Årsmelding LO Media 09.09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09"

Transkript

1 Årsmelding LO Media 09.09

2 Årsmelding 2007 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

3 .

4 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) Egen organisasjon Foreninger Nedleggelse av foreninger Opprettelse av foreninger prosent NFF medlemskap på arbeidsplassen Medlemsbevegelsen Verving og profilering Forbundets dag Stand på KRUS Visjon Aspirantmedlemskap Proffnett for forbundets sentrale tillitsvalgte Utmerkelser Æresmedlemskap i forbundet m.v Forbundets gullmerke Forbundets hedersbevis LOs jakkemerke med diplom Forbundets æresmedlemmer Sentralstyret Det sentrale arbeidsutvalget og administrasjon Kontrollkomiteen Forhandlingsutvalget NFFs representasjon i diverse råd, utvalg og styrer Kriminalomsorgens aspirantnemnd Det sentrale arbeidsmiljøutvalget for kriminalomsorgen (SAK) Det sentrale tilsettingsrådet i kriminalomsorgen Styringsgruppe felles datasystem for turnusberegning Styringsgruppe - NEK Fengsel- og friomsorgens Idrettsforbund (FIF) Utvalget som skal utrede uniformsutvalgets fremtid Uniformsutvalget Forbundssekretær Sentral likestillings- og ikke diskrimineringstillitsvalgt Nordiske Fengselsfunksjonærers Union (NFU) Landsorganisasjonen i Norge (LO) Representantskap og kongress Sekretariatet Komiteen for bank, personforsikring og sparing i SpareBank Forsikringskomiteen for NFF og SpareBank Fellesutvalget for LOfavørprodukter IA-avtalen, referansegruppe Referansegruppe i LO for endringer i HMS-regelverket LOs IKT utvalg LOs utvalg for synlighet, nærhet og stolthet LOs homoutvalg Felles utdanningsfond for hele LO utredning timers dag - forsøksprosjekt LO Stat og Stiftelsen Aktuell LO Stats arbeidsutvalg Styret i LO Stat Representantskapet i LO Stat Kontrollkomiteen i LO Stat Styret i Stiftelsen Aktuell LO Stats rolle i offentlig sektor, organisasjonsutviklingsprosjekt LO stats utdanningsstipend Medievaneundersøkelse LO/forbundene i konferanser, seminarer, kurs m.m Konferanser og seminarer NFF og FO`s justiskonferanse Kriminalpolitisk konferanse på Sundvolden LOfavør konferanse KITT-konferanse Regionale LO-konferanser om etnisk mangfold

5 3.1.6 Forbundsting i FIF Bergen Faget i fokus IX Åpning av det humanøkologiske fengslet på Bastøy Likestillingsseminar Invitasjon til landskonferanse for LO stats fylkeskartell Nordisk forsikringskonferanse Konferanse inkludering av hivpositive i arbeidslivet Strafferettskonferanse i Oslo Besøk fra sørafrikansk delegasjon PSCBC Kartellkonferansen på Gol Kriminalomsorgens ledersamling på Gardermoen Kursvirksomhet Forbundets egen kursvirksomhet Fordeling av kursmidler Dagskurs med fengselsskolens tjenestegruppe Medietreningskurs for sentralstyret Kurs for forhandlingsutvalgene i regionene LO Stat kurs AOF Kommunikasjonskurs for kvinner Utvikling av den nye LO-skolen Informasjon Informasjon fra forbundet Elektronisk tilgang til avtaleverk Protokoller, referater og rundskriv Pressemeldinger Informasjon Ukefaks Nyhetsbrev Forbundets hjemmeside Regionale hjemmesider Magasinet Aktuell for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund bemanning, nye stillinger, turnus og arbeidstid Bemanning Etablering av åpen avdeling ved Bredtveit fengsel Ringerike fengsel Åna fengsel Tromsø og Vadsø fengsel Personalsituasjonen i sikkerhetstjenesten Personalpolitikk Pensjonskommisjonens innstilling Seniorpolitikk i kriminalomsorgen Personalreglementet for aspirantene Tilsettingsrådene Yrkesskadeskader Medlem yrkesskade - region øst Andre saker Avskjedssak medlem Avskjedssak medlem Avskjed grunnet tjenestelig forhold medlem Oppsigelsessak medlem Medlem Beskyldinger fra innsatt Juridisk bistand medlemmene og Søknad om dekning av advokatutgifter medlem Medlem opptak som aspirant Tilsettingsforhold medlem Krav om fast tilsetting medlem Mistillit mot direktøren ved Ringerike fengsel Kunngjøring av nestlederstilling på Hustad fengsel Avvikling av eldste tjenestemannsordning i kriminalomsorgen Hjemme PC ordning i kriminalomsorgen...27

6 7. budsjett for kriminalomsorgen Budsjettfordelingsmodellen Tildelingsbrevet posten for Revidert budsjett Budsjett for kriminalomsorgen Lønns- og tariffpolitikk Lønnspolitikk i kriminalomsorgen Basislønn Forbundets lønnspolitikk Tariffoppgjøret pr. 1. mai Lokale lønnsforhandlinger pr. 1. august Lokale lønnsforhandlinger i KITT Lokale lønnsforhandlinger - KRUS Forhandlinger etter Hovedtariffavtalen pkt Medlemmene og , region nordøst Medlem , region nordøst Medlem region sørvest Medlem region vest Medlemmene , , og , region nord Medlemmene og , KITT Forståelsen av Hovedtariffavtalens punkt Arbeidslederbegrepet Øvrige lønnssaker rekruttering - utdanningsspørsmål (KRUS) Rekruttering Andel rekruttert aspiranter med flerspråklig bakgrunn Etter og videreutdanning for tilsatte i kriminalomsorgen Drøftinger om KRUS-katalogen for Spørsmål om deltakelse fra FO på drøftingsmøter om KRUS-katalogen Høgskolesaken Arbeidsmiljøsaker Arbeidsmiljøet i kriminalomsorgen «Trygg kriminalomsorg» Det sentrale Arbeidsmiljøutvalget for Kriminalomsorgen (SAK) Vold og trusler mot tilsatte i kriminalomsorgen IA-avtalen LO og NHO AKAN-avtalen kriminalomsorgen - faglige spørsmål Fagligpolitisk samarbeid Møter med politisk ledelse Justisministerens møte med aspirantene på KRUS Justiskonferansen Samarbeid med KSF Samarbeidsseminar med KSF 25. og 26. januar Informasjonsmøter med KSF Prosjektet soning med elektronisk kontroll Etablering av overgangsboliger Forslag om nedleggelse av Sandefjord fengsel for kvinner - omgjøring til overgangsbolig Lokalisering av tre rusmestringsenheter Vedlikehold, modernisering og bygging i kriminalomsorgen Innmeldte forslag til kapasitetsutvidelser Ny stortingsmelding om kriminalomsorgen Dublering, flere innsatte på samme celle Flermannsrom ved Åna fengsel Bemanningsanalyse i kriminalomsorgen Uniformsavtalen i kriminalomsorgen Uniformsreglementet Uniformsutvalget i kriminal omsorgen Elektronisk overvåkning i kriminalomsorgen Friomsorgen Felles datasystem for turnusberegning i kriminalomsorgen Høringer...70

7 Høring - kvalitetssikring i kriminalomsorgen Høring - Faktaundersøkelse om metode for å håndtere saker om mobbing og trakassering i arbeidslivet Hovedavtalen i Staten Forhandlinger om ny tilpasningsavtale til Hovedavtalen Brudd på/tvister om forståelse av Hovedavtalen/tilpasningsavtalen Brudd på HA 17, Akershus friomsorgskontor Vedleggene Medlemsbevegelsen Oversikt over medlemmene som er tildelt en utmerkelse Oversikt over deltakere på NFFs kurs...84 Oversikt over deltakerne på LO Stat kurs Oversikt over deltakere på AOF kurs...88 Pressemeldinger...89 Tilsettingsrådene i kriminalomsorgen Oversikt over kvinneandelen i NFF Likestilling fengsel- og friomsorgens Idrettsforbund Internasjonalt samarbeid Nordiske Fengselsfunksjonærers Union Medlemskap i ICPA NFF som aktiv medspiller i MOT Rådet for psykisk helse Forsikringer LOfavør Grunnforsikringen LOfavør Fritidsulykkesforsikring LOfavør Kollektiv hjemforsikring LOfavør Kollektiv reiseforsikring LO favør Toppsikring på reiseforsikringen NFFs frivillige gruppelivsforsikring NFFs frivillige ulykkesforsikring LOs samleforsikring for tillitsvalgte LOfavør Barneforsikring LOfavør Ulykkesforsikring LOfavør Bilforsikring LOfavør Husforsikring justisvaktmester Arne Berger og hustrus legat...78

8 1. Innledning Årsmeldingen omfatter forbundets arbeid i perioden 1. januar -31. desember Saker som var til behandling i 2007, og som først ble avsluttet mens årsmeldingen var under skriving i 2007 er tatt med i meldingen hva gjelder resultatet av behandlingen. Mange av sakene er løpende saker og eksempler på dette er budsjett, bemanningssaker og modernisering, vedlikehold og bygging i kriminalomsorgen. Saker kan versere gjennom flere år og der det har vært hensiktsmessig er det tatt med et kort sammendrag over tidligere års behandling. Det er forsøkt å gi en samlet og representativ oversikt over de viktigste sakene forbundet har arbeidet med i Plass hensyn har imidlertid gjort det nødvendig å prioritere, men årsmeldingen gir en god oversikt over forbundets engasjement gjennom sakene og saksområdene som omtales i meldingen. Forbundet mener at årsmeldingen er en nyttig kilde til informasjon for tillitsvalgte og medlemmer som ønsker mer kunnskap og innsikt om forbundets virke i og utenfor kriminalomsorgen. Årsmeldingen er forberedt av forbundets administrasjon og det sentrale arbeidsutvalget. Den er behandlet og godkjent av sentralstyret. 2. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) 2.1 Egen organisasjon Forbundets landsmøte i 2006 vedtok omfattende endringer i forbundets sentrale organisasjonsledd. Det ble opprettet et sentralt arbeidsutvalg og sentralstyret. Antallet tillitsvalgte på forbundskontoret er ikke endret og de fire som ble valgt utgjør administrasjonen og det sentrale arbeidsutvalget. De sitter i sentral styret sammen med de seks lederne for forbundets regionavdelinger. Sentralstyret utgjør til sammen 10 personer. I tillegg møter en representant for kontrollnemnda i alle møtene i sentralstyret. Roar Øvrebø ble valgt som seniorrådgiver frem til 1. juni Foreninger Forbundet har seks regionavdelinger som til sammen har 68 lokalforeninger knyttet til seg. Disse foreningene fordeler seg slik på den enkelte avdeling: NFF i region øst: 12 foreninger, NFF i region nordøst: 12 foreninger, NFF i region sør: 18 foreninger, NFF i region sørvest: 9 foreninger, NFF i region vest: 7 foreninger, NFF i region nord: 10 foreninger. Utover dette har forbundet følgende foreninger: NFFs enhetslederforening som er en landsdekkende forening hvor medlemmene også er tilsluttet sine respektive regionavdelinger. Videre er følgende foreninger utenfor regionavdelingene: KRUS-ansattes Tjenestegruppe/KAT, Fengselsskolens Tjenestegruppe og KITT NFF forening Nedleggelse av foreninger Ingen foreninger ble nedlagt i Opprettelse av foreninger Følgende forening ble dannet i 2007: NFF i friomsorgen Agder som organiserer de ansatte ved Agder friomsorgskontor ble stiftet den 10. januar Foreningen hadde 7 medlemmer prosent NFF medlemskap på arbeidsplassen NFF i Vestre Slidre fengsel fikk bløtkake i 2007 da de hadde 100 prosent medlemskap. 2.2 Medlemsbevegelsen Ved utgangen av 2006 hadde forbundet 3075 medlemmer. I løpet av 2007 har antallet medlemmer økt med 6 til 3081 medlemmer. Det har vært en økning i antallet pensjonister/fritatte med 91 fra året før. Ved årets begynnelse hadde forbundet 2275 betalende medlemmer og ved årets slutt 2190, som innebærer 85 færre betalende medlemmer. Av antallet betalende medlemmer ved årets slutt var det 850 kvinner som utgjør 39 prosent av det totale medlemstallet. Dette tallet er èn prosent høyere enn ved årets begynnelse. 7

9 Aspirantmedlemmene ble fra 1. januar 2007 studentmedlemmer i LO og er fritatte medlemmer i forbundet. Ved årets begynnelse var det 121 studentmedlemmer og ved årets slutt var det % av studentmedlemmene var kvinner ved årets slutt. Pensjonister og medlemmer med kontingentfritak, utgjorde ved utgangen av medlemmer eller 29 prosent av den totale medlemsmassen. Dette er sju prosent høyere enn året før og skyldes at aspirantene er fritatte studentmedlemmer. I 2007 meldte 166 ansatte seg inn i forbundet som betalende medlemmer og 189 aspiranter som fritatte medlemmer. Av disse kom 34 fra Sosialtjenestemennenes landsforbund (STL.) I 2007 meldte 349 medlemmer seg ut av forbundet. Dette tallet omfatter bl.a. følgende: 131 medlemmer sluttet i etaten, 82 gikk over til STL/betalende medlemmer 24 gikk over til STL/studentmedlemmer 8 gikk ut og forble uorganiserte 47 gikk av med alderspensjon og 27 gikk av med uførepensjon. 23 er døde Oversikt over medlemsbevegelsen for 2007, se vedlegg nr Verving og profilering Med utgangspunkt i medlemsutviklingen har forbundet gjennom hele 2007 arbeidet aktivt med verving og profilering i kriminalomsorgen. Det ble våren 2007 sendt en søknad til LO stat og LO om S-N-S midler. Søknaden ble positivt mottatt av både LO stat og LO. Prosjektet ble bygd opp rundt 15 ressurspersoner som skal fremme forbundets og fagbevegelsens verdier. Forbundssekretæren var en av ressurspersonene og hadde fokus på utadrettet virksomhet og en nær dialog med regionale og lokale tillitsvalgte. Det var helt avgjørende for prosjektet at de regiontillitsvalgte og regionstyrene prioriterer arbeidet med verving. Alle regionene burde i utgangspunktet ha en egen plan for verving samt oppfølging av lokalforeningene og deres vervearbeid. I sentralstyremøte i juni 2007 ble de regiontillitsvalgte bedt om å komme med innspill på personer som kunne bli ressurspersoner. Det var tatt ut 16 personer og 15 svarte positivt på henvendelsen. På kurset november på Sørmarka var det 12 ressurspersoner til stede. De øvrige 3 personene ble innkalt til en kursdag i Det ble laget en aktivitetsplan for Forbundet har hatt gående en vervekampanje gjennom hele Ververne kunne i tillegg ta ut vervepremier som for eksempel 8 flakslodd, USB-minnebrikke, MP-3 spiller, digitalkamera og reisegavekort. For å få disse premiene måtte medlemmet verve fra 1 til 5 medlemmer. Ververne fikk 1 poeng pr. vervet medlem og kunne spare poeng for å ta ut vervepremier som krever mer enn ett poeng som for øvrig gjaldt 8 flakslodd eller USB- minnebrikke. Alle ververne som hadde ett vervepoeng gjorde opp sin vervekonto ved årets slutt. De som var registrert som ververe deltok for øvrig i trekningen av et reisegavekort til en verdi av ,- kroner ved årets slutt. Det ble i 2007 ikke kjøpt inn nye profileringsartikler. Av profileringsartikler i 2007 nevnes; en kvalitetspenn med NFF logo og det nye medlemmets navn. almanakker skrivebordunderlag kryssordblyanter kulepenner post-it-blokker klistremerker Norges Lover til teoriårsaspiranter ryggsekker og minnebrikke til alle aspirantmedlemmer 8

10 Forbundet ga i 2007 bokstøtte på 1000,- kroner i teori året til alle aspiranter som er medlemmer, og 500,- kroner til aspirantmedlemmer på studie- eller evalueringsturer Forbundets dag Forbundet startet i 2005 med besøk på arbeidsplassene under paraplyen «Forbundets dag». Besøkene gjennomføres ved at tillitsvalgte fra forbundskontoret sammen med representanter fra SpareBank1/Forsikring sentralt og lokalt, samt regionale tillitsvalgte i NFF møter lokalforeningens medlemmer og tillitsvalgte på arbeidsplassen. Det blir avholdt en uhøytidelig spørrekonkurranse blant alle ansatte og vinnerne får flotte premier. Forbundet gjennomførte følgende bedriftsbesøk i 2007: Bruvoll fengsel Bastøy fengsel Vadsø fengsel Ravneberget fengsel Bredtveit fengsel Stand på KRUS Forbundet hadde stand på KRUS ved det ordinære opptaket i januar. 51 aspiranter meldte seg inn på standen Visjon Det ble av det sentrale arbeidsutvalget vedtatt at forbundet skal utlyse en konkurranse blant medlemmene om hva som skal være forbundets framtidige visjon. Følgende forutsetninger skal legges til grunn for konkurransen: Visjonen som velges må bygge på, eller støtte opp under forbundets verdier slik de framkommer i handlings programmet pkt 1.1.: Likeverd og respekt for alle mennesker er grunnleggende og ufravikelige verdier forbundet legger til grunn for sin virksomhet. Nulltoleranse for all form for diskriminering, trakassering og mobbing er et grunnleggende element ved Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund. Konkurransen skal lyses ut i medlemsbladet og på forbundets hjemmesider. Sammen med konkurranseregler skal det også legges ved en anerkjent definisjon av hva en visjon er og hvordan den bør utformes. Det kan også legges ved eksempler på andre organisasjoner sine visjoner. Konkurransen lyses ut innen første halvår og frist for innsendelse av forslag er Sentralstyret vedtar i aprilmøtet hvordan det valgte forslaget skal premieres. Sentralstyret tar stilling til hvordan det beste forslaget skal utvelges. Det tas sikte på at den nye visjonen for forbundet skal være bestemt innen utgangen av året. Saken ble ikke utlyst i Aspirantmedlemskap Forbundet søkte LO den 18. august 2006 om våre aspirantmedlemmer kunne få status som studentmedlemmer i LO fra 1. januar LO svarte forbundet i brev mottatt 27. oktober om at dette var innvilget og at det ble gitt dispen sasjon fra høy skole kravet og minimumskontingent. Dispensasjonen gjelder inntil videre. Dette betydde at alle medlemmer som har stilling som fengsels aspirant får gratis medlemskap i forbundet den tiden de er aspiranter og gikk foreløpig over en prøveperiode på to år. Aspirantmedlemmene er fra samme dato tilsluttet kun kollektiv hjemforsikring, og ikke andre kollektive forsikringer. Det ble sendt ut brev til alle foreningene som har praksisårsaspiranter om å etablere en ordning hvor aspiranten fikk en kontaktperson å forholde seg til gjennom hele året. Det ble lagt ved et brev som kunne overleveres aspiranten om ordningene som skulle etableres og at forbundet ønsket et godt samarbeid i årene fremover Proffnett for forbundets sentrale tillitsvalgte Forbundet vurderte å inngå en proffnettavtale på mobiltelefoni for forbundets sentrale tillitsvalgte. Saken ble ikke ferdigbehandlet i Utmerkelser Æresmedlemskap i forbundet m.v. Forbundsleder Roar Øvrebø ble utnevnt til æresmedlem i forbundet den 21. mai 2007 i forbindelse med hans overgang til pensjonist. Samme dag fikk han også tildelt LOs høyeste utmerkelse Pioneren. 9

11 Øvrebø fikk også tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv ved en tilstelning i Drammen rådhus den 7. november Se for øvrig pkt om hvem som er æresmedlemmer i forbundet Forbundets gullmerke Forbundets gullmerke for 25 års sammenhengende yrkesaktivt medlemskap ble i 2007 tildelt 25 medlemmer Forbundets hedersbevis Forbundets hedersbevis tildeles for 30 års sammenhengende yrkesaktivt medlemskap forut for fratreden fra stilling i kriminalomsorgen. Hedersbeviset deles ut når medlemmet blir pensjonist. I 2007 fikk 22 medlemmer hedersbeviset LOs jakkemerke med diplom LO s jakkemerke med diplom for 40 års sammenhengende medlemskap i Landsorganisasjonen i Norge ble i 2007 delt ut til 20 medlemmer. Oversikt over medlemmer som er tildelt utmerkelse, se vedlegg nr Forbundets æresmedlemmer Forbundet har følgende æresmedlemmer: Synnøve Nilsen - i 1987 Anfinn Liland - i 1994 Dagfinn Nordlund - i 1996 Roar Øvrebø - i Sentralstyret Sentralstyret har i 2007 hatt følgende sammensetning: Forbundsleder Geir Bjørkli Forbundsnestleder Rita Bråten Forbundssekretær Asle Aase Hovedkasserer Harry Jakobsen Leder NFF i region nord Stein Olav Erlandsen Leder NFF i region vest Jorunn Foss Leder NFF i region nordøst Rune Bergene til 1. mars 2007 Kai Oliver Næss fra 1. mars 2007 Leder NFF i region sør Roar Stensnes Leder NFF i region sørvest Arnfinn Haaland Leder NFF i region øst Dan-Henning Ness Kontrollkomiteen møter med èn representant som observatør, fortrinnsvis lederen på møtene i sentral styret etter vedtak i sentralstyret den 17. april I 2007 har Hilde Myhrer møtt som leder av kontrollkomiteen. Sentralstyret hadde seks møter i Det sentrale arbeidsutvalget og administrasjon Forbundsleder Geir Bjørkli, forbundsnestleder Rita Bråten, forbundssekretær Asle Aase og hovedkasserer Harry Jakobsen utgjør forbundets administrasjon og det sentrale arbeidsutvalget i Kirsti H. Hansen jobbet for administrasjonen i begynnelsen av Arbeidsutvalget hadde seks møter i Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen har i 2007 bestått av følgende: Leder Hilde Myhrer, region øst medlem Terje Torbjørnsen, region nord medlem May Lise Olsen, region øst varamedlem Roger Johansen, region nordøst varamedlem Ketil Vevatne, region sørvest Kontrollkomiteen hadde fire møter i Forhandlingsutvalget Forhandlingsutvalget består av forbundsleder Geir Bjørkli, forbundsnestleder Rita Bråten og forbundssekretær Asle Aase. I saker som bare gjelder friomsorgen, KITT og KRUS tiltrer en representant fra friomsorgen, KITT og KRUS forhandlingsutvalget. 2.9 NFFs representasjon i diverse råd, utvalg og styrer Kriminalomsorgens aspirantnemnd Forbundsleder Geir Bjørkli var oppnevnt som forbundets representant i aspirantnemnda, med forbundsnestleder Rita Bråten som personlig vararepresentant. 10

12 2.9.2 Det sentrale arbeidsmiljøutvalget for kriminalomsorgen (SAK) Forbundsleder Geir Bjørkli var oppnevnt som fast representant i SAK, med forbundsnestleder Rita Bråten som personlig vararepresentant. Se for øvrig punkt 10.2 der omtalen av SAK s arbeid i 2007 fremgår Det sentrale tilsettingsrådet i kriminalomsorgen Forbundsnesteleder Rita Bråten er representant i det sentrale tilsettingsrådet, med forbundssekretær Asle Aase som vararepresentant Styringsgruppe felles datasystem for turnusberegning Forbundsnestleder Rita Bråten var forbundets representant i styringsgruppen Styringsgruppe - NEK Forbundsnestleder Rita Bråten var forbundets representant i styringsgruppen Fengsel- og friomsorgens Idrettsforbund (FIF) Det er ikke representanter fra organisasjonene i FIF styret etter Forbundstingen som ble avholdt 12. mai Leder av FIF er Asle Aase. Frem til forbundstinget var Kirsti H. Hansen representant med nestleder Rita Bråten forbundets representant i styret. Se punkt 14 som omhandler FIF Utvalget som skal utrede uniformsutvalgets fremtid Forbundssekretær Asle Aase ble oppnevnt som forbundets medlem i utvalget Uniformsutvalget Forbundssekretær Asle Aase er oppnevnt som forbundets medlem i uniformsutvalget Sentral likestillings- og ikke diskrimineringstillitsvalgt Leder av NFF i region øst Dan-Henning Ness er oppnevnt som forbundets sentrale likestillings- og ikke diskrimineringstillitsvalgt, med leder av NFF i region vest Jorunn Foss som vararepresentant Nordiske Fengselsfunksjonærers Union (NFU) Fra NFF satt følgende personer i sekretariatet i unionen frem til 9. juni 2007, da Danmark overtok ledervervet: Roar Øvrebø, leder Rita Bråten, sekretær/kasserer 2.11 Landsorganisasjonen i Norge (LO) Representantskap og kongress Forbundsleder Geir Bjørkli er oppnevnt som forbundets representant i LOs representantskap og kongress. Som vararepresentant ble forbundsnestleder Rita Bråten oppnevnt Sekretariatet Forbundsleder Geir Bjørkli har observatørstatus i LOs sekretariat Komiteen for bank, personforsikring og sparing i SpareBank 1 Hovedkasserer Harry Jakobsen sitter i komiteen Forsikringskomiteen for NFF og SpareBank 1 Forbundsleder Geir Bjørkli, hovedkasserer Harry Jakobsen og forbundssekretær Asle Aase sitter i komiteen Fellesutvalget for LOfavørprodukter Hovedkasserer Harry Jakobsen sitter i fellesutvalget IA-avtalen, referansegruppe LO har satt ned en referansegruppe som utveksler informasjon i forhold til IA-avtalen. Forbundsnestleder Rita Bråten sitter i referansegruppen Referansegruppe i LO for endringer i HMS-regelverket LO satte ned en referansegruppe i forbindelse med endringer i HMS- regelverket. Målet med gruppa var å sikre oversikt og samordning mellom HMS-regelverket i forhold til de bebudede endringene i arbeidsmiljø- 11

13 loven. Regjeringen har som mål at et nytt regelverk skal gjøres gjeldende samtidig med en ny arbeidsmiljø lov. Den nye loven ble iverksatt i 2006 uten at dette nye HMS- regelverket er på plass. Forbundsnestleder Rita Bråten sitter i referansegruppen LOs IKT utvalg Forbundssekretær Asle Aase er oppnevnt med hovedkasserer Harry Jakobsen som vara LOs utvalg for synlighet, nærhet og stolthet Hovedkasserer Harry Jakobsen er forbundets representant i utvalget LOs homoutvalg LOs utvalg for familie- og likestillingspolitikk vedtok at LOs ad hoc - utvalg for homofile og lesbiske arbeidstakere skal fortsette sitt arbeid som et underutvalg av dette. Det er vedtatt at underutvalget skal fungere i perioden og har fått navnet LOs homoutvalg. Forbundet er representert med Mette Salicath Felles utdanningsfond for hele LO utredning LO ønsker å utrede et felles utdanningsfond for hele LO. Fra forbundet deltok forbunds nestleder Rita Bråten. Utvalget foreslo at utredningen ble sendt ut til forbundene før kongressen i timers dag - forsøksprosjekt Tidligere sekretær, Kirsti H Hansen, var av forbundet oppnevnt til å delta i styringsgruppen i LO. Forbundet så det ikke som høyeste prioritet å delta i denne styringsgruppen. AU kommer til å gi uttrykk for sitt syn i eventuelle høringer om kommende tiltak LO Stat og Stiftelsen Aktuell LO Stats arbeidsutvalg Forbundsleder Geir Bjørkli satt i arbeidsutvalget Styret i LO Stat Forbundsleder Geir Bjørkli satt i LO Stats styre med forbundsnestleder Rita Bråten som vararepresentant Representantskapet i LO Stat I 2007 ble det ikke avholdt representantskapsmøte i LO Stat. Fra NFF er nestleder Rita Bråten, forbunds sekretær Asle Aase og sentralstyremedlem Jorunn Foss som er forbundets representanter til representant skapet Kontrollkomiteen i LO Stat Hovedkasserer Harry Jakobsen er medlem i kontrollkomiteen i LO Stat Styret i Stiftelsen Aktuell Forbundsleder Geir Bjørkli sitter i stiftelsens styre. Vararepresentant er forbundsnestleder Rita Bråten LO Stats rolle i offentlig sektor, organisasjonsutviklingsprosjekt LO Stat nedsatte en styringsgruppe som fikk i mandat å se på LO Stats rolle i offentlig sektor. Forbundet oppnevnte daværende forbundsnestleder Jorunn Foss som forbundets representant i styringsgruppa. Etter landsmøtet fortsatte sentralstyrerepresentant Jorunn Foss i styringsgruppa LO stats utdanningsstipend Forbundet har mottatt rapport fra LO stat om utdannings stipend for årene I retningslinjene kommer det frem at det kan gis stipend til både hel- og korttids studier. Det kreves ett års medlemskap for å kunne motta stipend. Det er 29 medlemmer som har søkt og 8 av disse er ennå under behandling. Det er gitt stipend til 12 medlemmer med helårlig utdanning og 8 medlemmer med kortere utdanning. Totalt er det gitt kr ,- i s tip end Medievaneundersøkelse LO/ forbundene i 2007 I perioden 5. mai-18. juni 2007 ble det utført en medie vaneundersøkelse i LO og forbundene. 320 av NFFs yrkesaktive medlemmer ble spurt i undersøkelsen. Det kom frem gode resultater både på fagbladets og nettsidens posisjon og medlemmene har tillit til in formasjonen som fremkommer i fagbladet og nettsiden. Konferanser, seminarer, kurs m.m. 12

14 3.1 Konferanser og seminarer NFF og FO`s justiskonferanse Årets justiskonferanse ble arrangert 15. februar. Følgende teamer ble belyst: Bruk av fengselsstraff v/nils Christie Funnene fra arbeidstilsynets undersøkelse i kriminalomsorgen ble presentert av Mette Salicath som er hovedverneombud i kriminalomsorgen. Den fremtidige kriminalomsorg Straffegjennomføring i form av en stortingsmelding hva blir det? Saksordfører for kriminalomsorgen Ingrid Heggø redegjorde og åpnet for debatt. Innlegg fra forbundslederne Randi Reese og Geir Bjørkli Politikernes ambisjoner for kriminalomsorgen; hvilke synlige forskjeller vil vi se som følge av iverksetting av disse? Leder av justiskomiteen Anne Marit Bjørnflaten redegjorde for det politiske flertalls syn. Avslutningsvis ble innhold og struktur i samarbeidet mellom fagforbundene og politikerne om meldingen drøftet og utformingen av den fremtidige kriminalomsorg Kriminalpolitisk konferanse på Sundvolden Ble arrangert i perioden mars med temaet «Kriminalomsorg på billigsalg». Konferansen arrangeres i samarbeid med LO og FO. Det var 165 deltagere på konferansen. Det ble laget et eget referat som ble sendt alle deltagerne og enhetene i kriminalomsorgen LOfavør konferanse 2007 Det var en dagskonferanse 26. mars i Folkets hus der hovedkassereren deltok fra forbundet KITT-konferanse KITT-konferansen ble arrangert april Forbundsnestleder Rita Bråten deltok dag 2, da forbundet hadde sentralstyremøte første dagen Regionale LO-konferanser om etnisk mangfold I perioden april til juni 2007 ble det gjennomført 4 regionale konferanser. Hensikten med konferansene var å inkludere og trekke med aktive tillitsvalgte i regionene, å fokusere på det holdningsskapende arbeid, samt bidra til at det dannes nettverk mellom tillitsvalgte på tvers av forbundsområdene. Informasjonen ble sendt de regionale tillitsvalgte. Det deltok ingen tillitsvalgte fra forbundet sentralt Forbundsting i FIF Bergen FIF avholdt sitt forbundsting 12. mai 2007 i Bergen. Forbundsnestleder Rita Bråten deltok på forbundstinget Faget i fokus IX, Forbundsnestleder Rita Bråten og forbundssekretær Asle Aase deltok 6. og 7. juni på faget i fokus Åpning av det humanøkologiske fengslet på Bastøy Bastøy fengsel åpnet 27. august et humanøkologisk fengsel og forbundet var representert med hovedkasserer Harry Jakobsen Likestillingsseminar Kriminalomsorgen inviterte til likestillingskonferanse i Oslo 31. august Tjenestemannsorganisasjonene ble bedt om å stille med en felles representant. Dette aksepterte vi ikke. Det ble besluttet at LO og YS kunne oppnevne en representant hver. Fra LO deltok forbundsleder Geir Bjørkli Invitasjon til landskonferanse for LO stats fylkeskartell Landskonferansen ble avholdt på Sørmarka september og fra forbundet sentralt deltok forbundsleder Geir Bjørkli. En del av temaet for årets konferanse var kriminalpolitikk. Under dette temaet deltok nestleder Rita Bråten, regiontillitsvalgt Dan Henning Ness og regiontillitsvalgte Kai Oliver Næss Nordisk forsikringskonferanse Hovedkasserer Harry Jakobsen deltok på nordisk forsikrings konferanse på Gotland i Sverige i tiden september

15 Konferanse inkludering av hivpositive i arbeidslivet Forbundet ble invitert til en konferanse om inkludering av hivpositive i arbeidslivet 8. oktober. Forbundsnestleder Rita Bråten deltok på konferansen Strafferettskonferanse i Oslo Forbundet ble invitert til strafferettskonferanse i Oslo den 17. oktober Fra forbundet deltok nestleder Rita Bråten og hovedkasserer Harry Jakobsen Besøk fra sørafrikansk delegasjon PSCBC Forbundet deltok på et møte som Politiets fellesforbund hadde med en sørafrikanske delegasjonen 29. oktober. Delegasjon ønsket informasjon om NFF, NFF sitt arbeid i kriminalomsorgen og generell informasjon om den norske kriminalomsorgen. Forbundssekretær Asle Aase deltok på møtet Kartellkonferansen på Gol På kartellkonferansen november deltok nestleder Rita Bråten, forbundssekretær Asle Aase og hovedkasserer Harry Jakobsen Kriminalomsorgens ledersamling på Gardermoen KSF årlige ledersamling på Gardermoen var desember. Forbundsleder Geir Bjørkli deltok på samlingen. 3.2 Kursvirksomhet Forbundets egen kursvirksomhet Forbundets seks regionavdelinger har ansvaret for kursvirksomheten i regionene. I 2007 inngikk forbundet og LO-Kompetanse en ny avtale der det bl.a. fremgår at alle gjennomførte tiltak skal registreres i AOF. For arbeidet med registrering og rapportering av NFFs kursvirksomhet får AOF den til enhver tid gjeldende statstøtte Fordeling av kursmidler Forbundsstyret fordelte kursbudsjettet for 2007 slik: Region øst: kr Region nordøst: kr Region sør: kr Region sørvest: kr Region vest: kr Region nord: kr LO skolen kr Materiell: kr Sentrale kurs kr AOF kurs kr Totalt kr Dagskurs med fengselsskolens tjenestegruppe Det ble avholdt dagskurs med Fengselsskolens tjeneste gruppe 8. februar i forbundets lokaler Medietreningskurs for sentralstyret Det ble avholdt medietreningskurs for sentralstyremøte den 17. og 18. april Kurs for forhandlingsutvalgene i regionene Det ble avholdt forhandlingskurs for to personer fra hver av de 6 regionavdelingene i lokale lønnsforhandlinger mandag 27. august. Oversikt over deltakere på kurs i regi av forbundet, se vedlegg nr. 3. LO Stat kurs Forbundets medlemmer er aktive søkere og deltakere på kursene som arrangeres i LO Stat. Oversikt over deltakere på kurs i LO Stat, se vedlegg nr AOF Av årsmeldingen for 2005 fremgår det at LO Stat og LO-Kompetanse har inngått en samarbeidsavtale. I følge avtalen skal LO Stat finansiere AOF/Sørmarkas toppskolering. Søknadene til disse tiltakene skal sendes som tidligere til AOF/Sørmarka, men forbundene må,etter at de har innvilget søknadene, sende dem til LO Stat. LO Stat har en egenandel pr. deltaker på kr 3000,- pr. uke Kommunikasjonskurs for kvinner Forbundet har i 2007 videreført kommunikasjonskursene for kvinner i samarbeid med MFO og NTL. Det 14

16 er AOF i Midt Norge som har ansvaret for den faglige delen av kurset. Det første kurset var mai og andre kurset var oktober. Forbundet har 5 plasser på hvert kurs (MFO har 5 og NTL har 10). På det første kurset var det 21 søkere. Uheldigvis var det flere som fikk plass som meldte avbud rett før kurset skulle begynne slik at AOF ikke klarte å erstatte de med andre. Dette gjorde at det kun var to deltakere fra NFF på det første kurset. De ga imidlertid en veldig god tilbakemeling og i brev av 8. juni ba de om at forbundet prioriterte oppfølgingskurs og ba om at de som var på kurset i mai ble «prøvekanin». Forbundet sendte svar 18. september og orienterte om at det ikke var tatt stilling til oppfølgingskurs. På det andre kurset hadde forbundet fem representanter. Oversikt over deltagere på AOFs kurs, se vedlegg nr Utvikling av den nye LO-skolen Forbundet mottok 25. september 2007 en høring i forbindelse med utvikling av den nye LO skolen. Forbundet sendte følgende tilbakemelding på høringen: «Vi viser til høring av 11. juni 2007 om utvikling av den nye LO Skolen. Forbundet er enig i at LO Skolen deles inn i moduler slik at det kanskje blir flere søkere på LO Skolen. Forbundet har også fått tilbakemelding fra forbundets medlemmer samt deltakere fra andre forbund som har gått på LO Skolen at de savner mer vinkling på Statens rolle og avtaleverk når de har gått LO Skolen. Ellers har de fleste vært fornøyd med opplegget, men har syntes det har vært for mange uker sammenhengende. Når det gjelder hva modulene bør inneholde og fremdrift støtter forbundet LO Stats innspill til høringen. NFF er også enig om at de som går alle modulene får godkjent det som LO Skolen på lik linje med de som har gått LO Skolen tidligere.» 4.1 Informasjon fra forbundet Elektronisk tilgang til avtaleverk Den oktober 2006 ble det vedtatt i forbundsstyret å inngå avtale med Compendia om elektronisk tilgang til lover og avtaler i staten for en treårsperiode. Forbundet ferdigstilte den elektroniske tillitsvalgtshåndboken høsten Protokoller, referater og rundskriv I 2007 sendte forbundet ut protokoller fra sentralstyremøtene, sentrale arbeidsutvalgsmøter, referat fra landsmøtet og diverse rundskriv Pressemeldinger Forbundet sendte ut 3 pressemeldinger i 2007 med følgende overskrifter: Avskaff bøtesoning Storberget nedprioriterer Kriminalomsorgen! Vold og sedelighetskriminalitet mot kvinner og barn må møtes med strengere reaksjoner og med mer bistand til ofrene! Pressemeldingene følger som vedlegg nr Informasjon Forbundet sendte ut informasjonsskriv til medlemmene i 2007 i forbindelse med følgende saker: Informasjon om elektronisk kontroll og drøftinger om 20 mill. Informasjon om lønnsoppgjøret pr. 1. mai Ukefaks I likhet med tidligere år er ordningen med å sende ut ukefaks videreført i Denne sendes ut hver fredag med oversikt over møteaktiviteten for administrasjonen i forbundet den påfølgende uken. Ukefaksen inneholdt også annen aktuell informasjon Nyhetsbrev I 2005 besluttet forbundet å sende ut elektronisk nyhetsbrev til medlemmene i forbundet. I det første nyhetsbrevet 4. april 2005, som også ble sendt i posten til alle medlemmene het det at medlemmene kunne gi beskjed om de ønsket tilsendt det elektroniske nyhetsbrevet. Brevene blir sendt medlemmer som har meldt seg på via Internett eller intranett. Det ble sendt ut 8 nyhetsbrev i 2007, og pr. 15

17 31. desember er det ca. 500 medlemmer som abonnerer på nyhetsbrevet Forbundets hjemmeside I 1999 opprettet forbundet egen hjemmeside på Internett der det daglig legges ut aktuelle saker knytte til forbundet og kriminalomsorgen. Hjemmesiden har linker til andre aktuelle hjemmesider innen kriminalomsorgen og i LO-systemet. Forbundet får god tilbake melding fra brukerne og antallet personer som besøker siden er økende Regionale hjemmesider De regionale nettsidene ble i 2007 lagt ned og opprettet som statiske informasjons sider Magasinet Aktuell for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Magasinet Aktuell for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund ga ut 10 nummer av fagbladet i Fagredaktør for forbundets fagblad er Jan-Erik Østlie. Bemanning, nye stillinger, turnus og arbeidstid 5.1 Bemanning Som tidligere år har det også i 2007 vært relativt stort fokus på bemanningssituasjonen i kriminalomsorgen. Forbundet har vært i flere møte med justis politikere på Stortinget og med politisk ledelse i JD hvor mangelen på personalet har stått på dagsorden. Arbeidstilsynets rapport «Trygg kriminalomsorg» har gitt forbundet mange gode argumenter til disse møtene. Også den relativt store bruken av ufaglærte i fengselsbetjentfunksjonen har vært tatt opp gjentatte ganger. Saken har med ulike innfallsvinkler vært drøftet med KSF. Som de nedenfor stående saker viser er det imidlertid lenge igjen før denne saken kan anses løst. Saken vedrørende alenevaker i fengslene har vært tatt opp gjentatte ganger i forbundets besluttende organer. Saken har ikke funnet sin løsning, det er tvert i mot tegn som tyder på at den dårlige økonomiske situasjonen regionene befinner seg i medfører økt bruk av alenevakt, oftest som følge av manglende oppdekking av oppsatte vakter, men det er fortsatt et problem ved noen enheter at bemanningsoppsettet opererer med alenevakter. Dette skyldes neste utelukkende mangel på lønnsmidler til å erstatte ved fravær, eller mangel på driftsmidler til å lage en forsvarlig bemanningsplan. Forbundet har ved mange anledninger påpekt uforsvarligheten ved dette. Alenevaktproblematikken må ses i sammenheng med budsjettsituasjonen for den enkelte driftsenhet i kriminal omsorgen og for mange enheter oppleves denne budsjettsituasjonen verre enn tidligere. Det er lite eller ingenting som tyder på en forbedring etter at den rød - grønne regjeringen overtok. Forbundet har vært i flere møter med representanter fra justiskomiteen på Stortinget hvor bl.a. dette spørsmålet er tatt opp Etablering av åpen avdeling ved Bredtveit fengsel Forbundet mottok kopi av brev fra Bredtveit fengselsforening til NFF i region øst av 16. november Brevet gjaldt den nye åpne avdelingen i Bredtveitveien 2. Bredtveit fengselsforening skrev at de var glade for at det så ut til at avdelingen blir en realitet. Innflyttning var planlagt til uke 7 i I budsjettet for 2007 var det stipulert med en kapasitet på 14 plasser. På lengre sikt var det tenkt at avdelingen skulle ha 19 plasser. Dette ville være en økning med ti plasser sammenlignet med kapasitet i Østensjøveien. Bredtveit fengselsforening mente at denne økningen ikke kunne gjennomføres uten at man også økte bemanningen. På det tidspunktet inneholdt turnusen 11 alenevakter pr. uke, herunder alle nattevaktene. For forbundet var dette en uakseptabel lav bemanning. Avdelingen hadde ikke bemanning nok til å unngå alene vakter til tross for at dette var et fengsel med 14 innsatte et godt stykke vei fra hovedanstalten og hvor publikum kan gå helt inntil bygningene, endog inn i fengselet. Planen var at fengselet skal ha 19 innsatte på sikt. Forbundsleder tok saken opp med justisminister Storberget. AU gjordet følgende vedtak i møte den 25. mai: AU registrerer at situasjonen ved enkelte enheter er bekymringsfull. Når det gjelder bemanningen ved B2 16

18 ved Bredtveit er den uakseptabel. Avdelingen bør ikke øke antallet innsatte til 19, men redusere det til 6 inntil vaktene kan dekkes opp og grunnbemanningen er tilfredsstillende. Forholdet er så pass graverende at administrasjonen bør vurdere ytterligere markering for å vise dette. AU ber om at det arbeides planmessig i forhold til budsjettet for 2008 som legges fram i oktober. Det forhold at antallet innsatte har øket samtidig som det ikke vært en bemanningsøkning som står i forhold til dette, bør dokumenteres. Administrasjonen bes arbeid med å framskaffe slik dokumentasjon Ringerike fengsel Ringerike fengsel har siden oppstarten hatt problemer med å rekruttere fengselsbetjenter inn i ledige stillinger. Fengselet har blitt tildelt pliktårsbetjenter hvert år og dette har avhjulpet situasjonen noe. Forbundet har i perioden tatt opp saken med KSF og med politisk ledelse. Ringerike fengsel har også vært drøftet uformelt med Hovedvernombudet for kriminal omsorgen. Utfordringene anses ikke som løst. Forbundet ga sin tilslutning til å lyse ut ferievikarer fra andre fengsler på Østlandet for å avhjelpe en vanskelig ferieperiode på Ringerike fengsel. Eventuelle ferievikarer skulle blant annet få en uke ekstra ferie til høsten dersom de valgte å utsette sin ferie. Det lot seg ikke gjøre å fremskaffe ferievikarer og Ringerike fengsel måtte stenge en avdeling. Stengningen av en avdeling var forbundets primære krav Åna fengsel Lokalforeningen beskrev situasjonen ved Åna slik til forbundet: Bemanningssituasjonen på Åna er kritisk. 1. Vi er det lukka fengselet i Norge med lavest bemanning pr innsatt. 2. I april hadde vi brukt 44 % av vikarbudsjett og 68 % av overtidsbudsjett. 3. Vi får ikke nok søkere til antall stillinger som utl y s e s. 4. I første kvartal var sykefraværet på 9.9 % Tromsø og Vadsø fengsel Også Tromsø fengsel og Vadsø har i 2007 hatt rekrutteringsvansker. Få søkere til ledige stillinger har skapt behov for bruk av ufaglærte betjenter i sikkerheten. I brev til direktøren i region nord fra fengselsleder i Tromsø fengsel tas det til ordet for et eget kull aspiranter som har sitt praksisår og pliktår ved Tromsø fengsel og at disse forplikter seg til å tjenestegjøre ved Tromsø fengsel etter endt utdannelse. Det foreslås at kullet er på aspiranter. AU behandlet saken på møtet i september og vedtok følgende: Forbundet er kjent med de til dels betydelige rekrutteringsvansker som finnes i regionen og vet at også Vadsø har samme utfordringene som Tromsø. Saken er drøftet uformelt med KSF og KRUS med tanke på en løsning slik fengselslederen i Tromsø foreslår. AU støtter forslaget og ber administrasjonen gjøre dette synet kjent for KRUS og KSF. Samtidig bør det pekes på problemene ved å rekruttere tjenestemenn ved Vadsø. Det ble senere bestemt at et slikt kull (15 aspiranter) skulle tas opp. I tillegg ble det drøftingene om fordeling av pliktårsbetjentene fra 1. januar 2008 bestemt at Vadsø skulle få 5 pliktårsbetjenter og Tromsø 8 pliktårsbetjenter. Det antas at disse tiltakene kan avhjelpe situasjonen på kort sikt Personalsituasjonen i sikkerhetstjenesten Administrasjonen sendte 9. mars ut følgende brev til regiontillitsvalgte: «Det vises til behandling av saken i sentralstyret februar 2007 der vi ble enig om å kartlegge en del spørsmål i forbindelse med spørsmålet om behovet for å rekruttere flere fengselsbetjenter i kriminalomsorgen. Det ble enighet om at administrasjonen skulle sette opp noen spørsmål som regiontillitsvalgte skulle sjekke ut med fengslene og overgangsboligene. 1. Hvor mange fengselsbetjenter/miljøterapeuter er det i hovedturnusene? Fengselet har i perioden utstrakt bruk av overtid og ufaglærte vikarer Er det noen fengselsbetjentstillinger på dagtid ved anstalten? Er alle stillingene i turnusen besatt? 17

19 Hvor mange faste avløserstillinger har fengslet? Er alle besatte? Er det noen timelønnede fengselsbetjenter ved fengslet? Det enkelte fengsel har et fravær i turnus som skal dekkes opp. Hvordan blir fraværet dekket opp? Er det problemer med å få kvalifiserte søkere til å søke ledige stillinger? Hvor mange førstebetjenter, inspektører er det på anstalten (ikke fengselsleder)? Hvor mange fengselsbetjenter, førstebetjenter, inspektører og fengselsledere kan gå av i løpet av 2007/2008? Vi avtalte at vi skulle ta saken opp igjen i neste møte i sentralstyret, men siden vi har endret det møte til bare en dag foreslår jeg at vi tar saken opp i juni møtet og at dere har sendt oss opplysningene innen 1. juni. Omfanget på for eksempel bruken av ufaglærte og overtid kan være spørsmål vi må jobbe videre med når vi får tilbakemeldingen. Det kan også være andre spørsmål vi må ta opp, men hvis jeg har glemt noen spørsmål gi tilbakemelding slik at vi også får med dem. Jeg har laget en tabell som dere kan bruke når dere melder tilbake. Den legges som vedlegg.» Forbundet mottok svar fra alle regionene med unntak av region øst. I region nord var det vanskelig å få tallene fra Trondheim og Bodø fengsel, slik at de mangler i oversikten. Region vest har 7 enheter og har til sammen 240 fengselsbetjenter + 5 miljøterapeuter i hovedturnusene til sammen i enhetene. Det er 11 stillinger som går på dagtid. To stillinger er ledige. De har 22 avløserstillinger som er besatt og tre ledige. De har 5 fengselsbetjenter som er timelønnet (etter eget ønske). En av de skal slutte 1. juli Når det gjelder oppdekning av fravær varierer det om dette blir gjort. To av de små enhetene dekket opp det meste, de større enhetene ved behov. Det var tre enheter som hadde problemer med å få kvalifiserte søkere, en som var usikker og tre som ikke har problem. Totalt var det 21 førstebetjenter og 6 inspektører i regionen. De hadde beregnet at det var 5 (hvorav en leder) som skal gå av i 2007/08. Regionledelsen hadde sendt inn til KRUS følgende oversikt: personer, 2008, 4 personer og personer. Region nord har 9 enheter (2 mangler i oversikten, se ovenfor). De 7 enhetene som har svart har til sammen 90 stillinger i hovedturnusen. Det er en stilling på dagtid. Det er 2 stilling(r) ledig (Tromsø men hvor mange?) De har 3 avløserstillinger som er besatt og 3 som er ledig. En enhet har opplyst at det er 7 fengselsbetjenter på timelønn. Når det gjelder oppdekning av fravær varierer det hvem som dekker opp vaktene, to enheter bruker bare vikarer mens tre enheter bruker også overtid og timebank. En enhet lar også være å dekke opp slik at stillingen blir stående vakant. Fire enheter har problemer med å få kvalifiserte søkere, mens en har ikke noen problemer. Det er fire førstebetjenter og to inspektører i de en hetene som har svart. De beregner en avgang på 11 personer i 2007/08. Region nordøst har ni enheter og totalt 369 stillinger i hovedturnus. Det er 19 stillinger på dagtid. 33, 5 stillinger ledig. De har 22 avløserstillinger som er besatt og 11 som er ledige. De har en fengselsbetjent som går som timelønnet vikar. Når det gjelder fravær bruker alle enhetene overtid, vikarer og timebank. Fem enheter har problemer med å få kvalifiserte søkere og fire har ingen problemer. Det er 50 førstebetjenter og 14 inspektører i regionen. De har beregnet en avgang på 42 personer i 2007/08. Region sør har 13 enheter og 328 stillinger i hovedturnus. Det er 6,4 stillinger på dagtid. 7,5 stillinger er ledige. 18

20 Når det gjelder avløserstillinger har de 16 stillinger i full tid, 1 60 % stilling og 5 stillinger på 50 %. 9 stillinger på full tid er ledig og en 60 % stilling. Det er 63 timelønnede fengselsbetjenter. Når det gjelder oppdekking av fravær er det 8 enheter som dekker opp alle stillingene. To dekker opp 60 % og en 90 %. En dekker opp så lenge det er aspiranter ellers ikke og en dekker ikke opp på dagtid, men ettermiddag, natt og helger. To enheter har problemer med å få kvalifiserte søkere og 11 har ingen problemer. Det er 31 førstebetjenter og 19 inspektører i regionen. De har beregnet en avgang på 17 personer i 2007/08 (en leder) Region sørvest har 7 enheter og 243 stillinger totalt i hovedturnusene. De har 6 stillinger på dagtid. 11 stillinger er ledige. Når det gjelder avløserstillinger har de 24, 5 som er besatt og 4,5 ledige. De har fire fengselsbetjenter som går som timelønnet vikarer. Når det gjelder fravær dekkes det opp med faglærte vikarer, ufaglærte og to enheter bruker overtid. To enheter sier de har problemer med å få kvalifiserte søkere og fem har ingen problemer. De har 25 førstebetjenter og 7 inspektører i regionen. De har beregnet en avgang på 10 personer samt en som går i en 50 % stilling i 2007/08. Sentralstyret diskuterte opplysningene som var fremlagt i møte 3/07 og gjorde følgende vedtak: Sentralstyret ser det i første omgang som viktig å ta tak i problematikken med å få tak i kvalifiserte søkere på bakgrunn av tilbakemeldingene fra de regiontillitsvalgte. Sentralstyret ber administrasjonen om å ta saken opp med KSF i forbindelse med fordeling av pliktårsbetjenter. Saken bør også tas opp med KRUS i forhold til opptaket kommende høst og sentralstyret mener at KRUS må ta hensyn til dette ved inntaket. Sentralstyret ber administrasjonen jobber videre med statistikken og blant annet kartlegge hvor mange vakte som står ledige i de største anstaltene og hvor mange innsatte de ulike anstaltene har. Saken ble fulgt opp ved at forbundet tok opplysningene med som et grunnlag for fordelingen av pliktårsbetjenter, i budsjettarbeidet og ved andre saker der personalsituasjonen var tema. 6. Personalpolitikk Personalpolitikken har et mangesidig innhold som rommer alt fra kommunikasjon mellom ledere, tilsatte og kolleger imellom, lønnsforhold, opplæring, tiltak for seniorer for å nevne noen punkter. Personalpolitikk utgjør en stor del av det definerte arbeidsmiljøet for de tilsatte. Å bidra til at kriminalomsorgen har en god personalpolitikk har derfor alltid stått sentralt i forbundets engasjement overfor arbeidsgivere sentralt, regionalt og lokalt. I brev av 13. juni 2005 reiste forbundet krav om at det bør utarbeides en personalpolitikk for hele kriminalomsorgen fra sentralt hold, uten at det skjedde noe i I møte 14. til 16. februar vedtok sentralstyret at det ønsket at det skulle opprettes et partsammensatt personalforum. Sentralstyret ba om at saken ble tatt opp med KSF. Administrasjonen lager også en liste med spørsmål som regiontillitsvalgte måtte avklare innen neste møte i forhold til behovet for faglærte. Hvis KSF avviste kravet om å opprette et personalforum, ba sentralstyret om at forbundet jobber videre med saken evnt. i samarbeid med hovedverneombudet og andre organisasjoner (STL). I informasjonsmøte 26. april sa KSF at de ikke ønsket å opprette et personalforum. De informerte imidlertid om at de skulle holde et planleggingsmøte om personal strategien den 14.juni med ass.direktører, personalrådgivere i regionene, KRUS og KITT. Før det ville KSF gjerne ha et møte med organisasjonene hvor det løst ble diskuteres hvilke behov vi hadde, hvilken form strategien burde ha, osv. Selve arbeidet med strategien vil ikke påbegynnes før etter sommeren. KSF så foreløpig for seg at strategien har form som en handlingsplan med et 2-3 års perspektiv. AU behandlet saken i møte 25. mai og mente at en personalstrategi minst bør inneholde: Entydig personalpolitikk 19

Årsmelding 2008. www.lomedia.no. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2008. www.lomedia.no. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2008 www.lomedia.no www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2008 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2 Norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...7 2.1

Detaljer

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07 www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING......................... 8 2. NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGSFORBUND

Detaljer

Årsmelding 2009. www.lomedia.no. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2009. www.lomedia.no. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2009 www.lomedia.no www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding NFF 2009 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 7 2. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2010 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...7 2.1 Egen organisasjon...7 2.1.1 Foreninger...7 2.1.2

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2011 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...10 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...10 2.1 Egen organisasjon...10 2.1.1 Foreninger...10

Detaljer

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5 Årsmelding NFF 2012 . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning....5 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund....5 2.1 Forbundskontoret... 5 2.2 Regionavdelingene... 5 2.3 Lokalforeningene... 5 2.4 Møter, forbundsstyret,

Detaljer

Se sagspapirer - tryk her. Protokoll. fra representantskapsmøtet. Nordiske Fengselsfunksjonærers Union. Reykjavik

Se sagspapirer - tryk her. Protokoll. fra representantskapsmøtet. Nordiske Fengselsfunksjonærers Union. Reykjavik Se sagspapirer - tryk her Protokoll fra representantskapsmøtet Nordiske Fengselsfunksjonærers Union Reykjavik 5. juni 2004 Innholdsfortegnelse: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Regnskap 2001-2003 4. Beretning

Detaljer

Årsrapport 2006. for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK)

Årsrapport 2006. for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK) Årsrapport 2006 for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK) Forord Det sentrale arbeidsmiljøutvalget for kriminalomsorgen (SAK) består av 6 medlemmer, 3 fra arbeidsgiversiden og 3 fra

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

ELS- OG F. Dagsorden punkt 5. Vedtekter. v d. f s

ELS- OG F. Dagsorden punkt 5. Vedtekter. v d. f s NORSK FE N F MSORGS RIO ELS- OG F NGS F FORBUND Dagsorden punkt 5 t e h g g try t e t i l a v k d l o mh Vedtekter t e h g i d r e ti et trov t e t i l a v p k a k s s e p l l a e f k s N FF www.fe ngselogfriomso

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Nordiske. Fengselsfunksjonærers. Union VEDTEKTER. Revidert på representantskapsmøte. 22. september i Ålesund

Nordiske. Fengselsfunksjonærers. Union VEDTEKTER. Revidert på representantskapsmøte. 22. september i Ålesund Nordiske Fengselsfunksjonærers Union VEDTEKTER Revidert på representantskapsmøte 22. september i Ålesund INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Organisasjonsområde 2 Formål 3 Unionens hedersmerke 4 Arbeidsutvalget 5 Sekretariatet

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE

TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE 21.12.2016 1 Formål Formålet med tilpasningsavtalen er å gi nødvendige bestemmelser om hvordan medbestemmelse innenfor rammen av Hovedavtalen og tilleggsavtalen i

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2016-2018 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål - Evne til påvirkning-premissleverandør Politisk arbeid Etablere og opprettholde samarbeid med Utdanningsinstitusjoner

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Opplysningsvirksomheten

Opplysningsvirksomheten Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.A Opplysningsvirksomheten NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

PRINSIPPROGRAM FOR KRIMINALOMSORGENS YRKESFORBUND LANDSMØTEPERIODEN 2011-2015

PRINSIPPROGRAM FOR KRIMINALOMSORGENS YRKESFORBUND LANDSMØTEPERIODEN 2011-2015 PRINSIPPROGRAM FOR KRIMINALOMSORGENS YRKESFORBUND LANDSMØTEPERIODEN 2011-2015 1. INNLEDNING Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) er direkte tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Sektor Stat (YS-S)

Detaljer

MØTEI KALLI G Kommunestyret

MØTEI KALLI G Kommunestyret MØTEI KALLI G Kommunestyret Møte nr. 5/2009 Kommunestyret holder møte torsdag 22.10.2009 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem avn Tor Arvid Myrseth

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig tilbud til ledere, ingeniører

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND Til stede: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red/Info.ansv. Web-ansvarlig Stein Vidar Hovstad Mona Enge Tor-Arne Bratteli

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Rapport om aktiviteter 2015 Bakgrunnen for landsforeningens søknad om

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

Samme problemstilling er også gjeldende overfor delgjennomføring på EK.

Samme problemstilling er også gjeldende overfor delgjennomføring på EK. 2011/06281 41-7-2013/AAa 25.2.2013 Høring- veien ut Forbundet har hatt høringen ut til behandling i organisasjonen. Innledningsvis vil vi komme med en del generelle betraktninger. Det er flere tilbakemeldinger

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO Rutiner hele året Hvert kvartal - 1.januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober: Utsending av kontingentkrav til ikkeyrkesaktive, pensjonister og, med

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

4. Medlemmer som slutter i kriminalomsorgen, kan etter søknad stå tilsluttet forbundet i 1 år etter sluttdato.

4. Medlemmer som slutter i kriminalomsorgen, kan etter søknad stå tilsluttet forbundet i 1 år etter sluttdato. Forbundets vedtekter 1 Forbundets formål Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk uavhengig organisasjon tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge og LO Stat. Forbundets formål er å samle

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/1657-1 Saksbehandler: Anne Mari Grønseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedverneombudet - årsmelding 2014 Rådmannens forslag

Detaljer

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/8094-6 403 DRAMMEN 09.10.2008 PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus TILPASNINGSAVTALE. til. Hovedavtalen i Staten. Inngått

Fylkesmannen i Oslo og Akershus TILPASNINGSAVTALE. til. Hovedavtalen i Staten. Inngått Fylkesmannen i Oslo og Akershus TILPASNINGSAVTALE til Hovedavtalen i Staten Inngått 28.11.1994 Revidert og godkjent av SAMU 30. august 2010 Innhold: Forord 3 1 Formål og intensjoner 3 Kap 1 Virkeområde

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene Vedtekter Vedtatt på Landsmøtet 4.-6. April 2014 NITO Studentene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 Formål

Detaljer

Referat fra møte i IA oppfølgingsgruppe 21. juni 2010 kl

Referat fra møte i IA oppfølgingsgruppe 21. juni 2010 kl Referat fra møte i IA oppfølgingsgruppe 21. juni 2010 kl. 12.00 14.00 Til stede: Jan-Erik Støstad (Arbeidsdepartementet), Trine Lise Sundnes (LO), Jon Olav Bjergene (Unio), Nina Sverdrup Svendsen (Akademikerne),

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 FOR DET SENTRALE ARBEIDSMILJØUTVALG FOR KRIMINALOMSORGEN (SAK)

ÅRSRAPPORT 2002 FOR DET SENTRALE ARBEIDSMILJØUTVALG FOR KRIMINALOMSORGEN (SAK) ÅRSRAPPORT 2002 FOR DET SENTRALE ARBEIDSMILJØUTVALG FOR KRIMINALOMSORGEN (SAK) FORORD 2002 har vært et spennende og utfordrende år for det sentrale arbeidsmiljøutvalg for kriminalomsorgen (SAK). Det har

Detaljer

2/3 av avdelingene oppgir å ha prioriteringer i stor grad av samsvar med landsstyrets handlingsplan mens de øvrige oppgir middels grad av samsvar.

2/3 av avdelingene oppgir å ha prioriteringer i stor grad av samsvar med landsstyrets handlingsplan mens de øvrige oppgir middels grad av samsvar. Aktivitetsrapport fra fylkesavdelingene for 2015 - oppsummering Aktivitetsrapporten er levert gjennom Questback. Alle avdelinger, med unntak av Østfold og Aust-Agder, har besvart spørsmålene og levert

Detaljer

Årsrapport 2005. for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK)

Årsrapport 2005. for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK) Årsrapport 2005 for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK) Forord Det sentrale arbeidsmiljøutvalg for kriminalomsorgen (SAK) består av 6 medlemmer, 3 fra arbeidsgiversiden og 3 fra

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune Østgård og Arild Visdal

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune Østgård og Arild Visdal STYREMØTEREFERAT DATO: 12. - 13.1.2007 STED: Garder Kurs- og Konferansesenter DELTAGERE: FORFALL: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune

Detaljer

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014.

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014. Handlingsplan for FO Buskerud FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet. FO

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN, 0962 OSLO Leder Nestleder Sekretær Kasserer Web/Infoansvarlig: Styremedlem: Thomas S. Sætheren Nils Petter Bryde

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

Byrådsak 23/09. Dato: 10. januar Byrådet. Arbeidsfordeling ved utdeling av likestillingspris mv SARK Hva saken gjelder:

Byrådsak 23/09. Dato: 10. januar Byrådet. Arbeidsfordeling ved utdeling av likestillingspris mv SARK Hva saken gjelder: Dato: 10. januar 2009 Byrådsak 23/09 Byrådet Arbeidsfordeling ved utdeling av likestillingspris mv INKV SARK-0005-200802557-5 Hva saken gjelder: Bystyret fattet 15.10.07, i sak 233-07 (Prinsipper for deltakelse

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Vedtekter for Akademikerne

Vedtekter for Akademikerne Vedtekter for Akademikerne 1 Navn og formål Sammenslutningens navn er Akademikerne. Akademikerne er en sammenslutning av foreninger for yrkesutøvere med akademisk utdanning. Fellesgrunnlaget for Akademikerne

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsmøte nr. 2/15 tirsdag 24. februar 2015 på Regionskontoret, Trondheim. Arbeidsutvalget: Mariann Berg Regionleder Tore Aalberg Nestleder Jenny-Marie Langåssve

Detaljer

LIKESTILLING - et virkemiddel til

LIKESTILLING - et virkemiddel til Side 1 Et likestilt Norge sjekkliste for kommunene LIKESTILLING - et virkemiddel til Gode tjenester Økt bolyst Inkludering Stedsutvikling Rekruttering Likestilling betyr like muligheter for alle uavhengig

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG FORBUNDET FOR ARBEIDSFOLK NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND UNG ARBEIDSMAND Veilederhefte FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG Ungdomsutvalg - hvordan funker det nå egentlig? Norsk Arbeidsmandsforbund er

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Fra Kompetansesenteret for Østlandet møtte Knut Arve Malvik. Fra de ansatte møtte: Bente Oppberget og Rabbia K. Hussain.

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Fra Kompetansesenteret for Østlandet møtte Knut Arve Malvik. Fra de ansatte møtte: Bente Oppberget og Rabbia K. Hussain. PROTOKOLL Utvalg: 02 REPRESENTANTSKAPET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet, Keysers gate 15, Oslo Møtedato: 24.11.2016 Tid: 09:00-15:00 Til stede: 92 delegater var tilstede ved møtestart. Dessuten møtte:

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. 1 Navn og tilslutning STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2013-2015 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål 1. Evne til påvirkning/premissleverandør 1.1. Politisk arbeid ThsF skal etablere og opprettholde samarbeid med

Detaljer

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram N F F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND 1 Dagsorden punkt 7 Forslag til NFFs Handlingsprogram for perioden 2014-2018 Sentralstyrets innstilling Innhold

Detaljer

HÅNDBOK FOR studentforum

HÅNDBOK FOR studentforum HÅNDBOK FOR studentforum Innholdsfortegnelse: 1. Fagforbundet for deg... 5 2. Hva er et studentforum?.... 6 3. Aktiviteter... 6 4. Eksempel på handlingsplan... 7 5. Økonomi... 7 6. Hvem kan jeg få hjelp

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\00 Vedtekter og programmer\egne vedtekter\mfo Kontingentreglement 110101.docx Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Ungdomspolitisk Program

Ungdomspolitisk Program Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.B Ungdomspolitisk Program NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE KAPITTEL I: (Vedtatt på årsmøte 18. april 2007 med senere endringer, siste gang på årsmøtet 23. nov 2012.) GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål og visjon Rådet for psykisk

Detaljer

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter.

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter. Vedtekter 1 Navn... 2 2 Definisjon... 2 3 Formål... 2 4 Medlemskap... 2 5 Organisasjon... 2 6 Kongress... 2 7 Ekstraordinær kongress... 3 8 Hovedstyret... 4 9 Sektorene... 5 10 Kontrollutvalg... 5 11 Sekretariatet...

Detaljer

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. 1 Navn og tilslutning STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

RUSMESTRINGSENHETEN I HALDEN FENGSEL Møte mellom helsetjenesten og kriminalomsorgen

RUSMESTRINGSENHETEN I HALDEN FENGSEL Møte mellom helsetjenesten og kriminalomsorgen RUSMESTRINGSENHETEN I HALDEN FENGSEL Møte mellom helsetjenesten og kriminalomsorgen HALDEN FENGSEL BESTILLINGEN Tildelingsbrevet for 2010 Region øst er tildelt 145,5 mill. kroner til drift av Halden fengsel

Detaljer

Vedlegg 27. Retningslinjer for likestilling

Vedlegg 27. Retningslinjer for likestilling Vedlegg 27 Retningslinjer for likestilling Virksomhetsplan for likestilling ved Vea Godkjent på Drøftingsmøte 17.06.2008 Side 2 av 6 VIRKSOMHETSPLAN FOR LIKESTILLINGSARBEIDET 2008 Vea Statens fagskole

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer