ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag KL Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass."

Transkript

1 !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$

2 ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag KL Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste. Sak 2/2003 Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere. Ordstyrer: Referent: Protokollunderskrivere: Marie Korsmo Stine Johansen Viviann Stoss Elizabeth Spidsøe Sak 3/2003 Årsberetning 2002 Avlysning av sommermøtet - få påmeldte Ekstraordinært møte Juni 2 Fagmøter høst 02 - godt besøkte møter Forhandlinger Tilstand innen kommunene - innsparinger, driftsavtaler Medlemsutvikling - Har økt jevnt, likt med landsbasis Videre arbeid, gjenspeiles i måldokument (se sak 5) Vedtak: Årsmøte godkjente årsberetning. Sak 4/2003 Regnskap Legges fram av Lars M. Halvorsen - Regnskapet har gått mindre i minus enn budsjettert. Øyvind Johansen har gått gjennom regnskapet. Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet. Sak 5/2003 Budsjett for 2003 Budsjett 2003 legges fram av Lars M. Halvorsen Noen endringer: Støtte, bidrag har gått ut og posten Støtte, bidrag og fagstipend har kommet inn. Vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjettet. Sak 6/2003 Måldokument Måldokument gjennomgås av Jan Harry Størksen. Informasjonskanal:

3 Her kan også faggrupper legge ut informasjon. I tillegg vil en øke bidragene til Sør-Trønder'n Vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets måldokument for Sak 7/2003 Stipendkomitè Kriteriene for tildeling av stipend til faglig virksomhet ble gjennomgått. Det er viktig at det ikke blir for vanskelig å søke på dette. Det er tenkt å bli presentert slik at det ikke blir en barriere å søke på dette. Hva gjøres med penger som blir igjen i fondet ved årets slutt? Dette må tas stilling til. Vedtak: Årsmøtet godkjenner kriterier for tildelingen og gir styret fullmakt til å oppnevne en komitè på tre medlemmer som utarbeider kriterier og behandler søknader etter disse. Sak 8/2003 Valg Valg komiteen dessverre ikke representert på årsmøtet. Avdelingsstyret: Erik Eide (gjenvalg 2 år) Lars M. Halvorsen (gjenvalg 2 år) Per Johnny Garli (gjenvalg 2 år) Vedtak: Årsmøtet velger styret enstemmig. Kurskomiteen: Bente Storli (gjenvalg 2 år) Stine Johansen (ny 2 år) Vedtak: Årsmøtet velger kurskomiteen enstemmig. Valgkomite: Ina Løvås (gjenvalgt 2 år) Line Stavnesli Idriz (gjenvalgt 2 år) Siw Sellæg (ny 2 år) Vedtak: Årsmøtet velger valgkomiteen enstemmig. Revisor: Regnskapsbyrå v/ Øyvind Johansen Vedtak: Årsmøtet velger revisor enstemmig. Sak 9/2003 Eventuelt Ingen saker har blitt meldt under eventuelt. Protokollen godkjent. Elizabeth Spidsøe Sign.. Vivian Stoss sign

4 Måldokument Organisasjon: Ambisjon Medlemmene oppfatter NFF som en organisasjon som er i stand til å ivareta medlemmenes interesser på de ulike feltene der medlemmene befinner seg. Mål 1. Tillitsvalgte og kontaktpersoner trives med sine verv og opplever trygghet i forhold til utøvelsen av de oppgavene de utfører 2. NFF medlemmer skal oppnå god uttelling i forhandlinger Tiltak Fortsette arbeidet med å kartlegge tillitsvalgte innenfor de ulike tariffområdene Gjennomføre en undersøkelse for å kartlegge hvordan tillitsvalgte opplever sin rolle, hva som evt skal til for at de ønsker å fortsette i rollen, hvilke typer problemstillinger som er spesielt aktuelle innenfor de ulike områdene Arrangere nødvendige seminar i forkant av lokale forhandlinger Etablere et nettverk for tillitsvalgte som jobber med samme type problemstillinger der en kan utveksle erfaringer Sørge for at lokale tillitsvalgte som ønsker det får anledning til å delta på tillitsvalgt-opplæring i regi av NFF sentralt Vurdere behovet for å styrke beredskapen for lokale forhandlinger, evt utvikle samarbeid på tvers av medlemsorganisasjonene innad i UHO Styrke samarbeidet med de andre organisasjonene i UHO Tillitsvalgte og kontaktpersoner innenfor privat praksis får egen kontaktperson i avdelingsstyret Avdeling Sør-Trøndelag bidrar aktivt med innspill i forhold til forhandlinger som gjennomføres sentralt (takster med mer) Tilbud til privatpraktiserende fysioterapeuter om seminar vedrørende (bruk av) takstsystem etc Faglig- / medlemsaktivitet: Ambisjon NFF avdeling Sør-Trøndelag bidrar til økt faglig virksomhet og til at medlemmene får tilgang på interessante faglige / sosiale samlinger her i fylket Mål 1. Det arrangeres årlig 3-4 kurs i NFFs regi her i Sør-Trøndelag, med god lokal deltakelse 2. Det avholdes 4 årlige medlemsmøter med faglig innhold som fenger ulike deler av medlemsmassen 3. Medlemmene engasjeres i faglig utviklingsarbeid

5 Tiltak Avdelingsstyret bidrar til å understøtte kurskomiteen i sitt arbeid i den grad det er nødvendig Fastlegge tidsplan for aktuelle fag- og medlemsmøter, og annonsere denne på hjemmesidene våre, samt i Sør-Trønder n i god tid Innhente ønsker om spesielle tema til medlemsmøter Etablere samarbeid med lokale faggrupper med tanke på å øke faglig aktivitet i avdelingen Det etableres en stipendordning for faglig utviklingsarbeid (se budsjettsak) Styrearbeid / informasjon: Ambisjon NFF avdeling Sør-Trøndelag - bidrar aktivt til at organisasjonen stadig styrkes - håndterer henvendelser fra medlemmer og andre grundig og effektivt - sørger for at medlemmene har god tilgang på informasjon om avdelingens arbeid og gode muligheter for å komme med innspill til driften av avdelingen Mål 1. Avdelingsstyret gir innspill til, og følger og håndterer saker fra NFF sentralt på en god måte 2. Avdelingens hjemmesider på Internett - - blir en viktig informasjonskanal Tiltak Utarbeiding av prosedyreperm for avdelingen som sikrer klarhet i hvilke oppgaver som ligger til de enkelte rollene i avdelingen, samt klargjør rutiner og prosedyrer for arbeidet Sikre en fornuftig arbeidsfordeling i avdelingsstyret, basert på interesse- og kompetanseområder Oppgradere hjemmesidene (har begynt), holde dem oppdatert i forhold til aktuelle saker, og ha gode oversikter over tillitsvalgte og personer med ulike verv i avdelingen Avdelingsstyret, kurskomiteen og evt faggrupper kan informere / reklamere for sin virksomhet på avdelingens hjemmesider Øke forsøkene på å få inn bidrag til medlemsbladet Sør-Trønder n Seminar for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhåndsvarsel! Et av satsingsområdene for avdelingen i inneværende år er fysioterapi i privat praksis. I den forbindelse er vi i gang med å planlegge et 2-dagers (fredag / lørdag) seminar for alle som er interessert i privat praksis. Seminaret er tenkt arrangert i samarbeid med avdeling Nord- Trøndelag, og vil omhandle ulike sider ved drift av privat praksis. Vi tar sikte på å invitere ulike ressurspersoner innenfor og utenfor NFF.

6 Seminaret er planlagt arrangert i siste halvdel av september i nærheten av Stjørdal. Innholdet som planlegges vil blant annet omhandle: Avtaleverket som regulerer drift av privat praksis Takstbruk Granskning Kommuneøkonomi og oppsigelser Rettigheter og plikter Oppdeling av driftstilskudd Fremtiden for privat praksis.. Dette er kun ment som en foreløpig antydning om innhold. På dette tidspunktet er det også mulig å komme med innspill og ønsker (til avd. leder på tlf , eller e-post: ) Endelig invitasjon og program vil bli sendt ut med neste utgave av Sør-Trønder n rundt midten av august.! " # $ $ % # & ' ( # '!"!#$%&'#"!%$!$& () #%&"!#$*+*#"!%$ )" *+, -''./ 0 # 1, ' ( 2 2

7 , # % *#!', ( %!!## -#" (."# % $/%#!"! # 0 ( /( $! 3. -'#./ ( 5 # + 6 #./ $ # 8 #. # -''./../ $ # $$$ +'"$$$'"$,&$#"# $"""-'# #$'&' $.'""&$

8 / 0( 1" Grunnopplæring for tillitsvalgte i kommunal sektor! For tillitsvalgte innenfor kommunal sektor som ikke har deltatt på NFFs opplæringskurs tidligere (eller for veldig lenge siden) åpner det seg en mulighet for skolering i lover, regler og forhandling til høsten! NFFs grunnopplæring for tillitsvalgte består av 2 samlinger a 3 dager. Påmeldingsfrist er 11 juli, og påmeldingen går gjennom avdelingen. Tillitsvalgte som ønsker å delta i denne opplæringen (KAN ABSOLUTT ANBEFALES) må derfor ta kontakt med Informasjonsansvarlig snarest (og senest innen 11. juli), ettersom vi nærmer oss ferietid. Tlf: eller e-post: Tidspunkt for de to samlingene: 1. samling august 2. samling oktober De to samlingene vil foregå på Quality Airport Hotel, Stjørdal, og samler deltakere fra Møre og Romsdal, Trøndelag og Nord-Norge. Målet med samlingene er at deltakerne skal få en grunnopplæring i de avtaler og lover som regulerer arbeidslivet og en basisopplæring om NFF. Dessuten vil det bli lagt stor vekt på forberedelse til og gjennomføring av forhandlinger. Målgruppe: Tillitsvalgte i kommuner og virksomheter tilknyttet KS-bedrift Det er NFFs forhandlingsseksjon som er ansvarlig for gjennomføringen av kurset. 2$ /$'$8#9% $'8#:8"& '&$8#9 %.'

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer