INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, NOVEMBER 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014"

Transkript

1 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, NOVEMBER januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden november 2014 (mandag til fredag). Foreløpig sakliste vedtatt av Landsstyret: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Organisatoriske og politisk beretning for Årsberetning og regnskap for Prinsipp- og handlingsprogram Organisasjonssaker 7 Vedtektene 8 Øvrige forslag 9 Valg 10 Avslutning Vi oppfordrer alle tillitsvalgte til å delta aktivt under forberedelsene og debattene i forkant av landsmøtet, og at dere også bidrar til at flest mulig av deres medlemmer er med i landsmøtedebattene! Med hilsen John Leirvaag forbundsleder Anita Kristoffersen Solhaug 1. nestleder 1

2 På disse Forslagsbehandling sidene vil du kunne lese mer om forslagsbehandlingen, valg av representanter og andre ting det er viktig dere gjør dere kjent med tidlig i landsmøteåret. I løpet av året vil dere få tilsendt utfyllende informasjon om forberedelsene til landsmøtet og om selve avviklingen av møtet. Du er nå inne på nettsider som er satt opp spesielt i forbindelse Innkvartering med og møtelokaler denne innkallingen. På NTLs Frister/viktige landsmøtenettsider datoer vil du til enhver tid kunne finne all informasjon vi har tilgjengelig om landsmøtet. Lykke til med forberedelsene! John Leirvaag forbundsleder

3 Forslagsbehandling Forslagsrett I henhold til vedtektenes 10.3 har foreninger, landsforeninger, avdelinger, landsstyret og forbundsstyret rett til å sette fram forslag for landsmøtet. Forslagene fra avdelingene Forslagene fra avdelingene må sendes de respektive landsforeninger for koordinering, innstilling og samlet oversendelse til forbundet, jf Landsforeninger/foreninger skal bruke elektronisk skjema for innsending av forslag. Skjema og informasjon om bruk av skjemaene vil være tilgjengelige på landsmøtenettsidene i god tid før forslagsfristen utløper. Forslagsfrister For å få like forslagsfrister i alle organisasjonsledd, jfr. vedtektenes 10.3, har forbundsstyret satt avdelingenes frist for oversendelse av forslag til landsforeningen til 12. mars Etter samme punkt i vedtektene er fristen for oversendelse av forslag til forbundet for foreninger og landsforeninger 3. april Forslagenes innhold I utgangspunktet gir vedtektene og den foreløpige saklistas punkt 8 mulighet til å sende inn alle typer forslag til landsmøtet. Konkrete krav til tariffavtalene, herunder sentrale- og lokale forhandlinger, hovedavtalene og lignende, bør tas opp i forbindelse med forberedelser til tariff-/lønnsforhandlinger, og ved revisjoner av avtaleverket i perioden. 3

4 Dokumenter til Debatten i forkant av landsmøtet Forslag til prinsipp- og handlingsprogram NTL sender i januar ut forbundsstyrets forslag til nytt Prinsipp- og handlingsprogram for landsmøteperioden Dette forslaget er grunnlaget for behandlingen som skal skje i alle organisasjonsleddene, og for innsending av forslag i forkant av landsmøtet. Vi oppfordrer alle til å gi forslaget til prinsipp- og handlingsprogram en grundig organisatorisk behandling og til å komme med forslag der dere mener det er behov for det. NTLs organisasjon NTLs landsstyre bestemte at det skulle nedsettes et organisasjonsutvalg for å gi et godt grunnlag for organisasjonsdebatten i organisasjonsleddene fram mot landsmøtet. Utvalget har levert rapporten «Organisasjonsbygging og framtidig styrke» som sendes ut i januar, sammen med forslaget til prinsipp- og handlingsprogram. Denne rapporten er et godt grunnlag for å skape debatt i alle deler av NTL. Rapporten peker på flere utfordringer og innholder konkrete anbefalinger, i tillegg til at det reises det flere spørsmål og problemstillinger som bør diskuteres. Vi minner om at alle forslag til landsmøtet skal sendes inn elektronisk. Linken til forslagsskjema vil dere finne på NTLs landsmøtenettsider. Forslagsfrister Avdelingenes frist for oversende til landsforeningen er satt til 12. mars. Landsforeningenes frist for å oversende forslag til forbundet er 3. april. Du kan lese mer om forslagsbehandling under menyen «forslagsbehandling». De endelige saksdokumentene med landsstyrets innstillinger og endelig forslag til sakliste vil bli sendt organisasjonsleddene senest 1. september 2014, jfr vedtektenes

5 Ifølge vedtektenes 10.4 består landsmøtet av valgte representanter fra foreninger og landsforeninger, representanter for elever og studenter, samt forbundsstyrets og landsstyrets medlemmer. (Avdelingene er indirekte representert gjennom sine respektive landsforeninger.) Forbundsstyret har satt fristen for valg av representanter -og innsendelse av navneliste over de valgte representantene til 29. september Representasjonsretten fastsettes på bakgrunn av antall betalende medlemmer i foreninger/landsforeninger ved utgangen av 4. kvartal Dere vil få tilsendt en oversikt over hvor mange som kan velges fra hver forening/landsforening så snart det er mulig. Landsforeninger Organisasjonsledd som av NTL er gitt status som landsforening kan velge sine representanter med disse alternativene: Valg på representantskapsmøte Representantene velges på landsforeningens representantskapsmøte, samtidig som foreløpig eller endelig sakliste til landsmøtet behandles. Før representantskapsmøtet skal avdelingene gis mulighet for å komme med forslag til representanter. De innkomne forslag behandles av landsforeningens styre/valgkomité, som lager en innstilling overfor representantskapet. Her vil vi vise til NTLs vedtekter 10.4 hvor det heter: «ved samtlige valg av representanter bør begge kjønn være representert med minst 40 %» Skriftlig valg blant landsforeningens medlemmer Landsforeninger som ikke skal avholde ordinært representantskapsmøte før landsmøtet skal avholde skriftlig valg blant landsforeningens medlemmer. Før avstemningen skal avdelingene gis mulighet til å komme med forslag på representanter. Innkomne forslag behandles av landsforeningens styre/valgkomité, som lager en innstilling overfor medlemmene. Opptelling av innkomne stemmer foretas av avdelingsstyret, som så sender resultatene samlet videre til landsforeningen innen fristen satt av landsforeningen. Er det nødvendig å innkalle eventuelt ekstraordinært representantskapsmøte for å foreta valgene, må landsforeningen selv ta kostnadene med dette. 5

6 til landsmøtet kan ikke gjøres på medlemseller årsmøter i avdelingene, men avdelingene har forslags- og innstillingsrett. Foreninger Organisasjonsledd som av NTL er gitt status som forening, velger representanter til landsmøtet slik: Valg på årsmøte/medlemsmøte Representantene velges på foreningens årsmøte, samtidig som foreløpig eller endelig sakliste til landsmøtet behandles. I de tilfeller hvor tidspunktet for foreningens årsmøte ikke kan tilpasses den ordinære saksbehandlingen før landsmøtet, kan valgene gjøres på medlemsmøte hvor foreløpig eller endelig sakliste til landsmøtet behandles. Før valgene skal medlemmene ha fått mulighet til å komme med forslag på representanter. De innkomne forslagene skal behandles av foreningens styre/valgkomité, som lager en innstilling overfor valgmøtet. Her vil vi vise til NTLs vedtekter 10.4 hvor det heter: «ved samtlige valg av representanter bør begge kjønn være representert med minst 40 %» Generelt om valg av representanter Vi minner om vedtektenes 10.4, valgbarhet. For å kunne velges som representant MÅ medlemmet ha vært LO-organisert i minst 9 mnd før landsmøtet. Videre forutsettes det er at medlemskapet, det vil si kontingentbetaling, er i orden. Yrkesaktive representanter må være i arbeid innenfor forbundets organisasjonsområde. Pensjonistmedlemmer er også valgbare. Representantene må før valgene gjøres oppmerksom på at de må være til stede under hele landsmøtet. Representanter kan ikke regne med å få innvilget permisjoner til familiebesøk, forhandlingsmøter med arbeidsgiver eller møter som har tilknytning til representantenes arbeidssituasjon. Regler om dette vil bli tatt inn i møtets forretningsorden. Dere vil i god til få tilsendt fullmaktskjema som skal fylles ut og returneres forbundet etter oppgitte frister. Vi ber organisasjonsleddene merke seg alle tidsfrister og planlegge sine aktiviteter etter disse. 6

7 Innkvartering Innkvartering av utenbys representanter vil skje på Clarion Royal Christiania Hotell, Oslo. Møtelokaler Flere av de større foreningene/landsforeningene har tidligere hatt behov for møterom under landsmøtet. De som ønsker møterom må bestille disse selv, og utgifter dekkes ikke av forbundet. Vi gjør oppmerksom på at forbundet har leid alle møterommene i Kongressenteret i landsmøteuka slik at det ikke er mulighet for å leie møtelokaler der. 7

8 FRISTER/VIKTIGE DATOER 12. mars Avdelingenes frist for oversending av forslag til landsforeningen 3. april Landsforeningenes/foreningenes frist for innsending av forslag til forbundet - 7 måneder før landsmøtet avholdes 15. mai Forbundsstyret vedtar sin innstilling overfor landsstyret juni Landsstyret vedtar sin innstilling overfor landsmøtet 1. september Forbundet sender ut landsstyrets forslag til sakliste og forretningsorden, samt forslag med landsstyrets innstilling til organisasjonsleddene - 2 måneder før landsmøtet avholdes 29. september Landsforeningenes/foreningenes frist for innsending av skjemaer for fullmakter til å møte på landsmøtet (de valgte representantene). Forbundet vil sende ut fullmaktsskjema i god tid før fristen for innsendelse av skjemaene oktober Landsstyret vedtar sin innstilling ovenfor landsmøtet på møtefunksjonærer, aktuelle uttalelser og lignende november Landsmøtet avholdes 8

9 FORELØPIG SAKLISTE VEDTATT AV LANDSSTYRET 1 Åpning 2 Konstituering 3 Organisatoriske og politisk beretning for Årsberetning og regnskap for Prinsipp- og handlingsprogram Organisasjonssaker 7 Vedtektene 8 Øvrige forslag 9 Valg 10 Avslutning 9

10 VEDTEKTER Landsmøtet 3 Foreninger, landsforeninger, avdelinger, landsstyret og forbundsstyret har rett til å sette fram forslag for landsmøtet. Forslagene fra avdelinger må sendes de respektive landsforeninger for koordinering, innstilling og samlet oversendelse. Det er en forutsetning at alle forslag oversendes, men at kun likelydende forslag blir omredigert og/eller samlet til ett forslag fra landsforeningen eller foreningen. Forbundsstyret fastsetter felles forslagsfrist for avdelingene. Forslagene fra foreningene og landsforeningene (sammen med avdelingenes forslag med innstillinger) må være kommet inn til forbundsstyret senest 7 måneder før landsmøtet holdes. Forslag til sakliste, forretningsorden og de innsendte forslag skal med landsstyrets innstilling sendes organisasjonsleddene senest 2 måneder før landsmøtet holdes. 10

11 VEDTEKTER Landsmøtet 4 Landsmøtet består av valgte representanter fra foreninger og landsforeninger, representanter for studentmedlemmene samt forbunds- og landsstyrets medlemmer. Ved samtlige valg av representanter bør begge kjønn være representert med minst 40 %. Foreningers og landsforeningers representasjonsrett regnes ut på grunnlag av antall betalende medlemmer ved utløpet av siste kvartal 9 måneder før landsmøtet holdes, etter følgende regler Inntil 100 medlemmer 1 representant Fra 101 inntil 200 medlemmer 2 representanter Fra 201 inntil 300 medlemmer 3 representanter Fra 301 inntil 400 medlemmer 4 representanter Fra 401 inntil 500 medlemmer 5 representanter Og videre 1 representant for hvert påbegynt 200 medlemmer inntil 4500 medlemmer, og etter 4500 medlemmer 1 representant for hvert påbegynt 500 medlemmer. Representanter for studentmedlemmene velges av studentkonferansen etter følgende skala Inntil 200 medlemmer 1 representant Fra 201 inntil 400 medlemmer 3 representanter Fra 401 medlemmer 5 representanter og vararepresentanter kan ikke foretas før foreløpig eller endelig sakliste er behandlet av dem som skal delta i valget. Valget skal foretas i henhold til fastsatte valgregler inntatt i vedtektsheftet. Vilkårene for at en forening eller landsforening skal ha rett til representasjon på landsmøtet, er at den har stått i forbundet minst 3 måneder før landsmøtet ble innkalt, og ellers har oppfylt sine plikter. Fristen gjelder ikke dersom foreningen/landsforeningen er dannet som en sammenslutning av tidligere organisasjonsledd, og disse har stått i forbundet i minst 3 måneder før landsmøtet ble innkalt. Valgbar som representant er bare den som har vært organisert i forbundet eller i forbund tilsluttet LO i minst 9 måneder før landsmøtet holdes, og ellers har sitt medlemskap i orden. Yrkesaktive representanter må være i arbeid innenfor forbundets organisasjonsområde. Pensjonistmedlemmer er også valgbare. Kontrollnemnda skal være til stede på landsmøtet med talerett og forslagsrett i saker som den har plikt til å uttale seg om etter vedtektene. Valgte sekretærer ved forbundskontoret har møterett på landsmøtet med tale- og forslagsrett. Tillitsvalgte for de ansatte ved forbundskontoret har møterett på landsmøtet med tale- og forslagsrett i saker som angår deres arbeidsforhold. Informasjonsmedarbeiderne ved forbundskontoret har møte- og talerett på landsmøtet. 11

12 2

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 1 UTKAST TIL VEDTEKTER 2015 2019 Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 2 Innhold KAP. I FELLESBESTEMMELSER... 4 1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 4 1.1 FORMÅL... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Informasjon

Norsk Arbeidsmandsforbund. Informasjon Norsk Arbeidsmandsforbund Informasjon om forbundet Vedtekter og Handlingsprogram 2011 2015 Dette er Arbeidsmandsforbundet Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895. Forbundet har i dag ca 31.000

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter HÅNDBOK 2007 2010 INNHOLD Innhold Tillitsvalgte - Forbundskontoret....................................5 - Distriktskontorer.....................................9 - Forbundsstyret.....................................12

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Vedtatt på årsmøtet 10. mars 2015. 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer