Årsmelding LO Media 09.09

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09"

Transkript

1 Årsmelding LO Media 09.09

2 Årsmelding 2007 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

3 .

4 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) Egen organisasjon Foreninger Nedleggelse av foreninger Opprettelse av foreninger prosent NFF medlemskap på arbeidsplassen Medlemsbevegelsen Verving og profilering Forbundets dag Stand på KRUS Visjon Aspirantmedlemskap Proffnett for forbundets sentrale tillitsvalgte Utmerkelser Æresmedlemskap i forbundet m.v Forbundets gullmerke Forbundets hedersbevis LOs jakkemerke med diplom Forbundets æresmedlemmer Sentralstyret Det sentrale arbeidsutvalget og administrasjon Kontrollkomiteen Forhandlingsutvalget NFFs representasjon i diverse råd, utvalg og styrer Kriminalomsorgens aspirantnemnd Det sentrale arbeidsmiljøutvalget for kriminalomsorgen (SAK) Det sentrale tilsettingsrådet i kriminalomsorgen Styringsgruppe felles datasystem for turnusberegning Styringsgruppe - NEK Fengsel- og friomsorgens Idrettsforbund (FIF) Utvalget som skal utrede uniformsutvalgets fremtid Uniformsutvalget Forbundssekretær Sentral likestillings- og ikke diskrimineringstillitsvalgt Nordiske Fengselsfunksjonærers Union (NFU) Landsorganisasjonen i Norge (LO) Representantskap og kongress Sekretariatet Komiteen for bank, personforsikring og sparing i SpareBank Forsikringskomiteen for NFF og SpareBank Fellesutvalget for LOfavørprodukter IA-avtalen, referansegruppe Referansegruppe i LO for endringer i HMS-regelverket LOs IKT utvalg LOs utvalg for synlighet, nærhet og stolthet LOs homoutvalg Felles utdanningsfond for hele LO utredning timers dag - forsøksprosjekt LO Stat og Stiftelsen Aktuell LO Stats arbeidsutvalg Styret i LO Stat Representantskapet i LO Stat Kontrollkomiteen i LO Stat Styret i Stiftelsen Aktuell LO Stats rolle i offentlig sektor, organisasjonsutviklingsprosjekt LO stats utdanningsstipend Medievaneundersøkelse LO/forbundene i konferanser, seminarer, kurs m.m Konferanser og seminarer NFF og FO`s justiskonferanse Kriminalpolitisk konferanse på Sundvolden LOfavør konferanse KITT-konferanse Regionale LO-konferanser om etnisk mangfold

5 3.1.6 Forbundsting i FIF Bergen Faget i fokus IX Åpning av det humanøkologiske fengslet på Bastøy Likestillingsseminar Invitasjon til landskonferanse for LO stats fylkeskartell Nordisk forsikringskonferanse Konferanse inkludering av hivpositive i arbeidslivet Strafferettskonferanse i Oslo Besøk fra sørafrikansk delegasjon PSCBC Kartellkonferansen på Gol Kriminalomsorgens ledersamling på Gardermoen Kursvirksomhet Forbundets egen kursvirksomhet Fordeling av kursmidler Dagskurs med fengselsskolens tjenestegruppe Medietreningskurs for sentralstyret Kurs for forhandlingsutvalgene i regionene LO Stat kurs AOF Kommunikasjonskurs for kvinner Utvikling av den nye LO-skolen Informasjon Informasjon fra forbundet Elektronisk tilgang til avtaleverk Protokoller, referater og rundskriv Pressemeldinger Informasjon Ukefaks Nyhetsbrev Forbundets hjemmeside Regionale hjemmesider Magasinet Aktuell for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund bemanning, nye stillinger, turnus og arbeidstid Bemanning Etablering av åpen avdeling ved Bredtveit fengsel Ringerike fengsel Åna fengsel Tromsø og Vadsø fengsel Personalsituasjonen i sikkerhetstjenesten Personalpolitikk Pensjonskommisjonens innstilling Seniorpolitikk i kriminalomsorgen Personalreglementet for aspirantene Tilsettingsrådene Yrkesskadeskader Medlem yrkesskade - region øst Andre saker Avskjedssak medlem Avskjedssak medlem Avskjed grunnet tjenestelig forhold medlem Oppsigelsessak medlem Medlem Beskyldinger fra innsatt Juridisk bistand medlemmene og Søknad om dekning av advokatutgifter medlem Medlem opptak som aspirant Tilsettingsforhold medlem Krav om fast tilsetting medlem Mistillit mot direktøren ved Ringerike fengsel Kunngjøring av nestlederstilling på Hustad fengsel Avvikling av eldste tjenestemannsordning i kriminalomsorgen Hjemme PC ordning i kriminalomsorgen...27

6 7. budsjett for kriminalomsorgen Budsjettfordelingsmodellen Tildelingsbrevet posten for Revidert budsjett Budsjett for kriminalomsorgen Lønns- og tariffpolitikk Lønnspolitikk i kriminalomsorgen Basislønn Forbundets lønnspolitikk Tariffoppgjøret pr. 1. mai Lokale lønnsforhandlinger pr. 1. august Lokale lønnsforhandlinger i KITT Lokale lønnsforhandlinger - KRUS Forhandlinger etter Hovedtariffavtalen pkt Medlemmene og , region nordøst Medlem , region nordøst Medlem region sørvest Medlem region vest Medlemmene , , og , region nord Medlemmene og , KITT Forståelsen av Hovedtariffavtalens punkt Arbeidslederbegrepet Øvrige lønnssaker rekruttering - utdanningsspørsmål (KRUS) Rekruttering Andel rekruttert aspiranter med flerspråklig bakgrunn Etter og videreutdanning for tilsatte i kriminalomsorgen Drøftinger om KRUS-katalogen for Spørsmål om deltakelse fra FO på drøftingsmøter om KRUS-katalogen Høgskolesaken Arbeidsmiljøsaker Arbeidsmiljøet i kriminalomsorgen «Trygg kriminalomsorg» Det sentrale Arbeidsmiljøutvalget for Kriminalomsorgen (SAK) Vold og trusler mot tilsatte i kriminalomsorgen IA-avtalen LO og NHO AKAN-avtalen kriminalomsorgen - faglige spørsmål Fagligpolitisk samarbeid Møter med politisk ledelse Justisministerens møte med aspirantene på KRUS Justiskonferansen Samarbeid med KSF Samarbeidsseminar med KSF 25. og 26. januar Informasjonsmøter med KSF Prosjektet soning med elektronisk kontroll Etablering av overgangsboliger Forslag om nedleggelse av Sandefjord fengsel for kvinner - omgjøring til overgangsbolig Lokalisering av tre rusmestringsenheter Vedlikehold, modernisering og bygging i kriminalomsorgen Innmeldte forslag til kapasitetsutvidelser Ny stortingsmelding om kriminalomsorgen Dublering, flere innsatte på samme celle Flermannsrom ved Åna fengsel Bemanningsanalyse i kriminalomsorgen Uniformsavtalen i kriminalomsorgen Uniformsreglementet Uniformsutvalget i kriminal omsorgen Elektronisk overvåkning i kriminalomsorgen Friomsorgen Felles datasystem for turnusberegning i kriminalomsorgen Høringer...70

7 Høring - kvalitetssikring i kriminalomsorgen Høring - Faktaundersøkelse om metode for å håndtere saker om mobbing og trakassering i arbeidslivet Hovedavtalen i Staten Forhandlinger om ny tilpasningsavtale til Hovedavtalen Brudd på/tvister om forståelse av Hovedavtalen/tilpasningsavtalen Brudd på HA 17, Akershus friomsorgskontor Vedleggene Medlemsbevegelsen Oversikt over medlemmene som er tildelt en utmerkelse Oversikt over deltakere på NFFs kurs...84 Oversikt over deltakerne på LO Stat kurs Oversikt over deltakere på AOF kurs...88 Pressemeldinger...89 Tilsettingsrådene i kriminalomsorgen Oversikt over kvinneandelen i NFF Likestilling fengsel- og friomsorgens Idrettsforbund Internasjonalt samarbeid Nordiske Fengselsfunksjonærers Union Medlemskap i ICPA NFF som aktiv medspiller i MOT Rådet for psykisk helse Forsikringer LOfavør Grunnforsikringen LOfavør Fritidsulykkesforsikring LOfavør Kollektiv hjemforsikring LOfavør Kollektiv reiseforsikring LO favør Toppsikring på reiseforsikringen NFFs frivillige gruppelivsforsikring NFFs frivillige ulykkesforsikring LOs samleforsikring for tillitsvalgte LOfavør Barneforsikring LOfavør Ulykkesforsikring LOfavør Bilforsikring LOfavør Husforsikring justisvaktmester Arne Berger og hustrus legat...78

8 1. Innledning Årsmeldingen omfatter forbundets arbeid i perioden 1. januar -31. desember Saker som var til behandling i 2007, og som først ble avsluttet mens årsmeldingen var under skriving i 2007 er tatt med i meldingen hva gjelder resultatet av behandlingen. Mange av sakene er løpende saker og eksempler på dette er budsjett, bemanningssaker og modernisering, vedlikehold og bygging i kriminalomsorgen. Saker kan versere gjennom flere år og der det har vært hensiktsmessig er det tatt med et kort sammendrag over tidligere års behandling. Det er forsøkt å gi en samlet og representativ oversikt over de viktigste sakene forbundet har arbeidet med i Plass hensyn har imidlertid gjort det nødvendig å prioritere, men årsmeldingen gir en god oversikt over forbundets engasjement gjennom sakene og saksområdene som omtales i meldingen. Forbundet mener at årsmeldingen er en nyttig kilde til informasjon for tillitsvalgte og medlemmer som ønsker mer kunnskap og innsikt om forbundets virke i og utenfor kriminalomsorgen. Årsmeldingen er forberedt av forbundets administrasjon og det sentrale arbeidsutvalget. Den er behandlet og godkjent av sentralstyret. 2. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) 2.1 Egen organisasjon Forbundets landsmøte i 2006 vedtok omfattende endringer i forbundets sentrale organisasjonsledd. Det ble opprettet et sentralt arbeidsutvalg og sentralstyret. Antallet tillitsvalgte på forbundskontoret er ikke endret og de fire som ble valgt utgjør administrasjonen og det sentrale arbeidsutvalget. De sitter i sentral styret sammen med de seks lederne for forbundets regionavdelinger. Sentralstyret utgjør til sammen 10 personer. I tillegg møter en representant for kontrollnemnda i alle møtene i sentralstyret. Roar Øvrebø ble valgt som seniorrådgiver frem til 1. juni Foreninger Forbundet har seks regionavdelinger som til sammen har 68 lokalforeninger knyttet til seg. Disse foreningene fordeler seg slik på den enkelte avdeling: NFF i region øst: 12 foreninger, NFF i region nordøst: 12 foreninger, NFF i region sør: 18 foreninger, NFF i region sørvest: 9 foreninger, NFF i region vest: 7 foreninger, NFF i region nord: 10 foreninger. Utover dette har forbundet følgende foreninger: NFFs enhetslederforening som er en landsdekkende forening hvor medlemmene også er tilsluttet sine respektive regionavdelinger. Videre er følgende foreninger utenfor regionavdelingene: KRUS-ansattes Tjenestegruppe/KAT, Fengselsskolens Tjenestegruppe og KITT NFF forening Nedleggelse av foreninger Ingen foreninger ble nedlagt i Opprettelse av foreninger Følgende forening ble dannet i 2007: NFF i friomsorgen Agder som organiserer de ansatte ved Agder friomsorgskontor ble stiftet den 10. januar Foreningen hadde 7 medlemmer prosent NFF medlemskap på arbeidsplassen NFF i Vestre Slidre fengsel fikk bløtkake i 2007 da de hadde 100 prosent medlemskap. 2.2 Medlemsbevegelsen Ved utgangen av 2006 hadde forbundet 3075 medlemmer. I løpet av 2007 har antallet medlemmer økt med 6 til 3081 medlemmer. Det har vært en økning i antallet pensjonister/fritatte med 91 fra året før. Ved årets begynnelse hadde forbundet 2275 betalende medlemmer og ved årets slutt 2190, som innebærer 85 færre betalende medlemmer. Av antallet betalende medlemmer ved årets slutt var det 850 kvinner som utgjør 39 prosent av det totale medlemstallet. Dette tallet er èn prosent høyere enn ved årets begynnelse. 7

9 Aspirantmedlemmene ble fra 1. januar 2007 studentmedlemmer i LO og er fritatte medlemmer i forbundet. Ved årets begynnelse var det 121 studentmedlemmer og ved årets slutt var det % av studentmedlemmene var kvinner ved årets slutt. Pensjonister og medlemmer med kontingentfritak, utgjorde ved utgangen av medlemmer eller 29 prosent av den totale medlemsmassen. Dette er sju prosent høyere enn året før og skyldes at aspirantene er fritatte studentmedlemmer. I 2007 meldte 166 ansatte seg inn i forbundet som betalende medlemmer og 189 aspiranter som fritatte medlemmer. Av disse kom 34 fra Sosialtjenestemennenes landsforbund (STL.) I 2007 meldte 349 medlemmer seg ut av forbundet. Dette tallet omfatter bl.a. følgende: 131 medlemmer sluttet i etaten, 82 gikk over til STL/betalende medlemmer 24 gikk over til STL/studentmedlemmer 8 gikk ut og forble uorganiserte 47 gikk av med alderspensjon og 27 gikk av med uførepensjon. 23 er døde Oversikt over medlemsbevegelsen for 2007, se vedlegg nr Verving og profilering Med utgangspunkt i medlemsutviklingen har forbundet gjennom hele 2007 arbeidet aktivt med verving og profilering i kriminalomsorgen. Det ble våren 2007 sendt en søknad til LO stat og LO om S-N-S midler. Søknaden ble positivt mottatt av både LO stat og LO. Prosjektet ble bygd opp rundt 15 ressurspersoner som skal fremme forbundets og fagbevegelsens verdier. Forbundssekretæren var en av ressurspersonene og hadde fokus på utadrettet virksomhet og en nær dialog med regionale og lokale tillitsvalgte. Det var helt avgjørende for prosjektet at de regiontillitsvalgte og regionstyrene prioriterer arbeidet med verving. Alle regionene burde i utgangspunktet ha en egen plan for verving samt oppfølging av lokalforeningene og deres vervearbeid. I sentralstyremøte i juni 2007 ble de regiontillitsvalgte bedt om å komme med innspill på personer som kunne bli ressurspersoner. Det var tatt ut 16 personer og 15 svarte positivt på henvendelsen. På kurset november på Sørmarka var det 12 ressurspersoner til stede. De øvrige 3 personene ble innkalt til en kursdag i Det ble laget en aktivitetsplan for Forbundet har hatt gående en vervekampanje gjennom hele Ververne kunne i tillegg ta ut vervepremier som for eksempel 8 flakslodd, USB-minnebrikke, MP-3 spiller, digitalkamera og reisegavekort. For å få disse premiene måtte medlemmet verve fra 1 til 5 medlemmer. Ververne fikk 1 poeng pr. vervet medlem og kunne spare poeng for å ta ut vervepremier som krever mer enn ett poeng som for øvrig gjaldt 8 flakslodd eller USB- minnebrikke. Alle ververne som hadde ett vervepoeng gjorde opp sin vervekonto ved årets slutt. De som var registrert som ververe deltok for øvrig i trekningen av et reisegavekort til en verdi av ,- kroner ved årets slutt. Det ble i 2007 ikke kjøpt inn nye profileringsartikler. Av profileringsartikler i 2007 nevnes; en kvalitetspenn med NFF logo og det nye medlemmets navn. almanakker skrivebordunderlag kryssordblyanter kulepenner post-it-blokker klistremerker Norges Lover til teoriårsaspiranter ryggsekker og minnebrikke til alle aspirantmedlemmer 8

10 Forbundet ga i 2007 bokstøtte på 1000,- kroner i teori året til alle aspiranter som er medlemmer, og 500,- kroner til aspirantmedlemmer på studie- eller evalueringsturer Forbundets dag Forbundet startet i 2005 med besøk på arbeidsplassene under paraplyen «Forbundets dag». Besøkene gjennomføres ved at tillitsvalgte fra forbundskontoret sammen med representanter fra SpareBank1/Forsikring sentralt og lokalt, samt regionale tillitsvalgte i NFF møter lokalforeningens medlemmer og tillitsvalgte på arbeidsplassen. Det blir avholdt en uhøytidelig spørrekonkurranse blant alle ansatte og vinnerne får flotte premier. Forbundet gjennomførte følgende bedriftsbesøk i 2007: Bruvoll fengsel Bastøy fengsel Vadsø fengsel Ravneberget fengsel Bredtveit fengsel Stand på KRUS Forbundet hadde stand på KRUS ved det ordinære opptaket i januar. 51 aspiranter meldte seg inn på standen Visjon Det ble av det sentrale arbeidsutvalget vedtatt at forbundet skal utlyse en konkurranse blant medlemmene om hva som skal være forbundets framtidige visjon. Følgende forutsetninger skal legges til grunn for konkurransen: Visjonen som velges må bygge på, eller støtte opp under forbundets verdier slik de framkommer i handlings programmet pkt 1.1.: Likeverd og respekt for alle mennesker er grunnleggende og ufravikelige verdier forbundet legger til grunn for sin virksomhet. Nulltoleranse for all form for diskriminering, trakassering og mobbing er et grunnleggende element ved Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund. Konkurransen skal lyses ut i medlemsbladet og på forbundets hjemmesider. Sammen med konkurranseregler skal det også legges ved en anerkjent definisjon av hva en visjon er og hvordan den bør utformes. Det kan også legges ved eksempler på andre organisasjoner sine visjoner. Konkurransen lyses ut innen første halvår og frist for innsendelse av forslag er Sentralstyret vedtar i aprilmøtet hvordan det valgte forslaget skal premieres. Sentralstyret tar stilling til hvordan det beste forslaget skal utvelges. Det tas sikte på at den nye visjonen for forbundet skal være bestemt innen utgangen av året. Saken ble ikke utlyst i Aspirantmedlemskap Forbundet søkte LO den 18. august 2006 om våre aspirantmedlemmer kunne få status som studentmedlemmer i LO fra 1. januar LO svarte forbundet i brev mottatt 27. oktober om at dette var innvilget og at det ble gitt dispen sasjon fra høy skole kravet og minimumskontingent. Dispensasjonen gjelder inntil videre. Dette betydde at alle medlemmer som har stilling som fengsels aspirant får gratis medlemskap i forbundet den tiden de er aspiranter og gikk foreløpig over en prøveperiode på to år. Aspirantmedlemmene er fra samme dato tilsluttet kun kollektiv hjemforsikring, og ikke andre kollektive forsikringer. Det ble sendt ut brev til alle foreningene som har praksisårsaspiranter om å etablere en ordning hvor aspiranten fikk en kontaktperson å forholde seg til gjennom hele året. Det ble lagt ved et brev som kunne overleveres aspiranten om ordningene som skulle etableres og at forbundet ønsket et godt samarbeid i årene fremover Proffnett for forbundets sentrale tillitsvalgte Forbundet vurderte å inngå en proffnettavtale på mobiltelefoni for forbundets sentrale tillitsvalgte. Saken ble ikke ferdigbehandlet i Utmerkelser Æresmedlemskap i forbundet m.v. Forbundsleder Roar Øvrebø ble utnevnt til æresmedlem i forbundet den 21. mai 2007 i forbindelse med hans overgang til pensjonist. Samme dag fikk han også tildelt LOs høyeste utmerkelse Pioneren. 9

11 Øvrebø fikk også tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv ved en tilstelning i Drammen rådhus den 7. november Se for øvrig pkt om hvem som er æresmedlemmer i forbundet Forbundets gullmerke Forbundets gullmerke for 25 års sammenhengende yrkesaktivt medlemskap ble i 2007 tildelt 25 medlemmer Forbundets hedersbevis Forbundets hedersbevis tildeles for 30 års sammenhengende yrkesaktivt medlemskap forut for fratreden fra stilling i kriminalomsorgen. Hedersbeviset deles ut når medlemmet blir pensjonist. I 2007 fikk 22 medlemmer hedersbeviset LOs jakkemerke med diplom LO s jakkemerke med diplom for 40 års sammenhengende medlemskap i Landsorganisasjonen i Norge ble i 2007 delt ut til 20 medlemmer. Oversikt over medlemmer som er tildelt utmerkelse, se vedlegg nr Forbundets æresmedlemmer Forbundet har følgende æresmedlemmer: Synnøve Nilsen - i 1987 Anfinn Liland - i 1994 Dagfinn Nordlund - i 1996 Roar Øvrebø - i Sentralstyret Sentralstyret har i 2007 hatt følgende sammensetning: Forbundsleder Geir Bjørkli Forbundsnestleder Rita Bråten Forbundssekretær Asle Aase Hovedkasserer Harry Jakobsen Leder NFF i region nord Stein Olav Erlandsen Leder NFF i region vest Jorunn Foss Leder NFF i region nordøst Rune Bergene til 1. mars 2007 Kai Oliver Næss fra 1. mars 2007 Leder NFF i region sør Roar Stensnes Leder NFF i region sørvest Arnfinn Haaland Leder NFF i region øst Dan-Henning Ness Kontrollkomiteen møter med èn representant som observatør, fortrinnsvis lederen på møtene i sentral styret etter vedtak i sentralstyret den 17. april I 2007 har Hilde Myhrer møtt som leder av kontrollkomiteen. Sentralstyret hadde seks møter i Det sentrale arbeidsutvalget og administrasjon Forbundsleder Geir Bjørkli, forbundsnestleder Rita Bråten, forbundssekretær Asle Aase og hovedkasserer Harry Jakobsen utgjør forbundets administrasjon og det sentrale arbeidsutvalget i Kirsti H. Hansen jobbet for administrasjonen i begynnelsen av Arbeidsutvalget hadde seks møter i Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen har i 2007 bestått av følgende: Leder Hilde Myhrer, region øst medlem Terje Torbjørnsen, region nord medlem May Lise Olsen, region øst varamedlem Roger Johansen, region nordøst varamedlem Ketil Vevatne, region sørvest Kontrollkomiteen hadde fire møter i Forhandlingsutvalget Forhandlingsutvalget består av forbundsleder Geir Bjørkli, forbundsnestleder Rita Bråten og forbundssekretær Asle Aase. I saker som bare gjelder friomsorgen, KITT og KRUS tiltrer en representant fra friomsorgen, KITT og KRUS forhandlingsutvalget. 2.9 NFFs representasjon i diverse råd, utvalg og styrer Kriminalomsorgens aspirantnemnd Forbundsleder Geir Bjørkli var oppnevnt som forbundets representant i aspirantnemnda, med forbundsnestleder Rita Bråten som personlig vararepresentant. 10

12 2.9.2 Det sentrale arbeidsmiljøutvalget for kriminalomsorgen (SAK) Forbundsleder Geir Bjørkli var oppnevnt som fast representant i SAK, med forbundsnestleder Rita Bråten som personlig vararepresentant. Se for øvrig punkt 10.2 der omtalen av SAK s arbeid i 2007 fremgår Det sentrale tilsettingsrådet i kriminalomsorgen Forbundsnesteleder Rita Bråten er representant i det sentrale tilsettingsrådet, med forbundssekretær Asle Aase som vararepresentant Styringsgruppe felles datasystem for turnusberegning Forbundsnestleder Rita Bråten var forbundets representant i styringsgruppen Styringsgruppe - NEK Forbundsnestleder Rita Bråten var forbundets representant i styringsgruppen Fengsel- og friomsorgens Idrettsforbund (FIF) Det er ikke representanter fra organisasjonene i FIF styret etter Forbundstingen som ble avholdt 12. mai Leder av FIF er Asle Aase. Frem til forbundstinget var Kirsti H. Hansen representant med nestleder Rita Bråten forbundets representant i styret. Se punkt 14 som omhandler FIF Utvalget som skal utrede uniformsutvalgets fremtid Forbundssekretær Asle Aase ble oppnevnt som forbundets medlem i utvalget Uniformsutvalget Forbundssekretær Asle Aase er oppnevnt som forbundets medlem i uniformsutvalget Sentral likestillings- og ikke diskrimineringstillitsvalgt Leder av NFF i region øst Dan-Henning Ness er oppnevnt som forbundets sentrale likestillings- og ikke diskrimineringstillitsvalgt, med leder av NFF i region vest Jorunn Foss som vararepresentant Nordiske Fengselsfunksjonærers Union (NFU) Fra NFF satt følgende personer i sekretariatet i unionen frem til 9. juni 2007, da Danmark overtok ledervervet: Roar Øvrebø, leder Rita Bråten, sekretær/kasserer 2.11 Landsorganisasjonen i Norge (LO) Representantskap og kongress Forbundsleder Geir Bjørkli er oppnevnt som forbundets representant i LOs representantskap og kongress. Som vararepresentant ble forbundsnestleder Rita Bråten oppnevnt Sekretariatet Forbundsleder Geir Bjørkli har observatørstatus i LOs sekretariat Komiteen for bank, personforsikring og sparing i SpareBank 1 Hovedkasserer Harry Jakobsen sitter i komiteen Forsikringskomiteen for NFF og SpareBank 1 Forbundsleder Geir Bjørkli, hovedkasserer Harry Jakobsen og forbundssekretær Asle Aase sitter i komiteen Fellesutvalget for LOfavørprodukter Hovedkasserer Harry Jakobsen sitter i fellesutvalget IA-avtalen, referansegruppe LO har satt ned en referansegruppe som utveksler informasjon i forhold til IA-avtalen. Forbundsnestleder Rita Bråten sitter i referansegruppen Referansegruppe i LO for endringer i HMS-regelverket LO satte ned en referansegruppe i forbindelse med endringer i HMS- regelverket. Målet med gruppa var å sikre oversikt og samordning mellom HMS-regelverket i forhold til de bebudede endringene i arbeidsmiljø- 11

13 loven. Regjeringen har som mål at et nytt regelverk skal gjøres gjeldende samtidig med en ny arbeidsmiljø lov. Den nye loven ble iverksatt i 2006 uten at dette nye HMS- regelverket er på plass. Forbundsnestleder Rita Bråten sitter i referansegruppen LOs IKT utvalg Forbundssekretær Asle Aase er oppnevnt med hovedkasserer Harry Jakobsen som vara LOs utvalg for synlighet, nærhet og stolthet Hovedkasserer Harry Jakobsen er forbundets representant i utvalget LOs homoutvalg LOs utvalg for familie- og likestillingspolitikk vedtok at LOs ad hoc - utvalg for homofile og lesbiske arbeidstakere skal fortsette sitt arbeid som et underutvalg av dette. Det er vedtatt at underutvalget skal fungere i perioden og har fått navnet LOs homoutvalg. Forbundet er representert med Mette Salicath Felles utdanningsfond for hele LO utredning LO ønsker å utrede et felles utdanningsfond for hele LO. Fra forbundet deltok forbunds nestleder Rita Bråten. Utvalget foreslo at utredningen ble sendt ut til forbundene før kongressen i timers dag - forsøksprosjekt Tidligere sekretær, Kirsti H Hansen, var av forbundet oppnevnt til å delta i styringsgruppen i LO. Forbundet så det ikke som høyeste prioritet å delta i denne styringsgruppen. AU kommer til å gi uttrykk for sitt syn i eventuelle høringer om kommende tiltak LO Stat og Stiftelsen Aktuell LO Stats arbeidsutvalg Forbundsleder Geir Bjørkli satt i arbeidsutvalget Styret i LO Stat Forbundsleder Geir Bjørkli satt i LO Stats styre med forbundsnestleder Rita Bråten som vararepresentant Representantskapet i LO Stat I 2007 ble det ikke avholdt representantskapsmøte i LO Stat. Fra NFF er nestleder Rita Bråten, forbunds sekretær Asle Aase og sentralstyremedlem Jorunn Foss som er forbundets representanter til representant skapet Kontrollkomiteen i LO Stat Hovedkasserer Harry Jakobsen er medlem i kontrollkomiteen i LO Stat Styret i Stiftelsen Aktuell Forbundsleder Geir Bjørkli sitter i stiftelsens styre. Vararepresentant er forbundsnestleder Rita Bråten LO Stats rolle i offentlig sektor, organisasjonsutviklingsprosjekt LO Stat nedsatte en styringsgruppe som fikk i mandat å se på LO Stats rolle i offentlig sektor. Forbundet oppnevnte daværende forbundsnestleder Jorunn Foss som forbundets representant i styringsgruppa. Etter landsmøtet fortsatte sentralstyrerepresentant Jorunn Foss i styringsgruppa LO stats utdanningsstipend Forbundet har mottatt rapport fra LO stat om utdannings stipend for årene I retningslinjene kommer det frem at det kan gis stipend til både hel- og korttids studier. Det kreves ett års medlemskap for å kunne motta stipend. Det er 29 medlemmer som har søkt og 8 av disse er ennå under behandling. Det er gitt stipend til 12 medlemmer med helårlig utdanning og 8 medlemmer med kortere utdanning. Totalt er det gitt kr ,- i s tip end Medievaneundersøkelse LO/ forbundene i 2007 I perioden 5. mai-18. juni 2007 ble det utført en medie vaneundersøkelse i LO og forbundene. 320 av NFFs yrkesaktive medlemmer ble spurt i undersøkelsen. Det kom frem gode resultater både på fagbladets og nettsidens posisjon og medlemmene har tillit til in formasjonen som fremkommer i fagbladet og nettsiden. Konferanser, seminarer, kurs m.m. 12

14 3.1 Konferanser og seminarer NFF og FO`s justiskonferanse Årets justiskonferanse ble arrangert 15. februar. Følgende teamer ble belyst: Bruk av fengselsstraff v/nils Christie Funnene fra arbeidstilsynets undersøkelse i kriminalomsorgen ble presentert av Mette Salicath som er hovedverneombud i kriminalomsorgen. Den fremtidige kriminalomsorg Straffegjennomføring i form av en stortingsmelding hva blir det? Saksordfører for kriminalomsorgen Ingrid Heggø redegjorde og åpnet for debatt. Innlegg fra forbundslederne Randi Reese og Geir Bjørkli Politikernes ambisjoner for kriminalomsorgen; hvilke synlige forskjeller vil vi se som følge av iverksetting av disse? Leder av justiskomiteen Anne Marit Bjørnflaten redegjorde for det politiske flertalls syn. Avslutningsvis ble innhold og struktur i samarbeidet mellom fagforbundene og politikerne om meldingen drøftet og utformingen av den fremtidige kriminalomsorg Kriminalpolitisk konferanse på Sundvolden Ble arrangert i perioden mars med temaet «Kriminalomsorg på billigsalg». Konferansen arrangeres i samarbeid med LO og FO. Det var 165 deltagere på konferansen. Det ble laget et eget referat som ble sendt alle deltagerne og enhetene i kriminalomsorgen LOfavør konferanse 2007 Det var en dagskonferanse 26. mars i Folkets hus der hovedkassereren deltok fra forbundet KITT-konferanse KITT-konferansen ble arrangert april Forbundsnestleder Rita Bråten deltok dag 2, da forbundet hadde sentralstyremøte første dagen Regionale LO-konferanser om etnisk mangfold I perioden april til juni 2007 ble det gjennomført 4 regionale konferanser. Hensikten med konferansene var å inkludere og trekke med aktive tillitsvalgte i regionene, å fokusere på det holdningsskapende arbeid, samt bidra til at det dannes nettverk mellom tillitsvalgte på tvers av forbundsområdene. Informasjonen ble sendt de regionale tillitsvalgte. Det deltok ingen tillitsvalgte fra forbundet sentralt Forbundsting i FIF Bergen FIF avholdt sitt forbundsting 12. mai 2007 i Bergen. Forbundsnestleder Rita Bråten deltok på forbundstinget Faget i fokus IX, Forbundsnestleder Rita Bråten og forbundssekretær Asle Aase deltok 6. og 7. juni på faget i fokus Åpning av det humanøkologiske fengslet på Bastøy Bastøy fengsel åpnet 27. august et humanøkologisk fengsel og forbundet var representert med hovedkasserer Harry Jakobsen Likestillingsseminar Kriminalomsorgen inviterte til likestillingskonferanse i Oslo 31. august Tjenestemannsorganisasjonene ble bedt om å stille med en felles representant. Dette aksepterte vi ikke. Det ble besluttet at LO og YS kunne oppnevne en representant hver. Fra LO deltok forbundsleder Geir Bjørkli Invitasjon til landskonferanse for LO stats fylkeskartell Landskonferansen ble avholdt på Sørmarka september og fra forbundet sentralt deltok forbundsleder Geir Bjørkli. En del av temaet for årets konferanse var kriminalpolitikk. Under dette temaet deltok nestleder Rita Bråten, regiontillitsvalgt Dan Henning Ness og regiontillitsvalgte Kai Oliver Næss Nordisk forsikringskonferanse Hovedkasserer Harry Jakobsen deltok på nordisk forsikrings konferanse på Gotland i Sverige i tiden september

15 Konferanse inkludering av hivpositive i arbeidslivet Forbundet ble invitert til en konferanse om inkludering av hivpositive i arbeidslivet 8. oktober. Forbundsnestleder Rita Bråten deltok på konferansen Strafferettskonferanse i Oslo Forbundet ble invitert til strafferettskonferanse i Oslo den 17. oktober Fra forbundet deltok nestleder Rita Bråten og hovedkasserer Harry Jakobsen Besøk fra sørafrikansk delegasjon PSCBC Forbundet deltok på et møte som Politiets fellesforbund hadde med en sørafrikanske delegasjonen 29. oktober. Delegasjon ønsket informasjon om NFF, NFF sitt arbeid i kriminalomsorgen og generell informasjon om den norske kriminalomsorgen. Forbundssekretær Asle Aase deltok på møtet Kartellkonferansen på Gol På kartellkonferansen november deltok nestleder Rita Bråten, forbundssekretær Asle Aase og hovedkasserer Harry Jakobsen Kriminalomsorgens ledersamling på Gardermoen KSF årlige ledersamling på Gardermoen var desember. Forbundsleder Geir Bjørkli deltok på samlingen. 3.2 Kursvirksomhet Forbundets egen kursvirksomhet Forbundets seks regionavdelinger har ansvaret for kursvirksomheten i regionene. I 2007 inngikk forbundet og LO-Kompetanse en ny avtale der det bl.a. fremgår at alle gjennomførte tiltak skal registreres i AOF. For arbeidet med registrering og rapportering av NFFs kursvirksomhet får AOF den til enhver tid gjeldende statstøtte Fordeling av kursmidler Forbundsstyret fordelte kursbudsjettet for 2007 slik: Region øst: kr Region nordøst: kr Region sør: kr Region sørvest: kr Region vest: kr Region nord: kr LO skolen kr Materiell: kr Sentrale kurs kr AOF kurs kr Totalt kr Dagskurs med fengselsskolens tjenestegruppe Det ble avholdt dagskurs med Fengselsskolens tjeneste gruppe 8. februar i forbundets lokaler Medietreningskurs for sentralstyret Det ble avholdt medietreningskurs for sentralstyremøte den 17. og 18. april Kurs for forhandlingsutvalgene i regionene Det ble avholdt forhandlingskurs for to personer fra hver av de 6 regionavdelingene i lokale lønnsforhandlinger mandag 27. august. Oversikt over deltakere på kurs i regi av forbundet, se vedlegg nr. 3. LO Stat kurs Forbundets medlemmer er aktive søkere og deltakere på kursene som arrangeres i LO Stat. Oversikt over deltakere på kurs i LO Stat, se vedlegg nr AOF Av årsmeldingen for 2005 fremgår det at LO Stat og LO-Kompetanse har inngått en samarbeidsavtale. I følge avtalen skal LO Stat finansiere AOF/Sørmarkas toppskolering. Søknadene til disse tiltakene skal sendes som tidligere til AOF/Sørmarka, men forbundene må,etter at de har innvilget søknadene, sende dem til LO Stat. LO Stat har en egenandel pr. deltaker på kr 3000,- pr. uke Kommunikasjonskurs for kvinner Forbundet har i 2007 videreført kommunikasjonskursene for kvinner i samarbeid med MFO og NTL. Det 14

16 er AOF i Midt Norge som har ansvaret for den faglige delen av kurset. Det første kurset var mai og andre kurset var oktober. Forbundet har 5 plasser på hvert kurs (MFO har 5 og NTL har 10). På det første kurset var det 21 søkere. Uheldigvis var det flere som fikk plass som meldte avbud rett før kurset skulle begynne slik at AOF ikke klarte å erstatte de med andre. Dette gjorde at det kun var to deltakere fra NFF på det første kurset. De ga imidlertid en veldig god tilbakemeling og i brev av 8. juni ba de om at forbundet prioriterte oppfølgingskurs og ba om at de som var på kurset i mai ble «prøvekanin». Forbundet sendte svar 18. september og orienterte om at det ikke var tatt stilling til oppfølgingskurs. På det andre kurset hadde forbundet fem representanter. Oversikt over deltagere på AOFs kurs, se vedlegg nr Utvikling av den nye LO-skolen Forbundet mottok 25. september 2007 en høring i forbindelse med utvikling av den nye LO skolen. Forbundet sendte følgende tilbakemelding på høringen: «Vi viser til høring av 11. juni 2007 om utvikling av den nye LO Skolen. Forbundet er enig i at LO Skolen deles inn i moduler slik at det kanskje blir flere søkere på LO Skolen. Forbundet har også fått tilbakemelding fra forbundets medlemmer samt deltakere fra andre forbund som har gått på LO Skolen at de savner mer vinkling på Statens rolle og avtaleverk når de har gått LO Skolen. Ellers har de fleste vært fornøyd med opplegget, men har syntes det har vært for mange uker sammenhengende. Når det gjelder hva modulene bør inneholde og fremdrift støtter forbundet LO Stats innspill til høringen. NFF er også enig om at de som går alle modulene får godkjent det som LO Skolen på lik linje med de som har gått LO Skolen tidligere.» 4.1 Informasjon fra forbundet Elektronisk tilgang til avtaleverk Den oktober 2006 ble det vedtatt i forbundsstyret å inngå avtale med Compendia om elektronisk tilgang til lover og avtaler i staten for en treårsperiode. Forbundet ferdigstilte den elektroniske tillitsvalgtshåndboken høsten Protokoller, referater og rundskriv I 2007 sendte forbundet ut protokoller fra sentralstyremøtene, sentrale arbeidsutvalgsmøter, referat fra landsmøtet og diverse rundskriv Pressemeldinger Forbundet sendte ut 3 pressemeldinger i 2007 med følgende overskrifter: Avskaff bøtesoning Storberget nedprioriterer Kriminalomsorgen! Vold og sedelighetskriminalitet mot kvinner og barn må møtes med strengere reaksjoner og med mer bistand til ofrene! Pressemeldingene følger som vedlegg nr Informasjon Forbundet sendte ut informasjonsskriv til medlemmene i 2007 i forbindelse med følgende saker: Informasjon om elektronisk kontroll og drøftinger om 20 mill. Informasjon om lønnsoppgjøret pr. 1. mai Ukefaks I likhet med tidligere år er ordningen med å sende ut ukefaks videreført i Denne sendes ut hver fredag med oversikt over møteaktiviteten for administrasjonen i forbundet den påfølgende uken. Ukefaksen inneholdt også annen aktuell informasjon Nyhetsbrev I 2005 besluttet forbundet å sende ut elektronisk nyhetsbrev til medlemmene i forbundet. I det første nyhetsbrevet 4. april 2005, som også ble sendt i posten til alle medlemmene het det at medlemmene kunne gi beskjed om de ønsket tilsendt det elektroniske nyhetsbrevet. Brevene blir sendt medlemmer som har meldt seg på via Internett eller intranett. Det ble sendt ut 8 nyhetsbrev i 2007, og pr. 15

17 31. desember er det ca. 500 medlemmer som abonnerer på nyhetsbrevet Forbundets hjemmeside I 1999 opprettet forbundet egen hjemmeside på Internett der det daglig legges ut aktuelle saker knytte til forbundet og kriminalomsorgen. Hjemmesiden har linker til andre aktuelle hjemmesider innen kriminalomsorgen og i LO-systemet. Forbundet får god tilbake melding fra brukerne og antallet personer som besøker siden er økende Regionale hjemmesider De regionale nettsidene ble i 2007 lagt ned og opprettet som statiske informasjons sider Magasinet Aktuell for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Magasinet Aktuell for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund ga ut 10 nummer av fagbladet i Fagredaktør for forbundets fagblad er Jan-Erik Østlie. Bemanning, nye stillinger, turnus og arbeidstid 5.1 Bemanning Som tidligere år har det også i 2007 vært relativt stort fokus på bemanningssituasjonen i kriminalomsorgen. Forbundet har vært i flere møte med justis politikere på Stortinget og med politisk ledelse i JD hvor mangelen på personalet har stått på dagsorden. Arbeidstilsynets rapport «Trygg kriminalomsorg» har gitt forbundet mange gode argumenter til disse møtene. Også den relativt store bruken av ufaglærte i fengselsbetjentfunksjonen har vært tatt opp gjentatte ganger. Saken har med ulike innfallsvinkler vært drøftet med KSF. Som de nedenfor stående saker viser er det imidlertid lenge igjen før denne saken kan anses løst. Saken vedrørende alenevaker i fengslene har vært tatt opp gjentatte ganger i forbundets besluttende organer. Saken har ikke funnet sin løsning, det er tvert i mot tegn som tyder på at den dårlige økonomiske situasjonen regionene befinner seg i medfører økt bruk av alenevakt, oftest som følge av manglende oppdekking av oppsatte vakter, men det er fortsatt et problem ved noen enheter at bemanningsoppsettet opererer med alenevakter. Dette skyldes neste utelukkende mangel på lønnsmidler til å erstatte ved fravær, eller mangel på driftsmidler til å lage en forsvarlig bemanningsplan. Forbundet har ved mange anledninger påpekt uforsvarligheten ved dette. Alenevaktproblematikken må ses i sammenheng med budsjettsituasjonen for den enkelte driftsenhet i kriminal omsorgen og for mange enheter oppleves denne budsjettsituasjonen verre enn tidligere. Det er lite eller ingenting som tyder på en forbedring etter at den rød - grønne regjeringen overtok. Forbundet har vært i flere møter med representanter fra justiskomiteen på Stortinget hvor bl.a. dette spørsmålet er tatt opp Etablering av åpen avdeling ved Bredtveit fengsel Forbundet mottok kopi av brev fra Bredtveit fengselsforening til NFF i region øst av 16. november Brevet gjaldt den nye åpne avdelingen i Bredtveitveien 2. Bredtveit fengselsforening skrev at de var glade for at det så ut til at avdelingen blir en realitet. Innflyttning var planlagt til uke 7 i I budsjettet for 2007 var det stipulert med en kapasitet på 14 plasser. På lengre sikt var det tenkt at avdelingen skulle ha 19 plasser. Dette ville være en økning med ti plasser sammenlignet med kapasitet i Østensjøveien. Bredtveit fengselsforening mente at denne økningen ikke kunne gjennomføres uten at man også økte bemanningen. På det tidspunktet inneholdt turnusen 11 alenevakter pr. uke, herunder alle nattevaktene. For forbundet var dette en uakseptabel lav bemanning. Avdelingen hadde ikke bemanning nok til å unngå alene vakter til tross for at dette var et fengsel med 14 innsatte et godt stykke vei fra hovedanstalten og hvor publikum kan gå helt inntil bygningene, endog inn i fengselet. Planen var at fengselet skal ha 19 innsatte på sikt. Forbundsleder tok saken opp med justisminister Storberget. AU gjordet følgende vedtak i møte den 25. mai: AU registrerer at situasjonen ved enkelte enheter er bekymringsfull. Når det gjelder bemanningen ved B2 16

18 ved Bredtveit er den uakseptabel. Avdelingen bør ikke øke antallet innsatte til 19, men redusere det til 6 inntil vaktene kan dekkes opp og grunnbemanningen er tilfredsstillende. Forholdet er så pass graverende at administrasjonen bør vurdere ytterligere markering for å vise dette. AU ber om at det arbeides planmessig i forhold til budsjettet for 2008 som legges fram i oktober. Det forhold at antallet innsatte har øket samtidig som det ikke vært en bemanningsøkning som står i forhold til dette, bør dokumenteres. Administrasjonen bes arbeid med å framskaffe slik dokumentasjon Ringerike fengsel Ringerike fengsel har siden oppstarten hatt problemer med å rekruttere fengselsbetjenter inn i ledige stillinger. Fengselet har blitt tildelt pliktårsbetjenter hvert år og dette har avhjulpet situasjonen noe. Forbundet har i perioden tatt opp saken med KSF og med politisk ledelse. Ringerike fengsel har også vært drøftet uformelt med Hovedvernombudet for kriminal omsorgen. Utfordringene anses ikke som løst. Forbundet ga sin tilslutning til å lyse ut ferievikarer fra andre fengsler på Østlandet for å avhjelpe en vanskelig ferieperiode på Ringerike fengsel. Eventuelle ferievikarer skulle blant annet få en uke ekstra ferie til høsten dersom de valgte å utsette sin ferie. Det lot seg ikke gjøre å fremskaffe ferievikarer og Ringerike fengsel måtte stenge en avdeling. Stengningen av en avdeling var forbundets primære krav Åna fengsel Lokalforeningen beskrev situasjonen ved Åna slik til forbundet: Bemanningssituasjonen på Åna er kritisk. 1. Vi er det lukka fengselet i Norge med lavest bemanning pr innsatt. 2. I april hadde vi brukt 44 % av vikarbudsjett og 68 % av overtidsbudsjett. 3. Vi får ikke nok søkere til antall stillinger som utl y s e s. 4. I første kvartal var sykefraværet på 9.9 % Tromsø og Vadsø fengsel Også Tromsø fengsel og Vadsø har i 2007 hatt rekrutteringsvansker. Få søkere til ledige stillinger har skapt behov for bruk av ufaglærte betjenter i sikkerheten. I brev til direktøren i region nord fra fengselsleder i Tromsø fengsel tas det til ordet for et eget kull aspiranter som har sitt praksisår og pliktår ved Tromsø fengsel og at disse forplikter seg til å tjenestegjøre ved Tromsø fengsel etter endt utdannelse. Det foreslås at kullet er på aspiranter. AU behandlet saken på møtet i september og vedtok følgende: Forbundet er kjent med de til dels betydelige rekrutteringsvansker som finnes i regionen og vet at også Vadsø har samme utfordringene som Tromsø. Saken er drøftet uformelt med KSF og KRUS med tanke på en løsning slik fengselslederen i Tromsø foreslår. AU støtter forslaget og ber administrasjonen gjøre dette synet kjent for KRUS og KSF. Samtidig bør det pekes på problemene ved å rekruttere tjenestemenn ved Vadsø. Det ble senere bestemt at et slikt kull (15 aspiranter) skulle tas opp. I tillegg ble det drøftingene om fordeling av pliktårsbetjentene fra 1. januar 2008 bestemt at Vadsø skulle få 5 pliktårsbetjenter og Tromsø 8 pliktårsbetjenter. Det antas at disse tiltakene kan avhjelpe situasjonen på kort sikt Personalsituasjonen i sikkerhetstjenesten Administrasjonen sendte 9. mars ut følgende brev til regiontillitsvalgte: «Det vises til behandling av saken i sentralstyret februar 2007 der vi ble enig om å kartlegge en del spørsmål i forbindelse med spørsmålet om behovet for å rekruttere flere fengselsbetjenter i kriminalomsorgen. Det ble enighet om at administrasjonen skulle sette opp noen spørsmål som regiontillitsvalgte skulle sjekke ut med fengslene og overgangsboligene. 1. Hvor mange fengselsbetjenter/miljøterapeuter er det i hovedturnusene? Fengselet har i perioden utstrakt bruk av overtid og ufaglærte vikarer Er det noen fengselsbetjentstillinger på dagtid ved anstalten? Er alle stillingene i turnusen besatt? 17

19 Hvor mange faste avløserstillinger har fengslet? Er alle besatte? Er det noen timelønnede fengselsbetjenter ved fengslet? Det enkelte fengsel har et fravær i turnus som skal dekkes opp. Hvordan blir fraværet dekket opp? Er det problemer med å få kvalifiserte søkere til å søke ledige stillinger? Hvor mange førstebetjenter, inspektører er det på anstalten (ikke fengselsleder)? Hvor mange fengselsbetjenter, førstebetjenter, inspektører og fengselsledere kan gå av i løpet av 2007/2008? Vi avtalte at vi skulle ta saken opp igjen i neste møte i sentralstyret, men siden vi har endret det møte til bare en dag foreslår jeg at vi tar saken opp i juni møtet og at dere har sendt oss opplysningene innen 1. juni. Omfanget på for eksempel bruken av ufaglærte og overtid kan være spørsmål vi må jobbe videre med når vi får tilbakemeldingen. Det kan også være andre spørsmål vi må ta opp, men hvis jeg har glemt noen spørsmål gi tilbakemelding slik at vi også får med dem. Jeg har laget en tabell som dere kan bruke når dere melder tilbake. Den legges som vedlegg.» Forbundet mottok svar fra alle regionene med unntak av region øst. I region nord var det vanskelig å få tallene fra Trondheim og Bodø fengsel, slik at de mangler i oversikten. Region vest har 7 enheter og har til sammen 240 fengselsbetjenter + 5 miljøterapeuter i hovedturnusene til sammen i enhetene. Det er 11 stillinger som går på dagtid. To stillinger er ledige. De har 22 avløserstillinger som er besatt og tre ledige. De har 5 fengselsbetjenter som er timelønnet (etter eget ønske). En av de skal slutte 1. juli Når det gjelder oppdekning av fravær varierer det om dette blir gjort. To av de små enhetene dekket opp det meste, de større enhetene ved behov. Det var tre enheter som hadde problemer med å få kvalifiserte søkere, en som var usikker og tre som ikke har problem. Totalt var det 21 førstebetjenter og 6 inspektører i regionen. De hadde beregnet at det var 5 (hvorav en leder) som skal gå av i 2007/08. Regionledelsen hadde sendt inn til KRUS følgende oversikt: personer, 2008, 4 personer og personer. Region nord har 9 enheter (2 mangler i oversikten, se ovenfor). De 7 enhetene som har svart har til sammen 90 stillinger i hovedturnusen. Det er en stilling på dagtid. Det er 2 stilling(r) ledig (Tromsø men hvor mange?) De har 3 avløserstillinger som er besatt og 3 som er ledig. En enhet har opplyst at det er 7 fengselsbetjenter på timelønn. Når det gjelder oppdekning av fravær varierer det hvem som dekker opp vaktene, to enheter bruker bare vikarer mens tre enheter bruker også overtid og timebank. En enhet lar også være å dekke opp slik at stillingen blir stående vakant. Fire enheter har problemer med å få kvalifiserte søkere, mens en har ikke noen problemer. Det er fire førstebetjenter og to inspektører i de en hetene som har svart. De beregner en avgang på 11 personer i 2007/08. Region nordøst har ni enheter og totalt 369 stillinger i hovedturnus. Det er 19 stillinger på dagtid. 33, 5 stillinger ledig. De har 22 avløserstillinger som er besatt og 11 som er ledige. De har en fengselsbetjent som går som timelønnet vikar. Når det gjelder fravær bruker alle enhetene overtid, vikarer og timebank. Fem enheter har problemer med å få kvalifiserte søkere og fire har ingen problemer. Det er 50 førstebetjenter og 14 inspektører i regionen. De har beregnet en avgang på 42 personer i 2007/08. Region sør har 13 enheter og 328 stillinger i hovedturnus. Det er 6,4 stillinger på dagtid. 7,5 stillinger er ledige. 18

20 Når det gjelder avløserstillinger har de 16 stillinger i full tid, 1 60 % stilling og 5 stillinger på 50 %. 9 stillinger på full tid er ledig og en 60 % stilling. Det er 63 timelønnede fengselsbetjenter. Når det gjelder oppdekking av fravær er det 8 enheter som dekker opp alle stillingene. To dekker opp 60 % og en 90 %. En dekker opp så lenge det er aspiranter ellers ikke og en dekker ikke opp på dagtid, men ettermiddag, natt og helger. To enheter har problemer med å få kvalifiserte søkere og 11 har ingen problemer. Det er 31 førstebetjenter og 19 inspektører i regionen. De har beregnet en avgang på 17 personer i 2007/08 (en leder) Region sørvest har 7 enheter og 243 stillinger totalt i hovedturnusene. De har 6 stillinger på dagtid. 11 stillinger er ledige. Når det gjelder avløserstillinger har de 24, 5 som er besatt og 4,5 ledige. De har fire fengselsbetjenter som går som timelønnet vikarer. Når det gjelder fravær dekkes det opp med faglærte vikarer, ufaglærte og to enheter bruker overtid. To enheter sier de har problemer med å få kvalifiserte søkere og fem har ingen problemer. De har 25 førstebetjenter og 7 inspektører i regionen. De har beregnet en avgang på 10 personer samt en som går i en 50 % stilling i 2007/08. Sentralstyret diskuterte opplysningene som var fremlagt i møte 3/07 og gjorde følgende vedtak: Sentralstyret ser det i første omgang som viktig å ta tak i problematikken med å få tak i kvalifiserte søkere på bakgrunn av tilbakemeldingene fra de regiontillitsvalgte. Sentralstyret ber administrasjonen om å ta saken opp med KSF i forbindelse med fordeling av pliktårsbetjenter. Saken bør også tas opp med KRUS i forhold til opptaket kommende høst og sentralstyret mener at KRUS må ta hensyn til dette ved inntaket. Sentralstyret ber administrasjonen jobber videre med statistikken og blant annet kartlegge hvor mange vakte som står ledige i de største anstaltene og hvor mange innsatte de ulike anstaltene har. Saken ble fulgt opp ved at forbundet tok opplysningene med som et grunnlag for fordelingen av pliktårsbetjenter, i budsjettarbeidet og ved andre saker der personalsituasjonen var tema. 6. Personalpolitikk Personalpolitikken har et mangesidig innhold som rommer alt fra kommunikasjon mellom ledere, tilsatte og kolleger imellom, lønnsforhold, opplæring, tiltak for seniorer for å nevne noen punkter. Personalpolitikk utgjør en stor del av det definerte arbeidsmiljøet for de tilsatte. Å bidra til at kriminalomsorgen har en god personalpolitikk har derfor alltid stått sentralt i forbundets engasjement overfor arbeidsgivere sentralt, regionalt og lokalt. I brev av 13. juni 2005 reiste forbundet krav om at det bør utarbeides en personalpolitikk for hele kriminalomsorgen fra sentralt hold, uten at det skjedde noe i I møte 14. til 16. februar vedtok sentralstyret at det ønsket at det skulle opprettes et partsammensatt personalforum. Sentralstyret ba om at saken ble tatt opp med KSF. Administrasjonen lager også en liste med spørsmål som regiontillitsvalgte måtte avklare innen neste møte i forhold til behovet for faglærte. Hvis KSF avviste kravet om å opprette et personalforum, ba sentralstyret om at forbundet jobber videre med saken evnt. i samarbeid med hovedverneombudet og andre organisasjoner (STL). I informasjonsmøte 26. april sa KSF at de ikke ønsket å opprette et personalforum. De informerte imidlertid om at de skulle holde et planleggingsmøte om personal strategien den 14.juni med ass.direktører, personalrådgivere i regionene, KRUS og KITT. Før det ville KSF gjerne ha et møte med organisasjonene hvor det løst ble diskuteres hvilke behov vi hadde, hvilken form strategien burde ha, osv. Selve arbeidet med strategien vil ikke påbegynnes før etter sommeren. KSF så foreløpig for seg at strategien har form som en handlingsplan med et 2-3 års perspektiv. AU behandlet saken i møte 25. mai og mente at en personalstrategi minst bør inneholde: Entydig personalpolitikk 19

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet / 10. årgang / 2002 / NR. 1 Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode Landsstyret møttes for første gang Ågot Bergers bok Mangfoldighedens biblioteker anmeldt

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 1/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke dagsorden pkt. 9 del 2 Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold Sekretariatets innstilling

Detaljer

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO Oslo 5 juni 2012 Øystein O Hansen NOF Jo Arne Bråten BFO Jan Smidt BFO Bjørn Tore Woll NOF

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29.

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29. NYTT Nr. 2-2006/29. årgang Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars Lønnsoppgjøret til mekling Vi er klare for ROS Side 4 Side 6 Regionale kontaktforum Side 7 Nye styrer Side 16 Regionvise samlinger

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten

Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten www.flt.no Nr 3/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten 1 Innhold Leder Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse: P.b. 8906, Youngstorget,

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer