PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området"

Transkript

1 PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området År 2006, den 27. september, 10., 16., 17., 20. og 27. oktober ble det holdt forhandlingsmøter mellom Arbeidsgiverforeningen NAVO og LO Stat vedrørende overenskomst for overenskomstområde 10 (Helse). Forhandlingene ble ført på grunnlag av hovedavtalens 7 fjerde ledd, protokoll fra de innledende sentrale forhandlingene mellom NAVO og LO Stat den 5. og 6. april 2006, protokoller mellom NAVO-Helse og forbundene i LO Stat fra forhandlinger om sosiale bestemmelser datert 26., 27. og 28. april, protokoller fra forhandlingene om den delen av overenskomsten som skal gjelde forbundenes medlemmer i område 10 (overenskomstens del A 2) mellom NAVO-Helse og Fagforbundet, El & IT forbundet, Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere, Skolenes landsforbund, Musikernes fellesorganisasjon og Norsk Tjenestemannslag datert 8. til 30. mai, protokoll mellom NAVO og LO Stat vedrørende revisjon av overenskomsten i område 10 datert 1. juni 2006 og protokoller fra de lokale forhandlingene i tiden 1. juni til 18. september Tilstede: For NAVO Lars Haukaas Anne-Kari Bratten Stein Gjerding Nina Berntsen Svein Tore Valsø Karin Erlimo For LO Stat Morten Øye Jan Helge Gulbrandsen Øystein Gudbrands Eivind Gran Arvid Tønnesen Steinar Nodland Tove Rydning 1. Avslutning av forhandlingene om revisjon av de landsomfattende forbundsvise delene av overenskomsten og de lokale forhandlingene A. Protokoller fra forhandlinger om sosiale bestemmelser NAVO og LO Stat konstaterer at det er oppnådd enighet i forhandlingene om sosiale bestemmelser, og anbefaler denne delen av overenskomsten slik de fremgår av protokoll av 26., 27., og 28. april 2006.

2 B. De forbundsvise landsomfattende delene av overenskomsten (A 2) NAVO og LO Stat konstaterer at det er oppnådd enighet om den nasjonale delen av overenskomsten mellom NAVO Helse og Fagforbundet El & IT forbundet Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere Skolenes landsforbund Musikernes fellesorganisasjon Norsk Tjenestemannslag Om revisjon av den delen av overenskomsten som gjelder alle forbundenes medlemmer i overenskomstområde 10. NAVO og LO Stat viser til protokollene fra forhandlingene, og anbefaler overenskomstens landsomfattende deler for perioden 1. mai 2006 til 30. april 2008 slik de fremgår av protokollene. C. De lokale forhandlingene NAVO og LO Stat konstaterer at det i de lokale forhandlingene er oppnådd enighet om overenskomstens del B mellom følgende virksomheter og organisasjoner Sykehuset Østfold HF Ullevål universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset Innlandet HF o EL & IT forbundet Sykehuset Asker og Bærum HF Helse Sør RHF og Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere og EL & IT forbundet Sykehuset Buskerud HF og EL & IT forbundet Ringerike Sykehus HF Blefjell Sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF 2

3 o EL & IT forbundet Psykiatrien i Vestfold HF Sykehuset i Telemark HF Sørlandet Sykehus HF Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF og Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere og Musikernes Fellesorganisasjon Helse Midt-Norge RHF Helse Nordmøre og Romsdal HF og Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere og EL & IT forbundet Rusbehandling Midt - Norge HF Helse Sunnmøre HF St. Olavs hospital HF og EL & IT forbundet og Skolenes Landsforbund Helse Nord-Trøndelag HF o EL & IT forbundet Apotekene Vest HF Helse Vest IKT Helse Førde HF og Musikernes Fellesorganisasjon Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Stavanger HF og Musikernes fellesorganisasjon 3

4 Helse Nord RHF og Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere Helse Finnmark HF og Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Hålogalandsykehuset HF Nordlandsykehuset HF Helgelandssykehuset HF NAVO og LO Stat viser til protokollene fra de lokale forhandlingene, og anbefaler overenskomstens del B for perioden 1. mai 2006 til 30. april 2008 slik det fremgår av protokollene. Det er ved avslutningen av de lokale forhandlingene ikke oppnådd enighet mellom følgende virksomheter og organisasjoner: Sykehuset Østfold HF Aker universitetssykehus HF Sykehuset Innlandet HF Akershus Universitetssykehus HF Sykehuset Asker og Bærum HF Ringerike Sykehus HF Helse Førde HF Helse Sunnmøre HF 4

5 NAVO og LO Stat er enige om å løse uenigheten slik: Sykehuset Østfold HF Arbeidsgivers siste tilbud gjøres gjeldende. Ringerike Sykehus HF Arbeidsgivers siste tilbud og vedlagte endringer gjøres gjeldende, jf vedlegg 1. Aker universitetssykehus HF Arbeidsgivers siste tilbud og vedlagte endringer gjøres gjeldende, jf vedlegg 2. Aker universitetssykehus HF Arbeidsgivers siste tilbud og vedlagte endringer gjøres gjeldende, jf vedlegg 3. Sykehuset Innlandet HF Arbeidsgivers siste tilbud og vedlagte endringer gjøres gjeldende, jf vedlegg 4 samt vedlegg 5 som viser overenskomstens nye B-del. Sykehuset Innlandet HF Arbeidsgivers siste tilbud og vedlagte endringer gjøres gjeldende, jf vedlegg 6 samt vedlegg 7 som viser overenskomstens nye B-del. Akershus Universitetssykehus HF Arbeidsgivers siste tilbud og vedlagte endringer gjøres gjeldende, jf vedlegg 8. Akershus Universitetssykehus HF Arbeidsgivers siste tilbud og vedlagte endringer gjøres gjeldende, jf vedlegg 9. Sykehuset Asker og Bærum HF Arbeidsgivers siste tilbud og vedlagte endringer gjøres gjeldende, jf vedlegg 10. Helse Førde HF Arbeidsgivers siste tilbud og vedlagte endringer gjøres gjeldende, jf vedlegg 11. Helse Sunnmøre HF Arbeidsgivers siste tilbud og vedlagte endringer gjøres gjeldende, jf. vedlegg 12. 5

6 2. Gjennomføring av forhandlingsresultatet De avtalte tilleggene gis ikke til arbeidstakere som er fratrådt før overenskomstens vedtakelse, med mindre fratredelsen skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utført før vedtakelsen. Etterbetaling foretas i henhold til oppsatt turnusplan. Dette gjelder ikke tillegg som allerede er utbetalt, jf protokoll av 1. juni 2006 mellom NAVO og LO Stat. Lokalt avsatte midler skal være fordelt innen 10. november Svarfrist Svarfrist settes til 12. desember 2006 kl Øvrige bestemmelser Når det gjelder øvrige bestemmelser som skal gjelde i overenskomstperioden, vises til protokoll fra de innledende sentrale forhandlingene datert 5., 6., og 7. april For Arbeidsgiverforeningen NAVO For LO Stat Anne-Kari Bratten Morten Øye Til protokollen: Partene er enige om å foreta en felles evaluering av de forhandlingsprosesser som har vært gjennomført etter at oppgjøret er endelig godkjent. 6

7 Vedlegg 1 Ringerike Sykehus HF Fagforbundet Følgende inntas i overenskomstens B-del: Lønnsspørsmål i perioden Det kan kreves drøftinger dersom det er gjennomført vesentlige organisatoriske/bemanningsmessige endringer som påvirker den enkelte ansattes arbeidssituasjon og arbeidsoppgaver. Jfr. også interne retningslinjer for omstilling og nedbemanning. 7

8 Vedlegg 2 Aker Universitetssykehus HF Fagforbundet Det vises til protokoll datert 15.september for Aker universitets sykehus HF. Arbeidsgivers siste tilbud gjøres gjeldende med følgende endringer: TIL PROTOKOLL Fordeling av avsatte midler Partene er enige om kriteriene i overenskomstens pkt tredje avsnitt benyttes til fordeling av avsatte midler. Partene fordeler den avsatte potten. I fordelingen kan partene vurdere både gruppevise og individuelle tillegg. Stillingskoder: Partene er enige om at endring av stillingskodene først kan gjøres etter forutgående drøftinger med tillitsvalgte. Eventuelle endringer av stillingskoder påvirker ikke den enkelte ansattes rettigheter og plikter i henhold til gjeldende tariffavtale, og påvirker heller ikke særaldersgrenser. Innplassering i stillingsgrupper: Partene lokalt gjennomgår i fellesskap innplassering i stillingsgrupper med sikte på å rette opp eventuelle feilinnplasseringer. OVERENSKOMSTENS DEL- B Det vises til arbeidsgivers siste tilbud til Overenskomstens del B datert Arbeidsgivers siste tilbud gjøres gjeldende med følgende endringer: Kap I Omfang Pkt 1: Omfang: 3 avsnitt tas ut. Overenskomstens kapittel V omfatter ikke avdelingsledere som rapporterer til klinikksjefer divisjonsdirektører eller tilsvarende. Kap V Lønnsbestemmelser Nytt punkt 1.1 Lønn er bruttolønn. Det trekkes 2 % pensjonsinnskudd av lønnen. Arbeidstakere som er medlem av Oslo Pensjonsforsikring AS får utbetalt lønn etter netto prinsippet som tidligere. Pkt 2.1 Generelt tillegg Punktet tas ut. 8

9 Det gis ikke generelt tillegg ut over det som er gitt i A-2 Pkt Særskilte lønnstiltak Punktet endres ved at det legges inn et ekstra kulepunkt i 3. ledd. Det kan gis lønnstillegg til ansatte basert på følgende kriterier: Faglig dyktighet Initiativ, engasjement og nytenkning i forhold til jobben Serviceytelse i forhold til brukere og kolleger Anvendt tilleggskompetanse Protokolltilførsel: Kostnader knyttet til sentralt tariffoppgjør er beregnet ved å se ansattes lønn 1. mars 2006 mot lønn 1. juli Partene er enige om at lønnsøkning som ikke skyldes sentralt avtalte tillegg, men som skyldes ansiennitetsopprykk eller ny stilling ved foretaket, ikke skal kostnadsberegnes som kostnad knyttet til det sentrale tariffoppgjøret. Dersom kostnadene for de sentrale tilleggene er for høyt beregnet, skal differensen tillegges pott til individuell fordeling. De lokale parter skal gjennomgå tallmaterialet med bistand fra NAVO og LO Stat innen 27. oktober

10 Vedlegg 3 Aker Universitetssykehus HF FO Det vises til protokoll datert 15.september for Aker universitets sykehus HF. Arbeidsgivers siste tilbud gjøres gjeldende med følgende endringer: TIL PROTOKOLL Fordeling av avsatte midler Partene er enige om kriteriene i overenskomstens pkt tredje avsnitt benyttes til fordeling av avsatte midler. Partene fordeler den avsatte potten. I fordelingen kan partene vurdere både gruppevise og individuelle tillegg. Stillingskoder: Partene er enige om at endring av stillingskodene først kan gjøres etter forutgående drøftinger med tillitsvalgte. Eventuelle endringer av stillingskoder påvirker ikke den enkelte ansattes rettigheter og plikter i henhold til gjeldende tariffavtale, og påvirker heller ikke særaldersgrenser. Innplassering i stillingsgrupper: Partene lokalt gjennomgår i fellesskap innplassering i stillingsgrupper med sikte på å rette opp eventuelle feilinnplasseringer. OVERENSKOMSTENS DEL- B Det vises til arbeidsgivers siste tilbud til Overenskomstens del B datert Arbeidsgivers siste tilbud gjøres gjeldende med følgende endringer: Kap I Omfang Pkt 1: Omfang: 3 avsnitt tas ut. Overenskomstens kapittel V omfatter ikke avdelingsledere som rapporterer til klinikksjefer divisjonsdirektører eller tilsvarende. Kap V Lønnsbestemmelser Nytt punkt 1.1 Lønn er bruttolønn. Det trekkes 2 % pensjonsinnskudd av lønnen. Arbeidstakere som er medlem av Oslo Pensjonsforsikring AS får utbetalt lønn etter netto prinsippet som tidligere. Pkt 2.1 Generelt tillegg 10

11 Punktet tas ut. Det gis ikke generelt tillegg ut over det som er gitt i A-2 Pkt Særskilte lønnstiltak Punktet endres ved at det legges inn et ekstra kulepunkt i 3. ledd. Det kan gis lønnstillegg til ansatte basert på følgende kriterier: Faglig dyktighet Initiativ, engasjement og nytenkning i forhold til jobben Serviceytelse i forhold til brukere og kolleger Anvendt tilleggskompetanse Protokolltilførsel: Kostnader knyttet til sentralt tariffoppgjør er beregnet ved å se ansattes lønn 1. mars 2006 mot lønn 1. juli Partene er enige om at lønnsøkning som ikke skyldes sentralt avtalte tillegg, men som skyldes ansiennitetsopprykk eller ny stilling ved foretaket, ikke skal kostnadsberegnes som kostnad knyttet til det sentrale tariffoppgjøret. Dersom kostnadene for de sentrale tilleggene er for høyt beregnet, skal differensen tillegges pott til individuell fordeling. De lokale parter skal gjennomgå tallmaterialet med bistand fra NAVO og LO Stat innen 27. oktober

12 Vedlegg 4 Sykehuset Innlandet HF Fagforbundet Det vises til protokoll mellom Sykehuset Innlandet HF og Fagforbundet datert 11.september. Arbeidsgivers siste tilbud gjøres gjeldende med følgende endringer: Pkt 1: Sosiale bestemmelser: Første ledd gis følgende ordlyd: Partene er enige om at overenskomstens sentrale bestemmelser (A-delen) gjøres gjeldende uten inntektsbegrensning på 6 G for medlemmer i Fagforbundet. Pkt 2: Økonomisk ramme: Punktet opprettholdes uendret med unntak av Kriterier for lokal lønnsdannelse/ individuelle tillegg som tas inn i lokal forbundsvis del av overenskomst (B-del) Siste ledd strykes. Nytt siste ledd: Partene fordeler den økonomiske rammen som er avtalt lokalt. I fordelingen kan partene vurdere individuelle og/eller gruppevise tillegg. Pkt 4: Ledighet i stilling og deltidsansatte: Punktet opprettholdes uendret med unntak av 1. og 2. ledd som tas inn i lokal forbundsvis del av overenskomst (B-del). Siste setning i 4.ledd strykes. Pkt 5: Stillingskoder: Partene er enige om følgende ordlyd: Partene er enige om at endring av stillingskodene først kan gjøres etter forutgående drøftinger med tillitsvalgte. Partene er enige om å bruke stillingskoder med nye siffer. Eventuelle endringer av stillingskoder påvirker ikke den enkelte ansattes rettigheter og plikter i henhold til gjeldende tariffavtale, og påvirker heller ikke særaldersgrenser. Merknad: Endring av stillingskoder er ikke til hinder for at tidligere funksjonstitler kan videreføres. Nytt punkt: Pkt 6: Seniorpolitikk: Partene er enige om å følge opp og drøfte sykehusets forslag til seniorpolitiske tiltak som er utarbeidet på grunnlag av partssammensatt utvalgs arbeid. 12

13 Vedlegg 5 Overenskomstens B - del mellom Sykehuset Innlandet HF og Fagforbundet Overenskomsten er gjeldende i perioden

14 1 OMFANG OG GYLDIGHET 1.1 Omfang Overenskomsten gjelder for medlemmer i Fagforbundet, ansatt i Sykehuset Innlandet HF samt kjørekontorene i Folldal/Lillehammer. Overenskomsten omfatter ikke ledere med arbeidsgiveransvar (herunder også stabssjefer) på ledernivå 1, 2 og 3 og medlemmer i Fagforbundet som har som oppgave å være ledelsens representant i overenskomstforhandlinger. 1.2 Overenskomstens ikrafttreden og varighet Overenskomsten gjelder fra 1. mai 2006 til og med 30. april 2008, og videre for 1 ett - år av gangen dersom ikke en av hovedpartene sier den opp med 3 tre måneders varsel. 2 SOSIALE BESTEMMELSER Partene legger til grunn sosiale bestemmelser slik de fremgår av den sentrale forbundsvise del av overenskomsten (A2). Partene er enige om at overenskomstens sentrale bestemmelser (A-delen) gjøres gjeldende uten inntektsbegrensning på 6 G for medlemmer i Fagforbundet. 3 KRITERIER FOR LOKAL LØNNSDANNELSE Ved lokal lønnsdannelse og fordeling av individuelle tillegg skal følgende kriterier legges til grunn: anvendt tilleggskompetanse harmonisering av utilsiktede lønnsskjevheter endringer i ansvar og oppgaver resultatoppnåelse i fht avtalte mål særskilte forhold enkeltmedlemmer/grupper av ansatte som ivaretar særskilte funksjoner/oppgaver 4 ENDRING AV LØNN I PERIODEN Lønn kan reguleres til andre tidspunkter enn i forbindelse med lønnsoppgjør ved for eksempel behov for å rekruttere, beholde kompetanse, anvendt tilleggskompetanse, endret ansvarsområde, endrede arbeidsoppgaver eller oppretting av utilsiktede skjevheter. Tillitsvalgte kan til enhver tid ta opp til drøfting spørsmål om enkeltmedlemmers lønn i overenskomstperioden. 14

15 5 LEDIGHET I STILLING OG DELTIDSANSATTE Det skal som hovedregel ansettes i full stilling. Foretaket vil søke å unngå flere deltidsstillinger enn det som er nødvendig for å løse de foreliggende oppgaver på en forsvarlig måte, herunder få dekket opp de nødvendige turnusplaner. 6 OPPSIGELSESFRISTER Hovedregel Som hovedregel gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned etter mottatt oppsigelse. Arbeidsgiver kan etter søknad gi avkortet oppsigelsestid etter en vurdering. Det vises for øvrig til arbeidsmiljølovens bestemmelser. 1 måned For arbeidstakere som er ansatt for å gjøre et arbeid av forbigående art (midlertidige ansettelser), og som varer mellom 2 og 12 måneder, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra dato for mottatt oppsigelse. 14 dager For arbeidstakere som er ansatt for å utføre et arbeid av forbigående art av inntil 2 måneders varighet, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager regnet fra dato for mottatt oppsigelse. Prøvetid Det kan ved ansettelsen avtales prøvetid på inntil 6 måneder. I prøvetiden gjelder normalt 1 måneds gjensidig oppsigelsestid regnet fra dato for mottatt oppsigelse. 7 STEDFORTREDERTJENESTE Enhver arbeidstaker plikter å utføre stedfortredertjeneste. Ved pålagt stedfortredertjeneste i høyere lønnet stilling for en periode ut over en uke sammenhengende hvor arbeidstakeren overtar stillingens fulle ansvars- og arbeidsområde utbetales lønn tilsvarende lønnsnivået for stillingen i foretaket. Når arbeidstaker ikke utfører alle arbeidsoppgaver eller er pålagt hele det ansvar som er tillagt stillingen gis det en forholdsmessig kompensasjon. Det utbetales ikke stedfortredergodtgjørelse i forbindelse med avvikling av ferie. 15

16 8 UNGE ARBEIDSTAKERE Unge arbeidstakere avlønnes etter følgende bestemmelser år: 85 % av minstelønn i stillingsgruppe år: 90 % av minstelønn i stillingsgruppe 1. ********** 16

17 Vedlegg 6 Sykehuset Innlandet HF FO Det vises til protokoll mellom Sykehuset Innlandet HF og FO datert 11.september. Arbeidsgivers siste tilbud gjøres gjeldende med følgende endringer: Pkt 1: Sosiale bestemmelser: Første ledd gis følgende ordlyd: Partene er enige om at overenskomstens sentrale bestemmelser (A-delen) gjøres gjeldende uten inntektsbegrensning på 6 G for medlemmer i FO. Pkt 2: Økonomisk ramme: Punktet opprettholdes uendret med unntak av Kriterier for lokal lønnsdannelse/ individuelle tillegg som tas inn i lokal forbundsvis del av overenskomst (B-del). Siste ledd strykes. Nytt siste ledd: Partene fordeler den økonomiske rammen som er avtalt lokalt. I fordelingen kan partene vurdere individuelle og/eller gruppevise tillegg. Nye punkt: Pkt 4: Seniorpolitikk: Partene er enige om å følge opp og drøfte sykehusets forslag til seniorpolitiske tiltak som er utarbeidet på grunnlag av partssammensatt utvalgs arbeid. Pkt 5: Innplassering i stillingsgrupper: Partene lokalt gjennomgår i fellesskap innplassering i stillingsgrupper med sikte på å rette opp eventuelle feilinnplasseringer. 17

18 Vedlegg 7 Overenskomstens B - del mellom Sykehuset Innlandet HF og Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) Overenskomsten er gjeldende i perioden

19 1 OMFANG OG GYLDIGHET 1.1 Omfang Overenskomsten gjelder for medlemmer i FO ansatt i Sykehuset Innlandet HF. Overenskomsten omfatter ikke ledere med arbeidsgiveransvar (herunder også stabssjefer) på ledernivå 1, 2 og 3 og medlemmer i FO som har som oppgave å være ledelsens representant i overenskomstforhandlinger. 1.2 Overenskomstens ikrafttreden og varighet Overenskomsten gjelder fra 1. mai 2006 til og med 30. april 2008, og videre for 1 ett - år av gangen dersom ikke en av hovedpartene sier den opp med 3 tre måneders varsel. 2 SOSIALE BESTEMMELSER Partene legger til grunn sosiale bestemmelser slik de fremgår av den sentrale forbundsvise del av overenskomsten (A2). Partene er enige om at overenskomstens sentrale bestemmelser (A-delen) gjøres gjeldende uten inntektsbegrensning på 6 G for medlemmer i FO. 3 KRITERIER FOR LOKAL LØNNSDANNELSE Ved lokal lønnsdannelse og fordeling av individuelle tillegg skal følgende kriterier legges til grunn: anvendt tilleggskompetanse harmonisering av utilsiktede lønnsskjevheter endringer i ansvar og oppgaver resultatoppnåelse i fht avtalte mål særskilte forhold enkeltmedlemmer/grupper av ansatte som ivaretar særskilte funksjoner/oppgaver 4 ENDRING AV LØNN I PERIODEN Lønn kan reguleres til andre tidspunkter enn i forbindelse med lønnsoppgjør ved for eksempel behov for å rekruttere, beholde kompetanse, anvendt tilleggskompetanse, endret ansvarsområde, endrede arbeidsoppgaver eller oppretting av utilsiktede skjevheter. Tillitsvalgte kan til enhver tid ta opp til drøfting spørsmål om enkeltmedlemmers lønn i overenskomstperioden. 5 LEDIGHET I STILLING OG DELTIDSANSATTE 19

20 Det skal som hovedregel ansettes i full stilling. Foretaket vil søke å unngå flere deltidsstillinger enn det som er nødvendig for å løse de foreliggende oppgaver på en forsvarlig måte, herunder få dekket opp de nødvendige turnusplaner. 6 OPPSIGELSESFRISTER Hovedregel Som hovedregel gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned etter mottatt oppsigelse. Arbeidsgiver kan etter søknad gi avkortet oppsigelsestid etter en vurdering. Det vises for øvrig til arbeidsmiljølovens bestemmelser. 1 måned For arbeidstakere som er ansatt for å gjøre et arbeid av forbigående art (midlertidige ansettelser), og som varer mellom 2 og 12 måneder, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra dato for mottatt oppsigelse. 14 dager For arbeidstakere som er ansatt for å utføre et arbeid av forbigående art av inntil 2 måneders varighet, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager regnet fra dato for mottatt oppsigelse. Prøvetid Det kan ved ansettelsen avtales prøvetid på inntil 6 måneder. I prøvetiden gjelder normalt 1 måneds gjensidig oppsigelsestid regnet fra dato for mottatt oppsigelse. 7 STEDFORTREDERTJENESTE Enhver arbeidstaker plikter å utføre stedfortredertjeneste. Ved pålagt stedfortredertjeneste i høyere lønnet stilling for en periode ut over en uke sammenhengende hvor arbeidstakeren overtar stillingens fulle ansvars- og arbeidsområde utbetales lønn tilsvarende lønnsnivået for stillingen i foretaket. Når arbeidstaker ikke utfører alle arbeidsoppgaver eller er pålagt hele det ansvar som er tillagt stillingen gis det en forholdsmessig kompensasjon. Det utbetales ikke stedfortredergodtgjørelse i forbindelse med avvikling av ferie. ********** 20

21 Vedlegg 8 Akershus Universitetssykehus HF Fagforbundet I tillegg til arbeidsgivers siste tilbud gjøres følgende gjeldende: Partene fordeler den avsatte potten. I fordelingen kan partene vurdere både gruppevise og individuelle tillegg. 21

22 Vedlegg 9 Akershus Universitetssykehus HF FO I tillegg til arbeidsgivers siste tilbud gjøres følgende gjeldende: Partene fordeler den avsatte potten. I fordelingen kan partene vurdere både gruppevise og individuelle tillegg. Partene lokalt gjennomgår innplassering i stillingsgruppe for FO s medlemmer med sikte på å rette opp eventuelle feilinnplasseringer. Lønnsendring i avtaleperioden Lønn kan reguleres i avtaleperioden ved for eksempel behov for å rekruttere, beholde kompetanse, skifte av stilling eller varig endring av arbeids og ansvarsområde. Tillitsvalgte kan i perioden ta opp til drøfting avlønning av egne medlemmer. 22

23 Vedlegg 10 Sykehuset Asker og Bærum HF - Fagforbundet Tilbud i brev av 13. september 2006 gjøres gjeldende som overenskomstens B-del med følgende endringer: Lokalt avsatt pott til individuelle tillegg økes med kr ,- til kr ,-. Punkt 9 Særskilte lønnstiltak endres til: Lønn kan reguleres i avtaleperioden ved for eksempel behov for å rekruttere, beholde kompetanse, skifte av stilling eller varig endring av arbeids og ansvarsområde. Tillitsvalgte kan i perioden ta opp til drøfting avlønning av egne medlemmer. 23

24 Vedlegg 11 Helse Førde HF Fagforbundet Virkingstidspunkt for 2. Individuell lønnsjustering og 4. Lønnsjustering av spesialhjelpepleiar endres fra 1. juli 2006 til 1. august Beregnet kostnad 2006 holdes uendret. (Kr Individuell lønnsjustering og kr Lønnsjustering spesialhjelpepleiar ). 24

25 Vedlegg 12 Helse Sunnmøre HF - Fagforbundet I tillegg til arbeidsgivers siste tilbud gjøres følgende gjeldende: Partene lokalt gjennomgår innplassering i stillingsgruppe med sikte på å rette opp eventuelle feilinnplasseringer. 25

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området År 2014, den 3. juli, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området År 2016, den 21. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området År 2014, den 3. juli, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området Ar 2014, den 27. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i område 10 (Helseforetak)

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i område 10 (Helseforetak) PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i område 10 (Helseforetak) År 2014, den 18. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og SAN vedrørende overenskomst

Detaljer

Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2010. Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1. 15. april 2010 - kl 09.00

Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2010. Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1. 15. april 2010 - kl 09.00 Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2010 Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1 15. april 2010 - kl 09.00 Krav fra Akademikerne helse tar utgangspunkt i gjeldende overenskomst del A, dvs. protokollteksten

Detaljer

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2008

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2008 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2008 År 2008, den 8. april, ble det holdt forhandlinger mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne v/akademikerne Helse vedrørende

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området År 2014, den 3. juli, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014 År 2014, den 25. april, ble det holdt forhandlinger mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne vedrørende revisjon av

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området År 2018, den 4. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Aker universitetssykehus HF og Norske Sykepleierforbund (NSI4)

Aker universitetssykehus HF og Norske Sykepleierforbund (NSI4) 21/10 2008 11:29 FAX 22894171 NSF AKER!jOO1 OVERENSKOMSTENS DEL B Mellom Aker universitetssykehus HF og Norske Sykepleierforbund (NSI4) Perioden 01.07.2008-30.06.2010 Overenskom sten er bygget på A I -overenskomsten

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT)

OVERENSKOMST DEL B MELLOM HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT) OVERENSKOMST DEL B MELLOM FO OG HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT) 010506 300408 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ALMINNELIGE BESTEMMELSER s. 3 1.1 Overenskomstens omfang s. 3 1.2 Ikrafttredelse og varighet s. 3 1.3

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Side i av 5 PROTOKOLL. Overenskomstens 13-del prolongeres med de endringer som fremgår av vedlegg til protokollen.

Side i av 5 PROTOKOLL. Overenskomstens 13-del prolongeres med de endringer som fremgår av vedlegg til protokollen. Side i av 5 PROTOKOLL År 2016, den 25. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og Fellesorganisasjonen vedrørende overenskomstens del B. Resultatet omfatter medlemmer av

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 13 (Sykehus med driftsavtale) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 13 (Sykehus med driftsavtale) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 13 (Sykehus med driftsavtale) i Spekter området År 2018, den 4. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00

Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00 Helse Stavanger HF Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00 Overenskomst Partene er kommet til enighet om revidert B- del - se vedlegg 1. De punkter som gjenstår

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM KFO/NFED HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT)

OVERENSKOMST DEL B MELLOM KFO/NFED HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT) OVERENSKOMST DEL B MELLOM KFO/NFED OG HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT) 010506 300408 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ALMINNELIGE BESTEMMELSER s. 3 1.1 Overenskomstens omfang s. 3 1.2 Ikrafttredelse og varighet s.

Detaljer

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4

Andre steder i helsetjenesten Norsk 93 % % % 45 Utenlandsk 6 % % % 8 Både norsk og utenlandsk 1 % 19 2 % 29 7 % 4 Har du opplevd språkproblemer i kommunikasjon med kollegaer eller pasienter i helsevesenet? I kommune Ja 91 % 1938 87 % 1618 77 % 44 Nei 9 % 183 13 % 245 23 % 13 Rekke Totalt 52 % 2121 46 % 1863 1 % 57

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om lønnsreguleringer for 2. avtaleår i område 10 Helseforetak

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om lønnsreguleringer for 2. avtaleår i område 10 Helseforetak 1 PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om lønnsreguleringer for 2. avtaleår i område 10 Helseforetak År 2013, den 26. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter:

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: PROTOKOLL År 2014, den 27. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL & IT-forbundet, Skolenes landsforbund og Musikernes fellesorganisasjon vedrørende

Detaljer

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2016

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2016 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2016 År 2016, den 5. og 6. april, ble det holdt forhandlinger mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge (LO),

Detaljer

Overenskomst del B. mellom

Overenskomst del B. mellom mellom Norsk Sykepleierforbund 01.05.2014 30.04.2016 i ê 1.mai 2014 30.april 2016 Jf. sentral overenskomst mellom Spekter og NSF, Helse Stavanger HF og Overenskomst del B OMFANG Overenskomstens del B gjelder

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Hovedoppgjøret juli Norsk Sykepleierforbund og Sykehuset Innlandet 1* resultat av B-dels og fase 3 forhandlinger

Sykehuset Innlandet HF Hovedoppgjøret juli Norsk Sykepleierforbund og Sykehuset Innlandet 1* resultat av B-dels og fase 3 forhandlinger Sykehuset Innlandet HF Hovedoppgjøret 2014 1. juli 2014 Norsk Sykepleierforbund og Sykehuset Innlandet 1* resultat av B-dels og fase 3 forhandlinger Nedenstående er en oppsummering av resultatet fra de

Detaljer

Overenskomstens A-del mellom Spekter og SAN

Overenskomstens A-del mellom Spekter og SAN Overenskomstens A-del mellom Spekter og SAN I Overenskomstens omfang Partene lokalt har ansvar for å definere hvem overenskomsten skal gjelde for. Overenskomsten bør ikke omfatte ledelsen eller ansatte

Detaljer

PROTOKOLL INNLEDENDE SENTRALE FORHANDLINGER OM LØNNSREGULERING FOR 2. AVTALEÅR

PROTOKOLL INNLEDENDE SENTRALE FORHANDLINGER OM LØNNSREGULERING FOR 2. AVTALEÅR PROTOKOLL INNLEDENDE SENTRALE FORHANDLINGER OM LØNNSREGULERING FOR 2. AVTALEÅR År 2011, den 4. april, ble det holdt forhandlingsmøte etter hovedavtalens 7 annet ledd mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf)

Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomstens B - del mellom Sykehuset Innlandet HF Og Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomsten er gjeldende i perioden 1.5.2012-30.4.2014 I DENNE OVERENSKOMST REFERERER DE OMTALTE PUNKTER SEG TIL

Detaljer

Overenskomsten for Jordbruks- og gartnerinæringene 2010-2012

Overenskomsten for Jordbruks- og gartnerinæringene 2010-2012 Sirkulære nr. 39 1 av 6 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Arvid Eikeland, tlf. +47 23063131 Til Fra: Distriktskontorene, avdelinger, klubber (sendt via avdelingen) enkeltstående virksomheter

Detaljer

2. Minstelønnsatsene: Minstelønnssatsene i 11 heves med kr 20.000,-. Generelt tillegg er innarbeidet i minstelønnssatsene.

2. Minstelønnsatsene: Minstelønnssatsene i 11 heves med kr 20.000,-. Generelt tillegg er innarbeidet i minstelønnssatsene. År 2010, den 22. september ble det avholdt forhandlingsmøte mellom SAMFO og Delta i anledning revisjon av Overenskomsten for virksomheter i boligsamvirket. Forhandlingene ble holdt i SAMFOs lokaler. E

Detaljer

SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager

SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE VEDRØRENDE SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager mellom KS og Fagforbundet Musikernes Fellesorganisasjon Skolenes Landsforbund FO Delta

Detaljer

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2016

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2016 Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2016 Torsdag 28. april 2016 kl. 15.00 1 1. Unio viser til krav/tilbud fra Oslo kommune nr. 2, 21.04.2016 kl. 10.00 4.1.2 Rett til ny lønn under sykdom Når arbeidstaker

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG FAGFORBUNDET

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG FAGFORBUNDET 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG FAGFORBUNDET OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang

Detaljer

Hovedavtalen av 2013 mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge (LO) representert ved LO Stat gjøres gjeldende.

Hovedavtalen av 2013 mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge (LO) representert ved LO Stat gjøres gjeldende. MEKLERENS FORSLAG I sak 2015-008, 2015-009 og 2015-010 mellom SPEKTER og LO STAT A Divisjon barnehage I HOVEDAVTALE Hovedavtalen av 2013 mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge

Detaljer

OVERENSKOMST mellom Arbeidsgiverforeningen NAVO og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, representert ved YS-NAVO

OVERENSKOMST mellom Arbeidsgiverforeningen NAVO og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, representert ved YS-NAVO OVERENSKOMST mellom Arbeidsgiverforeningen NAVO og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, representert ved YS-NAVO - 1 - Kommentar vedrørende Helse overenskomst for YS NAVO: For YS medlemsorganisasjoner

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang 2. Sosiale bestemmelser 3. Ansettelse, prøvetid og oppsigelse 4.

Detaljer

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. oktober 2013 og ankefrist er satt til 15. oktober 2013.

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. oktober 2013 og ankefrist er satt til 15. oktober 2013. Nr: 22/2013 Dato: 17.06.2013 Sendt til: Virksomheter bundet av Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten TARIFFNYTT 22/2013 LOKALE FORHANDLINGER Dette tariffnytt omhandler gjennomføring av lokale

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

OVERENSKOMST mellom. Norsk Sykepleierforbimdl. B-del

OVERENSKOMST mellom. Norsk Sykepleierforbimdl. B-del OVERENSKOMST mellom Fimemarkssykehiuiset HF og Norsk Sykepleierforbimdl B-del for perioden lo5.2fl)14-30»4 o 2(Q)16 B-delsovcrenskomst mellom Finnmarkssykehuset HF og Norsk Sykepleierforbund for perioden

Detaljer

Divisjon pasienthotell

Divisjon pasienthotell MEKLERENS FORSLAG I sak 2015-008, 2015-009 og 2015-010 mellom SPEKTER og LO STAT C Divisjon pasienthotell I HOVEDAVTALE Hovedavtalen av 2013 mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen

Detaljer

PROTOKOLL. Svein Eivind Solheim Anita Bødtger Øivind Juul Schjetne. LO Stat/EL & IT Forbundet: Hans Felix

PROTOKOLL. Svein Eivind Solheim Anita Bødtger Øivind Juul Schjetne. LO Stat/EL & IT Forbundet: Hans Felix PROTOKOLL Tilstede: Relacom AS: Hugo Maurstad Johan Ek Stein Martinsen Gunnar Lien Viggo Larsen NAVO: Lars Haukaas EL & IT Forbundet: Svein Eivind Solheim Anita Bødtger Øivind Juul Schjetne LO Stat/EL

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 12 (Helse, velferd og oppvekst) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 12 (Helse, velferd og oppvekst) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 12 (Helse, velferd og oppvekst) i Spekter området År 2018, den 22. og 23. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016 OSLO KOMMUNES KRAV/TILBUD NR. 2 21.04.2016 KL 10.00 201503341-121 Oslo kommunes krav/tilbud nr 2 21.04.2016 kl. 10.00 1 Krav til overenskomstens

Detaljer

Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen

Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen Polyteknisk forening Helse 14. april 2010 2 Situasjonen pr 2008 10 mrd kroner i overskridelser

Detaljer

Overenskomstens B - del mellom. Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf)

Overenskomstens B - del mellom. Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomstens B - del mellom Sykehuset Innlandet HF og Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomsten er gjeldende i perioden 2014 2016 I DENNE OVERENSKOMST REFERERER DE OMTALTE PUNKTER SEG TIL OVERENSKOMSTENS

Detaljer

Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2012. Spekter AKADEMIKERNE HELSE. KRAV NR. 1 til overenskomstens del A innledende sentrale forhandlinger

Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2012. Spekter AKADEMIKERNE HELSE. KRAV NR. 1 til overenskomstens del A innledende sentrale forhandlinger Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2012 Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1 til overenskomstens del A innledende sentrale forhandlinger 20. april 2012 - kl 09.00 1 Kravet fra Akademikerne helse tar utgangspunkt

Detaljer

Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord

Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord Møtedato: 5. mars 2012 Arkivnr.: 2010/657-8/152 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 22.2.2012 Styresak 20-2012 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord Bakgrunn/

Detaljer

Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2008. Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1. 8. april 2008 - kl 10.00

Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2008. Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1. 8. april 2008 - kl 10.00 Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2008 Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1 8. april 2008 - kl 10.00 1. INNLEDNING Med hjemmel i Hovedavtalen 4 og7, avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

Særavtale for undervisningspersonalet. folkehøgskolen

Særavtale for undervisningspersonalet. folkehøgskolen Særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolen 1 1.1 Parter VIRKE og Fellesorganisasjonen FO Musikernes Fellesorganisasjon Norsk Sykepleierforbund Norsk Tjenestemannslag Skolenes landsforbund Utdanningsforbundet

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter:

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: PROTOKOLL År 2014, den 27. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Delta, Parat og Bibliotekarforbundet vedrørende revisjon av den delen av overenskomsten som gjelder forbundenes medlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 9 (Øvrige) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 9 (Øvrige) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 9 (Øvrige) i Spekter området År 2014, den 3. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 12 (Helse, velferd og oppvekst) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 12 (Helse, velferd og oppvekst) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 12 (Helse, velferd og oppvekst) i Spekter området År 2018, den 22. og 23. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom

Detaljer

Overenskomst del B 1.mai april mellom Spekter/Sykehuspartner HF. LO Stat/Fagforbundet

Overenskomst del B 1.mai april mellom Spekter/Sykehuspartner HF. LO Stat/Fagforbundet Overenskomst del B 1.mai 2016 30.april 2018 mellom Spekter/Sykehuspartner HF og LO Stat/Fagforbundet 1 1. OMFANG OG GYLDIGHET... 3 1.1. Virkeområde... 3 1.2. Ikrafttreden og varighet... 3 2. SOSIALE BESTEMMELSER

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016. Dok. 3. 28.4.2016 kl.15.00

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016. Dok. 3. 28.4.2016 kl.15.00 Kommuneansattes Hovedsammenslutning - OSLO Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016 Dok. 3 28.4.2016 kl.15.00 1. INNLEDNING KAH viser til Dok. 1 av 14.4.2016 og til dok. 2 av 20.4.2016. 2. KAHS KRAV TIL DEL A, FELLESBESTEMMELSENE

Detaljer

Medlemsmøte Ahus Kongsvinger sykehus. Medlemmenes råd om lokale overenskomst

Medlemsmøte Ahus Kongsvinger sykehus. Medlemmenes råd om lokale overenskomst Medlemsmøte Kongsvinger sykehus Medlemmenes råd om lokale overenskomst Forhandlingsmodellen A A1 A2 B A3 Individuelle forhandlinger Sist forhandlet i 2016 Bygger på A-delene og beskriver kun endringer

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE Gjeldende fra 01.04.2009 Utformet etter drøftinger med de ansattes organisasjoner 26.03.2009 Supplement til sentrale tariffavtaler og retningslinjer gitt i sentrale

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2016 ENIGHET I FORHANDLINGENE OM LANDSOVERENSKOMST FOR LEGESENTRE

TARIFFOPPGJØRET 2016 ENIGHET I FORHANDLINGENE OM LANDSOVERENSKOMST FOR LEGESENTRE Nr: 64/2016/ATT Dato: 07.12.2016 Sendt til: Virke-medlemmer bundet av Landsoverenskomst for legesentre TARIFFOPPGJØRET 2016 ENIGHET I FORHANDLINGENE OM LANDSOVERENSKOMST FOR LEGESENTRE Fagforbundet og

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på et eller flere møter:

PROTOKOLL. Til stede på et eller flere møter: PROTOKOLL År 2012, den 27. juni, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, El & IT- forbundet, Skolenes landsforbund og Musikernes fellesorganisasjon vedrørende

Detaljer

LO-forbundene i Spekterhelse

LO-forbundene i Spekterhelse Side 1 av 6 LO-forbundene i Spekterhelse Veiledning for ny modell for beregning av lørdags- og søndagstillegg. 1. Bakgrunn og formål I overenskomstrevisjonen i 2012 ble Spekter og LO-forbundene enige om

Detaljer

Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt.

Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. $ l. Omfang Overenskomsten gjelder alle medlemmer ansatt i Sykehuset Østfold HF. Administrerende

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger Arbeidslivsavdelingen i Delta Resultat økonomi Generelt tillegg til alle på 2,15 % Minimum kr. 8.500 Virkningsdato: 1.5.2014 Endringer i minstelønnstabellen

Detaljer

DOK 1 16. juni 2014. Delta Parat. Krav til TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde

DOK 1 16. juni 2014. Delta Parat. Krav til TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde DOK 1 16. juni 2014 Delta Parat Krav til TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2014 Økonomiske krav: I ØKONOMI 2014 1. Generelt tillegg: Med virkning 01.05.14

Detaljer

OVERENSKOMSTENS B-DEL 1. mai april 2018

OVERENSKOMSTENS B-DEL 1. mai april 2018 OVERENSKOMSTENS B-DEL 1. mai 2016-30. april 2018 MELLOM SPEKTER /SUNNAAS SYKEHUS HF OG LO STAT/FAGFORBUNDET 1 1 Partsforhold Denne avtale er inngått mellom Sunnaas sykehus HF (SunHF) tilsluttet Spekter

Detaljer

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF.

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF. Tabell 8.17 Antall dag- og døgnopphold etter behandlingssted i prosent av antall dag- og døgnopphold i. -områder i Øst. 2004. Østfold Asker og Bærum Akershus univ.sh. Ullevål og Aker Innlandet Andre i

Detaljer

Parallellsesjon Spekter område 10. Avtaler for sykehusapotek og helseforetak. Spekter-området; hvem er partene?

Parallellsesjon Spekter område 10. Avtaler for sykehusapotek og helseforetak. Spekter-området; hvem er partene? Parallellsesjon Spekter område 10 TV-kurs 19. januar 2016 Forhandlingssjef Jon Ole Whist Avtaler for sykehusapotek og helseforetak Ulike parter = ulike tariffområder Spekter område 10 (sykehus eid av staten,

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord-Trøndelag HF Overenskomst del B mellom Den Norske Legeforening og Helse Nord-Trøndelag HF 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel I... 3 1.0 Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Ikrafttredelse og varighet... 3 1.2 Oppsigelsesfrister...

Detaljer

PROTOKOLL. Christine Ugelstad Svendsen (e.f.) Liv Håkonsen

PROTOKOLL. Christine Ugelstad Svendsen (e.f.) Liv Håkonsen PROTOKOLL År 2012, den 28. juni og 2. juli ble det holdt forhandlinger vedrørende tariffrevisjonen per 1. mai 2012- sentrale forhandlinger mellom arbeidstakerorganisasjonene og Hovedorganisasjonen Virke

Detaljer

Overenskomst mellom SiV HF. og Den norske legeforening. Overenskomst B-del 01.05.14 30.04.16

Overenskomst mellom SiV HF. og Den norske legeforening. Overenskomst B-del 01.05.14 30.04.16 (Redigert i.h.t A2) Overenskomst mellom SiV HF og Den norske legeforening Overenskomst B-del 01.05.14 30.04.16 1 1 Partsforhold og virkeområde m.v. 1.1 Partsforhold Partene i denne delen av overenskomsten

Detaljer

Godtgjøring for særskilt arbeidstid Helseforetak særskilte satser fastsatt i B-deler pr

Godtgjøring for særskilt arbeidstid Helseforetak særskilte satser fastsatt i B-deler pr Godtgjøring for særskilt Helseforetak særskilte satser fastsatt i B-deler pr. 1.7.2016 Akershus Universitetssykehus HF Kl 17 22: 40 % av timelønn Kl 22 07: 45 % av timelønn Ansatte som ikke jobber skift/turnus

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på et eller flere møter:

PROTOKOLL. Til stede på et eller flere møter: PROTOKOLL År 2012, den 14. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Den norske legeforening vedrørende revisjon av den delen av overenskomsten som gjelder Legeforeningens medlemmer i overenskomstområde

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer

OM NY. Vedlegg til rundskriv nr 01/10. Svarfrist: fredag 29. januar 2010 kl 12.00. (fristen må overholdes)

OM NY. Vedlegg til rundskriv nr 01/10. Svarfrist: fredag 29. januar 2010 kl 12.00. (fristen må overholdes) URAVSTEMMING OM NY HOVEDAVTALE Vedlegg til rundskriv nr 01/10. Svarfrist: fredag 29. januar 2010 kl 12.00. (fristen må overholdes) Avgi stemme på www.ka.no eller på stemmeseddel på siste side. Styret i

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: For Lovisenberg Diakonale Sykehus

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: For Lovisenberg Diakonale Sykehus PROTOKOLL År 2008, den 8. september, ble det holdt forhandlinger mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og Den norske Tannlegeforening vedrørende overenskomstområde 4 Lovisenberg. Forhandlingene ble ført

Detaljer

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato:

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato: Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 23.04.2015 Formannskapet Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 12 Elin Nygaard Opperud Kommentar: Lønnspolitisk

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM FAGFORBUNDET HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT)

OVERENSKOMST DEL B MELLOM FAGFORBUNDET HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT) OVERENSKOMST DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG HELSE NORD-TRØNDELAG HF (HNT) 010506 300408 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ALMINNELIGE BESTEMMELSER s. 3 1.1 Overenskomstens omfang s. 3 1.2 Ikrafttredelse og varighet

Detaljer

Tillitsvalgte og permisjon

Tillitsvalgte og permisjon Tillitsvalgte og permisjon 1-2 Samarbeid.. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer overfor arbeidsgiver. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt

Detaljer

OVERENSKOMST - DEL B

OVERENSKOMST - DEL B OVERENSKOMST - DEL B mellom Sophies Minde Ortopedi AS og Fagforbundet (01.04.2018-31.03.2020) 1 1 Partsforhold Denne avtalen er inngått mellom Sophies Minde Ortopedi AS tilsluttet Spekter på den ene side

Detaljer

ARBEIDSAVTALE (jf. arbeidsmiljøloven 14-5 og 14-6)

ARBEIDSAVTALE (jf. arbeidsmiljøloven 14-5 og 14-6) s. 1 av 5 Eksempel: ARBEIDSAVTALE (jf. arbeidsmiljøloven 14-5 og 14-6) 1. Trafikkskole Foretaksnavn: Forretningsadresse: Organisasjonsnummer: Daglig/Faglig leder: (heretter Arbeidsgiver) 2. Ansatt Navn:

Detaljer

Medbestemmelse i KA-området

Medbestemmelse i KA-området Medbestemmelse i KA-området 23.09.2015 Seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie Partene Akademikerforbundet Arkitektenes fagforbund Delta Den norske kirkes presteforening Det Norske Diakonforbund Econa Fagforbundet

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 2 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2004 Det vises til KS` krav/tilbud nr. 1, 31. mars 2004. For øvrig legger KS følgende til

Detaljer

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Krav II 15. april 2010 kl. 11.00 Unios KRAV NR.2, 15. APRIL KL. 11.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 1200, og opprettholder disse med følgende

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OG LEDERNE OVERENSKOMSTPERIODEN 2016 2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

REVIDERING AV ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

REVIDERING AV ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset : 05.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Forskningsutvalget i Helse Sør-Øst RHF 17.04.08 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORSKNINGSUTVALGET DEN 17. APRIL 2008

Forskningsutvalget i Helse Sør-Øst RHF 17.04.08 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORSKNINGSUTVALGET DEN 17. APRIL 2008 Saksframlegg Referanse Saksgang: Utvalg Møtedato Forskningsutvalget i Helse Sør-Øst RHF 17.04.08 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORSKNINGSUTVALGET DEN 17. APRIL 2008 Forslag til vedtak: Protokoll

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Krav 3 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2016

Krav 3 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2016 Krav 3 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2016 Fra hovedsammenslutningen YS Stat Onsdag 27. april 2016 kl. 09.00 1 YS Stat viser til våre krav nr 1. overlevert Staten ved KMD den 12.april kl 13.00, krav 2

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 24.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Bakgrunn 3 02. Omfang 3 03. Begrepsavklaringer 3 04. Formål 4 05. Former for medbestemmelse 4 06.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK Skånland kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 14.10.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

OVERENSKOMST (B-DEL) MELLOM VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER (SPEKTER)

OVERENSKOMST (B-DEL) MELLOM VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER (SPEKTER) OVERENSKOMST (B-DEL) MELLOM VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER (SPEKTER) OG FAGFORBUNDET/FO (LO) FOR PERIODEN 01.04.2018 31.03.2020 Det vises til innledende sentrale forhandlinger mellom Spekter og LO 10. april

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2008

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2008 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2008 År 2008, den 7. og 8. april, ble det holdt forhandlinger mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og SAN vedrørende revisjon av overenskomstene

Detaljer

Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 15. august 2014 enige om en ny Landsoverenskomst for tariffperioden 1. mai 2014-30. april 2016.

Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 15. august 2014 enige om en ny Landsoverenskomst for tariffperioden 1. mai 2014-30. april 2016. Nr: 53/2014/BW Dato: 18.08.2014 Sendt til: Medlemmer på HUK-området TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 15. august 2014 enige om

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheters tariffområde. 1. mai 2016

TARIFFREVISJONEN. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheters tariffområde. 1. mai 2016 DOK 1 14. juni 2016 TARIFFREVISJONEN KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheters tariffområde 1. mai 2016 Fagforbundet Fellesorganisasjonen Delta Kirkelig Undervisningsforbund Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer