Birkenes kommune Økonomikontor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Birkenes kommune Økonomikontor"

Transkript

1 Birkenes kommune Økonomikontor Gro Anita Trøan Rådmann Pb BIRKELAND Dok. ref. Dato: 14/689-6, jp Saksbehandler: LIDA Driftsrapportering mai Oppsummering pr. mai Totalt for kommunen viser regnskapet for mai positivt avvik på kr 7,1 mill. sammenlignet med budsjett. Hittil i viser regnskapet et negatvt avvik på kr 1,2 mill. Hovedsakelig knytter dette seg til eiendomsskatt som ikke er utfakturert ennå (kr 7,4 mill.). Tabellen nedenfor viser regnskap (netto resultat) sammenlignet med budsjett for mai og akkumulert pr. mars fordelt på tjeneste/stabsområde og totalt: Årsprognose 2014 mai mai Avvik i NOK hittil i hittil i Avvik hittil i Avvik i % 2014 Det er 7 måneder igjen av et, det vil si at sprognosene fortsatt er usikre og svinger en del fra måned til måned ut fra ny informasjon. Det er ikke foretatt budjsettjusteringer vedtatt pr 1. tertial av tallene ennå, men er innarbeidet i prognosene. Innen fellesområdet (1A) rapporteres, en sprognose som er kr 0,6mill. bedre enn budsjettert Teknisk Skole og oppvekst Helse og velferd Kommunale Fellesområder Kirken Fellesområder Mer/mindreforburk Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland

2 Tjenesteområdene (1B) rapporterer følgende sprognoser pr. mai sammenlignet med budsjett: Avvik Teknisk: Kr -1,1 mill. Skole og oppvekst: Kr- 2,5 mill. Helse og velferd: Kr 0,0mill. Kommunale fellesområder Kr 0,0mill. Kirken Kr 0,0 mill. Tilbakeføring overskudd fra KLP Kr 3,0 mill. Totalt pr.mai rapporterer tjenesteområdene en sprognose med negativt avvik på kr- 0,6 mill inkludert tilbakeføring av overskudd fra KLP. Det er i juni mottatt melding fra KLP om tilbakeføring av overskudd fra 2013 til kommunene. For Birkenes kommune er det en tilbakeføring på kr 3 mill. Foreløpige prognoser gjeldende løpende pensjonskostnader ser positive ut i ets første 5 måneder. Estimatene svinger imidlertid og det er for tidlig å ta dette til inntekt gjeldende Totalt for kommunen rapporteres en sprognose uten avvik. Gjenstående disposisjonsfond er kr 1,1 mill. etter dekning av underskudd i 2013, gjenstående budsjettert til avsetning til driftsfond etter budsjettjusteringer pr 1. tertial er kr 1,8 mill. Dvs at kommunen i følge prognosen for mai har en liten buffer på kr 2,9 mill. Fellesområdet (1A) og de enkelte tjeneste- og stabsområdene (1B) er kommentert nærmere nedenfor. Drift fellesområdet (1A) Inntekter og utgifter innunder dette området viser hva kommunen har til fordeling til drift etter at finansposter og avsetninger er fratrukket frie disponible inntekter. Ny s prognose for fellesområdet (1A), viser at det blir kr 0,6 mill. mer å disponere enn det som er budsjettert, etter budsjettjusteringene på kr 1 mill vedtatt i 1.tertial er foretatt. Skatt og rammetilskudd Inntektsgruppen viser et positivt avvik på kr 7,8 mill. Avviket gjelder inntektsutjevningen i rammetilskuddet. Det forventes at dette vil jevne seg ut i løpet av et. Tidligere estimat utarbeidet av Telemarksforskning, og som rapportert som sprognose i rapporten for 1. tertial, med en nedjustering på kr. 0,9 mill., er oppjustert noe for mai pga tilbakeføring av midler til kommunene. Dette som følge av at kontanstøtteordningen ikke slo til som forventet. Ny prognose er en nedjustering på kr 0,7 mill. Side 2 av 12

3 Skatt på eiendom et viser et negativt avvik på 7,4 mill. Birkenes kommune har gjennomført taksering av eiendommer i 1. kvartal, men er ikke utfakturert ennå. Den var planlagt utfakturert pr mai, men det g mot begynnelsen av juli før det blir effektuert. Kapitaltilskudd handlingsplan eldreomsorg og øvrige rentekompensasjoner Forventes å bli som budsjettert. Integreringstilskudd Inntektsgruppen har et negativt avvik på kr 0,2 mill. Inntektsgruppen forventes foreløpig å bli som budsjettert på sbasis. Finansavkastning obligasjoner og aksjer Avkastningen pr. mai er på kr 1,7 mill. Dette utgjør 2,6 % hittil i. Foreløpig sprognose er kr 0,4 mill. over budsjettert. Renteinntekter av bankinnskudd Inntektsgruppen har et negtativt avvik på kr 0,3 mill., men forventes å bli som budsjettert. Renteutgifter Renteutgifter har pr. mai et negativt avvik, lavere rentenivå i markedet enn forutsatt i budsjettet gjør at sprognosen er nedjustert med kr 0,6 mill., som rapportert pr. 1.tertial. Avdrag på lån Det er innbetalt mer i avdrag enn budsjettert hittil i. Foreløpig prognose er at det blir som budsjettert. Utbytte fra Agder Energi Utbytte forventes å bli kr 8,9 mill. som vedtatt budsjettjustert pr 1. tertial. Side 3 av 12

4 Likviditet Kommunen har pr. 31. mai en likviditet på kr 56 mill. Av dette utgjør: kr 3,9 mill. skattetrekk (bundet) kr 21,4 mill. ubrukte lånemidler kr 16,2 mill. avsatt til bundne fond Tilgjengelig driftslikviditet er pr 31.mai kr 14,4 mill. Dette er bedre enn ved utgangen av april måned, og skyldes primært at utbytte fra Agder energi på kr 8,9 mill. ble utbetalt til eierne i mai. INVESTERINGER Det er budsjettert med brutto investeringer på totalt kr 40,2 mill. i 2014 (netto kr 16,2 mill.) Pr mai er det investert for totalt kr 3,5 mill. netto. I mai måned er det investert for kr 1,6 mill. I hovedsak er det boliger med tilrettelagte behov som er utgiftsført med ca kr 1,7 mill. i perioden. Andre kommentarer: Viser til rapportering 1. tertial hvor sprognose på investeringer tilsier et negativt avvik på kr 2,0 mill. Administrasjonen kommer tilbake til en løsning av det negative avviket i rapporten for 2. tertial. Det er også en svikt i salg av både kommunale boliger og næringseiendommer. Side 4 av 12

5 TJENESTEOMRÅDENE Teknisk mai mai Avvik i kroner hittil i hittil i Avvik i kroner2 Avvik i % Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter Mer/mindreforbruk Driftsoppgaver og tiltak: Avdeling plan og utvikling preges av stor arbeidsmengde, med spesielt høyt trykk på byggesak og flere utviklingsoppgaver knyttet til kommuneplanarbeidet med en relativt omfattende revisjon av samfunnsdelen. Det er pr 28.5 behandlet 101 byggesaker, mot 64 på tilsvarende tid i Det er ikke restanser på byggesaksbehandlingen, men all kapaistet g med til å holde unna de saker som kommer inn. Dette innebærer imidlertid at det er flere oppgaver innenfor byggesak som ikke i tilstrekkelig grad kan ivaretas med tilgjengelige ressurser. Dette gjedler bla a matrikkelføring, tilsyn, oppfølging av ulovligheter og generell veiledning. Det meste av dette er lovpålagte oppgaver. Det er samtidig viktig å presisere at Birkenes kommune behandler langt flere byggesaker pr sverk enn nabokommuner vi har sammenlignet oss med. For oppmåling er nå arbeidet med avslutning av midlertidige forretninger ferdig. Det gjenst 4-5 saker som mangler dokumentasjon før de avskrives. Det har også vært brukt mye tid på eiendomsskattekontoret og forberedelse for utfakturering av skatt. Dette har involvert flere av medarbeiderne på teknisk kontor. Innenfor jord og skogbruk er det også høy aktivitet. Det arbeides med stedsutvikling i form av planer og prosjekter for Strøget, Engesland og Herefoss, samt at det satses på arbeid med prosjekt Telemarksveien. Det jobbes med næringsstrategi knyttet opp mot arbeidet med utgangspunkt i Knutepunktet. Produksjon av vann og avløpshåndtering er tilfredsstillende. Det gjøres et stort arbeid med utarbeidelse av hovedplan som krever endel ressurser fra avdelingen. Videre er det flere prosjekter ifm vannbrudd og andre planlagte vedlikeholdsoppgaver som påg. Det settes også stort fokus på grunnlag for selvkostberegninger som ligger til grunn for beregning av kommunale vann og avløpsavgifter. Det utføres normalt sommervedlikehold på veger. Det er begrenset med ressurser tilgjengelig. Det prioriteres grøterensk og oppgrusing på strekninger hvor standard er for dlig og hvor det kan bli størst utfordringer ifm vintervedlikehold. Vegstandard vil ikke komme på tilfredsstillende nivå ila et. Bygg og eiendom forbereder anbudskonkurranse for vurdering av utsetting av renholstjenesten rett over sommeren.videre er det god fremdrift for innlegging i FDV sytemet Plania. Det gjøres et stort arbeid med ENØK knyttet til et fellesprosjekt i Knutepunktet. Det gjøres en del løpende vedlikehold, men tilgjengelige ressurser begrenser arbeidet til det som er Side 5 av 12

6 helt prekært at utføres. Vedlikeholdsarbeidet utføres primært av egne ressurser. Det jobbes også med tiltak og bedre kontroll av strømforbruket. Teknisk har sendt ut et skriv med tips til strømsparing til alle avdelinger i kommunen i et forsøk på å bevisstgjøre de ansatte i forhold til strømforbruk. Dette er at arbeid vi vil forsette med. N det gjelder klima/ utetemperatur så var vinteren mildere i 2014, som også gir virkning for strømforbruket. Videre har strømprisene vært noe høyere i Dette medfører reduksjon i den reelle besparelsen av redusert forbruk. Personal: Årsverk budsjett 2014 Årsverk stillingshjemler Faktisk bruk stillingshjemler 40,23 42,96 39,70 3,05 3,25 3,08 Rad 1 er fellesområdet teknisk Rad 2 kultur. Økningen i hjemler fra budsjett skyldes at renholdre fra sykehjemmet er overført til teknisk. Området har fått noen reduksjoner i faktisk bruk av stillingshjmeler bla a med oppsigelser av deler av stillinger på renhold, samt et par permisjoner. Det er også enklete vakanser, eksempelvis avdelingsleder vei vann og avløp. Arbeidet som gjøres med kartlegging av renholdstjenster vil gi et grunnlag for gjennomgang av behov for hjemler på de ulike stedene. Økonomi: Hovedtrekket er at personalkostnader ligger på eller noe under budsjett på de ulike ansvarene. Til nå i tilsvarer underforbruk omtrent pålagte innsparinger på lønnsutgifter. Besparelsene kommer delvis på stillinger som er vakante. Det forventes at det arbeidet som gjøres utover et vil gi flere reduksjoner i lønnsutgifter som er permanente. Totalforbruk pr mai er i følge regnskapet høyere enn budsjetterte tall. Mye av dettes skyldes periodisering. Bla a på kalk er det påløpt store utgifter. Dette vil dekkes gjennom overføringer fra staten som utbetales en gang i slutten av et. De reelle avvikene på budsjett gjelder for brøyting. Her er det et merforbruk til nå i på 600. Avviket gjelder for det totale brøytebudsjettet satt av for hele et. Denne budsjettposten må forventes å bli ytterligere overskredet i siste del av et med en normal vinter. Det er ikke realistisk å bruke avsatte vedlikeholdsmidler til å dekke dette avviket sett i lys av de kritiske behov for tiltak på vegene som er beskrevet over. Utgifter til strøm er høyere enn budsjettet. Det er over vist et bedtydelig redusert forbruk sammenlignet med tilsvarende periode i En del avviket på strømutgifter er knyttet til kostnader som skal viderefaktureres eks til kirken. Videre er regnskapet belastet med kostander for forbruk i Det reelle merforbruket ift budsjett er i underkant av 200. Tross stadig nye tiltak er det sannsynlig at avviket i utgiter til strøm sett mot budsjett vil øke utover et. Gebyrinntekter plan og bygg er pr mai noe over budsjett, noe som skyldes vesentlig høyere antall byggesaker enn tidligere. Hvis aktivitetsnivået fortsetter vil det det kunne bli noe høyere inntekter enn budsjett Side 6 av 12

7 Skole og oppvekst mai mai Avvik i kroner hittil i hittil i Avvik i kroner2 Avvik i % Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter Mer/mindreforbruk Driftsoppgaver og tiltak: Det er ikke skjedd store endringer siden sist, men handlingsplaner for barnehage og skole er vedatt i kommunestyret. Dette er en viktig milepæl, og setter klar kurs for arbeidet i ene fremover. Det forventes over tid videre kvalitetsutvikling i alle ledd på grunn av dette. Videre har kommunestyret fattet et prinsippvedtak om å gå videre med felles barnevernstjeneste i Lillesand og Birkenes. I skolene er det fortsatt ikke helt avklart med alle forhold knyttet til tilpasset opplæring ( TPO ), og mulighetene til å redusere spesialundervisning. Vi vet at kvaliteten må blir bedre, og vi vet at ppt tilr mer i retning av intensivundervisning. Det tar derimot fortsatt tid, slik det ser ut nå, mht. ressursbruk i skolen. Personal: Bemanningsbehovet er ikke vesentlig endret, men det er fortsatt behov for hjemmelsrydning flere steder. Viktige lederansettelser er nå foretatt slik at vi føler oss trygge på god drift ved enhetene. Det er ikke tilsatt ny rektor ved kulturskolen ennå, slik at den usikkerheten henger over oss. De siste justeringer basert på spesialpedagogiske behov må fortsatt gjøres. Det er i skrivende stund ikke avklart hva som er resultatet av urastemming i Utdanningsforbundet, og hvilke konsekvenser det eventuelt f for Birkenes kommune. Dersom utfallet blir slik som meklingsforslaget legger opp til vil det på litt sikt medføre ganske vesentlige investeringsbehov mht arbeidsplasser uten at det foreløpig kan tall festes. Årsverk budsjett 2014 Årsverk stillingshjemler Faktisk bruk stillingshjemler 151,2 154,7 149,3 Faktisk stillingsbruk er høyere enn det som fremkommer her. Økonomi: Bildet endrer seg faktisk nesten daglig, og spesielt på denne tiden så skjer det en del endringer. Fakturaer fra andre kommuner kommer inn og gir et oppdatert bilde, samtidig som det også endrer seg mht bruker på Langemyr og deres behov. Det vil si at noen kostnader ser ut til å gå ned, mens noen øker på. Det positve bildet er først og fremst knytta til barn i andre kommuner og barnevern, mens Voksenopplæring og Valstrand ikke har styrket seg i løpet av siste periode. Skysstvisten med Kristiansand er sendt til Utdanningsdirektoratet for vurdering. Side 7 av 12

8 Totalt sett våger admini derfor ikke å gi noen mer positiv prognose enn i tertialrapporten. Dvs at totalbildet er et overforbruk på ca 4,5 mill, men det kommer et fratrekk fra dette basert på kommunestyrets vedtak vedr tertialrapporten. Det må gjøres nødvendige budsjettreguleringer/overføringer pga opprettelse av Ressurssenteret fra 1. august. Noe av dette er en ren teknisk overføring til ny enhet, og noe er splitting av budsjettposter mellom skole og oppvekst og ressurssenteret. Side 8 av 12

9 Helse og velferd mai mai Avvik i kroner hittil i hittil i Avvik i kroner2 Avvik i % Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter Mer/mindreforbruk Måloppnåelse og utførte oppgaver Tjenesteområdet hadde som mål å kunne ferdigstille første del av omstillingsprosessen innen Arbeidet viste seg å være for omfattende til at dette lot seg gjøre. Ny turnus på sykehjemmet og i hjemmesykepleien vil igangsettes i månedsskiftet september/oktober. Driftsendringer i serviceleilighetene er igangsatt. Det tidligere alarmanlegget er omgjort til trygghetsalarmer. Så langt ser dette ut til å fungere tilfredsstillende. På sykehjemmet blir det laget turnus for fire avdelinger, mot seks i dag. Det er kommet klart frem hvem ansatte som er overtallige. Disse har vært inne til kartleggingssamtaler og har nå fått skriftlig tilbud i f.t. andre stillinger. Noen blir på sykehjemmet, andre g til andre avdelinger. Det er gledelig at alle f et jobbtilbud. Dette har vært en omfattende prosess for alle, særlig for de ansatte. I de andre avdelingene er det ingen vesentlige endringer siden forrige rapportering. Personal NAV har for 6 måneder engasjert en godt kvalifisert pensjonist til å jobbe med saker innen gjeldsrådgivning og annen økonomisk rådgivning. Sykefraværet er urovekkende høyt, og har trolig sammenheng med endringsprosessen. Sykefraværet følges tett opp i alle avdelinger. Hjemmelsutvikling Årsverk budsjett 2014 Årsverk stillings-hjemler Faktisk bruk stillings-hjemler 107,41 104,85 94,22 Økonomi Vakante stillinger holdes fremdeles ledige i den grad det er mulig. Side 9 av 12

10 Sykehjem og Åpen tjeneste har store utfordringer med å rekruttere sykepleiere- og ferievikarer generelt. Det var ikke lagt opp til å gi egne ansatte bonusordninger utover syke- og vernepleiere med bindingstid på 8 uker. For å komme i mål med en forsvarlig ferieavvikling tilbys nå de fast ansatte, som tar ekstra vakter på lørdag- og søndager, kr 120 ekstra i tillegg pr time.(for utført arbeid) Sykehjemmet har i en periode solgt en sykehjemsplass til en annen kommune. Dette gir en ekstra inntekt på i overkant av NAV fastholder at forbruket er økende, men allikevel innenfor rammen. Sykehjemmet og hjemmetjenesten er avhengig av og lykkes med planlagt omstilling for å kunne overholde sine rammer. Dette blir utfordrende da ny turnus ikke kan igangsettes før i månedsskiftet september/oktober. Ingen avdelinger melder om overforbruk utover budsjett. Side 10 av 12

11 Kommunale fellesområder mai mai Avvik i kroner Regnska p hittil i hittil i Avvik i kroner 2 Avvik i % 2014 Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter Mer/mindreforbruk Driftsoppgaver og tiltak: Som følge av den omstillingen kommunen er i, er det fortsatt høyt aktivitetsnivå i mai. Lønn-regnskap er nå overført til Struktur 1 som gikk i drift fra begynnelsen av mai.det interkommunale samarbeidet KR-IKT har også hatt oppstart fra første mai. Ellers er det ingen større endringer Personal: Det er rekruttert en arkivar i en vakant 60 % stilling på arkiv fra mai. Det vil hjelpe godt i forhold den store arbeidsmengden som har vært innen dette fagområdet første delen av et. IT avdelingen er nå overført til KT IKT, og lønn-regnskap er overført til nyopprettede Struktur 1. Til sammen ble dette en reduksjon av stillingshjemler på 5,45 sverk + lærling. Årsverk og stillingshjemler pr. 31. mai: Årsverk budsjett 2014 Årsverk stillingshjemler Faktisk bruk stillingshjemler 17,9 12,45 13,44 Økonomi: Det er fortsatt vanskelig å rapportere sprognose, men forutsatt at premieavvik blir som budsjettert, og at lønnsoppgjøret blir innenfor det som er forutsatt i budsjettet, forventes det at kommunale fellesområder vil få et negativt avvik på kr. 0,8 mill.kr. messig tenkes dette dekket inn av det som er estimert at kommunen f inn i eiendomsskatt utover det som er budsjettert. Side 11 av 12

12 Kirken mai mai Avvik i kroner hittil i hittil i Avvik i kroner2 Avvik i % Sum andre kostnader Mer/mindreforbruk Kirkens tilskudd utbetales ved behov og fordeles gjennom et. Det forutsettes at sprognose blir som budsjettert, kr 3,8 mill. Lisa Dahl Controller Mottakere: Gro Anita Trøan Kopi til: Geir Svenningsen Tom Olstad Anne Stapnes Halvor Nes Rådmann Skole- og oppvekstsjef Økonomisjef Helse- og velferdssjef Tjenestesjef for teknisk Vedlegg: Birkenes_kommune_-_Gjeldsrapport_ (5) Birkenes_kommune_-_Porteføljerapport_ (2) Side 12 av 12

13 NØKKELTALL* Lån (L) 380,1 384,2 391,1 Rentekompensasjonsordninger 41,5 Netto rentebærende gjeld 338,6 Antall lån Utestående finansielle instrumenter 96,0 96,0 96,0 Gjennomsnittlig kredittmargin i forhold til NIBOR (Estimat) 0,20 % 0,20 % 0,19 % Finansielle instrumenters andel av total gjeld 25,3 % 25,0 % 24,5 % Påløpte renter hittil i 5,1 4,1 11,6 Periodens rente 3,2 % 3,2 % 3,1 % Gjenværende løpetid til forfall (gj.snitt) 22,9 23,0 23,2 25% < Andel lån med justering av rente innenfor 12 måneder < 50% 42,6 % 42,8 % 43,9 % Finansieringsforfall innenfor 12 måneder 0,0 % 0,0 % 0,0 % Største lånegiver Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Største lånegivers andel av total gjeld 61,7 % 61,9 % 60,8 % Enkeltlån 25,3 % 25,4 % 25,0 % Ubenyttende finansieringsfullmakter (MNOK) 14,8 14,8 14,8 Eiendelenes vektede løpetid 2 < Durasjon i normalporteføljen < 5 ** 2,47 2,12 2,02 Durasjon for et enkelt instrument 5,87 5,90 6,18 Markedsverdi av gjeldsporteføljen 393,6 397,7 401,3 Urealisert gevinst (+)/tap (-) (mer-/mindreverdi) -13,5-13,5-10,2 *Tall i millioner kroner * Ekskludert Startlån og Etableringslån i Husbanken. For nøkkeltallinformasjon om disse se side 5. For nøkkeltallsinformasjon om alle lån side 6 ** I durasjonsberegningen hensyntas rentekompensasjonsordningen 2. RESULTAT Rentekostnader - periodisert (MNOK) 5,1 14,0 Rentekostnader (%) 3,2 % 3,6 % Urealisert tap/gevinst (eks påløpt renter - MNOK) 3,3 Totalt ved gjeldsforvaltningen 5,2 % 3,6 % Sammenliknet med referanseindeks Faktisk Referanse Rentekostnader eks endringer i markedsverdi 3,2 % 2,9 % Rentekostnader inklusive endringer i markedsverdi 5,2 % 3,0 % 3. HISTORISK RENTEKOSTNAD SAMMENLIGNET MED REFERANSEPORTEFØLJENS RENTE 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Faktisk - periodisert Referanse 0,0 % MARKEDSRENTER OG EGNE RENTEBETINGELSER 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % Faktisk 1,5 % NIBOR3 + gjennomsnittlig margin 1,0 % 0,5 % 0,0 % GJELD PER LÅNGIVER Långiver Utestående gjeld Antall lån % av gjeld Snittlån KLP Kommunekreditt 57,9 2 15,2 % 28,9 MNOK Kommunalbanken 234,5 5 61,7 % 46,9 MNOK Obligasjonslån 46,0 1 12,1 % 46 MNOK Husbanken 41, ,0 % 2,1 MNOK Gabler Investment Consulting AS, Kopiering av innholdet, helt eller delvis, er i henhold til lov om opphavsrett forbudt uten samtykke fra GIC AS.

14 FINANSIERINGSFORFALL 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Husbanken Kommunalbanken KLP Obligasjonslån SWAPER PER MOTPART* Motpart Nominelt beløp Markedsverdi Antall % av eks. Beløp/swap Nordea 96,0 4, % 48 Sum 96,0 4,7 2 * Positive verdier innebærer tap for kommunen, mens negative verdier tilsier gevinst for kommunen. 8. RENTEKURVENS UTVIKLING 4,5 4 3, , ,5 3 m RENTENIVÅ Basis 3 mnd 1,84 % 1,76 % 1,89 % 2,30 % 2,60 % 3,02 % Basis 3 2,12 % 2,28 % 2,51 % 2,87 % 3,21 % 3,48 % Basis 5 2,41 % 2,69 % 2,94 % 3,26 % 3,55 % 3,79 % Gabler Investment Consulting AS, Kopiering av innholdet, helt eller delvis, er i henhold til lov om opphavsrett forbudt uten samtykke fra GIC AS.

15 PROGNOSE - RENTEKOSTNADER MNOK Basis scenario 11,6 12,5 12,4 12,3 13,1 12,8 14,0 14,8 17,5 17,5 Høyt scenario 11,6 13,2 16,8 18,3 20,0 Lavt scenario 11,6 12,1 11,1 10,5 10,7 11. PROGNOSE - GJELD MNOK Gjeld ved inngang av periode 391,1 395,6 420,2 435,0 erte låneopptak 16,2 36,3 28,5 15,4 erte avdrag 11,7 11,7 13,7 17,0 Prognose gjeld per ,6 420,2 435,0 433,4 Gjelds- og rentekostnadsprognosen forutsetter at det betales avdrag i henhold til budsjett 12. PROGNOSE RENTEKOSTNAD 25, Basis scenario Høyt scenario Lavt scenario 20,0 15,0 10,0 5,0 0, GJELDSPROGNOSE Gabler Investment Consulting AS, Kopiering av innholdet, helt eller delvis, er i henhold til lov om opphavsrett forbudt uten samtykke fra GIC AS.

16 TILPASNING TIL REFERANSEPORTEFØLJEN - FORFALLSSTRUKTUR 100% 80% Referanse Faktisk portefølje 60% 40% 20% 0% < 3 mnd >= 3 mnd < 1 >= 1 < 2 >= 2 < 3 >= 3 < 4 >= 4 < 5 >= 6 < 7 >= 7 < 8 >= 8 < 9 >= 9 < 10 >= 10 < 11 >= 11 < TABELL FORFALLSSTRUKTUR > <= Virkelig Referanse Virkelig% Norm% Diff% ,8 36,3% ,3 6,4% 25,0% 95,0 17,6% ,0 28,5 12,1% 7,5% 4,6% ,0 28,5 0,0% 7,5% -7,5% ,0 28,5 0,0% 7,5% -7,5% ,5 28,5 7,8% 7,5% 0,3% ,0 28,5 0,0% 7,5% -7,5% ,5 28,5 20,9% 7,5% 13,4% ,0 28,5 0,0% 7,5% -7,5% ,6 28,5 8,8% 7,5% 1,3% ,5 28,5 7,8% 7,5% 0,3% ,0 28,5 0,0% 7,5% -7,5% Total volum: 380,1 380,1 100,0% 100,0% 0,0% 16. FORFALLSSTRUKTUR OM 3 MÅNEDER 100% 80% 60% 40% 20% Referanse Faktisk portefølje 0% < 3 mnd >= 3 mnd < 1 >= 1 < 2 >= 2 < 3 >= 3 < 4 >= 4 < 5 >= 6 < 7 >= 7 < 8 >= 8 < 9 >= 9 < 10 >= 10 < 11 >= 11 < TABELL FORFALLSSTRUKTUR I MNOK OM 3 MÅNEDER > <= Virkelig Referanse Virkelig% Norm% Diff% ,1 42,6% 95, ,0 0,0% 25,0% 17,6% ,0 28,5 12,1% 7,5% 4,6% ,0 28,5 0,0% 7,5% -7,5% ,0 28,5 0,0% 7,5% -7,5% ,5 28,5 7,8% 7,5% 0,3% ,0 28,5 0,0% 7,5% -7,5% ,5 28,5 20,9% 7,5% 13,4% ,0 28,5 0,0% 7,5% -7,5% ,6 28,5 8,8% 7,5% 1,3% ,5 28,5 7,8% 7,5% 0,3% ,0 28,5 0,0% 7,5% -7,5% Total volum: 380,1 380,1 100,0% 100,0% 0,0% Gabler Investment Consulting AS, Kopiering av innholdet, helt eller delvis, er i henhold til lov om opphavsrett forbudt uten samtykke fra GIC AS.

17 FORFALL FINANSELLE INSTRUMENTER (NESTE 3 MÅNEDER) Instrument Identitet Valuta Beløp Motpart Endelig forfall Aktivitet Fast rente i swap Fixing Dagens rentefix Forfallstidspunkt Rentebytteavtale / NOK Nordea Rentefastsettelse 3,17% 01.jul.14 1,74 % 03.jul.14 Lån NO NOK Investorer Rentefastsettelse 01.jul.14 2,10 % 03.jul.14 Rentebytteavtale / NOK Nordea Rentefastsettelse 3,66% 31.jul.14 1,79 % 03.aug.14 Lån NOK Kommunalbanken Rentefastsettelse 31.jul.14 2,19 % 04.aug.14 Lån NOK Kommunalbanken Rentefastsettelse 31.jul.14 2,19 % 04.aug LÅN I HUSBANKEN (ETABLERINGS- OG STARTLÅN) Lån (L) 36,2 36,9 Antall lån Påløpte renter hittil i 0,3 1,0 Periodens rente2,3 % 2,9 % Gjenværende løpetid til forfall (gj.snitt) 17,1 17,3 Andel lån med justering av rente innenfor 12 måneder 100,0 % 100,0 % Finansieringsforfall innenfor 12 måneder 0,2 % 0,2 % Durasjon 0,14 0,19 Markedsverdi av gjeldsporteføljen 36,2 36,9 Urealisert gevinst (+)/tap (-) (mer-/mindreverdi) -0,1 0, ,0 26 0,4 2,3 % 17,0 100,0 % 0,1 % 0,18 36,0 0, AKTIVITET HITTIL I ÅR Långiver Dato Beløp Kommentar Rente Forfall Husbanken Nedbetaling av 6 Husbanklån, i tillegg til ekstraordinært avdrag på 1 Husbanklån. Resterende minimumsavdrag for Gabler Investment Consulting AS, Kopiering av innholdet, helt eller delvis, er i henhold til lov om opphavsrett forbudt uten samtykke fra GIC AS.

18 Totalporteføljen Birkenes kommune Nøkkeltall siden start Markedsverdi (TNOK) Standardavvik - Portefølje 2,4% Tracking Error 2,1% Avkastning - Portefølje 6,1% Standardavvik - Indeks 2,2% Info. Ratio 0,21 Avkastning - Indeks 5,6% Beta 0,61 Sharpe Ratio 1,96 Differanse 0,5% Forklaringsgrad 0,32 Konsistens 61,0% Porteføljevekst siden start Porteføljens akkumulerte meravkastning siden start 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% ,0% Indeks Portefølje Portefølje S.1 Dato

19 Avkastningsoversikt I Birkenes kommune Aktivaallokering Markedsverdi Strategisk fordeling Avvik Norske Obligasjoner i NOK i % Min Normal Max i % Norske Obligasjoner , ,3 Norske Aksjer , ,3 Globale Aksjer , ,0 Pengemarked , ,2 Globale Obligasjoner , ,1 Sum ,0 100,0 Avkastning hittil i mot indeks S.2 Dato

20 Avkastningsoversikt II Birkenes kommune Avkastningsoversikt per måned Markedsverdi Månedlig avkastning, % Avkastning hittil i, % Forvaltningsoppdrag MNOK jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Hittil i Indeks Forskjell BlueBay IG Euro Agg 6,6 0,0 0,0 0,0 0,7 0,5 1,2 1,8-0,6 Danske Invest Global EM 1,4-3,3-0,8 4,6 2,2 3,0 5,7 1,7 3,9 Danske Invest Norske Aksjer 1,8-2,2 3,3 0,5 2,6 3,5 7,9 8,1-0,2 DNB Obligasjon III 11,6 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 1,0 0,8 0,2 Fondsfinans Spar 0,9 0,5 0,4 0,5 2,6 3,0 7,2 8,1-0,9 Holberg Likviditet 6,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 0,3 0,1 KLP AksjeGlobal Indeks I 4,9-0,1 0,0 0,0 0,5 2,3 2,7 2,8-0,1 KLP AksjeNorge Indeks 0,9-2,4 3,7 1,0 2,9 4,6 10,1 10,3-0,2 Lansdowne Dev. Markets 7,0 1,0 0,6-3,7-2,0 1,5-2,7 2,2-4,9 Nordea Obligasjon III 11,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6 0,9 0,7 0,2 Pimco Global IG Credit 6,7 1,3 1,2 0,2 1,0 1,7 5,4 5,4 0,0 Templeton Global Bond Fund 6,7-2,3 1,8 1,7 0,1 2,3 3,5 4,3-0,7 (Avsl) Nordea Likv Pluss 0,0 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,8 0,4 0,4 (Avsl) Nordea Obligasjon II 0,0 0,9 0,0 0,3 0,0 0,0 1,2 0,8 0,5 (Avsl) Pimco Gl Bond Fund 0,0 1,0 1,0 0,4 0,1 0,0 2,6 2,5 0,0 Totalportefølje MNOK 66,5 0,2 0,4 0,1 0,2 0,8 1,7 Totalportefølje (%) 0,3 0,6 0,1 0,4 1,3 2,6 2,9-0,3 Referanseindeks (%) 0,5 0,3 0,3 0,7 1,0 S.3 Dato

21 Porteføljeoversikt % Birkenes kommune Porteføljeoversikt i prosent Avkastning siste måned, % Avkastning hittil i, % Avkastning siden start, % Forvaltningsoppdrag Portefølje Indeks Avvik Portefølje Indeks Avvik Portefølje Indeks Avvik Startdato BlueBay IG Euro Agg 0,5 1,1-0,6 1,2 1,8-0,6 1,2 1,8-0, Danske Invest Global EM 3,0 2,9 0,2 5,7 1,7 3,9 11,0 8,8 2, Danske Invest Norske Aksjer 3,5 4,1-0,6 7,9 8,1-0,2 14,3 18,3-4, DNB Obligasjon III 0,6 0,4 0,2 1,0 0,8 0,2 1,0 0,8 0, Fondsfinans Spar 3,0 4,1-1,1 7,2 8,1-0,9 16,2 18,8-2, Holberg Likviditet 0,2 0,1 0,1 0,4 0,3 0,1 0,4 0,3 0, KLP AksjeGlobal Indeks I 2,3 2,3 0,0 2,7 2,8-0,1 3,9 4,0-0, KLP AksjeNorge Indeks 4,6 4,6 0,0 10,1 10,3-0,2 12,8 13,1-0, Lansdowne Dev. Markets 1,5-0,3 1,9-2,7 2,2-4,9 0,1 4,3-4, Nordea Obligasjon III 0,6 0,4 0,2 0,9 0,7 0,2 0,9 0,7 0, Pimco Global IG Credit 1,7 1,4 0,2 5,4 5,4 0,0 3,7 4,0-0, Templeton Global Bond Fund 2,3 1,0 1,3 3,5 4,3-0,7 4,5 3,4 1, (Avsl) Nordea Likv Pluss 0,0 0,0 0,0 0,8 0,4 0,4 2,6 1,5 1, (Avsl) Nordea Obligasjon II 0,0 0,0 0,0 1,2 0,8 0,5 4,8 1,8 3, (Avsl) Pimco Gl Bond Fund 0,0 0,0 0,0 2,6 2,5 0,0 3,2 2,8 0, Norske Obligasjoner 0,6 0,4 0,2 2,2 1,4 0,8 4,9 3,1 1, Norske Aksjer 3,7 4,6-1,0 8,0 10,3-2,3 15,9 19,1-3, Globale Aksjer 2,0 1,5 0,5 0,2 2,5-2,3 10,2 11,5-1, Pengemarked 0,2 0,1 0,1 1,1 0,6 0,6 2,5 1,5 1, Globale Obligasjoner 1,5 1,1 0,4 4,3 4,4-0,1 3,5 3,7-0, Totalt 1,3 1,0 0,2 2,6 2,9-0,3 6,1 5,6 0, S.4 Dato

Saksframlegg. Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013

Saksframlegg. Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-14851/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 29.04.2014 Saksframlegg Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 54/14

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-29216/20 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato:.09.20 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 20 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/ Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-17715/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 24.05.2013 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 69/13 Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Tertialrapport - 1. tertial 2015 - Søgne kommune

Søgne kommune. Saksframlegg. Tertialrapport - 1. tertial 2015 - Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/1032-16423/2015 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 24.04.2015 Saksframlegg Tertialrapport - 1. tertial 2015 - Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 20/15 Eldrerådet

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Vedlegg til 1. tertialrapport 2014 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Porsgrunn kommune Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag. Aktivaallokering mot strategi lange midler. Aktivaallokering mot strategi driftslikviditet.. Risikosituasjonen

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2014

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2014 Porsgrunn kommune Avkastningsrapport 1. tertial 2014 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag. Aktivaallokering mot strategi lange midler. Aktivaallokering mot strategi driftslikviditet.. Risikosituasjonen

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-27672/2012 Saksbehandler: Fred Egil Gundersen Dato: 05.09.2012 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/12

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015.

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Finansrapportering 1. tertial 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 200 2012/393 8507/2015 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 19.05.2015 Kommunestyret 27.05.2015

Detaljer

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune I samarbeid med SpareBank 1 SMN 30.4.2015 Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering... 3 1.1 Utvalgte parametre... 3 1.2 Kommunens kommentar... 3 2 Sammensetning av

Detaljer

Finansforvaltningen 3.kvartal 2013

Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 Asker kommunes finansforvaltning rapportering i henhold til finansreglementet Finansrapportering 3. kvartal 2013 Asker kommunes nye finansreglement ble vedtatt i kommunestyresak

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 58/14 Tjenesteutvalget 15.10.2014 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 58/14 Tjenesteutvalget 15.10.2014 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2014/1598-29790/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 19.09.2014 Saksframlegg Tertialrapport for 2. tertial - Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 58/14 Tjenesteutvalget

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Finansrapport 2011 Kap. Side

Finansrapport 2011 Kap. Side Finansrapport 2011 Kap. Side 1 Bakgrunn 2 2 Markedskommentarer 2 3 Risikovurderinger samlet 3 4 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 4 5 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 Finansrapport 3/2014 Side 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Finansreglementet. Side 4: Gjeld og rentesikring Side 6: Finansformuen og avkastning Side

Detaljer

Avkastningsrapport 3. tertial 2012 Søgne kommune 31.12.2011 31.12.2012 25.01.2013

Avkastningsrapport 3. tertial 2012 Søgne kommune 31.12.2011 31.12.2012 25.01.2013 Avkastningsrapport 3. tertial 20 Søgne kommune 31..2011 31..20 25.01.2013 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag... Aktivaallokering mot strategi Stressing av porteføljen.. Avkastning totalporteføljen

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett Tertialrapport, første tertial 2014

Saksframlegg. Revidert budsjett Tertialrapport, første tertial 2014 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2014/1598-16208/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 12.05.2014 Saksframlegg Revidert budsjett Tertialrapport, første tertial 2014 Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2011 Birkenes kommune 31-12-2010 31-08-2011 12-09-2011

Avkastningsrapport 2. tertial 2011 Birkenes kommune 31-12-2010 31-08-2011 12-09-2011 Avkastningsrapport 2. tertial 2011 Birkenes kommune 31-12-20 31-08-2011 12-09-2011 P. 1 Date 12.09.2011 Avkastningsrapport 2.tertial 2011 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 Aktivaallokering

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

10/40 2. tertialrapport 2010 - driftsregnskapet

10/40 2. tertialrapport 2010 - driftsregnskapet VENNESLA KOMMUNE Vedleggshefte til Plan- og økonomiutvalget Dato: 19.10.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Innkalling for Råd for funksjonshemmede

Innkalling for Råd for funksjonshemmede Birkenes kommune Møtedato: 04.05.2015 Møtested: Kommunehuset, Møtetid: 12:00-14:00 Innkalling for Råd for funksjonshemmede Orientering om aktuelle saker fra barnehage-/skole v/anne Stapnes, endring i lov

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Finansrapport 2. tertial 2015

Finansrapport 2. tertial 2015 Finansrapport 2. tertial 2015 Vedlegg til 2. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015

ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Anita Grønås SAKSMAPPE: 2015/288 ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 RAPPORT OVER KOMMUNENS FINANSFORVALTNING

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,08 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2013 Tid: KL. 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1979 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT SEPTEMBER 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Økonomirapport for tas til orientering. 2. Prosjekt akuttbolig tilføres

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013

2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 Innhold Finansrapporteringen... 2 Markedskommentar... 3 Overskuddslikviditet... 4 Gjelds- og renteportefølje... 4 Fordeling lånegjeld på långiver/kredittinstrument...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport februar 2016

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport februar 2016 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport februar 2016 Nøkkeltall pr 29. februar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning februar 0,16 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer