Årsmelding 2006 AKTUELL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no"

Transkript

1 Årsmelding 2006 AKTUELL

2 Årsmelding 2006 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

3

4 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGSFORBUND (NFF) Egen organisasjon Foreninger Nedleggelse av foreninger Opprettelse av foreninger Medlemsbevegelsen Verving og profilering Utmerkelser Forbundets gullmerke Forbundets hedersbevis LOs jakkemerke med diplom Forbundets æresmedlemmer Landsstyret Sentralstyret Forbundsstyret Det sentrale arbeidsutvalget og administrasjon Kontrollkomiteen Forhandlingsutvalget NFFs representasjon i diverse råd, utvalg og styrer Kriminalomsorgens aspirantnemnd Det sentrale arbeidsmiljøutvalget for kriminalomsorgen (SAK) Det sentrale tilsettingsrådet i kriminalomsorgen IT-utvalget i kriminalomsorgen Styringsgruppe felles datasystem for turnusberegning Styringsgruppe - NEK Fengsel- og friomsorgens Idrettsforbund (FIF) Utvalget som skal utrede uniformsutvalgets fremtid Uniformsutvalget Sentral likestillings- og ikkediskrimineringstillitsvalgt Nordiske Fengselsfunksjonærers Union (NFU) Landsorganisasjonen i Norge (LO) Representantskap og kongress Sekretariatet Komiteen for bank, personforsikring og sparing i SpareBank Forsikringskomiteen for NFF og SpareBank Fellesutvalget for LOfavørprodukter IA-avtalen, referansegruppe Referansegruppe i LO for endringer i HMS-regelverket LOs IKT utvalg LOs utvalg for Synlighet, nærhet og stolthet LOs homoutvalg LO Stat og Stiftelsen Aktuell LO Stats arbeidsutvalg Styret i LO Stat Representantskapet i LO Stat Kontrollkomiteen i LO Stat Styret i Stiftelsen Aktuell LO Stats rolle i offentlig sektor, organisasjonsutviklingsprosjekt KONFERANSER, SEMINARER, KURS M.M Konferanser og seminarer Konferanse om ny Arbeidsmiljølov LO Stats fylkeskarteller, konferanse om kriminalpolitikk Nordisk spesialseminar i LO Stat Konferansen «Dømt til samfunnsstraff» Brobyggerprosjektet Fagseminar om kontaktbetjentordningen Fagseminaret Faget i fokus «See the difference» LO Kompetanse Erfaringskonferanse Konferanse om økonomistyringsreformen Landskonferanse for LO Stats fylkeskartell Nordisk forsikringskonferanse Strafferettskonferanse i Oslo Seminar «Arbeidsdriften og strategien videre» Konferanse om NAV-reformen Kartellkonferansen på Gol

5 3.2 Kursvirksomhet Forbundets egen kursvirksomhet Fordeling av kursmidler LO Stat-kurs AOF Representantskap Region sørvest Region nord Region sør Region nordøst Region øst INFORMASJON Informasjon fra forbundet BEMANNING, NYE STILLINGER, TURNUS OG ARBEIDSTID Bemanning Personalsituasjonen i sikkerhetstjenesten bemanningsprognoser Nye stillinger i kriminalomsorgen Hustad fengsel Miljøterapeuter som fengselsbetjenter i kriminalomsorgen Ufaglært arbeidskraft Alenevaktordninger i kriminalomsorgen Kartlegging av behovet for stillinger i friomsorgen Turnus og arbeidstid timers arbeidsdag forsøksprosjekt Utvidet mulighet for sammenhengende arbeidstid på 16 timer Aml PERSONALPOLITIKK Pensjonskommisjonens innstilling Seniorpolitikk i kriminalomsorgen Personalreglementet for aspirantene Tilsettingsrådene Tilsettingsrådet Bergen fengsel representasjon fra Osterøy Forslag til endringer i personalreglementet for kriminalomsorgen Dispensasjon fra kravene for tilsetting av hundefører region sørvest Yrkesskadesaker Andre saker Kontroll av tilsatt med narkotikahund Medlem Beskyldinger fra innsatt Medlem , avskjedssak Attføring/rehabilitering medlem Medlem , fysisk test KRUS Medlem usakelig oppsigelse Medlem søknad på fengselsskolen Medlem avskjedssak Mistillit mot direktøren for Ringerike fengsel BUDSJETT FOR KRIMINALOMSORGEN Evaluering og videreutvikling av resultatindikatorene Tildelingsbrevet posten i budsjettet for Revidert budsjett Bjørgvin fengsel Budsjettet for Tildelingsbrev, budsjettet Forslag til budsjett for LØNNS- OG TARIFFPOLITIKK Evaluering av hovedtariffavtalen i staten Avledet forhandlingsrett etter tjenestetvistloven STL/KY/KLF Lønnspolitikk i kriminalomsorgen Lokal lønnspolitikk i regionene Basislønn Lønnsnivået for fengselsførstebetjenter regionale arbeidsgrupper Tariffoppgjøret pr. 1. mai Sentralt justeringsoppgjør pr. 1. juli Lokale lønnsforhandlinger pr. 1. august

6 8.6.1 Lokale lønnsforhandlinger i KITT Forhandlinger etter Hovedtariffavtalen pkt Medlem , region øst Medlem , region øst Medlem , region øst Medlem , region øst Medlemmene og , region øst Medlem , region øst Medlem , region øst Medlem , region nordøst Medlem , region nordøst Medlemmene , , og , region sør Medlem , region sør Medlemmene og , region sør Medlemmene , og , region sør Medlemmene og , region sørvest Uorganisert tilsatt i region sørvest Reforhandling av 30 lønnstrinn, jfr lokalt lønnsoppgjør, region vest Medlem , region nord Medlem og , region nord Medlem , region nord Medlemmene , , , og i KITT Medlem , KITT Hovedvernombudet for kriminalomsorgen Øvrige lønnssaker Lønn under tjeneste i «Styrkebrønnen», medlem Særavtale om tjenestegjøring i internasjonale oppdrag Fengselsaspiranter som timebetalte ekstrabetjenter Revisjon av særavtalen for trenignssentervirksomheten REKRUTTERING - UTDANNINGSSPØRSMÅL (KRUS) Rekruttering Praksisfengsler i 2006/ Ny utdanning i kriminalomsorgen Lederutvikling ARBEIDSMILJØSAKER Arbeidsmiljøet i kriminalomsorgen - arbeidstilsynets satsning «Trygg kriminalomsorg» Arbeidsforholdene ved Vadsø fengsel Arbeidsmiljøet i Kriminalomsorgen region vest Det sentrale arbeidsmiljøutvalget for kriminalomsorgen Hovedverneombudet i kriminalomsorgen Sikkerhet for tilsatte i kriminalomsorgen Referansegruppe for sikkerhet i friomsorgen/sifo Tvangsmiddelutvalget i kriminalomsorgen - verneutstyr Vold og trusler mot tilsatte i kriminalomsorgen Trening og mosjonering i arbeidstiden for tilsatte i kriminalomsorgen Sykefraværet i kriminalomsorgen IA-avtalen LO og NHO Medlem Tilrettelagt tjeneste AKAN-avtalen KRIMINALOMSORGEN - FAGLIGE SPØRSMÅL Møter med politisk ledelse i Justisdeptet. og med justiskomiteen i Stortinget Fagligpolitisk justiskonferanse Samarbeid med Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) Etablering av overgangsboliger Referansemålinger i kriminalomsorgen Strategi for strukturen i kriminalomsorgen Offender Assessment System OASys Vedlikehold, modernisering og bygging i kriminalomsorgen Nytt fengsel i Halden - region øst

7 Oslo fengsel, modernisering - region øst Ny åpen avdeling for kvinner - Bredtveit fengsel, forvaringsog sikringsanstalt Ullersmo fengsel - modernisering - region nordøst Utvidelse av Drammen fengsel - region sø Utbygging av Vik fengsel region vest Utredning om nytt fengsel i Indre Salten i Nordland region nord Vadsø fengsel - åpen avdeling - region nord Nytt fengsel i Agder-området - Kristiansand fengselsforening Tromsø fengsel lukket avdeling -nytt tilbygg Beleggs- og kapasitetssituasjonen i fengslene herunder dublering Soningskøen Rask reaksjon - tiltak mot soningskø og for bedre innhold i soningen Dublering Hof fengsel - beleggskapasitet Storfengselsutreding Bekjempelse av rus i kriminalomsorgen Narkotikaprogrammet Drug Court Promilleprogram som landsdekkende ordning Prøveprosjekt med svettetest av innsatte Uniformsavtalen i kriminalomsorgen Uniformsreglementet Uniformsutvalget i kriminalomsorgen Den fremtidige arbeidsdriften Elektronisk overvåkning i kriminalomsorgen Friomsorgen Innsatte med psykiske lidelser Felles datasystem for turnusberegning i kriminalomsorgen Kontaktbetjentordningen Nytt etatssystem i kriminalomsorgen Høringer Utkast til retningslinjer om gjennomføring av forvaring Hurtigere behandling av straffesaker - høring HOVEDAVTALEN I STATEN Tilpasningsavtalen til Hovedavtalen Brudd på Hovedavtalen, Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt Brudd på Hovedavtalen - KSF Praktisering av hovedavtalen - Avslag på søknad om tjenestefri til kurs Brudd etter hovedavtalens 17 - sammenslåing og flytting av underkontorene i friomsorgen i Akershus Hovedavtalens LIKESTILLING FENGSEL- OG FRIOMSORGENS IDRETTSFORBUND INTERNASJONALT SAMARBEID Nordisk tjenestemannsutveksling Medlemskap i ICPA NFF SOM AKTIV MEDSPILLER I MOT RÅDET FOR PSYKISK HELSE SAMARBEID MED POLITIETS FELLESFORBUND FORSIKRINGER LOfavør Grunnforsikringen LOfavør Fritidsulykkesforsikring LOfavør Kollektiv hjemforsikring LOfavør Kollektiv reiseforsikring LOfavør Toppsikring på kollektiv hjemforsikring LO favør Toppsikring på reiseforsikringen NFFs frivillige gruppelivsforsikring FFs frivillige ulykkesforsikring

8 19.9 LOs samleforsikring for tillitsvalgte LOfavør Barneforsikring LOfavør Ulykkesforsikring LOfavør Bilforsikring LOfavør Husforsikring JUSTISVAKTMESTER ARNE BERGER OG HUSTRUS LEGAT VEDLEGGENE Medlemsbevegelsen Medlemmene som er tildelt en utmerkelse Oversikt over deltakere på NFFs kurs Oversikt over deltakere på LO Stat kurs Pressemeldinger Tilsettingsrådene i kriminalomsorgen Basislønn Oversikt over kvinneandelen i NFF

9 .

10 1. Innledning Årsmeldingen omfatter forbundets arbeid i perioden 1. januar -31. desember Saker som var til behandling i 2006, og som først ble avsluttet mens årsmeldingen var under skriving i 2007 er tatt med i meldingen hva gjelder resultatet av behandlingen. Mange av sakene er s.k løpende saker og eksempler på dette er budsjett, bemanningssaker og modernisering, vedlikehold og bygging i kriminalomsorgen. Saker kan versere gjennom flere år og der det har vært hensiktsmessig er det tatt med et kort sammendrag over tidligere års behandling. Det er forsøkt å gi en samlet og representativ oversikt over de viktigste sakene forbundet har arbeidet med i Plasshensyn har imidlertid gjort det nødvendig å prioritere, men årsmeldingen gir en god oversikt over forbundets engasjement gjennom sakene og saksområdene som omtales i meldingen. Forbundet mener at årsmeldingen er en nyttig kilde til informasjon for tillitsvalgte og medlemmer som ønsker mer kunnskap og innsikt om forbundets virke i og utenfor kriminalomsorgen. Årsmeldingen er forberedt av forbundets administrasjon og det sentrale arbeidsutvalget. Den er behandlet og godkjent av sentralstyret. 2. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) 2.1 Egen organisasjon Forbundets landsmøte november behandlet og vedtok omfattende endringer i forbundets sentrale organisasjonsledd. Det vises til eget referat fra landsmøtet. Både forbunds- og landsstyret ble nedlagt. Det ble opprettet nye sentrale organisasjonsledd benevnt som sentralt arbeidsutvalg og sentralstyret. Tidligere har nestledervervet i forbundet ikke vært plassert på forbundskontoret. Landsmøtet vedtektsfestet at nestlederen skal være blant forbundets tillitsvalgte på forbundskontoret. Antallet tillitsvalgte på forbundskontoret er ikke endret og de fire som ble valgt utgjør administra- sjonen og det sentrale arbeidsutvalget. De sitter i sentralstyret sammen med de seks lederne for forbundets regionavdelinger. Sentralstyret utgjør til sammen 10 personer. Det ble opprettet en landsomfattende lederforening for fengsels- og friomsorgsledere. Roar Øvrebø ble valgt som seniorrådgiver frem til 1. juni Aspirantmedlemskap Forbundet søkte LO i brev av 18. august om å få godkjent forbundets aspirantmedlemmer som studentmedlemmer i LO fra I brev av innvilget LO søknaden. Det fremgår av brevet at det er gitt dispensasjon fra høyskolekravet og minimumskontingent til LO. Dispensasjonen fra høyskolekravet er gitt inntil videre, mens ordningen med kontingentfritak gjelder fra og foreløpig for en periode på to år. Fra 1. januar har forbundets aspirantmedlemmer gratis medlemskap. De blir først satt på ordinært kontingenttrekk i forbindelse med plassering i pliktåret. Aspirantmedlemmene får videre gratis innboforsikring av forbundet. De øvrige kollektive forsikringer er frivillige i aspiranttiden. Aspirantenes medlemsstatus er tatt inn i vedtektene, jfr 3 pkt Foreninger Forbundet har seks regionavdelinger som til sammen har 67 lokalforeninger knyttet til seg. Disse foreningene fordeler seg slik på den enkelte avdeling: NFF i region øst: 12 foreninger, NFF i region nordøst: 12 foreninger, NFF i region sør: 18 foreninger, NFF i region sørvest: 8 foreninger, NFF i region vest: 7 foreninger, NFF i region nord: 10 foreninger. Utover dette har forbundet en landsdekkende enhetslederforening, en forening for de tilsatte ved KRUS, en for aspirantene ved KRUS og en forening ved KITT Nedleggelse av foreninger Landsmøtet vedtok å opprette en landsomfattende 9

11 forening for fengsels- og friomsorgsledere. Denne foreningen erstattet de tidligere seks regionale lederforeningene. Disse ble nedlagt samtidig som den nye foreningen ble operativ fra 7. desember Følgende seks enhetslederforeninger ble medlagt: Dagliglederforeningen i region øst, NFFs fengselslederforening i nordøst, Enhetslederforeningen i region sør, Enhetslederforeningen i region sørvest, Enhetslederforeningen i region vest og Foreningen for enhetsledere i region nord. Lederforeningen i region øst ble nedlagt 15. februar Opprettelse av foreninger Følgende foreninger ble dannet i 2006: Ravneberget Fengselsforening som organiserer de ansatte ved nye Ravneberget fengsel i Sarpsborg ble stiftet den 26. juni NFF Bjørgvin fengsel som organiserer de ansatte ved nye Bjørgvin fengsel i Bergen ble stiftet den 11. oktober Bruvoll Fengselsforening som organiserer de ansatte ved nye Bruvoll fengsel i Nord-Odal ble stiftet den 13. oktober NFFs enhetslederforening som organiserer fengsels- og friomsorgsledere i hele landet ble stiftet på Quality hotell Gardermoen den 7. desember 2006 etter vedtak på landsmøtet i Følgende tre foreninger ble formelt godkjent som foreninger etter landsmøtevedtak: Fengselsskolens Tjenestegruppe som organiserer aspirantene i teoriåret, KRUS-ansattes Tjenestegruppe/KAT som organiserer de ansatte ved KRUS og KITT NFF-forening som organiserer de ansatte i KITT. Disse tre siste omtalte foreningene er tilsluttet forbundet sentralt. 2.2 Medlemsbevegelsen Ved utgangen av 2005 hadde forbundet 3038 medlemmer. I løpet av 2006 har antallet medlemmer økt med 37 til 3075 medlemmer, som innebærer 10 flere betalende medlemmer og en økning i antallet pensjonister/fritatte med 27. Ved årets begynnelse hadde forbundet 2386 betalende medlemmer og ved årets slutt Av antallet betalende medlemmer ved årets slutt var det 914 kvinner som utgjør 38 prosent av det totale medlemstallet. Dette tallet er èn prosent høyere enn ved årets begynnelse. Pensjonister og medlemmer med kontingentfritak, utgjorde ved utgangen av medlemmer eller 22 prosent av den totale medlemsmassen. Dette er en prosent høyere enn året før. I 2006 meldte 262 ansatte seg inn i forbundet. Av disse kom 28 fra Sosialtjenestemennenes landsforbund (STL.) I 2006 meldte 269 medlemmer seg ut av forbundet. Dette tallet omfatter også de medlemmer som er døde i perioden. For øvrig viser statistikken følgende: 83 medlemmer sluttet i etaten, 97 gikk over til STL 4 gikk ut og forble uorganiserte 45 gikk av med alderspensjon og 24 gikk av med uførepensjon. Oversikt over medlemsbevegelsen for 2006, se vedlegg nr Verving og profilering Med utgangspunkt i medlemsutviklingen har forbundet gjennom hele 2006 arbeidet aktivt med verving og profilering i kriminalomsorgen. Forbundet engasjerte Argument, et firma som er spesialister innen medie- og profileringsvirksomhet i den hensikt å forsøke finne frem til hva medlemmene mener om forbundet og konkurrentene og hvordan forbundet best burde presentere sitt budskap overfor ansatte i kriminalomsorgen. Argument la frem sine resultater etter sommerferien og disse ble lagt til grunn for forbundets videre arbeid. 10

12 Fra tidligere har forbundet gitt ut retningslinjer i forbindelse med rekruttering/verving av nye medlemmer. Det ble også utgitt en egen vervebrosjyre i Forbundet har hatt gående en vervekampanje gjennom hele Ververne kunne ta ut vervepremier som for eksempel 8 flakslodd, USB-minnebrikke, MP-3 spiller, digitalkamera og reisegavekort. For å få disse premiene måtte medlemmet verve fra 1 til 5 medlemmer. Ververne fikk 1 poeng pr. vervet medlem og kunne spare poeng for å ta ut vervepremier som krever mer enn ett poeng som for øvrig gjaldt 8 flakslodd eller USB-minnebrikke. Alle ververne gjorde opp sin vervekonto ved årets slutt. De som var registrert som ververe deltok for øvrig i trekningen av et reisegavekort til en verdi av ,- kroner ved årets slutt. Av innkjøpte profileringsartikler i 2006 nevnes: Tidsplanlegger med medlemmets navn og forbundets logo til nye medlemmer. Den ble fra oktober erstattet med en kvalitetspenn med NFF logo og det nye medlemmets navn. Er også til salg til alle medlemmer for kr. 198,-. Av andre profileringsartikler nevnes : almanakker skrivebordunderlag kryssordblyanter kulepenner lightere Post-it-blokker klistremerker påskeegg til teoriårsaspirantene. Norges Lover til teoriårsaspiranter ryggsekker og minnebrikke til alle aspirantmedlemmer og minnebrikker til aspirantene. Forbundet ga i 2006 bokstøtte på 1000,- kroner i teoriåret til alle aspiranter som er medlemmer, og 500,- kroner til aspirantmedlemmer på studie- eller evalueringsturer. Forbundets dag Forbundet startet i 2005 med besøk på arbeidsplassene under paraplyen «Forbundets dag». Besøkene gjennomføres ved at tillitsvalgte fra forbundskontoret sammen med representanter fra SpareBank 1/Forsikring sentralt og lokalt, samt regionale tillitsvalgte i NFF møter lokalforeningens medlemmer og tillitsvalgte på arbeidsplassen. Det blir avholdt en uhøytidelig spørrekonkurranse blant alle ansatte og vinnerne får flotte premier. Forbundet gjennomførte følgende bedriftsbesøk i 2006: Kongsvinger fengsel 23. januar Ullersmo fengsel 1. februar Åna fengsel 14. februar Stavanger fengsel 15. februar Drammen fengsel 22. mars Vestfold friomsorgskontor 9. juni Tromsø fengsel 24. oktober Hustad fengsel og friomsorgen i Molde 25. oktober Etter de tilbakemeldinger som blir gitt er dette et positivt tiltak og det vil bli videreført i Utmerkelser Forbundets gullmerke Forbundets gullmerke for 25 års sammenhengende yrkesaktivt medlemskap ble i 2006 tildelt 31 medlemmer Forbundets hedersbevis Forbundets hedersbevis tildeles for 30 års sammenhengende yrkesaktivt medlemskap forut for fratreden fra stilling i kriminalomsorgen. Hedersbeviset deles ut når medlemmet blir pensjonist. I 2006 fikk 16 medlemmer hedersbeviset LOs jakkemerke med diplom LO s jakkemerke med diplom for 40 års sammenhengende medlemskap i Landsorganisasjonen i Norge ble i 2006 delt ut til 22 medlemmer. Oversikt over medlemmer som er tildelt utmerkelse, se vedlegg nr

13 2.4.4 Forbundets æresmedlemmer Forbundet har følgende æresmedlemmer: Synnøve Nilsen - i 1987 Anfinn Liland - i 1994 Dagfinn Nordlund - i Landsstyret Landsstyret som fungerte frem til landsmøtet hadde følgende sammensetning: 1. Forbundsleder Roar Øvrebø 2. Nestleder Jorunn Foss 3. Forbundssekretær Rita Bråten 4. Styremedlem Stein Olav Erlandsen 5. Styremedlem Arnfinn Haaland 6. Styremedlem Live Jetlund Personlig varamedlem: 7. Rune Bergene nordøst Morten Røer sørvest 8. Anne Hagen Fevang sør Stein Bismo sør 9. Jorid Rishaug øst Else Jette Sveen nordøst 10. Egil Espeland sørvest Marit Lorås øst 11. Tove A. Burchardt nord Margrethe Ådland vest 12. Geir Bjørkli øst Kay H. Sudland sør 13. Asle Aase sør Pål Diesen nordøst 14. Harald Åsaune vest Kjartan Helland vest 15. Hilde Myhrer øst Heidi Slapø nord 16. Hilde Abøl sørvest Siri Aasheim sørvest 17. Terje A. Torbjørnsen nord Snorre Storli nord 18. Terje Haugan sør Trond Nilsen øst Landsstyremedlem Hilde Myhrer er forbundets likestillingstillitsvalgte. Landsstyret var i 2006 samlet tre ganger. 2.6 Sentralstyret Etter landsmøtet 2006 ble sentralstyret forbundets høyeste myndighet i landsmøteperioden og har følgende sammensetning: 1. Forbundsleder Geir Bjørkli 2. Forbundsnestleder Rita Bråten 3. Forbundssekretær Asle Aase 4. Hovedkasserer Harry Jakobsen 5. Leder NFF i region nord Stein Olav Erlandsen 6. Leder NFF i region vest Jorunn Foss 7. Leder NFF i region nordøst Rune Bergene 8. Leder NFF i region sør Roar Stensnes 9. Leder NFF i region sørvest Arnfinn Haaland 10. Leder NFF i region øst Dan-Henning Ness 2.7 Forbundsstyret Forbundsstyret besto frem til landsmøtet av forbundsleder Roar Øvrebø, forbundsnestleder Jorunn Foss, forbundssekretær Rita Bråten og forbundsstyremedlemmene Arnfinn Haaland, Live Jetlund og Stein Olav Erlandsen. Forbundsstyret avholdt 6 møter i De region tillitsvalgte som ikke var medlem av forbundsstyret deltok som observatører i alle møtene. 2.8 Det sentrale arbeidsutvalget og administrasjon Forbundsleder Geir Bjørkli, forbundsnestleder Rita Bråten, forbundssekretær Asle Aase og hovedkasserer Harry Jakobsen utgjør forbundets administrasjon og det sentrale arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget hadde to møter i Kontrollkomiteen Besto frem til landsmøtet av: leder May Lise Olsen, region øst medlem Olav Johansen, region sørvest varamedlem Heidi Rongved, region vest varamedlem Leif Skaug, region øst Følgende medlemmer ble valgt inn i den nye kontrollkomiteen på landsmøtet: Leder Hilde Myhrer, region øst medlem Terje Torbjørnsen, region nord medlem May Lise Olsen, region øst varamedlem Roger Johansen, region nordøst varamedlem Ketil Vevatne, region sørvest 12

14 2.10 Forhandlingsutvalget Forhandlingsutvalget besto frem til landsmøtet av forbundsleder Roar Øvrebø, forbundsnestleder Jorunn Foss og forbundssekretær Rita Bråten. I saker som bare gjelder friomsorgen, tiltrådte en representant fra friomsorgen forhandlingsutvalget. Etter landsmøtet består forhandlingsutvalget av forbundsleder Geir Bjørkli, forbundsnestleder Rita Bråten og forbundssekretær Asle Aase. I saker som bare gjelder friomsorgen, KITT og KRUS tiltrer en representant fra friomsorgen, KITT og KRUS forhandlingsutvalget NFFs representasjon i diverse råd, utvalg og styrer Kriminalomsorgens aspirantnemnd Frem til landsmøtet var forbundsleder Roar Øvrebø forbundets representant i aspirantnemnda i kriminalomsorgen. Etter landsmøtet ble forbundsleder Geir Bjørkli oppnevnt som forbundets representant i aspirantnemnda, med forbundsnestleder Rita Bråten som personlig vararepresentant Det sentrale arbeidsmiljøutvalget for kriminalomsorgen (SAK) Frem til landsmøtet var forbundsleder Roar Øvrebø fast representant i SAK, med forbundssekretær Rita Bråten som personlig vararepresentant. Etter landsmøtet ble forbundsleder Geir Bjørkli oppnevnt som fast representant i SAK, med forbundsnestleder Rita Bråten som personlig vararepresentant. Se for øvrig punkt 10.2 der omtalen av SAK s arbeid i 2006 fremgår Det sentrale tilsettingsrådet i kriminalomsorgen Forbundssekretær/forbundsnesteleder Rita Bråten er representant i det sentrale tilsettingsrådet, med landsstyremedlem/forbundssekretær Asle Aase som vararepresentant IT-utvalget i kriminalomsorgen Frem til landsmøtet var Arne Andreassen, Haugesund Fengsels- og Friomsorgsforening forbundets sentrale IT-tillitsvalgte. Etter landsmøtet er det ikke utpekt noen ny IT-tillitsvalgt Styringsgruppe felles datasystem for turnusberegning Forbundssekretær/forbundsnestleder Rita Bråten er forbundets representant i styringsgruppen som vurderer felles datasystem for turnusberegning i kriminalomsorgen. Regiontillitsvalgte Hilde Myhrer satt i prosjektgruppen. Kriminalomsorgen region øst har ansvaret for prosjektet Styringsgruppe - NEK Forbundssekretær/forbundsnestleder Rita Bråten er forbundets representant i styringsgruppen som vurderer nytt elektronisk etatssystem for kriminalomsorgen Fengsel- og friomsorgens Idrettsforbund (FIF) Forbundets representant i styret i Fengsel- og friomsorgens Idrettsforbund (FIF) var sekretær Kirsti H. Hansen med forbundssekretær Rita Bråten som vararepresentant. Det er ikke oppnevnt ny representant fra forbundet i forbindelse med valg til nytt styre på Idrettstinget i Se punkt 14 som omhandler FIF Utvalget som skal utrede uniformsutvalgets fremtid Forbundssekretær Asle Aase ble oppnevnt som forbundets medlem i utvalget Uniformsutvalget Frem til landsmøtet var forbundssekretær Rita Bråten representant i uniformsutvalget. Etter landsmøtet ble forbundssekretær Asle Aase oppnevnt som forbundets medlem i uniformsutvalget Sentral likestillings- og ikkediskrimineringstillitsvalgt Frem til landsmøtet var regiontillitsvalgt Hilde Myhrer forbundets likestillingstillitsvalgt. Etter landsmøtet ble leder av NFF i region øst Dan-Henning Ness oppnevnt som forbundets sentrale likestillings- og ikkediskrimineringstillitsvalgt, med leder av NFF i region vest Jorunn Foss som vararepresentant. 13

15 2.12 Nordiske Fengselsfunksjonærers Union (NFU) Fra NFF sitter følgende personer i sekretariatet i unionen: Roar Øvrebø, leder Rita Bråten, sekretær/kasserer 2.13 Landsorganisasjonen i Norge (LO) Representantskap og kongress Frem til landsmøtet representerte forbundsleder Roar Øvrebø forbundet i LOs representantskap og kongress. Vararepresentant var forbundsnestleder Jorunn Foss. Etter landsmøtet ble forbundsleder Geir Bjørkli oppnevnt som forbundets representant i LOs representantskap og kongress. Som vararepresentant ble forbundsnestleder Rita Bråten oppnevnt Sekretariatet Frem til landsmøtet hadde forbundsleder Roar Øvrebø observatørstatus i LOs sekretariat. Etter landsmøtet fikk forbundsleder Geir Bjørkli observatørstatus i LOs sekretariat Komiteen for bank, personforsikring og sparing i SpareBank 1 Hovedkasserer Harry Jakobsen sitter i komiteen Forsikringskomiteen for NFF og SpareBank 1 Forbundsleder Roar Øvrebø, hovedkasserer Harry Jakobsen og forbundsstyremedlem Live Jetlund satt i komiteen Fellesutvalget for LOfavørprodukter Hovedkasserer Harry Jakobsen sitter i fellesutvalget IA-avtalen, referansegruppe LO har satt ned en referansegruppe som utveksler informasjon i forhold til IA-avtalen. Forbundssekretær/forbundsnestleder Rita Bråten sitter i referansegruppen Referansegruppe i LO for endringer i HMS-regelverket LO satte ned en referansegruppe i forbindelse med endringer i HMS- regelverket. Målet med gruppa var å sikre oversikt og samordning mellom HMS-regelverket i forhold til de bebudede endringene i arbeidsmiljøloven. Regjeringen har som mål at et nytt regelverk skal gjøres gjeldende samtidig med en ny arbeidsmiljølov. Den nye loven ble iverksatt i 2006 uten at dette nye HMS- regelverket er på plass. Forbundet kommer tilbake til saken i årsmeldingen for Forbundssekretær Rita Bråten satt i referansegruppen LOs IKT utvalg Før landsmøtet satt hovedkasserer Harry Jakobsen i LOs IKT utvalg med forbundssekretær Rita Bråten som vara. Etter landsmøtet ble forbundssekretær Asle Aase oppnevnt med hovedkasserer Harry Jakobsen som vara LOs utvalg for Synlighet, nærhet og stolthet Hovedkasserer Harry Jakobsen er forbundets representant i utvalget LOs homoutvalg LOs utvalg for familie- og likestillingspolitikk vedtok at LOs ad hoc - utvalg for homofile og lesbiske arbeidstakere skal fortsette sitt arbeid som et underutvalg av dette. Det er vedtatt at underutvalget skal fungere i perioden og har fått navnet LOs homoutvalg. Forbundet er representert med Mette Salicath LO Stat og Stiftelsen Aktuell LO Stats arbeidsutvalg Frem til landsmøtet satt forbundsleder Roar Øvrebø i LO Stats arbeidsutvalg. Etter landsmøtet gikk forbundsleder Geir Bjørkli inn i arbeidsutvalget Styret i LO Stat Frem til landsmøtet representerte forbundsleder Roar Øvrebø forbundet i LO Stats styre. Forbundssekretær Rita Bråten var vararepresentant. Etter landsmøtet representerer forbundsleder Geir Bjørkli forbundet i LO Stats styre. Forbundsnestleder Rita Bråten er vararepresentant Representantskapet i LO Stat I 2006 ble det ikke avholdt representantskapsmøte i LO Stat. Se årsberetningen for 2004 for omtale av representantskapsmøtet i LO Stat. 14

16 Kontrollkomiteen i LO Stat Hovedkasserer Harry Jakobsen er medlem i kontrollkomiteen i LO Stat Styret i Stiftelsen Aktuell Forbundsleder Roar Øvrebø representerte forbundet i stiftelsens styre og generalforsamling i hele Vararepresentant er forbundssekretær Rita Bråten. Generalforsamlingen er på våren og den oppnevner nye representanter etter innstilling fra forbundene som er medlem av stiftelsen Aktuell. Jfr for øvrig forbundets vedtekter der det fremgår at forbundslederen skal sitte i styret i Stiftelsen Aktuell LO Stats rolle i offentlig sektor, organisasjonsutviklingsprosjekt LO Stat nedsatte en styringsgruppe som fikk i mandat å se på LO Stats rolle i offentlig sektor. Forbundet oppnevnte daværende forbundsnestleder Jorunn Foss som forbundets representant i styringsgruppa. Etter landsmøtet fortsetter regiontillitsvalgt Jorunn Foss i styringsgruppa. 3. Konferanser, seminarer, kurs m.m. 3.1 Konferanser og seminarer Konferanse om ny arbeidsmiljølov Gyldendal Arbeidsliv og AOF- Norge arrangerte konferanse om endringer i arbeidsmiljøloven den 24. januar i Folkets Hus. Forbundssekretær Rita Bråten var forbundets representant på konferansen LO Stats fylkeskarteller, konferanse om kriminalpolitikk Rogaland og Agder fylkeskartell arrangerte konferanse og årsmøte februar. Dag 2 var temadag med kriminalpolitikk i fokus. Forbundsleder Roar Øvrebø innledet på konferansen Nordisk spesialseminar i LO Stat LO Stat arrangerte 1. og 2. mars nordisk kartellseminar på Sørmarka kurs - og konferansesenter der temaet var det inkluderende arbeidsliv. Målsettingen med seminaret var å drøfte og å utveksle ideer og erfaringer innenfor området «inkluderende arbeidsliv» samt få innsikt og styrke kartellenes eget og felles arbeid. Forbundssekretær Rita Bråten deltok fra forbundet Konferansen «Dømt til samfunnsstraff» KRUS arrangerte konferansen «Dømt til samfunnsstraff» den 22. mars. KRUS hadde på oppdrag fra Justisdepartementet gjennomført en undersøkelse om samfunnsstraff med fokus på de domfelte. Resultatet fra undersøkelsen ble presentert på konferansen. Forbundssekretær Rita Bråten deltok fra forbundet Brobyggerprosjektet Faglig forum som er et tverrfaglig forum sammensatt av deltakere fra Oslo kommune og kriminalomsorgen la frem resultater fra Brobyggerprosjektet: «Mestring og muligheter for unge domfelte med somalisk og pakistansk bakgrunn» på en konferanse den 4. april. Forbundssekretær Rita Bråten deltok fra forbundet Fagseminar om kontaktbetjentordningen Forbundssekretær Rita Bråten deltok i arbeidsgruppen som satte opp programmet til det fagseminaret om kontaktbetjentordningen som ble avholdt på KRUS april. Følgende representerte forbundet på fagseminaret: Forbundssekretær Rita Bråten, Jorunn Foss region vest, Hilde Myhrer region øst, Asle Aase region sør, Tom Liland region sørvest, Svein Smalø region nord og Gry Gustavsen region nordøst Faget i fokus Fagseminaret «Faget i fokus» ble avholdt juni på KRUS. Tema var «Fra fengsel til friomsorg.» Forbundsnestleder Jorunn Foss representerte forbundet «See the difference» Rikspolisstyrelsen og polismyndigheten i Stockholms län arrangerte den august konferansen «See the difference» om diskriminering av homofile i arbeidslivet. Dan-Henning Ness tillitsvalgt fra Oslo fengsel, representerte forbundet på konferansen LO Kompetanse erfaringskonferanse Den 22. august ble det avholdt erfaringskonferanse på 15

17 Sørmarka under tittelen «LO Kompetanse status og framdrift». På møtet deltok flere LO-forbund. Fra NFF deltok forbundssekretær Rita Bråten. Målet med konferansen var å dele erfaringene man satt igjen med etter samarbeidet mellom forbundene og AOF og å gjøre LO Kompetanse enda bedre som opplæringsorgan Konferanse om økonomistyringsreformen Den 30. august arrangerte LO en konferanse om den nye økonomistyringsreformen. Professor Susan Newberry fra Australia innledet om erfaringene med økonomistyringsreformen fra New Zealand. I hennes doktoravhandling oppsummeres det med at reformen har ført til nedbygging av offentlig sektor og svekket den parlamentariske kontrollen over skattebetalernes penger. Selv om forholdene ikke er helt sammenlignbare her til lands er det all grunn til å se nærmere på de forsøkene som er gjort. For tiden pågår evaluering av disse forsøkene i Norge. Sekretær Kirsti H. Hansen deltok på konferansen Landskonferanse for LO Stats fylkeskarteller LO Stats fylkeskarteller avholdt landskonferanse september på Sørmarka. Forbundssekretær Rita Bråten deltok på konferansen 13. og 14. september Nordisk forsikringskonferanse Sparebank 1 avholdt nordisk forsikringskonferanse i Ålborg i Danmark september. Regiontillitsvalgt i region øst Hilde Myhrer deltok på konferansen Strafferettskonferanse i Oslo Friomsorgen i Oslo avholdt strafferettskonferanse den 10. oktober under temaet «Rusmisbruk og straff.» Forbundssekretær Rita Bråten deltok på konferansen Arbeidsdriften og strategien videre seminar Den oktober ble det arrangert et nasjonalt seminar på KRUS med temaet «Arbeidsdriften og strategien videre». Landsstyremedlem Terje Haugan representerte NFF på seminaret Konferanse om NAV-reformen Landsorganisasjonen i Norge (LO), Arbeiderpartiet (Ap) og Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF) arrangerte konferanse den 7. november i forbindelse med NAV- reformen. Forbundssekretær Rita Bråten deltok på konferansen Kartellkonferansen på Gol Nestleder Rita Bråten, forbundssekretær Asle Aase og sentralstyremedlem Rune Bergene deltok på LO Stats kartellkonferanse på Gol 29. november til 1. desember. I tillegg møtte seniorrådgiver Roar Øvrebø som en av gjestene. 3.2 Kursvirksomhet Forbundets egen kursvirksomhet Forbundets seks regionavdelinger har ansvaret for kursvirksomheten i regionene. I 2006 inngikk forbundet og LO -Kompetanse en ny avtale der det bl.a. fremgår at alle gjennomførte tiltak skal registreres i AOF. For arbeidet med registrering og rapportering av NFFs kursvirksomhet får AOF den til enhver tid gjeldende statstøtte. Partene er enige om å evaluere og reforhandle avtalen senest i oktober Fordeling av kursmidler Forbundsstyret fordelte kursbudsjettet for 2006 slik: Region øst: kr Region nordøst: kr Region sør: kr Region sørvest: kr Region vest: kr Region nord: kr LO skolen kr Materiell: kr Sentrale kurs kr Hovedtariffkurs kr AOF -kurs kr Totalt kr Oversikt over deltakere på kurs i regi av forbundet, se vedlegg nr LO Stat - kurs Av årsmeldingen for 2005 fremgår det at LO Stat og LO -Kompetanse har inngått en samarbeidsavtale. I følge avtalen skal LO Stat finansiere AOF/Sørmarkas toppskolering. Søknadene til disse tiltakene skal sen- 16

18 des som tidligere til AOF/Sørmarka, men forbundene må,etter at de har innvilget søknadene, sende dem til LO Stat. LO Stat har en egenandel pr. deltaker på kr 3000,- pr. uke. Forbundets medlemmer er aktive søkere og deltakere på kursene som arrangeres av LO Stat. Oversikt over deltakere på kurs i LO Stat, se vedlegg nr AOF Følgende har deltatt: Ytre miljøarbeid modul 2 May Torun Storaas, region øst Arbeidsmiljøskolen trinn 1 og 2 Mette Salicath, hovedverneombud Arbeidsmiljøskolen trinn 1 Inger Karijord, region sør Miljø og samfunn modul 3 May Torun Storaas, region øst Arbeiderbevegelsens kulturhistorie Roy Egil Tenold, region vest Konfliktløsning Nina Haarberg, region sørvest Bjørn Tore Gundersen, region sørvest LO skolen Ronny Slerire, region vest Modul 1 Veiledning, coaching og rådgiving Gry Gustavsen, region nordøst Roy Egil Tenold, region vest Kommunikasjonskurs for kvinner Evelyn Sondresen, region sørvest Grete Surdal, region sørvest Gunn Rage, region sørvest Hege I. J. Sandsmark, region sørvest Sandra Hidle, region sørvest Siv Hauge, region sørvest Bente Brattvoldengen, region sør Silje Nymoen, region sør Elin Berntsen, region vest Lillian Guttormsen, region region vest Linda Størdal, region nordøst Mona Eliassen, region nordøst Kontrollkomitekurs Jan Ove Skaug, region øst MoTo kurs Økonomiforståelse Trond Nilsen, region øst MoTo kurs Arbeidsrett Lover og avtaler Tommy Fredriksen, region sør MoTo kurs Medlemsverving og organisering Terje Aas, region sør Bente Bratvoldengen, region sør Mona Elissen, region sør Grunnkurs Data for seniorer Kjell Aspeli, pensjonist 3.3 Representantskapene i regionavdelingene i NFF NFF i region sørvest NFF i region sørvest avholdt representantskapsmøte september. Sekretær Kirsti H. Hansen deltok fra forbundet sentralt NFF i region vest NFF i region vest avholdt representantskapsmøte september. Ingen representasjon fra forbundet sentralt NFF i region nord NFF i region nord avholdt representantskapsmøte september. Forbundssekretær Rita Bråten representerte forbundet NFF i region sør NFF i region sør avholdt representantskapsmøte september. Forbundsleder Roar Øvrebø representerte forbundet sentralt NFF i region nordøst NFF i region nordøst avholdt representantskapsmøte september. 17

19 Forbundssekretær Rita Bråten deltok fra forbundet sentralt NFF i region øst NFF i region øst avholdt representantskapsmøte oktober. Forbundssekretær Rita Bråten deltok fra forbundet sentralt. 4. Informasjon 4.1 Informasjon fra forbundet Elektronisk tilgang til avtaleverk Den oktober ble det vedtatt i forbundsstyret å inngå avtale med Compendia om elektronisk tilgang til lover og avtaler i staten for en treårsperiode. Forbundsstyret ba videre om at kriminalomsorgens avtaleverk også ble gjort tilgjengelig i dette systemet. Det er håp om at dette vil bli et godt verktøy for tillitsvalgte som kan benytte det via internett. Avtalen ble undertegnet på slutten av året Protokoller, referater og rundskriv I 2006 sendte forbundet ut protokoller fra forbundsstyremøtene/sentralstyremøtene, sentrale arbeidsutvalgsmøter, referater fra landsstyremøtene og diverse rundskriv Pressemeldinger Forbundet sendte ut 6 pressemeldinger i 2006 med følgende overskrifter: NOKAS-dommen gir kriminalomsorgen en stor utfordring Pengemangel i kriminalomsorgen fører til uføretrygd Mer til kriminalomsorgen på regjeringens budsjettkonferanse på Thorbjørnrud! Fengsler ikke bare et spørsmål om sement og penger Revidert budsjett er en begynnelse En rapport som må få konsekvenser Statsbudsjett 2007 For lite til drift av fengslene og friomsorgen Pressemeldingene følger som vedlegg nr Informasjon Forbundet sendte ut informasjonsskriv til medlemmene i 2006 i forbindelse med følgende saker: Samarbeid med politiforbundet Nei til løslatelse på halv tid! Krav om høyere straff etter vold og trusler mot tjenestemenn i kriminalomsorgen Hovedtariffoppgjøret 2006 krav fra NFF NFFs brev til justisminister Storberget om - Budsjett for kriminalomsorgen Forbundet har levert følgende forslag til Justisministeren over hvor vi mener det er mulig å åpne fengselsplasser. Vi står på krava - bli med! Storberget sender ut høringsnotat i mai om soningskøen! NFF er bekymret for rekrutteringen til fengselsskolen Hovedtariffoppgjøret i staten 2006 Kravet er overlevert Revidert Budsjett 2006 er lagt fram Plan for fjerning av soningskøen sendes på høring Enighet i lønnsoppgjøret i staten Det ble JA-flertall for tariffoppgjøret i staten Det sentrale justeringsoppgjøret er avsluttet! Hvem kan forhandle og inngå avtaler om lønn? NFF krever sentrale lokale lønnsforhandlinger Trusler en del av hverdagen Forhandlingene er avsluttet Informasjon om lønnsoppgjøret pr Ukefaks I likhet med tidligere år er ordningen med å sende ut ukefaks videreført i Denne sendes ut hver fredag med oversikt over møteaktiviteten for administrasjonen i forbundet den påfølgende uken. Ukefaksen inneholdt også annen aktuell informasjon som måtte foreligge Nyhetsbrev I 2005 besluttet forbundet å sende ut elektronisk nyhetsbrev til medlemmene i forbundet. I det første nyhetsbrevet 4. april 2005, som også ble sendt i posten til alle medlemmene het det at medlemmene kunne gi beskjed om de ønsket tilsendt det elektroniske nyhetsbrevet. Brevene blir sendt medlemmer som har meldt seg på via Internett eller intranett. Det ble sendt ut 21 nyhetsbrev i 2006, og pr. 31. desember er det ca. 459 medlemmer som abonnerer på nyhetsbrevet. 18

20 4.1.7 Forbundets hjemmeside I 1999 opprettet forbundet egen hjemmeside på Internett der det daglig legges ut aktuelle saker knytte til forbundet og kriminalomsorgen. Hjemmesiden har linker til andre aktuelle hjemmesider innen kriminalomsorgen og i LO-systemet. Forbundet får god tilbakemelding fra brukerne og antallet personer som besøker siden er økende Magasinet Aktuell for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Magasinet Aktuell for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund ga ut 10 nummer av fagbladet i 2006 samt et eget blad i forbindelse med landsmøtet november. Fagredaktør for forbundets fagblad er Jan- Erik Østlie Bilag i Aftenposten om samfunnssikkerhet kampen mot kriminalitet Politiets Fellesforbund (PF) utga et eget bilag i Aftenposten om samfunnssikkerhet 24. januar Forbundet ble invitert til å være med i bilaget gjennom en annonse eller en artikkel. Forbundet laget en halvsides annonse under tittelen «Kampen mot kriminalitet». Forbundsleder Geir Bjørkli uttalte seg gjennom artikkelen. 5. Bemanning, nye stillinger, turnus og arbeidstid 5.1 Bemanning Bemanningsspørsmålet har stått sentralt gjennom hele NFFs historie. Styrking av bemanningen i kriminalomsorgen er en av forbundets høyest prioriterte saker. På landsmøtet i 1985 reiste forbundet krav om 600 nye stillinger. Begrunnelsen for denne økningen var både sikkerhet og den nye tjenestemannsrollen som var i ferd med å bli utviklet. Etter dette har saken stått på dagsorden på møter i forbunds - og landsstyret og på alle landsmøtene etter Den 15. mars 2006 sendte forbundet ut en pressemelding der det bl.a. het: «Pengemangel i kriminalomsorgen fører til uføretrygd Det jobbes nå hardt fra politisk hold for å bygge ned soningskøen ved å opprette nye soningsplasser. Det er på høy tid å ta en prinsipiell diskusjon om bemanningsforholdene i fengslene og i friomsorgen. Ingen tilsatte skal være alene på arbeid med domfelte og innsatte. NFF har foreslått for justisministeren at det må nedsettes en arbeidsgruppe som får i oppdrag å se nærmere på personalbehovet. I dag forekommer alenetjeneste i flere fengsler og friomsorgskontor. I tillegg blir mange vakter stående udekket på grunn av for lite penger. Dette innebærer at arbeidsmiljøet blir tøffere og faren for sykefravær og uførhet øker med graden av nedbemanningen. Antallet uføretrygdede medlemmer i NFF utgjør ca 6 prosent av de yrkesaktive. Dette er medlemmer som ikke har nådd pensjonsalder.» Personalsituasjonen i sikkerhetstjenesten bemanningsprognoser I møte med KSF 9. oktober orienterte Personalforum om at det skulle etableres et verktøy slik at etaten kunne prognostisere behovet for etatsutdannede fengselsbetjenter. KRUS og regionene har arbeidet sammen om å utarbeide dette verktøyet og i møtet den 9.oktober la de frem prognosene frem til Forbundsstyret behandlet saken i møte oktober og viste til at utfordringene fremover bl.a. er å få ledelsen til å se at det må opprettes flere avløserstillinger for å dekke det permanente fraværet i kriminalomsorgen. Disse stillingene må også tas med når behovet for bemanningsvekst skal utregnes. 5.2 Nye stillinger i kriminalomsorgen I forbindelse med tildelingsbrevet for 2002 ble regionene gitt fullmakter til å opprette stillinger. Følgende forutsetninger måtte imidlertid være oppfylt: 1. Virksomheten må ha budsjettmessig dekning for lønnskostnadene. 2. Tilsettingen må være i tråd med de føringene som legges i tildelingsbrevet. 3. Tilsettingen må ligge innenfor rammene av Tjenestemannslovens bestemmelser. 19

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09 Årsmelding 2007 www.fengselogfriomsorg.no LO Media 09.09 Årsmelding 2007 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)...7

Detaljer

Årsmelding 2008. www.lomedia.no. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2008. www.lomedia.no. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2008 www.lomedia.no www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2008 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2 Norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...7 2.1

Detaljer

Årsmelding 2009. www.lomedia.no. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2009. www.lomedia.no. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2009 www.lomedia.no www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding NFF 2009 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 7 2. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2011 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...10 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...10 2.1 Egen organisasjon...10 2.1.1 Foreninger...10

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2010 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...7 2.1 Egen organisasjon...7 2.1.1 Foreninger...7 2.1.2

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5 Årsmelding NFF 2012 . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning....5 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund....5 2.1 Forbundskontoret... 5 2.2 Regionavdelingene... 5 2.3 Lokalforeningene... 5 2.4 Møter, forbundsstyret,

Detaljer

Se sagspapirer - tryk her. Protokoll. fra representantskapsmøtet. Nordiske Fengselsfunksjonærers Union. Reykjavik

Se sagspapirer - tryk her. Protokoll. fra representantskapsmøtet. Nordiske Fengselsfunksjonærers Union. Reykjavik Se sagspapirer - tryk her Protokoll fra representantskapsmøtet Nordiske Fengselsfunksjonærers Union Reykjavik 5. juni 2004 Innholdsfortegnelse: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Regnskap 2001-2003 4. Beretning

Detaljer

Årsrapport 2006. for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK)

Årsrapport 2006. for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK) Årsrapport 2006 for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK) Forord Det sentrale arbeidsmiljøutvalget for kriminalomsorgen (SAK) består av 6 medlemmer, 3 fra arbeidsgiversiden og 3 fra

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Innst. X S (2014 2015)

Innst. X S (2014 2015) Innst. X S (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag frå stortingsrepresentantane Fredric Holen Bjørdal, Dag Terje Andersen, Anette Trettebergstuen, Lise Christoffersen

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

PRINSIPPROGRAM FOR KRIMINALOMSORGENS YRKESFORBUND LANDSMØTEPERIODEN 2011-2015

PRINSIPPROGRAM FOR KRIMINALOMSORGENS YRKESFORBUND LANDSMØTEPERIODEN 2011-2015 PRINSIPPROGRAM FOR KRIMINALOMSORGENS YRKESFORBUND LANDSMØTEPERIODEN 2011-2015 1. INNLEDNING Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) er direkte tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Sektor Stat (YS-S)

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

ELS- OG F. Dagsorden punkt 5. Vedtekter. v d. f s

ELS- OG F. Dagsorden punkt 5. Vedtekter. v d. f s NORSK FE N F MSORGS RIO ELS- OG F NGS F FORBUND Dagsorden punkt 5 t e h g g try t e t i l a v k d l o mh Vedtekter t e h g i d r e ti et trov t e t i l a v p k a k s s e p l l a e f k s N FF www.fe ngselogfriomso

Detaljer

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU Parat-UMB RETNINGSLINJER FOR PARAT-NMBU INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU * VALGKOMITEEN * REVISOR Desember 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Nordiske. Fengselsfunksjonærers. Union VEDTEKTER. Revidert på representantskapsmøte. 22. september i Ålesund

Nordiske. Fengselsfunksjonærers. Union VEDTEKTER. Revidert på representantskapsmøte. 22. september i Ålesund Nordiske Fengselsfunksjonærers Union VEDTEKTER Revidert på representantskapsmøte 22. september i Ålesund INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Organisasjonsområde 2 Formål 3 Unionens hedersmerke 4 Arbeidsutvalget 5 Sekretariatet

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN, 0962 OSLO Leder Nestleder Sekretær Kasserer Web/Infoansvarlig: Styremedlem: Thomas S. Sætheren Nils Petter Bryde

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 01. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 01. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 01. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red./info-ansvarlig: Mona Enge Ole Skår Brit Karin Ø. Pladsen Bjørg

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Rapport om aktiviteter 2015 Bakgrunnen for landsforeningens søknad om

Detaljer

Opplysningsvirksomheten

Opplysningsvirksomheten Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.A Opplysningsvirksomheten NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus TILPASNINGSAVTALE. til. Hovedavtalen i Staten. Inngått

Fylkesmannen i Oslo og Akershus TILPASNINGSAVTALE. til. Hovedavtalen i Staten. Inngått Fylkesmannen i Oslo og Akershus TILPASNINGSAVTALE til Hovedavtalen i Staten Inngått 28.11.1994 Revidert og godkjent av SAMU 30. august 2010 Innhold: Forord 3 1 Formål og intensjoner 3 Kap 1 Virkeområde

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Fellesadministrasjonen og Avdeling for lærerutdanning

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Fellesadministrasjonen og Avdeling for lærerutdanning LOKALLAGET VED UNIVERSITETET I AGDER Årsmelding for 2012 (1.1.2012 31.12.2012) Lokallagsstyret Lokallagsstyret har i perioden bestått av: Kjell Erik Skaug Sigurd M. Assev Hæge Johannessen Marit Wergeland-Yates

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Årsrapport 2004. for det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK)

Årsrapport 2004. for det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK) Årsrapport 2004 for det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK) Forord Det sentrale arbeidsmiljøutvalg for kriminalomsorgen (SAK) består av 6 medlemmer, 3 fra arbeidsgiversiden og 3 fra

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

ROLLEN SOM TILLITSVALGT

ROLLEN SOM TILLITSVALGT ROLLEN SOM TILLITSVALGT HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE TILLITSVALGT FOR ECONA? v/liv Torill Evenrud, advokat og sektoransvarlig kommune 1 ULIKE ROLLER: tillitsvalgt ansatt likeverdig part underordnet representerer

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 FOR DET SENTRALE ARBEIDSMILJØUTVALG FOR KRIMINALOMSORGEN (SAK)

ÅRSRAPPORT 2002 FOR DET SENTRALE ARBEIDSMILJØUTVALG FOR KRIMINALOMSORGEN (SAK) ÅRSRAPPORT 2002 FOR DET SENTRALE ARBEIDSMILJØUTVALG FOR KRIMINALOMSORGEN (SAK) FORORD 2002 har vært et spennende og utfordrende år for det sentrale arbeidsmiljøutvalg for kriminalomsorgen (SAK). Det har

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 02.04.2016 kl. 10:00-17:00 og søndag 03.04.2016 kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 28. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 28. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 28. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red./info-ansvarlig: Mona Enge Ole Skår Brit Karin Ø. Pladsen Bjørg

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Kommunereformen Midt-Norge

Kommunereformen Midt-Norge Kommunereformen Midt-Norge Representantskapsmøte Sør-Trøndelag 21. og 22. oktober 2014 v/rådgiver Siri Kristin Konstad, Hva betyr kommunereformen for din rolle som tillitsvalgt? Kommunesammenslåing? Kommunalt

Detaljer

4. Medlemmer som slutter i kriminalomsorgen, kan etter søknad stå tilsluttet forbundet i 1 år etter sluttdato.

4. Medlemmer som slutter i kriminalomsorgen, kan etter søknad stå tilsluttet forbundet i 1 år etter sluttdato. Forbundets vedtekter 1 Forbundets formål Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk uavhengig organisasjon tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge og LO Stat. Forbundets formål er å samle

Detaljer

Samme problemstilling er også gjeldende overfor delgjennomføring på EK.

Samme problemstilling er også gjeldende overfor delgjennomføring på EK. 2011/06281 41-7-2013/AAa 25.2.2013 Høring- veien ut Forbundet har hatt høringen ut til behandling i organisasjonen. Innledningsvis vil vi komme med en del generelle betraktninger. Det er flere tilbakemeldinger

Detaljer

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret.

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Thomas Spence og Hege Iren Frantzen Dato: 12.05.2015 Saksnummer: 15-334 Oppgaver og mandat for NJs lønnsutvalg Ved starten av hver landsmøteperiode bør landsstyret gjennomgå

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1 Utkast pr 20.8.14 Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten Denne avtalen er inngått mellom Politidirektoratet (POD), Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Parat, Politijuristene og Norsk

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

«Førstehjelpskrinet»

«Førstehjelpskrinet» «Førstehjelpskrinet» -en håndbok for tillitsvalgte i Spekter Innhold Forord...4 Hva betyr det å være tillitsvalgt...5 Den tillitsvalgtes viktigste oppgaver...6 Ovenfor arbeidsgiver...6 Ovenfor medlemmene...6

Detaljer

TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE

TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE 21.12.2016 1 Formål Formålet med tilpasningsavtalen er å gi nødvendige bestemmelser om hvordan medbestemmelse innenfor rammen av Hovedavtalen og tilleggsavtalen i

Detaljer

REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon. Thor Kristiansen Ole Valen Pål Madsen

REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon. Thor Kristiansen Ole Valen Pål Madsen REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon Til stede: Lasse Hermansen, leder Forfall: Dag Myhr Stig H. Wang Grete Rugland Are Olimb Einar Bråstad

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 27.06.2007 Ref. nr.: 07/3959 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 17/07 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Nytt fra Kriminalomsorgen Arbeidsdriftstrategi BRIK Kvinnesoningsrapporten KVU standardisering Nederland

Nytt fra Kriminalomsorgen Arbeidsdriftstrategi BRIK Kvinnesoningsrapporten KVU standardisering Nederland Nytt fra Kriminalomsorgen Arbeidsdriftstrategi BRIK Kvinnesoningsrapporten KVU standardisering Nederland Avdelingsdirektør Heidi Bottolfs Opplæring innen kriminalomsorgen. Samling for skoleeiere og ledere

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

ÅRSBERETNING. ABC Industri Energi Avd Styret i ABC har siden årsmøte i 2010 vært sammensatt som følger:

ÅRSBERETNING. ABC Industri Energi Avd Styret i ABC har siden årsmøte i 2010 vært sammensatt som følger: ÅRSBERETNING 2010 ABC Industri Energi Avd. 043. Styret i ABC har siden årsmøte i 2010 vært sammensatt som følger: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: ALT leder Styremedlem nr 1: Styremedlem nr 2: Styremedlem

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2.

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Thon hotel Dato: 09.02.2017 Tidspunkt: 12:00 i Bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I JUNI OG AUGUST På Sørmarka studie- og konferansesenter

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I JUNI OG AUGUST På Sørmarka studie- og konferansesenter GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I JUNI OG AUGUST På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no 22. 24. august Retorikk og formidling 2016 22. 24. august Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III) 2016

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012 NHFs landsmøte i 2011 vedtok en politisk rammeplan for landsmøteperioden 2011-2013. Planen peker ut hvilke politikkområder som skal være prioritert

Detaljer

PROTOKOLL. Sonia Kvam, Inger Strand, Ann-Mari Eide og Stig Bergsrønning

PROTOKOLL. Sonia Kvam, Inger Strand, Ann-Mari Eide og Stig Bergsrønning PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Vertshuset, Røros Møtedato: 26.08. 27.08.2013 Tid: 11:00-11:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad,

Detaljer

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG FORBUNDET FOR ARBEIDSFOLK NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND UNG ARBEIDSMAND Veilederhefte FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG Ungdomsutvalg - hvordan funker det nå egentlig? Norsk Arbeidsmandsforbund er

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

KAMPANJEN TRYGG KRIMINALOMSORG - TILBAKEMELDING PÅ PÅLEGG

KAMPANJEN TRYGG KRIMINALOMSORG - TILBAKEMELDING PÅ PÅLEGG Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Arbeidstilsynet v/jan Wulfsberg Muggerud Havnegt. 10 3040 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Dato: 2005/16887-153612007 2006/00465-1451.35 9.11.2007 KAMPANJEN TRYGG KRIMINALOMSORG

Detaljer

HOVEDAVTALEN I STATEN

HOVEDAVTALEN I STATEN HOVEDAVTALEN I STATEN Grunnkurs for tillitsvalgte 9.-10. september 2015 Gabels Hus advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Oversikt over regelverket i staten MEDBESTEMMELSE (bedriftsdemokrati)

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER Andre forslag Behandling av Faglige og politiske

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv.

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Dato: 31.05.2006 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Detaljer

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014.

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014. Handlingsplan for FO Buskerud FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet. FO

Detaljer

MØTEI KALLI G Kommunestyret

MØTEI KALLI G Kommunestyret MØTEI KALLI G Kommunestyret Møte nr. 5/2009 Kommunestyret holder møte torsdag 22.10.2009 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem avn Tor Arvid Myrseth

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00. Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Medlemmer: Rita K. Jensen Stian Skjærvik Helene K. Slettbakk Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE 79/16 16/8631 ØKONOMISK OVERSIKT PR OKTOBER /16 16/8632 LO KONGRESSEN VALG AV REPRESENTANTER

PROTOKOLL SAKLISTE 79/16 16/8631 ØKONOMISK OVERSIKT PR OKTOBER /16 16/8632 LO KONGRESSEN VALG AV REPRESENTANTER PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 31.10.2016 Tid: 13:30-17:30 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim PROTOKOLL Landsmøte i NFF Lørdag og søndag, 24. og 25. april 2004 Rica Hell Hotell, Trondheim Sentralstyret er representert ved: Solveig Annie Magnussen Forbundsleder Lise Burud Smestad Nestleder Mona

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Forslag nr. 6.1 Forslagstiller: Avdeling 14 Bergen Viser til forslag til dagsorden punkt 9, prinsipprogrammet, linje 134. FLT ser viktigheten av

Detaljer

Landsstyrets innstilling:

Landsstyrets innstilling: Landsstyrets innstilling: Forslagstiller Sakstittel Saksnr. Innstilling Buskerud fylkeslag Frikjøp av fylkesledere 10-01 Tiltres ikke, mot 2 stemmer Øyvind Wiksaas Navneendring 10-02 Avist Stavanger og

Detaljer

Velkommen til. tariffkonferanse og. nettverkssamling. Scandic Nidelven, Trondheim

Velkommen til. tariffkonferanse og. nettverkssamling. Scandic Nidelven, Trondheim Velkommen til tariffkonferanse og nettverkssamling Scandic Nidelven, Trondheim 3.-4.5.2017 Målene med nettverkssamlingen Informere om landsforeningen Bygge nettverk mellom deltakerne, og opprettholde dialogen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging SAKSFREMLEGG Sak 26/12 Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.9.2012 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-30 Arkiv: 251 Innstilling

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Landsmøte Innledning til egen organisasjon.

Landsmøte Innledning til egen organisasjon. Odd Haldgeir Larsen 12.11.2013 Landsmøte 2013. Innledning til egen organisasjon. Dirigenter, Landsmøte. Vi har nå kommet til debatten om vår egen organisasjon. Jeg vil med en gang vise til debatten vi

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia 1. / 2. desember 2006 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen

Detaljer