Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/ /2012 Saksbehandler: Fred Egil Gundersen Dato: Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/12 Formannskapet Kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar rapporten til orientering. Bakgrunn for saken: Søgne kommunes forvaltningsfond (SKFF) ble opprettet i 2003, og fondsleder vil rapportere om fondets status hvert tertial. I tillegg kreves det iht. reglement for finansforvaltningen i Søgne kommune av at det rapporteres både på innskudds- og gjeldssiden. Forvaltningsfondet. Fondets virksomhet har vært ført iht. de vedtatte retningslinjene. Hittil i år har porteføljen hatt en avkastning på 5,3%, tilsvarende en meravkastning på 1,9 prosentpoeng mot referanseindeks. Det vises for øvrig til vedlagte avkastningsrapport fra rådgiver. Avvik: Det er ved utgangen av 2. tertial ikke avvik i forhold til de rammer som er satt av kommunestyret i Søgne. Risikospredning: Kommunen opererer relativt forsiktig med en plassering på 25% i aksjefond. Av dette er hoveddelen investert i globale aksjefond, som forventningsmessig har mer stabil avkastning enn en plassering i norske aksjefond gir. 75% av porteføljen er investert i norske obligasjoner og pengemarkedsfond, og i globale obligasjoner.

2 Lån Det vises til Finansreglements pkt. 7. Opptak av nye lån: Kommunen tok i mars 2012 opp lån stort mill. kroner iht. budsjettvedtak. Sammensetning av låneportefølje: Søgne kommune har pr ,0 mill. kroner som belaster kommuneregnskapet. I tillegg har kommunen pr ,4 mill kroner i lån til videre utlån (Startlån). Andel av lån med justering av rente innenfor 12 måneder er 66,1 %. Søgne kommune har relativ stor andel av låneporteføljen som flytende lån. Det er klart at i perioder med lavt og fallende rentenivå, vil kommunen profitere på flytende rente. Ulempen vil være at kommunen over tid får liten forutsigbarhet mht. renteutgiftene som belaster kommuneregnskapet. Finansreglementet sier at kommunen skal ha minimum 25 % som lån med fastrente. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Det vises til finansreglementet kapittel 6. IB Bevegelse Saldo Likviditet Skattetrekksmidler Innskuddsrente 3,62 % 3,02 % Nibor 3,02 % 2,02 % Kommunen hadde ved årets begynnelse en likvid beholdning på 114,2 mill kroner. I tillegg kom skattetrekksmidler på 20,0 mill kroner. (Legater og gavemidler er ikke medtatt i rapporten) Rapporten viser at likviditeten har bedret seg med 29,9 mill kroner ved utgangen av 2. tertial Det er tatt opp lån til videre utlån på kr. 5,0 mill i Videre er det tatt opp lån på 85,2 mill kroner til investeringer. Til investeringer er det pr belastet kr. 32,4 mill kroner. I tillegg er det foretatt utbetaling av startlån på 5.9 mill kroner og ekstraordinært avdrag på startlån med 14,4 mill kroner. En kan konkludere med at likviditeten har styrket seg i stor grad ved at det er tatt opp lån til investeringer. Rentebetingelser: Vi har til enhver tid rente på innskudd i vår hovedbank som ligger 1,0 % over 3 mndr Nibor. Eventuelle avvik: Rådmannen har ikke avvik til finansreglementet å melde. Vedlegg 1 Gjeldsrapport per 31/8 2 Avkastningsrapport 2. tertial 2012

3

4 GablerWassum NØKKELTALL* Lån(L) 641,5 Antalllån 29 Uteståendefinansielleinstrumenter 144,5 Gjennomsnittligkredittmargini forhold til NIBOR(Estimat) 0,02% Finansielleinstrumentersandelavtotal gjeld 22,5% Påløpterenter hittil i år 14,0 Periodensrente 3,3% Gjenværendeløpetidtil forfall (gj.snitt) 16,41 Andellån medjusteringavrente innenfor12 måneder<75% 66,1% Finansieringsforfall innenfor12 måneder< 25% 12,0% Størstelånegiver Kommunalbanken Størstelånegiversandelavtotal gjeld 51,8% Enkeltlån 13,3% Ubenyttendefinansieringsfullmakter(MNOK) 80,6 Eiendelenesvektedeløpetid 33,2år 1,0 < Durasjoni normalporteføljen< 5,0 0,99 Durasjonfor etenkelt instrument 4,09 Markedsverdiavgjeldsporteføljen 661,7 Urealisertgevinst(+)/tap (-) (mer-/mindreverdi) -20,2 *Tall imillionerkroner RENTEBINDING - FORFALL 600 Renteforfall GJELDPERLÅNGIVER Långiver Uteståendegjeld Antall lån %avgjeld Snittlån KLP 6 24,2% 25,9MNOK 155,2 Kommunalbanken 332,6 9 51,8% 37 MNOK Husbanken 89, ,9% 8,1MNOK Sertifikatlån 64,5 3 10,1% 21,5MNOK 4. ANTAL LÅNETTERSTØRRELSE > 70

5 GablerWassum FINANSIERINGSFORFALL 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0,000 Finansieringsforfall SWAPERPERMOTPART* Motpart Nomineltbeløp Markedsverdi Antall %aveks. Beløp/swap Nordea 144,5 9, % 36 Sum 144,5 9,9 4 * Positive verdier innebærer tap for kommunen, mens negative verdier tilsiergevinst for kommunen. 7. RENTESCENARIO 5,00% Basis3mnd Basis3år Basis5år 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% RENTENIVÅ Basis3mnd 2,06% 1,96% 2,03% 2,34% 2,66% 3,00% Basis3år 2,38% 2,46% 2,54% 2,96% 3,30% 3,62% Basis5år 2,61% 2,83% 3,00% 3,39% 3,69% 3,95%

6 GablerWassum PROGNOSE - RENTEKOSTNADER MNOK Basisscenario 20,0 22,2 19,6 20,2 20,4 Budsjett 20,0 22,1 25,3 26,1 28,5 Høytscenario 20,0 23,5 30,4 35,1 39,9 Lavtscenario 20,0 21,0 15,3 15,2 13,3 10. PROGNOSE - GJELDMNOK Gjeldved inngangavperiode 641,5 712,5 719,2 699,5 Budsjettertelåneopptak 80,6 27,0 5,0 24,0 Budsjetterteavdrag 9,6 20,3 24,7 27,3 Prognosegjeldper ,5 719,2 699,5 696,1 Gjelds-ogrentekostnadsprognosenforutsetteratdetbetalesavdrag i henholdtil budsjett 11. PROGNOSERENTEKOSTNAD 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Basisscenario Høytscenario Lavtscenario Budsjett GJELDSPROGNOSE Gjeldsprognose

7 GablerWassum TILPASNI NGTILREFERANSEPORTEFØLJEN - FORFALLSSTRUKTUR 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Referanseporteføljen Faktiskportefølje 14.TABELLFORFALLSSTRUKTUR > <= Virkelig Referanse Virkelig% Norm% Diff% ,1 320,8 68,8% 50,0% 18,8% ,0 64,2 0,0% 10,0% -10,0% ,3 64,2 10,6% 10,0% 0,6% ,0 64,2 0,0% 10,0% -10,0% ,0 64,2 2,2% 10,0% -7,8% ,2 64,2 18,4% 10,0% 8,4% Total volum: 641,5 641,5 100,0% 15.FORFALLSSTRUKTUR OM 3 MÅNEDER 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Referanseporteføljen Faktiskportefølje 16.TABELLFORFALLSSTRUKTUR I MNOKOM 3 MÅNEDER > <= Virkelig Referanse Virkelig% Norm% Diff% ,1 320,8 68,8% 50,0% 18,8% ,0 64,2 0,0% 10,0% -10,0% ,3 64,2 10,6% 10,0% 0,6% ,0 64,2 0,0% 10,0% -10,0% ,0 64,2 6,9% 10,0% -3,1% ,2 64,2 13,7% 10,0% 3,7% Total volum: 641,5 641,5 100,0%

8 GablerWassum FORFALLFINANSELLE INSTRUMENTER (NESTE3 MÅNEDER) Instrument Identitet Valuta Beløp Motpart Aktivitet Fixing Dagens rentefix Forfallstidspunkt Lån NOK Kommunalbanken Rentefastsettelse 05.sep.12 2,45 % 07.sep.12 Sertifikatlån NO NOK Investorer Finansieringsforfall 2,45 % 18.sep.12 Sertifikatlån NO NOK Investorer Finansieringsforfall 2,35 % 18.sep.12 Sertifikatlån NO NOK Investorer Finansieringsforfall 2,60 % 18.sep.12 Rentebytteavtale / NOK Nordea Rentefastsettelse 15.okt.12 2,24 % 17.okt.12 Rentebytteavtale / NOK Nordea Rentefastsettelse 07.sep.12 2,48 % 11.sep.12 Rentebytteavtale / NOK Nordea Rentefastsettelse 01.nov.12 2,70 % 05.nov.12 Rentebytteavtale / NOK Nordea Rentefastsettelse 16.okt.12 2,33 % 18.okt.12

9 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Søgne kommune P. Date

10 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag Aktivaallokering mot strategi samt stresstest av porteføljen Avkastning totalporteføljen og enkeltmandater Porteføljeoversikt totalporteføljen Avkastning siste måned Avkastning hittil i år P. 2 Date Avkastningsrapport 2. tertial 2012

11 Markedsutvikling P. 3 Date Avkastningsrapport 2. tertial 2012

12 Aksjemarkedet Andre tertial har vært en turbulent periode i markedene. Nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. I begynnelsen av andre tertial så man en markant nedgang i aksjemarkedene, da man fryktet at det greske valget ville resultere i en gresk euro-exit. Det ble ingen grexit i juni, men det er fremdeles en stor usikkerhet knyttet til hva som vil skje med Hellas da det er usikkert om de vil klare å oppfylle avtalene sine. Spania har også fortsatt å være i fokus med sin svake realøkonomi, store budsjettunderskudd og problemer i banksektoren. Den store frykten var en spansk bankkollaps, og spanske myndigheter måtte i juni be om krisehjelp for å rekapitalisere bankene sine. Man har sett et skift i diskusjonen om å redusere Eurolandenes budsjettunderskudd til hvordan man kan stimulere til vekst i de samme landene. Markedene venter nå på tiltak fra sentralbankene. Man så for eksempel en veldig optimisme i markedene da ESBs presiden Mario Draghi sa at ESB ville gjøre alt som sto i dens makt for å opprettholde euro-samarbeidet. Avkastningen på Oslo børs i andre tertial har vært på 3,3 prosent, mens den på verdensbasis, målt ved MSCI World, har vært på 1,1 prosent. Hittil i år har avkastningen vært henholdsvis 13,1 og 6,7 prosent. 20,0 % Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % USA Japan -15,0 % UK World -20,0 % Europe Emerging Markets OSEBX -25,0 % 2. tertial tertial tertial tertial 2012 Avkastning i internasjonale aksjemarkeder sammenlignet med OSEBX siste 5 år (2005 = indeks) 230 MSCI, Europe MSCI, USA 210 FTSE, UK MSCI, World 190 MSCI, Japan MSCI, Emerging Markets OSEBX, Norway sep. 07 mar. 08 sep. 08 mar. 09 sep. 09 mar. 10 sep. 10 mar. 11 sep. 11 mar. 12 P. 4 Date Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

13 Rentemarkedet De økonomiske vekstutsiktene ser svake ut og en naturlig konsekvens av lavere forventninger om fremtidig økonomisk vekst er at de lange rentene faller. Både USAs, Eurosonens og Norges lange renter har sunket det siste året, og disse er nå på svært lave nivåer. 4,5 4 3,5 3 2,5 Utvikling i 5-årige markedsrenter Hva angår styringsrenter, har både Norge, UK og USA holdt sine styringsrenter uendret. Norges Bank hadde rentemøte 29. august, og begrunner den uendrede renten med at selv om det fortsatt går godt i den norske økonomien, er inflasjonen lav, utenlandsk vekst svak og utenlandske styringsrenter lave. 2 1,5 1 0,5 USA 5-årig swap Eurosonen 5-årig swap Norge 5-årig swap 0 jul. 11 aug. 11 sep. 11 okt. 11 nov. 11 des. 11 jan. 12 feb. 12 mar. 12 apr. 12 mai. 12 jun. 12 ECB senket renten med 25 basispunkter i begynnelsen av juli. I følge Draghi pekte tall for andre kvartal mot en forverring av den økonomiske veksten for hele euro-området. 3 2,5 2 Norge Sverige USA UK EU Utvikling i styringsrenter Kina kuttet signalrentene i både juni og juli. Dette kan nok tolkes som et signal på at kinesiske myndigheter er redde for at veksten skal avta for raskt. 1,5 1 0,5 0 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 jan. 11 feb. 11 mar. 11 apr. 11 mai. 11 jun. 11 jul. 11 aug. 11 sep. 11 okt. 11 nov. 11 des. 11 jan. 12 feb. 12 mar. 12 apr. 12 mai. 12 jun. 12 jul. 12 aug. 12 sep. 12 P. 5 Date Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

14 Kredittmarkedet Grafen til høyre viser utviklingen i statsrentene for Spania og Italia sammenlignet med Frankrike og Tyskland. Differansen mellom landene med høyest og lavest kredittverdighet i eurosonen økte betraktelig fra februar til i sommer. Dette skyldes at markedet reagerte med en flight-to-quality grunnet frykten for en grexit og en spansk bankkollaps og de konsekvenser begge disse scenarioene ville føre med seg. De «sikre» økonomiene har dermed opplevd historisk lave nivå på sine statsrenter Frankrike Italia Tyskland Spania Utvikling i europeiske statsrenter Spreadene på de italienske og spanske 10-årige statsobligasjonene trakk inn i slutten av juli, mye grunnet Draghis uttalelser om at ECB ville gjøre hva som helst for å redde euroen. Dette innebærer at ECB kan kjøpe statsobligasjoner for å få ned rentene i pressede land. Rentene på spanske og italienske statsobligasjoner steg igjen i begynnelsen av august da Draghi presiserte at landet må søke om krisehjelp, og dermed gå med på kravene som følger av dette, før ECB kan kjøpe statsobligasjoner. Markedene venter nå spent på ECBs videre planer. ECB har også innført andre tiltak for å bedre spansk statsrentenivå det siste tertialet. Blant annet skal EUs krisefond kunne brukes til å støtte banker direkte, samt at kravet om at EUs støtte skal ha preferanse fremfor annen gjeld har også frafalt. P. 6 Date Avkastningsrapport 2. tertial aug. 10 nov. 10 feb. 11 mai. 11 aug. 11 nov. 11 feb. 12 mai. 12 aug. 12 CDS-spread for utvalgte stater målt i basispunkter Irland Portugal Spania Italia Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

15 Makrobildet Tall for kvartalsvis bruttonasjonalprodukt viser at veksten i Norge fortsetter, mens den for store deler av resten av verden er svak eller negativ. For Fastlands- Norge var veksten i BNP på 1,0 prosent, mot 1,2 prosent i forrige kvartal. 2,0 % 1,5 % 1,0 % Kvartalsvis BNP-vekst nasjonalt og internasjonalt Norge kan fremdeles betegnes som annerledes-landet i så henseende. For Euro-området ble det rapportert om en negativ vekst på 0,2 prosent for andre kvartal, mot en nullvekst i forrige kvartal. Gjeldskrisen fortsetter, og alt tilsier at regionen vil være inne i resesjon en stund fremover. Tall for USA viser dette kvartalet en vekst på 0,4 prosent, 0,1 prosentpoeng svakere enn forrige kvartal. Selv om veksten er positiv, er den ikke stor nok til å blant annet få bukt med veksten i antall arbeidsledige. Man frykter også at et «fiscal clift», dersom skattelettelsene ikke blir videreført, kan sende landet ut i en ny resesjon. Videre er makrotall fra Kina også svake, blant annet var de siste PMI-tallene de svakeste siden 2009, og bekrefter tidligere vurderinger om en nedkjøling i den kinesiske økonomien. Det er imidlertid ventet at kinesiske myndigheter vil iverksette tiltak for å stimulere til vekst. 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % -1,5 % sep. 07 des kvartal kvartal kvartal kvartal 2012 mar. 08 Oljepris jun. 08 sep. 08 des. mar. jun. sep Utvikling i oljepris Euroområdet Sverige Japan des. mar. jun. sep Norge UK USA des. mar. jun. sep. des. mar. jun P. 7 Date Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

16 Valuta Eurokrisen har også vært en av de viktigste driverne i valutamarkedet i lengre tid. Handelsvektet euro er nå de svakeste nivåene siden tidlig i 2003, og i land som blir sett på som trygge havner har valutaen styrket seg. Herunder kommer yenen, dollaren og også den norske kronen Daglig utvikling i valuta USD EUR JPY GBP Den norske kronen svekket seg bredt i fra april da uroen i finansmarkedene tiltok i styrke. Historisk sett har den norske kronen svekket seg i tider med lavere risikovilje, da det er en liten og perifer valuta med begrenset likviditet. Siden juli har kronen derimot igjen styrket seg markant og usikrede investorer har dermed fått svakere avkastning enn om de hadde vært sikret. Det siste tertialet har kronen svekket seg mot dollar og yen med henholdsvis 1,3 % og 3,2 %, mens den har styrket seg mot euro og britiske pund med hhv. 3,8 % og 1,0 %. Så langt i år har den norske kronen styrket seg med blant annet 3 % mot dollaren og 5,8 % mot euroen mar jun sep des mar jun Importveid kronekurs P. 8 Date Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

17 Porteføljen P. 9 Date Avkastningsrapport 2. tertial 2012

18 Porteføljesammendrag Porteføljens prestasjoner Per 31. august 2012 var markedsverdien av Søgne kommunes portefølje MNOK 123,4. Hittil i år har porteføljen gitt en avkastning på 5,3 prosent, noe som er 1,9 prosentpoeng sterkere enn sammenligningsindeks. I begynnelsen av juli foretok man en reallokering av porteføljen knyttet til nytt finansreglement. Man gikk da inn i aktivaklassene globale obligasjoner, norske aksjer og pengemarked, solgte seg ned i norske obligasjoner og kjøpte seg opp i globale aksjer. Norske obligasjoner forvaltes i sin helhet av Nordea gjennom fondet Nordea Obligasjon II. Dette fondet har hittil i år gitt en avkastning på 4,8 prosent, tilsvarende en meravkastning 2,9 prosentpoeng. Pengemarked forvaltes også av Nordea i fondet Nordea Likviditet Pluss. Dette fondet har gitt en avkastning på 0,4 prosent siden begynnelsen av juli, mot referanseindeksens 0,1 prosent. Globale aksjer forvaltes av BNY Mellon, Danske Invest, Skagen og Storebrand. Globale aksjer har gitt den høyeste avkastningen av aktivaklassene i år, med en avkastning på 6,9 prosent hittil i år. Dette tilsvarer en meravkastning på 0,5 prosentpoeng. Av aksjemandatene er det Danske Invest Global Emerging Markets som har gitt den beste absolutte og relative avkastningen hittil i år, med en avkastning lik 8,1 prosent. Dette tilsvarer en meravkastning på 5,6 prosentpoeng. Norske aksjer forvaltes per gjennom fondene DNB Norge Selektiv, Fondsfinans Spar og Pareto Verdi. Siden begynnelsen av juli, da man gikk inn i disse fondene, har aktivaklassen levert en avkastning på 1,9 prosent. Dette tilsvarer en mindreavkastning på 0,9 prosentpoeng. Globale obligasjoner har levert en avkastning siden begynnelsen av juli på 0,8 prosent, mot referanseindeksens 0,4 prosent. P. 10 Date Avkastningsrapport 2. tertial 2012

19 Porteføljesammendrag Absolutt avkastning Porteføljen har hatt en verdiendring på MNOK 6,2 hittil i år. Norske obligasjoner har per gitt en avkastning på MNOK 3,7 hittil i år, mens globale obligasjoner har gitt en avkastning på MNOK 0,6 siden begynnelsen av juli. Samlet har aksjefondene gitt en verdiøkning på MNOK 1,8 hittil i år. Av dette kan MNOK 0,3 tilskrives norske aksjer og MNOK 1,5 tilskrives globale aksjer. Plasseringen i Nordea Likviditet Pluss har gitt en avkastning på MNOK 0,1 siden begynnelsen av juli. Allokeringsoversikten som fremkommer i denne rapporten viser at porteføljen ligger innenfor de strategiske rammene per Relativ avkastning Meravkastningen til porteføljen kan forklares med at seleksjonsbidraget har vært positivt per Det vil si at enkeltmandatene har levert høyere avkastning enn referanseindeksene. Allokeringsbidraget har vært svakt negativt, dette følger av man enten har vært overvektet i en aktivaklasse som har gjort det relativt svakt eller undervektet i en aktivaklasse som har gjort det relativt bra. Kommunens portefølje har gitt meravkastning i 4 av 8 måneder hittil i år. Porteføljen har slått indeks i 10 av 20 måneder, noe som innebærer en konsistens på 50 %. P. 11 Date Avkastningsrapport 2. tertial 2012

20 Allokering mot strategi Allokering mot strategi pr Markedsverdi Strategi Avvik fra strategi i % i MNOK i % Min Mål Maks Norske aksjer 6,3 5,1 % 3 % 5,0 % 7 % 0,1 % Globale aksjer 24,7 20,0 % 15 % 20,0 % 25 % 0,0 % Norske obligasjoner 55,6 45,0 % 30 % 45,0 % 60 % 0,0 % Globale obligasjoner 24,7 20,0 % 15 % 20,0 % 25 % 0,0 % Pengemarked/bankinnskudd 12,2 9,9 % 5 % 10,0 % 37 % -0,1 % Totalportefølje 123,4 100,0 % 100,0 % Kommunen ligger innenfor de strategiske rammene for alle aktivaklasser per I juni/juli foretok man en rebalansering av porteføljen knyttet til kommunens nye finansreglement. P. 12 Date Avkastningsrapport 2. tertial 2012

21 Stressing av porteføljen Stresstest (tall i MNOK) Allokering Strategi Verdiendring som følge av 2 % skift i rentekurven -6,3-6,3 Verdiendring som følge av 20 % fall i globale aksjer -4,9-4,9 Verdiendring som følge av 30 % fall i norske aksjer -1,9-1,9 Verdiendring som følge av 10 % styrking av norske kroner -2,5-2,5 Verdiendring totalporteføljen -15,5-15,5 Verdiendring totalporteføljen (i %) -12,6 % -12,6 % Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parameterne gitt dagens allokering er på MNOK 15,5. For strategien er det beregnede verdifallet også MNOK 15,5. Stresstesten tar ikke hensyn til eventuelle korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene. P. 13 Date Avkastningsrapport 2. tertial 2012

22 Totalporteføljen og enkeltmandater 10,0 % 7,9 % 5,0 % 6,1 % 1,9 % 2,8 % 1,6 % 2,1 % 1,8 % 1,9 % 0,8 % 0,8 % 2,9 % 2,4 % 0,0 % -1,2 % -0,9 % -5,0 % Norske aksjer Globale obligasjoner -10,0 % Pengemarked Norge Norske obligasjoner Globale aksjer Totalportefølje -15,0 % -13,5 % 2. tertial tertial tertial tertial - 12 P. 14 Date Avkastningsrapport 2. tertial 2012

23 Søgne kommune Periode: NOK Totalportefølje Nøkkeltall siden start Porteføljevekst sammenlignet med indeks Markedsverdi (TNOK) Beta 0,45 Avkastning - Portefølje 4,6% Forklaringsgrad 0,15 Avkastning - indeks 4,7% Tracking Error 2,7% Forskjell -0,1% Info.Ratio -0,02 Standardavvik - Portefølje 2,5% Avk/stdav - ditto indeks -0,12 Standardavvik - indeks 2,4% Konsistens 50,0% Avkastning Avkastningsavvik i forhold til sammenligningsideks per måned Mv. (MNOK) 123,4 117,4 Portefølje 5,3% 2,4% Indeks 3,4% 4,3% Meravk. 1,9% -1,9% Siste 3 mån 6 mån 1 år 2 år 3 år 4 år Portefølje 2,6% 3,3% 7,5% Indeks 1,5% 2,8% 7,2% Meravk. 1,1% 0,5% 0,3% Portefølje Sammenligningsindeks Søgne kommune totalindeks advised by wassum Søgne kommune

24 Søgne kommune Periode: NOK Porteføljeoversikt siste måned Endring, markedsverdi siste måned: MNOK Posisjon, % Avkastning siste måned, % Avkastning siden start, % Forvaltningsoppdrag bevegelse- (kjøp/salg) Verdiendring Porteføljeandel Over- /undervekt Portefølje Indeks Avvik Portefølje Indeks Avvik Startdato (Avsluttet) Midler avsatt til investering 0,0 0, AG: BNY Mellon - Long-Term Global Equities 7,4 7,6 0,0-0,1 6,0-1,6-1,3-0,3 12,8 12,7 0, AG: Danske Invest Global Emerging Markets2,4 2,5 0,0-0,2 1,9-6,2-4,0-2,2 8,8 2,3 6, AG: Skagen Global 7,5 7,6 0,0-0,1 6,0-1,3-1,6 0,3-1,0 0,6-1, AG: Storebrand Delphi Verden 7,4 7,6 0,0-0,1 6,0-1,9-1,3-0,7 9,0 12,7-3, AN: DNB Norge Selektiv 3,2 3,1 0,0 0,1 2,6 2,6 2,8-0,2 2,6 2,8-0, AN: Fondsfinans Spar 1,5 1,5 0,0 0,0 1,2 1,8 2,8-1,0 1,8 2,8-1, AN: Pareto Verdi 1,5 1,5 0,0 0,0 1,2 0,6 2,8-2,3 0,6 2,8-2, OG: Alliance Bernstein SICAV - Global Plus 12,3 Fixed Income (NOK) 12,2 0,0 0,1 10,0 0,5 0,4 0,1 0,5 0,4 0, OG: PIMCO Global Bond Fund 12,4 12,3 0,0 0,1 10,1 1,2 0,4 0,8 1,2 0,4 0, ON: Nordea Obligasjon II 55,6 55,2 0,0 0,3 45,0 0,6-0,1 0,7 5,3 1,4 3, PM: Nordea Likviditet Pluss 12,2 12,1 0,0 0,1 9,9 0,4 0,1 0,3 0,4 0,1 0,3 Globale Aksjer 24,7 25,2 0,0-0,5 20,0 0,0-2,1-1,6-0,5 0,8 1,9-1, Pengemarked Norge 12,2 12,1 0,0 0,1 9,9-0,1 0,4 0,1 0,3 0,8 0,3 0, Norske Obligasjoner >1 år 55,6 55,2 0,0 0,3 45,0 0,0 0,6-0,1 0,7 5,7 4,8 0, Norske Aksjer 6,3 6,2 0,0 0,1 5,1 0,1 1,9 2,8-0,9 1,9 2,8-0, Globale Obligasjoner 24,7 24,5 0,0 0,2 20,0 0,0 0,8 0,4 0,5 0,8 0,4 0, Totalportefølje 123,4 123,3 0,0 0,2 100,0 0,0 0,1-0,1 0,3 4,6 4,7-0, advised by wassum Søgne kommune

25 Søgne kommune Periode: NOK Porteføljeoversikt hittil i år Endring, markedsverdi hittil i år: MNOK Posisjon, % Avkastning hittil i år, % Avkastning siden start, % Forvaltningsoppdrag bevegelse- (kjøp/salg) Verdiendring Porteføljeandel Over- /undervekt Portefølje Indeks Avvik Portefølje Indeks Avvik Startdato (Avsluttet) Midler avsatt til investering 0,0 0, AG: BNY Mellon - Long-Term Global Equities 7,4 6,2 0,8 0,5 6,0 7,9 6,8 1,1 12,8 12,7 0, AG: Danske Invest Global Emerging Markets2,4 2,0 0,2 0,2 1,9 8,1 2,5 5,6 8,8 2,3 6, AG: Skagen Global 7,5 6,1 1,0 0,3 6,0 5,2 6,2-1,0-1,0 0,6-1, AG: Storebrand Delphi Verden 7,4 6,1 0,9 0,5 6,0 7,6 6,8 0,9 9,0 12,7-3, AN: DNB Norge Selektiv 3,2 3,0 0,2 2,6 2,6 2,8-0,2 2,6 2,8-0, AN: Fondsfinans Spar 1,5 1,5 0,0 1,2 1,8 2,8-1,0 1,8 2,8-1, AN: Pareto Verdi 1,5 1,5 0,0 1,2 0,6 2,8-2,3 0,6 2,8-2, OG: Alliance Bernstein SICAV - Global Plus 12,3 Fixed Income (NOK) 12,1 0,2 10,0 0,5 0,4 0,1 0,5 0,4 0, OG: PIMCO Global Bond Fund 12,4 12,1 0,4 10,1 1,2 0,4 0,8 1,2 0,4 0, ON: Nordea Obligasjon II 55,6 97,0-45,2 3,7 45,0 4,8 1,8 2,9 5,3 1,4 3, PM: Nordea Likviditet Pluss 12,2 12,1 0,1 9,9 0,4 0,1 0,3 0,4 0,1 0,3 Globale Aksjer 24,7 20,3 2,9 1,5 20,0 0,0 6,9 6,5 0,5 0,8 1,9-1, Pengemarked Norge 12,2 12,1 0,1 9,9-0,1 0,8 0,3 0,5 0,8 0,3 0, Norske Obligasjoner >1 år 55,6 97,0-45,2 3,7 45,0 0,0 4,8 1,8 2,9 5,7 4,8 0, Norske Aksjer 6,3 6,0 0,3 5,1 0,1 1,9 2,8-0,9 1,9 2,8-0, Globale Obligasjoner 24,7 24,1 0,6 20,0 0,0 0,8 0,4 0,5 0,8 0,4 0, Totalportefølje 123,4 117,4-0,1 6,2 100,0 0,0 5,3 3,4 1,9 4,6 4,7-0, advised by wassum Søgne kommune

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-29216/20 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato:.09.20 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 20 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/ Formannskapet

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Innkalling for Tjenesteutvalget. Saksliste

Innkalling for Tjenesteutvalget. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Tjenesteutvalget Møtedato: Tirsdag 05.05.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 18:00-20:00 Saksnr Tittel Saksliste 021/15 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Finansrapport 2011 Kap. Side

Finansrapport 2011 Kap. Side Finansrapport 2011 Kap. Side 1 Bakgrunn 2 2 Markedskommentarer 2 3 Risikovurderinger samlet 3 4 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 4 5 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Birkenes kommune Økonomikontor

Birkenes kommune Økonomikontor Birkenes kommune Økonomikontor Gro Anita Trøan Rådmann Pb 115 4795 BIRKELAND Dok. ref. Dato: 14/689-6, jp. 2014012105 Saksbehandler: LIDA 24.06.2014 Driftsrapportering mai Oppsummering pr. mai Totalt for

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Sammendrag I andre kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 7,74 prosent målt i den valutakurven som svarer til

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2003 03 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2003 Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold 03 Statens petroleumsfond - nøkkeltall 2003.................................... 2 F ORVALTNING AV

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2007. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2007. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 07 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2007 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 2002 2003 2004 2005 2006 2007 07 4.1 Utøvelse av eierskap...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Innhold. Hovedtall for forvaltningen 1996-2001... 4. Forord... 5. Statens petroleumsfond 1990-2001... 7

Innhold. Hovedtall for forvaltningen 1996-2001... 4. Forord... 5. Statens petroleumsfond 1990-2001... 7 Innhold 01 F ORVALTNING AV S TATENS PETROLEUMSFOND ÅRSRAPPORT 2001 3 Hovedtall for forvaltningen 1996-2001....................................... 4 Forord...................................................................

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Månedsrapport. Oktober 2014

Månedsrapport. Oktober 2014 Månedsrapport Oktober 2014 Volatile markeder Verdens aksjemarkeder falt kraftig i første halvdel av oktober, men tok seg opp igjen mot slutten av måneden. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,6

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto Årsberetning og regnskap 2014 Foto: Istockphoto Foto: Getty Images Nøkkeltall grafer 4 Nøkkeltall 5 Driftsrapport 7 Akershus interkommunale pensjonskasse Styrets beretning 20 Resultatregnskap 22 Balanse

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer