Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund"

Transkript

1 Årsmelding NFF 2011 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1

2 . 2

3 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF) Egen organisasjon Foreninger Nedleggelse av foreninger Opprettelse av foreninger Nytt medlemshåndterings system ASP- ytelser Almanakken Medlemsbevegelsen Verving og profilering Samarbeid med LO SNS Vervekonseptet Visma fordel privat - eget fordelskonsept for NFFs medlemmer Reisegavekort Forbundets dag Verving av aspiranter NFFs aspirantmedlemmer - status etter landsmøte og fremtidig organisering Utmerkelser Forbundets gullmerke Forbundets hedersbevis LOs jakkemerke med diplom Forbundets æresmedlemmer LO pionéren Sentralstyret Forbundsstyret og administrasjonen Forhandlingsutvalget Kontrollkomiteen Forsikringskomite NFFs representasjon i diverse råd, utvalg og styrer Kriminalomsorgens aspirantnemnd Det sentrale arbeidsmiljøutvalget for kriminalomsorgen (SAMU) Det sentrale tilsettingsrådet i kriminalomsorgen Uniformsutvalget i kriminalomsorgen Nordiske Fengselsfunksjonærers Union (NFU) Landsorganisasjonen i Norge (LO) LOs sentralbord Tillitsvalgtes arbeidssituasjon, FAFO undersøkelse Representantskap og kongress Sekretariatet Komiteen for bank, personforsikring og sparing i SpareBank1 (BFK) Kontaktmøte NFF og SpareBank Fellesutvalget for LOfavør produkter IA-avtalen, referansegruppe LOs homoutvalg Personvernprosjekt i LO LOs utvalg for familie- og likestillingspolitikk LOs utvalg for rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning LOs utvalg for koordinering av verve og rekrutterings arbeid LO Stat og LO Media LO Stats arbeidsutvalg Styret i LO Stat Representantskapet i LO Stat Kontrollkomiteen i LO Stat LO Stats studieråd LO Stats utdanningsstipend Konferanser, seminarer, kurs m.m Samarbeidsseminar med KSF 13. og 14. januar Kriminalpolitisk konferanse på Sundvolden mars Hovedkassererkonferansen mars Fagsamling om arbeidsdriften mars Konferanse om Personvern - Kontroll og overvåkning i arbeidslivet 29.mars

4 3.1.6 Konferanse om arbeidstid mars KITT-konferansen april HMS konferanse 13.mars Årsmøte i AOF 24.mai Felleskonferanse LO Favør mai Faget i fokus IX 8.-9.juni LOs koordineringsutvalg juni Landskonferanse LO Stat september Strafferettskonferanse Oslo 20. oktober Nasjonal erfaringssamling for rusmestringsenhetene oktober Ekstraordinært årsmøte i AOFs representantskap LO stats kartellkonferanse på Gol november KSFs ledersamling på Gardermoen 8.-9 desember Kursvirksomhet Forbundets egen kursvirksomhet Kursbudsjettet Medlemskurs for NFFs medlemmer Konferanse for forbundets mellomledere Konferanse og årsmøte for Enhetslederforeningen 7.desember LO Stat kurs Fordelingen av aktivitetsmidler AOF Informasjon Informasjon fra forbundet Elektronisk tilgang til avtaleverk Protokoller, referater og rundskriv Pressemeldinger Informasjon Ukefaks Nyhetsbrev Forbundets hjemmeside NFF-Magasinet bemanning, nye stillinger, turnus og arbeidstid Generelt om bemanningssituasjonen i kriminalomsorgen Bemanningsanalysen Behov for økt bemanning i kriminalomsorgen Fordeling av pliktårsbetjenter for Bemanning og ressurser i Trondheim fengsel ifm etablering av forvaringsavdeling og gjenåpning av kvinneavdeling Bemanningssituasjonen ved Oslo fengsel Turnus og arbeidstid Turnussaker i kriminalomsorgen Særavtaler om arbeidstid i kriminalomsorgen Særavtale om deltidstilsatte, sporadiske tilsatte Seniorpolitiske retningslinjer bortfall av utfyllende tid Arbeidstidsreglementet omregning av passiv tjeneste Tolkning av begrepet Kompenserende hvile Opplæringsprogram i Særavtale om arbeidstid i kriminalomsorgen, herunder AML og oppsett av turnus og turnus- prosesser Utvidet arbeidstid ved overtid, jfr. arbeidsmiljølovens 10-6, 9. ledd Bytteordningene i kriminalomsorgen Søknad om unntak fra arbeidsmiljøloven Krav om forhandlinger etter arbeidstvistlovens Personalpolitikk Seniorpolitikk i kriminalomsorgen Personalreglementet i kriminalomsorgen Saksbehandlingsregler Tilsettingsrådene Spørreundersøkelse 1078 betjenter Yrkesskadeskader

5 6.5.1 Medlem yrkesskade Medlem Yrkesskade Medlem yrkesskade Medlem yrkesskade Andre saker Medlem bistand fra LOs juridiske avdeling Medlem tap av ferie Medlem Personalsak Medlem Oppsigelse fra deler av stilling Medlem tilrettelegging Medlem personalsak Medlem oppsigelsessak Medlem oppsigelse Medlem manglende eksamen Medlem oppsigelse Budsjett for kriminalomsorgen Forslag til tildelingsbrev til regionene for Tildelingsbrev for KITT for Tildelingsbrevet for KRUS Revidert nasjonalbudsjett Lønns- og tariffpolitikk Lønnspolitikk i kriminalomsorgen Forbundets lønnspolitikk Tariffoppgjøret i Staten pr. 1. mai Tariffkonferanser Lokale lønnsforhandlinger pr Forhandlinger etter Hovedtariffavtalen pkt Øvrige lønnssaker Aspirantenes lønn Medlem kompensasjon for tapt arbeidsinntekt Medlem krav om utbetaling av sykepenger Medlem endring av lønn under sykdom, region sør Revisjon av særavtale om økonomiske vilkår m.v. under tjenestegjøring i internasjonale operasjoner Hundeavtalen i kriminalomsorgen oppdatering av satser kriminalomsorgens Utdanningssenter KRUS Kompetanseløftet Søknad om NOKUT-godkjenning av fengselsbetjentutdanningen Innkvartering i Oslo for Bergen og sørvest kullet i uke KRUS katalogen Det sentrale Arbeidsmiljøutvalget (SAMU) Arbeidsmiljøet i kriminalomsorgen «Trygg kriminalomsorg» Arbeidsmiljøet i kriminalomsorgen «Trygg kriminalomsorg»- styringsgruppen Hovedverneombudet i kriminalomsorgen Regionale hovedverneombud Utvalg for verneutstyr og tvangsmidler i kriminalomsorgen IA-avtalen IA prosjekt i avdelinger med turnusarbeid og høyt sykefravær Soning med elektronisk kontroll (EK) Prosjektgruppa Kriminalomsorgen faglige spørsmål Strategisk plan for arbeidsdriften Utenlandske innsatte Avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå på Ila Kartlegging i kriminalomsorgen pilotprosjekt Utvidelse/organisering av EK i Akershus Felles elektronisk saksbehandlingsog arkivsystem ESAK Informasjonsmøter KSF Struktur- og kapasitetsrapporten, planlegging av offentliggjøring og av diskusjonsopplegg Regionstruktur Vedlikehold, modernisering og bygging i kriminalomsorgen Ullersmo fengsel oppdragsbrev prosjektering Statsbygg- Nes fort oppdragsbrev Uniformsavtalen i kriminalomsorgen Uniformsutvalget i kriminalomsorgen

6 12 Hovedavtalesaker Generelt Samarbeidsseminar 13. og 14. januar juli Tilbakeføringskoordinator brudd i forhandlingene i region sørvest Permisjon etter HA justisvaktmester Arne Berger og hustrus legat Høringer Høring forslag til forskrifter om fengselsbetjentutdanningen Høringsforslag om prøveløslatelse av utenlandske innsatte som utvises og innsetting på reststraff Høring tolkningstjeneste og informasjon til innsatte som ikke snakker norsk- høring Høring frigang fra første dag Evaluering av oppgavefordelingen i kriminalomsorgen Forslag til obligatorisk opplæring i sykemeldingsarbeidet for leger Ressursavdeling for innsatte med psykiske lidelse og store adferdsavvik Forskrift om fengselsbetjentutdanningen -høring Likestilling Fengsel - og Friomsorgens Idrettsforbund Internasjonalt arbeid NFU Generelt Årsberetningen for 2011 NFU Sekretariatsmøtet Rådet for psykisk helse Forsikringer LOfavør Grunnforsikringen LOfavør Fritidsulykkesforsikring LOfavør Kollektiv hjemforsikring LOfavør Kollektiv reiseforsikring Reiseforsikring for aspirantmedlemmene LO favør Toppsikring på reiseforsikringen NFFs frivillige gruppelivsforsikring NFFs frivillige ulykkesforsikring LOs samleforsikring for tillitsvalgte

7 1. Innledning Årsmeldingen omfatter forbundets arbeid i perioden 1. januar desember Saker som var til behandling i 2011, og som først ble avsluttet mens årsmeldingen var under skriving i 2011 er tatt med i meldingen hva gjelder resultatet av behandlingen. Mange av sakene er løpende saker, og eksempler på dette er budsjett, bemanningssaker og modernisering, vedlikehold og bygging i kriminalomsorgen. Saker kan versere gjennom flere år, og der det har vært hensiktsmessig er det tatt med et kort sammendrag over tidligere års behandling. Det er forsøkt å gi en samlet og representativ oversikt over de viktigste sakene forbundet har arbeidet med i Plasshensyn har imidlertid gjort det nødvendig å prioritere, men årsmeldingen gir en god oversikt over forbundets engasjement gjennom sakene og saksområdene som omtales i meldingen. Forbundet mener at årsmeldingen er en nyttig kilde til informasjon for tillitsvalgte og medlemmer som ønsker mer kunnskap og innsikt om forbundets virke i og utenfor kriminalomsorgen. Årsmeldingen er forberedt av forbundets administrasjon og det sentrale arbeidsutvalget. Den er behandlet og godkjent av Sentralstyret. 2. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) 2.1 Egen organisasjon Forbundet avholdt landsmøte i perioden november 2010 på Sørmarka kurs- og konferansesenter. Landsmøtet fattet et vedtak som får konsekvenser for alle forbundets foreninger: rett til å delta på forbundets fremtidige landsmøter. Den andre store endringen var rettet mot forbundets gullmerke. Landsmøtet mente at medlemmer trengte bare å ha 20 års medlemskap for å få gullmerke. Det ble videre gjort flere endringer i vedtektene og laget et handlings- og kriminalpolitisk program. Disse og øvrige vedtak kan det leses om i referatet fra landsmøtet Foreninger Forbundet har seks regionavdelinger som til sammen har 66 lokalforeninger knyttet til seg. Disse foreningene fordeler seg slik på den enkelte avdeling: NFF i region øst: 12 foreninger; NFF i region nordøst: 10 foreninger; NFF i region sør: 15 foreninger; NFF i region sørvest: 10 foreninger; NFF i region vest: 8 foreninger og NFF i region nord: 11 foreninger. Utover dette har forbundet følgende 4 foreninger: NFFs enhetslederforening, som er en landsdekkende forening hvor medlemmene også er tilsluttet sine respektive regionavdelinger. KRUS-ansattes Tjenestegruppe/KAT, Fengselsskolens Tjenestegruppe og KITT NFF forening. Det totale antall foreninger i forbundet er ved årets utgang Nedleggelse av foreninger Ingen foreninger ble lagt ned i Opprettelse av foreninger NFF Sandnes ble opprettet i desember Nytt medlemshåndteringssystem Forbundet valgte å inngå en avtale med Compendia om levering av medlemshåndteringssystem samt saks-og arkiveringssystem. Forbundet har siden 2003 benyttet seg av Fane 2, men etter lengre tids vurdering ble det besluttet å gå til innkjøp av nytt system. Avtalen ble inngått 10.8, og systemet var operativt fra Systemet kan også benyttes av lokalforeningene, og medlemmene kan selv sende forbundet melding om endringer via MIN SIDE på hjemmesiden. Innmeldinger via hjemmesiden er tilpasset systemet og mottas i medlemssystemet. Det er krevende å bytte medlemssystem. Det er en del tilpasninger, og det er fortsatt noen tilpasninger som må gjøres. Forbundet er tilfreds med brukervennligheten og mener at systemet kommer til å lette forbundets arbeid. Forbundet har bevisst valgt å avvente arbeidet med saks-og arkiveringssystem ASP- ytelser Forbundet har hatt Telecomputing AS som leverandør av ASP ytelser. Denne avtalen ble sagt opp i forbin- 7

8 delse med oppsigelsen av Fane 2. Det ble inngått ny avtale med LO Media om levering av ASP ytelser Almanakken Forbundet benytter Almanakkforlaget for levering av almanakker til medlemmene. Allerede sommeren 2010 ble det avklart hvilke endringer som skulle gjøres. Det særskilte med 2010 er at det var et landsmøte- og representantskapsår. Det ville ikke være mulig for forbundet å få levert endringene tidsnok for at almanakken kunne trykkes i ett. Av denne grunn ble det avtalt med Almanakkforlaget at almanakken trykkes og sendes ut i desembernummeret av fagbladet. Endringene etter representantskapsmøtene og landsmøtet skulle trykkes særskilt og ettersendes i januar. Vedlegget skulle limes inn i almanakken av medlemmet selv. Den planen som ble lagt førte ikke frem, og Almanakkforlaget sendte ikke forbundet den trykte almanakken som avtalt. Det var svært mye kontakt med almanakkforlaget i periode november/desember 2010, men det var liten fremdrift å spore fra vedkommende ansvarsperson i Almanakkforlaget. Almanakkforlagets håndtering medførte at forbundet ikke fikk sendt ut almanakken med fagbladet som medlemmene mottok i desember. Forbundet ble selv nødt til å pakke og sende ut almanakkene. Dette medførte en ekstrakostnad på nærmere kroner. Medlemmene mottok almanakkene rundt juletider. Forbundet hadde et eget møte med Almanakkforlaget om saken, og de påtok seg alt ansvaret for det som hadde inntruffet. Almanakkforlaget dekket også de økonomiske ekstrakostnadene til forbundet. 2.2 Medlemsbevegelsen Ved utgangen av 2010 hadde forbundet 3335 medlemmer. I løpet av 2011 har antallet medlemmer økt med 111 til 3464 medlemmer. Ved årets begynnelse hadde forbundet 2437 betalende medlemmer, og ved årets slutt 2565 medlemmer, hvilket innebærer 128 flere betalende medlemmer. Av antallet betalende medlemmer ved årets slutt var det 1114 kvinner, hvilket utgjør 43,43 prosent av betalende medlemmer. Dette tallet er 0,43 prosent høyere enn ved årets begynnelse. Aspirantmedlemmene er studentmedlemmer i LO og er fritatte medlemmer i forbundet. Ved årets begynnelse var det 265 studentmedlemmer, og ved årets slutt var det 102. Pensjonister og medlemmer med kontingentfritak utgjorde ved utgangen av medlemmer eller 25,66 prosent av den totale medlemsmassen. I 2011 meldte 238 ansatte seg inn i forbundet som betalende medlemmer og 97 aspiranter som fritatte medlemmer. Av disse 335 innmeldingene kom 64 medlemmer fra Sosialtjenestemennenes Landsforbund (STL) og Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF). I 2011 meldte 212 medlemmer seg ut av forbundet. Dette tallet omfatter bl.a. følgende: 63 medlemmer sluttet i etaten, 31 medlemmer gikk over til STL/betalende medlemmer 10 medlemmer gikk over til STL/studentmedlemmer 29 medlemmer ble strøket som medlemmer i henhold til vedtektene. 19 medlemmer døde Oversikt over medlemsbevegelsen for 2011, se vedlegg nr Verving og profilering Med utgangspunkt i medlemsutviklingen har forbundet gjennom hele 2011 arbeidet aktivt med verving og profilering i kriminalomsorgen. Forbundet har følgende materiell som kan benyttes til verving: NFF- forbundet for deg Myteknuseren Aspirantflyeren NFFs forsikringsbrosjyre (forbundsbrosjyren) Notatbok for NFFs tillitsvalgte. Profileringsartikler: Forbundet hadde i 2011 følgende effekter i sitt sortiment: NFFs termokopp NFFs hals NFFs munnmaske NFFs nøkkelring NFFs markeringstusjer NFF-sekken NFFs porselenskrus 8

9 NFF-lighteren NFF-karameller NFF-vannflaske Alle som meldte seg inn i forbundet fikk en munnmaske, hals og termokopp. Aspiranter som meldte seg inn fikk i tillegg en sekk. 90 % av medlemmene mottok en NFF-sekk, og de resterende medlemmene vil motta sin sekk i Samarbeid med LO Forbundet har hatt et samarbeid med LO om ulike tiltak for å synliggjøre forbundet og øke rekrutteringen til forbundet. Forbundet har deltatt på flere møter knyttet til temaet medlemsbevaring SNS SNS har vært på Sentralstyrets dagsorden hele året. Stolthet - nærhet og synlighet er viktige elementer i forbundets virksomhet Vervekonseptet Forbundet la om sitt vervekonsept i 2008 og laget en egen vervebrosjyre. Tidligere kjøpte forbundet inn store lagre av vervepremier. Dette var både kostbart og krevde stor lagerplass. Dette medførte også at enkelte vervepremier gikk ut på dato. Med dagens ordning er det større valgfrihet for ververen, og premiene som kjøpes inn er etter dagens standarder Visma fordel privat - eget fordelskonsept for NFFs medlemmer Forbundet inngikk i 2008 en avtale med Ownersbuy om egne fordeler for NFFs medlemmer. Pr. 1. juni 2011 var det 252 registrerte medlemmer. Ordningen er organisert ved at medlemmene må registrere seg selv. Avtalen ble revidert i 2010, og fra 1. mai 2011 endre den navn til Visma Fordel Privat Reisegavekort Forbundet trakk ut to vinnere av et reisegavekort på kr blant de som vervet medlemmer i Vinneren i juni ble aspirant Christine Nedreberg, og i desember ble det Marit Loraas Forbundets dag Forbundet startet i 2005 opp med at forbundet besøker arbeidsplassene i kriminalomsorgen forbundets dag. Besøkene gjennomføres ved at tillitsvalgte fra forbundskontoret sammen med regionale tillitsvalgte i NFF samt representanter fra SpareBank1/Forsikring sentralt og lokalt møter lokalforeningens tillitsvalgte og medlemmer på arbeidsplassen. Det blir avholdt en spørrekonkurranse blant alle ansatte, og vinnerne vinner flotte premier Verving av aspiranter Forbundet hadde stand på KRUS i januar. Forbundet fikk over 60 % av de nye aspirantene, og det var et godt resultat. Det ble trukket ut en vinner blant de teoriårs-aspirantene som hadde vervet medlemmer. En PS 3 ble vunnet av Greta Rosudottir NFFs aspirantmedlemmer - status etter landsmøte og fremtidig organisering Ansvaret for aspirantene hva gjelder kontingent, forsikringsordninger og andre ordninger er lagt under Sentralstyrets myndighetsområde. Fra ble aspirantene omfattet av LOs studentmedlemskap og med fritak for å betale den årlige avgiften på kr Følgende ordninger gjelder for dagens aspiranter: - kontingentfritak under utdanningen - innboforsikring som dekkes av forbundet - mulighet til frivillig å tegne reiseforsikring til samme pris som ordinære medlemmer - alle får sekk - Aspirantene er i praksisåret tilsluttet lokalforeningen på praksisårstedet - Aspirantene på teoriåret på KRUS er tilsluttet Fengselsskolens tjenestegruppe - Det er ingen særordninger når aspirantene går ut i pliktåret. Det er stor konkurranse om å organisere aspirantene, og forbundet organiserer i dag opp mot 60 % av de som i dag er aspiranter. I januar 2012 ble aspirantenes utdanning NOKUT godkjent. Aspirantene skal være på KRUS i 6 måneder, 1 år ute i praksis og deretter 6 måneder på KRUS. Aspirantene er i praksisåret tilsluttet lokalforeningen. Aspirantene på KRUS i teoriåret er tilsluttet Fengselsskolens Tjenestegruppe. På teoriåret velges det et styre som sitter frem til de går ut i pliktåret. I perioden 1. desember og frem til 9

10 årsmøtet avholdes i februar er det ingen tillitsvalgte i Fengselsskolens Tjenestegruppe. Dette er ingen ideell situasjon. Det er forslag ute til høring om at aspirantene skal ha mye bredere medbestemmelse enn dagens aspiranter tilsvarende studenter på høyskole- og universitetsnivå. Det blir viktig å avklare om dagens organisering er tilfredsstillende i lys av bl.a. Hovedavtalens bestemmelser. Problemstillingen er tatt opp med LO, og LO var svært interessert i å se nærmere på problemstillingen og se på hvordan dette best kan organiseres. LO har ca studenter og har bred kunnskap om organisering av studenter og innsikt i studentenes medbestemmelse på de ulike høyskolene og universitetene. Sentralstyret ga administrasjonen fullmakt til å utvide forsikringstilbudet for aspirantene om administrasjonen finner dette formålstjenlig for aspirantene. Saken ble ikke avsluttet i Utmerkelser Forbundets gullmerke Forbundets gullmerke for 20 års medlemskap ble i 2011 tildelt 142 medlemmer Forbundets hedersbevis Forbundets hedersbevis tildeles for 30 års sammenhengende yrkesaktivt medlemskap forut for fratreden fra stilling i kriminalomsorgen. I 2011 fikk 65 medlemmer hedersbeviset LOs jakkemerke med diplom LO s jakkemerke med diplom for 40 års sammenhengende medlemskap i Landsorganisasjonen i Norge ble i 2011 delt ut til 33 medlemmer. Oversikt over medlemmer som er tildelt utmerkelse, se vedlegg nr Forbundets æresmedlemmer Forbundet har følgende æresmedlemmer: Anfinn Liland - æresmedlem i 1994 Dagfinn Nordlund - æresmedlem i 1996 Roar Øvrebø - æresmedlem i 2007 Harry Jakobsen - æresmedlem i LO pionéren LO pioneren ble utdelt til følgende i 2010 og 2011: - Harry Svein Jakobsen i Live Jetlund i Sentralstyret Sentralstyret har frem til landsmøte følgende sammensetning: Forbundsleder Forbundsnestleder Forbundssekretær Hovedkasserer Leder NFF i region nord Leder NFF i region vest Leder NFF i region nordøst Leder NFF i region sør Leder NFF i region sørvest Leder NFF i region øst Geir Bjørkli Rita Bråten Asle Aase Nina Bergene Stein Olav Erlandsen Ronny Sleire Per Olav Mobekk Roar Stensnes Elin Sabine Hognestad Hilde Myhrer Sentralstyret hadde 8 møter i Kontrollkomiteen møtte med en representant som observatør, fortrinnsvis lederen på møtene i Sentralstyret, etter vedtak i Sentralstyret den 17. april Forbundsstyret og administrasjonen Forbundsleder Geir Bjørkli, forbundsnestleder Rita Bråten, forbundssekretær Asle Aase og hovedkasserer Nina Bergene utgjorde forbundets administrasjon og forbundsstyret. Forbundsstyret hadde 7 møter i Forhandlingsutvalget Forhandlingsutvalget består av forbundsleder Geir Bjørkli, forbundsnestleder Rita Bråten og forbundssekretær Asle Aase. I saker som bare gjelder friomsorgen, KITT og KRUS tiltrer en representant fra friomsorgen, KITT og KRUS forhandlingsutvalget. 2.7 Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen hadde følgende sammensetning: Leder Terje Torbjørnsen, region nord Medlem Jorunn V. Foss, region vest Medlem Torbjørn R Gjertsen, region sør Varamedlem Siri Aasheim, region sørvest Varamedlem Joar Haug, region nordøst Komiteen hadde 4 møter i Forsikringskomité Forbundet ba Sparebank1 vurdere om det er mulig å følge opp forsikringsområdet på en bedre måte, og 10

11 de ble bedt om å komme med et forslag til videre fremdrift. Forbundet mottok en epost fra Sparebank1 med forslag til videre håndtering: «Som en forlengelse og en oppfølging av vedtaket fra NFFs landsmøte ber jeg om at det vurderes å opprette en forsikringskomité mellom NFF og SB1. Med NFFs 4 obligatoriske forsikringer er dette et område som medlemmene er opptatt av. Spørreundersøkelser har også vist at medlemmene er opptatt av forsikringer og medlemsfordeler. Mandatet for komiteen kan for eksempel være å kartlegge/utrede medlemmenes forsikringsordninger gjennom både arbeidsgiver og medlemskap i NFF. Når det gjelder sammensetningen i komiteen fra vår side vil det være naturlig for oss å ha med representanter fra organisasjonsmarked, livselskapet og skadeselskapet. I tillegg bør også medlemskort (LOfavør) ha med en representant. Fra NFF sin side ville det vært fint om for eksempel noen av regionlederne kunne deltatt slik at vi sikrer bred deltakelse både faglig og geografisk. Vår erfaring er også at komiteen vil bidra positivt til samarbeidet vårt.» Forbundsstyret var positive til innspillet og vedtok at saken skulle legges frem for Sentralstyret. Saken ble ikke avsluttet i NFFs representasjon i diverse råd, utvalg og styrer Kriminalomsorgens aspirantnemnd Forbundsleder Geir Bjørkli var oppnevnt som forbundets representant i aspirantnemnda med forbundsnestleder Rita Bråten som personlig vararepresentant Det sentrale arbeidsmiljøutvalget for kriminalomsorgen (SAMU) Forbundsleder Geir Bjørkli var fast representant i SAMU med forbundsnestleder Rita Bråten som personlig vararepresentant Det sentrale tilsettingsrådet i kriminalomsorgen Forbundsnestleder Rita Bråten var representant i det sentrale tilsettingsrådet med forbundssekretær Asle Aase som vararepresentant Uniformsutvalget i kriminalomsorgen Forbundssekretær Asle Aase er forbundets representant i uniformutvalget med nestleder Rita Bråten som vara Nordiske Fengselsfunksjonærers Union (NFU) Danmark overtok ledervervet i NFU 9. juni Forbundsleder Geir Bjørkli sitter i sekretariatet med nestleder Rita Bråten som vara Landsorganisasjonen i Norge (LO) LOs sentralbord Saken ble omtalt i årsmeldingen for Som det fremgår i årsmeldingen var forbundet positive til felles sentralbordtjeneste, men var opptatt av å opprettholde resepsjonstjenesten i statstilsattes hus. Det var flere forbund som tok til orde for en egen telefoniløsning i Møllergata 10, da det knyttet seg en del usikkerhet rundt den foreslåtte løsningen med felles sentralbord med LO. Forbundet valgte å gå inn for den foreslåtte løsningen med eget sentralbord og resepsjon i statshuset Tillitsvalgtes arbeidssituasjon, FAFOundersøkelse LO vedtok å kartlegge tillitsvalgtes arbeidssituasjon, og oppdraget ble gitt til FAFO. FAFO-prosjektet ble gjennomført våren Administrasjonen oversendte informasjon om lokale tillitsvalgte og deres epostadresser til FAFO. Rapporten ble presentert på Sørmarka i desember 2011, og de aller fleste tillitsvalgte fra NFF er tilfredse med arbeidssituasjonen og trives i rollen som tillitsvalgt Representantskap og kongress Forbundsleder Geir Bjørkli er oppnevnt som forbundets representant i LOs representantskap med nestleder Rita Bråten som vararepresentant Sekretariatet Forbundsleder Geir Bjørkli har observatørstatus i LOs sekretariat. 11

12 Komiteen for bank, personforsikring og sparing i SpareBank1 (BFK) Hovedkasserer Nina Bergene er forbundets representant i komiteen. Forbundssekretæren har deltatt på to dagers samlingene til BFK Kontaktmøte NFF og SpareBank1 Forbundsleder Geir Bjørkli, hovedkasserer Nina Bergene og forbundssekretær Asle Aase har i tillegg deltatt på to dagers samlingene i BFK Fellesutvalget for LOfavør-produkter Hovedkasserer Nina Bergene sitter i fellesutvalget IA-avtalen, referansegruppe LO har satt ned en referansegruppe som utveksler informasjon i forhold til IA-avtalen. Forbundsnestleder Rita Bråten sitter i referansegruppen LOs homoutvalg Forbundet mottok en henvendelse fra LO i forbindelse med oppnevning av representant fra forbundet til LOs Homoutvalg for perioden Administrasjonen gjenoppnevnte Mette Salicath som forbundets representant med Jill Espe som vararepresentant Personvernprosjekt i LO Prosjektet har som siktemål å øke kunnskapen om utbredelse og konsekvenser av ulike kontroll- og overvåkingstiltak i ulike næringer og yrkesgrupper samt i forhold til arbeidsmiljømessige konsekvenser. Forbundet oppnevnte forbundssekretær Asle Aase som forbundets representant. Forbundet har mottatt Personvernrapporten Rapporten er gitt ut i forbindelse med Datatilsynets 30-årsjubileum. Flere eksempler kan bestilles på LOs utvalg for rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning Sylvi Lund Andersen fra NFF i region øst var oppnevnt som forbundets representant i utvalget LOs utvalg for koordinering av verve- og rekrutteringsarbeid Fra forbundet sitter forbundssekretær Asle Aase LO Stat og LO Media LO Stats arbeidsutvalg Forbundsleder Geir Bjørkli sitter i arbeidsutvalget som vararepresentant Styret i LO Stat Forbundsleder Geir Bjørkli sitter i LO Stats styre med forbundsnestleder Rita Bråten som vararepresentant Representantskapet i LO Stat Fra NFF er nestleder Rita Bråten, forbundssekretær Asle Aase og sentralstyremedlem Elin Sabine oppnevnt fra Sentralstyret i perioden Kontrollkomiteen i LO Stat Hovedkasserer Nina Bergene var medlem i kontrollkomiteen i LO Stat LO Stats studieråd AU gjenoppnevnte forbundssekretær Asle Aase til å representere forbundet i studieutvalget og har oppnevnt Rita Bråten som vara LO Stats utdanningsstipend Forbundet har mottatt årsrapport fra utdanningsstipendet Det er 33 medlemmer som har fått innvilget stipend, og totalt er det utbetalt kr medlemmer gjennomførte kortere videreutdanning og fikk utbetalt kr De resterende fikk utbetalt maksbeløpet på kr LOs utvalg for familie- og likestillingspolitikk Hilde Myhrer er forbundets representant med Nina Bergene som vararepresentant. 12

13 3. Konferanser, seminarer, kurs m.m Samarbeidsseminar med KSF 13. og 14. januar 2011 Forbundet ble innkalt til samarbeidsseminar januar Forbundet deltok med forhandlingsutvalget Kriminalpolitisk konferanse på Sundvolden mars Det var totalt 170 deltagere tilstede ved konferansen. Evalueringsrapporten var jevnt over svært positiv. Det ble laget et eget referat fra konferansen som ble sendt alle deltagerne og enhetene i kriminalomsorgen. Tema på konferansen var Fra tukthus til heimesoning- fokus på kompetanse i framtidas kriminalomsorg Hovedkassererkonferansen mars Hovedkasserer deltok på Hovedkassererkonferansen på Sørmarka Fagsamling om arbeidsdriften mars Nestleder Rita Bråten deltok på fagsamlingen for NFF Konferanse om Personvern - kontroll og overvåkning i arbeidslivet 29. mars Hovedkasserer Nina Bergene deltok på konferanse på Sørmarka Konferanse om arbeidstid mars Fra forbundet deltok nestleder Rita Bråten og Tom Liland, regionstyret i region sørvest KITT-konferansen april Forbundsnestleder Rita Bråten deltok på KITT-konferansen HMS konferanse 13. mars Fra forbundet deltok forbundsleder Geir Bjørkli, nestleder Rita Bråten samt Trond H. Pettersen Årsmøte i AOF 24. mai Nestleder Rita Bråten deltok på AOF sitt representantskap Felleskonferanse LOfavør mai Hovedkasserer Nina Bergene og forbundssekretær Asle Aase deltok på konferansen Faget i fokus IX juni Fra forbundet deltok forbundsleder Geir Bjørkli og forbundssekretær Asle Aase LOs koordineringsutvalg juni Forbundssekretæren deltok på den årlige konferansen på Sørmarka Landskonferanse LO Stat september Fra forbundet deltok nestleder Rita Bråten og forbundssekretær Asle Aase Strafferettskonferanse i Oslo 20. oktober På strafferettskonferansen deltok nestleder Rita Bråten Nasjonal erfaringssamling for rusmestringsenhetene oktober Fra forbundet deltok nestleder Rita Bråten Ekstraordinært årsmøte i AOFs representantskap 25. oktober Forbundets nestleder Rita Bråten deltok på det ekstraordinære årsmøtet i representantskapet i AOF LO Stats kartellkonferanse på Gol november På LO stats kartellkonferanse på Gol deltok Geir Bjørkli, Asle Aase, Nina Bergene samt regiontillitsvalgt Ronny Sleire KSFs ledersamling på Gardermoen desember Forbundsleder Geir Bjørkli deltok på samlingen fra forbundet. 13

14 3.2 Kursvirksomhet Forbundets egen kursvirksomhet Forbundets seks regionavdelinger har ansvaret for kursvirksomheten i regionene. I 2011 forlenget forbundet og AOF avtalen der det bl.a. fremgår at alle gjennomførte tiltak skal registreres i AOF. For arbeidet med registrering og rapportering av NFFs kursvirksomhet får AOF den til enhver tid gjeldende statsstøtte Kursbudsjettet Forbundet la opp til en omfattende kursvirksomhet i 2011: Region øst Region sør Region nordøst Region sørvest Region vest Region nord Andre kurs Toppskolering MOTO Kursmateriell Totalt Medlemskurs for NFFs medlemmer Det er avholdt flere kurs for medlemmene i løpet av året. Alle kursene og deltageroversiktene fremkommer av vedlegg nr Konferanse for forbundets mellomledere NFF arrangerte en konferanse for mellomlederne i forbundet, og det var over 50 ledere påmeldt. De fikk et flott foredrag om «Betraktninger om (arbeids)glede, ansvar og selvtillit» v/ Marco Elsafadi. På dag to var det gruppearbeid med følgende temaer: utfordringer i lederrollen - gruppearbeid mellom barken og veden ledelsesfilosofi kompis eller sjef kulturbæreren Det var en aktiv gruppe tilstede på Sørmarka, og det var svært positive tilbakemeldinger på konferansen og innholdet. Mange av deltagerne mente at det burde arrangeres årlige samlinger for mellomlederne Konferanse og årsmøte for Enhetslederforeningen 7. desember Omlag 20 deltakere var påmeldt. Tema på konferansen i 2011 var arbeidstidsspørsmål og ressurssituasjonen i kriminalomsorgen. Ordinært årsmøte ble avholdt samme kveld. Kostnadene ved dette arrangementet bæres av forbundet. Program for konferansen 2011: Velkommen ved Thor Brekke Status presens ved Geir Lønnspolitikk ved Rita Leder og medlem i NFF ved Asle Enhetsstrukturen - fremdrift Arbeidstid i kriminalomsorgen - diskusjon Oversikt over kursene og deltakerne på kurs i regi av forbundet, se vedlegg nr LO Stat kurs Forbundets medlemmer er aktive søkere og deltakere på kursene som arrangeres i LO Stat. Oversikt over deltakere på kurs i LO Stat, se vedlegg nr Fordelingen av aktivitetsmidler Forbundet har i studierådet tatt opp saken om fordelingsnøkkelen som legges til grunnlag for fordeling av aktivitetsmidler. 3.5 AOF Av årsmeldingen for 2005 fremgår det at LO Stat og LO-kompetanse har inngått en samarbeidsavtale. I følge avtalen skal LO Stat finansiere AOF/Sørmarkas toppskolering. Søknadene til disse tiltakene skal sendes som tidligere til AOF/Sørmarka, men forbundene må, etter at de har innvilget søknadene, sende dem til LO Stat. LO Stat har en egenandel pr. deltaker på kr. 3000,- pr. uke. Oversikt over deltagere på AOFs kurs, se vedlegg nr Informasjon 4.1 Informasjon fra forbundet Elektronisk tilgang til avtaleverk I 2006 inngikk forbundet avtale med Compendia om elektronisk tilgang til lover og avtaler i staten for en treårsperiode. Forbundet la inn avtalene som partene har i kriminalomsorgen høsten

15 I 2011 ble det arbeidet med å synliggjøre tilbudet for de tillitsvalgte da det fortsatt er en del som ikke er kjent med verktøyet Protokoller, referater og rundskriv I 2011 sendte forbundet ut protokoller fra Sentralstyremøtene, Forbundsstyret, og diverse rundskriv. Det ble sendt ut 15 rundskriv Pressemeldinger Forbundet sendte ut 3 pressemeldinger i 2011 Pressemeldingene følger som vedlegg nr Informasjon Forbundet sendte ut informasjonsskriv til medlemmene i 2010 i forbindelse med følgende saker: Statsbudsjett for 2011 Resultatet av mellomoppgjøret 2011 Statsbudsjett for Ukefaks I likhet med tidligere år er ordningen med å sende ut ukefaks videreført i Nyhetsbrev I 2005 begynte forbundet å sende ut elektronisk nyhetsbrev til medlemmene. Medlemmene melder seg på nyhetsbrevet via forbundets hjemmeside eller via internett eller intranett. Det ble sendt ut 10 nyhetsbrev i Forbundets hjemmeside På forbundets hjemmeside finnes informasjon om forbundet, aktuelle saker med mer. Hjemmesiden er en viktig informasjonskanal, og det er også en integrert newsfeed på side NFF-Magasinet Fagbladet kom ut 11 ganger i Bemanning, nye stillinger, turnus og arbeidstid 5.1 Generelt om bemanningssituasjonen i kriminalomsorgen Bemanningsutfordringene i kriminalomsorgen har også i 2011 vært store. Forbundet har fortsatt stort fokus på situasjonen fordi den berører forbundets medlemmer i fengslene og i friomsorgen når det gjelder arbeidsmiljø, trivsel, trygghet og kvaliteten på det faglige arbeidet som medlemmene er pålagt. Forbundet har tatt opp saken med politisk ledelse på nesten alle møter, både i de formelle og i de mer uformelle. Bemanningssituasjonen er også tatt opp med justiskomiteens medlemmer og med KSF i fora hvor dette har vært naturlig. Heller ikke i 2011 ble det noen form for gjennombrudd i bemanningssituasjonen i kriminalomsorgen Bemanningsanalysen. Det vises til årsmelding for 2008, 2009 og Heller ikke i 2011 har det vært tatt vesentlige grep fra KSFs side for å skape framdrift i denne saken. Den har vært behandlet i forbundets organer ut fra behovet for å få på plass bemanningsanalysen. Se for øvrig punkt 10.1 under SAMU der saken også omtales Behov for økt bemanning i kriminalomsorgen. Vinteren og våren 2011 arbeidet forbundet i forhold til politisk ledelse med å styrke driftsbudsjettet for kriminalomsorgen. Behovet for en slik styrking var godt dokumentert gjennom de beskrivelser av ressurssituasjonen som forbundet mottok fra medlemmer og andre. I revidert nasjonalbudsjett 2011 (RNB) står følgende: «Økning av kriminalomsorgens driftsbudsjett. Den høye kapasitetsutnyttelsen i fengslene har medført en presset arbeidssituasjon for de tilsatte. Det høye aktivitetsnivået i kriminalomsorgen er utfordrende for arbeidsmiljø og sikkerhet i fengslene, og det er behov for å øke kriminalomsorgens driftsbudsjett. På bakgrunn av ovennevnte foreslår Regjeringen å øke bevilgningen under kap. 430, post 01 med 10 mill. kroner i 2011.» Sentralstyret behandlet saken i møtet i juni og fattet følgende vedtak: «Når det gjelder fordeling av 10 mill kroner foreslår Sentralstyret at pengene fordeles på en slik måte at de får størst mulig virkning mht styrking av beman- 15

16 ningen i de enkelte enheter. Dersom det er varige midler utgjør det ca 22 stillinger. Sentralstyret foreslår at de sentrale parter fordeler stillingene til regionene og at partene i regionene fordeler stillingene ut til enhetene etter å ha vurdert hvor behovet er størst. Dersom det ikke er varige midler vil Sentralstyret anbefaler at midlene fordeles ut etter budsjettfordelingsmodellen.» Saken ble drøftet mellom de sentrale parter den Referatet fra møtet følger nedenfor: Sakens bakgrunn: I revidert nasjonalbudsjett (RNB) foreslår Regjeringen en økning av kriminalomsorgens driftsbudsjett ved å øke bevilgningen under kap. 430, post 01 med 10 mill. kroner i Under kap. 430 i RNB post 01 Driftsutgifter tredje avsnitt står det følgende: «Den høye kapasitetsutnyttelsen i fengslene har medført en presset arbeidssituasjon for de tilsatte. Det høye aktivitetsnivået i kriminalomsorgen er utfordrende for arbeidsmiljø og sikkerhet i fengslene, og det er behov for å øke kriminalomsorgens driftsbudsjett.» Drøfting: I følge arbeidsgiver er dette engangsmidler som ikke kan forventes videreført til neste år. Arbeidsgiver foreslår å fordele midlene til regionalt nivå etter budsjettfordelingsmodellen, og videre disponering av midlene er opp til de regionale parter å drøfte. NFF og KY er enige i at midlene skal fordeles etter budsjettfordelingsmodellen, men ønsker i tillegg, under henvisning til tekst i RNB og pressemelding gitt i forbindelse med økning av driftsbudsjettet, en klar føring på hvordan midlene skal anvendes. Organisasjonene fremholder at midlene må brukes til å styrke bemanningen og ønsker at det skal gå til å styrke førstelinjetjenesten i form av vikaroppdekning, overtid etc. Arbeidsgiver er enig i føringen om at midlene skal brukes til å styrke førstelinjetjenesten i form av vikaroppdekning, overtid etc. og presiserer at det vil være uaktuelt å anvende midlene til faste stillinger ettersom tilskuddet bare gjelder for Referat er lest og godkjent av partene. Utover høsten ble det avdekket at noen av regionene ikke benyttet pengene slik Stortinget hadde bestemt idet den regionale tildelingen ble benyttet til å redusere overforbruket eller annet. Saken ble omtalt i fagbladet. Nedenfor siteres regiontillitsvalgtes uttalelser om saker: Øst: Oslo fengsel har fått totalt kroner som er brukt til å bedre sommerferieavviklingen og til en stilling ut året ved ungdomstiltaket, forteller Hilde Myhrer, leder i NFF region øst. Jeg hadde ønsket at midlene var permanente, slik at vi kunne ha opprettet flere faste stillinger. For vi vet akkurat hvor vi trenger nye betjenter og inspektører. Det er ikke lett å finne tiltak innenfor rett kategori som ikke skal vare neste år, sier Myhrer. Nord: Region nord har fordelt midlene til alle anstalter. Vi påpekte forutsetningen som sto i brevet fra KSF om at pengene skulle brukes til å styrke bemanningen i førstelinjetjenesten slik at fengslene dekker opp bemanningsplan og turnus, sier Stein Olav Erlandsen, leder i NFF region nord. Vi frykter at midlene ikke går til å dekke opp vakter men til å saldere budsjettene, sier Erlandsen. Vest: I region vest er midlene fordelt etter antall lukkede plasser. Blant annet er kroner av Bergen fengsels andel overført til Bjørgvin fengsel, ifølge brev fra KSF til enhetene i region vest. Nordøst: Per Olav Mobekk, leder i NFF region nordøst, sier at enhetslederne og regionsledelsen ønsker at midlene legges i reserven i påvente av statsbudsjettet som legges fram i oktober. Vi ønsker fordeling av midlene til enhetene umiddelbart for å styrke bemanningen frem mot jul, etter en slitsom periode, sier Mobekk. Sør: Vi ønsker å investere pengene i tekniske hjelpemidler, som et dørstyringssystem i Ringerike fengsel, sier Roar Stensnes, leder i NFF region sør. Det vil gjøre at ansatte kan bruke tid på andre opp- 16

17 gaver. Vi skal ta dette opp med regionsledelsen på budsjettkonferansen i oktober. Midlene er altså ikke fordelt mellom enhetene ennå, sier Stensnes. Sørvest: Lokalforeningene kommer med sine synspunkter før NFF region sørvest møter regionsdirektøren om dette i oktober, sier Elin-Sabine Hognestad, leder i NFF region sørvest Fordeling av pliktårsbetjenter for 2011/12. Det ble avholdt drøftingsmøte med KSF om fordeling av pliktårsbetjenter for 2011/12 den 23. august. Referatet fra drøftingsmøtet tas inn nedenfor (selve fordelingen tas ikke inn): Drøftingsmøte med organisasjonene om fordeling av pliktårsbetjenter 2011/2012 avholdt Til stede: KSF: KRUS: SHVO: NFF: KY: Heidi Søve Thorsrud og Ellen Baardvik (møteleder) Christian Grønvold og Cathrine Rist Mette Salicath Geir Bjørkli Knut Are Svenkerud Dagsorden: Fordeling av pliktårsbetjenter 2011/2012. Forslag av ble lagt til grunn for drøftingene. Det er var 146 aspiranter til fordeling, mens det innrapporterte behovet var 225. Forslaget fra regionene er drøftet med de regionale tillitsvalgte på forhånd. Når det gjelder regionene, er de fleste fornøyd, med unntak av region sør og vest. Det er viktig for partene sentralt å understreke at den fordelingen man blir enig om sentralt i dag, er det endelige resultatet. Det ble fra KY reist noen problemstillinger rundt det å flytte/omdisponere/endre tjenestested for pliktårsbetjentene etter fordeling. Særlig ble det reist spørsmål ved når man skal få lov til å endre tjenestested dersom man får fast stilling annet sted. Problemstillingen flyttes til utformingen av ny forskrift om aspirantene. Det ble av organisasjonene understreket viktigheten av at man ser innmeldte behov for pliktårsbetjenter i et mer langsiktig perspektiv (3 år) som grunnlag for fremtidig opptak. NFF viste også til at innmeldte behov var større enn hva man faktisk har til fordeling. Spørsmålet blir om man trekker dette videre inn i budsjettprosessen. Opptak av aspiranter bør tilpasses behov. Når det gjelder årets fordeling av pliktårsbetjenter, har de sentrale partene ikke noen vesentlige innsigelser til den fordelingen som er foreslått. Forslag i brev datert legges derfor til grunn for årets fordeling av pliktårsbetjenter. Bemerkning fra KY: KY viser til at de er skeptiske til Hustad fengsels begrunnelse for beregning av pliktårsbetjenter. Fengselet har folk nok men ikke riktig kompetanse. Mottak av fengselsbetjenter skal være faglig begrunnet og ikke benyttes som et middel for å «skvise» ut folk. Forbundsstyret sa seg rimelig fornøyd med fordelingen men uttrykte bekymring for at antallet aspiranter heller ikke ved fordelingen av dette kullet viste seg å dekke etatens behov for tjenestemenn Bemanning og ressurser i Trondheim fengsel i forbindelse med. etablering av forvaringsavdeling og gjenåpning av kvinneavdeling Region Nord opprettet i september-oktober ,5 stillinger til Trondheim fengsel i forbindelse med åpningen av forvaringsbygget (full drift) og gjenåpning av kvinneavdelingen. Det foreligger protokoll mellom regiondirektøren og regiontillitsvalgte vedrørende dette datert 28. september Regiondirektøren sa den 6. september 2011 opp denne protokollen fordi det ikke er tilstrekkelige midler til dette. Dette medførte at man sitter igjen med 10,5 (8,5 i turnus) nye stillinger på 2 avdelinger og 11 innsatte. De tillitsvalgte mente at kvinneavdelingen trengte 6 nye stillinger, og forvaringsavdelingen trengte 11 nye stillinger for å drive etter intensjonen. I brev til forbundet skriver foreningen: Vår påstand er at TF er blitt svekket både sikkerhetsmessig og innholdsmessig etter at man fikk forvaring. Pga. manglende ressurser blir innsatte mer overlatt til seg selv og innlåst på cella, mindre aktivitet, ikke programvirksomhet, ikke tid til kontaktbetjentarbeid, ansvarsgruppemøter utgår. Dette fører til mer frus- 17

18 trerte og irriterte innsatte som må sone strengere enn hva de skal. I Norge i dag har vi ingen intensjon om å slippe innsatte ut i samfunnet igjen etter at de har sittet inne på en celle alene mesteparten av tiden de er i fengslet. Intensjonen og kravene er at de innsatte skal være best mulig rustet til et liv som lovlydige samfunnsborgere, og den eneste måten å gjøre det på er å ha god og riktig oppfølging mens de soner (progresjon). Resultatet kan også bli at forvaringsdømte blir løslatt av retten pga. at fengslet ikke har lagt til rette for endring eller ikke kan dokumentere at de forvaringsdømte fremdeles er farlige for samfunnet. NFF- og KY-foreningen ved Trondheim fengsel har sendte ut felles pressemelding om saken, og den fikk en del medieomtale i området Bemanningssituasjonen ved Oslo fengsel Forbundet mottok flere henvendelser fra tillitsvalgte og andre ved Oslo fengsel hvor arbeidsforholdene ved fengselet ble beskrevet som svært vanskelige. Høyt belegg, udekkede vakter, stor andel vikarer uten fengselsskole og mange utenlandske innsatte som det er vanskelig å kommunisere med var noen av de forhold som gjorde situasjonen ytterst vanskelig. Det ble rapportert at det var omtrent daglige volds- og/eller trusselsituasjoner ved fengslet. Forbundet hadde tatt opp saken med politisk ledelse, bl.a. i brev av 1. september I brev av 22. oktober besvarte KSF denne henvendelsen uten at det framkom noe i svaret som gjorde situasjonen noe særlig bedre. Forbundet hadde i møte med politisk ledelse tatt opp situasjonen ved Oslo fengsel. Det hadde vært jevnlige medieoppslag om saken. Forbundet ble gjort kjent med at OFF og KY Oslo fengsel hadde innkalt ansatte til et større møte den 31. januar hvor situasjonen og eventuelle tiltak ble drøftet. Forbundsstyret behandlet saken i møte i januar og fattet følgende vedtak: Forbundsstyret ber administrasjonen ta opp saken nok en gang med politisk ledelse. Formålet med dette må være å få gjennomslag for et planmessig arbeid for å bedre situasjonen for ansatte. Det er to forhold som må imøtekommes: Reduksjon av belegget og oppdekking av fraværsvakter. Administrasjonen bes for øvrig om å bistå OFF i arbeidet for medlemmenes arbeidssituasjon. Saken ble etter dette tatt opp i møte med politisk ledelse med krav om at det ble tatt initiativ til å gjøre noe med situasjonen. 5.2 Turnus og arbeidstid Turnussaker i kriminalomsorgen Generelt om turnus Turnusdrøftingene ligger i hovedsak til lokale parter å behandle. I tilfelle brudd skal saken behandles av regionale parter. Forbundet sentralt er derfor kun i unntakstilfeller involvert i turnusdrøftinger og da gjerne som rådgiver for parter på underliggende nivå Særavtaler om arbeidstid i kriminalomsorgen Saken er omtalt i årsmeldingen for Der fremkommer det at det ble enighet om ny særavtale om arbeidstid i kriminalomsorgen. Den 18. februar 2011 var forbundet i møte med KSF. Møtet gjaldt bl.a. fristen for å søke om å få gå 12 timers vakter. KSF hadde signalisert at fristen for å avvikle eller søke var 1. mars I møtet ble det enighet om at KSF skulle sende ut et brev til ytre etat knyttet til dette. Brevet ble sendt ut 25. Februar, og det fremgikk følgende: «Det vises til KSFs brev av 18. oktober 2010 og senere fristutsettelse om 12 timers vakter i kriminalomsorgen. Frist for innsendelse av søknad om å benytte 12 timers vakter eller iverksette nye turnuser uten 12 timers vakter er satt til 1. mars De enheter som ikke har mottatt svar på sine søknader om 12 timers vakter kan fortsette enten gammel eller ny turnus inntil svar foreligger fra hovedsammenslutningene og FAD. Velger man å starte opp ny turnus med 12 timers vakter etter 1. mars 2011, må man være forberedt på å endre denne ved avslag. KSF forutsetter at de som ikke har søkt om 12 timers vakter, har omgjort turnusene slik at de fra 1. mars 2011 er i tråd med hovedtariffavtalen, arbeidsmiljøloven og særavtale om arbeidstid. Dersom man fortsatt er i en drøftingsprosess og ikke vet om man trenger å søke om å få benytte 12 timers vakter, må man søke KSF om utsettelse av fristen og legge ved en fremdriftsplan. Det samme gjelder for de 18

19 som ennå ikke har oppnådd enighet i turnusdrøftingene men ikke skal benytte 12 timers vakter. KSF vil snarest mulig etter den 1. mars foreta en kartlegging av status.» I 2011 ble det også satt ned en sentral arbeidsgruppe bestående av Geir Bjørkli, NFF, Tore Leirfall, KY, Knut Borgo, KSF, Jan Martin Fjellbakk, vara HVO, Jan Thomas Lind, Ullersmo fengsel og John-Kjetil Wang Hansen, KLF som utarbeidet et opplæringsprogram for regionale ressurspersoner. Programmet ble presentert på en samling den 26. september i Oslo. Ressurspersonene skulle etter dette gi opplæring innenfor sine regioner for partene og vernetjenesten på lokalt nivå. Dette ble gjort i alle regionene. I brev av 14. november KSF presiserte de hvordan bestemmelsen om kompenserende hvile ved overtid skal forstås. Det het i brevet: «Dette innebærer at en tjenestemann har krav på 11 timers hvile i strekk rett etter å ha arbeidet overtid i sammenheng med en ordinær vakt. For eksempel skal en tjenestemann som går overtid frem til kl. 21 ikke møte på dagvakt påfølgende dag før kl. 08. Vedkommende tjenestemann skal ikke trekkes i lønn for sen start. Om det er overtidsarbeid i forkant eller etterkant av ordinær vakt, er uten betydning. Særavtalens parter har kommet til enighet om at kompenserende hvile ved overtid inntrer først når en tjenestemann har arbeidet i en time utover arbeidstiden i den ordinære vakten. Det vil si at med overtid i henhold til 6, tredje ledd forstås overtid som arbeid 1 time utover ordinær vakt.» Særavtale om deltidstilsatte, sporadiske tilsatte Den 28. februar 2011 var det møte i KSF i forbindelse med spørsmålet om det fortsatt var behovet for en egen avtale om deltidstilsatte og de som utfører sporadisk tjeneste i turnus. Partene ble enige om at det ikke var behov for å lage en ny avtale for de som hadde deltid, da de var ivaretatt i hovedtariffavtalens 7 nr. 3 og den nye særavtalen om arbeidstid. Partene ble enige om ny avtale for tjenestemenn som utfører sporadisk tjeneste i turnus. Avtalene gjelder fra 28. februar Avtalen ligger som vedlegg nr Seniorpolitiske retningslinjer bortfall av utfyllende tid Under forhandlingene om særavtale om arbeidstid ble det avsatt én million kroner som følge av/kompensasjon for bortfall av utfyllende tid. Beløpets størrelse ble fastsatt av KSF, og organisasjonene hadde ikke mulighet for å etterprøve hvorvidt beløpets størrelse samsvarer med innsparingene som bortfall av utfyllede tid representerte. Det var imidlertid enighet om at de innsparte midlene skal benyttes til seniorpolitiske tiltak. Forbundet hadde saken ute til organisatorisk behandling. Forbundsstyret behandlet saken og viste til at det den 30. juni 2010 ble inngått avtale om seniorpolitiske tiltak mellom organisasjonene og KSF hvor det heter: «For å motivere eldre arbeidstakere til å stå lengre i arbeid, videreføres ordningen ved kriminalomsorgsregionene og KITT hvor det gis tjenestefri med lønn, tilsvarende inntil seks dager pr. år fra det kalenderår man fyller 62 år, jfr. HTA pkt 5.9.1,b). Ordningen kommer i tillegg til den tjenestefri som gis etter HTA pkt a). KRUS vil også være omfattet av denne ordningen». Ordningen er ikke tilgjengelig for fengsels- og førstebetjenter med særaldersgrense på 63 år med 3 vikeår, dvs. fra 60 år. Forbundsstyret går inn for å benytte de avsatte midlene slik at også disse to gruppene gis mulighet til fridager jfr. det ovenstående. Det må foretas beregninger som viser hvor stort omfanget kan bli, dvs. fra hvilket fylte år ordningen kan gis virkning fra. Dette fremla forhandlingsutvalget i møte med KSF den 28. februar. KSF måtte gå noen runder internt før de hadde forhandlingsmøte da de var usikre på om de hadde fullmakt til å inngå en slik avtale. Saken ble drøftet med KSF i møte den 24. Juni, og partene kom da fram til følgende: «I møte mellom partene i juni ble det enighet om at millionen som var satt av til seniorpolitiske tiltak skulle fordeles i forhold til forhandlinger. De over 60 år og som går i turnus skal få et likt kronebeløp». Partene ble enig om statutter for seniorbonusen i kriminalomsorgen gjeldende fra 14. desember Statuttene ligger vedlagt som vedlegg nr. 8 Arbeidstidsreglementet omregning av passiv tjeneste Saken er omtalt i årsmeldingen for Der fremkommer det at en dom av 9. september 2003 i EU- 19

20 domstolen (Jaeger-dommen) ble så slått fast at en time passiv tjeneste skulle regnes som en time arbeidstid. Dette betyr at vårt arbeidstidsreglement var ulovlig i forhold til at vi beregnet bare 20/30 min. som arbeidstid. Advokat Sigurd-Øyvind Kambestad, juridisk avdeling i LO tok opp saken. I 2010 ble det enighet mellom Oslo tingsrett og prosessfullmektigene om å plukke ut 5 «piloter» dvs. 5 av saksøkerne og undersøke hvordan arbeidstiden var beregnet. I prosesskriv av 5. mai 2011 til Oslo tingrett var følgende påstand fremsatt: «I den parallelle saken er påstanden omformulert etter innsigelse fra motparten. Påstanden omformuleres på samme måte i nærværende sak: 1. Saksøkte er forpliktet til å betale overtidsgodtgjørelse for det timetall som etter gjennomsnittsberegning av arbeidstiden overstiger årstimetallet for stillingen etter bestemmelse om overtidsgodtgjørelse i Hovedtariffavtalen i staten. 2. Saksøkte er forpliktet til å foreta etterbetaling i henhold til pkt Saksøkte erstatter saksøkernes omkostninger i anledning saken. Det vurderes også å nedlegges påstand for fremtiden formulert slik: Saksøke pålegges å medregne all arbeidstid ved beredskapsvakt på arbeidsstedet ved beregning av den årlige arbeidstiden.» Den 31. mai mottok forbundet orientering om at det skulle være planleggingsmøte den 14. juni. I møtet skulle fremdriften i saken tas opp, bl.a. i forhold til tidspunkt for rettsmekling og hovedforhandlinger. Informasjonen ble sendt videre til medlemmene. Den 23. juni mottok forbundet kopi av brev fra Oslo tingrett av 20. juni der de innkalte til hovedforhandlinger i saken. Rettsmøtet var satt til 10. januar 2012, og det var satt av fire dager til forhandlingene. Det lå også med et notat fra møtet som ble avholdt 14. juni. Det het bl.a. i notatet at det blir felles hovedforhandlinger for BUF-etat og Justisdepartementet. Etter ønske fra Regjeringsadvokaten ble saken utsatt. Ny dato ble satt til mars Tolkning av begrepet Kompenserende hvile I brev av 14. november 2011 fra KSF presiseres det hvordan bestemmelsen om kompenserende hvile ved overtid skal forstås. Dette med bakgrunn i tolkningstvister oppstått lokalt. Det heter i brevet: Dette innebærer at en tjenestemann har krav på 11 timers hvile i strekk rett etter å ha arbeidet overtid i sammenheng med en ordinær vakt. For eksempel skal en tjenestemann som går overtid frem til kl. 21 ikke møte på dagvakt påfølgende dag før kl. 08. Vedkommende tjenestemann skal ikke trekkes i lønn for sen start. Om det er overtidsarbeid i forkant eller etterkant av ordinær vakt, er uten betydning. Særavtalens parter har kommet til enighet om at kompenserende hvile ved overtid inntrer først når en tjenestemann har arbeidet i en time utover arbeidstiden i den ordinære vakten. Det vil si at med overtid i henhold til 6, tredje ledd forstås overtid som arbeid 1 time utover ordinær vakt Opplæringsprogram i Særavtale om arbeidstid i kriminalomsorgen, herunder AML og oppsett av turnus og turnus- prosesser. En sentral arbeidsgruppe bestående av Geir Bjørkli, NFF, Tore Leirfall, KY, Knut Borgmo, KSF, Jan Martin Fjellbakk, vara HVO, Jan Thomas Lind, Ullersmo fengsel og John-Kjetil Wang Hansen, KLF har utarbeidet et opplæringsprogram for regionale ressurspersoner (tre fra hver region). Programmet ble presentert på en samling den 26. september i Oslo. Ressurspersonene i regionene skal etter dette gi opplæring innenfor sine regioner for partene på lokalt nivå og for vernetjenesten. Denne opplæringen skjedde før årsskiftet og ble godt mottatt Utvidet arbeidstid ved overtid, jfr. arbeidsmiljølovens 10-6, 9. ledd Partene ble enig om at grensen for samlet overtid i kriminalomsorgen utvides i henhold til aml. 10-6, 9. ledd, slik at den ikke må overstige 16 timer i løpet av 24 timer. Arbeidstaker skal sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder, jfr. særavtalens 6. Hver enkelt arbeidstaker har i henhold til AML. 10-6, 10. ledd rett til å bli fritatt fra å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid når vedkommende av helsemessige eller viktige sosiale grunner ber om det. Avtalen gjelder i ett år fra 8. mars Avtalen ligger som vedlegg nr

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2010 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...7 2.1 Egen organisasjon...7 2.1.1 Foreninger...7 2.1.2

Detaljer

Årsmelding 2008. www.lomedia.no. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2008. www.lomedia.no. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2008 www.lomedia.no www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2008 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2 Norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...7 2.1

Detaljer

Årsmelding 2009. www.lomedia.no. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2009. www.lomedia.no. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2009 www.lomedia.no www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding NFF 2009 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 7 2. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)

Detaljer

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09 Årsmelding 2007 www.fengselogfriomsorg.no LO Media 09.09 Årsmelding 2007 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)...7

Detaljer

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07 www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING......................... 8 2. NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGSFORBUND

Detaljer

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5 Årsmelding NFF 2012 . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning....5 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund....5 2.1 Forbundskontoret... 5 2.2 Regionavdelingene... 5 2.3 Lokalforeningene... 5 2.4 Møter, forbundsstyret,

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Samme problemstilling er også gjeldende overfor delgjennomføring på EK.

Samme problemstilling er også gjeldende overfor delgjennomføring på EK. 2011/06281 41-7-2013/AAa 25.2.2013 Høring- veien ut Forbundet har hatt høringen ut til behandling i organisasjonen. Innledningsvis vil vi komme med en del generelle betraktninger. Det er flere tilbakemeldinger

Detaljer

PRINSIPPROGRAM FOR KRIMINALOMSORGENS YRKESFORBUND LANDSMØTEPERIODEN 2011-2015

PRINSIPPROGRAM FOR KRIMINALOMSORGENS YRKESFORBUND LANDSMØTEPERIODEN 2011-2015 PRINSIPPROGRAM FOR KRIMINALOMSORGENS YRKESFORBUND LANDSMØTEPERIODEN 2011-2015 1. INNLEDNING Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) er direkte tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Sektor Stat (YS-S)

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Nordiske. Fengselsfunksjonærers. Union VEDTEKTER. Revidert på representantskapsmøte. 22. september i Ålesund

Nordiske. Fengselsfunksjonærers. Union VEDTEKTER. Revidert på representantskapsmøte. 22. september i Ålesund Nordiske Fengselsfunksjonærers Union VEDTEKTER Revidert på representantskapsmøte 22. september i Ålesund INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Organisasjonsområde 2 Formål 3 Unionens hedersmerke 4 Arbeidsutvalget 5 Sekretariatet

Detaljer

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER Andre forslag Behandling av Faglige og politiske

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

HOVEDAVTALEREVISJONEN

HOVEDAVTALEREVISJONEN VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2010 K S SISTE KRAV/TILBUD I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2010 Ny og/eller endret tekst er merket med kursiv (endringer siden KS krav/tilbud 2 er merket

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Introduksjonskurs 2017 Hovedavtalen i staten. Foto: istock.com/nanisimova

Introduksjonskurs 2017 Hovedavtalen i staten. Foto: istock.com/nanisimova Introduksjonskurs 2017 Hovedavtalen i staten 1 Foto: istock.com/nanisimova Hovedavtalen i staten - innhold Del 1 Medbestemmelse Kapittel 1 Hovedavtale, tilpasningsavtale og medbestemmelse ved omstilling

Detaljer

ELS- OG F. Dagsorden punkt 5. Vedtekter. v d. f s

ELS- OG F. Dagsorden punkt 5. Vedtekter. v d. f s NORSK FE N F MSORGS RIO ELS- OG F NGS F FORBUND Dagsorden punkt 5 t e h g g try t e t i l a v k d l o mh Vedtekter t e h g i d r e ti et trov t e t i l a v p k a k s s e p l l a e f k s N FF www.fe ngselogfriomso

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Årsrapport 2006. for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK)

Årsrapport 2006. for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK) Årsrapport 2006 for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK) Forord Det sentrale arbeidsmiljøutvalget for kriminalomsorgen (SAK) består av 6 medlemmer, 3 fra arbeidsgiversiden og 3 fra

Detaljer

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport ROVAR Omstillingsavtale Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 1 Til: Styringsgruppen ROVAR v/per Hanasand Fra: Partssammensatt arbeidsgruppe omstillingsavtale v/karen Hirth Thorsen Kopi til: Arbeidsgruppens

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\00 Vedtekter og programmer\egne vedtekter\mfo Kontingentreglement 110101.docx Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Fellesopplæring i Hovedavtalen

Fellesopplæring i Hovedavtalen VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Trondheim 14.sept. 2016 Bjørn Holmli, LO-K og Karsten Langfeldt, KS Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

MOTTATT 20 DES RUNDSKRIV - AVVIKLE SONINGSKØEN DUBLERING SOM MIDLERTIDIG TILTAK FOR Å

MOTTATT 20 DES RUNDSKRIV - AVVIKLE SONINGSKØEN DUBLERING SOM MIDLERTIDIG TILTAK FOR Å Regionkontorene i kriminalomsorgen Krirninalomsorgens utdanningssenter RUNDSKRIV Kriminalomsorgsdirektoratet 20 DES Postboks 694 Skedsmogt 5, Lillestrøm Telefaks: 404 38 801 H&ge Hansen 8005@kriminalomsorg.no

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

4. Medlemmer som slutter i kriminalomsorgen, kan etter søknad stå tilsluttet forbundet i 1 år etter sluttdato.

4. Medlemmer som slutter i kriminalomsorgen, kan etter søknad stå tilsluttet forbundet i 1 år etter sluttdato. Forbundets vedtekter 1 Forbundets formål Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk uavhengig organisasjon tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge og LO Stat. Forbundets formål er å samle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Sola 21. september Silje Tangen, KS og Kai Tangen, Delta Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål og intensjoner

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING

8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING 8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING Generelt og historie. Diskusjonen om et større fellesskap mellom speiderforbundene i Norge har, i forskjellige former pågått fra midten av 1970 årene. Dette førte den gang

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

2/3 av avdelingene oppgir å ha prioriteringer i stor grad av samsvar med landsstyrets handlingsplan mens de øvrige oppgir middels grad av samsvar.

2/3 av avdelingene oppgir å ha prioriteringer i stor grad av samsvar med landsstyrets handlingsplan mens de øvrige oppgir middels grad av samsvar. Aktivitetsrapport fra fylkesavdelingene for 2015 - oppsummering Aktivitetsrapporten er levert gjennom Questback. Alle avdelinger, med unntak av Østfold og Aust-Agder, har besvart spørsmålene og levert

Detaljer

Opplysningsvirksomheten

Opplysningsvirksomheten Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.A Opplysningsvirksomheten NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1 Utkast pr 20.8.14 Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten Denne avtalen er inngått mellom Politidirektoratet (POD), Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Parat, Politijuristene og Norsk

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

KR 42/16 Oslo, oktober 2016

KR 42/16 Oslo, oktober 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 42/16 Oslo, 5. 7. oktober 2016 Referanser: KM 13/14, KM 19/16, KR 09/16, AGU 1/15, AGU 10/16 og AGU 13/16 Arkivsak: 16/349-5 (16/30047) Saksdokumenter: Mandat Arbeidsgiverutvalget

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU Parat-UMB RETNINGSLINJER FOR PARAT-NMBU INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU * VALGKOMITEEN * REVISOR Desember 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging SAKSFREMLEGG Sak 26/12 Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.9.2012 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-30 Arkiv: 251 Innstilling

Detaljer

1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2

1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 2.1 Antall saker... 2 2.2 Behandlede saker... 2 2.3 Saksbehandlingstid... 3 2.4 Oppdragsgivere... 3 2.5 Eksterne henvendelser...

Detaljer

NOPEF KRAV TIL REVISJON NR HOVEDAVTALEN 2002-2005. Kravene/endringene er merket med rød tekst og følger kronologisk i henhold til gjeldende avtale.

NOPEF KRAV TIL REVISJON NR HOVEDAVTALEN 2002-2005. Kravene/endringene er merket med rød tekst og følger kronologisk i henhold til gjeldende avtale. Stavanger 16. januar 2006 NOPEF KRAV TIL REVISJON NR HOVEDAVTALEN 2002-2005 FORHANDLINGER 19. OG 20. JANUAR 2006 Kravene/endringene er merket med rød tekst og følger kronologisk i henhold til gjeldende

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2008 oo000oo Dokument 1 7.mai kl 0900 HOVEDAVTALE 3.6 Rett til permisjon Valgte

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver SFS 2404 + (inkludert) Arbeidstidsordninger Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver Brann- og redningstjeneste Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag

Detaljer

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr )

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr ) 1 ORGANISASJON Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr. 971.525.630) a. Norges Musikkorps Forbund Øst, er et organisatorisk ledd i NMF. Regionen NMF Øst dekker fylkene Akershus, Buskerud,

Detaljer

Lysbilde 1. Lysbilde 2 Mål for samlingen. Lysbilde 3 Formålet i Hovedavtalen

Lysbilde 1. Lysbilde 2 Mål for samlingen. Lysbilde 3 Formålet i Hovedavtalen Lysbilde 1 VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Sted Dato Navn på foerelsere Lysbilde 2 Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål og intensjoner

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND Til stede: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red/Info.ansv. Web-ansvarlig Stein Vidar Hovstad Mona Enge Tor-Arne Bratteli

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING -

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS- OG OMSTILLING VEILEDER I NEDBEMANNING - Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO norsk@arb-mand.no Tlf.: 815 45 100 Nedbemanninger er en stor utfordring

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/1657-1 Saksbehandler: Anne Mari Grønseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedverneombudet - årsmelding 2014 Rådmannens forslag

Detaljer

ROLLEN SOM TILLITSVALGT

ROLLEN SOM TILLITSVALGT ROLLEN SOM TILLITSVALGT HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE TILLITSVALGT FOR ECONA? v/liv Torill Evenrud, advokat og sektoransvarlig kommune 1 ULIKE ROLLER: tillitsvalgt ansatt likeverdig part underordnet representerer

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

OMSTILLINGSAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVER OG ANSATTE I KOMMUNENE FORSAND OG SANDNES

OMSTILLINGSAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVER OG ANSATTE I KOMMUNENE FORSAND OG SANDNES OMSTILLINGSAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVER OG ANSATTE I KOMMUNENE FORSAND OG SANDNES Innhold 1. Generelt... 2 1.1 Avtalens parter... 2 1.2 Formål og virkeområde... 2 2. Medbestemmelse og informasjon... 2 2.1

Detaljer

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. 1 Navn og tilslutning STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A Parallellsesjon Virke overenskomster TV-kurs 19. januar 2016 Lilly Elvekrok Agerup juridisk rådgiver Tariffavtaler Overenskomsten/tariffavtaler supplerer bestemmelsene i aml. hva gjelder ansattes rettigheter

Detaljer

SAKER TIL SENTRALSTYREMØTE,

SAKER TIL SENTRALSTYREMØTE, SAKER TIL SENTRALSTYREMØTE, 20-21.8.2016 Sted: Mental Helses kontorer, Storgata 38, 7. etg. Tid: Sentralstyremøtet starter lørdag 20.08 kl. 10.00 og avsluttes kl. 12.00 søndag 21.08 Tilstede: Sentralstyret:

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 1 Foreningens navn og tilknytning Foreningens navn er Skatteetatens Juristforening, forkortet

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer