Årsmelding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2009. www.lomedia.no. www.fengselogfriomsorg.no"

Transkript

1 Årsmelding

2 Årsmelding NFF 2009 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

3 .

4 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) Egen organisasjon Foreninger Nedleggelse/sammenslåinger av foreninger Opprettelse av foreninger/navnendringer Medlemsbevegelsen Verving og profilering Vervekonseptet Ownersbuy - eget fordelskonsept for NFFs medlemmer Reisegavekort Forbundets dag Verving av aspiranter Utmerkelser Forbundets gullmerke Forbundets hedersbevis LOs jakkemerke med diplom Forbundets æresmedlemmer Sentralstyret Det sentrale arbeidsutvalget(au) og administrasjonen Forhandlingsutvalget Kontrollkomiteen Suppleringsvalg hovedkasserer NFFs representasjon i diverse råd, utvalg og styrer Kriminalomsorgens aspirantnemnd Det sentrale arbeidsmiljøutvalget for kriminalomsorgen (SAK) Det sentrale tilsettingsrådet i kriminalomsorgen Styringsgruppe - NEK Uniformsutvalget i kriminalomsorgen Sentral likestillings- og ikke diskrimineringstillitsvalgt Nordiske Fengselsfunksjonærers Union (NFU) Landsorganisasjonen i Norge (LO) LO s sentralbord Representantskap og kongress Sekretariatet Komiteen for bank, personforsikring og sparing i SpareBank Kontaktmøte NFF og SpareBank Fellesutvalget for LOfavør produkter IA-avtalen, referansegruppe Referansegruppe i LO for endringer i HMS-regelverket LOs homoutvalg Personvernprosjekt i LO LOs utvalg for familieog likestilingspolitikk LOs utvalg for rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning LO Stat og Stiftelsen Aktuell LO Stats arbeidsutvalg Styret i LO Stat Representantskapet i LO Stat Kontrollkomiteen i LO Stat Styret i Stiftelsen Aktuell LO Stats studieråd Informasjonsstrategi for LO Stat Konferanser, seminarer, kurs m.m KROM konferansen på Spåtind LO Stats pensjonistkonferanse Kriminalpolitisk konferanse på Sundvolden KITT-konferansen Faget i fokus IX Gjestebud Ila fengsel LO Stats fylkeskonferanse på Sørmarka Kriminalpolitisk debatt på fengselsskolen HMS seminar for kriminalomsorgen NFFs foreningslederkonfeanse på Sørmarka Strafferettskonferanse i Østfold Konferanse om trakkasering og vold på arbeidsplassen Strafferettskonferanse Oslo LO Stat 70. års jubileum Fagkonferanse «Nå vet vi - hva så?» i region nord LO stats kartellkonferanse på Gol... 13

5 KSFs ledersamling på Gardermoen LOs organisasjonskonferanse Sørmarka desember Kursvirksomhet Forbundets egen kursvirksomhet Kursbudsjettet Kurs for styret i tjenestegruppa på KRUS LO Stat kurs AOF LO stats utdanningsstipend første halvår 2009/ Informasjon Informasjon fra forbundet Elektronisk tilgang til avtaleverk Protokoller, referater og rundskriv Pressemeldinger Informasjon Ukefaks Nyhetsbrev Forbundets hjemmeside Magasinet Aktuell for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Bemanning, nye stillinger, turnus og arbeidstid Generelt Bemanningsanalyse Bemanningen ved Gjøvik fengsel Bemanningssituasjonen ved Arendal fengsel, avdel ng Evjemoen Forsterkning av bemanning i Sandeid fengsel grunnet endret fangebefolkning Prosjektet elektronisk kontroll bemanningssituasjonen i EK i Vestfold Aspiranter i tromsøkullet - pliktårstjeneste Kartlegging av andelen vikarer/time - lønnede uten fengselsskole i fengselsbetjentstillinger Personalstrategi Skift/turnus og deltid høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Revisjon av arbeidstidsbestemmelsene i kriminalomsorgen oppsigelse Personalpolitikk Pensjon Seniorpolitikk i kriminalomsorgen Personalreglementet i kriminalomsorgen Personalreglementets 14 - tolkning Personalreglementet for aspirantene Eksamensreglement ved fengselsskolen Tilsettingsrådene Tilsetting av friomsorgsleder i Hordaland Yrkesskadeskader Medlem yrkesskade Medlem yrkesskade Medlem yrkesskade Medlem yrkesskade Medlem yrkesskade Andre saker Overføring av personell fra kriminalomsorgen til Statsbygg Medlemmene og oppreisning etter gisseltakning Medlem personalsak Medlem erstatning etter trafikkulykke Medlem tilsettingsforhold Medlem avskjedssak Medlem dekning av advokatutgifter Medlem vitnemål fra KRUS Medlem bistand i forsikringssak ulykke Medlem personalsak Medlem bistand fra LO juridisk avdeling Medlem personalsak Medlem trakasseringssak Medlem personalsak Oppsigelsessak medlem Klage på vedtak om at innsatt skal tilbake til Ringerike fengsel relasjon ansatt/innsatt Budsjett for kriminalomsorgen Budsjettet for Tildelingsbrevet Tildelingsbrevet 2009 for KRUS Revidert budsjett

6 7.3. Overføring av budsjettmidler fra 2008 til Kriminalomsorgens budsjett Politisk streik mot Regjeringens forslag til budsjett for Stormøte i Samfunnssalen i Oslo J ustiskomiteens høring ifm budsjett Justiskomiteens forslag til budsjett for kriminalomsorgen for Sentralstyrets oppsummering av ressurssituasjonen i kriminalomsorgen Lønns- og tariffpolitikk Lønnspolitikk i kriminalomsorgen Forbundets lønnspolitikk Mellomoppgjør Tariffkonferanser i LO Stat høsten Lokale lønnsforhandlinger Forhandlinger etter Hovedtariffavtalen pkt Øvrige lønnssaker Lønnskrav for hovedverneombudet Oppsigelse av avtale om godtgjøring m.v. til tjenestemenn som utfører tjeneste med statseid hund Aspirantenes lønn Revisjon av særavtale om økonomiske vilkår mv. under tjenestegjøring i internasjonale operasjoner Stillingen som overbetjent Stillingskode 1072 Arkivleder Rekruttering utdanningsspørsmål (KRUS) Rekruttering Fordeling av pliktårsbetjenter Ny klasse ved KRUS «bergenskullet» Etter- og videreutdanning i kriminalomsorgen KRUS-katalogen for Arbeidsmiljøsaker Det sentrale Arbeidsmiljøutvalget for Kriminalomsorgen (SAK) Arbeidsmiljøet i kriminalomsorgen «Trygg kriminalomsorg» Registrering og behandling av personopplysninger Retningslinjer for varslingsrutiner i statstjenesten Hovedverneombudet i kriminalomsorgen Vold og trusler mot tilsatte i kriminalomsorgen IA-avtalen Kriminalomsorgen faglige spørsmål Samarbeid med politiske myndigheter Møter med politisk ledelse Faglig/politisk regnskap Samarbeid med kriminalomsorgen Generelt Samarbeidsutvalg til St. melding nr Forbundets krav om økt fokus på ansatte Informasjonsmøter med KSF Utlevering av medisiner samt bistand til helsetjenesten med å ta urinprøver av innsatte Barn i fengsel NOU:15:2008 Barn og straffutviklingsstøtte og kontroll Ungdomstiltaket Bjørgvin fengsel Etablering av barnefengsel i Arupsgate overgangsbolig i Oslo Smittevern i fengslene sprøyter i fengslene Utlevering av medisiner samt bistand til helsetjenesten med å ta urinprøver av innsatt Innsatte med psykiske lidelser Rusmestringsenheter Bruk av ufaglært i fengsels - førstebetjentstilling ved Evje fengsel Sammenslåing av fengslene Hamar, Ilseng og Bruvoll Kartlegging i kriminalomsorgen - pilotprosjekt i Halden fengsel Uniformsavtalen i kriminalomsorgen Uniformsutvalget i kriminalomsorgen Høring forslag til nytt uniformsreglement i kriminalomsorgen

7 11.13 Styringsgruppa soning med elektronisk kontroll Prosjektgruppa Vedlikehold, modernisering og bygging i kriminalomsorgen Drammen fengsel behov for nybygg Lokalsituasjonen på KRUS Overgangsbolig på Hamar Ombygging av flermannsrommene ved Åna fengsel Ullersmo fengsel oppdragsbrev Avvikling av Moss og Fredrikstad fengsler Forvaringsplasser ved Trondheim fengsel Halden fengsel Omstillingsavtale for kriminalomsorgen Nytt etatssystem i kriminalomsorgen Felles datasystem for turnusberegning i kriminalomsorgen IFI (Internett for innsatte) Felles elektronisk saksbehandlingsog arkivsystem ESAK Innkalling og utsettelse av fullbyrdelse av straff - overføring til KSF Hovedavtalen i Staten Revisjon av Hovedavtalen i staten og inngåelse av ny tilpasningsavtale Halden fengsel medbestemmelse og partsrettigheter Permisjon etter 33.3 for Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF) KY ber om endring i fordelingen av permisjonsdager Permisjon etter HA 33 fordeling av kvoten for Høringer Høring Tjenstlige behov i kriminalomsorgen «hvem vet hva og hvordan vet vi hvorfor» Høring forslag endringer i forvaltningsloven og straffegjennomføringsloven Høring - Revisjon av forskrift om prøveordning med narkotikaprogram med domstolkontroll Høring oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Høring internkontroll i kriminalomsorgen - felles rammeverk Likestilling Fengsel - og Friomsorgens Idrettsforbund Internasjonalt samarbeid Nordiske Fengselsfunksjonærers Union (NFU) Møter i Forslag til kriminalpolitisk program Rådet for psykisk helse Forsikringer LOfavør Grunnforsikringen LOfavør Fritidsulykkesforsikring LOfavør Kollektiv hjemforsikring LOfavør Kollektiv reiseforsikring Reiseforsikring for aspirantmedlemmene LO favør Toppsikring på reiseforsikringen NFFs frivillige gruppelivsforsikring NFFs frivillige ulykkesforsikring LOs samleforsikring for tillitsvalgte LOfavør Barneforsikring LOfavør Ulykkesforsikring LOfavør Bilforsikring LOfavør Husforsikring Justisvaktmester Arne Berger og hustrus legat Vedleggene Medlemsbevegelsen Oversikt over medlemmene som er tildelt en utmerkese Sentrale kurs LO Stat kurs Pressemeldinger Tilsettingsrådene i kriminalomsorgen Avtale om bruk av hundetjeneste i kriminalomsorgen Oversikt over kvinneandelen i NFF

8 1. Innledning Årsmeldingen omfatter forbundets arbeid i perioden 1. januar -31. desember Saker som var til behandling i 2009, og som først ble avsluttet mens årsmeldingen var under skriving i 2010 er tatt med i meldingen hva gjelder resultatet av behandlingen. Mange av sakene er løpende saker og eksempler på dette er budsjett, bemanningssaker og modernisering, vedlikehold og bygging i kriminalomsorgen. Saker kan versere gjennom flere år og der det har vært hensiktsmessig er det tatt med et kort sammendrag over tidligere års behandling. Det er forsøkt å gi en samlet og representativ oversikt over de viktigste sakene forbundet har arbeidet med i Plasshensyn har imidlertid gjort det nødvendig å prioritere, men årsmeldingen gir en god oversikt over forbundets engasjement gjennom sakene og saksområdene som omtales i meldingen. Forbundet mener at årsmeldingen er en nyttig kilde til informasjon for tillitsvalgte og medlemmer som ønsker mer kunnskap og innsikt om forbundets virke i og utenfor kriminalomsorgen. Årsmeldingen er forberedt av forbundets administrasjon og det sentrale arbeidsutvalget. Den er behandlet og godkjent av sentralstyret. 2. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) 2.1 Egen organisasjon Foreninger Forbundet har seks regionavdelinger som til sammen har 70 lokalforeninger knyttet til seg. Disse foreningene fordeler seg slik på den enkelte avdeling: NFF i region 11 øst: foreninger, NFF i region nordøst: 12 foreninger, NFF i region sør: 17 foreninger, NFF i region sørvest: 10 foreninger, NFF i region vest: 9 foreninger og NFF i region nord: 11 foreninger. Utover dette har forbundet følgende 4 foreninger: NFFs enhetslederforening, som er en landsdekkende forening hvor medlemmene også er tilsluttet sine respektive regionavdelinger. Videre er følgende foreninger utenfor regionavdelingene: KRUS-ansattes Tjenestegruppe/KAT, Fengselsskolens Tjenestegruppe og KITT NFF forening. Det totale antall foreninger i forbundet er ved årets utgang er Nedleggelse/ sammenslåinger av foreninger 2 foreninger ble slått sammen til en forening (Berg og Larvik). 2 foreninger ble lagt ned i 2009 (Fredrikstad Fengselsforening og Moss Fengselsforening) Opprettelse av foreninger/ navnendringer Følgende foreninger ble dannet i 2009: NFF Halden fengsel ( ) NFF Søndre Vestfold fengsel ( Berg og Larvik slått sammen) NFF Friomsorgen i Rogaland ( ) Sør Rogaland Fengsels- og Friomsorgsforening skiftet navn til NFF Auklend overgangsbolig. Opprettelse av ny forening i forbindelse med åpningen av Halden fengsel Det var behov for å starte arbeidet med å danne en ny forening i forbindelse med oppstart av Halden fengsel. Forbundet hadde i samråd med NFF region øst innkalt til konstituerende møte i Strømstad 12. oktober Det møtte 15 medlemmer fra hhv Moss og Fredrikstad fengsel samt enkelte nye medlemmer som var ansatt i Halden fengsel. På møte ble Arve Tømmerberg valgt til leder av interimsstyret. Forbundet har via forbundssekretæren gjennomførte et kurs med interimsstyret i september samt kurs for medlemmene i oktober. Det ble laget vervemateriell rettet mot verving og rekruttering i NFF Halden fengsel. Aktiviteten har vært god i styret og NFF har markert seg godt overfor de som er tilsatt i Halden fengsel. 7

9 2.2 Medlemsbevegelsen Ved utgangen av 2008 hadde forbundet 3188 medlemmer. I løpet av 2009 har antallet medlemmer økt med 58 til 3246 medlemmer. Det har vært en oppgang i antallet pensjonister og fritatte på 17 fra året før. Ved årets begynnelse hadde forbundet 2308 betalende medlemmer og ved årets slutt 2349, som innebærer 41 flere betalende medlemmer. Av antallet betalende medlemmer ved årets slutt var det 983 kvinner som utgjør 42 prosent. Dette tallet er 2 prosent høyere enn ved årets begynnelse. Aspirantmedlemmene er studentmedlemmer i LO og er fritatte fra kontingent som medlemmer i forbundet. Ved årets begynnelse var det 169 studentmedlemmer og ved årets slutt var det av disse studentmedlemmene var kvinner ved årets begynnelse og slutt (samme antall). Pensjonister og medlemmer med kontingentfritak, utgjorde ved utgangen av 2009, 897 medlemmer eller 28 prosent av den totale medlemsmassen. Dette er den samme prosentandelen som året før. I 2009 meldte 275 ansatte seg inn i forbundet som betalende medlemmer og 90 aspiranter. Av disse 253 innmeldingene kom 63 fra Sosialtjenestemennenes landsforbund (STL) og Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF). I 2009 meldte 307 medlemmer seg ut av forbundet. Dette tallet omfatter bl.a. følgende: 111 medlemmer sluttet i etaten, 56 gikk over til STL/betalende medlemmer 12 gikk over til KLF 19 gikk over til STL/studentmedlemmer 11 gikk ut og var uorganiserte 33 gikk av med alderspensjon og 12 gikk av med uførepensjon. 21 døde Oversikt over medlemsbevegelsen for 2009, se vedlegg nr Verving og profilering Med utgangspunkt i medlemsutviklingen har forbundet gjennom hele 2009 arbeidet aktivt med verving og profilering i kriminalomsorgen. Forbundet har siden 2007 hatt et eget S-N-S prosjekt. Prosjektet ble formelt avsluttet juni De involverte ressurspersonene er tilknyttet sin egen enhet. Det var totalt 14 personer som fikk mer kunnskap om forbundet, fagbevegelsen og medlemsordningene. Hensikten med prosjektet var at de skulle være ressurspersoner på sin lokale enhet samt være tilgjengelige for regionen. Mange av de som var med har fått lokalt tillitsverv og i region sør har de inngått i en regional SNS gruppe. Prosjektet var finansiert med midler fra LO og LO Stat. S-N-S har opp til sak på alle sentralstyremøtene i Vervekonseptet Forbundet la om sitt vervekonsept i 2008 og laget en egen vervebrosjyre. Tidligere kjøpte forbundet inn store lagre av vervepremier. Dette var både kostbart og krevde stor lagerplass. Dette medførte også at enkelte vervepremier «gikk ut på dato». Med dagens ordning er det større valgfrihet for ververen og premiene som kjøpes inn er etter dagens standarder Ownersbuy - eget fordelskonsept for NFFs medlemmer Forbundet inngikk i 2008 en avtale med Ownersbuy om egne fordeler for NFFs medlemmer. Det var ved utgangen av registrerte medlemmer. Ordningen er organisert ved at medlemmene må registrere seg selv. Forbundet er i en prosess knyttet til revidering av avtalen. Arbeidet er ikke avsluttet Reisegavekort Forbundet trakk ut to vinnere av et reisegavekort på kr blant de som her vervet medlemmer i Vinneren i juni ble Trond Nilsen fra Oslo fengsel og i desember var det Johnny Olafsen, Sem fengsel som vant. 8

10 2.3 4 Forbundets dag Forbundet startet i 2005 opp med at forbundet besøker arbeidsplassene i kriminalomsorgen forbundets dag. Besøkene gjennomføres ved at tillitsvalgte fra forbundskontoret sammen med regionale tillitsvalgte i NFF samt representanter fra SpareBank1/Forsikring sentralt og lokalt, møter lokalforeningens tillitsvalgte og medlemmer på arbeidsplassen. Det blir avholdt en spørrekonkurranse blant alle ansatte og vinnerne vinner flotte premier. I 2009 evaluerte sentralstyret ordningen med forbundets dager og konkluderte med at det var ønskelig å holde frem med tiltaket. Av forslag til forbedringer kom det frem behovet for bedre informasjon til medlemmene, en egen flyer, nye premier samt gave til de som besøker standen. Sentralstyret mente også at det bør også sendes informasjon til LO Stat om tiltaket og oppfordre de til å delta via distriktssekretærene. Sentralstyret mente at brosjyren bør kunne brukes av lokalforeningene til sine «lokale» forbundsdager. Sentralstyret så ikke for seg at representanter fra SATS skulle være med på forbundets dag. Følgende enheter hadde forbundets dag i 2009: Tromsø Trondheim Ila Kristiansand Ullersmo Verving av aspiranter Forbundet hadde stand på KRUS i januar. Det var dessverre mange som valgte konkurrenten fremfor forbundet og det kan tyde på at konkurrenten tjente på at det var kaoslignende tilstander hvor uetterrettelig informasjon ble spredd blant aspirantene. Det er også ting som tyder på at mange av aspirantene var ferdig verva før de ankom gymsalen. I ettertid er det innkommet en klage fra et KY medlem på opplegget med vervingen i gymsalen. Det ble fra KRUS sin side besluttet at dagens ordning skulle endres og det blir lagt opp til en felles sekvens i auditoriumet før KY og NFF møter alle aspirantene på standen. 2.4 Utmerkelser Forbundets gullmerke Forbundets gullmerke for 25 års medlemskap ble i 2009 tildelt 15 medlemmer Forbundets hedersbevis Forbundets hedersbevis tildeles for 30 års sammenhengende yrkesaktivt medlemskap forut for fratreden fra stilling i kriminalomsorgen. Hedersbeviset deles ut når medlemmet blir pensjonist. I 2009 fikk 15 medlemmer hedersbeviset LOs jakkemerke med diplom LO s jakkemerke med diplom for 40 års sammenhengende medlemskap i Landsorganisasjonen i Norge ble i 2009 delt ut til 20 medlemmer. Oversikt over medlemmer som er tildelt utmerkelse, se vedlegg nr Forbundets æresmedlemmer Forbundet hadde følgende æresmedlemmer i 2009: Anfinn Liland - æresmedlem i 1994 Dagfinn Nordlund - i 1996 Roar Øvrebø - i Sentralstyret Sentralstyret har i 2009 hatt følgende sammensetning: 1. Forbundsleder Geir Bjørkli 2. Forbundsnestleder Rita Bråten 3. Forbundssekretær Asle Aase 4. Hovedkasserer Harry Jakobsen 5. Leder NFF i region nord Stein Olav Erlandsen 6. Leder NFF i region vest Jorunn Foss 7. Leder NFF i region nordøst Kai Oliver Næss. Per Olav Mobekk, Ila fengsel fra 9. juni Leder NFF i region sør Roar Stensnes 9. Leder NFF i region sørvest Arnfinn Haaland. Elin Sabine Hognestad fra 1. september Leder NFF i region øst Hilde Myhrer Kontrollkomiteen møter med èn representant som observatør, fortrinnsvis lederen på møtene i sentral- 9

11 styret etter vedtak i sentralstyret den 17. april Sentralstyret hadde seks møter i Det sentrale arbeidsutvalget(au) og administrasjonen Forbundsleder Geir Bjørkli, forbundsnestleder Rita Bråten, forbundssekretær Asle Aase og hovedkasserer Harry Jakobsen utgjorde forbundets administrasjon og det sentrale arbeidsutvalget i Arbeidsutvalget hadde seks møter i Forhandlingsutvalget Forhandlingsutvalget består av forbundsleder Geir Bjørkli, forbundsnestleder Rita Bråten og forbundssekretær Asle Aase. I saker som bare gjelder friomsorgen, KITT og KRUS tiltrer en representant fra friomsorgen, KITT og KRUS forhandlingsutvalget. 2.7 Kontrollkomiteen Sammensetning i 2009: Leder May Lise Olsen, region øst medlem Terje Torbjørnsen, region nord medlem Kjetil Vevatne, region sørvest varamedlem Roger Johansen, region nordøst varamedlem Torbjørn Gjertsen, region sør Kontrollkomiteen hadde to møter i Suppleringsvalg hovedkasserer Forbundets hovedkasserer varslet forbundet om at han ville gå ved oppnådd pensjonsalder på 60 år. Dette ville være 31. januar Forbundet iverksatte en prosess hvor vervet som hovedkasserer ble lyst ut blant forbundets medlemmer.ved fristens utløp var det innkommet fire søknader til stillingen. AU fungerte som valgkomite og gjennomførte en intervjurunde med de fire søkerne den 7. oktober Etter en helhetsvurdering valgte sentralstyret Nina Bergene som ny hovedkasserer i forbundet fram til landsmøtet i november Den nye hovedkasserer tiltrådete stillingen 1. desember 2009 slik at det ble to måneders overlapping/opplæring. 2.9 NFFs representasjon i diverse råd, utvalg og styrer Kriminalomsorgens aspirantnemnd Forbundsleder Geir Bjørkli var oppnevnt som forbundets representant i aspirantnemnda, med forbundsnestleder Rita Bråten som personlig vararepresentant Det sentrale arbeidsmiljøutvalget for kriminalomsorgen (SAK) Forbundsnestleder Rita Bråten var fast representant i SAK, med forbundsleder Geir Bjørkli som personlig vararepresentant. Se for øvrig punkt 10.1 der omtalen av SAKs arbeid i 2009 fremgår Det sentrale tilsettingsrådet i kriminalomsorgen Forbundsnesteleder Rita Bråten var representant i det sentrale tilsettingsrådet, med forbundssekretær Asle Aase som vararepresentant Styringsgruppe - NEK Forbundsnestleder Rita Bråten var forbundets representant i styringsgruppen Uniformsutvalget i kriminalomsorgen Forbundssekretær Asle Aase er forbundets representant i uniformsutvalget med nestleder Rita Bråten som vara Sentral likestillings- og ikke diskrimineringstillitsvalgt Dan-Henning Ness er oppnevnt som forbundets sentrale likestillings- og ikke diskrimineringstillitsvalgt, med Jorunn Foss som vararepresentant Nordiske Fengselsfunksjonærers Union (NFU) Danmark overtok leder vervet i NFU 9. juni Forbundslederen sitter i sekretariatet med nestleder Rita Bråten som vara Landsorganisasjonen i Norge (LO) LO s sentralbord Styret i fagbevegelsens Tele-service har besluttet å gjennomføre et forprosjekt for å kartlegge dagens 10

12 løsninger og for å vurdere alternative tekniske og administrative løsninger. Prosjektets offisielle navn er «Forprosjekt telefoni» Forprosjektet er avsluttet og det er kommet en an befaling fra styret i Fagbevegelsens Tele-service BA. I anbefalingen er det lagt vekt på: Oppgradere dagens telefonsystem i Oslo og beholde eget sentralbord system. Det forutsettes en nedgang i antall fast telefoner og en økning i antall mobiltelefoner. Etablere et felles sentralbordsystem for Tele Service og de tilknyttede organisasjoner Løsningene kjøpes som tjenester av en tjenesteleverandør Økonomisk besparelse på 5 år tilsvarende 14,4 millioner Forbundet har sett det som positivt at det blir gjennomført et prosjekt hvor det er fokus på både økonomi, brukervennlighet og fremtidige løsninger. Saken er ikke avsluttet fra LOs side Representantskap og kongress Forbundsleder Geir Bjørkli var oppnevnt som forbundets representant i LOs representantskap og kongress. Som vararepresentant var forbundsnestleder Rita Bråten oppnevnt Sekretariatet Forbundsleder Geir Bjørkli har observatørstatus i LOs sekretariat Komiteen for bank, personforsikring og sparing i SpareBank1 Hovedkasserer Harry Jakobsen satt i komiteen Kontaktmøte NFF og SpareBank1 Forbundsleder Geir Bjørkli, hovedkasserer Harry Jakobsen og forbundssekretær Asle Aase deltok i møtene Fellesutvalget for LOfavør produkter Hovedkasserer Harry Jakobsen satt i fellesutvalget IA-avtalen, referansegruppe LO har satt ned en referansegruppe som utveksler informasjon i forhold til IA-avtalen. Forbundsnestleder Rita Bråten satt i referansegruppen Referansegruppe i LO for endringer i HMS-regelverket LO satte ned en referansegruppe i forbindelse med endringer i HMS- regelverket. Målet med gruppa var å sikre oversikt og samordning mellom HMS-regelverket i forhold til de bebudede endringene i arbeidsmiljøloven. Den nye loven ble iverksatt i 2006 uten at det nye HMS- regelverket var på plass. Forbundsnestleder Rita Bråten satt i referansegruppen LOs homoutvalg LOs utvalg for familie- og likestillingspolitikk vedtok at LOs ad hoc - utvalg for homofile og lesbiske arbeidstakere skal fortsette sitt arbeid som et underutvalg av dette. Det er vedtatt at underutvalget skal fungere i perioden og har fått navnet LOs homoutvalg. Forbundet var representert med Mette Salicath Personvernprosjekt i LO Prosjektet har som siktemål å øke kunnskapen om utbredelse og konsekvenser av ulike kontroll- og overvåkingstiltak i ulike næringer og yrkesgrupper samt i forhold til arbeidsmiljømessige konsekvenser. Forbundet har oppnevnt forbundssekretær Asle Aase LOs utvalg for familie- og likestilingspolitikk Forbundet har meddelt LO at Hilde Myhrer er forbundets forslag til oppnevning LOs utvalg for rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning Forbundet oppnevnte Sylvi Lund Andersen fra NFF i region øst som forbundets representant LO Stat og Stiftelsen Aktuell LO Stats arbeidsutvalg Forbundsleder Geir Bjørkli satt i arbeidsutvalget Styret i LO Stat Forbundsleder Geir Bjørkli satt i LO Stats styre med forbundsnestleder Rita Bråten som vararepresentant Representantskapet i LO Stat Fra NFF var nestleder Rita Bråten, forbundssekretær Asle Aase og sentralstyremedlem Jorunn Foss forbundets representanter til representantskapet. 11

13 Kontrollkomiteen i LO Stat Hovedkasserer Harry Jakobsen var medlem i kontrollkomiteen i LO Stat Styret i Stiftelsen Aktuell Forbundsleder Geir Bjørkli satt i stiftelsens Aktuells styre i Vararepresentant var forbundsnestleder Rita Bråten. Forbundet har mottatt informasjon fra LO Media om at Stiftelsen Aktuell er gått inn i LO Media LO Stats studieråd Forbundet fikk melding fra LO Stats arbeidsutvalg om at NFF har fått en plass i studierådet. AU oppnevnte forbundssekretær Asle Aase til å representere forbundet i studieutvalget og har oppnevnt Rita Bråten som vara. Studierådet har siste halvdelen av 2009 arbeidet med studierådets arbeidsform og oppgaver. Rådet gjennomførte en 3 dagers samling på Skiphelle i august. Arbeidet ble ikke avsluttet i Informasjonsstrategi for LO Stat På representantskapet på LO i 2008 ble det gjort endringer i vedtektene herunder LO Stats ansvar for å utgi fagbladene. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se på ulike tiltak innenfor de økonomiske rammer som stilles til rådighet. Informasjonsopplegget sees i sammenheng med forbundenes opplegg og implementeres etter 1. januar Arbeidsgruppen kom opp med et forslag til hvordan ordningen med dagens fagblader kunne videreføres. Arbeidet ble ikke avsluttet i Konferanser, seminarer, kurs m.m KROM konferansen på Spåtind Forbundsleder Geir Bjørkli deltok på KROM-konferansen på Spåtind LO Stats pensjonistkonferanse På LO Stats pensjonistkonferanse i Oslo den 27. januar deltok forbundsnestleder Rita Bråten samt pensjonistene Einar Eriksen og Terje Nilsen Kriminalpolitisk konferanse på Sundvolden Årets konferanse ble avholdt i perioden mars. Det var 175 deltagere. Statssekretær Terje Moland Pedersen stilte opp da Justisministeren ikke kunne være tilstede. Tema for konferansen var «tilbakeføring med eller uten sikkerhetsnett.» Det er laget eget referat fra konferansen som ble sendt alle deltagerne og enhetene i kriminalomsorgen KITT-konferansen Forbundsnestleder Rita Bråten deltok på KITT-konferansen den april Faget i fokus IX Forbundets nestleder Rita Bråten deltok juni på faget i fokus Gjestebud Ila fengsel Rådet for psykisk helse initierte til gjestebud 19. august og forbundsleder Geir Bjørkli deltok LO Stats fylkeskonferanse på Sørmarka Forbundet ble invitert til LO Stats fylkeskonferanse den august. Forbundssekretær Asle Aase deltok på konferasen Kriminalpolitisk debatt på fengselsskolen Fengselsskolens tjenestegruppe stod ansvarlig for en kriminalpolitisk debatt den 31. august hvor blant annet justisministeren og NFFs forbundsleder deltok. Debatten ble avholdt i det store auditoriumet på KRUS. Alle aspirantene hadde fått anledning til å overvære debatten. Opptak fra debatten ble publisert på hjemmesidene til KRUS HMS seminar for kriminalomsorgen På HMS-seminaret september deltok forbundsleder Geir Bjørkli, nestleder Rita Bråten og forbundssekretær Asle Aase. Rita Bråten var der som representant for SAK. 12

14 NFFs foreningslederkonfeanse på Sørmarka NFFs foreningslederkonferanse ble avholdt september. Det var ca 70 deltagere til stede og det var 3 flotte dager med mange gode diskusjoner rundt temaer som verving og arbeidstid. Forbundet hadde invitert leder i Politiets Fellesforbund (PF), Arne Johannessen for å gi de tillitsvalgte et innblikk i PF striden om særavtalen om arbeidstid i politiet Strafferettskonferanse i Østfold På strafferettskonferansen 5. oktober deltok sentralstyremedlem Hilde Myhrer fra forbundet Konferanse om trakkasering og vold på arbeidsplassen Det sentrale hovedvernombudet i kriminalomsorgen Mette Salicath deltok på konferansen om trakkasering og vold på arbeidsplassen 20. oktober på vegne av forbundet Strafferettskonferanse Oslo På strafferettskonferansen 20. oktober deltok nestleder i region øst, Trond Pettersen på vegne av forbundet LO Stat 70. års jubileum Forbundsleder Geir Bjørkli deltok på LO Stat 70. års jubileum 21. oktober Fagkonferanse «Nå vet vi - hva så?» i region nord På fagkonferanse «Nå vet vi - hva så?» den november deltok regiontillitsvalgt Stein Olav Erlandsen på vegne av forbundet LO stats kartellkonferanse på Gol På LO stats kartellkonferanse på Gol november deltok Geir Bjørkli, Rita Bråten, Asle Aase og Jorunn Foss KSFs ledersamling på Gardermoen Kriminalomsorgens årlige samling for etatens enhetsledere ble arrangert den desember. Forbundsleder Geir Bjørkli deltok fra forbundet LOs organisasjonskonferanse Sørmarka desember På LOs organisasjonskonferanse Sørmarka desember deltok på dag 2 forbundssekretær Asle Aase. 3.2 Kursvirksomhet Forbundets egen kursvirksomhet Forbundets seks regionavdelinger har ansvaret for kursvirksomheten i regionene. I 2009 forlenget forbundet og AOF avtalen der det bl.a. fremgår at alle gjennomførte tiltak skal registreres i AOF. For arbeidet med registrering og rapportering av NFFs kursvirksomhet får AOF den til enhver tid gjeldende statstøtte Kursbudsjettet Øst: (kurs Oslo og Bredtveit) Nordøst: (kurs Ullersmo og Ila) Sør: (kurs Skien og Ringerike) Sørvest: (kurs Åna) Vest: (kurs Bergen og Bjørgvin) Nord: (kurs Trondheim) Enhetslederforeningen AOF/toppskolering Kursmateriell Sentrale kurs (inkl. kurs mellomlederne Oslo/aspirantene) Verving evaluering Totalt ( ) - OU-midler ( ) ,- ( ) Netto kursutgifter ,- ( ) Forbundet fikk melding i juli 2009 at de ville få i ekstra OU midler grunnet stor kursvirksomhet i Kurs for styret i tjenestegruppa på KRUS Det ble avholdt kurs for styret i perioden mars

15 Forbundssekretæren avholdt kurset og styret laget seg en årsplan for den planlagte aktiviteten. Deltagerne var fornøyde med kurset Medlemskurs 2009 Sentralstyret vedtok at forbundsskolene skulle «fryses» i 2009 og det skulle i stedet gjennomføres medlemskurs på utvalgte enheter. NFF er i en hard konkurransesituasjon om medlemmene, og det blir særdeles viktig at forbundet har en medlemsmasse som vet hva det vil si å være organisert i NFF. Tilbakemeldingene fra foreningslederkurset i 2008 gikk på at mange vegret seg for å verve og de var usikre på hvordan de skulle gå frem. LO har funnet ut at mange medlemmer og tillitsvalgte ikke verver grunnet denne usikkerheten. Dette var en situasjon som forbundet ikke kunne leve med. Det ble vedtatt at kursene i 2009 bør rettes inn mot fokusområdene: Kunnskap om egen organisasjon Hva står NFF for Konsekvensene av færre medlemmer Fagbevegelsens betydning Forsikringsordninger Hvordan organisere verve- og informasjonsarbeidet Hvordan verve nye medlemmer Hva kan den enkelte gjøre? Målgruppen ble de regiontillitsvalgt, lokalstyret samt ordinære medlemmer. Følgende enheter ble valgt ut: Trondheim Bergen Bjørgvin Åna Skien Ringerike Ila Ullersmo Oslo Bredtveit Halden Det ble i 2009 gjennomført kurs ved følgende enheter: Ullersmo Ila Trondheim Halden Åna Totalt var det ca 90 medlemmer og tillitsvalgte tilstede på kursene og det var gode tilbakemeldinger fra alle deltagerne. De resterende enhetene skal ha kurs i Oversikt over deltakere på kurs i regi av forbundet, se vedlegg nr LO Stat kurs Forbundets medlemmer er aktive søkere og deltakere på kursene som arrangeres i LO Stat. Oversikt over deltakere på kurs i LO Stat, se vedlegg nr AOF Av årsmeldingen for 2005 fremgår det at LO Stat og LO-kompetanse har inngått en samarbeidsavtale. I følge avtalen skal LO Stat finansiere AOF/Sørmarkas toppskolering. Søknadene til disse tiltakene skal sendes som tidligere til AOF/Sørmarka, men forbundene må, etter at de har innvilget søknadene, sende dem til LO Stat. LO Stat har en egenandel pr. deltaker på kr 3000,- pr. uke. Oversikt over deltagere på AOFs kurs, se vedlegg nr LO stats utdanningsstipend første halvår 2009/2010 Forbundet har mottatt oversikt fra LO Stat over forbundets medlemmer som er innvilget stipend til etterutdanning. Totalt 32 medlemmer har blitt tildelt kroner ,- og som utgjør 12 % av alle midlene LO Stat har delt ut. 26 medlemmer har fått stipend på kroner , 5 medlemmer har fått kroner 2 000,- og ett medlem fikk kroner 3 717,-. 14

16 4 Informasjon 4.1 Informasjon fra forbundet Elektronisk tilgang til avtaleverk Den oktober 2006 vedtok forbundsstyret at forbundet skulle inngå avtale med Compendia om elektronisk tilgang til lover og avtaler i staten for en treårsperiode. Forbundet ferdigstilte den elektroniske tillitsvalgthåndboken høsten 2007, der også avtalene vi har med KSF ble lagt inn. I 2009 ble det arbeidet med å synliggjøre tilbudet for de tillitsvalgte, da det fortsatt er en del som ikke er kjent med verktøyet Protokoller, referater og rundskriv I 2009 sendte forbundet ut protokoller fra sentralstyremøtene, sentrale arbeidsutvalgsmøter, og diverse rundskriv. Protokollene ble sendt ut elektronisk Pressemeldinger Forbundet sendte ut 7 pressemeldinger i 2009 med følgende overskrifter: 1. Medisinutdeling i fengslene 2. Drammen fengsel - krav om nybygg 3. KYs ubetingede ja til mindre fritid 4. Forbryterbandene kan stoppes 5. Politisk debatt på fengselsskolen 6. Kriminalomsorgen er taperen i Soria Moria II 7. Politisk streik Pressemeldingene følger som vedlegg nr Informasjon Forbundet sendte ut informasjonsskriv til medlemmene i 2009 i forbindelse med følgende saker: 1. Regjeringens krisepakkke 2. Massemønstring i Horten 3. Regjeringens budsjettforslag 4. Passiv tjeneste Det er viktig å ta med at det sendes jevnlig ut informasjon på ukefaksen Ukefaks I likhet med tidligere år er ordningen med å sende ut ukefaks videreført i Denne sendes ut hver fredag med oversikt over møteaktiviteten for administrasjonen i forbundet den påfølgende uken. Ukefaksen inneholdt også annen aktuell informasjon Nyhetsbrev I 2005 besluttet forbundet å sende ut elektronisk nyhetsbrev til medlemmene i forbundet. Medlemmene melde seg på nyhetsbrevet dersom de ønsker det tilsendt. Dette kan gjøres via forbundets hjemmeside eller via Internett eller intranett. Det ble sendt ut 5 nyhetsbrev i Forbundets hjemmeside Forbundets nye hjemmeside ble lansert 1.februar 2009 og den ble finansiert ved hjelp av midler fra LO. Det skal være en informasjonskanal til medlemmer og andre interesserte. Det har vært fra besøkende hver dag. Forbundet inngikk avtale for 2009 med firmaet Retriever om levering av nyheter til en nyhetsfeed. Avtalen ble ikke forlenget da det på slutten av 2009 ble inngått en ny avtale med firmaet Meltwater news. Avtalen har en varighet på 5 år og utløper 31. desember Magasinet Aktuell for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Magasinet Aktuell for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund ga ut 10 nummer av fagbladet i Fagredaktør for forbundets fagblad er Jan-Erik Østlie. 5. Bemanning, nye stillinger, turnus og arbeidstid 5.1. Generelt Også i denne perioden har det vært stort fokus på bemanningsspørsmål. Forbundets sentrale, regionale og lokale tillitsvalgte har fått mange henvendelser fra medlemmer som viser at slitasjen på tjenestemennene er stor som følge av for liten bemanning. Dette gjelder både i fengslene og i friomsorgen. Det er tydelig at 15

17 prøveprosjektet Soning med elektronisk kontroll er underbemannet og at belastningen på de ansatte er meget stor. Dette har gått ut over både arbeidsmiljøet og kvaliteten og innholdet i denne straffegjennomføringsformen Bemanningsanalyse Saken er omtalt tidligere årsmeldinger under punktet om SAK, sist den for Historikk: Det er besluttet at Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) skal gjennomføre en bemanningsanalyse i kriminalomsorgen. Det sentrale arbeidsmiljøutvalget for kriminalomsorgen (SAK) fattet beslutningen i september 2007, med oppstart i Beslutningen var enstemmig både fra organisasjonene og arbeidsgivernes side. En partssammensatt arbeidsgruppe bestående av representanter fra organisasjonene, SHVO og KSF hadde møter i 2008, samtaler pr. telefon og elektronisk kontakt, hvor deler av bemanningsanalysens innhold og hva som skulle vektlegges, ble diskutert. Organisasjonene gav innspill til innholdet og valg av spørsmål i kartleggingen. For å kunne gjennomføre en landsdekkende analyse ble det i utgangspunktet lagt opp til å gjennomføre en pilotundersøkelse av noen utvalgte enheter i forkant av selve bemanningsanalysen av hele kriminalomsorgen. I SAK-møtet 21. februar 2008 var det enighet om å gjennomføre analysen i tre faser. - En pilotundersøkelse der 8 enheter i kriminalomsorgen kartlegges - En kartlegging av hele kriminalomsorgen - En analyse av forholdet mellom oppgaver og ressurser, på bakgrunn av kartleggingen I SAK-møtet 22. september 2008 ble KSF gitt utsatt frist til med ferdigstillelse av analysen. I denne periode: I SAK-møtet 7. mai 2009 fikk KSF ytterligere utsatt frist, jmf vedtak: «Arbeidsgiver må ferdigstille en plan for gjennomføring innen og gjennomføre analysen innen KSF skal presentere planen for gjennomføring på SAK-møtet » I SAK-møtet 21. september 2009 ble følgende vedtatt: «Kartlegging skal gjennomføres som foreslått i KSFs forslag til plan med noen endringer av steder der pilotundersøkelsen skal gjennomføres og med noen justeringer i kartleggingsskjemaene. I første fase gjennomføres en landsdekkende kartlegging av nåsituasjonen (faktabasert). Oppfølgingen av kartleggingen og det videre arbeidet organiseres som foreslått i mandatet. Det skal utarbeides et nytt mandat for senere fase (analysedelen). SAK gis løpende informasjon om fremdrift, foreløpige forslag til konklusjoner, og skal behandle mandater samt eventuelle arbeidsmiljømessige konsekvenser.» I Soria Moria II-erklæringen sies det at «Regjeringen vil ha en bemannings- og kompetansegjennomgang i kriminalomsorgen for å bedre straffens innhold». I Prop 1 S ( ) er det uttalt: «I forbindelse med oppfølgingen av St.meld. nr. 37 ( ) skal det gjennomføres en bemanningsanalyse for kriminalomsorgen som grunnlag for utarbeidelse av en bemanningsrapport for kriminalomsorgen. Mandat for bemanningsrapporten vil bli drøftet med de tilsattes organisasjoner, men den vil måtte inneholde en analyse av forventet avgang av personell og årsaker til dette, nåværende og fremtidig kompetansebehov og kompetansesammensetning i kriminalomsorgen, og en gjennomgang av disse forholdene sett i forhold til utdanningskapasiteten ved KRUS». Arbeidet med bemanningsanalysen skal organiseres slik: Fase 1 Kartlegging av nåsituasjon Det skal gjennomføres en kartlegging av alle landets enheter. Kartleggingen i fase 1 skal utelukkende være en objektiv kartlegging av utvalgte variabler som berører enhetenes virksomhet i forhold til bemanning, ressurser, kompetanse, innsatte/domfelte og andre relevante sider ved enhetene som det er mulig å kartlegge på en objektiv måte. Før den landsomfattende kartleggingen gjennomføres, skal det gjennomføres en pilotkartlegging ved 5 enheter for å teste kartleggingsskjemaene. Pilotundersøkelsen har som mål å kartlegge både fengsler med lavere og høyere sikkerhetsnivå, samt et friomsorgskontor og en overgangsbolig. Følgende enheter foreslås til å delta i pilotundersøkelsen: 16

18 - Ringerike fengsel, avd. A Fengselsavd. med høyt sikkerhetsnivå, Region sør - Bodø fengsel (56 plasser), fengsel med både høyt og lave sikkerhetsnivå, Region nord - Ilseng fengsel (80 plasser), fengsel som er åpent, Region nordøst - Sogn og Fjordane friomsorgskontor, hovedkontor og underkontor, Region vest - Sandaker overgangsbolig (frigang), Region øst - Arendal fengsel flere avdelinger - Region sørvest Gevinstene med å gjennomføre en pilot var i første rekke å få testet ut de variabler/nøkkelfaktorer som var valgt i kartleggingen, og hvilke som er hensiktsmessige å ta med i den videre kartleggingen av hele kriminalomsorgen. Ved å gjennomføre en pilot vil en kunne luke ut eventuelle svakheter ved skjemaene og opplegget, og av den grunn ha større forutsetninger for å gjøre en god kartlegging av kriminalomsorgen som helhet. Fase 2 Analysedel På grunnlag av blant annet resultatene av kartleggingen i fase 1 og føringer i St. meld. nr. 37 ( ) Straff som virker, skal det tas stilling til hvilke forhold det vil være interessante å analysere videre. Fase 2 skal inneholde både en analyse av nåsituasjonen og en analyse basert på forventninger til utvikling. Det skal utarbeides et mandat for det videre arbeidet i fase 2. Det kan være aktuelt å løfte frem særlige problemstillinger som skal kartlegges og analyseres. Det skal vurderes om delkartlegginger og temaanalyser skal gjennomføres av eksterne. Overordnet plan for fase 1 Det er en målsetning at pilotundersøkelsen skal være gjennomført innen 1. desember KSF vil legge frem oppsummering av pilotundersøkelsen innen 15. desember 2009 Det er en målsetning at en landsekkende kartlegging skal være gjennomført innen 31. januar En oppsummering av kartleggingen for alle enheter legges fram innen 1. mars Mandat for fase 2 skal være fastsatt innen 1. mars Organisering Fase 1 gjennomføres av KSF med støtte av en arbeidsgruppe: Fengselsleder Thor Brekke, Region sørvest Ass. fengselsleder Jan Gundelsby, Region øst Seniorrådgiver Jan Erik Fauske, Region vest Seniorrådgiver Hege Marie Hauge, Region nordøst Friomsorgsleder Tore Råen, Region nord Underdirektør Terje Weber, Region sør Seniorrådgiver Espen Røe, KSF Fengselsinspektør Ellen Ekhaugen, KRUS Arbeidsgruppa ledes av ass. regiondirektør Tryggve Fosse, Region sørvest og avd.dir. Unni Gunnes, KSF. Resultatene fra den landsdekkende kartleggingen behandles av et samarbeidsutvalg bestående av representanter fra ledergruppa i KSF, representanter fra regionledelsen, direktøren ved KRUS, NFF, KY, Akademikerne, (Unio) og SHVO. (Ikke nedsatt) Arbeidsgruppa skal komme med forslag til mandat til KSF for fase 2. Utkast til mandat fase 2 skal behandles av samarbeidsutvalget før det vedtas av KSF. I møte i Det sentrale Arbeidsmiljøutvalget den 23. og 24. september redegjorde KSF for sitt forslag til mandat og kartleggingsskjemaer for bemanningsanalysen. Bemanningsanalysen i Kriminalomsorgen var nå også politisk besluttet og vil bli omtalt i Prop. 1S ( ). KSF foreslo at analysen løftes ut av SAK, og opplyste at det skulle nedsettes et partssammensatt samarbeidsutvalg for oppfølging av St.meld. nr 37 ( ), «Straff som virker», og videre behandling av bla bemanningsanalyseprosessen. SAK gjennomgikk mandatet og kartleggingsskjemaene og kom med noen endringsforslag. Organisasjonene mente at bemanningsanalysen også må beskrive bemanning i Kriminalomsorgen nå. KSF var enig, og en vurdering av fremtidig bemanningsbehov ville komme i en senere fase av bemanningsanalysen. Denne vurderingen måtte sees i forhold til nåsituasjonen og i forhold til de fremtidige konsekvenser av Stortingsmelding nr. 37. Dette sett i forhold til nåtid og fremtid. Sak fattet følgende vedtak: «Kartlegging skal gjennomføres som foreslått i KSFs forslag til plan med noen endringer av steder der pilot undersøkelsen skal gjennomføres og med noen justeringer i kartleggingsskjemaene. I første fase gjennomføres en landsdekkende kartlegging av nåsituasjonen (faktabasert) Oppfølgingen av kartleggingen og det videre arbeidet organiseres som foreslått i mandatet. Det skal 17

19 ut arbeides et nytt mandat for senere fase (analysedelen). SAK gis løpende informasjon om fremdrift, foreløpige forslag til konklusjoner, og skal behandle mandater samt eventuelle arbeidsmiljømessige konsekvenser.» Bemanningen ved Gjøvik fengsel I brev datert 7. sep fra NFF foreningen ved Gjøvik fengsel gis en beskrivelse av bemanningssituasjonen i fengselet. Det står bl.a.: «Vår bemanning vil på sikt skape frustrasjon og slitne tjenestemenn. Vi har allerede sett tendensen, da sett i forhold til sykefravær». AU mente at brevet fra tillitsvalgte ved Gjøvik ga en god og realistisk beskrivelse av forholdene i Gjøvik fengsel Bemanningssituasjonen ved Arendal fengsel, avdeling Evjemoen Forbundet mottok kopi av brev fra de tillitsvalgte og hovedvernombudet i Arendal fengsel, stilet til justisministeren og fylkesordfører. Brevet var åpent, dvs deler av brevet er gjengitt i media. Brevet gir en grundig og god beskrivelse av forholdene som har oppstått ved avd Evje som en følge av manglende bemanning. Forholdene for innsatte og arbeidsmiljøet for ansatte er ikke tilfredsstillende. AU ba administrasjonen arbeide videre med ressurssituasjonen. AU støttet de ansattes representanter i deres beskrivelse og så det som helt nødvendig å styrke fengselet bemanningsmessig. Forbundslederen besøkte Evje fengsel i september Forsterkning av bemanning i Sandeid fengsel grunnet endret fangebefolkning. NFF sørvest mottok den 22. oktober 2009 brev fra Sandeid fengselsforening. De ba om å få legge følgende uttalelse til budsjettforslag for «Sandeid fengsel er en åpen anstalt som ble opprettet i 1985 for å ta i mot domfelte med dommer inntil 3 mnd. Med tiden har dette endret seg og Sandeid tar i dag i mot mange langtidsdømte. Disse domfelte har først sonet i lukket anstalt og deretter blitt overført til Sandeid fengsel på slutten av soningen. Innsatte med lange dommer, store sosiale problemer og lite utviklet sosialt nettverk fører til betydelig merarbeid for ansatte både når det gjelder rehabilitering og sikkerhet. Det er også et politisk mål at ingen innsatte skal løslates direkte fra lukket anstalt, samt at terskelen for å sone i åpen anstalt er betraktelig senket. Vi mener at sikkerheten for ansatte og innsatte ikke er på det nivå som den var tidligere. I følge turnusplanen i Sandeid skal det være 3 på jobb i sikkerheten, men en minimumsbemanning på 2. Sandeid fengsel har plass til 88 innsatte. Når man er to ansatte på jobb må man prioritere gjøremål. Det blir vanskelig å jobbe med kontaktbetjentarbeid og sikkerhetsmessig mener vi det er uforsvarlig med en slik bemanning. Vi ber om at det utarbeides en sikkerhets- og bemanningsanalyse for Sandeid fengsel, som viser de økte utfordringene fengselet står overfor grunnet endringen i typer domfelte og soningsinnhold.» Prosjektet elektronisk kontroll bemanningssituasjonen i EK i Vestfold Forbundet mottok følgende brev fra tillitsvalgte ved Vestfold friomsorgskontor: «Vestfold Friomsorgsforening ønsker med dette brev å be sentralstyret om bistand i forhold til EK Vestfolds bemanningssituasjon og ressurser generelt. Bakgrunn: Vestfold friomsorgskontor startet med elektronisk kontroll som første fylke 1. september Det ble tilsatt 8 konsulenter i full stilling, samt teamleder i full stilling. EK Vestfold har døgnkontinuerlig drift som innebærer en tredelt 8 ukers turnus jevnt fordelt med dag, kveld og nattevakter. Videre innebærer det arbeid i 3 helger på 8 uker, altså annenhver og tredjehver helg. Helt fra starten har Vestfold Friomsorgsforening utrykt bekymring i forhold til bemanningssituasjon. Dette er utrykt tydelig til ledelsen ved friomsorgen, til regionsstyret NFF og til prosjekteier KSF. Det ble høsten 2008 fremmet krav om 3 nye stillinger til EK Vestfold fra NFF regionstillitsvalgt og det vises til dette kravet i brev av Videre vises det til NFF sine innspill i budsjettdrøftinger for 2009 på regionalt nivå. Bekymringen vår dreier seg om følgende forhold: 1. Våre medlemmer utsettes for et betydelig arbeidspress for å kunne utføre et forsvarlig arbeide som 18

20 tilfredsstiller prosjektets faglige krav og sikkerhetsmessige krav synlig i lov, forskrift og retningslinjer. 2. Kriminalomsorgen region sør gir i sitt tildelingsbrev for budsjett 2009 et målkrav på 7500 døgn med Elektronisk kontroll. Dette innebærer et beleggkrav på 20.5 domfelte som til enhver tid soner EK i Vestfold. Vestfold friomsorgsforening vil med dette få utrykke at det er totalt urealistisk å kunne nå dette måltallet, uten at det vil gå ut over helheten i prosjektet og ansattes allerede hardt pressede arbeidssituasjon. 3. Fra dag 1 i prosjektet er det uttrykt behov for flere stillinger. Vi har valgt å være tålmodige, da det er satt fokus på at dette er et prosjekt og at det i prosjektperioden skal synliggjøres nettopp de ressursbehov som prosjektet avslører. For 2009 er EK Vestfold tilført ekstra til å ansette fast avløser. Det er lagt inn som føring fra region sør at denne avløseren ikke skal gå inn i ordinær turnus, men er ment for å dekke opp driftsmessige og vikarmessige behov. Det totale budsjettet for EK Vestfold er ennå ikke helt klart men ut i fra det vi vet så er det også store utfordringer knyttet til øvrig drift av EK som for eksempel biler, vikarer, faglig veiledning m.m. Dette innebærer at den forventning våre medlemmer har hatt knyttet til nye ressurser, slik at vi får en 9 ukers turnus ikke blir realisert. Vi mener det er et edruelig krav å kunne jobbe tredje hver helg i turnus. Ut ifra det vi kjenner til så er dette en normal norm i Kriminalomsorgen. Det kan også synes som om at prosjektet elektronisk kontroll ikke har en god nok forankring i vårt regionale ledd utover ordinær tildeling og saksbehandling for vedtak i regionen. Vi viser da særlig til forholdet mellom målkrav, budsjettrammer og de saker som behandles i nasjonal prosjektgruppe. Det er derfor vår anbefaling at prosjekteier KSF forankrer ennå tydeligere det regionale ledd i prosjektet, da de etter vår oppfattning har en svært sentral rolle jamfør budsjett-tildeling, saksbehandling osv. 4. Når man tilsetter en avløser i 100 % stilling fast så oppleves det selvfølgelig som en ressurs men det løser allikevel ikke våre utfordringer. En ting er retten til tredje hver helg. En annen ting er at det til en slik stilling ligger bestemmelser om forutsigbarhet og frister for når en skal jobbe. Fristen er til enhver tid 14 dager. Derfor løser dette ikke fullt ut det daglige vikarbehov som også eksisterer. 5. Vi mener EK Vestfold er i en særstilling sammenlignet med de andre regionene. Dette begrunnes med at vi har døgnkontinuerlig drift. Vi har ansvaret for hele landet på natten, samt etter kl 17 på helgedager. Vi mener derfor at det foreligger en klar uforholdsmessighet i det faktum at EK Vestfold, som dekker natten ikke har økte ressurser utover 1 avløser til dette. Sammenligner vi oss med for eksempel Hedmark og Oslo så har de like mange ansatte uten å måtte dekke opp natten. Selve natt tjenesten innebærer i seg selv ca 2 1/2 årsverk. Når vi da tar utgangspunkt i de forventninger og krav som ligger til oss, så blir denne uforholdsmessigheten veldig synlig. 6. I Stortingsmeldingen «straff som virker» benevnes elektronisk kontroll særlig. Dette ut i fra et ønske om å etablere en ny straffegjennomføringsform med fokus på innhold kombinert med kontroll. For å kunne oppfylle de forventninger og krav så er ressursene for små. For å eksemplifisere dette så innebærer et måltall på 20.5 følgende: Det skal gjennomføres 2 pliktige oppmøter pr domfelt pr uke. Dette innebærer totalt 40 treffpunkter Det skal gjennomføres uanmeldte kontroller i hjemmet jevnlig. Et anslag på et besøk pr uke i hjemmet betyr 20 besøk. Det skal gjennomføres uanmeldte kontroller på domfeltes sysselsetting også det med ett pr uke altså 20 stk. I tillegg skal det sikres å opprettholde måltallet gjennom egnethetsvurderinger, innstillinger til region, hjemmebesøk og bistand til å ordne akseptabel sysselsetting. Når vi i tillegg ser en tendens til at flere og flere domfelte sliter med sammensatte problemer, så ønsker man å tilrettelegge for et faglig godt innhold for den enkelte ut i fra nettopp de forventninger som ligger til EK prosjektet og nevnte stortingsmelding. Vestfold friomsorgsforening er derfor bekymret for at det på sikt ikke lar seg gjøre å ha fokus på kvalitet i EK, men kun kvantitet i forhold til nevnte måltall. 19

Årsmelding 2008. www.lomedia.no. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2008. www.lomedia.no. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2008 www.lomedia.no www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2008 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2 Norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...7 2.1

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2010 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...7 2.1 Egen organisasjon...7 2.1.1 Foreninger...7 2.1.2

Detaljer

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09 Årsmelding 2007 www.fengselogfriomsorg.no LO Media 09.09 Årsmelding 2007 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)...7

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2011 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...10 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...10 2.1 Egen organisasjon...10 2.1.1 Foreninger...10

Detaljer

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07 www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING......................... 8 2. NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGSFORBUND

Detaljer

Samme problemstilling er også gjeldende overfor delgjennomføring på EK.

Samme problemstilling er også gjeldende overfor delgjennomføring på EK. 2011/06281 41-7-2013/AAa 25.2.2013 Høring- veien ut Forbundet har hatt høringen ut til behandling i organisasjonen. Innledningsvis vil vi komme med en del generelle betraktninger. Det er flere tilbakemeldinger

Detaljer

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5 Årsmelding NFF 2012 . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning....5 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund....5 2.1 Forbundskontoret... 5 2.2 Regionavdelingene... 5 2.3 Lokalforeningene... 5 2.4 Møter, forbundsstyret,

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Opplysningsvirksomheten

Opplysningsvirksomheten Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.A Opplysningsvirksomheten NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

Se sagspapirer - tryk her. Protokoll. fra representantskapsmøtet. Nordiske Fengselsfunksjonærers Union. Reykjavik

Se sagspapirer - tryk her. Protokoll. fra representantskapsmøtet. Nordiske Fengselsfunksjonærers Union. Reykjavik Se sagspapirer - tryk her Protokoll fra representantskapsmøtet Nordiske Fengselsfunksjonærers Union Reykjavik 5. juni 2004 Innholdsfortegnelse: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Regnskap 2001-2003 4. Beretning

Detaljer

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012 PROTOKOLL SENTRALSTYRET 7.-9-. september 2012 Sted: Thon Hotell, Åsgårdstrand Tid: Fredag 7. september kl. 13:00 til 18:00 Lørdag 8. september kl. 10:00 til 16:00 (møte med regionens fylkesledere og lokallag)

Detaljer

Årsrapport 2006. for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK)

Årsrapport 2006. for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK) Årsrapport 2006 for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK) Forord Det sentrale arbeidsmiljøutvalget for kriminalomsorgen (SAK) består av 6 medlemmer, 3 fra arbeidsgiversiden og 3 fra

Detaljer

PRINSIPPROGRAM FOR KRIMINALOMSORGENS YRKESFORBUND LANDSMØTEPERIODEN 2011-2015

PRINSIPPROGRAM FOR KRIMINALOMSORGENS YRKESFORBUND LANDSMØTEPERIODEN 2011-2015 PRINSIPPROGRAM FOR KRIMINALOMSORGENS YRKESFORBUND LANDSMØTEPERIODEN 2011-2015 1. INNLEDNING Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) er direkte tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Sektor Stat (YS-S)

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Rapport om aktiviteter 2015 Bakgrunnen for landsforeningens søknad om

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Retningslinjer for kriminalomsorgens arbeid med framtidsplanlegging

Retningslinjer for kriminalomsorgens arbeid med framtidsplanlegging Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Rundskriv R egiondirektøren Direktøren for KRUS Direktøren for KITT Anstaltledere Kontorsjefen i friomsorgen Nr.: Vår ref: Dato: KSF 1/2002 97/10451 D ViE/mha 03.06.2002

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015

KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015 LM-7 KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015 Kontrollkomiteens arbeid Kontrollkomitéen for Norges Unge Venstre for perioden 2014-2015 ble valgt på det 75. ordinære landsmøtet i Larvik 25.-26. oktober 2014, og har

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/8094-6 403 DRAMMEN 09.10.2008 PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst og Halden kommune om bosetting ved løslatelse

Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst og Halden kommune om bosetting ved løslatelse Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst og Halden kommune om bosetting ved løslatelse 1 Formålet med avtalen Formålet med avtalen er å sikre egnete tiltak som et ledd i en bosettingsplan ved

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

Nordiske. Fengselsfunksjonærers. Union VEDTEKTER. Revidert på representantskapsmøte. 22. september i Ålesund

Nordiske. Fengselsfunksjonærers. Union VEDTEKTER. Revidert på representantskapsmøte. 22. september i Ålesund Nordiske Fengselsfunksjonærers Union VEDTEKTER Revidert på representantskapsmøte 22. september i Ålesund INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Organisasjonsområde 2 Formål 3 Unionens hedersmerke 4 Arbeidsutvalget 5 Sekretariatet

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Evaluering av oppgavefordelingen i kriminalomsorgen

Evaluering av oppgavefordelingen i kriminalomsorgen Evaluering av oppgavefordelingen i kriminalomsorgen Forslag til tiltak Utredning fra arbeidsgruppe oppnevnt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning februar 2010 Avgitt juni 2011 Oppdatert til 16.06.

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 1 MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene

Detaljer

KR 42/16 Oslo, oktober 2016

KR 42/16 Oslo, oktober 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 42/16 Oslo, 5. 7. oktober 2016 Referanser: KM 13/14, KM 19/16, KR 09/16, AGU 1/15, AGU 10/16 og AGU 13/16 Arkivsak: 16/349-5 (16/30047) Saksdokumenter: Mandat Arbeidsgiverutvalget

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Arne Stenberg Heidi Johnsen Randi Gunsteinsen Petter Brynhildsen

Arne Stenberg Heidi Johnsen Randi Gunsteinsen Petter Brynhildsen Arne Stenberg Heidi Johnsen Randi Gunsteinsen Petter Brynhildsen 1. Innledning. Prosjektoppgaven er en del av fase 3 opplæringen i Fagforbundet. Medlemmene av prosjektet ble sammensatt av kurslederne og

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1 Utkast pr 20.8.14 Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten Denne avtalen er inngått mellom Politidirektoratet (POD), Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Parat, Politijuristene og Norsk

Detaljer

ELS- OG F. Dagsorden punkt 5. Vedtekter. v d. f s

ELS- OG F. Dagsorden punkt 5. Vedtekter. v d. f s NORSK FE N F MSORGS RIO ELS- OG F NGS F FORBUND Dagsorden punkt 5 t e h g g try t e t i l a v k d l o mh Vedtekter t e h g i d r e ti et trov t e t i l a v p k a k s s e p l l a e f k s N FF www.fe ngselogfriomso

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

RETNINGSLINJER TIL VEDTEKTENE Vedtatt av landsmøtet i 2006

RETNINGSLINJER TIL VEDTEKTENE Vedtatt av landsmøtet i 2006 RETNINGSLINJER TIL VEDTEKTENE Vedtatt av landsmøtet i 2006 Sist endret etter vedtak i forbundsstyret februar 2010 "Retningslinjer til vedtektene" er utfyllende til vedtektene. Disse skal være et hjelpemiddel

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Nytt fra Kriminalomsorgen Arbeidsdriftstrategi BRIK Kvinnesoningsrapporten KVU standardisering Nederland

Nytt fra Kriminalomsorgen Arbeidsdriftstrategi BRIK Kvinnesoningsrapporten KVU standardisering Nederland Nytt fra Kriminalomsorgen Arbeidsdriftstrategi BRIK Kvinnesoningsrapporten KVU standardisering Nederland Avdelingsdirektør Heidi Bottolfs Opplæring innen kriminalomsorgen. Samling for skoleeiere og ledere

Detaljer

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET STAFO SAMFUNNSSIKKERHET REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET RIGA 28. 30.MARS 2011 Til medlemmer av representantskapet i STAFO samfunnssikkerhet Innkalling til STAFO samfunnssikkerhets representantskapsmøte

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

BJØRGVIN FENGSEL UNGDOMSENHETEN SIN OPPFØLGING AV SIVILOMBUDSMANNENS RAPPORT ETTER BESØK DEN 11. FEBRUAR OG 22. APRIL 2015

BJØRGVIN FENGSEL UNGDOMSENHETEN SIN OPPFØLGING AV SIVILOMBUDSMANNENS RAPPORT ETTER BESØK DEN 11. FEBRUAR OG 22. APRIL 2015 Kriminalomsorgen Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten Sivilombudsmannen PB 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref: Vår ref: Dato: 2015/93 201500989-4 30.09.2015 BJØRGVIN FENGSEL UNGDOMSENHETEN SIN OPPFØLGING AV SIVILOMBUDSMANNENS

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN. Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013

TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN. Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013 TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN tundskriv Politidirektoratet Kriminalomsorgsdirektoratet Riksadvokaten Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013 Retningslinjer for dekning av utgifter

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 01. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 01. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 01. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red./info-ansvarlig: Mona Enge Ole Skår Brit Karin Ø. Pladsen Bjørg

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\00 Vedtekter og programmer\egne vedtekter\mfo Kontingentreglement 110101.docx Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Avtale av AVTALE OM MEDBESTEMMELSE I FORBINDELSE MED SAMMENSLÅING AV HELSE ØST RHF OG HELSE SØR RHF OG ETABLERING AV HELSE SØR-ØST RHF

Avtale av AVTALE OM MEDBESTEMMELSE I FORBINDELSE MED SAMMENSLÅING AV HELSE ØST RHF OG HELSE SØR RHF OG ETABLERING AV HELSE SØR-ØST RHF 1 Avtale av 16.02.2007 AVTALE OM MEDBESTEMMELSE I FORBINDELSE MED SAMMENSLÅING AV HELSE ØST RHF OG HELSE SØR RHF OG ETABLERING AV HELSE SØR-ØST RHF Del I - Omfang 1. Bakgrunn Avtalen er inngått med grunnlag

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe Vedtekter for nymusikks komponistgruppe (oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nymusikk 28.04.2016) 1. Formål nymusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

OMSTILLINGSAVTALE FOR HØGSKOLEN I ØSTFOLD

OMSTILLINGSAVTALE FOR HØGSKOLEN I ØSTFOLD HØGSKOLEN I ØSTFOLD Høgskolen i Østfold OMSTILLINGSAVTALE FOR HØGSKOLEN I ØSTFOLD 1 OM AVTALEN Denne avtale er inngått mellom Høgskolen i Østfold og hovedorganisasjonene ved høgskolen: LO, YS, Akademikerne

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

Dagens situasjon veien videre for rusmestringsenhetene

Dagens situasjon veien videre for rusmestringsenhetene Dagens situasjon veien videre for rusmestringsenhetene seniorrådgiver Anne Dahl Justisdepartementet Rusmestringskonferansen Gardemoen 26.oktober 2011 Bakgrunn for etableringen Levekår blant innsatte G8

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus TILPASNINGSAVTALE. til. Hovedavtalen i Staten. Inngått

Fylkesmannen i Oslo og Akershus TILPASNINGSAVTALE. til. Hovedavtalen i Staten. Inngått Fylkesmannen i Oslo og Akershus TILPASNINGSAVTALE til Hovedavtalen i Staten Inngått 28.11.1994 Revidert og godkjent av SAMU 30. august 2010 Innhold: Forord 3 1 Formål og intensjoner 3 Kap 1 Virkeområde

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Monica Lysebo Arkiv: 020 &35 Arkivsaksnr.: 16/4892-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Monica Lysebo Arkiv: 020 &35 Arkivsaksnr.: 16/4892-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Monica Lysebo Arkiv: 020 &35 Arkivsaksnr.: 16/4892-1 Nordre Follo kommune - foreløpig organisering av arbeidet Vedlegg: Forslag til foreløpig organisering datert 22.12.16 Referat

Detaljer

Protokoll 04/12. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg, Hilde Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Tonje Granmo

Protokoll 04/12. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg, Hilde Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Tonje Granmo Protokoll 04/12 Tid: Fredag 4. mai 2012, kl. 17:00-19:30 Lørdag 5. mai 2012, kl. 09:00-14:30 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Rica Ishavshotell, Tromsø Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg,

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 1 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Hovedmål Unio er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon med følgende hovedmål: å bedre medlemmenes

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012 Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Tina Gullsvåg, nestleder Distriktsråd Ungdom Inge Sneberg,

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Program for folkehelsearbeid i kommunene - felles søknad om å bli programfylke fra Aust-Agder og Vest-Agder

Program for folkehelsearbeid i kommunene - felles søknad om å bli programfylke fra Aust-Agder og Vest-Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/2195-1 Saksbehandler Hege Solli Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 18.04.2017 Fylkestinget 25.04.2017 Program for folkehelsearbeid i kommunene - felles søknad

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

STYREMØTEREFERAT. Forbundsstyret anmoder partene om å komme til enighet i saken iht. tidligere telefonsamtaler med medlemmer av FS.

STYREMØTEREFERAT. Forbundsstyret anmoder partene om å komme til enighet i saken iht. tidligere telefonsamtaler med medlemmer av FS. STYREMØTEREFERAT DATO: 30.11. 1.12.07 STED: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen DELTAGERE: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Arild

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Velkommen til. tariffkonferanse og. nettverkssamling. Scandic Nidelven, Trondheim

Velkommen til. tariffkonferanse og. nettverkssamling. Scandic Nidelven, Trondheim Velkommen til tariffkonferanse og nettverkssamling Scandic Nidelven, Trondheim 3.-4.5.2017 Målene med nettverkssamlingen Informere om landsforeningen Bygge nettverk mellom deltakerne, og opprettholde dialogen

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter.

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter. Vedtekter 1 Navn... 2 2 Definisjon... 2 3 Formål... 2 4 Medlemskap... 2 5 Organisasjon... 2 6 Kongress... 2 7 Ekstraordinær kongress... 3 8 Hovedstyret... 4 9 Sektorene... 5 10 Kontrollutvalg... 5 11 Sekretariatet...

Detaljer

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram N F F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND 1 Dagsorden punkt 7 Forslag til NFFs Handlingsprogram for perioden 2014-2018 Sentralstyrets innstilling Innhold

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

KR 24/16 Asker, juni 2016

KR 24/16 Asker, juni 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 24/16 Asker, 7.-8. juni 2016 Referanser: KM 13/14, 19/16, KR 09/16 og AGU 1/15 Arkivsak: 16/349-4 JRF (16/18305) Saksdokumenter: Mandat for Arbeidsgiverutvalget Sammendrag

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE 79/16 16/8631 ØKONOMISK OVERSIKT PR OKTOBER /16 16/8632 LO KONGRESSEN VALG AV REPRESENTANTER

PROTOKOLL SAKLISTE 79/16 16/8631 ØKONOMISK OVERSIKT PR OKTOBER /16 16/8632 LO KONGRESSEN VALG AV REPRESENTANTER PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 31.10.2016 Tid: 13:30-17:30 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

4. Medlemmer som slutter i kriminalomsorgen, kan etter søknad stå tilsluttet forbundet i 1 år etter sluttdato.

4. Medlemmer som slutter i kriminalomsorgen, kan etter søknad stå tilsluttet forbundet i 1 år etter sluttdato. Forbundets vedtekter 1 Forbundets formål Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk uavhengig organisasjon tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge og LO Stat. Forbundets formål er å samle

Detaljer

RUSMESTRINGSENHETEN I HALDEN FENGSEL Møte mellom helsetjenesten og kriminalomsorgen

RUSMESTRINGSENHETEN I HALDEN FENGSEL Møte mellom helsetjenesten og kriminalomsorgen RUSMESTRINGSENHETEN I HALDEN FENGSEL Møte mellom helsetjenesten og kriminalomsorgen HALDEN FENGSEL BESTILLINGEN Tildelingsbrevet for 2010 Region øst er tildelt 145,5 mill. kroner til drift av Halden fengsel

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud LM-sak 7-11 Innledning Landsmøtet 2009 vedtok i LM-sak 14-09 at hovedstyret skulle utrede foreningens EVUtilbud. Landsmøtet nedsatte i samme sak en arbeidsgruppe som skulle utrede foreningens EVU- tilbud

Detaljer