REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010"

Transkript

1 Avdeling Nordland REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, Deltagere: Heidi Mæland, Veronika K. Hansen, Anne-Lise Aurlund, Finn Richter Jensen, Rita Lanseth, Tonje T. Nordsveen, Anne Sofie Brobakk, Anita Steinvik, Marianne Pettersen, Tore Jørgen Bjørkli, Hanne Kristin Fikke, Richard Meløysund, Jan Magne Berglund, Robert Grønbech, Anette Rasmussen, Linda Nilsen (ref). (Fire personer måtte gå mens vi behandlet budsjettet, etter at sak 6 var behandlet, en person gikk etter behandling av sak 7.) Meldt forfall fra styret: Inger- Anne Nicolaisen. SAKSLISTE 1: Godkjenning av innkalling og saksliste 2: Valg av ordstyrer, tellekorps, referent samt to medlemmer til å undertegne protokoll. 3: Årsberetning fra styret for perioden 1.januar til 31. desember : Regnskap : Sentral regnskapsføring. 6: Lederlønn. 7: Budsjett : Valg. Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste. Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Forslagsstiller: Styret. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. Sak 2: Valg av ordstyrer, referent, tellekorps samt to medlemmer til å undertegne protokoll. Forslag til vedtak: Ordstyrer Jan Magne Berglund. Referent Linda Nilsen. Tellekorps Anette Rasmussen og et medlem utenfor styret. To medlemmer utenfor styret velges for å undertegne protokoll. Forslagsstiller: Styret

2 Vedtak: Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og undertegnere av protokoll godkjennes enstemmig. Protokoll undertegnes av Marianne Pettersen og Rita Langseth. Veronika Hansen ble valgt sammen med Anette Rasmussen som tellekorps. Sak 3: Årsberetning fra styret for perioden 1.januar til 31.desember Pr var vi 325 medlemmer i NFF avdeling Nordland. Ved inngangen av 2009 var vi 317 medlemmer. På det meste var det registrert 332 medlemmer, noe som er en økning på nesten 10 % i forhold til gjennomsnittelig medlemstall de siste årene. Styret Fra og med årsmøtet 2009 har styrets sammensetning vært følgende Leder: Robert Grønbech, Spekter, UNN HF Narvik Nestleder, Inger-Anne Nicolaisen, KS, Vågan kommune Kurskontakt, forhandlingskontakt Spekter: Anette Rasmussen, Spekter, NLSH Lofoten Sekretær, forhandlingskontakt KS: Linda Nilsen, KS, Meløy kommune. Kasserer, Lokallagskontakt: Richard Meløysund, Privat praksis, Bodø Nettansvarlig, kontaktperson privat praksis: Jan Magne Berglund, Privat praksis Dønna Varamedlem: Elisabeth Øverås, Spekter, NLSH Bodø, Borghild Viem, Privat praksis, Bodø Valgkomite: Borghild Viem, privat praksis Bodø, Gyda Bjørgo Larsen, Privat praksis Bodø og Anne Lise Aurlund, Lurøy Kommune. Regnskapskontrollør: Kasserer og ekstern regnskapsfører, Olav Strandvoll Generelt om styrets aktivitet i 2009: Avdelingsstyret har avholdt 4 styremøter, 3 av disse med det nye styret etter årsmøtet Styret har behandlet 44 saker. Av disse er 2 behandlet via nettsamarbeid og det er ført egen protokoll fra disse nettmøtene. Styret arrangerte årsmøte 2009 i Bodø. Det var 22 deltagere på årsmøtet. I forbindelse med årsmøtet ble det arrangert årsmøteseminar i samarbeid med Bodø distriktsgruppe. Seminaret var over to dager og tema for seminaret var Motor kontroll og kognitiv terapi nyttige verktøy i verktøykassa. Forelesere var Gustav Bjørke. Seminaret var åpent for andre faggrupper som sykepleiere, ergoterapeuter og leger. I regi av NFF ble kurset Bevegelsesutvikling del 2 arrangert i Bodø våren Det deltok 20 fysioterapeuter på kurset. Styret har jobbet med å stimulere til faglig aktivitet blant medlemmene. Årsmøtet vedtok fortsatt å stille ,- til styrets rådighet slik at medlemmene kunne søke om støtte til faglige aktiviteter. Dette er ment som et lavterskeltilbud til blant annet hospitering. Ved utgangen av 2009 var en søknad mottatt og innvilget. Leder deltok på både vårens og høstens ledermøte og avdelingslederforum, samt representantskapsmøtet på våren. Det var fem medlemmer fra Nordland som deltok på NFFs grunnopplæring for tillitsvalgte, mens det totalt deltok fire på NFFs temakurs for erfarne tillitsvalgte, begge i Trondheim. Avdelingen arrangerte KP opplæring , hvor 5 KP, samt 1 fysioterapileder og 1 fra styret deltok. Ingen fra avdelingen hadde anledning å delta på NFFs tariffseminar i januar. Avdelingen har videreført nettmagasinet Lokalavisa. Dette har i 2009 vært primærkanalen for informasjon i tillegg til hjemmesiden vår. I tillegg har e-post vært sendt ut som påminning om stoff

3 på hjemmesiden vår og om nye utgaver av lokalavisa. Lokalavisa innholder aktualiteter som styret jobber med og stoff fra medlemmene. Den publiseres 3-4 ganger i året, og styret har redaksjonsansvaret. Terskelen er lav for å komme med stoff til Lokalavisa. Det kan være lokale saker som fysioterapeuter står i, møter eller kurs noen har deltatt på. Den kan også inneholde stoff fra litt uformelle sammenhenger, som et reisebrev fra en givende sosial tur, eller en rapport fra en hospitering. Denne type stoff har imidlertid ikke kommet inn til redaksjonen til Lokalavisa, men redaksjonen har selv etablert nye bulletiner som for eksempel Fysiostafetten, der medlemmene presenterer seg og utfordrer kollegaer til det samme. Stoff som ellers ikke hører til på vår nettside, som annonsering av produkter eller ledige stillinger, får heller ikke plass i lokalavisa. Kursannonseringen skjer som før på nettsiden vår under kurs, og ikke i lokalavisa. Styret ved leder har hatt kontakt med flere enkeltmedlemmer via e-post og telefon om små og store problemstillinger. Mengden henvendelser økte i 2008 etter at sentralstyret gav avdelingene rolle som organisasjonens førstekontakt. Antallet henvendelser har økt ytterligere etter at regjeringen vedtok ny finansieringsordning for fysioterapi i kommunehelsetjenesten, noe som førte til en mengde utfordringer for medlemmene. De fleste henvendelser har også i 2009 dreid seg om spørsmål i forbindelse med privat praksis., men ellers har styret bistått medlemmer i forhold til et bredt spekter av saker, i de fleste sektorer. Avdelingsstyret vedtok i 2009 tiltak for å forbedre medlemskontakt og medlemsservice, og la som ledd i dette det fjerde styremøtet i 2009 til Lofoten. Det ble i denne forbindelse arrangert lunsjmøter i Svolvær og på Gravdal. Styret fikk mye positiv respons for dette tiltaket fra medlemmer i hele fylket, og er ønsket til flere plasser i fylket kommende år. Avdeling Nordland fikk i 2009 innvilget ekstra tilskudd på kroner åtti tusen fem hundre etter søknad om midler fra sekretariatet om reiseutjevning. Dette var en ny mulighet avdelinger med særlige utfordringer fikk for å sikre aktivitet og medlemsservice. Avdelingsstyret vedtok primo 2009 å ta dette opp som sak på representantskapsmøtet og fikk den igjennom av et samlet avdelingslederkollegium. I det samme representantskapsmøtevedtaket fremkom det at en arbeidsgruppe skulle utrede reiseutjevning for NFFs avdelinger, og avdeling Nordlands leder Robert Grønbech ble høsten 2009 utnevnt som medlem i denne gruppen. Distriktsgrupper: Vi har mottatt årsmelding for 2009 fra følgende distriktsgruppe; * Bodø Distriktsgruppe. Forslag til vedtak: Styrets rapport tas til etterretning. Forslagsstiller: Styret Vedtak: Styrets rapport tas enstemmig til etterretning. Sak 4: Regnskap 2009 Post INNTEKTER Regnskap 300 Tilskudd fra NFF , Inntekter Sentrale kurs Andre inntekter 0 Sum ,00 UTGIFTER 501 Lønnskostnader 65077, Lønnskostnader fra Tapt arbeidsfortjeneste 43750

4 509 Feriepenger 5649, Styrehonorar Regnskapshonorar Arbeidsgiveravgift 16689, Forsikring LO/NHO Personalforsikring 196, Porto / Kontorrekvisita Telefon / internett Utstyr. Ansk. og vedlikehold Reise / opphold Kurs / seminar Møtekostnader 2286,2 645 Styregodtgjørelse Tillitsvalgtarbeid Reiseutgifter tillitsvalgte ØK støtte til lokallag Faglig stimuleringspott Andre utgifter Gaver 324 Sum ,48 DRIFTSRESULTAT 29529, Renteinntekter 178, Renter utg./gebyrer RESULTAT ,76 BALANSE Eiendeler Gjeld og egenkapital Post - Driftskonto , Post -Kapitalkonto , Utestående fordringer Kapital Bodø Distriktsgruppe Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld NFF 40737, Egenkapital , , ,11 Forslag til vedtak: Regnskap for 2009 godkjennes Forslagsstiller: Styret i NFF avdeling Nordland Vedtak: Regnskap for 2009 godkjennes enstemmig. Sak 5: Regnskapsføring I NFF benytter de fleste avdelingene seg nå av sentral regnskapsføring, som ble en mulighet etter LM07, da NFF ble en juridisk enhet. NFF operer med en sats på kroner for føring av

5 regnskap på bilag årlig. NFF avdeling Nordland har på sin side en bilagsmengde på ca. 100 i året. NFF avdeling Nordland har de senere år brukt Olaf Strandvoll som ekstern regnskapsfører. Han har vært grundig, ryddig og rimelig, og avdelingen har vært svært fornøyd med dette samarbeidet. Nå mener imidlertid Strandvoll at tiden er moden for at NFFs sekretariat overtar denne rollen, med følgende begrunnelse: Mange av bilagene skal sendes til NFF. De skal ha alle bilagene som skal innberettes til skatt. Det er reiseregninger ( ), honorar, lønn, tapt arbeidsfortjeneste. Personlig mener jeg derfor tiden er moden til at NFF tar seg av hele regnskapet. Dersom dere ikke har motforestillinger om dette vil jeg foreslå at Nordland bruker NFF fra Ikke at jeg ikke vil, men jeg ser det praktisk. En endring av rutinene, som ekstern regnskapsfører anbefaler, letter en del tekniske og logistikkmessige faktorer, men skaper noe mer uforutsigbarhet og usikkerhet i forhold til effektivitets og samarbeidsfaktorer. Økonomisk innebærer en endring fra egen til sentral regnskapsføring en maksimal merkostnad på kroner årlig. Totalt sett vurderes det imidlertid som mest hensiktsmessig å følge anbefalingen, og samtidig følge tendensen i NFF for øvrig. Forslag til vedtak: NFF avdeling Nordland endrer rutinene for regnskapsføring og benytter seg av sentral regnskapsføring fra og med Forslagsstiller: Styret i NFF avdeling Nordland Tilleggsforslag: Distriktslaget for Bodø samkjører regnskapet med NFF avdeling Nordland. Forslagsstiller: Marianne Pettersen Vedtak: Styrets forslag vedtas enstemmig. Protokolltilførsel: Tilleggsforslaget kan ikke behandles på årsmøtet til lokalavdelingen, men må bringes inn til NFFs sentralstyre for videre behandling der. Styret i NFF avdeling Nordland bringer saken inn til NFFs sentralstyre og vil bidra til at muligheten for at NFF avdeling Nordlands distriktsgrupper får benytte seg av sentral regnskapsføring, sammen med NFF avdeling Nordland, blir utredet. Bodø distriktsgruppe vil bli orientert om utfallet av denne saken. SAK 6: LEDERLØNN Lederlønningene i NFFs avdelinger justeres i takt med generell lønnsvekst, ut fra egne vedtatte modeller. NFF avdeling Nordland har forholdt seg til et lønnsnivå tilsvarende minimum avlønning for fysioterapiledere i egen kommunal sektor, jmf. vedtektene. Lederlønnen har ikke vært justert på 3 år og er pr. i dag beregnet ut fra en årslønn på Dette er vesentlig mindre enn sammenlignbare avdelinger og er også en modell som gir etterslepp, altså en ikke-regulert lønnsvekst. Enkelte avdelinger forholder seg til grunnbeløp og har vedtatt at avdelingslederlønn skal være tilsvarende 6 G, ellers ligger lønnsnivået fra kroner i avdelingene. NFFs avdelinger ligger således lavere enn noen av NFFs faggrupper. For NFF Avdeling Nordlands del er ikke lederlønnen i tråd med egne vedtekter. NFFs avdelinger har siden LM07 fått økt ansvar og oppgaver, og fungerer nå som organisasjonens førstekontakt. Økte oppgaver og en organisasjon med store utfordringer fordrer mye bruk av tid, både dag og kveldsarbeid, og kompetanse hos avdelingsleder. Denne kompetansen er mye avhengig av erfaring, og da kontinuitet i vervet, da kompetansen innenfor fysioterapiens rammeverk, politiske arbeid og øvrig organisasjonsarbeid bygges opp i forbindelse med tillitsvalgtarbeid internt i NFF. Det er derfor viktig å sikre kontinuitet i avdelingsledervervet. NFF avdeling Nordland er opptatt av at lønn skal styres av kompetanse og ansvar, og er generelt av den oppfattning at fysioterapeuter er for lavt lønnet. Dette gjelder også fysioterapiledere. NFF avdeling Nordland ønsker derfor å lønne avdelingsleder på et nivå som avdelingen finner rimelig ut fra nevnte argumentasjon, og at lønnen reguleres tilsvarende.

6 Forslag til vedtak: Lederlønn i NFF avdeling Nordland beregnes ut fra et grunnlag på kroner, med en årlig lønnsvekst på 5 %. Forslagsstiller: Styret i NFF avdeling Nordland Nytt forslag til vedtak: Avdelingslederlønning heves til Og at lederlønnen reguleres årlig på årsmøtet, ut fra lønnsveksten for det året i egen kommunal sektor. Tilleggsforslag: Årsmøtet i NFF avdeling Nordland ber Landsmøtet om å ta stilling til at stillings % og årslønn til avdelingsledere reguleres sentralt. Forslagsstiller: Marianne Pettersen Nytt forslag til vedtak: Lederlønn i NFF avdeling Nordland beregnes ut fra et grunnlag på kr , med en årlig lønnsvekst som følge av sentrale lønnsreguleringer. Forslagsstiller: Anne Lise Aurland. Nytt forslag til vedtak: Lederlønn i avdelingene søkes regulert sentralt og Årsmøtet ber styret i avdeling Nordland melde dette opp som sak til landsmøtet NFF. Forslagsstiller: Heidi Mæland. Avstemming: Heidi Mælands forslag. 1 stemme Styrets forslag: 0 stemmer. Anne Lise Aurlunds forslag: 7 stemmer Marianne Pettersens forslag: 8 stemmer. Vedtak: Marianne Pettersen sitt forslag med tilleggsforslag vedtas med 8 imot 7 stemmer. SAK 7: BUDSJETT Styret fremmer forslag på endret budsjett for 2010 som en konsekvens av årsmøtevedtak. Post INNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett Tilskudd fra NFF Inntekter sentrale kurs Andre inntekter Sum UTGIFTER 501 Lønnskostnader 65077, Lønnskostnader fra Tapt arbeidsfortjeneste Feriepenger 5649, Styrehonorar

7 522 Regnskapshonorar Arbeidsgiveravgift 16689, Forsikring LO/NHO Personalforsikring 196, Porto/kontorrekvisita Telefon/internett Utstyr ansk. og vedlikehold Reise/opphold Kurs/seminar Møtekostnader 2286, Tillitsvalgtarbeid Øk. støtte til distriktsgrupper Andre utgifter Gaver Utbetaling uten bilag SUM UTGIFTER , Driftsutgifter 13079, Merknader: 390 Andre inntekter: Forventet tilskudd fra NFF, etter ny søknad på ekstramidler 501 Lønnskostnader: til styreleder, resterende som honorar til styremedlemmer og kontaktpersoner, som heretter melder inn tid brukt på organisasjonsarbeid, og lønnes etter timesatser. Bl.a. dekkes utgifter for produksjon av lokalavisa. 506 Tapt arb.fortj: Samme som budsjett Årsak til høyt tall i 2009 var KP-kurs. 522 Regnskapshonorar. Sats bilag på kroner. 620 Forventes innkjøp av Office-programpakke til sekretær. 630 Økes pga tilskudd fra NFF, til bruk bl.a. for medlemskontakt og medlemsservice. 640 Økes pga. slutt på gratis møtelokale Ellers: Feriepenger, arb. giveravgift og forsikringer er inntil videre bakt inn i post 501. Forslag til vedtak: Forslag til budsjett 2010 vedtas. Nytt forslag til vedtak: Endret forslag til budsjett som konsekvens av vedtak i årsmøtet vedtas. Forslagsstiller: Styret i NFF Avdeling Nordland. Nytt forslag til vedtak: Pkt 520: Honorar til styret økes til 4000,-.Totalkostnad ,-. Pkt 501: ,- i lønnskostnader. Ny årslønn ,- til styreleder. Resterende som honorar til KP som melder inn tid brukt på organisasjonsarbeid og lønnes etter timesats. KP søker kommune om dekning i størst mulig grad. Pkt 630: ,-. Forslagsstiller: Marianne Pettersen. Avstemning: Marianne Pettersens forslag: 4 stemmer. Styrets forslag: 8 stemmer. Vedtak: Styrets budsjettforslag er vedtatt med 8 stemmer mot 4.

8 Sak 8: Valg Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i NFF Nordland 2010 Følgende verv er på valg på årsmøtet 2010: 3 styremedlemmer, 2 vara - medlemmer til styret, 1 medlem i valgkomiteen, 3 delegater til landsmøtet og 3 vara for disse. Valgkomiteens innstilling: 3 styremedlemmer: Anette Rasmussen, gjenvalg 2 år Jan Magne Berglund, gjenvalg 2 år Tore Jørgen Bjørkli, Bodø 2 varamedlemmer til styret: Elisabeth Øverås, gjenvalg 2 år Bente Karin Johansen, Bodø. 1 medlem valgkomiteen:? Delegater til landsmøtet: Robert Grønbech Inger-Anne Nicolaisen Jan Magne Berglund 3 varadelegater: 1. Linda Nilsen 2. Anette Rasmussen 3. Hanne Sommernes Presentasjon av de nye kandidatene: Tore Jørgen Bjørkli - kandidat til styremedlem: Bor i Bodø, jobber i privat praksis med 40 % driftsavtale. Tore er utdannet ved høgskolen i Tromsø, ferdig i 01. Han har vært kontaktperson for privatpraktiserende fysioterapeuter i Bodø de siste 4 årene. Bente Karin Johansen - kandidat til varamedlem til styret: Bente bor i Bodø, arbeider ved Valnesfjord Helsesportsenter. Utdannet i Tromsø, ferdig i -07. Hun har erfaring som leder og nestleder i Fysio. Forslag til vedtak: Valgkomiteens innstilte kandidater velges jamfør innstillingen. Forslagsstiller: Valgkomiteen Forslag til valg av medlem til valgkomite: Heidi Mæland Forslagsstiller: Heidi Mæland

9 Vedtak: Valgkomiteens innstilte kandidater velges jamfør innstillingen ved akklamasjon. Heidi Mæland blir valgt som nytt medlem i valgkomiteen ved akklamasjon. Bodø, Linda Nilsen, Referent. Protokoll: Marianne Pettersen Rita Langseth

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE NFF AVDELING ROGALAND DATO: TIRSDAG 6.3 2012. kl18:00. PLASS: Haugaland HMS i Combibygget på Raglamyr i Haugesund

INNKALLING TIL ÅRSMØTE NFF AVDELING ROGALAND DATO: TIRSDAG 6.3 2012. kl18:00. PLASS: Haugaland HMS i Combibygget på Raglamyr i Haugesund INNKALLING TIL ÅRSMØTE NFF AVDELING ROGALAND DATO: TIRSDAG 6.3 2012 kl18:00 PLASS: Haugaland HMS i Combibygget på Raglamyr i Haugesund Kart se her SAKSLISTE Sak: 1/12 Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015.

Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015. LM-sak 01/15 Åpning, opprop og konstituering Åpning: Ved landsmøtets ordstyrer. Opprop: Navneopprop etter deltakerliste. Konstituering: Tidspunkt og sted for Naturviternes landsmøte 2015 ble kunngjort

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Drammen 29. mars 2008

Drammen 29. mars 2008 ÅRSMØTE Drammen 29. mars 2008 Årsmøte i Norges Guideforbund 29. mars 2008 kl. 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Åpning: Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent.

Detaljer

Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark ÅRSMØTE 2011. 23. januar 2011 Bowling 1 Hamar

Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark ÅRSMØTE 2011. 23. januar 2011 Bowling 1 Hamar Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark ÅRSMØTE 2011 23. januar 2011 Bowling 1 Hamar Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark Postboks 206 2202 Kongsvinger Tlf: 41 36 41 79 Email: post@dbhedmark.no http://www.dbhedmark.no

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin!

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Nr 1 februar 2004 7. årgang Medlemsmøte & Årsmøte 2004 Torsdag 11. mars kl. 1930 2200 på Rica Nidelven Hotell Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Program: 19.30 Kaffe, noe å bite

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Årsmøte 2008 i Tromsø Sporene etter Reich i Norge Dansk avspenningspedagogikk og psykomotorikk

Detaljer