Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6"

Transkript

1 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag Fylkeslag av NEF 7 5f Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 7 5g Forbundsstyret 9

2 Landsmøtesak 5a Forbundsstyret Nytt punkt 3.5 i 3 Lokalforeninger og selvstendige grupper I lokalforeningsutvalgets rapport påpekes det at det i dagens vedtekter ikke finnes noen formuleringer som gjør det mulig å tvangsoppløse innaktive lag, selv i de tilfeller der laget er så inaktivt at det ikke engang er i stand til å oppløse seg selv. I rapporten heter det som følger: For dette tilfellet er det etter utvalgets oppfatning nødvendig å innføre en ny bestemmelse i vedtektene for det tilfellet at det skulle være behov for tvangsoppløsning av lokalforeningen eller lag på grunn av inaktivitet. Forbundsstyrets forslag til vedtektsendring: 3, nytt punkt 3.5 Tvangsoppløsning 1. Generalsekretær sender skriftlig bekymringsmelding til lagets leder og etterspør redegjørelse på bakgrunn av et eller flere av følgende punkt: a. Ingen synlig aktivitet eller marginal aktivitet det siste året. b. Laget har ikke sendt inn årsmelding og revidert regnskap, selv etter nærmere kontakt med administrasjonen og purring med 3 mnd. forlenget tidsfrist. 2. På bakgrunn av korrespondanse i første del av prosedyren, sender generalsekretær skriftlig varsel til lagets leder om at laget ligger an til å kunne bli tvangsoppløst og hva dette innebærer. Generalsekretær plikter også på dette tidspunkt å informere forbundsstyret i påfølgende forbundsstyremøte. 3. Dersom laget det påfølgende året ikke har sendt inn årsmelding og revidert regnskap innen frist, sender generalsekretær ny varsel til laget om at det løper risiko for å bli

3 tvangsoppløst dersom årsmelding og revidert regnskap ikke er administrasjonen i hende senest 3 måneder etter ordinær frist. 4. To uker før ekstraordinær frist utløper foretar generalsekretær en ny skriftlig utsendelse med varsel til laget. Laget oppfordres da til å ta kontakt med administrasjonen for å unngå tvangsoppløsning. 5. Derom foreningen ikke responderer eller det ikke lykkes å få til en dialog som fører til konstituering av et nytt styre og reaktivisering av foreningen, kan generalsekretær innstille på nedleggelse av foreningen. Beslutningen løftes da til forbundsstyret i første påfølgende forbundsstyremøte der det gjennomføres av avstemning for tvangsoppløsning av foreningen. Vedtak om tvangsoppløsning må ha 2/3 flertall i forbundsstyret. 6. Foreningens eiendeler og økonomiske midler overføres til forbundet etter ordlyden beskrevet i 3.4 og 3.5 Lovkomiteens forslag til vedtektsendring: 3.5 Midlertidig administrasjon og tvangsoppløsning. Lokalforeninger som i to etterfølgende år ikke har dokumentert at det er avholdt årsmøte i foreningen ved å sende inn protokoll fra årsmøtet, vedlagt godkjent årsmelding, samt regnskap med revisjonsberetning som bestemt i 3.3, kan bli satt under midlertidig administrasjon etter vedtak fra Forbundsstyret. Varsel om at lokalforeningen vil kunne bli satt under midlertidig administrasjon skal være gitt minst 3 måneder før vedtak fattes. Vedtak om midlertidig administrasjon kan ikke fattes uten at det sittende styre har fått tilbud om bistand for å sikre lovlig drift. Forbundsstyret kan gi nærmere regler for purring og varsling. Når det ikke foreligger et revidert regnskap, skal Forbundsstyret gjennomgå foreningens økonomi etter at siste reviderte regnskap ble fremlagt. Så snart det er praktisk mulig, skal foreningens medlemmer innkalles til ekstraordinært årsmøte. Innkallingen skal skje med minst 14 dagers varsel. I innkallingen skal det redegjøres for bakgrunnen for innkallingen, og at foreningen kan bli tvangsoppløst hvis det ikke velges et nytt styre.

4 Det ekstraordinære årsmøtet ledes av generalsekretær, og behandler sak vedr. valg av leder, minimum 2 styremedlemmer og revisor. Når nytt styre er valgt, skal Forbundsstyret fatte vedtak om opphevelse av midlertidig administrasjon. Hvis det ikke lykkes å velge nytt styre kan Forbundsstyret vedta at foreningen skal tvangsoppløses. Foreningens eiendeler og økonomiske midler overføres til forbundet, og disponeres i samsvar med bestemmelsene i vedtektenes 3.4. Vedtak:

5 Landsmøtesak 5b Forbundsstyret Endring av 6 Forbundsstyret Forbundsstyret ønsker at det skal innføres 2. nestleder i forbundsstyret og at dagens nestlederrolle blir omgjort til en 1. nestleder. Forslaget er også forenelig med øvrige vedtektsendringsforslag knyttet til 7 og 9. Dagens ordlyd: 6 - Forbundsstyret. Forbundsstyret er ansvarlig for forbundets virksomhet. Forbundsstyret skal overvåke forvaltningen av forbundets midler og påse at disse brukes innenfor rammene av forbundets vedtekter, landsmøtevedtak og budsjett. Forbundsstyret består av syv medlemmer med tre varamedlemmer. Leder, nestleder samt fire medlemmer og to varamedlemmer velges av landsmøtet. Et medlem med personlig varamedlem velges av NEFU. Dersom leder fratrer i løpet av valgperioden, rykker nestleder automatisk opp og ny nestleder velges blant styrets medlemmer. Dersom nestleder ikke ønsker eller kan påta seg ledervervet velges ny leder i og blant Forbundsstyrets medlemmer for resten av perioden. Valget avgjøres med simpelt flertall. Forbundsstyret er vedtaksdyktig når leder eller nestleder og minst tre medlemmer er tilstedet. Ved stemmelikhet gjør lederens/nestlederens stemme utslaget. Forbundsstyret fører

6 protokoll fra sine møter. Protokollene sendes samtlige av forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer, lokalforeningene, fylkeslagene, NEFU og revisor. Protokollen skal også sendes til medlemmer av utvalg, komiteer og råd som er valgt/utnevnt av eller Forbundsstyret. Forbundsstyrets forslag til ny ordlyd (endringer i fet/kursiv): 6 - Fordbundsstyret Forbundsstyret består av syv medlemmer med tre varamedlemmer. Leder, første nestleder, andre nestleder, samt tre medlemmer og to varamedlemmer velges av landsmøtet. Et medlem med personlig varamedlem velges av NEFU. Dersom leder fratrer i løpet av valgperioden, rykker første nestleder automatisk opp. Andre nestleder rykker opp som ny første nestleder og ny andre nestleder velges blant styrets medlemmer. Dersom første nestleder ikke ønsker eller kan påta seg ledervervet, forespørres andre nestleder før eventuelt valg i og blant Forbundsstyrets medlemmer. Valget avgjøres med simpelt flertall. Forbundsstyret er vedtaksdyktig når leder eller første nestleder og minst tre andre faste medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet gjøres lederens / første nestleders stemme utslaget. Forbundsstyrets forslag til vedtak: Vedtektsendringsforslaget godkjennes Lovkomiteens forslag til vedtak: Vedtektsendringsforslaget godkjennes. Vedtak:

7 Landsmøtesak 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland Endring av 6 Forbundsstyret Dagens ordlyd: 6 - Forbundsstyret. Forbundsstyret er ansvarlig for forbundets virksomhet. Forbundsstyret skal overvåke forvaltningen av forbundets midler og påse at disse brukes innenfor rammene av forbundets vedtekter, landsmøtevedtak og budsjett. Forbundsstyret består av syv medlemmer med tre varamedlemmer. Leder, nestleder samt fire medlemmer og to varamedlemmer velges av landsmøtet. Et medlem med personlig varamedlem velges av NEFU. Dersom leder fratrer i løpet av valgperioden, rykker nestleder automatisk opp og ny nestleder velges blant styrets medlemmer. Dersom nestleder ikke ønsker eller kan påta seg ledervervet velges ny leder i og blant Forbundsstyrets medlemmer for resten av perioden. Valget avgjøres med simpelt flertall. Forbundsstyret er vedtaksdyktig når leder eller nestleder og minst tre medlemmer er tilstedet. Ved stemmelikhet gjør lederens/nestlederens stemme utslaget. Forbundsstyret fører protokoll fra sine møter. Protokollene sendes samtlige av forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer, lokalforeningene, fylkeslagene, NEFU og revisor. Protokollen skal også sendes til medlemmer av utvalg, komiteer og råd som er valgt/utnevnt av eller Forbundsstyret.

8 Epilepsiforeningen for Haugaland og Sunnhordlands forslag: 6 - Fordbundsstyret Forbundsstyret er ansvarlig for forbundets virksomhet. Forbundsstyret skal overvåke forvaltningen av forbundets midler og påse at disse brukes innenfor rammen av forbundets vedtekter, landsmøtevedtak og budsjett. Forbundsstyret består av sju medlemmer med tre varamedlemmer. Leder, 1. nestleder, 2. nestleder samt tre medlemmer og to varamedlemmer velges på landsmøtet. Ett medlem med personlig varamedlem velges av NEFU. Dersom leder fratrer i løpet av valgperioden, rykker 1. nestleder automatisk opp som leder. 2. nestleder rykker automatisk opp til 1. nestleder og ny 2. nestleder velges blant styrets medlemmer. Dersom 1. nestleder ikke ønsker eller kan påta seg ledervervet, velges ny leder i og blant forbundsstyrets medlemmer for resten av valgperioden. Valget avgjøres ved simpelt flertall. Forbundsstyret er vedtaktsdyktig når enten leder, 1. nestleder eller 2. nestleder og minst tre styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikehet utgjør lederens, 1. eller 2. nestleders stemme utslaget. Forbundsstyret fører kontroll fra sine møter. Protokollene sendes samtlige av forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer, lokalforeningene, fylkeslagene, NEFU og revisor. Protokollen skal også sendes til medlemmer av utvalg, komiteer og råd som er valg/utnevnt av eller Forbundsstyret. Forbundsstyrets forslag til vedtak: Vedtektsendringsforslaget anses for å være ivaretatt av sak 5b og avvises derfor Lovkomiteens forslag til vedtak: Vedtektsendringsforslaget avvises.

9 Landsmøtesak 5d Forbundsstyret Endringer av 7 Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget består i dag av to representanter, leder og nestleder. Ytterligere ett medlem er valgt av forbundsstyret og denne tiltrer hovedsakelig ved forfall. Ettersom det kun er to representanter i AU utgjør dette en utfordring ved stemmelikhet. Forbundsstyret ønsker derfor å utvide antall medlemmer til tre. Leder, første nestleder og andre nestleder. Vara velges av og blant forbundsstyrets medlemmer. Dagens ordlyd: 7Arbeidsutvalget 7. Forbundets arbeidsutvalg (AU) består av leder og nestleder. Det velges et varamedlem som innkalles ved forfall blant de faste medlemmene. Generalsekretær er sekretær for AU. AU behandler løpende forretningssaker av mindre viktig karakter på vegne av forbundsstyret eller saker på bakgrunn av spesiell fullmakt gitt av forbundsstyret. Saker av prinsipiell karakter og andre viktige saker skal alltid forelegges forbundsstyret. De av forbundsstyrets medlemmer som ikke møter i AU, samt revisor, regnskapsfører holdes løpende orientert om utvalgets virksomhet ved å få tilsendt protokoll. Forbundsstyrets forslag til ny ordlyd:

10 7 Arbeidsutvalget (AU) Forbundets arbeidsutvalg (AU) består av leder, første nestleder og andre nestleder. Forbundsstyret velger et varamedlem som skal innkalles ved forfall blant de faste medlemmene. Generalsekretær er sekretær for AU. AU behandler løpende forretningssaker av mindre viktig karakter på vegne av forbundsstyret eller saker på bakgrunn av spesiell fullmakt gitt av forbundsstyret. Saker av prinsipiell karakter og andre viktige saker skal alltid forelegges forbundsstyret. De av forbundsstyrets medlemmer som ikke møter i AU, samt revisor og regnskapsfører, holdes løpende orientert om utvalgets virksomhet ved å få tilsendt protokoll. Forbundsstyrets forslag til vedtak: Vedtektsendringsforslaget godkjennes Lovkomiteens forslag til vedtak: Vedtektsendringsforslaget godkjennes med følgende endring: 2. setning skal lyde: Forbundsstyret velger et varamedlem som kun skal innkalles ved forfall blant de faste medlemmene. Vedtak:

11 Landsmøtesak 5e Sør Trøndelag Fylkeslag av NEF Endring av 7 Arbeidsutvalget Sør Trøndelag fylkeslag av NEF foreslår forandring i Arbeidsutvalget (AU) i NEF. Vi mener AU bør utvides til tre personer: Leder, nestleder og evt nestleder 2. Alle med en stemme hver. En vararepresentant som kun møter ved innkalling på grunn av fravær av en av de faste medlemmene. Leders dobbeltstemme fjernes. Forbundsstyrets forslag til vedtak: Vedtektsendringsforslaget avvises da det er hensyntatt i landsmøtesak 5d Lovkomiteens forslag til vedtak: Vedtektsendringsforslaget avvises Vedtak:

12 Landsmøtesak 5f Epilepsiforeningen for Haugaland og Sunnhordland Endring av 7 Arbeidsutvalget Epilepsiforeningen for Haugaland og Sunnhordlands forslag: 7 - Arbeidsutvalget Vårt forslag: Ny tekst, 1. avsnitt: Forbundets arbeidsutvalg (AU) består av leder, 1. og 2. nestleder. Det velges ett varamedlem blant de faste medlemmene i forbundsstyret, som innkalles ved forfall blant de faste medlemmene i AU. Forbundsstyrets forslag til vedtak: Vedtektsendringsforslaget avvises da det er hensyntatt i landsmøtesak 5d Lovkomiteens forslag til vedtak: Vedtektsendringsforslaget avvises Vedtak:

13 Landsmøtesak 5g Forbundsstyret Endring av 9 Valg Redaksjonell endring som følge av øvrige vedtektsendringer relatert til ny første og andre nestleder i 9.1 Dagens ordlyd: Leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret velges for to år. Forbundsstyrets forslag: Leder, første nestleder, andre nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret velges for to år. Forbundsstyrets forslag til vedtak: Vedtektsendringsforslaget godkjennes Lovkomiteens forslag til vedtak: Vedtektsendringsforslaget godkjennes Vedtak:

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon.

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon. LOVER FOR BERGEN HØYRE (sist endret 11. februar 2012) 1 FORMÅL Bergen Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Vedtatt på årsmøtet 10. mars 2015. 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30.

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30. Innhold Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818 Revidert 30. juni 2009 1 Velforeningen... 1 1.1 Wessel Vel... 1 1.1.1 Omfang

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Oppdatert 23.06.2010 INNHOLD: 1 Alminnelige bestemmelser... 2 2 Formål... 2 3 Innmeldelse... 2 4 Arbeidsordning... 2 5 Organisasjon... 2 6 Regionstinget... 2

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer