. Innstilling: avvises

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes)

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) Forslagsstiller: Styret Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) 1 Organisering Amatørkulturrådet er et felles organ for amatørkulturlivet i Bergen kommune. Amatørkulturrådet er et frivillig,

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG Start et lokallag du også, og få besøk av en fra Sentralstyret! På bildet: Bak f.v.: Daniel, Anders, Joakim, Lin-Marit, Mathias. Foran f.v.: Henriette, Juni, Live, Kristoffer,

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer