KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER"

Transkript

1 KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag 30. januar 2013 kl Sted Årsmøte blir gjennomført som en videokonferanse mellom miljøene i Ålesund, Risør og Oslo. Ålesund: Stabburet, Nørvevika Båthavn Risør: Kunngjøres innen 23. januar Oslo: Kunngjøres innen 23. januar Saksliste 1/2012 Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer, referent og 2 personer til å underskrive protokoll 2/2012 Styrets Årsmelding /2012 Regnskap /2012 Budsjett 2013 og fastsettelse av kontingent for /2012 Innkomne forslag: 5.1 Forslag fra styret om Lovendring (se vedlegg, 2 stk) 6/2012 Valg av Styre Teknisk Komité Revisor Valgkomite Vel Møtt! Ålesund/Risør/Oslo 9. januar 2013 Styret

2 Vedlegg 1 - Forslag til Lovendringer! 1 Til Årsmøte 2012 Klasseklubben for 12,5 kvm krysser Bakgrunn: I forbindelse med at årsmøtet 2011 fant det formålstjenlig å endre tidspunkt for gjennomføring av årsmøte, og som en konsekvens av det at budsjett og regnskapsår, valgperiode og kontingentperiode følger kalenderåret, ble styret pålagt å fremme forslag til endring av klubbvedtekter til årsmøtet Styret vil ihht til årsmøtevedtak 2011, samt andre endringer styret mener er formålstjenlige, fremme følgende forslag til endring av Lov for klasseklubben: 1.Nummerering av paragrafer Nummerering av sub-paragrafer endres fra særskilt nummerering under hovedparagraf til sub-nummerering, slik at punkt 1 under paragraf 1 blir 1.1, punkt 2 under paragraf 1 blir 1.2, og så videre. 2.Begrepet «Klassens Tekniske Vedtekter» Begrepet «Klassens tekniske vedtekter» endres gjennomgående til begrepet «Klassevedtektene» Endringene gjelder følgende paragrafer: Tekniske komite Punkt 3, 1 endres fra: Klasseklubben skal utpeke en teknisk komité som skal holde kontakt med NSFs Tekniske Tjenester. Komitéen skal gjøre alle tekniske detaljer med endringer kjent for klassens seil- og klassemålere. til 1.3: Klasseklubben skal ha en egen teknisk komité. Komiteen behandler saker som vedrører Klassevedtektene og skal holde kontakt med NSFs Tekniske Tjenester. Komiteen rapporterer til styret.

3 Vedlegg 1 - Forslag til Lovendringer! 2 4.Årsmøte - tidsendring Punkt 1, 3 endres fra Årsmøte skal holdes minst en gang årlig, i tilknytning til NM eller Klassemesterskapet og innen utgangen av august måned. Årsmeldingsperioden, budsjett og regnskap gjelder for ett år fra 1.7. det ene året til året etter. til 3.1 Årsmøte skal holdes innen utgangen av januar måned. Årsmeldingsperioden, budsjett og regnskap gjelder for kalenderåret fra 1. januar til 31. desember. med følgende konsekvenser: 2 endres fra Medlemskapet er åpent for enhver som har interesse for klassen. Medlem er den som har betalt kontingent for perioden til Medlemskapet er åpent for enhver som har interesse for klassen. Medlem er den som har betalt kontingent. Punkt 3, 3 endres fra Stemmerett på årsmøtet har de som innen 3 uker før årsmøtet har betalt medlemskontingent for den kontingentperioden som utløp samme år. Det kan avgis stemme etter skriftlig fullmakt. til 3.4 Stemmerett på årsmøtet har de som har betalt medlemskontingent for den kontingentperioden som utløp 31.desember foregående år. Det kan avgis stemme etter skriftlig fullmakt. Punkt 4a, 4b, 4e, 3 endres fra a. Årsmelding for årsmeldingsperioden som er fra 1. juli til 30. juni. b. Regnskap for regnskapsperioden som er fra 1. juli til 30. juni. e. Valg av styre, valgkomité og revisor til 3.5. a. Årsmelding for årsmeldingsperioden som er fra 1. januar til 31. desember b. Regnskap for regnskapsperioden som er fra 1. januar til 31. desember e. Valg av styre, teknisk komite, valgkomité og revisor

4 Vedlegg 1 - Forslag til Lovendringer! 3 5. Årsmøte Video/telefonkonferanse Ny 3.2: Årsmøtet kan avholdes som video- og eller telefonkonferanse mellom flåtene dersom der er flere flåter som er spredd geografisk. En flåte defineres som minimum 3 båter i samme seilforening eller kommune. Styret kan la flåter med færre enn 3 båter delta på årsmøte gjennom video-og eller telefonkonferanse. 6. Styre Punkt 1 4 endres fra Styret leder klasseklubben mellom årsmøtene. til 4.1 Styret leder klasseklubben mellom årsmøtene, og administrerer alle saker som angår klasseklubben. Fortsetter på neste side»

5 Vedlegg 1 - Forslag til Lovendringer! 4 7. Klassevedtekter Punkt 1 7 endres fra Forslag til endring av klassens tekniske vedtekter kan fremmes av styret. Dersom 1/3 av de båteiere som også er medlemmer av klasseklubben krever det, inntil en eier pr. båt, skal styret innen ½ år fremme forslag omkring det eller de tema som kravet gjelder. til 7.1 Forslag til endring av Klassevedtektene kan fremmes av styret. Dersom 1/3 av de båteiere som også er medlemmer av klasseklubben krever det, inntil en eier pr. båt, må forslag som ønskes behandlet på første ordinære årsmøte være fremsatt innen 30. juni. Punkt 2 7 endres fra Eventuell endring av klassens tekniske vedtekter vedtas ved uravstemming blant de av klassens medlemmer som også eier en båt som er innmålt som 12,5kvm krysser og tildelt seilnummer. Det kan kun avgis en stemme pr. båt. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. til 7.2 Forslag om endring av Klassevedtektene skal sendes til høring blant klasseklubbens medlemmer og styrets endelige forslag til endringer skal følge innkallingen til årsmøtet. Endring krever 2/3 flertall av årsmøtet og det kan avgis kun èn stemme pr registrert båt. Punkt 3 7 endres fra Til en Teknisk komité velger årsmøtet fire representanter hvorav en velges til leder av komiteen. Sammensetningen av komiteen skal være representativ i forhold til medlemsmassens fordeling på ulike seilforeninger. Valgperioden er den samme som for styret. Komiteen rapporterer til styret i arbeidet med klassens tekniske vedtekter, holder kontakt med NSFs Tekniske Tjenester og gjør alle tekniske detaljer med endringer kjent for klassens seil- og klassemålere. til 3.8 Årsmøtet velger fire representanter til Teknisk Komité. Leder av komitéen velges særskilt for 2 valgperioder. Tre representanter velges for henholdsvis to, en og en valgperiode, slik at bare to av de totalt fire representantene er på valg hver gang. Ålesund/Risør/Oslo 09, jan 2013 Styret Klasseklubben 12,5kvm Krysser

6 Vedlegg 2 - Lov for Klasseklubben, komplett med endringsforslag! 1 Komplett Lov ihht Styrets forslag av Endringer i blått. Lov for klasseklubben for 12,5 kvm Krysser Vedtatt på ordinært årsmøte dd.mm.yyyy 1. Formål og arbeidsoppgaver 1.1. Klasseklubben for 12,5 kvm krysser har til formål å ivareta klassen som konkurransebåt og i samråd med Norges Seilforbund koordinere og veilede i saker som angår klassen, herunder bidra til at seilforeninger hvor klassen er representert, utnevner flåtekapteiner som ivaretar klassen i foreningen Klasseklubben skal overvåke hvordan Klassevedtektene fungerer, informere om dem og ta initiativ til endringer når det er hensiktsmessig Klasseklubben skal ha en egen teknisk komité. Komiteen behandler saker som vedrører Klassevedtektene og skal holde kontakt med NSFs Tekniske Tjenester. Komiteen rapporterer til styret Klasseklubben skal avgi tilråding til Norges Seilforbund om hvilken seilforening som skal tildeles NM og samarbeide med NSFs Tekniske Tjenester og den arrangerende forening om opplegget for den tekniske kontrollen Med hjemmel i delegert myndighet fra NSF og i henhold til bestemmelsene i Klassevedtektene, tildeler klasseklubben nasjonalt seilnummer. Avgift kan innkreves i henhold til NSFs bestemmelser Klasseklubben skal sende inn de rapporter og utføre de oppgaver som Norges Seilforbund pålegger klasseklubbene, så som å gi opplysninger om tillitsvalgte og målere og sende inn referat fra årsmøter vedlagt årsberetning og regnskap. 2. Medlemskap Medlemskapet er åpent for enhver som har interesse for klassen. Medlem er den som har betalt kontingent. 3. Årsmøte 3.1. Årsmøte skal holdes innen utgangen av januar måned. Årsmeldingsperioden, budsjett og regnskap gjelder for kalenderåret fra 1. januar til 31. desember. 3.2 Årsmøtet kan avholdes som video- og eller telefonkonferanse mellom flåtene dersom der er flere flåter som er spredd geografisk. En flåte defineres som minimum 3 båter i samme seilforening eller kommune. Styret kan la flåter med færre enn 3 båter delta på årsmøte gjennom video-og eller telefonkonferanse Ordinært årsmøte skal innkalles med minst 3 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, må være innkommet minst 6 uker forut for årsmøtet. Fristen for å levere forslag kunngjøres særskilt Stemmerett på årsmøtet har de som har betalt medlemskontingent for den kontingentperioden som utløp 31.desember foregående år. Det kan avgis stemme etter skriftlig fullmakt Det ordinære årsmøtet skal behandle: a. Årsmelding for årsmeldingsperioden som er fra 1. januar til 31. desember b. Regnskap for regnskapsperioden som er fra 1. januar til 31. desember c. Budsjett og medlemskontingent for kommende periode. d. Innkomne forslag. e. Valg av styre, teknisk komite, valgkomité og revisor

7 Vedlegg 2 - Lov for Klasseklubben, komplett med endringsforslag! En valgperiode varer fra et ordinært årsmøte til neste ordinære årsmøte. 3.7 Medlemmer av klasseklubben er valgbare til styret. Leder og nestleder velges for 2 valgperioder av gangen, så langt mulig slik at bare 1 av dem er på valg hver gang. Fire styremedlemmer velges for 2 valgperioder av gangen, så langt mulig slik at bare to av dem er på valg hver gang. 2 ikke personlige varamedlemmer og 1 revisor velges for 1 valgperiode Årsmøtet velger fire representanter til Teknisk Komité. Leder av komitéen velges særskilt for 2 valgperioder. Tre representanter velges for henholdsvis to, en og en valgperiode, slik at bare to av de totalt fire representantene er på valg hver gang Ved valg foregår avstemmingen skriftlig hvis det foreligger flere kandidater enn antall verv den enkelte avstemming gjelder Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det eller 1/3 av medlemmene krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter, men kalles inn med 14 dagers varsel. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen. 4 Styre 4.1. Styret leder klasseklubben mellom årsmøtene, og administrerer alle saker som angår klasseklubben Styret velger selv sekretær og kasserer blant sine medlemmer Styret er beslutningsdyktig når 4 stemmeberettigede er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 5. Klasseklubbens utmerkelse 5.1. Hederstegn med diplom er Klasseklubben 12,5 kvm krysser sin høyeste utmerkelse og tildeles personer som gjennom en årrekke har gjort seg særlig fortjent til det. Arbeidet kan være nedlagt på det administrative området, på regattabanen eller i form av særdeles verdifulle fortjenester for klasseklubben eller for fremme av båtklassen. Det stilles meget høye krav til vedkommendes arbeidsinnsats og resultater Hederstegn med diplom kan ikke tildeles post mortem Hederstegnet er et jakkemerke i sølv på forgylt bakgrunn Klasseklubbens medlemmer kan når som helst fremme forslag på kandidater til å motta hederstegnet. Forslaget må være begrunnet og skal stiles til styret Styret i Klasseklubben 12,5 kvm krysser beslutter hvem som skal tildeles hederstegnet, og tid og sted for overrekkelse. 6. Lovendring Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å være oppført på saklisten i innkallingen, der det må oppgis hvilke bestemmelser som foreslås endret og hva endringen går ut på. Lovendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Oppløsningsparagrafen kan ikke endres.

8 Vedlegg 2 - Lov for Klasseklubben, komplett med endringsforslag! 3 7. Klassevedtekter 7.1. Forslag til endring av Klassevedtektene kan fremmes av styret. Dersom 1/3 av de båteiere som også er medlemmer av klasseklubben krever det, inntil en eier pr. båt, må forslag som ønskes behandlet på første ordinære årsmøte være fremsatt innen 30. juni Forslag om endring av Klassevedtektene skal sendes til høring blant klasseklubbens medlemmer og styrets endelige forslag til endringer skal følge innkallingen til årsmøtet. Endring krever 2/3 flertall av årsmøtet og det kan avgis kun èn stemme pr registrert båt. 8. Oppløsning 8.1. Status som nasjonal klasseklubb opphører hvis NSFs rapportskjema ikke blir returnert og/ eller hvis klassen ikke tilfredsstiller NSFs krav til nasjonale klasseklubber Eventuelt vedtak om oppløsning av Klasseklubben for 12,5 kvm krysser må for å være gyldig vedtas av to påfølgende årsmøter og i henhold til reglene i Ved oppløsning tilfaller klasseklubbens midler Norges Seilforbund og anvendes til fremme av norsk seilsport.

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund.

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund. SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 1 Formål Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer