Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015"

Transkript

1 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger 2014: 4.1 Årsberetning til styret 4.2 Årsberetning til redaksjonen i Barnestafetten 4.3 Årsberetning til kurs og fagutviklingsutvalget 4.4 Årsberetning for Bobath gruppen 4.5 Årsberetning for Vojta gruppen Sak 5 Regnskap 2014 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Fastsettelse av kontingent Stimuleringsmidler til lokal kurs og seminarvirksomhet Årlig rekrutteringskampanje Sak 9 Budsjett 2015 Sak 10 Sak 11 Avvikling av undergrupper Valg ved valgkomiteen 1

2 Sak 1: Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere. Årsmøte godkjenner valget av ordstyrer, referenter, tellekorps og protokollunderskrivere. Sak 2: Forslag til forretningsorden 1. Taletid for saksinnledere begrenses ikke. Vi ber om at innleggene konkretiseres mest mulig. 2. Første innlegg 3 minutter Andre innlegg 1,5 minutt Det gis tegn når det er et halvt minutt igjen 3. Med godkjenning av de stemmeberettigedes flertall, kan ordstyrer om nødvendig ytterligere redusere taletiden. 4. Forslag til vedtak må leveres skriftlig og undertegnet til ordstyrer før det settes strek på talelisten. 5. Forslag til vedtak som ikke er levert eller fremsatt før det er satt strek, behandles ikke. 6. Når strek er satt refereres de fremsatte forslag til vedtak og talerlisten. 7. Replikk varsles med eget tegn. 8. Det er anledning til å be om to replikker vedrørende siste innlegg. 9. Det gis anledning til svarreplikk. 10. Protokolltilførsler til årsrapporter og vedtak må leveres skriftlig før møtet heves. 11. Dørene holdes åpne til valget begynner. Når valget foregår er dørene lukket. Under møtets gang sitter en person fra tellekorpset og registrerer ankomne. Denne personen skal til enhver tid vite hvor mange stemmeberettigede det er i salen. Det er ikke anledning til å stemme med fullmakt. 12. Endring av dagsorden må ha 2/3 flertall. Årsmøtet godkjenner forretningsorden. Sak 3: Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste til årsmøtet

3 Sak 4: Årsberetninger Årsberetning fra styret i faggruppen for barne og ungdomsfysioterapi Styrets sammensetning i årsmøteperioden: Atle Aunaas Anita Galterudhøgda Gry O. Bævre Jukka Immonen Tonje Thon Johanne Rønning Kari Marte Bjerke leder, webansvarlig nestleder, redaksjonsmedlem Barnestafetten kasserer kasserer sekretær webansvarlig Styrets representant i kurs og fagutviklingsutvalget Kontaktperson i fag og spesialistrådet: Anne Berle Robstad Vår kontaktperson i NFF fagseksjonen er Siri Nergård Faggruppen har pr dato 29. januar medlemmer. Faggruppens komiteer og utvalg: Redaksjonskomite i Barnestafetten: Johanne Rønning, Anita Galterudhøgda, Gry Øystese Stormo og Marjon van Weele. Kurs og fagutviklingsutvalget: Ragnhild Bech, Kristine Risum, Kirsti Krosby og Lene C. Ziener. Medlemmene i kurs og fagutviklingsutvalget sitter i en to års periode fra mars Seminarkomite: Ved fagseminar 2014 besto seminarkomiteen av Kari Marte Bjerke, Kristin Kvalheim Beyer og Sunniva Bjørnvall, i tillegg til kurs og fagutviklingsutvalget. Valgkomite: Johanne Rønning, Marie Tjelle Renli og Susanne Collier Valle. Undergrupper med selvstendige styrer: Gruppe for Bobath terapeuter. Gruppe for fysioterapeuter med Vojta utdanning. Styrets virksomhet: Styret har hatt 5 styre og arbeidsmøter siden mars To av disse har foregått per videokonferanse og resten har vært fysiske møter i NFFs lokaler i Oslo. Et styremøte vil også 3

4 bli avholdt i Lillestrøm den 3. mars i forbindelse med årsmøtet Et stort antall saker har også vært behandlet per epost og telefon. Styret har vært representert ved følgende møter, kurs, seminarer og konferanser: Leder og representant fra kurs og fagutviklingsutvalget sitter i arbeidsgruppe som jobber med kursutvikling innen NFFs kurs innen barnefysioterapi. Resterende styret og kurs og fagutviklingsutvalget er høringsinstans i dette arbeidet. Leder sitter arbeidsgruppe som hjelper representant som jobber med nasjonale retningslinjer for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom i Helsedirektoratet. Leder deltar i forum for fag og interessegrupper som arbeider med fag og interessegruppenes rolle i NFFs nye organisasjon. Leder har deltatt på ledermøte i NFF. Ledermøtet er en møteplass for medlemmer i sentrale verv i NFF. Leder har deltatt på Landsmøte 2014 med stemmerett som faggruppens representant. Leder har deltatt i arbeidsgruppe som har jobbet med å organisere en fagdag om Vojta sammen med fagseksjonen i NFF. Leder, styremedlem og representant fra kurs og fagutviklingsutvalget har deltatt på fagdag om Vojta. Leder deltatt på politisk streik ved Stortinget onsdag 28. januar Saker som styret har arbeidet med i perioden: Arbeidet med innspill til regionsledere og til Forbundsstyret i saken om offentlig spesialistgodkjenning for å få med barnefysioterapeuter i denne ordningen. Tatt initativ til møte med NFFs leder Fred Hatlebrekke i saken om offentlig spesialistgodkjenning for å få med barnefysioterapeuter i denne ordningen. De nye hjemmesidene til NFF og sidene til faggruppen. Tildeling av stipend til 3 personer etter søknad. Styret samarbeider kontinuerlig med kurs og fagutviklingsutvalget. Saker knyttet til sentralstyret og fag og spesialistrådet. Styret samarbeid med redaksjonen i Barnestafetten. Lagt til rette for møteplasser for diskusjon/samarbeid med undergruppen for Vojta terapeuter. Laget brosjyre om asymmetri i henhold til handlingsplan Saker til landsmøte Tatt i mot og besvart spørsmål og innspill fra medlemmer og andre. Påbegynt en gjennomgang av kurstilbudet sammen med fagseksjonen i NFF og eksterne parter. Kontinuerlig arbeid med å holde budsjett og sikre en forsvarlig økonomisk drift av faggruppen. Styrets kommentarer til årsmøteperioden: Etter årsmøtet 2014 var det stor utskiftning av styremedlemmer i faggruppen med nye personer i 5 av 7 verv. De to medlemmene som fortsatte i styreverv har bidratt til en god 4

5 kontinuitet i styrets arbeid. Vi hadde også en god overlapping med tidligere leder ved vårt første styremøte i Oslo i april Rask etter at nytt styret var konstituert begynte oppgavene å melde seg. For å nevne noe, ble vi raskt invitert inn i arbeidet med kursutvikling innen NFFs kurs i barnefysioterapi, arbeidet med fag og interessegruppene i NFFs fremtid og det videre arbeidet med nye nasjonale retningslinjer for helsestasjons og skolehelsetjeneste. I tillegg, har vi som et nytt styre brukt en del tid på å lære nye oppgaver knyttet til drift av et faggruppestyre slik som regnskapsfunksjoner, publisering på nettsted, behandling av innmelding og utmeldinger, utarbeidelse av prosedyrer, budsjettarbeid, utarbeidelse av ny handlingsplan med mer. Faggruppens stipend har blitt delt ut til 3 medlemmer i perioden. Flere medlemmer oppfordres til å søke i Det har vært en prioritert sak for styret å være aktive i saken som gjelder offentlig spesialistgodkjenning for fysioterapeuter. For styret er det viktig at barnefysioterapeuterne skal prioriteres i dette arbeidet. Signalene var at ikke alle grupper med fysioterapeuter kunne fremmes i første omgang. Forbundsstyret skulle velge den videre strategien og mente at en strategi for å oppnå offentlig spesialistgodkjenning innebærer at det er nødvendig å prioritere noen spesialiteter i det politiske påvirkningsarbeidet i første omgang. Etter styremøte i januar ba styret om et møte med Forbundsleder for å fremme våre synspunkt. I tillegg har styret jobbet hardt for å fremme faglig godt begrunnede argumenter for at barenfysioterapeuter skal prioriteres. Etterstort engasjement fra styret og dere, medlemmene, fikk vi formidlet et tydelig standpunkt om at vi, barnefysioterapeutene, skulle med i første runde. Det var med stor glede å da høre at Forbundsstyret vedtok å prioritere fem spesialiteter blant annet barnefysioterapeuter. Styret i faggruppen skal være aktive i det videre politiske påvirkningsarbeidet i denne saken. Styret vil også jobbe for å spre budskapet om den viktige innsatsen barnefysioterapeuter gjør for helsen til barn i dagens samfunn. Styret i faggruppen takker medlemmene og NFF sentralt for et godt samarbeid i Årsberetning fra redaksjonen i Barnestafetten Det har vært et bytte i redaksjonen i Barnestafetten i Redaktør Karianne Trillhus gikk ut av redaksjonen ved årsmøtet og Johanne Rønning kom inn. Ett redaksjonsmedlem og redaktøren er også medlemmer av styret i faggruppen, og det synes vi er positivt. I løpet av 2014 har vi gitt ut 3 utgaver. Nr 71 kom i februar, nr 72 kom i juni og nr 73 kom i november. Nr 73 er den første elektroniske utgaven av Barnestafetten, og hele bladet er nå i farger. Abonnementspris pr år er fremdeles 250 kr. Annonseprisen er 1500 kr for en side (A5 format). 5

6 Årsmøtet 2014 vedtok at Barnestafetten skulle gå fra å være et trykt blad til å være elektroniske utgaver som sendes medlemmene av faggruppen og abonnenter per e post. Redaksjonen har brukt mye tid på å planlegge overgangen, og har valgt å fortsette med å bruke Brosjyre Consult til å sette opp bladet. Samarbeidet med Brosjyre Consult har fungert veldig bra, de er fleksible og svært imøtekommende. Medlemmene og styret av faggruppen har uttrykt at de er veldig fornøyde med den nye Barnestafetten. Samarbeidet i redaksjonen har fungert godt. Redaksjonen har hatt ett fysisk møte i løpet av året, ellers så har møtene vært via Skype. Det er i snitt ett møte pr. mnd. Vi har også hyppig kontakt per e post. Dette året har vi hatt fokus på å presentere cochrane reviews som er aktuelle for fagfeltet. Redaksjonen har også hatt et ønske om å bidra til å spre informasjon om aktuelle artikler, bøker osv. som nylig er publisert. Vi har hatt god kontakt med ulike fagmiljøer og fysioterapeuter som har bidratt med stoff til Barnestafetten. Redaksjonen planlegger 3 utgaver i Dette er planlagt til februar, juni og november. På vegne av redaksjonen, Johanne Rønning Oslo, 4.februar Årsberetning fra kurs og fagutviklingsutvalget Kurs og fagutviklingsutvalget i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi er utpekt av styret (se NFFs retningslinjer). Styret i faggruppen har valgt å ha et lengesittende utvalg siden styret flyttes rundt i landet og har mindre kontinuitet. Utvalget forsterkes med flere medlemmer når de arrangere årsmøteseminaret. (Men også kurskomiteen for årsmøteseminaret er vedtatt på tidligere årsmøte at skal flyttes, 2 år i Osloområdet og 2 år et annet sted i landet.) 6

7 Utvalget har bestått av Ragnhild Bech (leder), Kristine Risum, Kirsti Krosby, Kari Marte Bjerke og Lene C. Ziener. Kari Marte kom inn i etterkant av årsmøte 2014 som faggruppens styrerepresentant etter at Lene gikk ut av styret og hun inn. Komiteen for årsseminaret 2014: Kristin Kvalheim Beyer, Kari Marte Bjerke og Sunniva Bjørvall samt utvalget. Det var i 2014 avholdt 8 møter. Referat fra møtene er sendt lederen av faggruppen. Det har vært 28 spesialistsøknader (15 på våren og 13 på høsten). Oppgaver og saker som har vært til behandling i utvalget: Gjennomføring av Årsseminaret 2014 i Sandvika. Som vedtatt på årsmøte 2013 har utvalget også i 2014 deltatt i arbeidet med utvikling av NFF sine kurs innenfor området barne og ungdomsfysioterapi. Utvalget har diskutert, levert innspill til styret og vært på møte med NFF angående kursutvikling innenfor faggruppens område. Vi ser at det fortsatt er en stor jobb å gjøre for å fremme medlemmenes interesser. I tillegg er det viktig at kurslederne blir ivaretatt. Referatført og arbeidet videreføres i Høringer. Styret har vært meddelsomme og videresendt diverse høringer til utvalget. Utvalget setter pris på det og sender felles uttalelser tilbake til styret. Offentlig spesialistordning. Utvalget har vært en meget aktiv samarbeidspartner til styret ift viktigheten av at NFFs spesialister i barne og ungdomsfysioterapi blir offentlig godkjente spesialister dersom ordningen blir vedtatt. Fysioterapikongressen. Forslag på aktuelle foredragsholdere ift fysioterapeuter som jobber med barn og unge er oversendt styret. Landsmøtesakene Kommentarer er referatført og sendt styret. IOPTP. Faggruppen betaler for medlemskap og mottar nyhetsbrev. Link på WCPT siden. Aktuelle saker har blitt diskutert og Ragnhild har tatt innspill med seg til IOPTP. Referatført. Utvalget Ingen går ut. Utvalget fortsetter som en aktiv samarbeidspartner til styret og jobber med aktuelle problemstillinger samt spesialistsøknader. På vegne av Kurs og fagutviklingsutvalget, Lene Ziener. Oslo Årsberetning fra Bobath gruppen STYRET: Styret har bestått av Tordis Ustad, Gerd Sellæg og Gunfrid V. Størvold (regnskap). Sissel Viken har hatt ansvar for medlemslisten. 7

8 Styret ba om avløsning i 2010, men vi har så langt ikke lykkes i å finne en annen gruppe Bobath barneterapeuter som kan tenke seg å overta styrefunksjonen. Dersom det ikke lykkes å finne nytt styre foreslår vi at gruppen legges ned og pengene overføres Barne og ungdomsfysioterapi gruppen. SAKER: Det har ikke vært aktivitet i gruppen i MEDLEMMER: Det er ca 100 registrerte Bobath barneterapeuter på medlemslista. Dersom noen er usikker på om de står på lista kan Sissel Viken kontaktes på REGNSKAP: Regnskap Barnebobathgruppa 2014: Saldo : 13811,28 Kr Renteinntakter: 17,00 Kr Saldo : 13828,28 Kr På vegne av styret for BOBATH barneterapeuter Tordis Ustad 4.5 Årsberetning fra Vojta gruppen Årsberetning fra gruppen for terapeuter med Vojta utdanning blir ettersendt når den foreligger. Årsmøtet tar årsberetningene til etterretning. Sak 5: Regnskap 2014 Regnskapet ligger som eget dokument. Revisjon av regnskapet vil foregå samlet for NFF sentralt, alle avdelinger og fag og interessegrupper. Dette skyldes at landsmøte 2007 fastsatte at NFF er en juridisk enhet. Regnskapet legges derfor frem til orientering for faggruppens årsmøte, og godkjennes revidert på vårens representantskapsmøte. 8

9 Årsmøte godkjenner det fremlagte regnskapet for oversendelse til NFF sentralt for revisjon og endelig godkjenning av representantskapsmøte. Sak 6: Fastsettelse av kontingent I følge vedtektene skal kontingenten fastsette ved hvert årsmøte. Styret foreslår å beholde kontingenten på kr. 500,. Årsmøtet godkjenner at kontingenten blir satt til kr. 500, for Sak 7: Stimuleringsmidler til lokal kurs og seminarvirksomhet Faggruppen ønsker å stimulere medlemmene til å arrangere lokale kurs eller seminarer av kortere varighet ved å yte økonomisk støtte. Vi ønsker i den forbindelse å sette av kr. 10,000, per år. Disse økonomiske midlene kan medlemmene søke om for å betale for utgifter knyttet til å arrangere et kurs eller seminar (leie av lokaler og honorar til forelesere med mer). Styret vil i 2015 utarbeide retningslinjer for disse stimuleringsmidlene. Årsmøtet godkjenner å sette av kr. 10,000, per år til lokal kurs og seminarvirksomhet. Årsmøtet godkjenner at styret innen 1.juni 2015 utarbeider retningslinjer for hvordan søke på disse midlene. å Sak 8: Årlig rekrutteringskampanje For å kunne ha et virkemiddel i arbeidet med å rekruttere flere medlemmer til faggruppen BUF, ønsker styret å sette av kr. 1000, per år til en årlig rekrutteringskampanje. Innholdet i rekrutteringskampanjen kan variere. Årsmøtet godkjenner å sette av kr. 1000, til en årlig rekrutteringskampanje. Sak 9: Budsjett

10 Forslag til budsjett ligger i eget dokument sammen med regnskapet. Budsjettet vedtas slik det foreligger. Sak 10: Avvikling av undergrupper Bakgrunn: Faggruppen for barne og ungdomsfysioterapi ønsker å avvikle modellen med undergrupper. Det har kommet innspill fra Bobath gruppen om at de ønsker å avvikle gruppen, blant annet p.g.a. lite aktivitet og liten rekruttering (ref. årsberetning 2014 for Bobath gruppen). Styret ser ikke hensikten med å ha undergrupper, da faggruppen skal være for alle fysioterapeuter som jobber med barn, uavhengig av metoder eller verktøy. Styret ønsker å avvikle ordningen med undergrupper. Årsmøtet godkjenner avviklingen av Bobath gruppen og Vojta gruppen som undergrupper av faggruppen BUF. Sak 11: Valg ved valgkomiteen Innstilling fra valgkomiteen til Årsmøtet 2015 Oversikt over alle verv: Navn: Status 2015: Leder Atle Aunaas Ikke på valg Styremedlem Jukka Immonen Ikke på valg Styremedlem Gry Okkenhaug Bævre Ikke på valg Styremedlem Kari Marte Bjerke Ikke på valg Styremedlem Johanne Rønning Ikke på valg Styremedlem Tonje Thon Stiller til gjenvalg Styremedlem Anita Galterudhøgda Stiller til gjenvalg Redaktør Barnestafetten Johanne Rønning Ikke på valg 10

11 Redaksjonsmedlem Anita Galterudhøgda Ikke på valg Redaksjonsmedlem Marjon van Weele Stiller til gjenvalg Redaksjonsmedlem Gry Øyestese Stormoen Stiller ikke til gjenvalg Redaksjonsmedlem Linda Marie Sivertsen Sund Ny kandidat Valgkomite Marie Tjelle Renli Ikke på valg Valgkomite Susanne Collier Valle Ikke på valg Valgkomite Johanne Rønning Stiller ikke tilgjenvalg Valgkomite Mangler kandidat 11

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Årsmøte 2008 i Tromsø Sporene etter Reich i Norge Dansk avspenningspedagogikk og psykomotorikk

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin!

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Nr 1 februar 2004 7. årgang Medlemsmøte & Årsmøte 2004 Torsdag 11. mars kl. 1930 2200 på Rica Nidelven Hotell Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Program: 19.30 Kaffe, noe å bite

Detaljer

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge.

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge. Fra Sentralstyret: BERETNING 2002, 2003 OG 01.01. 01.06. 2004 Sentralstyrets beretninger for 2002, 2003 og de første fem månedene av 2004 er skrevet i direkte sammenheng med vedtatte resultatmål for respektive

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer