Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin!"

Transkript

1 Nr 1 februar årgang Medlemsmøte & Årsmøte 2004 Torsdag 11. mars kl på Rica Nidelven Hotell Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin!

2 Program: Kaffe, noe å bite i, og registrering Effekt av trening på smerte ved revmatoid artritt. Kirsten Jemtland Enger (St. Olavs Hospital) forteller om treningens virkning på smerter hos pasienter med revmatoid artritt. Hun har blant annet nylig publisert en artikkel med denne tittelen i Tidsskrift for Norsk Lægeforening (Enger, K.J., Bjørnstad, K., Rødevand, E., & Skomsvoll, J.F. 2003; 123: ) Årsmøte i NFF avd. Sør Trøndelag Etter årsmøtets avslutning kan de av møtets deltakere som enda har krefter igjen samles til en matbit på et nærliggende sted. ÅRSMØTE Rica Nidelven Hotell, Havnegt. 1 Saksliste: Sak 1/2004: Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 2/2004: Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere. Sak 3/2004: Årsberetning for Sak 4/2004: Regnskap for Sak 5/2004: Budsjett for Sak 6/2004: Måldokument for Sak 7/2004: Valg. Sak 8/2004: Eventuelt

3 Her kunne du ha fått plass til å skrive om det som du er opptatt av innen fysioterapi eller organisasjonspolitikk. Ta gjerne kontakt med Erik, enten på eller

4 SAKSPAPIR Sak 3/04 Årsberetning for 2003 Periode: Følgende personer har hatt verv i NFF avdeling Sør Trøndelag i denne perioden: Avdelingsstyret: Funksjon Navn Valgperiode Leder: Jan Harry Størksen ( ) Nestleder/sekretær: Per Johnny Garli ( ) Kasserer: Lars M. Halvorsen ( ) Forhandlingskontakt: Jan Ole Jonassen ( ) Møte & info ansvarlig: Erik Eide ( ) Leder kurskomite/styremedlem: Bente Storli ( ) Styremedlem: Monica Erikstad ( ) Studentrepresentant: Siri Anne Hagmann/ Navdeep Kaur* * overtok høsten 03 Kurskomité: Leder: Medlem: Medlem: Valgkomité: Leder: Medlem: Medlem: Bente Storli Gro Stensrud Fjelldal Stine Johansen Ina Løvås Line Stavnesli Idriz Siw Sellæg Stipendkomité: Denne komiteen ble midlertidig opprettet av avdelingsstyret etter fullmakt fra årsmøtet. Komiteens oppgave var å behandle innkomne stipendsøknader og å avgi en innstilling til avdelingsstyret. Komiteen bestod av: Solvor Segtnan, Turid Aasheim og Jan Harry Størksen Revisor: Regnskapsbyrå v/ Øyvind Johnsen

5 Styrets aktivitet i 2003: Årsmøtet i 2003 ble avholdt 9. april. Møtet ble gjennomført etter planen og alle aktuelle verv ble besatt. Avdelingsstyret har avholdt 10 styremøter i perioden. Fagpolitisk/Organisasjon: På høsten arrangerte vi i samarbeid med avd. Nord Trøndelag et todagers seminar for privatpraktiserende fysioterapeuter på Stav Hotell. Det ble et vellykket seminar med rundt 40 deltakere fordelt på de to avdelingene. På seminaret fikk vi nyttig informasjon om oppgjørskontoret i Levanger sine erfaringer med fysioterapeutenes trygdeoppgjør. Kjersti Hatlestad fra NFFs forhandlingsseksjon ledet oss gjennom de lover, forskrifter og avtaler som regulerer driften av privat praksis. I tillegg informerte hun om aktuelle saker, blant annet den granskningen av trygdeoppgjør som er satt i gang. Anne Hansen, leder for fysioterapitjenesten i Trondheim Kommune og Elin Engeseth, nestleder i NFF, bidro til å løfte blikket litt på fagets vegne med tanke på hvordan fysioterapi i kommunehelsetjenesten kan samordnes og videreutvikles i tiden fremover. På det lønnspolitiske området har det vært et rolig år var et mellomoppgjør uten penger å forhandle om. Vi inviterte likevel til et møte for de tillitsvalgte i november med tanke på å dele erfaringer fra tidligere oppgjør og for å klargjøre hva som er den enkelte tillitsvalgtes behov foran de kommende hovedforhandlingene i Dessverre var det ikke så mange tillitsvalgte som møtte, men for dem som var der ble det en nyttig seanse hvor vi fikk diskutert aktuelle problemstillinger. I forbindelse med rekruttering av tillitsvalgte til deltakelse på tillitsvalgtopplæring har vi sett at i en del kommuner har man av ulike årsaker for tiden ingen tillitsvalgte. Vi bør i fortsettelsen rette fokus mot at man i hver kommune / på hver arbeidsplass har en tillitsvalgt, med tanke på hvilke rettigheter det gir i forhold til å være informert og få uttale seg i saker som har med arbeidsplassen å gjøre. Dette er spesielt viktig i tider som nå hvor man står overfor store utfordringer med omstillinger, nedskjæringer med mer som preger deler av kommune Norge for tiden. Vi arrangerte også et tariffmøte i november med tanke på å samle synspunkter fra medlemmene i forhold til aktuelle problemstillinger foran de store tarifforhandlingene i Vi fikk også besøk av forbundsleder Anne Lexow som innledet møtet. Heller ikke dette møtet var særlig godt besøkt, men de som kom fikk sagt sin mening om alt fra lønnskoder, verdsetting av ulike typer kompetanse, 36 timers arbeidsuke og pensjon. Faglig / medlemsaktivitet: Avdelingens sommermøte ble i 2003 avholdt i september grunnet en serie uheldige omstendigheter knyttet til utsendelsen av invitasjonene, som gjorde

6 at det hele ble forsinket. Likevel ble det et flott møte i september. Tradisjonen tro ble møtet avholdt hos Fagerhaug & Olstad, som vartet opp med nydelig spekemat. På dette møtet delte vi ut Beveg deg Prisen til Elizabeth Spidsøe for hennes arbeid blant ungdom i videregående skole. Prisen ble utdelt til stor jubel fra de fremmøtte, og som en ekstra bonus vanket det også en Swing stol fra stolprodusenten HÅG og Fagerhaug & Olstad. For øvrig var temaet for dette møtet fysioterapi og forskning ved Ottar Vasseljen. Julemøtet ble i år avholdt på Trondheim Hotell, med rundt 35 deltakere. På julemøtet fikk vi en orientering om mastergradsstudiet i helsevitenskap ved Ottar Vasseljen, og Jorunn Grong som er student ved studiet. Det ble et informativt møte for dem som var interessert i fysioterapirelevant videreutdanning, og som lurte på hvordan jobb og studier lar seg kombinere. På årsmøtet i 2003 fikk vi vedtatt å opprette et stipend til fagutvikling på inntil kr ,. Ved utlysning fikk vi inn to gode søknader som hver ble tildelt kr ,. Avdelingsstyret gratulerer stipendmottakerne med tildelingen, ønsker lykke til med arbeidet og ser frem til fremtidig presentasjon av prosjektene på et av avdelingens medlemsmøter. Styrearbeid / informasjon: I løpet av våren 2003 fikk vi omsider oppdatert nettsidene våre slik at de kunne fungere som en informasjonskanal utad. Dette fungerte bra inntil hele NFFs Web område ble omorganisert med nye publiseringsløsninger sommeren I den forbindelse ble alt som tidligere lå på sidene våre tatt bort, og siden har vi ikke kommet oss helt i gang igjen. Det blir derfor et hovedmål for kommende år å reetablere som en aktuell informasjonskanal for avdelingens aktivitet. I løpet av inneværende periode har styret fullført arbeidet med en prosedyrehåndbok for styrets arbeid. Denne permen beskriver arbeidsoppgaver for styrets medlemmer og prosedyrer for de ulike oppgavene som skal utføres. Målet med etablering av denne permen har vært å kvalitetssikre alle sider av styrets arbeid, samt å gjøre det lettere for nye styremedlemmer å komme inn i styrearbeidet. Styret har ellers hatt en opprydning i gammelt data og kontorutstyr. Utstyr som for lengst er avskrevet og som ikke lengre fungerer har blitt kassert. Dette gjelder en stasjonær PC, en bærbar PC og en kopimaskin. Etter denne opprydningen ser styret behov for å kjøpe ny bærbar PC til bruk for sekretæren. Styrets tanker om det videre avdelingsarbeidet vil gjenspeiles i det foreslåtte måldokumentet for 2003 (se sak 5/03). Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets beretning.

7 Sak 4/04 Regnskap. På grunn av forsinkelser hos revisor er ikke regnskapet klart når årsmøtepapirene sendes ut. Regnskapet vil bli utdelt og presentert på årsmøtet 11. mars. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for Sak 5/04 Budsjett Budsjett Budsjettforslag INNTEKTER Kontigent Sum Inntekter UTGIFTER Medlemsmøter/ service Lønn / møtegodtgjørelse Avskrivning kontormaskiner Administrasjonskostnader (kopiering og utsending, internett, bankkostnader, bevertning) Kontorutstyr (PC etc) Støtte, bidrag og fagstipend Møter, reiser tillitsvalgte/kontaktpersoner Sum kostnader Renteinntekter ÅRSRESULTAT Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2004.

8 Sak 6/04 Måldokument Avdelingsstyret foreslår følgende måldokument for 2004, hvor vi tydeliggjør mål og tiltak innenfor 3 hovedområder: FAGPOLITISK/ORGANISASJON: MÅL 1. Tillitsvalgte og kontaktpersoner trives med sine verv og opplever trygghet i forhold til utøvelsen av de oppgavene de utfører 2. NFFs medlemmer skal oppnå god uttelling i lønnsforhandlinger lokalt TILTAK Til enhver tid ha oversikte over tillitsvalgte og personer med ulike verv i avdelingen. Oppfordre til at man velger tillitsvalgte på alle arbeidsplasser. Arrangere seminar for tillitsvalgte i forkant av lokale forhandlinger Etablere et nettverk for tillitsvalgte som jobber med samme type problemstillinger der en kan utveksle erfaringer Sørge for at lokale tillitsvalgte som ønsker det får anledning til å delta på tillitsvalgt opplæring i regi av NFF sentralt Avdeling Sør Trøndelag bidrar aktivt med innspill i forhold til forhandlinger som gjennomføres sentralt (lønn, takster, arbeidsforhold, avtaler, med mer) FAGLIG / MEDLEMSAKTIVITET: MÅL 1. Det arrangeres årlig 3 4 kurs i NFFs regi her i Sør Trøndelag, med god lokal deltakelse (v/kurskomiteen) 2. Det avholdes 4 årlige medlemsmøter med faglig innhold som fenger ulike deler av medlemsmassen 3. Medlemmene engasjeres i faglig utviklingsarbeid TILTAK Avdelingsstyret bidrar til å understøtte kurskomiteen i sitt arbeid i den grad det er nødvendig Fastlegge tidsplan for aktuelle fag og medlemsmøter, og annonsere denne på hjemmesidene våre, samt i Sør Trønder n i god tid Innhente ønsker om spesielle tema til medlemsmøter Etablere samarbeid med lokale faggrupper med tanke på å øke faglig aktivitet i avdelingen Videreføre stipendordning for faglig utviklingsarbeid STYREARBEID / INFORMASJON: MÅL 1. håndterer henvendelser fra medlemmer og andre grundig og effektivt

9 2. sørge for at medlemmene har god tilgang på informasjon om avdelingens arbeid og gode muligheter for å komme med innspill til driften av avdelingen 3. avdelingsstyret gir innspill til, og følger og håndterer saker fra NFF sentralt på en god måte 4. avdelingens hjemmesider på internett blir en viktig informasjonskanal TILTAK Følge opp den nyutviklede prosedyrepermen for avdelingsstyret Sikre en fornuftig arbeidsfordeling i avdelingsstyret, basert på interesse og kompetanseområder Gjenopprette hjemmesidene og holde dem oppdatert i forhold til aktuelle saker Gjøre bruk av e post ved utsending av informasjon til medlemmene Avdelingsstyret, kurskomiteen og evt faggrupper kan informere / reklamere for sin virksomhet på avdelingens hjemmesider Gjøre målrettede forsøk på å få inn bidrag til medlemsbladet Sør Trønder n Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets måldokument for Sak 7/04 Valg. Disse personene er på valg: Styret: Avdelingsleder: Jan Harry Størksen På valg Styremedlem: Jan Ole Jonassen På valg Styremedlem: Monica Erikstad På valg Kurskomiteen: Medlem: Gro Stensrud Fjelldal På valg Landsmøtedelegater Følgende personer var landsmøtedelegater i inneværende landsmøteperiode: Marie Korsmo Ina Løvås Jan Ole Jonassen Lars Halvorsen Anne Fladmark

10 Etter vedtak på Landsmøtet i 2001 ble den avdelingsvise delegatrepresentasjonen redusert, slik at NFF avd. Sør Trøndelag i den kommende landsmøteperioden har 3 delegater. Ettersom avdelingsleder etter NFFs lover er en av delegatene skal det i år derfor velges 2 separate delegater. Valgkomiteens innstilling til tillitsverv i NFF avd. Sør Trøndelag : Avdelingsstyret: Avdelingsleder: Jan Harry Størksen HIST Stat tar gjenvalg Styremedlemmer: Monika Erikstad St.Olav NAVO tar gjenvalg Bente Sandvik Tr.heim kommune KS ny Ikke på valg Per Johnny Garli Lars Halvorsen Erik Eide Bente Storli (HIST stat) (Privat praksis) (Trygdeetaten stat) (St.Olav NAVO) Jan Ole Jonassen (privat praksis) går ut av styret Kurskomiteen: Gro S. Fjelldal Tr.heim kommune KS tar gjenvalg Gøril Eide Tr.heim kommune KS ny Ikke på valg Bente Storli Stine Johansen St.Olav NAVO Tr.heim kommune KS

11 Landsmøte delegater: 2 delegater skal velges Bente Sandvik Harriet Tøndel Ellinor Alstad Tr.heim kommune KS Tr.heim kommune KS Privat praksis Valgkomiteen: Line S. Idriz Tr.heim kommune KS Ikke på valg Siw Sellæg Tr.heim kommune KS Ikke på valg Ina Løvås Tr.heim kommune KS Ikke på valg Valgkomiteen Line Stavnesli Idriz, Siw Sellæg, Ina Løvås Sak 8/04 Eventuelt Eventuelt saker kan meldes skriftlig til Erik Eide innen 5. mars, enten pr e post; eller pr. brev til Erik Eide, Høgreina 332, 7079 Flatåsen.

12 A blad Returadresse NFF Avd Sør Trøndelag v/ Erik Eide Høgreina Flatåsen Årsrapport for kurskomiteen. Vi består av 3 personer, Stine Johansen, Gro Stensrud Fjelldal og Bente H. Storli. Avdeling Sør-Trøndelag har blitt tildelt 3 kurs i løpet 2003 av NFF. De 3 kursene vi har hatt var: Ortopedi 0-18 år (uke 11), Fysioterapi til barn 0-6 år (uke 43) og Kurs i innføring av forskning (uke 37). Det har vært bra deltakelse på alle kurs. Mvh Bente H. Storli Leder for kurskomiteen Nytt fra nett, les mer på: Aftenposten berømmer slyngen I et stort oppslag beskriver Aftenposten i dag hvordan en journalist blir kvitt sine ryggplager med Terapimaster og fysioterapi. NFF kritisk til Pensjonskommisjonen Forslaget fra Pensjonskommisjonen vil ramme de fleste av våre medlemmer som er ansatt i kommunehelsetjensten og i helseforetakene, det vil si de som tjener under , sier leder Anne Lexow i NFF. Privat praksis: Ny frist for selvangivelse Fra og med ligningsåret 2003 er frist for innsending av ligningspapirer endret fra 28. februar til 31. mars For de som leverer selvangivelse elektronisk er fristen 31.mai Disse fristene er absolutte og vil være svært vanskelig å få utsatt. Forsinket innlevering vil i større grad enn tidligere medføre tilleggsskatt.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

OSLONYTT. Av Pernille Botolfsen Koordinator for praksisavdelingen. Vi har erfaring med at praksisavdelingen

OSLONYTT. Av Pernille Botolfsen Koordinator for praksisavdelingen. Vi har erfaring med at praksisavdelingen Et informasjonsblad for NFF avdeling Oslo Nr. 3-2006 OSLONYTT Hva skjer? Medlemsmøte Seminar Høsten har kommet I dette nummer: Stipend 2005: Tradisjonell terapi eller CI-terapi? 2 Lederen har ordet 3 HSH-oppgjøret:

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Nord-Trøndelag journalistlag

Nord-Trøndelag journalistlag Nord-Trøndelag journalistlag Årsmøte 20. oktober 2010 kl 1800 Grand hotell, Steinkjer Tidsplan: 1800: Årsmøte 1900: Debattmøte om redaksjonene trenger regler for sosiale medier 20.30: Middag for årsmøtets

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer