Birkenes kommune Økonomikontor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Birkenes kommune Økonomikontor"

Transkript

1 Birkenes kommune Økonomikontor Gro Anita Trøan Rådmann Pb BIRKELAND Dok. ref. Dato: 14/689-6, jp Saksbehandler: LIDA Driftsrapportering mai Oppsummering pr. mai Totalt for kommunen viser regnskapet for mai positivt avvik på kr 7,1 mill. sammenlignet med budsjett. Hittil i viser regnskapet et negatvt avvik på kr 1,2 mill. Hovedsakelig knytter dette seg til eiendomsskatt som ikke er utfakturert ennå (kr 7,4 mill.). Tabellen nedenfor viser regnskap (netto resultat) sammenlignet med budsjett for mai og akkumulert pr. mars fordelt på tjeneste/stabsområde og totalt: Årsprognose 2014 mai mai Avvik i NOK hittil i hittil i Avvik hittil i Avvik i % 2014 Det er 7 måneder igjen av et, det vil si at sprognosene fortsatt er usikre og svinger en del fra måned til måned ut fra ny informasjon. Det er ikke foretatt budjsettjusteringer vedtatt pr 1. tertial av tallene ennå, men er innarbeidet i prognosene. Innen fellesområdet (1A) rapporteres, en sprognose som er kr 0,6mill. bedre enn budsjettert Teknisk Skole og oppvekst Helse og velferd Kommunale Fellesområder Kirken Fellesområder Mer/mindreforburk Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland

2 Tjenesteområdene (1B) rapporterer følgende sprognoser pr. mai sammenlignet med budsjett: Avvik Teknisk: Kr -1,1 mill. Skole og oppvekst: Kr- 2,5 mill. Helse og velferd: Kr 0,0mill. Kommunale fellesområder Kr 0,0mill. Kirken Kr 0,0 mill. Tilbakeføring overskudd fra KLP Kr 3,0 mill. Totalt pr.mai rapporterer tjenesteområdene en sprognose med negativt avvik på kr- 0,6 mill inkludert tilbakeføring av overskudd fra KLP. Det er i juni mottatt melding fra KLP om tilbakeføring av overskudd fra 2013 til kommunene. For Birkenes kommune er det en tilbakeføring på kr 3 mill. Foreløpige prognoser gjeldende løpende pensjonskostnader ser positive ut i ets første 5 måneder. Estimatene svinger imidlertid og det er for tidlig å ta dette til inntekt gjeldende Totalt for kommunen rapporteres en sprognose uten avvik. Gjenstående disposisjonsfond er kr 1,1 mill. etter dekning av underskudd i 2013, gjenstående budsjettert til avsetning til driftsfond etter budsjettjusteringer pr 1. tertial er kr 1,8 mill. Dvs at kommunen i følge prognosen for mai har en liten buffer på kr 2,9 mill. Fellesområdet (1A) og de enkelte tjeneste- og stabsområdene (1B) er kommentert nærmere nedenfor. Drift fellesområdet (1A) Inntekter og utgifter innunder dette området viser hva kommunen har til fordeling til drift etter at finansposter og avsetninger er fratrukket frie disponible inntekter. Ny s prognose for fellesområdet (1A), viser at det blir kr 0,6 mill. mer å disponere enn det som er budsjettert, etter budsjettjusteringene på kr 1 mill vedtatt i 1.tertial er foretatt. Skatt og rammetilskudd Inntektsgruppen viser et positivt avvik på kr 7,8 mill. Avviket gjelder inntektsutjevningen i rammetilskuddet. Det forventes at dette vil jevne seg ut i løpet av et. Tidligere estimat utarbeidet av Telemarksforskning, og som rapportert som sprognose i rapporten for 1. tertial, med en nedjustering på kr. 0,9 mill., er oppjustert noe for mai pga tilbakeføring av midler til kommunene. Dette som følge av at kontanstøtteordningen ikke slo til som forventet. Ny prognose er en nedjustering på kr 0,7 mill. Side 2 av 12

3 Skatt på eiendom et viser et negativt avvik på 7,4 mill. Birkenes kommune har gjennomført taksering av eiendommer i 1. kvartal, men er ikke utfakturert ennå. Den var planlagt utfakturert pr mai, men det g mot begynnelsen av juli før det blir effektuert. Kapitaltilskudd handlingsplan eldreomsorg og øvrige rentekompensasjoner Forventes å bli som budsjettert. Integreringstilskudd Inntektsgruppen har et negativt avvik på kr 0,2 mill. Inntektsgruppen forventes foreløpig å bli som budsjettert på sbasis. Finansavkastning obligasjoner og aksjer Avkastningen pr. mai er på kr 1,7 mill. Dette utgjør 2,6 % hittil i. Foreløpig sprognose er kr 0,4 mill. over budsjettert. Renteinntekter av bankinnskudd Inntektsgruppen har et negtativt avvik på kr 0,3 mill., men forventes å bli som budsjettert. Renteutgifter Renteutgifter har pr. mai et negativt avvik, lavere rentenivå i markedet enn forutsatt i budsjettet gjør at sprognosen er nedjustert med kr 0,6 mill., som rapportert pr. 1.tertial. Avdrag på lån Det er innbetalt mer i avdrag enn budsjettert hittil i. Foreløpig prognose er at det blir som budsjettert. Utbytte fra Agder Energi Utbytte forventes å bli kr 8,9 mill. som vedtatt budsjettjustert pr 1. tertial. Side 3 av 12

4 Likviditet Kommunen har pr. 31. mai en likviditet på kr 56 mill. Av dette utgjør: kr 3,9 mill. skattetrekk (bundet) kr 21,4 mill. ubrukte lånemidler kr 16,2 mill. avsatt til bundne fond Tilgjengelig driftslikviditet er pr 31.mai kr 14,4 mill. Dette er bedre enn ved utgangen av april måned, og skyldes primært at utbytte fra Agder energi på kr 8,9 mill. ble utbetalt til eierne i mai. INVESTERINGER Det er budsjettert med brutto investeringer på totalt kr 40,2 mill. i 2014 (netto kr 16,2 mill.) Pr mai er det investert for totalt kr 3,5 mill. netto. I mai måned er det investert for kr 1,6 mill. I hovedsak er det boliger med tilrettelagte behov som er utgiftsført med ca kr 1,7 mill. i perioden. Andre kommentarer: Viser til rapportering 1. tertial hvor sprognose på investeringer tilsier et negativt avvik på kr 2,0 mill. Administrasjonen kommer tilbake til en løsning av det negative avviket i rapporten for 2. tertial. Det er også en svikt i salg av både kommunale boliger og næringseiendommer. Side 4 av 12

5 TJENESTEOMRÅDENE Teknisk mai mai Avvik i kroner hittil i hittil i Avvik i kroner2 Avvik i % Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter Mer/mindreforbruk Driftsoppgaver og tiltak: Avdeling plan og utvikling preges av stor arbeidsmengde, med spesielt høyt trykk på byggesak og flere utviklingsoppgaver knyttet til kommuneplanarbeidet med en relativt omfattende revisjon av samfunnsdelen. Det er pr 28.5 behandlet 101 byggesaker, mot 64 på tilsvarende tid i Det er ikke restanser på byggesaksbehandlingen, men all kapaistet g med til å holde unna de saker som kommer inn. Dette innebærer imidlertid at det er flere oppgaver innenfor byggesak som ikke i tilstrekkelig grad kan ivaretas med tilgjengelige ressurser. Dette gjedler bla a matrikkelføring, tilsyn, oppfølging av ulovligheter og generell veiledning. Det meste av dette er lovpålagte oppgaver. Det er samtidig viktig å presisere at Birkenes kommune behandler langt flere byggesaker pr sverk enn nabokommuner vi har sammenlignet oss med. For oppmåling er nå arbeidet med avslutning av midlertidige forretninger ferdig. Det gjenst 4-5 saker som mangler dokumentasjon før de avskrives. Det har også vært brukt mye tid på eiendomsskattekontoret og forberedelse for utfakturering av skatt. Dette har involvert flere av medarbeiderne på teknisk kontor. Innenfor jord og skogbruk er det også høy aktivitet. Det arbeides med stedsutvikling i form av planer og prosjekter for Strøget, Engesland og Herefoss, samt at det satses på arbeid med prosjekt Telemarksveien. Det jobbes med næringsstrategi knyttet opp mot arbeidet med utgangspunkt i Knutepunktet. Produksjon av vann og avløpshåndtering er tilfredsstillende. Det gjøres et stort arbeid med utarbeidelse av hovedplan som krever endel ressurser fra avdelingen. Videre er det flere prosjekter ifm vannbrudd og andre planlagte vedlikeholdsoppgaver som påg. Det settes også stort fokus på grunnlag for selvkostberegninger som ligger til grunn for beregning av kommunale vann og avløpsavgifter. Det utføres normalt sommervedlikehold på veger. Det er begrenset med ressurser tilgjengelig. Det prioriteres grøterensk og oppgrusing på strekninger hvor standard er for dlig og hvor det kan bli størst utfordringer ifm vintervedlikehold. Vegstandard vil ikke komme på tilfredsstillende nivå ila et. Bygg og eiendom forbereder anbudskonkurranse for vurdering av utsetting av renholstjenesten rett over sommeren.videre er det god fremdrift for innlegging i FDV sytemet Plania. Det gjøres et stort arbeid med ENØK knyttet til et fellesprosjekt i Knutepunktet. Det gjøres en del løpende vedlikehold, men tilgjengelige ressurser begrenser arbeidet til det som er Side 5 av 12

6 helt prekært at utføres. Vedlikeholdsarbeidet utføres primært av egne ressurser. Det jobbes også med tiltak og bedre kontroll av strømforbruket. Teknisk har sendt ut et skriv med tips til strømsparing til alle avdelinger i kommunen i et forsøk på å bevisstgjøre de ansatte i forhold til strømforbruk. Dette er at arbeid vi vil forsette med. N det gjelder klima/ utetemperatur så var vinteren mildere i 2014, som også gir virkning for strømforbruket. Videre har strømprisene vært noe høyere i Dette medfører reduksjon i den reelle besparelsen av redusert forbruk. Personal: Årsverk budsjett 2014 Årsverk stillingshjemler Faktisk bruk stillingshjemler 40,23 42,96 39,70 3,05 3,25 3,08 Rad 1 er fellesområdet teknisk Rad 2 kultur. Økningen i hjemler fra budsjett skyldes at renholdre fra sykehjemmet er overført til teknisk. Området har fått noen reduksjoner i faktisk bruk av stillingshjmeler bla a med oppsigelser av deler av stillinger på renhold, samt et par permisjoner. Det er også enklete vakanser, eksempelvis avdelingsleder vei vann og avløp. Arbeidet som gjøres med kartlegging av renholdstjenster vil gi et grunnlag for gjennomgang av behov for hjemler på de ulike stedene. Økonomi: Hovedtrekket er at personalkostnader ligger på eller noe under budsjett på de ulike ansvarene. Til nå i tilsvarer underforbruk omtrent pålagte innsparinger på lønnsutgifter. Besparelsene kommer delvis på stillinger som er vakante. Det forventes at det arbeidet som gjøres utover et vil gi flere reduksjoner i lønnsutgifter som er permanente. Totalforbruk pr mai er i følge regnskapet høyere enn budsjetterte tall. Mye av dettes skyldes periodisering. Bla a på kalk er det påløpt store utgifter. Dette vil dekkes gjennom overføringer fra staten som utbetales en gang i slutten av et. De reelle avvikene på budsjett gjelder for brøyting. Her er det et merforbruk til nå i på 600. Avviket gjelder for det totale brøytebudsjettet satt av for hele et. Denne budsjettposten må forventes å bli ytterligere overskredet i siste del av et med en normal vinter. Det er ikke realistisk å bruke avsatte vedlikeholdsmidler til å dekke dette avviket sett i lys av de kritiske behov for tiltak på vegene som er beskrevet over. Utgifter til strøm er høyere enn budsjettet. Det er over vist et bedtydelig redusert forbruk sammenlignet med tilsvarende periode i En del avviket på strømutgifter er knyttet til kostnader som skal viderefaktureres eks til kirken. Videre er regnskapet belastet med kostander for forbruk i Det reelle merforbruket ift budsjett er i underkant av 200. Tross stadig nye tiltak er det sannsynlig at avviket i utgiter til strøm sett mot budsjett vil øke utover et. Gebyrinntekter plan og bygg er pr mai noe over budsjett, noe som skyldes vesentlig høyere antall byggesaker enn tidligere. Hvis aktivitetsnivået fortsetter vil det det kunne bli noe høyere inntekter enn budsjett Side 6 av 12

7 Skole og oppvekst mai mai Avvik i kroner hittil i hittil i Avvik i kroner2 Avvik i % Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter Mer/mindreforbruk Driftsoppgaver og tiltak: Det er ikke skjedd store endringer siden sist, men handlingsplaner for barnehage og skole er vedatt i kommunestyret. Dette er en viktig milepæl, og setter klar kurs for arbeidet i ene fremover. Det forventes over tid videre kvalitetsutvikling i alle ledd på grunn av dette. Videre har kommunestyret fattet et prinsippvedtak om å gå videre med felles barnevernstjeneste i Lillesand og Birkenes. I skolene er det fortsatt ikke helt avklart med alle forhold knyttet til tilpasset opplæring ( TPO ), og mulighetene til å redusere spesialundervisning. Vi vet at kvaliteten må blir bedre, og vi vet at ppt tilr mer i retning av intensivundervisning. Det tar derimot fortsatt tid, slik det ser ut nå, mht. ressursbruk i skolen. Personal: Bemanningsbehovet er ikke vesentlig endret, men det er fortsatt behov for hjemmelsrydning flere steder. Viktige lederansettelser er nå foretatt slik at vi føler oss trygge på god drift ved enhetene. Det er ikke tilsatt ny rektor ved kulturskolen ennå, slik at den usikkerheten henger over oss. De siste justeringer basert på spesialpedagogiske behov må fortsatt gjøres. Det er i skrivende stund ikke avklart hva som er resultatet av urastemming i Utdanningsforbundet, og hvilke konsekvenser det eventuelt f for Birkenes kommune. Dersom utfallet blir slik som meklingsforslaget legger opp til vil det på litt sikt medføre ganske vesentlige investeringsbehov mht arbeidsplasser uten at det foreløpig kan tall festes. Årsverk budsjett 2014 Årsverk stillingshjemler Faktisk bruk stillingshjemler 151,2 154,7 149,3 Faktisk stillingsbruk er høyere enn det som fremkommer her. Økonomi: Bildet endrer seg faktisk nesten daglig, og spesielt på denne tiden så skjer det en del endringer. Fakturaer fra andre kommuner kommer inn og gir et oppdatert bilde, samtidig som det også endrer seg mht bruker på Langemyr og deres behov. Det vil si at noen kostnader ser ut til å gå ned, mens noen øker på. Det positve bildet er først og fremst knytta til barn i andre kommuner og barnevern, mens Voksenopplæring og Valstrand ikke har styrket seg i løpet av siste periode. Skysstvisten med Kristiansand er sendt til Utdanningsdirektoratet for vurdering. Side 7 av 12

8 Totalt sett våger admini derfor ikke å gi noen mer positiv prognose enn i tertialrapporten. Dvs at totalbildet er et overforbruk på ca 4,5 mill, men det kommer et fratrekk fra dette basert på kommunestyrets vedtak vedr tertialrapporten. Det må gjøres nødvendige budsjettreguleringer/overføringer pga opprettelse av Ressurssenteret fra 1. august. Noe av dette er en ren teknisk overføring til ny enhet, og noe er splitting av budsjettposter mellom skole og oppvekst og ressurssenteret. Side 8 av 12

9 Helse og velferd mai mai Avvik i kroner hittil i hittil i Avvik i kroner2 Avvik i % Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter Mer/mindreforbruk Måloppnåelse og utførte oppgaver Tjenesteområdet hadde som mål å kunne ferdigstille første del av omstillingsprosessen innen Arbeidet viste seg å være for omfattende til at dette lot seg gjøre. Ny turnus på sykehjemmet og i hjemmesykepleien vil igangsettes i månedsskiftet september/oktober. Driftsendringer i serviceleilighetene er igangsatt. Det tidligere alarmanlegget er omgjort til trygghetsalarmer. Så langt ser dette ut til å fungere tilfredsstillende. På sykehjemmet blir det laget turnus for fire avdelinger, mot seks i dag. Det er kommet klart frem hvem ansatte som er overtallige. Disse har vært inne til kartleggingssamtaler og har nå fått skriftlig tilbud i f.t. andre stillinger. Noen blir på sykehjemmet, andre g til andre avdelinger. Det er gledelig at alle f et jobbtilbud. Dette har vært en omfattende prosess for alle, særlig for de ansatte. I de andre avdelingene er det ingen vesentlige endringer siden forrige rapportering. Personal NAV har for 6 måneder engasjert en godt kvalifisert pensjonist til å jobbe med saker innen gjeldsrådgivning og annen økonomisk rådgivning. Sykefraværet er urovekkende høyt, og har trolig sammenheng med endringsprosessen. Sykefraværet følges tett opp i alle avdelinger. Hjemmelsutvikling Årsverk budsjett 2014 Årsverk stillings-hjemler Faktisk bruk stillings-hjemler 107,41 104,85 94,22 Økonomi Vakante stillinger holdes fremdeles ledige i den grad det er mulig. Side 9 av 12

10 Sykehjem og Åpen tjeneste har store utfordringer med å rekruttere sykepleiere- og ferievikarer generelt. Det var ikke lagt opp til å gi egne ansatte bonusordninger utover syke- og vernepleiere med bindingstid på 8 uker. For å komme i mål med en forsvarlig ferieavvikling tilbys nå de fast ansatte, som tar ekstra vakter på lørdag- og søndager, kr 120 ekstra i tillegg pr time.(for utført arbeid) Sykehjemmet har i en periode solgt en sykehjemsplass til en annen kommune. Dette gir en ekstra inntekt på i overkant av NAV fastholder at forbruket er økende, men allikevel innenfor rammen. Sykehjemmet og hjemmetjenesten er avhengig av og lykkes med planlagt omstilling for å kunne overholde sine rammer. Dette blir utfordrende da ny turnus ikke kan igangsettes før i månedsskiftet september/oktober. Ingen avdelinger melder om overforbruk utover budsjett. Side 10 av 12

11 Kommunale fellesområder mai mai Avvik i kroner Regnska p hittil i hittil i Avvik i kroner 2 Avvik i % 2014 Sum personalkostnader Sum andre kostnader Sum inntekter Mer/mindreforbruk Driftsoppgaver og tiltak: Som følge av den omstillingen kommunen er i, er det fortsatt høyt aktivitetsnivå i mai. Lønn-regnskap er nå overført til Struktur 1 som gikk i drift fra begynnelsen av mai.det interkommunale samarbeidet KR-IKT har også hatt oppstart fra første mai. Ellers er det ingen større endringer Personal: Det er rekruttert en arkivar i en vakant 60 % stilling på arkiv fra mai. Det vil hjelpe godt i forhold den store arbeidsmengden som har vært innen dette fagområdet første delen av et. IT avdelingen er nå overført til KT IKT, og lønn-regnskap er overført til nyopprettede Struktur 1. Til sammen ble dette en reduksjon av stillingshjemler på 5,45 sverk + lærling. Årsverk og stillingshjemler pr. 31. mai: Årsverk budsjett 2014 Årsverk stillingshjemler Faktisk bruk stillingshjemler 17,9 12,45 13,44 Økonomi: Det er fortsatt vanskelig å rapportere sprognose, men forutsatt at premieavvik blir som budsjettert, og at lønnsoppgjøret blir innenfor det som er forutsatt i budsjettet, forventes det at kommunale fellesområder vil få et negativt avvik på kr. 0,8 mill.kr. messig tenkes dette dekket inn av det som er estimert at kommunen f inn i eiendomsskatt utover det som er budsjettert. Side 11 av 12

12 Kirken mai mai Avvik i kroner hittil i hittil i Avvik i kroner2 Avvik i % Sum andre kostnader Mer/mindreforbruk Kirkens tilskudd utbetales ved behov og fordeles gjennom et. Det forutsettes at sprognose blir som budsjettert, kr 3,8 mill. Lisa Dahl Controller Mottakere: Gro Anita Trøan Kopi til: Geir Svenningsen Tom Olstad Anne Stapnes Halvor Nes Rådmann Skole- og oppvekstsjef Økonomisjef Helse- og velferdssjef Tjenestesjef for teknisk Vedlegg: Birkenes_kommune_-_Gjeldsrapport_ (5) Birkenes_kommune_-_Porteføljerapport_ (2) Side 12 av 12

13 NØKKELTALL* Lån (L) 380,1 384,2 391,1 Rentekompensasjonsordninger 41,5 Netto rentebærende gjeld 338,6 Antall lån Utestående finansielle instrumenter 96,0 96,0 96,0 Gjennomsnittlig kredittmargin i forhold til NIBOR (Estimat) 0,20 % 0,20 % 0,19 % Finansielle instrumenters andel av total gjeld 25,3 % 25,0 % 24,5 % Påløpte renter hittil i 5,1 4,1 11,6 Periodens rente 3,2 % 3,2 % 3,1 % Gjenværende løpetid til forfall (gj.snitt) 22,9 23,0 23,2 25% < Andel lån med justering av rente innenfor 12 måneder < 50% 42,6 % 42,8 % 43,9 % Finansieringsforfall innenfor 12 måneder 0,0 % 0,0 % 0,0 % Største lånegiver Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Største lånegivers andel av total gjeld 61,7 % 61,9 % 60,8 % Enkeltlån 25,3 % 25,4 % 25,0 % Ubenyttende finansieringsfullmakter (MNOK) 14,8 14,8 14,8 Eiendelenes vektede løpetid 2 < Durasjon i normalporteføljen < 5 ** 2,47 2,12 2,02 Durasjon for et enkelt instrument 5,87 5,90 6,18 Markedsverdi av gjeldsporteføljen 393,6 397,7 401,3 Urealisert gevinst (+)/tap (-) (mer-/mindreverdi) -13,5-13,5-10,2 *Tall i millioner kroner * Ekskludert Startlån og Etableringslån i Husbanken. For nøkkeltallinformasjon om disse se side 5. For nøkkeltallsinformasjon om alle lån side 6 ** I durasjonsberegningen hensyntas rentekompensasjonsordningen 2. RESULTAT Rentekostnader - periodisert (MNOK) 5,1 14,0 Rentekostnader (%) 3,2 % 3,6 % Urealisert tap/gevinst (eks påløpt renter - MNOK) 3,3 Totalt ved gjeldsforvaltningen 5,2 % 3,6 % Sammenliknet med referanseindeks Faktisk Referanse Rentekostnader eks endringer i markedsverdi 3,2 % 2,9 % Rentekostnader inklusive endringer i markedsverdi 5,2 % 3,0 % 3. HISTORISK RENTEKOSTNAD SAMMENLIGNET MED REFERANSEPORTEFØLJENS RENTE 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Faktisk - periodisert Referanse 0,0 % MARKEDSRENTER OG EGNE RENTEBETINGELSER 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % Faktisk 1,5 % NIBOR3 + gjennomsnittlig margin 1,0 % 0,5 % 0,0 % GJELD PER LÅNGIVER Långiver Utestående gjeld Antall lån % av gjeld Snittlån KLP Kommunekreditt 57,9 2 15,2 % 28,9 MNOK Kommunalbanken 234,5 5 61,7 % 46,9 MNOK Obligasjonslån 46,0 1 12,1 % 46 MNOK Husbanken 41, ,0 % 2,1 MNOK Gabler Investment Consulting AS, Kopiering av innholdet, helt eller delvis, er i henhold til lov om opphavsrett forbudt uten samtykke fra GIC AS.

14 FINANSIERINGSFORFALL 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Husbanken Kommunalbanken KLP Obligasjonslån SWAPER PER MOTPART* Motpart Nominelt beløp Markedsverdi Antall % av eks. Beløp/swap Nordea 96,0 4, % 48 Sum 96,0 4,7 2 * Positive verdier innebærer tap for kommunen, mens negative verdier tilsier gevinst for kommunen. 8. RENTEKURVENS UTVIKLING 4,5 4 3, , ,5 3 m RENTENIVÅ Basis 3 mnd 1,84 % 1,76 % 1,89 % 2,30 % 2,60 % 3,02 % Basis 3 2,12 % 2,28 % 2,51 % 2,87 % 3,21 % 3,48 % Basis 5 2,41 % 2,69 % 2,94 % 3,26 % 3,55 % 3,79 % Gabler Investment Consulting AS, Kopiering av innholdet, helt eller delvis, er i henhold til lov om opphavsrett forbudt uten samtykke fra GIC AS.

15 PROGNOSE - RENTEKOSTNADER MNOK Basis scenario 11,6 12,5 12,4 12,3 13,1 12,8 14,0 14,8 17,5 17,5 Høyt scenario 11,6 13,2 16,8 18,3 20,0 Lavt scenario 11,6 12,1 11,1 10,5 10,7 11. PROGNOSE - GJELD MNOK Gjeld ved inngang av periode 391,1 395,6 420,2 435,0 erte låneopptak 16,2 36,3 28,5 15,4 erte avdrag 11,7 11,7 13,7 17,0 Prognose gjeld per ,6 420,2 435,0 433,4 Gjelds- og rentekostnadsprognosen forutsetter at det betales avdrag i henhold til budsjett 12. PROGNOSE RENTEKOSTNAD 25, Basis scenario Høyt scenario Lavt scenario 20,0 15,0 10,0 5,0 0, GJELDSPROGNOSE Gabler Investment Consulting AS, Kopiering av innholdet, helt eller delvis, er i henhold til lov om opphavsrett forbudt uten samtykke fra GIC AS.

16 TILPASNING TIL REFERANSEPORTEFØLJEN - FORFALLSSTRUKTUR 100% 80% Referanse Faktisk portefølje 60% 40% 20% 0% < 3 mnd >= 3 mnd < 1 >= 1 < 2 >= 2 < 3 >= 3 < 4 >= 4 < 5 >= 6 < 7 >= 7 < 8 >= 8 < 9 >= 9 < 10 >= 10 < 11 >= 11 < TABELL FORFALLSSTRUKTUR > <= Virkelig Referanse Virkelig% Norm% Diff% ,8 36,3% ,3 6,4% 25,0% 95,0 17,6% ,0 28,5 12,1% 7,5% 4,6% ,0 28,5 0,0% 7,5% -7,5% ,0 28,5 0,0% 7,5% -7,5% ,5 28,5 7,8% 7,5% 0,3% ,0 28,5 0,0% 7,5% -7,5% ,5 28,5 20,9% 7,5% 13,4% ,0 28,5 0,0% 7,5% -7,5% ,6 28,5 8,8% 7,5% 1,3% ,5 28,5 7,8% 7,5% 0,3% ,0 28,5 0,0% 7,5% -7,5% Total volum: 380,1 380,1 100,0% 100,0% 0,0% 16. FORFALLSSTRUKTUR OM 3 MÅNEDER 100% 80% 60% 40% 20% Referanse Faktisk portefølje 0% < 3 mnd >= 3 mnd < 1 >= 1 < 2 >= 2 < 3 >= 3 < 4 >= 4 < 5 >= 6 < 7 >= 7 < 8 >= 8 < 9 >= 9 < 10 >= 10 < 11 >= 11 < TABELL FORFALLSSTRUKTUR I MNOK OM 3 MÅNEDER > <= Virkelig Referanse Virkelig% Norm% Diff% ,1 42,6% 95, ,0 0,0% 25,0% 17,6% ,0 28,5 12,1% 7,5% 4,6% ,0 28,5 0,0% 7,5% -7,5% ,0 28,5 0,0% 7,5% -7,5% ,5 28,5 7,8% 7,5% 0,3% ,0 28,5 0,0% 7,5% -7,5% ,5 28,5 20,9% 7,5% 13,4% ,0 28,5 0,0% 7,5% -7,5% ,6 28,5 8,8% 7,5% 1,3% ,5 28,5 7,8% 7,5% 0,3% ,0 28,5 0,0% 7,5% -7,5% Total volum: 380,1 380,1 100,0% 100,0% 0,0% Gabler Investment Consulting AS, Kopiering av innholdet, helt eller delvis, er i henhold til lov om opphavsrett forbudt uten samtykke fra GIC AS.

17 FORFALL FINANSELLE INSTRUMENTER (NESTE 3 MÅNEDER) Instrument Identitet Valuta Beløp Motpart Endelig forfall Aktivitet Fast rente i swap Fixing Dagens rentefix Forfallstidspunkt Rentebytteavtale / NOK Nordea Rentefastsettelse 3,17% 01.jul.14 1,74 % 03.jul.14 Lån NO NOK Investorer Rentefastsettelse 01.jul.14 2,10 % 03.jul.14 Rentebytteavtale / NOK Nordea Rentefastsettelse 3,66% 31.jul.14 1,79 % 03.aug.14 Lån NOK Kommunalbanken Rentefastsettelse 31.jul.14 2,19 % 04.aug.14 Lån NOK Kommunalbanken Rentefastsettelse 31.jul.14 2,19 % 04.aug LÅN I HUSBANKEN (ETABLERINGS- OG STARTLÅN) Lån (L) 36,2 36,9 Antall lån Påløpte renter hittil i 0,3 1,0 Periodens rente2,3 % 2,9 % Gjenværende løpetid til forfall (gj.snitt) 17,1 17,3 Andel lån med justering av rente innenfor 12 måneder 100,0 % 100,0 % Finansieringsforfall innenfor 12 måneder 0,2 % 0,2 % Durasjon 0,14 0,19 Markedsverdi av gjeldsporteføljen 36,2 36,9 Urealisert gevinst (+)/tap (-) (mer-/mindreverdi) -0,1 0, ,0 26 0,4 2,3 % 17,0 100,0 % 0,1 % 0,18 36,0 0, AKTIVITET HITTIL I ÅR Långiver Dato Beløp Kommentar Rente Forfall Husbanken Nedbetaling av 6 Husbanklån, i tillegg til ekstraordinært avdrag på 1 Husbanklån. Resterende minimumsavdrag for Gabler Investment Consulting AS, Kopiering av innholdet, helt eller delvis, er i henhold til lov om opphavsrett forbudt uten samtykke fra GIC AS.

18 Totalporteføljen Birkenes kommune Nøkkeltall siden start Markedsverdi (TNOK) Standardavvik - Portefølje 2,4% Tracking Error 2,1% Avkastning - Portefølje 6,1% Standardavvik - Indeks 2,2% Info. Ratio 0,21 Avkastning - Indeks 5,6% Beta 0,61 Sharpe Ratio 1,96 Differanse 0,5% Forklaringsgrad 0,32 Konsistens 61,0% Porteføljevekst siden start Porteføljens akkumulerte meravkastning siden start 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% ,0% Indeks Portefølje Portefølje S.1 Dato

19 Avkastningsoversikt I Birkenes kommune Aktivaallokering Markedsverdi Strategisk fordeling Avvik Norske Obligasjoner i NOK i % Min Normal Max i % Norske Obligasjoner , ,3 Norske Aksjer , ,3 Globale Aksjer , ,0 Pengemarked , ,2 Globale Obligasjoner , ,1 Sum ,0 100,0 Avkastning hittil i mot indeks S.2 Dato

20 Avkastningsoversikt II Birkenes kommune Avkastningsoversikt per måned Markedsverdi Månedlig avkastning, % Avkastning hittil i, % Forvaltningsoppdrag MNOK jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Hittil i Indeks Forskjell BlueBay IG Euro Agg 6,6 0,0 0,0 0,0 0,7 0,5 1,2 1,8-0,6 Danske Invest Global EM 1,4-3,3-0,8 4,6 2,2 3,0 5,7 1,7 3,9 Danske Invest Norske Aksjer 1,8-2,2 3,3 0,5 2,6 3,5 7,9 8,1-0,2 DNB Obligasjon III 11,6 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 1,0 0,8 0,2 Fondsfinans Spar 0,9 0,5 0,4 0,5 2,6 3,0 7,2 8,1-0,9 Holberg Likviditet 6,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 0,3 0,1 KLP AksjeGlobal Indeks I 4,9-0,1 0,0 0,0 0,5 2,3 2,7 2,8-0,1 KLP AksjeNorge Indeks 0,9-2,4 3,7 1,0 2,9 4,6 10,1 10,3-0,2 Lansdowne Dev. Markets 7,0 1,0 0,6-3,7-2,0 1,5-2,7 2,2-4,9 Nordea Obligasjon III 11,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6 0,9 0,7 0,2 Pimco Global IG Credit 6,7 1,3 1,2 0,2 1,0 1,7 5,4 5,4 0,0 Templeton Global Bond Fund 6,7-2,3 1,8 1,7 0,1 2,3 3,5 4,3-0,7 (Avsl) Nordea Likv Pluss 0,0 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,8 0,4 0,4 (Avsl) Nordea Obligasjon II 0,0 0,9 0,0 0,3 0,0 0,0 1,2 0,8 0,5 (Avsl) Pimco Gl Bond Fund 0,0 1,0 1,0 0,4 0,1 0,0 2,6 2,5 0,0 Totalportefølje MNOK 66,5 0,2 0,4 0,1 0,2 0,8 1,7 Totalportefølje (%) 0,3 0,6 0,1 0,4 1,3 2,6 2,9-0,3 Referanseindeks (%) 0,5 0,3 0,3 0,7 1,0 S.3 Dato

21 Porteføljeoversikt % Birkenes kommune Porteføljeoversikt i prosent Avkastning siste måned, % Avkastning hittil i, % Avkastning siden start, % Forvaltningsoppdrag Portefølje Indeks Avvik Portefølje Indeks Avvik Portefølje Indeks Avvik Startdato BlueBay IG Euro Agg 0,5 1,1-0,6 1,2 1,8-0,6 1,2 1,8-0, Danske Invest Global EM 3,0 2,9 0,2 5,7 1,7 3,9 11,0 8,8 2, Danske Invest Norske Aksjer 3,5 4,1-0,6 7,9 8,1-0,2 14,3 18,3-4, DNB Obligasjon III 0,6 0,4 0,2 1,0 0,8 0,2 1,0 0,8 0, Fondsfinans Spar 3,0 4,1-1,1 7,2 8,1-0,9 16,2 18,8-2, Holberg Likviditet 0,2 0,1 0,1 0,4 0,3 0,1 0,4 0,3 0, KLP AksjeGlobal Indeks I 2,3 2,3 0,0 2,7 2,8-0,1 3,9 4,0-0, KLP AksjeNorge Indeks 4,6 4,6 0,0 10,1 10,3-0,2 12,8 13,1-0, Lansdowne Dev. Markets 1,5-0,3 1,9-2,7 2,2-4,9 0,1 4,3-4, Nordea Obligasjon III 0,6 0,4 0,2 0,9 0,7 0,2 0,9 0,7 0, Pimco Global IG Credit 1,7 1,4 0,2 5,4 5,4 0,0 3,7 4,0-0, Templeton Global Bond Fund 2,3 1,0 1,3 3,5 4,3-0,7 4,5 3,4 1, (Avsl) Nordea Likv Pluss 0,0 0,0 0,0 0,8 0,4 0,4 2,6 1,5 1, (Avsl) Nordea Obligasjon II 0,0 0,0 0,0 1,2 0,8 0,5 4,8 1,8 3, (Avsl) Pimco Gl Bond Fund 0,0 0,0 0,0 2,6 2,5 0,0 3,2 2,8 0, Norske Obligasjoner 0,6 0,4 0,2 2,2 1,4 0,8 4,9 3,1 1, Norske Aksjer 3,7 4,6-1,0 8,0 10,3-2,3 15,9 19,1-3, Globale Aksjer 2,0 1,5 0,5 0,2 2,5-2,3 10,2 11,5-1, Pengemarked 0,2 0,1 0,1 1,1 0,6 0,6 2,5 1,5 1, Globale Obligasjoner 1,5 1,1 0,4 4,3 4,4-0,1 3,5 3,7-0, Totalt 1,3 1,0 0,2 2,6 2,9-0,3 6,1 5,6 0, S.4 Dato

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 27.03.2012, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Heimdal Møtet er åpent for publikum. Informasjon om Finansforvaltningen v/rådgiver fra Gabler Wassum

Detaljer

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget 1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00529-11 Trygve 30.10.2012 Bendikssen Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Årsmelding 2014. Froland Kommune

Årsmelding 2014. Froland Kommune Årsmelding 2014 Froland Kommune 1 Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Lån, Renter og avdrag... 5 Minimumsavdrag lån... 6 Lønn og

Detaljer

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/03395-21 Tone Mediaas Reitlo 31.10.2013 Driftsrapport 2/2013 pr 30.9.

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04)

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04) Levanger kommune Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november (rev. 01.12.04) Levanger Kommune- rådmannens forslag til formannskapet 22.11. rev 01.12.04 - side 1 av 58 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer