13 mars 2014 kl Kløvertun, Kristiansand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand"

Transkript

1 Protokoll årsmøte mars 2014 kl Kløvertun, Kristiansand

2 Årsmøte 2014 N O R S K F Y S I O T E R A P E U T F O R B U N D A V D E L I N G V E S T - A G D E R AGENDA FOR DAGEN: KL 1800 RYGGPASIENTER HVA GJØR VI MED DEM? INNLEGG AV MANUELLTERAPEUT BJARTE JUSTNÆS Bjarte Justnæs er manuellterapeut og jobber ved Vågsbygd Fysikalske Klinikk. Han har i 10 år også jobbet ved Ryggpoliklinikken ved SSK. Han vil fortelle litt om epidemiologi, ryggutredning og komme med noen kasustikker. KL 1945 OMORGANISERINGEN AV NFF HVA SKJEDDE PÅ LM13 Per Olav Peersen legger frem deler av resultatet fra landsmøtet i 2013 og hvordan NFF er organisert nå. Hva skjer videre med avdelingen og hvordan blir Region Sør-Øst for oss i Vest-Agder. KL 2010 ENKEL SERVERING KL 2030 ÅRSMØTE Saker: 1. Valg av ordstyrer, referent og to protokollunderskrivere. 2. Godkjenning av innkalling, dagsorden forslag til forretningsorden. 3. Årsrapport 2013 fra styret 4. Årsrapport 2013 fra kurskomiteen. 5. Regnskap 2013 for avdelingen 6. Måldokument. Evaluering av 2013 og mål for Budsjett 2014 for avdelingen 8. Valg. Side 1

3 ÅRSMØTESAKER SAK 1: VALG AV ORDSTYRER, REFERENT OG TO PROTOKOLL- UNDERSKRIVERE Styrets forslag: Ordstyrer: Vidar Jacob Referent: Ingeborg Landén Protokollundertegnere: Evelin Axelsen og Ragnhild Schou Lauvland. SAK 2: GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN. Forslag til forretningsorden: Taletid begrenses ikke. Ordstyrer kan innskrenke taletiden etter godkjenning av flertall blant de stemmeberettigede. Forslag til vedtak må leveres skriftlig og undertegnet til ordstyrer før det settes strek på talerlisten. Forslag til vedtak som ikke er levert før strek er satt, behandles ikke. Når strek er satt refereres talerlisten og de fremsatte forslag til vedtak. Replikk varsles med eget tegn. Det er anledning til å be om to replikker vedrørende siste innlegg. Det gis anledning til svarreplikk. Protokolltilførsel til årsrapporter og vedtak må leveres skriftlig før møtet heves. Vedtak: Innkalling og dagsorden enstemming vedtatt. Side 2

4 SAK 3: ÅRSRAPPORT 2013 FRA STYRET. Fakta om avdelingen: NFF avdeling Vest-Agder hadde medlemmer mot 276 medlemmer Styret har hatt 6 styremøter hvor det er behandlet et bredt spekter av saker. Hovedsakene har hele tiden vært omorganiseringen av NFF og landsmøtet i november Vi har hatt møtene på kveldstid. Avdelingsleder har vært lønnet i 1/6 stilling beregnet fra en årslønn på 6G. NFF sentralt dekker 1/7 stilling, mens avdelingen dekker det resterende. Utenom store avdelinger som Oslo og Akershus samsvarer dette med de fleste andre avdelinger i NFF. Styret konstituerte seg på første styremøte etter årsmøtet. Avdelingsstyret har kommunisert på telefon, mail og Facebook utover styremøtene. Styrets sammensetning og oppgavefordeling 2013 Navn Arbeidssted Oppgaver i styret Per Olav Peersen Selvstendig næringsdrivende Kristiansand Kommune Ingeborg Landén Kristiansand Kommune Nestleder. Avdelingsleder. Forhandlingskontakt. Daglig medlemskontakt. Kontaktperson i Kristiansand. Sekretær for styret. Ørjan Østervold Selvstendig næringsdrivende Kristiansand Kommune Kasserer. Julianne Frantzen Kristiansand Kommune Leder av kurskomiteen. Natalie van Dam Selvstendig næringsdrivende Kristiansand Kommune Kontaktperson for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Astrid Hæstad Kristiansand Kommune Kontaktperson for offentlig ansatte. Tillitsvalgt Kristiansand Kommune Valgkomiteens sammensetning 2013 Navn Ragnhild Lauvland Bjarte Justnæs Evelin Axelsen Arbeidssted Kristiansand Kommune Selvstendig næringsdrivende i Kristiansand Kommune Kristiansand Kommune Side 3

5 Kurskomiteens sammensetning 2013 Navn Julianne Frantzen (Leder) Hilde Langfeldt Moe Anne Cathrine Hübert Christine Fidjeland Arbeidssted Kristiansand Kommune Kristiansand Kommune Selvstendig næringsdrivende og varakontaktperson i Kristiansand Kommune Søgne Kommune Regnskap og revisjon: Avdelingen har sentral regnskapsførsel i NFF. Ørjan Østervold fungerer som kasserer og sender bilag til føring sentralt. Revisor er Kjelstrup og Wiggen AS som er samme firma som er revisor for NFF sentralt. Aktivitet i avdelingen: Avdelingsstyret har deltatt på flere møter og seminarer i Dette har primært vært avdelingsledernes oppgave. Vi har vært representert ved: Representantskapsmøter Dette er et sentralt møte i NFF hvor alle avdelingene, faggruppene, sentralstyre, råd, utvalg og stemmeberettige ved landsmøtene er representert. Det er et formelt møte som er underordnet landsmøtet, men overordnet sentralstyret. Avdelingslederforum Ledermøter Uformelt forum hvor alle avdelingslederne behandler saker som avdelingene mener er relevante og samtidig en forberedelse til representantskapsmøte og landsmøte. Møter hvor ledere av avdelinger og andre grupper, råd og utvalg kan være deltakere. Gjerne i sammenheng med enkelte saker (fx. omorganiseringen) Side 4

6 Samarbeidsutvalg Styremedlemmer er enten invitert eller medlem av samarbeidsutvalg. Vi kan bistå med kompetanse for å utvikle samarbeidsutvalgene. (Det oppfordres til å ta kontakt hvis din kommune ønsker bistand i arbeidet med å få gode samarbeidsutvalg) Intervjuer i forbindelse med ansettelser og tilskudd Flere kommuner har ønske om bistand i kartlegging, utlysning og generell støtte i prosessene rundt både fast ansettelser og tildeling av tilskudd. Vi bistår med kunnskap og erfaring omkring lovverk og prosesser både for kommunene, samarbeidsutvalg og enkeltmedlemmer. Landsmøte 2013 NFFs øverste myndighet. Avdelingen deltok med tre delegater og alle delegatene, styret og varadelegater deltok på forarbeidet frem mot landsmøtet. Vi var 4 dager på Hamar sammen med over 100 andre delegater, observatører og gjester. Vidar Jacob var en av fire ordstyrere ved landsmøtet og gjorde en svært god jobb. Arendalsuka 2013 NFF hadde to dager på Unio sin stand under Arendalsuka. Vi delte ut diverse NFF-materiell og promoterte fysioterapi gjennom demonstrasjoner av trening og behandling samt dialog med gjester og politikere. Vi var representert med leder og arrangerte standen sammen med avd. Aust-Agder og NFF sentralt. Side 5

7 Medlemsaktiviteter i regi av avdelingen: Årsmøte 2013 Høstfest i Kristiansand Seilforening sine lokaler To dagerskurs med tema Fysisk aktiv med artrose på Scandic Bystranda Hotell med forelesere fra flere steder i landet. Kurs i nevrologi i samarbeid med Sørlandets nevrologiske nettverk for fysioterapeuter. Markering på Verdens Fysioterapidag på Torvet i Kristiansand Opplæring for tillitsvalgte og kontaktpersoner Førstehjelpskurs på Klinikk Andøya Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsrapporten til styret. Enstemming vedtatt. Side 6

8 SAK 4: ÅRSRAPPORT 2013 FRA KURSKOMITEEN Kurskomiteen har hatt tre møter i løpet av året, i tillegg har vi snakket på telefon, mail og egen facebook gruppe. Vi har planlagt to dagerskurset og diskutert andre temaer/ aktiviteter vi kan ha i avdelingen. Har også jobbet med å få tak i foredragsholder i forkant av årsmøtet. Avdelingen fikk ikke tildelt noen kurs fra NFF sentralt. Vi gjennomførte et fem timers førstehjelpskurs på Klinikk Andøya 7.februar med Agder førstehjelpsundervisning med ca 18 deltagere. I samarbeid med Sørlandet nevrologiske nettverk ble det arrangert et to dagerkus med Helge Hæstad 7. og 8. november. Kurset var fulltegnet med 20 deltagere. 24. og 25. oktober arrangerte vi et to dager kurs Fysisk aktiv med artrose på Scandic Bystranda Hotell ved Aquarama. Det var 39 deltagere. Det var to gode dager, og vi fikk mange positive tilbakemeldinger. Noen av tilbakemeldingene kan dere se under: 1= svært bra 5= svært dårlig Kursinnhold % 4 % Presentasjonsform % 4 % 0 % Faglig dyktighet % 4 % 29 % 63 % 57 % 36 % 18 % 78 % Side 7

9 Evne til å formidle stoffet % 0 % Lunch/ bevertning % 4 % 7 % Lokaliteter % 0 % 11 % 48 % 45 % 11 % 78 % 15 % 70 % Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsrapporten til kurskomiteen. Enstemmig vedtatt. SAK 5: REGNSKAP 2013 FOR AVDELINGEN Konto Regnskap Budsjett 2013 Regnskap 2012 Inntekter 3035 Tilskudd fra NFF , Medlemskontingent , Kursinntekter , Andre arrangementer (sommer/høstfest) Renteinntekter 3 834, Sum inntekter: , Side 8

10 Utgifter 5010 Lønn ledere , Tapt arbeidsfortjeneste , Feriepenger , Godtgjørelse til styret , Arbeidsgiveravgift , Refusjon sykepenger , Forsikring LO/NHO-ordningen 1 521, Personalforsikring Innskuddspensjon 1 364, Sum personalkostnader , Andre driftsutgifter 6560 Småanskaffelser 9 494, Revisjonshonorar 2 500, Regnskapsføring , Honorar kurs og foredragsholdere , Honorar personlig næringsdrivende Kontorrekvisita 2 303, Kopiering/trykking 1 083, Møte, kurs, oppdatering , Annen kontorkostnad 1 251, Telefon 2 717, Porto Reisekostnader , Kost/losji etter orginalbilag , Servering vedr. møter osv , Gaver/oppmerksomhet , Støtte lokale tiltak Leie lokaler vedr. møter og kurs 9 790, Bank og kortgebyrer 249, Sum andre driftsutgifter: , Sum kostnader: , Resultat: , Side 9

11 Balanse pr DNB ,64 Egenkapital ,54 Tilført egenkapital i perioden ,55 Leverandørgjeld ,92 Sum (obs. dette er ikke egenkapital) ,64 Vedtak: Årsmøtet tar regnskapet til etterretning og godkjenner at dette sendes til NFF sentralt for revisjon og endelig godkjenning SAK 6: MÅLDOKUENT. EVALUERING AV 2013 OG MÅL FOR 2014 NFFs Landsmøte 2010 vedtok et nytt måldokument for NFF. Det skulle styre aktiviteten i alle NFFs underordnede ledd. Avdelingen har laget et måldokument for avdelingsstyret hvor vi konkretiserer hvilken aktivitet vi legger opp til i avdelingen for å bidra til måloppnåelsen. Dette ble lagt frem på sist årsmøte. Da Landsmøtet 2013 behandlet saken om endring i NFFs organisasjon, ble det gjort et vedtak som har konsekvenser for arbeidet i NFF avd. Vest-Agder fram til avviklingen. I sakspapiret til Landsmøtet var det foreslått at avdelingene skulle avvikles fra 31. mars. Landsmøtet bestemte at avdelingene skal avvikles 3 måneder seinere, 30. juni, og at midler til drift av avdelingene i de tre månedene skal hentes fra avdelingens egenkapital. Etter årsmøtet 2014 har avdelingen få måneds drift igjen. Det er etter styrets vurdering ikke naturlig å sette opp et ordinært måldokument for en så kort periode. Avdelingsstyret vil sørge for at all aktivitet i avdelingen er i tråd med NFFs lover, og med vedtak gjort på Landsmøtet Styret mener det mest hensiktsmessige er at årsmøtet gir styret fullmakt til å ivareta de oppgavene som er nødvendige i overgangen fra avdeling til region. Side 10

12 Dette er noen av oppgavene avdelingen vil opprettholde: Medlemsservice Medlemsinformasjon via nettsiden Behandling av innkommende saker Overføre erfaringer fra drift av vår avdeling over til ny region Samarbeid med NFF sentralt, de andre avdelingene i vår region og regionleder Bas van den Belt om å finne fram til og innstille - kandidater til styret i NFF region Sør- Øst Styremøter etter behov Styret er åpne for at årsmøtet kan endre denne oversikten over oppgaver. MÅLDOKUMENT OG EVALUERING AV DETTE I 2013 KOMPETANSE OG FAGUTVIKLING Tiltak Evaluering av 2013 NFF avd. Vest-Agder vil ha ulike typer Kurs og seminarer vi eller andre avdelinger og medlemsinformasjon for å stimulere medlemmene arbeidsplasser arrangerer er videreformidlet til faglig oppdatering. gjennom våre nettsider, epost og andre kanaler. NFF avd. Vest-Agder vil arrangere to årlige fagseminar. Seminarene er åpne for medlemmer, studentmedlemmer og andre. NFF avd. Vest-Agder arrangerer NFF-kurs som vi får tildelt fra sentralt nivå. NFF avd. Vest-Agder kan bistå med informasjon og formidling av kurstilbud som arrangeres av medlemmene. NFF avd. Vest-Agder kan informere medlemmene om kompetansetilbud i regi av eksterne aktører. Vurderinger om hvilke kompetansetilbud det kan informeres om følger retningslinjer fastsatt av NFF sentralt. I 2013 ble det arrangert flere kurs (se rapport fra kurskomiteen). Vi ble ikke tildelt sentrale NFF kurs i 2013 Vi formidler det meste av det vi får via våre nettsider, epost og andre kanaler Vi har videreformidlet de fleste av tilbudene der hvor dette ikke er i konflikt med retningslinjene. Vi har blant annet oppfordret medlemmer til å bli med i Facebook-grupper med faglig innhold Side 11

13 INNTEKTS- OG ARBEIDSFORHOLD Tiltak Evaluering av 2013 NFF avd. Vest-Agder vil bidra til opplæring av tillitsvalgte og kontaktpersoner, slik at de har best mulige forutsetninger for å oppnå høy lønn og gode rammevilkår. NFF avd. Vest-Agder vil holde et seminar for tillitsvalgte og kontaktpersoner i NFF avd. Vest-Agder vil bistå medlemmer i lokale forhandlinger dersom det er behov for det. NFF avd. Vest-Agder bistår medlemmene ved behov i enkeltsaker som gjelder inntekts- og arbeidsforhold, herunder ansettelsesprosesser. Vi har bistått TV og KP i mange enkeltsaker. Dette ble ikke gjennomført i 2013, men NFF sentralt holdt slike kurs og medlemmer deltok på disse Dette har i liten grad vært aktuelt i 2013 Styret har bistått medlemmer i enkeltsaker omkring arbeidsforhold og inntekt. HELSEPOLITIKK OG SYNLIGGJØRING Tiltak Evaluering av 2013 NFF avd. Vest-Agder vil involvere seg i aktuelle saker i kommunene som gjelder fysioterapi. Det kan vi gjøre på grunnlag av henvendelser fra medlemmer, eller på annet grunnlag. Det er svært viktig at TV og KP lokalt driver påvirkningsarbeid overfor politiske og administrative ledere. NFF avd. Vest-Agder vil stimulere medlemmene til slik aktivitet. Vi har i 2013 vært delaktige i arbeid i flere kommuner og føler dette er godt ivaretatt ift. de ressursene vi har. Det forutsettes at TV og KP i avdelingen jobber med dette. I Kristiansand har vi god oversikt da både TV og KP i Kristiansand er styremedlemmer og dette godt følges opp. NFF avd. Vest-Agder vil kartlegge omfanget av samarbeidsutvalg i kommunene i fylket, og stimulere KP til å ta initiativ til opprettelses av samarbeidsutvalg Vi har gjennomført en kartlegging av alle kommunene i fylket og registrert hvem som er TV, KP, enhetsledere, rådmenn osv. Vi har samtidig forhørt oss om organiseringen av SU. Side 12

14 ORGANISASJON Tiltak Evaluering av 2013 NFF avd. Vest-Agder skal videreutvikles som organisasjon, med godt internt samarbeid og sterk lokal forankring Valget 2013 gjorde at vi fikk et styre hvor alle jobber i Kristiansand og vi kun er representert av privat praksis og kommunale fysioterapeuter. Dette gjør at styret ikke har den geografiske og faglige bredden vi kunne ha ønsket oss. NFF avd. Vest-Agder viderefører ordningen med at avdelingsleder mottar honorar for 1/5 stilling beregnet fra 6G NFF avd. Vest-Agder skal gi rask og god service til medlemmene. NFF avd. Vest-Agder skal ha en oppdatert nettside, som er avdelingens hovedkanal for kommunikasjon til medlemmene. NFF avd. Vest-Agder skal bidra aktivt i prosessen med organisasjonsgjennomgang i NFF. Gjennomført Dette er godt ivaretatt. Nettsiden er oppdatert med informasjon om hva som skjer. Dette er svært godt ivaretatt. Vi har diskutert omorganiseringen ved hvert styremøte gjennom året og leder har vært representert på alle møtearenaer hvor avdelingene har vært invitert. Vedtak: Årsmøtet godkjenner evalueringen av 2013 og at styret i NFF avd. Vest-Agder driftes i tråd med det fremlagte forslaget til avviklingen av avdelingen. Styret får årsmøtets fullmakt til å utføre de oppgaver som de vurderer som nødvendige. Enstemmig vedtatt. Side 13

15 SAK 7: BUDSJETT 2014 FOR AVDELINGEN Konto Regnskap Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3035 Tilskudd fra NFF , Medlemskontingent , Kursinntekter , Andre arrangementer (sommer/høstfest) Renteinntekter 3 834, Sum inntekter: , Utgifter 5010 Lønn ledere , Tapt arbeidsfortjeneste , Feriepenger , Godtgjørelse , Arbeidsgiveravgift , Sykepenger , Forsikring LO/NHO-ordningen 1 521, Personalforsikring Innskuddspensjon 1 364, Sum personalkostnader , Andre driftsutgifter 6560 Småanskaffelser 9 494, Revisjonshonorar 2 500, Regnskapsføring , Honorar kurs og foredragsholdere , Honorar personlig næringsdrivende Kontorrekvisita 2 303, Kopiering/trykking 1 083, Møte, kurs, oppdatering , Kontorkostnad 1 251, Telefon 2 717, Porto Reisekostnader , Kost/losji etter orginalbilag , Servering vedr. møter osv , Gaver/oppmerksomhet , Støtte lokale tiltak Leie lokaler vedr. møter og kurs 9 790, Bank og kortgebyrer 249, Sum andre driftsutgifter: , Sum kostnader: , Resultat: , Side 14

16 Vedtak: Kommentar: Årsmøtet ønsker å øke post 7360 fra koner til kroner. Enstemmig vedtatt av årsmøtet. Årsmøtet enstemmig godkjenner budsjettet og at dette sendes til NFF sentralt for revisjon og endelig godkjenning. SAK 8: VALG I og med at Landsmøtet i NFF har vedtatt å avvikle avdelingen fra 30. juni 2014, mener styret og valgkomiteen at det ikke er hensiktsmessig å gjennomføre vanlige valg på årsmøtet. Styret og valgkomiteen foreslår at funksjonstiden for alle verv forlenges frem til 30. juni Enstemmig vedtatt. Årsmøtet i NFF avd. Vest-Agder skal gjøre ett valg som har sammenheng med overgang fra avdeling til region og det er å velge en representant som skal sitte i valgkomiteen for NFF region Sør-Øst. Denne regionale valgkomiteen skal innstille kandidater til regionstyre i Region Sør-Øst. Nåværende kurskomite og valgkomite oppløses. Valg av representant fra avdelingen til regional valgkomite i Region Sør-Øst: Navn Arbeidssted Valg Per Olav Peersen Protokollundertegnere: Evelin Axelsen Ragnhild Schou Lauvland. Side 15

17 Side 16

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Avdeling Nordland REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Deltagere: Heidi Mæland, Veronika K. Hansen, Anne-Lise Aurlund, Finn Richter Jensen, Rita Lanseth, Tonje T. Nordsveen, Anne

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE NFF AVDELING ROGALAND DATO: TIRSDAG 6.3 2012. kl18:00. PLASS: Haugaland HMS i Combibygget på Raglamyr i Haugesund

INNKALLING TIL ÅRSMØTE NFF AVDELING ROGALAND DATO: TIRSDAG 6.3 2012. kl18:00. PLASS: Haugaland HMS i Combibygget på Raglamyr i Haugesund INNKALLING TIL ÅRSMØTE NFF AVDELING ROGALAND DATO: TIRSDAG 6.3 2012 kl18:00 PLASS: Haugaland HMS i Combibygget på Raglamyr i Haugesund Kart se her SAKSLISTE Sak: 1/12 Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin!

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Nr 1 februar 2004 7. årgang Medlemsmøte & Årsmøte 2004 Torsdag 11. mars kl. 1930 2200 på Rica Nidelven Hotell Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Program: 19.30 Kaffe, noe å bite

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer