Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for Røde Kors Ungdom"

Transkript

1 Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi, VOVV) og norsk lov. Brudd på vedtektene kan føre til konsekvenser for frivillige i Røde Kors Ungdom. Vedtatt på Røde Kors Ungdoms Sentrale Ungdomskonferanse Innholdsliste 1. Formålsparagraf 2. Organisasjon 3. Frivillige 4. Medlemskap 5. Røde Kors Ungdom lokalråd 6. Røde Kors Ungdom distriktsråd 7. Røde Kors Ungdom landsråd 8. Lokal Ungdomskonferanse 9. Distriktets Ungdomskonferanse 10. Sentral Ungdomskonferanse 11. Valg i Røde Kors Ungdom 12. Valg av lokalråd og lokal valgkomite 12. Valg av distriktsråd og distriktets valgkomite 13. Valg av landsråd og sentral valgkomite. 14. Vedtektsendringer

2 1. Formålsparagraf 1.1 Røde Kors Ungdom er til stede for å bedre livene til unge mennesker gjennom frivillig arbeid. Vi er talsperson for unge i sårbare livssituasjoner og arbeider for økt forståelse, medmenneskelighet og toleranse. 2. Organisasjon 2.1 Røde Kors Ungdom er en landsdekkende ungdomsorganisasjon der frivillige mellom 13 og 30 år yter en humanitær innsats i sitt lokalsamfunn gjennom lokallag i Røde Kors Ungdom. 2.2 Røde Kors Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Norges Røde Kors, som er en del av den internasjonale Røde Korsog Røde Halvmånebevegelsen. Norges Røde Kors arbeider samlet for å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. 2.3 Røde Kors Ungdoms virksomhet skjer i samsvar med Røde Kors verdigrunnlag og Røde Kors-prinsippene; humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet. 2.4 Røde Kors Ungdom er organisert i lokallag ledet av lokalråd for Røde Kors Ungdom, med distriktsråd på distriktsnivå og med landsråd på nasjonalt nivå. 2.5 Demokratiet i Røde Kors Ungdom ivaretas gjennom Lokal ungdomskonferanse, Distriktets ungdomskonferanse og Sentral 2.6 Røde Kors Ungdom representerer ungdomsorganisasjonen i Røde Kors lokalforeningsstyrer, distriktsstyrer og landsstyre. 2.7 Alle medlemmer i Røde Kors som er over 15 år har stemmerett på Røde Korslokalforeningers årsmøter. Leder eller nestleder i Røde Kors Ungdom lokalråd har stemmerett på distriktets årsmøte. Leder i Røde Kors Ungdoms distriktsråd, leder og nestlederne i Røde Kors Ungdom landsråd og landsrådets medlemmer har alle stemmerett på Norges Røde Kors Landsmøte. 2.8 Røde Kors Ungdom er en del av Norges Røde Kors beredskapsarbeid, og frivillige er beredt til å yte humanitær hjelp i krisesituasjoner. 2.9 Røde Kors Ungdoms arrangementer skal være tilrettelagt slik at alle frivillige har like muligheter for deltakelse Røde Kors Ungdom strekker seg etter å benytte varer, reiser og tjenester som er produsert og skjer på en måte som tar hensyn til menneskers arbeidsforhold og rettigheter, og som i minst mulig grad skader miljøet eller bidrar til økte klimagassutslipp Røde Kors Ungdom driver sin virksomhet på en økonomisk forsvarlig måte, der ungdomsorganisasjonens økonomiske midler brukes til det beste for Røde Kors Ungdoms humanitære formål. 3 Frivillige 3.1 En person fra 13 til og med 30 år som gjør en frivillig og ulønnet innsats for ungdomsorganisasjonen minimum en gang per år regnes som frivillig i Røde Kors Ungdom. 3.2 Frivillige i Røde Kors Ungdom må kjenne til og handle i samsvar med Røde Kors verdier, lover og retningslinjer, undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring, og følge retningslinjene for aktiviteten de er aktiv i. 3.3 Frivillige skal respektere Røde Korsbevegelsens emblemer: det røde kors, den røde halvmåne og røde krystall. Frivillige kan bære Røde Kors-emblemet når de er i aktivitet. Utenfor aktiviteter skal man kun bære emblemet i små dimensjoner. 3.4 Frivillige skal ikke være påvirket av rusmidler når den frivillige er i aktivitet eller representerer Røde Kors Ungdom. 3.5 Frivillige skal oppføre seg på en måte som ikke truer eller skader andre. Dersom man som frivillig eller tillitsvalgt får vite om at det har skjedd fysisk, psykisk eller seksuell trakassering, skal man med en gang melde ifra til øverste administrative leder i det aktuelle organisasjonsleddet. 3.6 En frivillig i aktivitet kan utelukkes fra aktiviteten i en begrenset periode av lokalforeningsstyret, distriktsstyret eller landsstyret i Røde Kors, jf 16 i Lover for Norges Røde Kors. Avgjørelser om utelukking

3 kan ankes, jf 16 i Lover for Norges Røde Kors. 4 Medlemskap 4.1 Medlemskap er ikke påkrevd for frivillige i Røde Kors og Røde Kors Ungdom. Men for å være tillitsvalgt eller ha stemmerett på møter må den frivillige være medlem. 4.2 Medlemskap tegnes i lokalforeningen av Røde Kors. Der det ikke er lokalforening, tegnes medlemskapet i distriktet. Et medlem kan når som helst si opp sitt medlemskap. Medlemskap opphører automatisk dersom kontingenten ikke er betalt. 4.3 Et medlem eller en tillitsvalgt kan av Landsstyret i Røde Kors ekskluderes som medlem eller tillitsvalgt. Avgjørelser om eksklusjon kan ankes, jf 16 i Lover for Norges Røde Kors. 5 Røde Kors Ungdom lokalråd 5.1 Lokalråd for Røde Kors Ungdom er det øverste beslutningstagende organ for Røde Kors Ungdom lokalt, mellom de lokale ungdomskonferansene. Lokalrådet er ansvarlig for å drive lokallaget og aktivitetene lokalt. Viser til lover i lokalforeninger når det kommer til personvalg i lokalråd. 5.2 Lokalrådet velges på Lokal ungdomskonferanse, eller av lokalforeningsstyret i en oppstartfase. Rådets kompetanse skal dekke bredden i rådets oppgaver og lokallagets aktiviteter. 5.3 Lokalrådet for Røde Kors Ungdom skal: A. Drifte Røde Kors Ungdoms aktiviteter i lokallaget, i henhold til rådets handlingsplan og budsjett, innenfor rammene av Strategi for Røde Kors Ungdom og Vedtekter for Røde Kors Ungdom. B. Ta imot og inkludere nye frivillige, tilby introduksjonskurs og sørge for at den frivillige signerer etikk- og taushetserklæringen. C. Rådgi, veilede og følge opp frivillige som deltar i Røde Kors Ungdoms aktiviteter, og sørge for at den frivillige har tatt de kurs som kreves i aktiviteten og følger aktivitetens retningslinjer. D. Årlig arrangere og innkalle til lokal E. Årlig skrive årsberetning og foreslå handlingsplan og budsjett til Lokal F. Representer Røde Kors Ungdom i lokalsamfunnet og internt i Røde Kors. G. Gi innspill og anbefalinger knyttet til ungdomsaktiviteter i lokalforeningen til lokal-foreningsstyret og ulike utvalg. 5.4 Det er opp til lokalrådet selv hvordan arbeidet organiseres og ansvar fordeles. 5.5 Lokalrådsleder skal ha jevnlig kontakt med Røde Kors lokalforeningsstyre, distriktsråd for Røde Kors Ungdom, og ved behov lokalkontor eller distriktskontor for Røde Kors. Leder er også medlem av Røde Kors lokalforeningsstyre, med nestleder som varamedlem. 5.6 Lokalrådet kan oppnevne et arbeidsutvalg (AU) bestående av lokalrådsleder og nestleder. Lokalrådet fastsetter selv instruks for arbeidsutvalget. 5.7 Lokalrådet kan oppnevne utvalg som løser oppgaver etter mandat fra lokalrådet. 6 Røde Kors Ungdom distriktsråd 6.1 Distriktsråd for Røde Kors Ungdom er det øverste beslutningstagende organ for Røde Kors Ungdom på distriktsnivå, mellom distriktenes ungdomskonferanser. Distriktsrådet er ansvarlig for å følge opp lokalrådene i distriktet og holde kontakt med landsrådet. Viser til lover i distriktene når det kommer til personvalg i lokalråd. 6.2 Distriktsrådet velges på distriktets ungdomskonferanse eller av distriktsstyret i en oppstartfase. Rådsmedlemmenes kompetanse skal dekke bredden i rådets oppgaver og distriktets aktiviteter. 6.3 Distriktsrådet for Røde Kors Ungdom skal: A. Bistå lokalrådene i deres arbeid for lokal aktivitet i distriktet, i henhold til distriktets handlingsplan og budsjett, innenfor rammene av Strategi for Røde Kors Ungdom og Vedtekter for Røde Kors Ungdom. B. Ta imot og inkludere nye tillitsvalgte i distriktet, tilby nødvendige ressurser

4 og opplæring. C. Rådgi, veilede og følge opp lokalråd i distriktet. D. Arrangere temakurs for Røde Kors Ungdoms aktiviteter i distriktet, etter lokallagenes behov. E. Bistå lokalrådene med arrangering av lokal F. Årlig arrangere og innkalle til distriktets G. Årlig skrive årsberetning og foreslå handlingsplan og budsjett til distriktets Ungdomskonferanse. H. Representer Røde Kors Ungdom i fylket og internt i Røde Kors. I. Gi faglige innspill og anbefalinger knyttet til ungdomsaktiviteter i distriktet til Røde Kors distriktsstyre og ulike utvalg. 6.4 Det er opp til distriktsrådet selv hvordan arbeidet organiseres og ansvar fordeles. 6.5 Distriktsrådsleder skal ha jevnlig kontakt med Røde Kors distriktsstyre, landsråd for Røde Kors Ungdom og ved behov distriktskontoret og hovedkontoret. Leder er også medlem av Røde Kors distriktsstyre, med nestleder som varamedlem. 6.6 Distriktsrådet kan oppnevne et arbeidsutvalg (AU) bestående av distriktrådsleder, nestleder og et medlem, Distriktsrådet fastsetter selv instruks for dette arbeidsutvalget. 6.7 Distriktsrådet kan oppnevne utvalg som løser oppgaver etter mandat fra distriktsrådet. 7 Røde Kors Ungdom landsråd 7.1 Landsråd for Røde Kors Ungdom er ungdomsorganisasjonens øverste beslutningstagende organ mellom de sentrale ungdomskonferansene. Landsrådet består av: A. Leder B. Politisk nestleder (første nestleder) C. Organisatorisk nestleder (andre nestleder) D. 4 medlemmer E. 2 varamedlemmer 7.2 Landsrådet velges på Sentral Rådets kompetanse skal dekke bredden i rådet oppgaver og Røde Kors Ungdoms aktivitetsområder. 7.3 Landsråd for Røde Kors Ungdom skal: A. Videreutvikle og kvalitetssikre ungdomsorganisasjonen virksomhet i henhold til landsrådets handlingsplan og budsjett, og innenfor rammene av Røde Kors hovedprogram, Strategi for Røde Kors Ungdom og Vedtekter for Røde Kors Ungdom. B. Rådgi, veilede og følge opp alle distriktsråd i Røde Kors Ungdom. C. Bistå distriktsrådene i arrangering av distriktenes D. Årlig å arrangere og innkalle til Sentral E. Tilrettelegge for erfaringsutveksling og kompetansebygging gjennom å årlig invitere til ulike nasjonale samlinger. F. Representere Røde Kors Ungdom nasjonalt og internt i Røde Kors. G. Påvirke beslutningstakere i henhold til Røde Kors Ungdoms politiske plattform. H. Gi faglige innspill og anbefalinger knyttet til ungdomsaktiviteter i organisasjonen, gjennom Røde Kors Landsstyret, sekretariatet og ulike sentrale og nasjonale utvalg. 7.4 Det er opp til landsrådet selv hvordan arbeidet organiseres og ansvar fordeles. 7.5 Landsrådsleder skal ha tett kontakt med sekretariatsleder, som stiller nødvendige ressurser til disposisjon. Leder er også medlem av Røde Kors Landsstyret, med landsrådets nestledere som varamedlemmer. 7.6 Landsrådet kan oppnevne et arbeidsutvalg bestående av Landsrådsleder og de to nestlederne. Landsrådet fastsetter selv instruks for arbeidsutvalget (AU). 7.7 Landsrådet kan oppnevne utvalg som løser sine oppgaver etter mandat fra landsrådet. 8 Lokal ungdomskonferanse 8.1 Lokal ungdomskonferanse er det høyeste demokratiske møtet i Røde Kors Ungdoms lokallag. 8.2 Beslutninger gjort på den lokale

5 ungdomskonferansen godkjennes formelt av årsmøte i Røde Kors-lokalforeningen. 8.3 Innkallingen til Lokal Ungdomskonferanse og saksdokumenter sendes ut minst 21 dager før ungdomskonferansen, av lokalråd for Røde Kors Ungdom. 8.4 Lokal ungdomskonferanse skal: A. Godkjenne lokalrådets årsberetning og regnskap for året før. B. Vedta lokalrådets handlingsplan og budsjett for det kommende året. C. Velge lokalråd. D. Velge lokal valgkomité. E. Behandle eventuelle meningsbærende resolusjoner som innkommer innen eller under møtet. F. Behandle eventuelle innkomne saker fra medlemmer i lokallaget eller lokalrådet. 8.5 Betalende medlemmer mellom 13 og 30 år som er frivillige i lokallaget har stemmerett på lokal 8.6 Møtesaker avgjøres med alminnelig flertall (mer enn halvparten av de avgitte stemmene). 8.7 Lokalrådet kan, i samarbeid med lokalforeningsstyret, velge å innkalle til ekstraordinær ungdomskonferanse hvis man ser dette som nødvendig. Innkallingen sendes ut minst 8 dager før ungdomskonferansen og møtet behandler kun saker som er sendt ut i innkallingen. 9 Distriktets Ungdomskonferanse 9.1 Distriktets ungdomskonferanse er det høyeste demokratiske møtet i Røde Kors Ungdom på distriktsnivå. 9.2 Beslutninger gjort på distriktets ungdomskonferanse godkjennes formelt av distriktsårsmøtet i Røde Kors. 9.3 Innkallingen til distriktets ungdomskonferanse og saksdokumenter sendes ut minst 21 dager før ungdomskonferansen, av Røde Kors Ungdoms distriktsråd. 9.4 Distriktets ungdomskonferanse skal: A. Godkjenne distriktsrådets årsberetning og regnskap for året før. B. Vedta handlingsplan og budsjett for distriktsrådet for det kommende året. C. Velge distriktsråd. D. Velge distriktets valgkomité. E. Behandle eventuelle meningsbærende resolusjoner, som innkommer innen eller under møtet. F. Behandle eventuelle innkomne saker fra lokalråd eller distriktsrådet. 9.5 Betalende medlemmer mellom 13 og 30 år som er frivillig i Røde Kors Ungdoms lokallag i fylket har stemmerett på distriktets Ungdomskonferanse. 9.6 Møtesaker avgjøres med alminnelig flertall (mer enn halvparten av de avgitte stemmene). 9.7 Distriktsrådet kan, i samarbeid med distriktsstyret, velge å innkalle til ekstraordinær ungdomskonferanse hvis man ser dette som nødvendig. Innkallingen sendes ut minst 8 dager før ungdomskonferansen og møtet behandler kun saker som er sendt ut i innkallingen. 10 Sentral ungdomskonferanse 10.1 Sentral ungdomskonferanse er det høyeste demokratiske møtet i Røde Kors Ungdom nasjonalt Innkalling til Sentral ungdomskonferanse sendes ut til medlemmer i Røde Kors Ungdom minst fire måneder før ungdomskonferansen starter. Sakspapirer sendes ut minst fire uker før ungdomskonferansen Lokalråd, distriktsråd og landsråd kan sende inn saker til Sentral ungdomskonferanse innen fristen som er gitt i innkallingen Sentral ungdomskonferanse skal: A. Godkjenne landsrådets årsberetning for året før og orienteres om Røde Kors Ungdoms økonomiske rammer. B. Vedta handlingsplan for landsrådet det kommende året. C. Velge landsråd. D. Velge sentrale valgkomité. E. Behandle endringer i Vedtekter for Røde Kors Ungdom. F. Hvert tredje år vedta Strategi for Røde Kors Ungdom. G. Behandle endringer i Politisk plattform.

6 H. Vedta nasjonalt kampanjetema for det kommende året. I. Behandle eventuelle meningsbærende resolusjoner. J. Behandle eventuelle innkomne saker fra lokalråd, distriktsråd eller landsråd Hvert lokalråd kan oppnevne en delegat til Sentral Dette bør fortrinnsvis være leder eller annet medlem av lokalrådet Hvert distriktsråd kan oppnevne to delegater til Sentral Disse bør fortrinnsvis være medlemmer av distriktsrådet. Disse bør fortrinnsvis være leder eller annet medlem av distriktsrådet Alle medlemmer av landsrådet, unntatt varamedlemmer, er delegater til Sentral 10.8 Delegater må ha betalt medlemskontingent, være mellom 13 og 30 år og være frivillige i Røde Kors Ungdom Delegatene har rett til å fremme forslag, uttale seg om saker og stemme ved avstemminger Alle frivillige i Røde Kors Ungdom kan være observatører Observatørene har rett til å fremme forslag og uttale seg i saker, men kan ikke stemme ved avstemminger Sekretariatsleder for Røde Kors Ungdom kan komme med saksopplysninger til Sentral ungdomskonferanse, men kan ikke fremme forslag eller stemme ved avstemminger Øvrig møteregler vedtas på selve konferansen, gjennom ungdomskonferansens forretningsorden. 11 Valg i Røde Kors Ungdom 11.1 Det er kun kandidater som har blitt foreslått skriftlig til valgkomiteen, som har sagt seg villig til å stille, er medlem og mellom år som er valgbar. Valgkomiteen kan også fremme forslag om egne kandidater 11.2 Kandidater som er foreslått, men ikke er innstilt av valgkomiteen, kan av delegater på ungdomskonferansen foreslås som innstilt På lokalt nivå kan ungdomskonferansen i begynnelsen av møtet vedta om benkeforslag skal være tillat Leder og nestleder i et råd for Røde Kors Ungdom må være minst 15 år, dette gjelder ikke for de andre medlemmene Valgkomiteens innstilling sendes ut i forkant av ungdomskonferansen, sammen med kandidatenes søknad og curriculum vitae (CV) Valgkomiteens leder bistår møtelederen under valget og redegjør valgprosedyren for ungdomskonferansen før valget holdes Hvis et medlem i valgkomiteen ønsker å stille til valg til et råd må dette medlemmet trekke seg fra komiteen Hvis et medlem av valgkomiteen ønsker å stille til gjenvalg i valgkomiteen er dette medlemmet inhabil i behandling av sitt eget kandidatur Alle foreslåtte kandidater skal kunne velges til alle verv i rådet dersom kandidaten ikke har tatt forbehold om noe annet. Ved presentasjon av kandidater brukes bokstavrekkefølge etter etternavn Alle personvalg foregår skriftlig. Ved valg på lokalt nivå, dersom det ikke finnes andre kandidater, kan ungdomskonferansen velge å votere over medlemmene i lokalrådet med en enkelt stemme. Dette gjelder ikke valg av lokalrådsleder og nestleder som alltid skal skje på ordinært vis Dersom et medlem ønsker skriftlig valg, skal dette følges, dette gjelder også hvis ønsket kommer midt i gjennomføringen av valget Hvis det er flere enn to kandidater til valg, og ingen av kandidatene får minst halvparten av stemmene skal de to med flest stemmer stilles til omvalg. Valget avgjøres dermed med et alminnelig flertall. Ved stemmelikhet skal dette avgjøres med loddtrekning Nyvalgte medlemmer og

7 varamedlemmer overtar sine verv umiddelbart etter ungdomskonferansen tar slutt Hvis en eller flere medlemmer mener at det har skjedd formelle feil ved forberedelsene eller gjennomføring av valget kan man anke valget. Anken må leveres før møteslutt på valgdagen. For mer informasjon om behandling av anker, se del 2 i VoVV om spesielle valgregler Til et råd kan det ikke velges personer som er ansatt eller har ledende tillitsverv i virksomheter som dette styret har ansvaret for. 12 Valg av lokalråd og lokal valgkomite 12.1 Lokalråd for Røde Kors Ungdom og lokal valgkomite velges på Lokal ungdomskonferanse, eller av lokalforeningsstyret i en oppstartfase Sammensetningen av lokalrådet avgjøres av Ungdomskonferansen, i tråd med lover for Røde Kors-lokalforeningen Det anbefales at medlemmene i lokalrådet bor på det aktuelle området. Dersom et medlem flytter, bør det velges en ny representant Valgkomite består vanligvis av leder, 1-2 medlemmer og 1-2 varamedlemmer Medlemmer som er aktive frivillige i Røde Kors Ungdom lokallag, og som er mellom år, kan velges som medlemmer av lokalråd Røde Kors Ungdom og rådets valgkomite. 13 Valg av distriktsråd og distriktets valgkomite 13.1 Distriktsrådet og valgkomite velges på distriktets Ungdomskonferanse, eller av distriktsstyret i en oppstartsfase. Dersom distriktet har en felles valgkomite for alle områdene innen Røde Kors (Omsorg, Ungdom og Hjelpekorps), så velges det på distriktets ungdomskonferanse antall ungdomsrepresentanter til valgkomiteen som det står vedtatt i det enkelte distrikts lover. lover for Røde Kors-distriktet. Medlemmene i rådet kan være leder for lokalråd eller inneha andre verv. Det anbefales derimot at leder og nestleder ikke har andre verv i organisasjonen eller andre organisasjoner Det anbefales at medlemmene i distriktsrådet bor i det aktuelle distriktet. Dersom et medlem flytter ut av distriktet, bør det velges en ny representant Valgkomiteen består vanligvis av leder, 1-2 medlemmer og 1-2 varamedlemmer Medlemmer som er aktive frivillige i lokallag av Røde Kors Ungdom i distriktet, og som er mellom år, kan velges som medlemmer av distriktsråd Røde Kors Ungdom og rådets valgkomite. 14 Valg av landsråd og sentral valgkomite 14.1 Landsråd for Røde Kors Ungdom og valgkomiteen velges på Sentral Ungdomskonferanse Medlemmer i landsrådet velges for 1 år Valgkomiteen består av leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Alle velges for 1 år Personvalg til Landsråd for Røde Kors Ungdom og sentral valgkomité skal alltid skje skriftlig Landsrådsmedlemmer kan ikke inneha partipolitiske verv. 15 Vedtektsendringer 15.1 Endringer i vedtekter for Røde Kors Ungdom kan bare gjøres av Sentral Ungdomskonferanse med to tredjedels flertall blant de avgitte stemmene Endringer i vedtektene trer først i kraft etter at Sentral Ungdomskonferanse er avsluttet og vedtektene er godkjente av landsstyret i Røde Kors Sammensetningen av distriktsrådet avgjøres av ungdomskonferansen, i tråd med

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Bestemmelser for valg i Røde Kors

Bestemmelser for valg i Røde Kors Bestemmelser for valg i Røde Kors Vedtatt av Landsstyret 9. desember 2011, sist endret 4. juni 2017 I. GENERELLE VALGREGLER 1. Valgbarhet 1.1. Dersom noen av valgkomiteens medlemmer stiller til valg, må

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

Sak 7. Lover for Røde Kors

Sak 7. Lover for Røde Kors Sak 7. Lover for Røde Kors Redaksjonskomiteens forslag 6. Røde Kors deltar i humanitær og sosial virksomhet ved bl.a.: å yte hjelp til ofre for væpnede konflikter, naturkatastrofer og ulykker nasjonalt

Detaljer

Lover for Asker Røde Kors Med endringer markert i gult, senest vedtatt på årsmøtet 5. mars 2018

Lover for Asker Røde Kors Med endringer markert i gult, senest vedtatt på årsmøtet 5. mars 2018 Lover for Asker Røde Kors Med endringer markert i gult, senest vedtatt på årsmøtet 5. mars 2018 Kapittel I. Formål 1. Asker Røde Kors er stiftet 12. Mars 1918. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

LOVER FOR. Vedtatt av Årsmøtet 25. april 2015

LOVER FOR. Vedtatt av Årsmøtet 25. april 2015 LOVER FOR Vedtatt av Årsmøtet 25. april 2015 Godkjent av Landsstyrets AU 21. juni 2015 Kapittel I. Formål 1. Nordland Røde Kors, som er stiftet den 18. april 1923, er et selvstendig organisasjonsledd og

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

VEDTEKTER FOR ADHD NORGE

VEDTEKTER FOR ADHD NORGE VEDTEKTER FOR ADHD NORGE VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2013 OG OPPDATERT PÅ EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE I 2014 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 1.2 ADHD Norge er en partipolitisk og religiøst

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 Landsstyrets forslag av 23.08.2008 1 Navn Forbundets navn er Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen

Detaljer

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

Lovspeil vedtekter for Seniornett Norge

Lovspeil vedtekter for Seniornett Norge Lovspeil vedtekter for Seniornett Norge Paragraf Styrets innstilling til nye vedtekter Gjeldende vedtekter Organisasjonens navn er Seniornett. Seniornett Norge (SN) er en frivillig, partipolitisk nøytral

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 1 Europabevegelsens formål og tilknytning Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa. Europabevegelsens mål er at Norge blir fullverdig medlem

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Lov. For Hallingdal Tråvlag

Lov. For Hallingdal Tråvlag Lov For Hallingdal Tråvlag Stiftet 10. mai 1985 Vedtatt den 10. mai 1985 med senere endringer på lagets generalforsamling senest av 31. januar 2008 Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn Hallingdal tråvlag

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Retningslinjer for valg i Røde Kors

Retningslinjer for valg i Røde Kors Retningslinjer for valg i Røde Kors Vedtatt av Landsstyret 9. desember 2011, sist endret 8. februar 2013 I. GENERELLE VALGREGLER 1. Valgbarhet 1.1. Dersom noen av valgkomiteens medlemmer stiller til valg,

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønne Studenter, stiftet , eksisterer som organisasjon.

1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønne Studenter, stiftet , eksisterer som organisasjon. 1 1 STIFTELSE OG NAVN 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønne Studenter, stiftet 25.4.2013, eksisterer som organisasjon. 1.2 Organisasjonens navn er Grønne Studenter (bokmål), Grøne Studentar (nynorsk)

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 28. oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 28. oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 28. oktober 2017 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan

Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan 1 Formål Actis Rusfeltets samarbeidsorgan er en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk, og et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet. Actis

Detaljer

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Vedtatt av årsmøtet den Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser. 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Vedtatt av årsmøtet den 27. april 1988 med senere endringer, senest av 25. februar 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den 09.03.2015

Detaljer

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962 Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening Vedtekter STTF Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening Sist endret desember 2015 1 Navn Sør-Trøndelag Tannlegeforening er Den norske tannlegeforenings lokalforening i Sør-Trøndelag fylke. Dens initialer

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

Kommentarer til Lover for Røde Kors

Kommentarer til Lover for Røde Kors Kommentarer til Lover for Røde Kors Sist oppdatert etter landsstyrets møte 12. des. 2014 1. Ifølge bestemmelsene skal Røde Kors drive sin virksomhet i samsvar med Den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne

Detaljer

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984 Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den... Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975 Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer

Ungdom og Fritids Lover

Ungdom og Fritids Lover Ungdom og Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er Ungdom og Fritid Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus. «Ungdom og Fritid» kan benyttes skriftlig og muntlig når det er naturlig og kan

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012.

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012. Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge stiftet 19. mai 2012. Vedtatt av årsmøtet den 26. mai 2013 med senere endringer, senest av : Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER for Norges Astma-og Allergiforbund

VEDTEKTER for Norges Astma-og Allergiforbund VEDTEKTER for Norges Astma-og Allergiforbund VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT Innholdsfortegnelse KAPITTEL I Formål...3 KAPITTEL II Oganisasjon, Fellesbestemmelser...3 KAPITTEL III Lokalforeninger...5 KAPITTEL

Detaljer

Follo- Østfold dachshundklubb

Follo- Østfold dachshundklubb Lover for Follo- Østfold dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Follo-

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Klubb stiftet 28.januar 1966. Vedtatt av årsmøtet den 07.03.2013 med senere endringer, senest på årsmøtet 06.03.2014. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtatt på landsmøtet I Oslo 25-27 mars 2015 1 FORMÅL Ungdom Mot Narkotika UMN er en ungdomsorganisasjon som spesielt arbeider for ungdom og mot narkotika. Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom.

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. 1. Navn og formål 2. Medlemskap og kontingent 3. Styret 4. Valgkomitéen 5. Kontrollkomitéen 6. Habilitet og taushetsplikt 7. Disiplinærtiltak

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer