PRINSIPPROGRAM FOR KRIMINALOMSORGENS YRKESFORBUND LANDSMØTEPERIODEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRINSIPPROGRAM FOR KRIMINALOMSORGENS YRKESFORBUND LANDSMØTEPERIODEN 2011-2015"

Transkript

1 PRINSIPPROGRAM FOR KRIMINALOMSORGENS YRKESFORBUND LANDSMØTEPERIODEN INNLEDNING Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) er direkte tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Sektor Stat (YS-S) og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Sektor Stat (YS-S) er en hovedsammenslutning av organisasjoner for ansatte i staten. YS-S har som formål å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og arbeidsmiljømessige interesser. YS-S skal være en demokratisk og fleksibel hovedsammenslutning hvor de tilsluttede organisasjoner opptrer som aktive deltakere i utrednings- og beslutningsprosessene. YS-S bygger på prinsippet om organisasjonenes frie råderett over særkrav overfor egen virksomhet. YS er partipolitisk uavhengige.

2 2. HOVEDMÅLSETTING KY vil arbeide for: Å ivareta medlemmenes økonomiske, faglige og arbeidsmiljømessige interesser. Å ivareta og styrke samarbeidet med og mellom regionsstyrene og lokalforeningene. Å sørge for medlemskap i den hovedsammenslutning som ivaretar organisasjonens interesser best. Å være det foretrukne forbundet for tilsatte i kriminalomsorgen. Å være representert ved alle enheter. Å ha de beste tillitsvalgte på alle nivåer. Å være en organisasjon i konstant medlemsøkning. 3. EGEN ORGANISASJON KY mener at flest mulige beslutninger skal fattes nærmest mulig den beslutningen angår. KY skal ha tette bånd og god kommunikasjon mellom alle ledd i organisasjonen. Det skal være kort vei mellom det enkelte medlem og forbundsledelsen. KY skal holde kurs, seminar, møter etc. for å styrke både den enkeltes kompetanse og sikre at beslutninger har bredest mulig forankring i organisasjonen. KY ønsker en solid og stor nok medlemsmasse for å kunne sikre sine medlemmer best mulig hjelp og støtte. Det vil si at vi ønsker å verve nye medlemmer kontinuerlig. KY skal søke samarbeid med alle som har felles interesser som oss. KY skal være en aktiv pådriver til at partsamarbeidet blir best mulig. KY skal støtte og følge opp lokalforeningene og regionalt nivå slik at de blir best mulig i stand til å løse sine oppgaver. KY sitt forbundskontor skal til enhver tid søkes bemannet slik at tillitsvalgte og enkeltmedlemmer kan få en rask og effektiv behandling av sine saker.

3 4. PERSONALPOLITIKK KY vil arbeide for en bemanningsøkning i kriminalomsorgen, uten at antallet personer under straffegjennomføring øker. KY vil arbeide for at det kun er i sommerferieperioden fengslene bruker ekstrabetjenter uten fengselsfaglig kompetanse. KY skal være en forkjemper for at avtaler, lover og regler blir fulgt. Det være seg AML, HTA, HA, IA, særavtaler og andre relevante lover og avtaler. KY krever at det er korrekte stillingsbeskrivelser til alle stillinger på hvert arbeidssted. KY krever at det er korrekte arbeidsinstrukser til alle stillinger på hvert arbeidssted. KY vil arbeide for at det lages felles stillingsbeskrivelser for alle stillinger sentralt. KY krever at all vold og trusler mot tjenestemenn blir politianmeldt. KY vil arbeide for at det lages en personalstrategi for hele virksomheten. 4.1 UTDANNING KY vil arbeide for at fengselsbetjentutdanningen gir studiepoeng. KY vil arbeide for at verksbetjentutdanningen gir studiepoeng. KY vil arbeide for at Kriminalomsorgens utdanningssenter på sikt blir en fullverdig høyskole med utvikling av egen Bachelorgrad og Mastergrad. KY vil arbeide for at utdanningen på KRUS kvalifiserer til jobb både i fengsel og friomsorg. KY vil ha lønn under utdanning uansett skoleform. KY vil at all etterutdanning blir satt i system, og gir studiepoeng. KY vil arbeide for at det blir utviklet et kriminalomsorgsfag. KY mener at de som ønsker å bli ledere, kan få mulighet til å ta lederutdanning. KY vil ha et kvalifiserende program for lederrekruttering.

4 5. LØNNSPOLITIKK KY skal arbeide for at ansatte i Kriminalomsorgen skal ta igjen lønnstap/etterslep, få en minst like god lønnsutvikling som andre grupper i Staten og at lønnsnivået i Staten utvikler seg minst like godt som i samfunnet ellers. Vårt overordnede mål i lønnspolitisk arbeid skal søkes nådd gjennom forhandlinger på Hovedsammenslutningsnivå og i lokale forhandlinger. KY skal arbeide for at YS- Stat ivaretar våre medlemmers lønnsutvikling i tråd med våre overordnede mål for lønnspolitikken. KY skal arbeide for at ansatte i kriminalomsorgen har en minst like god lønnsutvikling som andre grupper i staten. KY skal arbeide for at etatsspesifikke stillinger har minst like god lønnsutvikling som andre grupper i staten. KY vil arbeide for at gjennomgående stillinger i vår etat minst har like god lønnsutvikling som i andre statsetater. KY skal arbeide for at de variable tilleggene omgjøres til prosenttillegg. KY skal arbeide for å bevisstgjøre alle parter at tillegg for ubekvem arbeidstid ikke blir sett på som en del av grunnlønnen. KY vil i ethvert lønnsoppgjør kreve skjevheter i lønn rettet opp. Det være seg skjevheter mellom grupper i kriminalomsorgen, innenfor den enkelte stillingsgruppe eller med sammenlignbare grupper i arbeidslivet for øvrig. KY vil arbeide for at fengselsbetjenten blir anerkjent som spesialist i kriminalomsorgsfaget og får den anerkjennelse de fortjener. KY vil arbeide for at det utarbeides alternative karriereveier, som utvikles på en slik måte at en god lønnsutvikling sikres uten at man nødvendigvis må være leder. KY vil arbeide for at det blir avtalefestet arbeidstid til etter- og videreutdanning, trening og øvelser. KY vil arbeide for at tjeneste etter hovedavtalen skal regnes med i den daglige og ukentlige arbeidstid. 5.1 ARBEIDSTID KY vil arbeide for at det gis rom for fleksible arbeidstidsordninger individuelt tilpasset den enkeltes livssituasjon. KY vil kreve at alle unntak fra arbeidsmiljøloven skal kompenseres.

5 5.2 PENSJON KY vil arbeide for at seniorpolitiske tiltak skal starte 5 år før første mulige pensjonsalder. KY vil arbeide for at pensjonen i staten skal være best mulig. KY vil at særaldersgrensene består eller forbedres. KY vil arbeide for at alle variable tillegg blir pensjonsgivende. KY vil ha et rettferdig pensjonssystem som ikke er dårligere enn dagens system. 6. STRAFFEGJENNOMFØRING KY vil arbeide for at det er samsvar mellom de ulike etater i strafferettskjeden. Det vil si at en budsjettøkning i som gir kapasitetsøkning i politi og/eller domstolen også må gi budsjett- og kapasitetsøkning i kriminalomsorgen. KY mener at kriminalfaglige kriterier må avgjøre straffegjennomføringsformer, ikke budsjettmessige. KY vil kreve at 90 % belegg i realiteten er 100 %. Vi mener den bufferen på 10 % må være der i forhold til praktiske hensyn og bemanningsmessige hensyn. KY mener det må være en nulltoleranse for innsatte ved bruk av narkotika, alkohol og rusmidler for øvrig. KY vil arbeide for en hurtig overføring av utenlandske innsatte. KY vil være positive til nye tiltak i kriminalomsorgen, hvis det også følger nok midler med både til en startfase og varig drift. KY vil arbeide for at det blir spesialenheter der det er behov. Det være seg varetekt, utenlandske innsatte etc. KY vil arbeide for opprettelse av et Kriminalomsorgsdirektorat som er utskilt fra Justisdepartementet og fysisk blir lokalisert i Oslo. KY vil arbeide for en minst mulig byråkratisk organisering av kriminalomsorgen, med færrest mulig administrative ledd. Herunder også færre regioner enn i dag. 6.1 SIKKERHET KY vil arbeide for økt språkforståelse blant kriminalomsorgens tilsatte. KY mener alle innsatte skal kartlegges før straffegjennomføringsform velges. KY vil arbeide for en kategorisering av sikkerhetsnivå på alle enheter.

6 7. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KY skal arbeide for at arbeidsoppgaver står i forhold til de ressurser kriminalomsorgen får tildelt. KY skal være aktive bidragsytere for å fremme et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing og trakassering. KY skal aktivt samarbeide med vernetjenesten på alle nivåer. KY vil prioritere arbeidet med utvikling og gjennomføring av HMS-arbeid, herunder gode risikovurderinger. KY vil motarbeide vold og trusler på arbeidsplassen. KY vil at en bemanningsanalyse sett opp mot kriminalomsorgens arbeidsoppgaver, blir gjennomført som et naturlig ledd i internkontrollarbeidet. KY skal arbeide for at alle arbeidsplasser fyller gjeldende krav til arbeidsmiljø. KY krever at det er tilstrekkelig med godkjent verneutstyr, og at opplæring i bruk av tvangsmidler og annet verneutstyr blir gitt. KY vil at arbeidsklær og uniform, herunder distinksjoner, er av en slik funksjonalitet og utseende at det fremmer god måloppnåelse og yrkesstolthet. 7.1 IA KY skal være en aktiv part i å oppfylle intensjonen med avtalen om et inkluderende arbeidsliv. 8. LIKESTILLING KY skal arbeide aktivt for likestilling, og skal aktivt motarbeide forskjellbehandling basert på etnisitet, kjønn, religion, alder, funksjonshemning eller seksuell legning. 9. MEDBESTEMMELSE At det utvikles et partsamarbeid med felles forståelse av lover, regler og avtaler, som gir hver enkelt gjennom sin tillitsvalgte og ved egen deltagelse størst mulig innflytelse på egen arbeidssituasjon. KY vil at avtaler som fremmer samarbeid mellom partene gir de ansatte reell medbestemmelse og dermed bidrar til at virksomhetens mål blir nådd. KY skal være en pådriver for at Hovedavtalens 1 blir etterlevd.

7 10. VERVING Verving av nye medlemmer skal skje på et saklig og faktabasert grunnlag. Verving skal skje innenfor etiske rammer og prinsippet om organisasjonsfrihet skal respekteres. Vi skal til en hver tid ha ajourført informasjonsmateriale til bruk for verving. 11. MEDIA KY på alle nivåer skal være den foretrukne organisasjonen i alle media saker. 12. INTERNASJONAL VIRKSOMHET KY vil søke samarbeid med nordiske fagorganisasjoner. KY vil videreføre samarbeidet med europeiske fagorganisasjoner, gjennom EPSU.

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram N F F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND 1 Dagsorden punkt 7 Forslag til NFFs Handlingsprogram for perioden 2014-2018 Sentralstyrets innstilling Innhold

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014 2018

HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 DIN MAKKER HVER DAG HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 1 FORORD Norges Offisersforbund (NOF) er en forsvarer av rettighetene til militært tilsatte i Forsvaret og en pådriver for utviklingen

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Prinsipprogram og vedtekter

Prinsipprogram og vedtekter Prinsipprogram og vedtekter fo.no Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693 Sofienberg 0506 Oslo Besøksadresse: Mariboesgt. 13, 0183 Oslo Tlf. 02380 40 Prinsipprogram for FO Vedtatt på FOs 6. kongress mars

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR LOPPA KOMMUNE Utformet i samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. 1 INNHOLD 1. Innledning - Bakgrunn for lønnspolitisk plan 1.2 Mål med lønnspolitisk plan 1.3

Detaljer

I tillegg skal alle ansatte opptre i samsvar med The Hydro Way, slik det er slått fast i Hydro s Business Principles.

I tillegg skal alle ansatte opptre i samsvar med The Hydro Way, slik det er slått fast i Hydro s Business Principles. 1 FORMÅL Hovedformålet med vår personalpolitikk er å legge til rette for at Hydro skal nå sine forretningsmål. Ved å definere de gjensidige forpliktelsene som gjelder for Hydro og selskapets ansatte, skaper

Detaljer

Innkalling til styremøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS

Innkalling til styremøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS Innkalling til styremøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS Tirsdag 24. februar 2015 kl.18.00 Møtet holdes på Krisesenterets møterom i underetasjen (adr. Langbakken 9) Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Prinsipprogram for YS Vedtatt på ekstraordinær kongress 19.09.2001

Prinsipprogram for YS Vedtatt på ekstraordinær kongress 19.09.2001 Prinsipprogram for YS Vedtatt på ekstraordinær kongress 19.09.2001 INNHOLD 1. Innledning 3 2. Visjon 4 3. Utfordringer 5 4. Samfunnspolitikk 7 4.1 Verdier 7 4.2 Samfunnspolitiske prinsipper 7 4.2.1 Enkeltmennesket:

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lønnspolitisk handlingsplan LEKA KOMMUNE Vedtatt av / -2015 Innledning: Av Hovedtariffavtalen følger at lønnssystemet i kommunal sektor forutsetter en lokal lønnspolitikk. Den lokale lønnspolitikken

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Strategi. handlingsplan 2002. Telenor Sivilingeniørforening

Strategi. handlingsplan 2002. Telenor Sivilingeniørforening 1 (10) Strategi og handlingsplan 2002 Telenor Sivilingeniørforening Vedtatt på Årsmøte 2002-02-26 Innhold 2 (10) Om dette dokumentet 3 Foreningside 4 Foreningspolitisk grunnlag og strategi 5 Lønns- og

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer i VAM Innhold

Lønnspolitiske retningslinjer i VAM Innhold Lønnspolitiske retningslinjer i VAM Innhold 1. Arbeidsgiverpolitikk... 2 1.1 Mål for lokal lønnspolitikk i VAM... 3 1.2 Tariffavtaler... 3 2. Overordnede lønnspolitiske kriterier... 4 2.1 Ved rekruttering/ansettelse

Detaljer

HR-politikk for forsvarsbygg

HR-politikk for forsvarsbygg HR-politikk for Forsvarsbygg 1 Våre verdier Overordnet HR-politikk for Forsvarsbygg Fokusert Vi har fokus på hva kundene har behov for Våre prosesser og leveranser skal gjøre at kundene når sine mål Vi

Detaljer

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE Innholdsfortegnelse Velkommen... 3 Personellforbundets historie... 4 Personellforbundets formål... 4 Hvem kan bli medlemmer i Personellforbundet?... 4 Jobben som tillitsvalgt...

Detaljer

Personalpolitikk i NPE

Personalpolitikk i NPE Personalpolitikk i NPE April 2010 Oppdatert (status og tiltak) pr. 1.1.2011 Innholdsfortegnelse Personalpolitikk i NPE... 2 Arbeidsmiljø... 3 Medbestemmelse... 3 Medarbeidersamtaler... 4 Kompetanseutvikling...

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Sak 4: Lønn og pensjon

Sak 4: Lønn og pensjon Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

TILPASNINGSAVTALE FOR ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN

TILPASNINGSAVTALE FOR ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN TILPASNINGSAVTALE FOR ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN 1. FORMÅL OG INTENSJONER MED TILPASNINGSAVTALEN Denne avtalens siktemål er å legge grunnlag for en medbestemmelsesordning i Arbeids- og velferdsetaten som

Detaljer

Personalpolitikk for Universitetet i Agder for perioden 2012-2015

Personalpolitikk for Universitetet i Agder for perioden 2012-2015 Personalpolitikk for Universitetet i Agder for perioden 2012-2015 Personalpolitikken skal være et redskap som fremmer best mulig forvaltning av den menneskelige ressurs Universitetet i Agder (UiA), rår

Detaljer

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet Innhold 1. Anvendelse og hensikt.... 2 2. Referanser.... 2 3. Definisjoner.... 2 4. Ansvar og myndighet.... 2 4.1 Ansvar og myndighet i kvalitetsarbeidet...

Detaljer

Tilpasningsavtale. for. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (virksomheten)

Tilpasningsavtale. for. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (virksomheten) Tilpasningsavtale for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (virksomheten) Inngått den 20. mai 2009 mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (virksomheten) og LO, YS-S, Akademikerne,

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Side 1 av 11 Vadsø kommune LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE Vedtatt av Vadsø bystyre 22.04.2008 RÅDMANNEN Side 2 av 11 INNHOLD 1. Innledning 2. Mål for lønnspolitikken 3. Stillinger og lønn 3.1

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner

HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner APRIL 2014 Lokal lønnspolitikk Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter at partene utarbeider en lokal lønnspolitikk,

Detaljer

PRINSIPPROGRAM FOR KONGRESSPERIODEN 2015 2020

PRINSIPPROGRAM FOR KONGRESSPERIODEN 2015 2020 PRINSIPPROGRAM FOR KONGRESSPERIODEN 2015 2020 Fellesorganisasjonen (FO) organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. FO har som hovedmål å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer