PROTOKOLL. Til stede på et eller flere møter:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Til stede på et eller flere møter:"

Transkript

1 PROTOKOLL År 2012, den 14. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Den norske legeforening vedrørende revisjon av den delen av overenskomsten som gjelder Legeforeningens medlemmer i overenskomstområde 10. Forhandlingene ble ført på grunnlag av protokoll fra de innledende sentrale forhandlingene mellom Spekter og Akademikerne datert 20. april 2012 og avtale om forhandlingssystem i område helseforetak datert 6. desember Til stede på et eller flere møter: For Spekter-Helse: Anne-Kari Bratten Stein Gjerding Cathrine Hennig Sveinung Aune Anne Biering Hilde Christiansen Just Ebbesen Stein Kinserdal Nils Kvernmo Stener Kvinsland Joar Hove Bodil Strandberg Øyvind Bakke Trond Bergene Bjørn Henriksen Arild Bryde Wenche Eikens Kristin Juliussen Gunnar Larsen For DNLF: Hege Gjessing Jon Helle Johan Torgersen Anne Kjersti Befring Signe Gerd Blindheim Hanne Gillebo-Blom Bjørn Ove Kvavik I ØKONOMI Med virkning fra 1. januar 2012 gis følgende generelle tillegg: Medisinstudenter med lisens kr Turnusleger kr DM 40050

2 Leger i spesialisering kat. A kr Leger i spesialisering kat. B kr Leger i spesialisering kat. C kr Leger i spesialisering kat. D gis et generelt tillegg tilsvarende Leger i spesialisering kat. C. Tilleggene inngår i basislønn, jf Lønn. De sentralt avtalte minimumssatsene for disse gruppene økes med tilsvarende kronebeløp. Generelt tillegg er inkludert i ny minimumslønn. Lokalt avtalte minimumssatser for Leger i spesialisering kat. D økes også tilsvarende det generelle tillegget for gruppen. Lønnsregulering for disse grupper anses gjennomført med de endringer som fremgår av denne protokoll med mindre de lokale parter i B-dels forhandlingene er enige om noe annet. Tillegget er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg. Merknad: Generelt tillegg kommer i tillegg til den samlede lønn som arbeidstakeren har fra før. II BESTEMMELSENE I OVERENSKOMSTEN Bestemmelsene i overenskomstens del A2 prolongeres med følgende endringer: 4.1Generelt Partene er enige om at helseforetakene skal legge til rette for at den enkelte lege skal kunne gjennomføre en kontinuerlig kompetanseutvikling, bl.a. gjennom deltagelse i for eksempel fagutvikling, undervisning, veiledning, faglige møter og forskning. Den enkelte lege er forpliktet til å vedlikeholde og videreutvikle sin kompetanse. Merknad: Kompensasjon for denne forpliktelsen er for overleger innbakt i minimumslønnen, jfr For leger i spesialisering skal helseforetaket tilrettelegge for at den enkelte lege skal gis tid til faglig fordypning. Tid til faglig fordypning avtales lokalt og skal fremgå av tjenesteplanen. Det forutsettes at eksisterende ordninger videreføres. Arbeidsgiver skal sørge for at det ved den enkelte avdeling utarbeides kompetanseplaner, jf. Hovedavtalens Generelt Fjerde avsnitt endres til: Partene lokalt kan avtale totallønnsmodeller der dette anses hensiktsmessig. Dersom det ikke oppnås enighet lokalt om slike lønnsmodeller, legges overenskomstens bestemmelser til grunn. 5.4 Minimumslønn DM 40050

3 Med virkning fra 1. januar 2012 endres minimumslønnssatsene i 5.4 slik: Medisinstudenter med lisens kr Turnusleger kr Leger i spesialisering kat. A kr Leger i spesialisering kat. B kr Leger i spesialisering kat. C kr Tillegg for doktorgrad Sats endres fra kr til kr med virkning fra 1. januar Vaktlønn Sats endres fra 0,026 % til 0,027 % med virkning fra 1. januar Seniorpolitikk/eldre arbeidstakere Det seniorpolitiske perspektiv må integreres i helseforetakenes personalpolitikk. Ulike virkemidler og tiltak bør tas i bruk for å nyttiggjøre eldre legers kunnskap og erfaring best mulig, samtidig som eldre leger sikres mulighet for faglig fornyelse og utvikling. Den enkeltes arbeidssituasjon skal tilpasses den enkeltes alder og helse, jf. AML Permittering 11 Varighet m.v. III LOKALE FORHANDLINGER Partene er enige om at det skal gjennomføres lokale forhandlinger om regulering av overenskomstens del B for medlemmer av Den norske legeforening. I de lokale forhandlingene skal det fastsettes ny minimumslønn for overleger. Partene vil i de avsluttende sentrale forhandlingene fastsette en nasjonal minimumslønn i overenskomstens del A2. Denne minimumslønnen skal være lik laveste lokale minimumslønn. Med mindre partene lokalt blir enige om annet, skal virkningstidspunkt for lønnstillegg være og lønnstillegg komme i tillegg til den samlede lønn arbeidstakeren har fra før. Der det lokalt blir avsatt pott til individuell fordeling, skal partene lokalt avtale premisser og kriterier for fordeling av potten innen fristen for de lokale forhandlingene (før sløyfen lukkes). Fordelingen skal skje etter drøftinger med tillitsvalgte. DM40050

4 Alle som er omfattet av de lokale forhandlingene, og som ikke er gitt sentralt tillegg, skal være sikret en lønnsregulering, herunder leger ansatt som forsker/stipendiat og leger med totallønnsavtale. Leger med professorkompetanse skal vurderes særskilt, herunder behovet for å tilstå et særskilt tillegg. IV MEDDELELSE AV FORHANDLINGSRESULTATET Resultatet av forhandlingene meddeles Spekter og Akademikerne som avtaler frister for de lokale forhandlingene og frister for å be om bistand. Til protokollen: I Spekter-Helse og Dnlf konstaterer at partene med hjemmel i Ami (4) har avtalt unntak fra lovens arbeidstidskapittel. Arbeidsgiver og den enkelte lege kan gjøre avtale om utvidet tjeneste (UTA) jfr. Overenskomstens 3.3. Arbeidsgiver kan også i tilfeller der det ikke er gjort slik avtale, etablere vaktordninger som innebærer at legene arbeider innenfor rammen av de bestemmelser som er gitt i Overenskomstens Det vises for øvrig fortsatt til Arbeidsmiljølovens 10-2 (4). Partene er enige om at avtalt arbeidstid kan gjennomsnittsberegnes. Partene er enige om at godtgjørelse for vakter som er fastsatt i overenskomstens del B beregnes, med mindre noe annet er avtalt lokalt, av basislønn slik den er beskrevet i 5.3 i del A2. Det vises også til protokoll fra avsluttende forhandlinger mellom Spekter (tidligere NAVO) og Akademikerne den 31. januar 2003, punkt 2 annet ledd. Aktuelle B-deler presiseres i henhold til dette. II Partene er enige om at partsarbeidet vedrørende arbeidstid videreføres. III Partene er enige om et partsarbeid for å se på formål og omfang av Utdanningsfond III. DM 40050

5 IV Partene vil understreke viktigheten av at alle leger får tilbud om årlige medarbeidersamtaler. V Partene viser til protokoll av 15. juni 2011 mellom Spekter og DNLF der det bl.a. fremgår at Helse Finnmark HF i hovedoppgjøret 2012 legger om til en modell med UTA tillegg beregnet som 0,08 % av basis og at det forutsettes at dette skjer innenfor rammen av lønnsoppgjøret. Ensidig protokolltilførsel fra Spekter: På bakgrunn av helseministerens pålegg om at flest mulig leger i spesialisering skal gis tilbud om fast tilsetting, har Spekter i forhandlingene tilbudt fast tilsetting for leger i spesialisering forutsatt enighet om nødvendige tilpasninger til overenskomsten, jf. vedlagte krav fra Spekter datert 14. mai 2012 kl Spekter konstaterer at Legeforeningen valgte å ikke ta i mot tilbudet. Spekter er innstilt på å gjenoppta forhandlingene med DNLF med sikte på at flest mulig leger i spesialisering kan få faste stillinger når DNLF ønsker det. Ensidig protokolltilførsel fra Dnlf: Med støtte fra et samlet Storting og løfter fra helseministeren hadde Dnlf forberedt seg på at det ble tilrettelagt for rask implementering av faste stillinger. Det er uakseptabelt at leger i gjennomsnitt er 41 år før det oppnås fast stilling. Dnlf mener dette i utgangspunktet ikke er et forhandlingsspørsmål men har likevel åpnet for å gjøre nødvendige endringer for å gjøre det enklere for arbeidsgiver å innføre faste stillinger. Dnlf kunne derimot ikke akseptere vesentlige svekkelser i legenes arbeidsvilkår mht arbeidsted, arbeidstid og økt arbeidspress. Leger må som andre arbeidstakere kunne forvente faste stillinger som er hovedordningen i norsk arbeidsliv. Dnlf beklager at det ikke virket som et reelt ønske fra Spekter å bidra til implementering av faste stillinger. Dnlf er overrasket over at sykehuseier derfor fortsatt legger opp til at halvparten av sykehuslegene skal være midlertidig ansatte. Dnlf forutsetter at sykehuseier følger opp situasjonen og sørger for umiddelbar implementering av faste stillinger. I tillegg forutsettes det at helseministeren som eier av sykehus bidrar til å snu den negative utviklingen av situasjonen i sykehus, som for eksempel ensidig økonomisk fokus, økt arbeidspress og mindre muligheter for fagutvikling. Ensidig protokolltilførsel fra Spekter på Dnlfs protokolltilførsel: Spekter avviser at Spekter har framsatt krav om endringer som ville svekket legenes arbeidsvilkår m.h.t. arbeidstid, arbeidssted eller økt arbeidspress. DM 40050

6 Ensidig protokolltilførsel fra Dnlf: Legeforeningen mener at bestemmelsen om passiv tilstedevakt i A er en bestemmelse som partene ikke lovlig kan videreføre. DM40050

7 ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER OVERENSKOMSTREVISJONEN 2012 KRAV OM ENDRINGER I OVERENSKOMSTEN DEL A2 MELLOM SPEKTER-HELSE OG DEN NORSKE LEGEFORENING I FORBINDELSE MED IMPLEMENTERING AV FAST TILSETTING AV LEGER I SPESIALISERING 14. mai 2012 kl Document Number: 39766

8 I. Fra det tidspunkt helseforetaket innfører fast tilsetting av leger i spesialisering gjøres følgende endringer i overenskomstens del A2: 2.2 Ambulerende tjeneste Bestemmelsen endres til: Tjeneste i helseforetaket utenfor avtalt tjenestested er ambulerende tjeneste. Unntak for dette er tjeneste som leger i spesialisering må utføre for å tilfredsstille krav om tellende tjeneste i spesialistutdanningen. 2.3 Rotasjonsordninger 3.2 Alminnelig arbeidstid Annet ledd endres til: For leger som medvirker i spesialistutdanningen skal minst 20 timer i gjennomsnitt pr uke legges i tiden og i ukens 5 første dager. Overleger og legespesialist Dersom det i den alminnelige arbeidstiden er oppsatt aktivt eller passivt arbeid på arbeidsstedet mellom kl og kl er den alminnelige arbeidstid 35,5 timer per uke i gjennomsnitt. 3.4 Rotasjonsordninger og ambulerende tjeneste - reisetid. Overskriften endres til Ambulerende tjeneste - reisetid Bestemmelsen endres til: Når legen inngår i ambulerende tjeneste jf 2.2, skal det inngås avtale med den enkelte lege om hvordan den dokumenterbare ekstra reisetiden skal honoreres, eventuelt inngå i den alminnelige arbeidstiden. Document Number: 39766

9 4.1 Generelt Merknaden endres til: Merknad: Kompensasjon for denne forpliktelsen er for overleger og legespesialist minimumslønnen, jfr innbakt i Lønn Nest siste kulepunkt endres til Kompensasjon for ambulerende tjeneste. 5.4 Minimumslønn Innføring av ny minimumslønn for legespesialist på kr XXX.XXX 5.7 Uforutsette vakter Siste ledd endres til: For overordnede leger og legespesialister avtales dette lokalt. 5.8 Tilfeldig overtid Siste ledd endres til: For overordnede leger og legespesialister avtales dette lokalt. 5.9 Kompensasjon for rotasjonsordning 6.1 Utlysning Bestemmelsen endres til følgende: Alle stillinger med varighet utover 6 måneder skal utlyses. Ved utlysning skal det opplyses om bl.a. følgende: spesialitet opplysninger om hvor spesialiseringen skal utføres hjemmelsnummer (NRid) Document Number: 39766

10 6.2 Rangering og ansettelse 6.3 Fordypningsstilling 6.4 Forlengelse 6.5 Permisjoner Annet ledd utgår. II I forbindelse med årets forhandlinger om overenskomstens del B skal det protokolleres hvilke tilpasninger som skal foretas i B-delen som følge av at det innføres ny stilling som legespesialist. Endringene gjøres gjeldende fra det tidspunkt helseforetaket innfører fast tilsetting av leger i spesialisering. Endringene skal foretas etter følgende prinsipper: a) Bestemmelser i B-delen som er uforenlig med fast tilsetting av leger i spesialisering endres, b) Parallelle bestemmelser til bestemmelser avtalt i overenskomstens del A2 endres tilsvarende de endringer som er avtalt i del A2. c) Bestemmelser som begrenser legens dagarbeidstid til bestemte tidspunkt/dager og andre arbeidstidsbestemmelser skal ikke gjelde for ny stilling som legespesialist. Document Number: 39766

OVERENSKOMSTENS DEL A2

OVERENSKOMSTENS DEL A2 OVERENSKOMSTENS DEL A2 Forord Overenskomsten mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og inneholder konkrete bestemmelser for leger ansatt i helseforetak. Overenskomsten er forhandlet mellom partene med henblikk

Detaljer

Overenskomster i Spekter 1. mai 2010 30. april 2012

Overenskomster i Spekter 1. mai 2010 30. april 2012 Overenskomster i Spekter 1. mai 2010 30. april 2012 Innhold FORORD... 5 OVERENSKOMSTENS DEL A PROTOKOLL FRA DE INNLEDENDE FORHANDLINGENE OM OVERENSKOMSTREVISJON 2010... 7 I INNDELING I OVERENSKOMSTOMRÅDER...

Detaljer

SÆRAVTALE OM. særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger. mellom. Den norske legeforening og Virke

SÆRAVTALE OM. særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger. mellom. Den norske legeforening og Virke SÆRAVTALE OM særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Den norske legeforening og Virke gjeldende for perioden 01.01.2013 31.12.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Virkeområde og partsforhold... 3 1.1

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2

Overenskomstens del A, A1 og A2 Overenskomstens del A, A1 og A2 Den norske legeforening overenskomstområde 10 Helseforetak 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a... 6 Inndeling i overenskomstområder... 6 Gjennomføring av de videre

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING Overenskomstområde 10 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 OG A2 2014 2016 INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A... 6 I OVERENSKOMSTENS

Detaljer

Overenskomst mellom SiV HF. og Den norske legeforening. Overenskomst B-del 01.05.14 30.04.16

Overenskomst mellom SiV HF. og Den norske legeforening. Overenskomst B-del 01.05.14 30.04.16 (Redigert i.h.t A2) Overenskomst mellom SiV HF og Den norske legeforening Overenskomst B-del 01.05.14 30.04.16 1 1 Partsforhold og virkeområde m.v. 1.1 Partsforhold Partene i denne delen av overenskomsten

Detaljer

OVERENSKOMST DEL A1 OG A2 2012 2014 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING OVERENSKOMSTENS DEL A1- SOSIALE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST DEL A1 OG A2 2012 2014 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING OVERENSKOMSTENS DEL A1- SOSIALE BESTEMMELSER OVERENSKOMSTENS DEL A1- SOSIALE BESTEMMELSER Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. 1.1 Med full lønn etter disse bestemmelsene

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter:

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: PROTOKOLL År 2014, den 27. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Delta, Parat og Bibliotekarforbundet vedrørende revisjon av den delen av overenskomsten som gjelder forbundenes medlemmer

Detaljer

NY LOKAL SÆRAVTALE OM

NY LOKAL SÆRAVTALE OM Haugesund Sanftetsforenings Revmatismesykehus AS Journa!dato: 2-s. V & Løpenr.: L/53/ioO Cl PORSt*G-F1L NY LOKAL SÆRAVTALE OM særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Haugesund Sanitetsforenings

Detaljer

Overenskomst Del B. mellom. DNLF og. Oslo universitetssykehus HF 01.05. 2012 30.04.2014

Overenskomst Del B. mellom. DNLF og. Oslo universitetssykehus HF 01.05. 2012 30.04.2014 Overenskomst Del B mellom DNLF og Oslo universitetssykehus HF 01.05. 2012 30.04.2014 Side 1 av 18 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PARTSFORHOLD OG VIRKEOMRÅDE MM.... 4 1.1 Partsforhold...4 1.2 Lokale parter...4

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / ErgoGroup AS

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / ErgoGroup AS Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / ErgoGroup AS 2010-2012 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2010 År 2010, den 13. og 14. april, ble det holdt

Detaljer

Overenskomst mellom Arrive AS og Norsk Jernbaneforbund

Overenskomst mellom Arrive AS og Norsk Jernbaneforbund Utkast av 30.5-2011 Overenskomst mellom Arrive AS og Norsk Jernbaneforbund 01.04.2010-31.03.2012 Side 1 Utkast av 30.5-2011 Innholdsfortegnelse 1. Virkeområde og omfang... 3 2. Ansiennitet... 3 3. Ansettelse

Detaljer

PROTOKOLL. Bestemmelsene i overenskomstens nasjonale del (A2) videreføres slik det fremgår av vedlegget til denne protokollen.

PROTOKOLL. Bestemmelsene i overenskomstens nasjonale del (A2) videreføres slik det fremgår av vedlegget til denne protokollen. PROTOKOLL År 2008, den 29. april til 13. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Norsk Ergoterapeutforbund vedrørende revisjon av den delen av overenskomsten som gjelder forbundenes medlemmer

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF 2010-2012 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2010 År 2010, den 13. og 14. april, ble det holdt forhandlinger

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Fubi AS

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Fubi AS Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Fubi AS 2010-2012 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2010 År 2010, den 13. og 14. april, ble det holdt forhandlinger

Detaljer

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014 År 2014, den 10. april, ble det holdt forhandlinger mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og SAN vedrørende revisjon av overenskomstene

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett Transport AS

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett Transport AS Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett Transport AS 2010-2012 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2010 År 2010, den 13. og 14. april, ble det

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Oslo kommune

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Oslo kommune HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2010 Oslo kommune KRAV NR. 3 28. april 2010 - kl 10.00 Krav nr. 3 erstatter Akademikerne kommunes krav nr. 1 og 2. Innledning Likelønnskommisjonen konkluderte i sin NOU 2008:8

Detaljer

LOKALE LØNSFORHANDLINGAR. HELSE FØRDE-NSF Tilbod 27.06.14. Arbeidsgjevar tilbyr fylgjande endringar med verknad frå 01.07.14:

LOKALE LØNSFORHANDLINGAR. HELSE FØRDE-NSF Tilbod 27.06.14. Arbeidsgjevar tilbyr fylgjande endringar med verknad frå 01.07.14: ]/é'j>te6-6-^ # Helse Førde HF Administrasjon HR LOKALE LØNSFORHANDLINGAR HELSE FØRDE-NSF Tilbod 27.06.14 Arbeidsgjevar tilbyr fylgjande endringar med verknad frå 01.07.14: 1. Alle medlemmar av NSF får

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Tone Aasgaard Gerd Torkildson Randi Johanne Løvland Leif Arne Asphaug-Hansen Merete Longva Lindland

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Tone Aasgaard Gerd Torkildson Randi Johanne Løvland Leif Arne Asphaug-Hansen Merete Longva Lindland ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 20. november 2014 Saksnr.: 14/2014 Lnr.: 49/2014 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Tone Aasgaard Gerd Torkildson Randi Johanne Løvland Leif Arne Asphaug-Hansen Merete Longva

Detaljer

SPEKTER. Sentrale avtaler A-del Sosiale bestemmelser Hovedavtalen. SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016

SPEKTER. Sentrale avtaler A-del Sosiale bestemmelser Hovedavtalen. SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016 SPEKTER 2014-2016 SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening Sentrale avtaler A-del Sosiale bestemmelser Hovedavtalen Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014 År 2014,

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Oslo kommune

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Oslo kommune HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2010 Oslo kommune KRAV NR. 4 30. april 2010 - kl 09.00 Krav nr. 4 erstatter Akademikerne kommunes krav nr. 1, 2 og 3. Innledning Likelønnskommisjonen konkluderte i sin NOU 2008:8

Detaljer

OVERENSKOMST 2014 2016

OVERENSKOMST 2014 2016 OVERENSKOMST 2014 2016 Vitusapotek (NMD/Spekter Hovedorganisasjonen Virke / Farmaceutene/SAN NFF NORGES FARMACEUTISKE FORENING Cover overenskomst.indd 3 29/10/14 10:32 NFF-A (seksjon for apotekansatte)

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2

Overenskomstens del A, A1 og A2 Overenskomstens del A, A1 og A2 Spekter og LO-forbundene Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Generelt lønnstillegg...6 Likestilling

Detaljer

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstens del A, A1 og A2 Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Gjennomføring

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Relacom AS

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Relacom AS Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Relacom AS 01.04.2008-31.03.2010 PROTOKOLL FRA DE INNLEDENDE FORHANDLINGENE OM OVERENSKOMSTREVISJON 2008 År 2008, den 7. og 8. april, ble det

Detaljer

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. 10. april 2014 Jon

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF 01.04.2008-31.03.2010 PROTOKOLL FRA DE INNLEDENDE FORHANDLINGENE OM OVERENSKOMSTREVISJON 2008 År 2008, den 7. og 8. april, ble det

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Geomatikk AS

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Geomatikk AS Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Geomatikk AS 01.04.2008-31.03.2010 mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Geomatikk AS 01.04.2008-31.03.2010 PROTOKOLL FRA DE INNLEDENDE

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Oslo kommune

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Oslo kommune HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2014 Oslo kommune KRAV NR. 3 28. april 2014 kl. 12.00 2 Dette kravet erstatter Akademikernes krav nr. 1 og 2 Innledning Regjeringen har fornyelse og effektivisering av offentlig

Detaljer