MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Saksliste til årsmøtet: AVD.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Saksliste til årsmøtet: AVD."

Transkript

1 MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Kl Faglig innlegg ved Anders Tuko Bakken, spesialfysioterapeut ved tverrfaglig poliklinikk, rygg-nakke-skulder, St.Olavs Hospital Tema: Treningsterapi ved inneklemmingstilstander i skulder. Kl Pause. Det serveres kaffe og kake. Kl NFF avdeling Sør-Trøndelags årsmøte Saksliste til årsmøtet: 1/2013: valg av møteleder, referent, og to personer til å underskrive protokollen 2/2013: godkjenning av innkalling og saksliste 3/2013: godkjenning av årsberetning for avdelingen for /2013: godkjenning av det fremlagte regnskapet for 2012 for oversendelse til NFF sentralt for revisjon og endelig godkjenning av representantskapsmøtet 5/2013: måldokument /2013: budsjett for /2013: valg 8/2013: eventuelt.

2 SAK 3/2013: ÅRSBERETNING FOR 2013 Følgende personer har hatt verv i NFF avdeling Sør-Trøndelag i 2012: Avdelingsstyret har bestått av: Funksjon Navn Valgperiode Avdelingsleder / kontaktperson stat: Jan Harry Størksen Nestleder / kontaktperson privat praksis: Mari Sundstrøm Kasserer / web-ansvarlig: Anders Tuko Bakken Sekretær / kontaktperson KS: Elin Simonsen Møteansvarlig / kontaktperson Spekter: Jorunn L. Grong Styremedlem / kontaktperson privat praksis: Per M. Borten Moe Styremedlem / kontaktperson Virke: Øyvind Bernhardsen Studentrepresentant: Jan Frode Rønning/ Signe Desserud Kurskomiteen har bestått av: Mari Sundstrøm Valgperiode: Liv Langlo Valgperiode: Gry Okkenhaug Bævre Valgperiode: Valgkomiteen har bestått av: Siri Mette Gynnild Valgperiode: Åse Mari Sund Valgperiode: Landsmøtedelegater : Håkon Hellenes (Jan Harry Størksen fra 2011) Elin Simonsen Tor Hoel Anders Bakken Anne Fladmark Vara: Mari Sundstrøm

3 Fortsettelse SAK 3/ 2013: ÅRSBERETNING FOR 2012, med rapport fra kurskomiteen: Årsberetningen kommenterer hvert enkelt tiltak i måldokumentet for Tiltak beskrevet i kursiv. Måldokument NFF avd. Sør-Trøndelag NFFs Landsmøte 2010 vedtok et nytt måldokument for NFF. Dette dokumentet er førende for alle ledd i organisasjonen, danner mal for vår avdelings målsettinger og vil styre vår aktivitet. NFFs visjon: NFF en slagkraftig organisasjon for alle fysioterapeuter. Hovedmål Kompetanse og fagutvikling NFF skal stimulere til fagutvikling og forskning innen fysioterapi og delta i internasjonalt samarbeid omkring dette. NFF skal bidra til at medlemmene yter et bredt spekter av fysioterapitjenester med god kvalitet og høy etisk standard. NFF skal ha tett dialog med de ulike grunnutdanninger i fysioterapi, og de fagspesifikke mastergradsutdanninger, for å sikre at utdanningene møter fremtidens behov for fysioterapikompetanse. Påvirke til etableringen av en offentlig spesialistordning for fysioterapeuter Stimulere til kontinuerlig faglig oppdatering blant fysioterapeuter Tilpasse NFFs kurstilbud til alle fysioterapeuter, til en revidert spesialistordning og overordnede politiske satsingsområder Være pådriver for en økning av forsker-, kombinasjons- og fagutviklingsstillinger og avtaler Være pådriver for at fysioterapeuter skaffer seg relevant tilleggskompetanse som gjør dem til attraktive kandidater til stillinger både hos sentrale og lokale helsemyndigheter. Vi vil arrangere minst 3 medlemsmøter hvert år med interessant faglig innhold og med aktuelle politiske innspill. Dette skal skje i samarbeid med kompetansemiljøer i avdelingen. Gjennomført etter planen. Avdelingen har også i år dratt stor nytte av kompetansemiljøene ved NTNU, St. Olavs hospital og HiST ved gjennomføringen av årets medlemsmøter. Årsmøte 2012 med innlegg om Fast track for hofte og kneoperasjoner ved St. Olavs Hospital. Sommermøte i juni 2012 et foredrag av Inger Marie Hagerup om å være deltaker på Inger Grenser. Julemøtet i desember 2012 inneholdt en rekke foredrag fra forskere ved NTNU / St. Olavs Hospital og HiST, og oppnådde rekordstor deltakelse fra medlemmene. Vi vil samarbeide med lokale faggrupper for å gjøre faglig aktivitet i avdelingen kjent blant medlemmene.

4 Annonsering på avdelingens nettsider og epostsystem skal ikke konkurrere med de offisielle og inntektsgenererende informasjonskanalene som Fysioterapeuten rår over, men være forbeholdt mindre, lokale, arrangement. Avdelingens nettsider har blitt flittig brukt til å annonsere for slike lokale faglige tilbud som ulike fagmiljøer i avdelingen har arrangert. Vi vil arrangere NFF-kurs som vi får tildelt fra sentralt hold i organisasjonen. Kurskomiteen: se egen rapport, som blir lagt ut på nettsidene. Vi vil informere medlemmene om kompetanse- og fagutviklende aktiviteter i avdelingen i henhold NFFs retningslinjer. Faglige tilbud i denne kategorien annonseres slik som beskrevet i pkt 2. Inntekts- og arbeidsforhold NFF skal være den organisasjonen som best ivaretar alle fysioterapeuters inntekts- og arbeidsforhold. NFF skal arbeide for at økt kompetanse skal gi lønnsmessig uttelling og for at inntektsnivået samsvarer med andre grupper som har sammenlignbar utdanning, kompetanse og ansvar. NFF skal arbeide for en generell, god lønns- og inntektsutvikling for fysioterapeuter og for å bevare eksisterende rettigheter innenfor alle tariffområdene og ivareta medlemmer uten tariffavtale. NFF skal bidra til gode arbeids- og rammevilkår for alle kategorier selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. NFF skal bidra til at medlemmene har kjennskap til lover og avtaleverk som gjelder for fysioterapeuter. Arbeide for likelønnsløft for fysioterapeuter Skape gode avtaleverk, rammevilkår og forutsigbarhet for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Bidra til at avtalestørrelse er lik praksisomfanget hos fysioterapeuter med driftsavtale Arbeide for økonomisk uttelling for fysioterapeuter med spesialistkompetanse Arbeide for å øke antall stillinger for fastlønnede fysioterapeuter og for fysioterapeuter i privat praksis. Sørge for at lokale tillitsvalgte og kontaktpersoner får delta på kurs og opplæring i regi av NFF, slik at gjeldende regelverk gjøres kjent og følges opp. Kurs og påmeldingsfrister er annonsert til medlemmene, og sendes også spesifikt til de registrerte tillitsvalgte. Vi har også gjort et arbeid for å kartlegge og ajourføre listene over tillitsvalgte og kontaktpersoner i avdelingen, slik at vi har oversikt og kan treffe målrettet med aktuelle kursinformasjon. Avdelingsstyret vil bidra aktivt med innspill til sentrale forhandlinger.

5 Styret diskuterte debattnotatet til tariff 2012, og fremmet innspill til hovedtariffoppgjøret våren Det er etterspurt og innhentet innspill fra medlemmene til takst-/asa 4313 forhandlingene. Disse er videreformidlet til det sentrale forhandlingsutvalget. Avdelingsstyret vil følge opp henvendelser fra medlemmer i alle tariffområder. Mengden henvendelser fra medlemmene varierer gjennom et år, men gjennom året har det vært en del henvendelser, både fra ansatte og privat praktiserende medlemmer. Disse går enten direkte til leder, eller til kontaktpersoner for de ulike områdene i styret. Disse henvendelsene har blitt fulgt opp på forskjellig måte i form, fra svar på spørsmål eller videreformidling i systemet, til oppfølging av mer krevende saker over lengre tid. Avdelingsstyret vil bistå medlemmer ved behov i lokale forhandlinger. Det har i 2012 vært en del henvendelser omkring bistand i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. Oppfølgingen av disse har gjerne handlet om å gi råd og innspill, og å stimulere til å finne lokale samarbeidsløsninger innenfor UNIO-samarbeidet, eller på tvers av kommunegrenser, der man har hatt praktiske vansker med å gjennomføre forhandlingene. Så langt vi kjenner til har dette fungert bra. Avdelingsstyret vil bistå kontaktpersoner og tillitsvalgte ved behov. Avdelingsstyret har også i 2012 blitt involvert i flere intervjurunder ved tildeling av driftstilskudd, der kontaktpersoner i privat praksis av ulike grunner ikke har kunnet fylle denne oppgaven. Det har også i noen tilfeller bistått tillitsvalgte med råd og innspill i saker de har vært oppe i. Avdelingsstyret vil legge opp til et tett samarbeid med tillitsvalgte og kontaktpersoner, med tanke på å få brukt kontaktpersonordningen og lokale samarbeidsutvalg på en best mulig måte for den samlede fysioterapitjenesten i kommunene. Vi har som nevnt kartlagt kontaktpersoner og tillitsvalgte i avdelingen, som et utgangspunkt for bedre kommunikasjon og å samle kunnskap om situasjon og behov. Vi vil vurdere muligheten for å arrangere et nytt lokalt tilbud for kontaktpersoner og tillitsvalgte i løpet av I Trondheim er avdelingen representert i Samarbeidsutvalget mellom kommunen og de privatpraktiserende fysioterapeutene. Det har vært et frafall av kontaktpersoner her og avdelingen er nå involvert i arbeidet med å få på plass nye kontaktpersoner. Helsepolitikk og synliggjøring NFF skal være en aktør på alle viktige samfunnsarenaer som berører folkehelsen i Norge. NFF skal bidra med mest mulig kunnskap og kompetanse slik at politiske beslutninger fattes på bredest mulig grunnlag. Fysioterapeutenes sentrale rolle i forbindelse med behandling, habilitering, rehabilitering, forebygging og

6 helsefremmende arbeid skal tydeliggjøres, både gjennom media og ved deltakelse i utformingen av helsepolitikk sentralt, regionalt og lokalt. NFF vil arbeide for å synliggjøre hvordan fysioterapeutene kan bidra i den nye kommunale helsetjenesten som en følge av samhandlingsreformen. NFF skal stimulere medlemmene til å benytte de mulighetene som kommer i forbindelse med reformen. NFF skal være en ledende organisasjon i arbeidet med å bekjempe den vestlige verdens største helsetrussel: inaktivitet. Være aktive bidragsytere i forhold til nasjonal, regional og kommunal helsepolitikk gjennom tett og god kontakt med beslutningstakere sentralt og lokalt og ved å bruke media aktivt Begrunne behovet for fysioterapi ut fra fysioterapeuters kroppslige og medisinske innfallsvinkel til forståelse av menneskets mulighet til funksjon og deltakelse samt ut fra dokumenterte forskningsresultater om betydning av fysioterapi Markere NFF som en selvsagt aktør i samhandlingsreformen, med spesiell vekt på følgende: fysioterapi som lovpålagt tjeneste, fysioterapeuters rolle i forebygging, behandling, habilitering og rehabilitering, finansieringsordninger som sikrer fysioterapitilbud på alle nivåer og faglig kvalitet på fysioterapitjenestene Videreutvikle dagens ordning for manuellterapeuter og arbeide for at flere spesialistgrupper får henvisnings- og sykmeldingsrett Synliggjøre fysioterapeutenes rolle i sykefraværsarbeidet og manuellterapeutenes rolle som sykmeldende behandlere Styrke fysioterapeuters positive omdømme Kartlegge og etablere nettverk for fysioterapeuter som innehar stillinger på overordnet ledernivå i helsesektoren Avdelingsstyret vil bidra til å gjøre kjent lokale aktuelle saker som gjelder fysioterapi. Avdelingsstyret har ikke blitt involvert i eller fått kjennskap til spesielle saker av lokal art som angår fysioterapien. Som et ledd i å få bedre oversikt har vi satt i gang et prosjekt der avdelingsstyrets medlemmer systematisk følger med i lokalpressen i Sør-Trøndelag, for om mulig å fange opp aktuelle saker man som forbund kunne/burde vite om eller involveres i. Vi er likevel også avhengige av at medlemmer tar kontakt i slike tilfeller. Vi kan se for oss at muligheten for slike saker øker etter hvert som samhandlingsreformen og de lokale tilpasningene ruller videre. Avdelingsstyret vil formidle NFFs politiske synspunkter i medlemsbrevet og på våre web-sider. Dette er ivaretatt gjennom medlemsbrev og web gjennom året. Avdelingsstyret vil se på muligheten for å etablere samarbeid med aktuelle bruker- og interesseorganisasjoner for å kunne ta kontakt ved behov.

7 Styret har diskutert hvordan dette punktet kan operasjonaliseres, og ser det slik at dette best kan gjøres dersom det oppstår relevante og aktuelle saker. Det kan kanskje tenkes at slike kan oppstå i forbindelse med innføringen av samhandlingsreformen, dersom nedbygging av spesialisttjenesten og den tiltenkte oppbyggingen av tilbud i kommunene ikke skulle komme til å gå helt i takt. Organisasjon NFF skal være en demokratisk, sterk og tydelig organisasjon hvor engasjement, felles identitet, stolthet over eget fag, samhold og etisk refleksjon er kjennetegn. Ansatte og tillitsvalgte i alle ledd skal ivareta medlemmenes interesser. NFFs visjon og hovedmål skal være styrende og tydelige i organisasjonens arbeid. NFF skal sikre at det er tillitsvalgte på alle aktuelle arbeidsplasser og kontaktpersoner tilgjengelig for NFFs medlemmer i alle kommuner. NFF skal sikre at organisasjonstillitsvalgte får opplæring i organisasjonsforståelse og organisasjonsarbeid. Alle ledd i organisasjonen skal arbeide sammen om NFFs visjon og hovedmål Foreta en gjennomgang av organisasjonen som sikrer en struktur og organisering som er effektiv, fleksibel og tilpasset de oppgaver og utfordringer NFF står overfor Avdelingene skal være i stand til å drive lokalt påvirkningsarbeid og ivareta medlemmenes interesser Det skal være godt skolerte kontaktpersoner tilgjengelig for NFFs medlemmer i alle kommuner Styrke faggruppenes fagpolitiske rolle Utvide bruken av elektroniske verktøy i opplæring og kommunikasjon NFF skal ha et fortløpende kursopplegg hvor alle organisasjonstillitsvalgte får opplæring i organisasjonsforståelse og organisasjonsarbeid. Avdelingsstyrets leder tilføres ressurser slik at vedkommende har mulighet til å sette av fast tid for å være tilgjengelig for medlemmene. Ressursene kan også disponeres slik at leder av styret har anledning til å kunne møte samarbeidspartnere, medlemmer og tillitsvalgte og kontaktpersoner ved behov. Avdelingsleder mottar lønn for 20 % stilling. På Landsmøtet 2010 ble det bestemt at fra 2011 er grunnlaget for avdelingsleders lønn 6G. Avd.leder har i 2012 representert avdelingen på bl.a. 2 leder-/representantskapsmøter, ekstraordinært ledermøte i forbindelse med prosjekt organisasjonsgjennomgang, samarbeidsmøter med lokale UNIO forbund, samarbeidsutvalget i Trondheim Kommune, og fellesmøte for privat praksis. Tilgjengelighet for medlemshenvendelser ivaretas ellers pr. telefon og e-post, og ulike saker følges opp gjennom møter og korrespondanse, et arbeid som også andre styremedlemmer har deltatt i. Avdelingsstyret har gjennom året hatt grundige drøftinger av de ulike utkastene til ny organisering av NFF, og har i den forbindelse også bidratt med høringsuttalelse til organisasjonsgjennomgangen.

8 En person i eller utenfor styret tilføres ressurser slik at vedkommende kan påta seg ansvar for redigering av avdelingens hjemmesider og sende ut medlemsbrev minst annenhver måned. E-post brukes ved utsendelse av informasjon. Gjennomført. Funksjonen ivaretas på en utmerket måte av avdelingsstyrets kasserer. Det utbetales styrehonorar til styremedlemmene etter NFFs regler. Gjennomført. Avdelingsstyret skal gi en rask og effektiv service til medlemmene. Vi har ingen offisiell registrering av responstid, men sakene som kommer inn til styrets kontaktpersoner følges opp så raskt som vi får til. Avdelingsstyret skal sørge for at nettsiden til enhver tid er oppdatert og er en viktig informasjonskanal for medlemmene i avdelingen. Sidene oppdateres jevnlig med ny informasjon, og tilbakemeldinger fra sentralt hold er at sidene våre er blant de mest leste, sammenlignet med andre avdelingssider. Avdelingsstyret skal påse at tillitsvalgte og kontaktpersoner får opplæring slik at kompetansenivået blant disse økes. Muligheten for slik opplæring i sentral regi annonseres til alle aktuelle deltakere. Vi vurderer muligheten og behovet for å også arrangere et tilbud i lokal regi i Vi ønsker å etablere et tettere samarbeid med studentenes organisasjon Fysio ved fysioterapeututdanningen ved Hist. Ivaretas gjennom at en FYSIO-representant deltar fast på avdelingstyrets møter, og dermed blir et viktig bindeledd mellom studenter og styret, med mulighet for å ta opp og formidle saker som studentene er opptatt av. Rapport fra kurskomiteen avd. Sør Trøndelag Legges ut på nettsidene før årsmøtet. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning og rapport fra kurskomiteen for 2012

9 SAK 4/2013: REGNSKAP 2012 Resultatregnskap pr Konto Lokalavdeling Sør-Trøndelag Regnskap Budsjett 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2013 Avvik 2012 ifh til budsjett Inntekter 3035 Tilskudd fra NFF , Medlemskontingent , Kursinntekter , Renter 8 531, Sum inntekter: , Utgifter 5010 Lønn ledere , Tapt arbeidsfortjeneste , Feriepenger , Godtgjørelse til styre Arbeidsgiveravgift , Forsikring LO/NHO-ordningen 1 243, Personalforsikring 427, Innskuddspensjon 8 025, Sum personalkostnader: Andre driftsutgifter , Avskrivning datautstyr Leie lokaler 4 000, Revisjonshonorar 2 500, Regnskapsførsel , Honorar personlige næringsdrivende 2 000, Kontorrekvisita 247, Møte, kurs, oppdatering 257, Porto Reisekostnader 3 477, Kost/losji etter orginalbilag , Servering vedr. møter osv , Gaver/oppmerksomhet 1 782, Bank og kortgebyrer 82, Sum andre driftsutgifter: Sum kostnader: , , Resultat: , Balanse pr Bankkonto ,08 Egenkapital ,47 Datautstyr ,00 Tilført egenkapital i perioden ,24 Leverandørgjeld ,37 Sum ,08 Sum ,08

10 Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet i avdeling Sør-Trøndelag godkjenner det fremlagte regnskapet og oversender det til NFF sentralt for revisjon og endelig godkjenning av representantskapsmøtet våren SAK 5/2012: Måldokument NFF avd. Sør-Trøndelag Kommentar til årets måldokument: NFFs Landsmøte 2010 vedtok et nytt måldokument for NFF. Dette dokumentet er førende for alle ledd i organisasjonen, danner mal for vår avdelings målsettinger og vil styre vår aktivitet. NFFs visjon: NFF en slagkraftig organisasjon for alle fysioterapeuter. Hovedmål Kompetanse og fagutvikling NFF skal stimulere til fagutvikling og forskning innen fysioterapi og delta i internasjonalt samarbeid omkring dette. NFF skal bidra til at medlemmene yter et bredt spekter av fysioterapitjenester med god kvalitet og høy etisk standard. NFF skal ha tett dialog med de ulike grunnutdanninger i fysioterapi, og de fagspesifikke mastergradsutdanninger, for å sikre at utdanningene møter fremtidens behov for fysioterapikompetanse. Påvirke til etableringen av en offentlig spesialistordning for fysioterapeuter Stimulere til kontinuerlig faglig oppdatering blant fysioterapeuter Tilpasse NFFs kurstilbud til alle fysioterapeuter, til en revidert spesialistordning og overordnede politiske satsingsområder Være pådriver for en økning av forsker-, kombinasjons- og fagutviklingsstillinger og avtaler Være pådriver for at fysioterapeuter skaffer seg relevant tilleggskompetanse som gjør dem til attraktive kandidater til stillinger både hos sentrale og lokale helsemyndigheter. Vi vil arrangere minst 3 medlemsmøter hvert år med interessant faglig innhold og med aktuelle politiske innspill. Dette skal skje i samarbeid med kompetansemiljøer i avdelingen. Vi vil arrangere et 2 dagers kurs med tittelen Explain Pain våren Vi vil samarbeide med lokale faggrupper for å gjøre faglig aktivitet i avdelingen kjent blant medlemmene. Vi vil arrangere NFF-kurs som vi får tildelt fra sentralt hold i organisasjonen. Vi vil informere medlemmene om kompetanse- og fagutviklende aktiviteter i avdelingen i henhold NFFs retningslinjer.

11 Inntekts- og arbeidsforhold NFF skal være den organisasjonen som best ivaretar alle fysioterapeuters inntekts- og arbeidsforhold. NFF skal arbeide for at økt kompetanse skal gi lønnsmessig uttelling og for at inntektsnivået samsvarer med andre grupper som har sammenlignbar utdanning, kompetanse og ansvar. NFF skal arbeide for en generell, god lønns- og inntektsutvikling for fysioterapeuter og for å bevare eksisterende rettigheter innenfor alle tariffområdene og ivareta medlemmer uten tariffavtale. NFF skal bidra til gode arbeids- og rammevilkår for alle kategorier selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. NFF skal bidra til at medlemmene har kjennskap til lover og avtaleverk som gjelder for fysioterapeuter. Arbeide for likelønnsløft for fysioterapeuter Skape gode avtaleverk, rammevilkår og forutsigbarhet for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Bidra til at avtalestørrelse er lik praksisomfanget hos fysioterapeuter med driftsavtale Arbeide for økonomisk uttelling for fysioterapeuter med spesialistkompetanse Arbeide for å øke antall stillinger for fastlønnede fysioterapeuter og for fysioterapeuter i privat praksis. Sørge for at lokale tillitsvalgte og kontaktpersoner får delta på kurs og opplæring i regi av NFF, slik at gjeldende regelverk gjøres kjent og følges opp. Avdelingsstyret vil bidra aktivt med innspill til sentrale forhandlinger. Avdelingsstyret vil følge opp henvendelser fra medlemmer i alle tariffområder. Avdelingsstyret vil bistå medlemmer ved behov i lokale forhandlinger. Avdelingsstyret vil bistå kontaktpersoner og tillitsvalgte ved behov. Avdelingsstyret vil legge opp til et tett samarbeid med tillitsvalgte og kontaktpersoner, med tanke på å få brukt kontaktpersonordningen og lokale samarbeidsutvalg på en best mulig måte for den samlede fysioterapitjenesten i kommunene. Helsepolitikk og synliggjøring NFF skal være en aktør på alle viktige samfunnsarenaer som berører folkehelsen i Norge. NFF skal bidra med mest mulig kunnskap og kompetanse slik at politiske beslutninger fattes på bredest mulig grunnlag. Fysioterapeutenes sentrale rolle i forbindelse med behandling, habilitering, rehabilitering, forebygging og helsefremmende arbeid skal tydeliggjøres, både gjennom media og ved deltakelse i utformingen av helsepolitikk sentralt, regionalt og lokalt. NFF vil arbeide for å synliggjøre hvordan fysioterapeutene kan bidra i den nye kommunale helsetjenesten som en følge av samhandlingsreformen. NFF skal stimulere medlemmene til å benytte de mulighetene som kommer i forbindelse med reformen. NFF skal være en ledende organisasjon i arbeidet med å bekjempe den vestlige verdens største helsetrussel: inaktivitet.

12 Være aktive bidragsytere i forhold til nasjonal, regional og kommunal helsepolitikk gjennom tett og god kontakt med beslutningstakere sentralt og lokalt og ved å bruke media aktivt Begrunne behovet for fysioterapi ut fra fysioterapeuters kroppslige og medisinske innfallsvinkel til forståelse av menneskets mulighet til funksjon og deltakelse samt ut fra dokumenterte forskningsresultater om betydning av fysioterapi Markere NFF som en selvsagt aktør i samhandlingsreformen, med spesiell vekt på følgende: fysioterapi som lovpålagt tjeneste, fysioterapeuters rolle i forebygging, behandling, habilitering og rehabilitering, finansieringsordninger som sikrer fysioterapitilbud på alle nivåer og faglig kvalitet på fysioterapitjenestene Videreutvikle dagens ordning for manuellterapeuter og arbeide for at flere spesialistgrupper får henvisnings- og sykmeldingsrett Synliggjøre fysioterapeutenes rolle i sykefraværsarbeidet og manuellterapeutenes rolle som sykmeldende behandlere Styrke fysioterapeuters positive omdømme Kartlegge og etablere nettverk for fysioterapeuter som innehar stillinger på overordnet ledernivå i helsesektoren Avdelingsstyret vil bidra til å gjøre kjent lokale aktuelle saker som gjelder fysioterapi. Avdelingsstyret vil formidle NFFs politiske synspunkter i medlemsbrevet og på våre web-sider. Avdelingsstyret vil se på muligheten for å etablere samarbeid med aktuelle bruker- og interesseorganisasjoner for å kunne ta kontakt ved behov. Organisasjon NFF skal være en demokratisk, sterk og tydelig organisasjon hvor engasjement, felles identitet, stolthet over eget fag, samhold og etisk refleksjon er kjennetegn. Ansatte og tillitsvalgte i alle ledd skal ivareta medlemmenes interesser. NFFs visjon og hovedmål skal være styrende og tydelige i organisasjonens arbeid. NFF skal sikre at det er tillitsvalgte på alle aktuelle arbeidsplasser og kontaktpersoner tilgjengelig for NFFs medlemmer i alle kommuner. NFF skal sikre at organisasjonstillitsvalgte får opplæring i organisasjonsforståelse og organisasjonsarbeid. Alle ledd i organisasjonen skal arbeide sammen om NFFs visjon og hovedmål Foreta en gjennomgang av organisasjonen som sikrer en struktur og organisering som er effektiv, fleksibel og tilpasset de oppgaver og utfordringer NFF står overfor Avdelingene skal være i stand til å drive lokalt påvirkningsarbeid og ivareta medlemmenes interesser Det skal være godt skolerte kontaktpersoner tilgjengelig for NFFs medlemmer i alle kommuner Styrke faggruppenes fagpolitiske rolle Utvide bruken av elektroniske verktøy i opplæring og kommunikasjon NFF skal ha et fortløpende kursopplegg hvor alle organisasjonstillitsvalgte får opplæring i organisasjonsforståelse og organisasjonsarbeid.

13 Det utbetales styrehonorar til styremedlemmene etter NFFs regler. Avdelingsstyret vil fortsatt følge prosjekt organisasjonsgjennomgang, og fremme avdelingens syn i denne saken. Avdelingsstyret skal gi en rask og effektiv service til medlemmene. Avdelingsstyret skal sørge for at nettsiden til enhver tid er oppdatert og er en viktig informasjonskanal for medlemmene i avdelingen. Avdelingsstyret skal påse at tillitsvalgte og kontaktpersoner får opplæring slik at kompetansenivået blant disse økes. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner avdeling Sør-Trøndelags måldokument for Sak 6/2013: Budsjett for FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013 FINNES I SAMME OPPSETT SOM REGNSKAP 2012 UNDER SAK 4/2013. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner avdeling Sør-Trøndelags budsjett for SAK 7/2012: VALG Valgkomiteens innstilling til verv i NFF Sør-Trøndelag Funksjon Navn Valgperiode Avdelingsleder / kontaktperson stat: Jan Harry Størksen Tar gjenvalg Nestleder / kontaktperson privat praksis: Mari Sundstrøm Tar gjenvalg Kasserer / web-ansvarlig: Anders Tuko Bakken Ikke på valg Sekretær / kontaktperson KS: Elin Simonsen Tar gjenvalg Møteansvarlig / kontaktperson Spekter: Jorunn L. Grong Ikke på valg Styremedlem/kontaktperson privatpraksis: Per M. Borten Moe Tar gjenvalg Styremedlem/kontaktperson Virke: Øyvind Bernhardsen Tar gjenvalg Kurskomiteen: Mari Sundstrøm Anya Karin Almenning Øyvind Bernhardsen Tar gjenvalg ny ny

14 Valgkomiteen: Siri Mette Gynnild Kandidat mangler Ikke på valg ny Landsmøtedelegater: NFF avd Sør-Trøndelag har 5 delegatplasser til Landsmøtet. Kandidater: Avdelingsstyrets leder (obligatorisk ihht NFFs lover) Anders Tuko Bakken Ingrid Kari Solhjem Arnhild Skjølberg Tor Hoel Kandidater til 3 varaplasser: Jorunn Grong Elin Simonsen Øyvind Bernhardsen SAK 8 / 2013 EVENTUELT: Ingen øvrige saker er meldt inn til behandling på årsmøtet innen annonsert frist. Evt saker utenfor dagsorden som ønskes behandlet på årsmøtet kan ihht NFFs lover fremmes ved godkjenning av dagsorden (2/2013). Saken kan da behandles på årsmøtet dersom det vedtas med ¾ flertall, og minst 2/3 av medlemmene er tilstede.

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin!

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Nr 1 februar 2004 7. årgang Medlemsmøte & Årsmøte 2004 Torsdag 11. mars kl. 1930 2200 på Rica Nidelven Hotell Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Program: 19.30 Kaffe, noe å bite

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND Innholdsfortegnelse Innledning...2 Audiografen...2 Hjemmesiden...2 Medlemsinformasjon via E- post...2 Yrkesetiske retningslinjer for medlemmer i NAF

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Avdeling Nordland REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Deltagere: Heidi Mæland, Veronika K. Hansen, Anne-Lise Aurlund, Finn Richter Jensen, Rita Lanseth, Tonje T. Nordsveen, Anne

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Side 2 23. landsmøte 9.-11. november 2010

Side 2 23. landsmøte 9.-11. november 2010 N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 2 Landsmøtet 2010 Landsmøtet skal gjøre opp status for inneværende periode og se framover i den neste perioden. Dette

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND u 1 MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND 1. Innledning...2 2. Styreverv...3 3. Yrkesetiske retningslinjer...4 4. Autorisasjon...5 5. Rettigheter via Folketrygden...6 6. Medlemsfordeler

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge.

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge. Fra Sentralstyret: BERETNING 2002, 2003 OG 01.01. 01.06. 2004 Sentralstyrets beretninger for 2002, 2003 og de første fem månedene av 2004 er skrevet i direkte sammenheng med vedtatte resultatmål for respektive

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Mastere om syn og motorikk

Mastere om syn og motorikk 12.10 Årgang 77 www.fysioterapeuten.no Mastere om syn og motorikk Ny spesialistordning i boks Sterk kritikk mot ny helselov Idrett, nærvær og stress Med pasienten som lærebok TELEFON; +47 69 35 20 80 TELEFAX;

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer