VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål"

Transkript

1 VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider for å skaffe samlingslokaler. b) å gi råd og veiledning av organisatorisk art, iverksette opplæringstiltak og formidle konsulenthjelp i saker av juridisk, byggeteknisk og finansiell karakter. c) å hjelpe til med å utvikle samlingslokalene hva gjelder inventar, utstyr og utsmykning av høyest mulig kvalitet, og å ivareta arbeiderbevegelsens kultur. d) å ivareta medlemsorganisasjonenes fellesinteresser overfor offentlige myndigheter 2 Medlemskap Som medlemmer opptas Folkets Hus-foreninger og andre organisasjoner hvor arbeiderbevegelsens organisajoner er med, og som erklærer at organisasjonen vil følge Landsforbundets vedtekter og vedtak som blir gjort av Landsforbundets organer. Vedtekter må godkjennes av forbundsstyret. Medlemmer som blir opptatt i Landsforbundet betaler en engangs registreringsavgift på kr. 500,-.

2 3 Landsmøtet a) Landsforbundets høyeste myndighet er landsmøtet som trer sammen hvert 2. år. Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må sendes styret senest 3 måneder før landsmøtet. Alle medlemsorganisasjoner med mer enn 6 måneders medlemskap har rett til å sende en representant til landsmøtet. Medlemmer med mindre enn 6 måneders medlemskap kan møte med en observatør. Landsforbundet dekker reise- og oppholdsutgifter for 1-en representant fra hver medlemsorganisasjon. Ønsker noen å sende flere representanter dekkes utgiftene til disse i sin helhet av vedkommende medlemsorganisasjon. b) Styrets medlemmer, forbundssekretæren og LO s revisor deltar på landsmøtet. Styrets medlemmer har stemmerett i alle saker, unntatt spørsmål som vedrører beretning og regnskap. c) Styret og alle medlemsorganisasjoner registrert 6 måneder før landsmøtet, har rett til å framsette forslag for landsmøtet. d) Landsmøtet innkalles med minst 6 måneders varsel. Dagsorden med innkomne forslag sendes medlemsorganisasjonene senest 1 måned før landsmøtet. e) Landsmøtet vedtar forretningsorden og behandler beretning, regnskap og innkomne forslag med styrets innstilling. f) Landsmøtet velger det antall styremedlemmer som er fastsatt i 4. g) Ekstraordinært landsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst en tredjedel av medlemsorganisasjonene skriftlig forlanger det. h) Ekstraordinært landsmøte innkalles med 1 måneds varsel, og kan bare behandle den eller de saker som er årsak til at møtet er innkalt.

3 4 Styret Styret består av 7 medlemmer. 4 medlemmer med varamedlemmer oppnevnes av Landsorganisasjonen i Norge, og 3 medlemmer med varamedlemmer velges av landsmøtet. Styret konstituerer seg selv med leder og nestleder. Styret holder møte så ofte virksomheten gjør det nødvendig og for øvrig når minst 3 styremedlemmer forlanger det. Styret skal lede forbundets virksomhet i tråd med forbundets vedtekter og landsmøtets vedtak. Styret har bl.a. som oppgave å iverksette skoleringstiltak for tillitsvalgte og ansatte knyttet til medlemsorganisasjonenes virksomhet, og å arrangere landskonferanse i tilknytning til landsmøtet. Forbundssekretæren leder forbundets daglige arbeid i overenstemmelse med forbundets vedtekter, landsmøtets og styrets vedtak. 5 Administrasjon Landsforbundets administrasjon er tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge. Forbundssekretæren ansettes av LO s Sekretariat etter innstilling fra styret. 6 Folkets Hus Fond Folkets Hus Landsforbund forvalter Folkets Hus Fond i samsvar med Fondets vedtekter og vedtak i LO s Sekretariat.

4 7 Endring av vedtektene Endring av disse vedtekter kan skje på ordinært landsmøte med alminnelig flertall og må godkjennes av LO s Sekretariat. 8 Oppløsning For å oppløse Folkets Hus Landsforbund kreves det to tredjedels flertall på ordinært landsmøte. Folkets Hus Landsforbund s midler skal i tilfelle oppløsning, tilfalle Landsorganisasjonen i Norge. 9 Disse vedtektene er vedtatt på forbundets landsmøte 25. september 2003, og godkjent i LO sekretariatets møte 13.oktober 2003, og trer i kraft fra samme dato. Samtidig oppheves vedtektene av 8.oktober 2001.

5 VEDTEKTER for Dokumentasjons- og Utsmykningsfondet 1 Formål. Fondets avkastning skal brukes til formål som kommer medlemsorganisasjonene til gode. Jfr Medlemsorganisasjoner som oppfyller vilkåret for tilskudd kan søke om midler til: a) Innkjøp av kunstnerisk utsmykning til egne lokaler b) Utgivelse av jubileumsskrifter. 3. Det er forbundsstyret som til enhver tid bestemmer bruken av fondet, og som innvilger søknad om tilskudd. Forbundsstyret fastsetter den årlige tilskuddsramme og maksimumsbeløp det kan søkes om. 4. Fondet revideres av LOs revisor. 5. Disse vedtektene er vedtatt av forbundets landsmøte 25.september 2003 og trer i kraft fra samme dato.

6 VEDTEKTER Folkets Hus Fond 1. Fondets oppgave er gjennom lån, å gi langsiktig finansiering til møte-, kontor- og samlingslokaler til arbeiderbevegelsens organisasjoner. Lån kan bare ytes til medlemsorganisasjonene i Folkets Hus Landsforbund. 2. Søknad om lån sendes Folkets Hus Landsforbund som saksbehandler og innstiller overfor Fondets styre som er LO s Sekretariat. Styret kan delegere avgjørelsesmyndighet til forbundsstyret / administrasjonen i Folkets Hus Landsforbund. 3. Renter og avdrag skal betales til Folkets Hus Fond slik det er avtalt i lånekontrakten. Avdragstiden vurderes i hver enkelt lånesak. Betales ikke renter og avdrag til forfallsdag, kan lånet sies opp til innfrielse straks. Det samme gjelder dersom låntakeren melder seg ut av Folkets Hus Landsforbund, eller når arbeiderbevegelsens organisasjoner ikke lenger er med.

7 4. Fondets verdipapirer skal oppbevares på betryggende måte. De av Fondets midler som ikke er utlånt, skal til enhver tid plasseres som bestemt i Landsorganisasjonens vedtekter 11 pkt.2. Landsorganisasjonens hovedkasserer har Fondets prokura. 5. Regnskapene skal revideres av LO s revisor etter bestemmelsene i LO s vedtekter. Avsluttet regnskap med revisjonsberetning forelegges styret i Folkets Hus Landsforbund til orientering. Godkjennelse og ansvarsfrihet gis av Landsorganisasjonen i Norge. 6. Forslag til endringer av disse vedtekter kan fremmes på ordinært landsmøte i Folkets Hus Landsforbund, og avgjøres med alminnelig flertall, og forelegges LO s Sekretariat til godkjenning. 7. Disse vedtektene er vedtatt på FHL s landsmøte 23. august 2001 og godkjent i LO s Sekretariat 8.oktober 2001, og trer i kraft fra samme dato. Samtidig oppheves vedtektene av 11. oktober 1999.

8 MØNSTERVEDTEKTER FOR ØKONOMISKE FELLESORGANISASJONER 1. Den økonomiske fellesorganisasjonen i..er en politisk uavhengig organisasjon og er en sammenslutning av følgende organisasjoner; foreninger og lag Fellesorganisasjonens formål er: Å skaffe de tilsluttede foreninger og lag møte-, kontor-, og samlingslokaler. Samlingslokalet..eies av den økonomiske fellesorganisasjonen. De foreninger og lag som står tilsluttet den økonomiske fellesorganisasjonen, eller som melder seg inn i denne, plikter ved innmeldelsen å påta seg de forpliktelser som gjelder samlingslokalet, og som årsmøtene eller Folkets Hus Landsforbund bestemmer. 2. Til å ivareta den økonomiske fellesorganisasjonens interesser velger de tilsluttede foreninger et representantskap som består av 3 representanter

9 for de første 50 medlemmer og for de etterfølgende påbegynte 50 medlemmer 1 representant. Ingen foreninger kan møte med mer enn 10 representanter. Representantskapet er den økonomiske fellesorganisasjonens høyeste myndighet og har ett års funksjonstid. Styrets leder innkaller det nye representantskapet til konstituerende møte. Representantskapet holder møte så ofte styret finner det nødvendig, eller når 1/5 av representantene forlanger det. 3. En gang årlig, innen utgangen av juni måned, innkalles representantskapet til årsmøte. Årsmøtet kunngjøres med 2 måneders varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal sendes styret senest 1 måned før møtet holdes. Innkalling, dagsorden og tilhørende saksdokumenter sendes årsmøtets deltakere senest 14 dager før årsmøtet avholdes. 4. Årsmøtets dagsorden skal inneholde: a) Åpning. b) Konstituering (valg av møteleder og sekretær). c) Beretning for forrige år. d) Regnskap i revidert stand. e) Innkomne forslag. f) Valg (Jfr. 6). -av styre -av revisor g) Andre saker som styret legger fram for årsmøtet og som i følge vedtektene krever årsmøtets tilslutning.

10 5. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 2/5 av de tilsluttede foreninger forlanger det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 8 dagers varsel. Det skal framgå av innkallingen hvilken sak som er årsak til innkallingen, og møtet kan bare behandle den/de saker. 6. Styret i fellesorganisasjonen velges av representantskapets årsmøte, og består av 3 5 eller 7 medlemmer, med like mange varamedlemmer. Styret velges for 2 år, men da slik at det halve antall velges hvert år. Leder, nestleder og kasserer velges særskilt. Styret velger sekretær i sin midte. Revisor skal være registrert eller statsautorisert. 7. a) Styret har ansvaret for den daglige drift av fellesorganisasjonen, og fatter vedtak i alle saker som ikke er tillagt representantskapet. Styret kan ved opptak av lån pantsette eiendommen,men ikke selge uten vedtak i representantskapet. b) Styret skal til enhver tid ha oversikt over fellesorganisasjonens økonomiske stilling. Alle utgiftsbilag skal anvises av styrets leder, eller i hans sted av nestleder før utbetaling finner sted. c) Styrets leder, eller i hans sted nestleder- tegner i fellesskap med kasserer fellesorganisasjonens firma. Styret kan meddele prokura. d) Styret er beslutningsdyktig når minst ½-parten av styrets medlemmer er tilstede. e) Landsorganisasjonens revisor har adgang til å foreta kontroll av de førte regnskaper i den tid fellesorganisasjonen har lån i Folkets Hus Fond.

11 f) Styret plikter å sørge for at eiendommen vedlikeholdes på en måte som er forsvarlig for organisasjonen og panthaverne. Eiendommen skal være fullverdi brannforsikret. 8. Styret ansetter personale og fastsetter instruks for disse. Styret fastsetter leiepriser og sørger for at det settes opp kontrakter med faste leietakere. 9. Utmelding av den økonomiske fellesorganisasjonen må godkjennes av et årsmøte. Hvis fellesorganisasjonen har økonomiske forpliktelser overfor Folkets Hus Fond, må utmeldingen også godkjennes av Folkets Hus Landsforbund. Årsmøtet avgjør om en utmeldt forening skal ytes godtgjørelse for eventuell investert kapital i den økonomiske fellesorganisasjon. Oppløses en tilsluttet forening, har en forening som eventuelt stiftes med det samme formål, anledning til å inngå i fellesorganisasjonen med de samme rettigheter og plikter som den oppløste forening har opparbeidet seg. Vedtak om oppløsning av den økonomiske fellesorganisasjon må gjøres på 2 på hverandre følgende representantskapsmøter med minst 14 dagers mellomrom og krever 2/3 flertall av de møtende representanter. Innkalling og dagsorden for det første møtet må skje med minst 3 ukers skriftlig varsel. Oppløses den økonomiske fellesorganisasjon, skal formuen overføres til forvaltning av Folkets Hus Landsforbund, inntil en ny organisasjon i henhold til de i 1 vedtatte bestemmelser blir dannet. Da overtar denne fellesorganisasjon aktiva og passiva.

12 10 Oppstår det tvist om tolkningen av fellesorganisasjonens vedtekter, bringes saken inn for Folkets Hus Landsforbund til avgjørelse. 11. Disse vedtekter er vedtatt på den økonomiske fellesorganisasjons årsmøte og kan ikke forandres av noe årsmøte uten samtykke fra Folkets Hus Landsforbund.

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for HK Finans

Vedtekter for HK Finans Vedtekter for HK Finans 1 Virkeområde HK Finans er en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen, organisert i Handel og Kontor i Norge. HK Finans har til formål: 2 Formål 1. Å organisere ansatte

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL)

Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Vedtatt i ekstraordinært representantskapsmøte 8. november 2001. Endret 9. april 2003, 12. april 2007 og 2. april 2014. 1 Navn og formål

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007.

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. 1 NAVN Forbundets navn er Norsk Bedriftsforbund - interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. 2 FORMÅL Norsk

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer