Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben."

Transkript

1 Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Dagsorden 1. Registrering av medlemsskap og fullmakter, samt utlevering av stemmetegn. 2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer for kosignering referatet. 3. Godkjenning av innkallingen. 4. Godkjenning av årsmøtereferatet fra forrige årsmøte (28.juni 2014) 5. Godkjenning av årsberetning Godkjenning av regnskap og budsjett Presentasjon av Budsjett 2015, fastsetting av medlemskontingent. 8. Innvilging av ansvarsfrihet for styremedlemmene. 9. Valg av styre: Leder: På valg Styremedlem: På valg Kasserer: På valg Sekretær: Ikke på valg Valgkomité og Revisor: Ikke på valg 10. Innkommende forslag. Årsmøtet slutt --- Medlemsmøte Eventuelle saker Vedlegg: Årsmøtereferat 2014 Årsberetning Resultatregnskap 2014 Balanseregnskap 2014 Budsjettforslag 2015 Fullmaktsskjema 2015 Det er ingen innkomne forslag fra medlemmene Klubbens medlemmer kan avgi stemme ved årsmøtet ved personlig fremmøte eller ved skriftlig fullmakt til annet medlem som deltar på årsmøtet. Fullmakten må inneholde navn og medlemsnummer på både fullmaktsgiver og fullmaktshaver, ref vedtektene 5.

2 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORSK MX5/MIATA KLUBB Den 28. juni 2014 ble det holdt årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb på Quality hotell & resort på Fagernes. Sak 1. Registrering av medlemmer Til stede var 35 medlemmer. Sak 2. Valg av møteleder og referent Erik Hansen ble valgt som møteleder, og Trond Øye som referent. Sak 3. Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent. Sak 4. Godkjenning av referat fra forrige årsmøte Gjennomgang av referat fra årsmøte 29. juni Referatet ble godkjent med en korrigering; Det var Årdal som var foreslått som mål for sommerturen. Sak 5. Godkjenning av årsberetning Gjennomgang av årsberetning for perioden juni 2013 til juni Referatet ble godkjent med en presisering; Styrets sammensetning er pr juni Det ble videre bestemt at klubbmedlemmene skulle få noen eksemplarer av visittkort med klubbinfo, for utdeling til potensielle medlemmer. Sak 6. Godkjenning av regnskap og budsjett 2013 Gjennomgang av regnskap og budsjett for Godkjent. Overskuddet fra sommerturen 2013 ble foreslått benyttet til sommerturen Godkjent. Sak 7. Presentasjon av Budsjett 2014, fastsetting av medlemskontingent Diverse spørsmål og kommentarer fra medlemmene under presentasjonen; Styret ble bedt om å se på posten "Internett, og undersøke tidligere henvendelse fra medlemmer som har tilbudt seg å bidra i utformingen av internettløsninger. Posten "lokallagssamling" økes til kr ,-. Posten diverse gaver/blomster økes til kr 2.000,-. Medlemskontingenten beholdes uendret. Budsjettet ble enstemmig vedtatt. Sak 8. Innvilgning av ansvarsfrihet for styremedlemmene Det ble foreslått at ansvarsfrihet skulle innvilges for styremedlemmene. Godkjent. Sak 9. Valg av styre Valgkomiteen hadde følgende forslag til styre: Sekretær Mike (Rogaland) - valgt ved akklamasjon Kasserer Ole K. (Midtnorge) - valgt ved akklamasjon Revisor Åge Selvik (Vestlandet) - valgt ved akklamasjon Valgkomite Roar - valgt ved akklamasjon Valgkomite Loyd - valgt ved akklamasjon Valgkomite Pelle - valgt ved akklamasjon

3 Sak 10. Forslag fra styret Alle lokallagene skal ha 1-2 kontaktpersoner med 1 epostadresse. Styremedlemmene skal ha anledning til å ta relevante kurs. Godkjent Sak 11. Innkomne forslag Ingen Årsmøtet slutt Medlemsmøte eventuelle saker: Allram er effektansvarlig Lokallagene skal forsøke å få til sms-varsling av aktiviteter Det skal arrangeres work-shops Det oppfordres til bedre erfaringsoverføring Sommerturen 2015 skal arrangeres av Sørlandet eller Bergen. Styret annonserer informasjon om dette senere. Styret skal vurdere om det skal innføres en ordning med støttemedlemskap i klubben. Styret skal vurdere vervepremier. Det kom frem et ønske om å kunne sjekke betalingsstatus på medlemskapet på hjemmesiden. Det er et ønske at medlemskortene blir sendt ut primo januar. Det er ønske at alle medlemmene har tilgang til medlemsmatrikkelen, gjerne via hjemmesiden. Det ble bemerket at oppføring i et slikt åpent register bør være frivillig. Klubben har en egen Facebookside. Dette er en informasjons-/profileringsside, og ikke en gruppe hvor alle medlemmene kan poste innlegg. Eventuelt Under eventuelt kommer de sakene som ble foreslått under punkt 3. Neste styremøte: (dag, dato, sted) Møtet ble avsluttet (klokkeslett) (Dato) (Underskrift av møtereferent) Eventuelle kommentarer fra referatkontrollør(ene)

4 Styrets ÅRSBERETNING Oktober Juni 2015 NORSK MX-5 / MIATA KLUBB Styrets sammensetning i : Leder: Tore Strøm, Østlandet På valg Sekretær: Michael McNeil, Sørlandet Ikke på valg Kasserer: Vegard Fladby, Østlandet På valg Styremedlem: Trym Antoniusen, Østlandet På valg Styremedlem: Vidar Lavoll, Østlandet På valg Revisor: Åge Selvik, Vestlandet Ikke på valg Valgkomité: Roar Ikke på valg Lloyd H. Varne, Vestlandet Ikke på valg Per de Lange, Østlandet Ikke på valg Årsmøte 2014: Ble avholdt ifbm. Sommerturen på Quality Hotel & Resort, Fagernes 28. Juni 2014, referat ligger vedlagt Styremøter : Det har vært avholdt 5 styremøter, ellers er kommunikasjonen innen styret opprettholdt på mail, pr tlf og Facebook. Styrets aktivitet: Østlandsstyret overtok hovedstyret i oktober etter avtale med hovedstyre. Styret har hovedsakelig tatt for seg klubbens drift og aktiviteter samt diskutert metoder for å øke aktivitetsnivået, og forbedre kommunikasjon ut mot lokallag og medlemmer. Styret har jobbet hardt med å få løst generelle gjennomgående problemer klubben har hatt over tid. Kontakt med styret via epost/pm/tlf og generell kontakt har vi fått ned til en svartid på maksimum noen dager. Styret har også jobbet iherdig med å få i stand en web shop, dette har vist seg å være vanskelig, da det har oppstått problemer under hele prosessen. Det har blitt ryddet i epostbruk og igjen tatt i bruk vårt eget domene. Regnskapsprogram er også kjøpt inn for å forenkle jobben til kasserer. Paypal løsningen for betaling av kontingent har blitt fjernet, grunnet problemer med å få utbetalt pengene fra Paypal.

5 Kontonummer Kontonavn Beløp Driftsinntekter 3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri 0,00 kr 3190 Refunderbare utlegg for kjøpers regning 500,00 kr 3920 Kontingent ,00 kr 3921 Sponsormidler ,00 kr Sum driftsinntekter ,00 kr Driftsutgifter 6552 Programvare anskaffelse ,00 kr 6800 Kontorrekvisita ,44 kr 6901 Telefon ,28 kr 6907 Datakommunikasjon ,00 kr 6940 Porto ,00 kr 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig ,00 kr 7141 Lokallagsstøtte ,00 kr 7142 Sommertur ,75 kr 7770 Bank- og kortgebyr - 89,00 kr Sum driftsutgifter ,47 kr Driftsresultat ,47 kr Finans/annet 8051 Renteinntekt bankinnskudd 1 233,02 kr Sum finans/annet 1 233,02 kr Resultat ,45 kr

6 Kontonummer Kontonavn Balanse Balansen gjelder per 31/ Innkjøpte varer for videresalg kr , Kontanter, NOK kr 735, Bankinnskudd kr , Annen egenkapital kr , Leverandørgjeld kr 2 058, Annen kortsiktig gjeld kr , Refunderbare utlegg for kjøpers regning kr -500, Kontingent kr , Sponsormidler kr , Programvare anskaffelse kr 1 490, Kontorrekvisita kr 3 790, Telefon kr 2 129, Datakommunikasjon kr 1 159, Porto kr 6 570, Reisekostnad, ikke oppgavepliktig kr 8 421, Lokallagsstøtte kr , Sommertur kr , Bank- og kortgebyr kr 89, Renteinntekt bankinnskudd kr ,02

7 Norsk MX5-Miata Klubb Budsjettforslag Inntekter: Inntekter: Kontingentinntekter ,00 Kontingentinntekter ,00 Overskudd artikkelsalg 1 000,00 Overskudd artikkelsalg 2 000,00 Renteinntekter 1 400,00 Renteinntekter 1 500,00 Sponsorinntekter/annonsesalg ,00 Sponsorinntekter/annonsesalg ,00 Utgifter: Utgifter: Porto 5 000,00 Porto 3 000,00 Årsmøte/sommertur ,00 Årsmøte/sommertur ,00 Internett/Data 4 000,00 Internett ,00 Diverse gaver / Blomster 1 000,00 Diverse gaver / Blomster 1 000,00 Kontorrekvisita 4 000,00 Kontorrekvisita 250,00 Gebyrer 100,00 Gebyrer 200,00 Lokallagsstøtte ,00 Lokallagsstøtte ,00 Lokallagssamling ,00 Lokallagssamling , , , , ,00 Resultat ,00 Resultat , , , , ,00

8 Fullmakt ved årsmøte 2015 Denne fullmakten er kun gyldig i utfylt og underskrevet stand. Du kan enten levere fullmakten direkte til fullmaktshaver, eller du kan scanne og maile denne til fullmaktshaver. Fullmaktshaver må da skrive ut den scannede fullmakten og medbringe denne til årsmøtet. Undertegnede,...(bruk blokkbokstaver) med medlemsnummer... gir med dette...(bruk blokkbokstaver) med medlemsnummer... fullmakt til å møte og å opptre på mine vegne under årsmøte 2015 i Norsk MX-5/Miata Klubb. Sted/dato:... Underskrift:...

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus tirsdag 26. februar 2013. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte.

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Ole Jonny Brattum ble valgt til Møteleder. > Ragnar Bang som referent. > 2 stykker ble valgt til å skrive under protokollen

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Årsmøte onsdag den 12. mars 2008 Kl. 19.30 i Freidigs klubbhus på Eberg Dagsorden 1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 Tilstede: Sekretariatet v/morten Hansen og Wenche Jordfald. Sentralstyret v/hans Vestre, Bent Ording, Ole Robin Paulsen,

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 15. april 2015 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer