UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA"

Transkript

1 1 UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA Vedtatt på stiftelsesmøte den.. 1

2 2 1 Selskapsform Rinnleiret Museum SA, er ett andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset ansvar, vekslende kapital og medlemstall. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd for driftsselskapets gjeld. Rinnleiret Museum SA har ikke økonomisk erverv som formål. Rinnleiret Museum SA skal ha adresse i Levanger kommune 2 Formål Formålet med Rinnleiret Museum SA er å drive og vedlikeholde Levanger kommunes bygningsmasse og utearealer av vernet/ fredet karakter i den gamle militærleiren Rinnleiret i Levanger. Se vedlagt kart. Rinnleiret Museum SA forvalter de gjenstander som er utleid eller donert som utstillingsgjenstander i leiren. Dette innebærer ajourføring og administrasjon av de gjenstander som til en hver tid befinner seg i leiren. Det opprettes en egen driftsavtale mellom Rinnleiret Museum SA og Levanger kommune som angir bygninger/areal samt betingelser for drift. 3 Medlemskap / andeler Rinnleiret Museum SA`s medlemmer består av Rinnleirets venner (RV), Det Nordenfieldske Dragouner Corps (DNDC) og Levanger kommune. Som nye medlemmer kan opptas lag/foreninger som Rinnleiret Museum SA er interessert i å ha med som medlem. Rinnleiret Museum SA`s representantskap avgjør spørsmålet om opptak. Det kreves 2/3 flertall ved vedtak om opptak. Hvert medlem tegner seg for en andel. Medlemskapet er bindende fra innmeldingsdato. Utmeldingsfristen er 3 måneder regnet fra den dato skriftlig melding om utmelding er mottatt. Det kan ikke stilles krav om andel av driftsselskapets midler (formue). 4 2

3 3 Representantskapet Til å ivareta Rinnleiret Museum SA`s interesser velges ett representantskap etter følgende kriterier: Rinnleirets venner 2 representanter, DNDC 2 representanter og Levanger kommune 1 representant. Hver representant har en stemme. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved møteleders dobbeltstemme 5 Representantskapets møter Årsmøte er Rinnleiret Museum SA`s øverste myndighet og holdes ordinært en gang årlig innen utgangen av mars måned. Ekstraordinære møter i representantskapet skal avholdes når styret bestemmer det, eller når minst 3/5 av representantskapets medlemmer ber om det. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut senest 14 dager før møtet holdes. Forslag som ønskes behandlet på møte må være styret i hende senest 8 dager før møtet. Fullstendig dagsorden sendes ut før møte holdes. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 3/5 av medlemmene er representert. Hvis lovlig innkalt årsmøte ikke er beslutningsdyktig, kan det skriftlig innkalles til nytt årsmøte som da er beslutningsdyktig med de fremmøtte representanter. Representantskapet kan ikke fatte beslutninger i andre saker enn de som er oppført på dagsorden. Representantskapets forhandlinger ledes av en som velges av og blant representantskapets medlemmer. Medlemmer av styret som ikke er valgte representanter i representantskapet har ikke stemmerett. Møte velger en sekretær som fører protokoll over forhandlingene. Protokollen leses opp ved møtets slutt og signeres av de fremmøtte representanter. 3

4 4 6 Årsmøte i Representantskapet Representantskapets årsmøte er driftsselskapets øverste myndighet. Årsmøte holdes innen utgangen av mars måned og behandler ordinært følgende dagsorden: 1. Styrets beretning og regnskap 2. Styrets forslag til budsjett 3. Valg av leder, styremedlemmer og vara medlemmer 4. Valg av revisor 5. Fastsettelse av godtgjørelser for ombud og dugnadslønn 6. Andre saker som er ført opp på dagsorden 7 Styret Til å forestå driften av selskapet velges ett styre på minst 3 høyst 5 personer. Hvorav minst en fra hver av medlemsmassen i Rinnleirets Venner og DNDC og Levanger kommune. Årsmøte står fritt til å velge styremedlemmer blant disse eierne. Styret velges for 2 år. Ved første valg velges halvparten for ett år. Formann velges blant styrets medlemmer av årsmøte, for øvrig konstituerer styret seg selv. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme. Det skal føres møtebok over styrets forhandlinger som underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Styret binder Rinnleiret Museum SA ved lederens og et styremedlems underskrift. Styret skal lede Rinnleiret Museum SA i overensstemmelse med vedtekter og beslutninger i årsmøter/representantskapsmøter. Styret kan etter vedtak i årsmøte / representantskapsmøte oppta nødvendig lån for å realisere besluttete tiltak. 4

5 5 7(fortsetter) Styret skal: 1. Lede driften av leiren herunder drive utleie, foreta daglig drift, vedlikehold av område og bygninger mv. i samsvar med planer og budsjett. Nødvendige arbeider for å sikre mot skader på bygninger kan iverksettes av styret som hastesak dersom dette er nødvendig for å hindre ett større skadeomfang. 2. Føre kontroll med leietakere 3. Sørge for regnskapsførsel og revisjon 4. Innkalle til årsmøte og utarbeide de fastsatte meldinger. Innkalle til representantskapsmøte når større saker skal behandles. 5. Engasjere personell, sette opp instrukser og avtale lønn 6. Sørge for nødvendige forsikringer 8 Økonomi Selskapets økonomi skaffes til veie ved utleie og tilskudd til vedlikehold og drift. Overskudd på driften skal nyttes til vedlikehold av leiren. 5

6 6 9 Ansvar Ved skader skal styret pålegge skadevolder å utbedre skadene, eller avtale at skaden utbedres for skadevolders regning. Styret har fullmakt til å anmelde forhold og kan forberede rettslig erstatningskrav. 10 Endring av vedtektene Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært årsmøte, og krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene 11 Oppløsning Vedtak om oppløsning av Rinnleiret Museum SA kan bare fattes på årsmøte i representantskapet. For at oppløsning skal kunne vedtas kreves at minst 2/3 av representantskapets medlemmer er tilstede og at minst 2/3 av de avgitte stemmer støtter forslaget om oppløsning. Ved oppløsning overføres Rinnleiret Museum SA`s aktiva og passiva til Levanger kommune Disse vedtekter trer i kraft.. 12 Ikrafttredelse 6

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Vedtekter for Stod Maskinlag SA

Vedtekter for Stod Maskinlag SA Vedtekter for Stod Maskinlag SA 1. Laget Stod Maskinlag SA, nedenfor kalt laget, er et andelslag med begrenset økonomisk ansvar, vekslende medlemstall og kapital. 2. Formål Formålet med samarbeidet er

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane. Vedtekter for Vestlandsutstillingen 1: Formål Organisasjonen VU er et samarbeid mellom institusjonene Stavanger kunstforening, Haugesund kunstforening, Kunsthuset Kabuso, Sunnfjord Kunstlag, Kunstmuseet

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer