3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse"

Transkript

1 VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme interesse for og utøvelse av musikk blant medlemmene, samt medvirke til utvikling av sunne interesser og godt vennskap. LSM skal gi medlemmene teoretisk og praktisk musikkopplæring, og oppøving av ferdigheter på korpsinstrumenter og i samspill. LSM skal også bidra til å fremme interessen for musikkorpsenes kulturelle og sosiale betydning blant annet gjennom fremføring av musikk i lokalmiljøet. 3 Medlemskap 3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse Styret kan ta opp musikanter og andre interesserte som medlemmer i LSM. Normalt rekrutteres medlemmene fra Lilleaker skole f.o.m. 2. klasse eller 3.klasse avhengig av det til enhver tid tilpassede pedagogiske tilbudet. Årsmøtet kan gi spesielle retningslinjer til styret vedrørende aldersgrenser, tidspunkt for opptak m.m. Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år, må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i musikkorpset blir en automatisk medlem i NMF. Et medlem kan være aktiv musikant i skolekorps til og med 31.juli det året medlemmet fyller 19 år. Styret kan gi dispensasjon fra denne bestemmelsen Side 1 av 8

2 Musikanter i LSM kan bli medlemmer i amatørkorps fra 1.august det året medlemmet fyller 16 år under forutsetning at forpliktelsene i skolekorpset oppfylles og prioriteres. Tvister i forbindelse med ovenstående punkter skal avgjøres av NMF Oslo/Viken. 3.2 Medlemmenes plikter Alle medlemmer plikter å følge LSMs, NMF og NMF Oslo Vikens, reglement og lovlige vedtak. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til korpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering. Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktør skal registreres i NMFs database. Medlemmene skal møte i rett tid på øvelser, konserter og andre oppdrag. Fravær skal varsles til dirigent eller instruktør i så god tid som mulig. Ved opptredener skal musikantene møte i korrekt antrekk. Medlemmene plikter å holde utlånte instrumenter, uniformer og annet utstyr og effekter i god stand. Medlemmene eller deres foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for skjødesløs behandling av korpsets eiendeler. Bruk av korpsets utstyr i andre musikkorps eller andre aktiviteter utenfor LSM, skal godkjennes av styret. Medlemmene plikter å betale den til en hver tid fastsatte kontingent til rett tid. Foresatte som blir tildelt oppgaver på arrangementer, øvelser osv. plikter å stille opp, og styret kan fastsette gebyr for dem som ikke overholder forpliktelsene Side 2 av 8

3 3.3 Korpsåret Korpsåret følger skoleåret fra 01.august t.o.m. 31.juli påfølgende år. Medlemskap, kontingentberegning, årsregnskap, undervisningsplan er basert på korpsåret. 3.4 Rapportering LSM skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema/medium til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering. LSM skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31.desember 3.5 Utmelding Utmelding skal skje skriftlig til styret. For medlemmer under 15 år skal utmeldingen være undertegnet av foresatte. Utmelding i løpet av korpsåret bør unngås, og etter 1. september det enkelte korpsår har styret rett til å kreve full kontingent av medlemmer som melder seg ut etter denne dato. Ved utmelding av LSM meldes medlemmet automatisk også ut av NMF. 3.6 Suspensjon og eksklusjon Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller som opptrer på en måte som er skadelig for korpsets virksomhet. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom. Foresatte skal varsles før suspensjon settes i verk når medlemmet er under 15 år. I grove tilfeller kan årsmøtet vedta eksklusjon. LSMs suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for NMF Oslo/Viken Side 3 av 8

4 4 Årsmøtet 4.1 Status Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes ved korpsårets begynnelse. Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det. 4.2 Innkalling og saker til årsmøtet Førstegangs innkalling sendes ut til medlemmene minimum 6 uker før årsmøtet. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Saker til behandling på ordinært årsmøte skal være styret i hende minst 4 uker før årsmøtet. Styret plikter å legge frem på årsmøtet saker som er kommet inn i rett tid. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje med minst 2 ukers varsel. 4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer På årsmøtet deltar korpsets medlemmer, foresatte, styret, komitémedlemmer, skolens rektor og innbudte gjester. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: - Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett. - Styrets medlemmer. Dog har styret ikke stemmerett under behandling av årsmelding og årsregnskap. Følgende har tale- og forslagsrett: - Medlemmer som ikke er fylt 12 år. Følgende har talerett: - Representanter fra NMF - Lilleaker skoles rektor - Andre årsmøtet ønsker å gi talerett til Side 4 av 8

5 Hvert medlem kan kun registreres med en stemme på årsmøtet. Gyldige vedtak krever alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene. 4.4 Årsmøtets dagsorden Årsmøtet skal behandle følgende saker: 1. Konstituering a) Åpning ved styrets leder b) Navneopprop c) Godkjenning av innkalling d) Godkjenning av saksliste e) Valg av møteleder f) Valg av 2 referenter g) Valg av 2 protokollunderskrivere 2. Godkjenning av styrets årsmelding 3. Godkjenning av revidert regnskap 4. Saker fremmet av styret 5. Saker fremmet av medlemmene 6. Plan og budsjett, herunder fastsettelse av medlemskontingent 7. Valg a) Leder for 1 år b) Nestleder, sekretær, kasserer, materialforvalter og 3 styremedlemmer for to år. Ett eller flere varamedlemmer kan velges hvis det er ønskelig, jfr Side 5 av 8

6 (c) Navn på korpsets tillitsvalgte legges frem for årsmøtet. Tillitsvalgte som velges må være minimum 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap i NMF og ha sagt seg villige til å motta verv. d) Revisor for 1 år e) Valgkomité for 1 år bestående av minst to medlemmer Valgene foregår skriftlig dersom noen av de stemmeberettigede forlanger det. 5 Styret 5.1 Sammensetning og konstitusjon Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, materialforvalter og 3 styremedlemmer, skolens representant og de tillitsvalgte. I tillegg kan det velges varamedlem for materialforvalter og inntil 2 ekstra styremedlemmer. I det konstituerende styremøtet fordeles ansvar for de ulike ansvarsområdene mellom styremedlemmene og varamedlemmene slik styret finner det hensiktsmessig. 5.2 Fullmakter Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet. Styret har anledning til å oppnevne det ønskede antall komiteer. Styret kan pålegge representanter for komiteer møteplikt på styremøter. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for innenfor gjeldene vedtekter. Styrets leder og et styremedlem tegner musikkorpset. Styret kan meddele prokura. Styret foretar ansettelser og oppsigelser av personale, og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. Styrets leder innehar det daglige personalansvaret. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede Side 6 av 8

7 5.3 Styremøter Styremøter avholdes minimum 1 gang pr måned utenom feriene, eller når leder eller minst 3 av styrets medlemmer finner det nødvendig. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. I ikke-fulltallige styremøter kreves det enstemmige beslutninger. Et av styrets medlemmer kan kreve en sak behandlet i et fulltallig styre før et vedtak er gyldig. Styret fatter gyldige beslutninger ved alminnelig flertall når styret er fulltallig. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Korpset tillitsvalgte møter som observatører med tale- og forslagsrett. Styrevedtak protokollføres, og protokollen sendes styrets medlemmer, varamedlemmer og revisor. Korpsets medlemmer skal gjøres kjent med de vedtak som gjøres. 5.4 Beredskapsplaner for korps Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer. 5.5 Årsavslutning Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisor valgt av årsmøtet. 5.6 Uenigheter og tvister Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges NMF Oslo/Viken med forbundsstyret som ankeinstans. 5.7 Oppløsning og utmelding av Norges Musikkorps Forbund Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall Side 7 av 8

8 Musikkorps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier. IKRAFTTREDELSE Disse vedtektene trer i kraft fra og med 30. august Side 8 av 8

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Mannskoret Dovre lover og vedtekter.

Mannskoret Dovre lover og vedtekter. MannskoretDovre-LoverogVedtekter Revidert201 Mannskoret Dovre lover og vedtekter. 1 ORGANISASJON 1.1 Mannskoret Dovre, stiftet 11. september 1913, er et partipolitisk og nøytralt mannskor i Ålesund kommune.

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007.

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. 1 NAVN Forbundets navn er Norsk Bedriftsforbund - interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. 2 FORMÅL Norsk

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Vedtatt av generalforsamlingen 19. april 1995 med senere endringer, senest av 25. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub (dato) Kapittel

Detaljer

Vedtekter for HK Finans

Vedtekter for HK Finans Vedtekter for HK Finans 1 Virkeområde HK Finans er en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen, organisert i Handel og Kontor i Norge. HK Finans har til formål: 2 Formål 1. Å organisere ansatte

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer