Innkalling til Årsmøte 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Årsmøte 2013"

Transkript

1 Innkalling til Årsmøte 2013 NFFs Faggruppe for Onkologi og Lymfologi Tid/Dato: 7. mars kl Sted: Scandic Hotell Ålesund Saksliste: Sak 1. Valg/oppnevning av møteleder, referenter, protokollunderskrivere, tellekorps. Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste til årsmøtet Sak 3. Godkjenning av årsberetning 2012 (vedlegg 1). Sak 4. Godkjenning av regnskap 2012 (vedlegg 2, obs! Det vil komme små endringer). Sak 5. Fastsettelse av kontingent 2013 (vedlegg 3). Sak 6. Budsjett 2013 (vedlegg 4). Sak 7. Innkommet sak: Palliasjonens rolle i FOL (vedlegg 5 og 6). Sak 8. Honorar styremedlemmer (vedlegg 7). Sak 9. Valg (vedlegg 8). Sak 10. Åpen post mulighet for spørsmål og svar fra styret. 1

2 Vedlegg 1: Sak 3 FAGGRUPPEN FOR ONKOLOGI OG LYMFOLOGI ÅRSBERETNING 2012 ( ) 2

3 Styre- og utvalgssammensetning i FOL Styret Styret fra 18. mars mars 2012 Leder Steinar Krey Voll Nestleder/ Sekretær Hilde A. Osnes Kasserer Inger Anne Nicolaisen Styremedlem/Kurskontakt Susan Hagen Styremedlem/Webansvarlig Heidi Tjugum Varamedlem Siri Alstad Varamedlem Gry Håberg Styret fra 8. mars mars 2013 Leder Steinar Krey Voll Nestleder/ Webansvarlig Siri Alstad Svestad Kasserer Inger Anne Nicolaisen Sekretær Mirian Øyhus Mikkelsgård Styremedlem/Kurskontakt Susan Hagen Varamedlem Gry Håberg Varamedlem Jorunn Sørvåg 3

4 Kursutvalgets medlemmer Kursutvalg Anniken Smith Huun Anne Grete Paulsberg Unni Vidvei Nygaard Hanne Aandahl Kursutvalg Unni Vidvei Nygaard Ragnhild Aarseth Bente Holevik Hanne Aandahl Valgkomitè Valgkomiteens medlemmer Joke M Negaard Cathrine Indrelid Lene Melgård Hansen Valgkomiteens Medlemmer Cathrine Indrelid Lene Melgård Hansen Lene Mikkelsen Redaksjonsutvalg Margreet Hartmann (Webansvarlig/nettsiden) Kristian Austreim (Elektronisk Nyhetsbrev) Kontaktperson for spesialistsøknader Dagmar Moseby 4

5 Kontaktperson Fagseksjonen NFF: Aslaug Skuladottir Faggruppens virksomhet i perioden Medlemmer Antall : 217 personer Antall : 217 personer Styret Styret har i år hatt 8 styremøter og behandlet 74 saker i Vi har hatt 1 heldagsmøte i NFF sine lokaler i Oslo. De øvrige styremøtene har foregått på skype. Skypemøter fungerer stort sett bra. Styret kommuniserer mellom styremøter i stor grad pr e-post. Steinar har fått og besvart langt over tusen e-poster i Steinar har som forrige periode, vært faggruppas representant på ledersamling og representantskapsmøte. 5

6 Steinar har vært styret sin representant i utvalget for palliasjonens rolle i FOL. Steinar oppnevnt i referansegruppe for ny nasjonal kreftstrategi. Han har deltatt på ett heldags i den forbindelse, lest alle versjonene av strategien, og, med styrets hjelp, bidratt til NFFs høringssvar. Sluttføring av kreftstrategien er foreløpig utsatt til mars Styret har arbeidet med følgende saker Takstbruk i forhold til tilmåling av kompresjonsmateriell Årsmøte og årsmøteseminar (inkludert revidering av kontrakter med utstillere og foredragsholdere) Videreutdanning i onkologisk fysioterapi og lymfødem; hvilket er foreløpig lagt på is. Stimuleringsmidler Omorganiseringen i NFF Regnskap og budsjettsaker Nye kursledere innen onkologi Utvalg om palliasjon i faggruppen Nyhetsbrev Oppdatering webside Styret mottatt og gitt tilbakemelding på følgende saker Intern høring ASA 4313 Høring av ny nasjonal kreftstrategi. Spesialisttittel nye personer med spesialist tittel i personer har fornyet sin spesialtittel i 2012 Stimuleringsmidler 2012 Sak: 47 12/13 Britt Carlsen. Landskonferanse for utfordringer ved livets slutt. Søkt 4300,-. Innvilget. Anne-Marie Skjærseth Bøe. NFF s kurs: Onkologi og kreft 1. Søkt 4350,-. Innvilget. Silje Løge Nordberg. NFF s kurs: Onkologi for fysioterapeuter. Søkt 4800,-. Innvilget. SUM: ,- 6

7 Wilma van de Veen. Verdenskongress i Malmø, Lymfologi. Søkt 4497,-. Søknaden ble innvilget, men van de Veen trakk den senere tilbake. Økonomi Økonomien i faggruppa er bra og har holdt seg stabilt de siste årene. Gode årsmøteseminarer med god deltakelse har vært viktig. 7

8 Vedlegg 2: Sak 4 Faggruppe for Onkologi og Lymfologi (FOL). Resultatregnskap pr Resultat Konto Budsjett 2012 Resultat 2011 Budsjett 2013 Inntekter 3035 Tilskudd fra NFF , Ekstra tilskudd fra NFF , Fakturert kontingent , , Seminar inntekter , , Utstillere seminar/årsmøte 5 785, , Renter 7 582, ,76 Sum inntekter: , , ,57 Utgifter 5010 Godtgjørelse til leder 5050 Honorar 5060 Tapt arbeidsfortjeneste 5330 Godtgjørelse til styre 5400 Arbeidsgiveravgift Sum personalkostnader: , , ,60 Andre driftsutgifter Avvik 2012 ifh til budsjett , , , , , , , , , Småanskaffelser , Revisjonshonorar 2 500, Økonomisk bistand , Honorar kurs- og foredragsholdere 7 300, , Kontorrekvisita 579, , Trykksak , Møte, kurs, oppdatering 1 036, , Annen kontorkostnad 486,00 486, Elektronisk kommunikasjon 2 433, , Porto 2 589, , Reisekostnader , , Kost/losji etter orginalbilag 2 562, , Servering vedrørende møter osv , , Gaver/oppmerksomheter 3 165, , Fagutvikling 4 350, , Seminar/årsmøte , , Bank og kortgebyrer 1 179, ,00 Sum andre driftsutgifter: , Sum kostnader: , Resultat: , Balanse pr Bankkonto ,05 Egenkapital ,96 Kundefordringer 2 500,00 Tilført egenkapital i perioden Leverandørgjeld , ,90 Sum ,05 Sum ,05-8

9 Vedlegg 3: Sak 5: Fastsettelse av kontingent. Styrets forslag til vedtak: Kontigenten for 2013 blir stående uendret fra 2012, på kr 500,- 9

10 Vedlegg 4: Sak 6 Faggruppe for Onkologi og Lymfologi (FOL) Budsjett pr Hvorav spesifisert Konto Inntekter Resultat Seminar/ årsmøte Styremøter Ikke spesifisert resultat Budsjett 2012 Budsjett Tilskudd fra NFF , , Ekstra tilskudd fra NFF , , Fakturert kontingent , , Seminar inntekter , , , Utstillere seminar/årsmøte 5 785, , Renter 7 582, , Sum inntekter: , , , Utgifter 5010 Godtgjørelse til leder Honorar 1 500, , Tapt arbeidsfortjeneste 2 800, , Godtgjørelse til styre , , Arbeidsgiveravgift 6 683, , Sum personalkostnader: , , Andre driftsutgifter 6560 Småanskaffelser Revisjonshonorar 2 500, , Økonomisk bistand , , Honorar kurs- og foredragsholdere , , Kontorrekvisita 579,94 579, Trykksak Møte, kurs, oppdatering 1 036, , Annen kontorkostnad 486,00 486, Telefon 2 433,10 468,41 816, , Porto 2 589, , Reisekostnader , , , , Kost/losji etter orginalbilag 2 562,00 195,00 213, , Servering vedrørende møter 7360 osv ,00 193, , Gaver/oppmerksomheter 3 165, , , Fagutvikling 4 350, ,

11 7720 Seminar/årsmøte , , Bank og kortgebyrer 1 179, , Sum andre driftsutgifter: , , , , Sum kostnader: , , , , Resultat: ,19-897, , , Balanse pr Bankkonto ,05 Egenkapital ,96 Kundefordringer 2 500,00 Tilført egenkapital i perioden ,19 Leverandørgjeld ,90 Sum ,05 Sum ,05 11

12 Vedlegg 5: Sak 7 Sak til Årsmøtet for Faggruppen for onkologi og lymfologi På faggruppens årsmøte i 2012 ble følgende forslag enstemmig vedtatt: «Årsmøtet ber styret om å sette ned et utvalg som skal vurdere evt. endring av faggruppen med formål å inkludere palliasjon som en del av faggruppens område. Utvalget skal komme med forslag til navn, forslag til evt. endring i vedtekter og vurdere evt. andre endringer og/eller retningslinjer for faggruppens arbeid. Utvalgets forslag skal fremlegges til behandling på årsmøtet i 2013.» Utvalget har bestått av følgende personer: Steinar Krey Voll (representant fra styret), Tone-Lise Frantzen, Dagmar Moseby og Wilma van de Veen. Utvalget har hatt 3 telefonmøter og hatt kontakt via e-post mellom møtene. Det har vært enstemmig enighet i utvalget om at palliasjon bør inkluderes i FOL. Bakgrunnen for dette fremkommer av begrunnelsen for forslaget som ble fremmet og vedtatt i Vi vil her bare nevne at palliasjon nå er et etablert fagfelt, og at det er etablert faggrupper for palliasjon i fysioterapeutforbundene i andre land som der er naturlig å sammenligne oss med, vanligvis i kombinasjon med onkologi. Selv om palliasjon kan anses å være en naturlig del av onkologi, omfatter palliasjon også andre diagnosegrupper og fagfelt og er derfor mer enn onkologi. Det samme gjelder for lymfologi. Vår faggruppe inneholder derfor 3 ulike fagfelt som vi mener knyttes naturlig sammen i det onkologiske fagfeltet, men som rommer mer enn kun onkologi. Det er enighet i utvalget om at denne tredelingen bør fremkomme tydelig i faggruppens mål- og handlingsplan. Utvalget har gjennomgått faggruppens mål- og handlingsplan og foreslått endringer. Palliasjon har vært nevnt i ulike deler av dokumentet tidligere, men ikke konsekvent. Dette er nå rettet opp. Det er også lagt noen føringer for hvordan man skal sikre at alle tre fagområdene ivaretas på faggruppens årsmøteseminarer, uten at det legges for detaljerte føringer. Vi henstiller til at årsmøtet fatter vedtak om at de foreslåtte endringene i mål- og handlingsplan aksepteres, og mener at dette vil tydeliggjøre palliasjonens rolle i faggruppen og således også styrets ansvar for ivaretakelse av denne. Forslag til vedtak: Årsmøtet 2013 vedtar foreslåtte endringer i Mål og Handlingsplan Endringene vil gjelde fra dags dato, og følge den forrige versjonens varighet. Angående evt. navneendring, er utvalget enige om at faggruppens navn ideelt sett burde romme alle fagfeltene. Dette ville synliggjøre hva faggruppen står for, og ville kunne bidra til at fagpersoner i alle de tre fagfeltene vil føle tilhørighet til faggruppen. Flertallet i utvalget mener likevel at navnet burde være kort og konsist og ikke for komplisert, og at det å legge til enda et ledd i faggruppens navn ikke er ønskelig. Utvalget er enige om at det bør brukes norske ord dersom navnet endres. Det fremmes 2 navneforslag som Årsmøtet bes stemme over: 1: Faggruppen for kreft, lymfødem og lindrende behandling. 2: Faggruppens navn beholdes som det er: Faggruppen for onkologi og lymfologi Steinar Krey Voll (s) Tone Lise Frantzen(s) Dagmar Moseby(s) Wilma van de Veen(s) 12

13 Vedlegg 6: Sak 7 Forslag til revisjon av Mål og Handlingsplan NFFs Faggruppe for Onkologi og Lymfologi (FOL) Fra utvalget for vurdering av palliasjonens rolle i FOL. Overordnet mål: Faggruppen skal være en organisasjon for medlemmer av Norges Fysioterapeutforbund med interesse for onkologisk fysioterapi, lymfødembehandling og palliasjon, og stimulere til økt kompetanse og fagutvikling innen fagområdene. Hovedmål I: Kompetanse og fagutvikling: Faggruppen skal stimulere til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap innenfor onkologisk fysioterapi, lymfødembehandling og palliasjon. Faggruppen skal bidra til at medlemmene yter fysioterapitjenester av høy kvalitet innenfor fagområdene. Delmål I-1: Offentlig godkjenning som spesialist i Onkologisk fysioterapi. I-1a Bistå NFFs fagseksjon i videreutvikling av den nye reviderte spesialistordningen I-1b Jobbe for at ny spesialistordning er godt kjent blant medlemmene, og være pådrivere og veilede fysioterapeuter som ønsker å bli Spesialist i Onkologisk Fysioterapi. I-1c Arbeide for en offentlig godkjenning av spesialisttittelen Delmål I-2: Faggruppen skal stimulere til utvikling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap innenfor onkologisk fysioterapi, lymfødembehandling og palliasjon. I-2a Støtte fagutviklingsprosjekter innen onkologi, lymfologi og palliasjon. I-2b Opprette et faglig utvalg og en kurskomite som kan jobbe etter Faggruppens mandat som ressurspersoner for FOL 13

14 Delmål I-3: Bidra til kvalitetssikring av grunn-, etter- og videreutdanning innenfor onkologisk fysioterapi, lymfødembehandling og palliasjon. I-3a Faggruppen skal være en sentral informasjonskilde vedrørende muligheter for etter- og videreutdanning innen fagområdene. I-3b Bistå i videreutvikling av onkologikursene i NFFs kurssystem I-3c Se på mulighetene for, og jobbe med å få til, en videreutdanning i Onkologi og lymfologi i Høyskolesystemet. I-3d Oppfordre til deltakelse av FOLs medlemmer i NFFs system for Faglig Ajourføring I-3e Samarbeid mellom FOL og undervisningsansvarlige innen fagfeltene på høyskolene i grunnutdanningen. Bidra til konsensus om innhold og på denne måte kvalitetssikre undervisning Delmål I-4: Bidra til å styrke medlemmers kompetanse med tanke på behandlingstilbud til pasienter I-4a Arrangere fagseminar i forbindelse med det årlige årsmøtet i samarbeid med kurskomité utnevnt av styret I-4b Fagseminaret skal gi faglig oppdatering på tema innenfor relevante, eller relevante for faggruppens fagområder. Et fagseminar kan ha hovedfokus på ett av fagområdene, men styret skal påse at alle fagområdene ivaretas over tid. Det bør likevel tilstrebes at alle fagseminar har ett eller flere tema som er relevante for alle fagfeltene. Dette kan også ivaretas ved å legge inn parallellsesjoner eller ved at det arrangeres temasamlinger i tilknytning til fagseminaret. I-4c Faggruppen skal formidle nasjonal og internasjonal forskning og dokumentasjon innenfor våre fagfelt til medlemmer og aktuelle samarbeidspartnere I-4d: Faggruppens nettside skal være oppdatert og førstevalg som informasjonskilde for FOLs medlemmer, og et effektivt arbeidsverktøy for styrets medlemmer. 14

15 Hovedmål II: Pasientrettet arbeid Faggruppen skal arbeide for at pasienter med kreft, med lymfødem og med palliative behov, får kjennskap til informasjon om aktuelle fysioterapitiltak og tilbud. I tillegg skal FOL arbeide for et tilgjengelig og faglig oppdatert fysioterapitilbud til de nevnte pasientgrupper. Delmål II-1: Faggruppen skal bidra til å sikre at pasienter får informasjon om gjeldende rettigheter, samt til behandlere med kompetanse innen onkologi, lymfologi og palliasjon. II-1a: Faggruppens nettside skal være naturlig informasjonskilde til de som ønsker å finne fysioterapeut med spesialkompetanse/interesse innen onkologi, palliasjon og lymfologi II-1b: Jobbe for å holde alle sine medlemmer oppdatert i fht nye ordninger og regler om for eksempel pasientens rettigheter i fht refusjon for fysioterapi, ny ordning for kompresjonsstrømper, bandasjemateriell og grunnstønad. II-1c: Tydeliggjøre rettigheter i forbindelse med rehabilitering, samt henvise til hvor og hvordan pasienter kan søke om rehabilitering Delmål II-2: Faggruppen skal arbeide for at pasienter med kreft, med lymfødem eller med palliative behov får et tilnærmet likt fysioterapitilbud, så nær sitt hjemsted som mulig. II-2a: Bistå NFF sentralt og ressurspersoner i gruppene med utarbeidelse av Nasjonale Handlingsprogrammer for Kreftbehandling (Helsedirektoratet). II-2b: Delta i samarbeidsgruppe vedr lymfødembehandlingstilbudet i Norge II-2c: Kontakte aktuelle kommuner med tanke på å informere om, samt å påvirke kommunen til å investere i kompetanse innen onkologisk fysioterapi, lymfødembehandling og palliasjon. II-2d: Arbeide for å oppnå internasjonal konsensus rundt lymfødemutfordringer Hovedmål III: Medlemmer av FOL Faggruppen skal bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet samt bidra til samarbeid og utvikling av nettverk innenfor fagområdene og på tvers av faggruppetilhørighet. Faggruppen skal arbeide for å fremme medlemmenes arbeidsforhold og økonomiske interesser. 15

16 Delmål III-1a: Øke antall medlemmer til 240 betalende. Delmål III-2: Faggruppen skal delta aktivt innen NFF for å fremme medlemmenes faglige og økonomiske interesser. III-2a: Faggruppen holder seg aktivt oppdatert og deltagende i forhold til NFF og endringer i økonomiske betingelser Delmål III-3: Faggruppen skal arbeide for at videreutdanning og spesial- og spesialistkompetanse skal gi inntektskompensasjon. Hovedmål IV: Helsepolitikk og synliggjøring Faggruppen skal synliggjøre onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling og palliasjon både internt i NFF og eksternt overfor andre fagprofesjoner og brukere. Faggruppen skal gi uttalelser i relevante helsepolitiske problemstillinger, samt relevante dokumenter på høring, der Faggruppen blir invitert til dette. Delmål IV-1: Faggruppen skal arbeide for å synliggjøre onkologisk fysioterapi, lymfødembehandling og fysioterapi i palliasjon overfor andre fagprofesjoner og brukere IV-1a: Faggruppens brosjyre gjøres kjent. IV-1b: Arbeide for at profesjoner som vår faggruppe samarbeider med, skal ha kjennskap til de behandlingsmulighetene vår faggruppe tilbyr. Delmål IV-2: Faggruppen skal arbeide med å synliggjøre onkologisk fysioterapi, fysioterapi i palliasjon og lymfødembehandling innenfor NFF. IV-2a: NFF sentralt skal ha innsikt i Faggruppens virksomhet IV-2b: Bistå NFF sentralt ved henvendelser og høringsinvitasjoner av fagpolitisk art eller ved innhenting av fagkunnskap IV-2c: Samarbeid med andre faggrupper med sammenfallende fagområde eks barnefysioterapi, der dette er 16

17 relevant. IV-2d: Faggruppen deltar aktivt i ledersamlinger og representantskapsmøtet i NFF og fronter saker ved behov. 17

18 Vedlegg 7: Sak 8: Honorar styremedlemmer. Forslag til vedtak: Styremedlemmers honorar fastholdes på 4000 kr pr år. Leders honorar økes til kr pr år. 18

19 Vedlegg 8: Sak 10: Styrets sammensetning for har vært: Leder: Steinar Krey Voll Styremedlem/ nestleder: Siri Alstad Svestad Styremedlem/ kasserer: Inger- Anne Nicolaisen Styremedlem/ Sekretær: Mirian Øyhus Mikkelsgård Styremedlem/ kurskontakt: Susan Hagen Varamedlem: Gry Håberg Varamedlem: Jorunn Sørvåg Følgende styremedlemmer er på valg: Steinar Krey Voll Inger Anne Nicolaisen Susan Hagen Valgkomiteens innstilling Styre Leder: Steinar Krey Voll (nye 2 år) Styremedlem: Siri Alstad Svestad (ut 2013) Styremedlem: Inger-Anne Nicolaisen (nye 2 år) Styremedlem: Mirian Mikkelsgaard (ut 2013) Nytt Styremedlem: Gro Sophie Haugen Varamedlem: Jorunn Sørvåg (ut 2013) Nytt Varamedlem: Per Nordheim Kurskomite Unni V. Nygaard (nye 2 år) Ragnhild Aarseth (ut 2013) Bente Holevik (ut 2013) Nytt medlem: Bodil Steen Valgkomite Lene Mikkelsen Lene M. Sæther 19

20 20

MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Saksliste til årsmøtet: AVD.

MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Saksliste til årsmøtet: AVD. MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Kl. 18.30 Faglig innlegg ved Anders Tuko Bakken, spesialfysioterapeut ved tverrfaglig poliklinikk,

Detaljer

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Protokoll årsmøte 2014 13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Årsmøte 2014 N O R S K F Y S I O T E R A P E U T F O R B U N D A V D E L I N G V E S T - A G D E R AGENDA FOR DAGEN: KL 1800 RYGGPASIENTER

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

ONK-L Informasjon fra Faggruppen for Onkologisk fysioterapi og Lymfødembehandling JUNI 2006

ONK-L Informasjon fra Faggruppen for Onkologisk fysioterapi og Lymfødembehandling JUNI 2006 ONK-L Informasjon fra Faggruppen for Onkologisk fysioterapi og Lymfødembehandling JUNI 2006-1 - Innholdsfortegnelse: Ord fra leder 3 Informasjon fra styret: Referat fra årsmøtet 4 Presentasjon av nytt

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

FFI s ÅRSMØTE 2011. Torsdag 31. mars 2011 kl 17.30. Holmenkollen Park Hotell OSLO

FFI s ÅRSMØTE 2011. Torsdag 31. mars 2011 kl 17.30. Holmenkollen Park Hotell OSLO Faggruppen for Idrettsfysioterapi NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND FFI s ÅRSMØTE 2011 Torsdag 31. mars 2011 kl 17.30 Holmenkollen Park Hotell OSLO ÅRSMØTE I NFF s FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI Tid: Torsdag

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2009 INNHOLD DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsmelding 2008... 5 Nøkkelpersoner NFF sentralstyre 2008... 8 Nøkkeltall 2008... 9 Aktiviteter...

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

For NFFs Faggruppe NOR Nr.1 2015

For NFFs Faggruppe NOR Nr.1 2015 NYHETSBREV For NFFs Faggruppe NOR Nr.1 2015 I dette nummeret kan du lese om: Cambodian dancer av Rodin Fysioterapikongressen Årsberetning Protokoll fra årsmøtet Aktuelle kurs i 2015 Stipendrapport Nye

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling

Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling Årsmøte 2011 Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling Dato: 29. mars 2011, 0900-1030, Rica Nidelven hotell, Trondheim SAKSOVERSIKT SAK 1/11 ÅPNING, GODKJENNING AV DAGSORDEN,

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE NFF AVDELING ROGALAND DATO: TIRSDAG 6.3 2012. kl18:00. PLASS: Haugaland HMS i Combibygget på Raglamyr i Haugesund

INNKALLING TIL ÅRSMØTE NFF AVDELING ROGALAND DATO: TIRSDAG 6.3 2012. kl18:00. PLASS: Haugaland HMS i Combibygget på Raglamyr i Haugesund INNKALLING TIL ÅRSMØTE NFF AVDELING ROGALAND DATO: TIRSDAG 6.3 2012 kl18:00 PLASS: Haugaland HMS i Combibygget på Raglamyr i Haugesund Kart se her SAKSLISTE Sak: 1/12 Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2006... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2006 22.04.2006... 6 Nøkkeltall i 2006... 7 Diverse aktiviteter... 7 Sak

Detaljer

Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi. Nr 1, februar 2013, årgang 31

Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi. Nr 1, februar 2013, årgang 31 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi. Nr 1, februar 2013, årgang 31 Varianter av «frogfish», som er en slektning av breiflabben. Den finnes i mange ulike farger og

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Avdeling Nordland REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Deltagere: Heidi Mæland, Veronika K. Hansen, Anne-Lise Aurlund, Finn Richter Jensen, Rita Lanseth, Tonje T. Nordsveen, Anne

Detaljer

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND Innholdsfortegnelse Innledning...2 Audiografen...2 Hjemmesiden...2 Medlemsinformasjon via E- post...2 Yrkesetiske retningslinjer for medlemmer i NAF

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND u 1 MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND 1. Innledning...2 2. Styreverv...3 3. Yrkesetiske retningslinjer...4 4. Autorisasjon...5 5. Rettigheter via Folketrygden...6 6. Medlemsfordeler

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

LOKALAVISA SNART ER DET ÅRSMØTE! Klinikkdannelse i UNN HF. Kurs i Bevegelsesutvikling MØT OPP OG BRUK DIN STEMMERETT!!!

LOKALAVISA SNART ER DET ÅRSMØTE! Klinikkdannelse i UNN HF. Kurs i Bevegelsesutvikling MØT OPP OG BRUK DIN STEMMERETT!!! NFF AVDELING NORDLAND LOKALAVISA 1 Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Nummer 1-2009 LOKALAVISA NFF AV DELING NORDLAND Klinikkdannelse i UNN HF. Hva gjøres i forhold til finansieringsordningen?

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING NORSK FORENING FOR BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Onsdag 22. oktober 2014 kl. 13.00 14.30 Kristiansand www.nbup.no Sakliste 1. Konstituering 1. Navneopprop 2. Praktiske

Detaljer

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer) DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2014 Sak 1 Åpning 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av representanter 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Vedta forretningsorden Sak 2 2.1 Valg av ordstyrer 2.2 Valg av referent

Detaljer

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin!

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Nr 1 februar 2004 7. årgang Medlemsmøte & Årsmøte 2004 Torsdag 11. mars kl. 1930 2200 på Rica Nidelven Hotell Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Program: 19.30 Kaffe, noe å bite

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013 N O R S K F Y S I O T E R A P E U T F O R B U N D A V D E L I N G V E S T - A G D E R S C A N D I C H O T E L L K R I S T I A N S A N D 7 M A R S 2 0 1 3 SAKER: 1. Valg av ordstyrer,

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer