Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/ /2012 Saksbehandler: Fred Egil Gundersen Dato: Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/12 Formannskapet Kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar rapporten til orientering. Bakgrunn for saken: Søgne kommunes forvaltningsfond (SKFF) ble opprettet i 2003, og fondsleder vil rapportere om fondets status hvert tertial. I tillegg kreves det iht. reglement for finansforvaltningen i Søgne kommune av at det rapporteres både på innskudds- og gjeldssiden. Forvaltningsfondet. Fondets virksomhet har vært ført iht. de vedtatte retningslinjene. Hittil i år har porteføljen hatt en avkastning på 5,3%, tilsvarende en meravkastning på 1,9 prosentpoeng mot referanseindeks. Det vises for øvrig til vedlagte avkastningsrapport fra rådgiver. Avvik: Det er ved utgangen av 2. tertial ikke avvik i forhold til de rammer som er satt av kommunestyret i Søgne. Risikospredning: Kommunen opererer relativt forsiktig med en plassering på 25% i aksjefond. Av dette er hoveddelen investert i globale aksjefond, som forventningsmessig har mer stabil avkastning enn en plassering i norske aksjefond gir. 75% av porteføljen er investert i norske obligasjoner og pengemarkedsfond, og i globale obligasjoner.

2 Lån Det vises til Finansreglements pkt. 7. Opptak av nye lån: Kommunen tok i mars 2012 opp lån stort mill. kroner iht. budsjettvedtak. Sammensetning av låneportefølje: Søgne kommune har pr ,0 mill. kroner som belaster kommuneregnskapet. I tillegg har kommunen pr ,4 mill kroner i lån til videre utlån (Startlån). Andel av lån med justering av rente innenfor 12 måneder er 66,1 %. Søgne kommune har relativ stor andel av låneporteføljen som flytende lån. Det er klart at i perioder med lavt og fallende rentenivå, vil kommunen profitere på flytende rente. Ulempen vil være at kommunen over tid får liten forutsigbarhet mht. renteutgiftene som belaster kommuneregnskapet. Finansreglementet sier at kommunen skal ha minimum 25 % som lån med fastrente. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Det vises til finansreglementet kapittel 6. IB Bevegelse Saldo Likviditet Skattetrekksmidler Innskuddsrente 3,62 % 3,02 % Nibor 3,02 % 2,02 % Kommunen hadde ved årets begynnelse en likvid beholdning på 114,2 mill kroner. I tillegg kom skattetrekksmidler på 20,0 mill kroner. (Legater og gavemidler er ikke medtatt i rapporten) Rapporten viser at likviditeten har bedret seg med 29,9 mill kroner ved utgangen av 2. tertial Det er tatt opp lån til videre utlån på kr. 5,0 mill i Videre er det tatt opp lån på 85,2 mill kroner til investeringer. Til investeringer er det pr belastet kr. 32,4 mill kroner. I tillegg er det foretatt utbetaling av startlån på 5.9 mill kroner og ekstraordinært avdrag på startlån med 14,4 mill kroner. En kan konkludere med at likviditeten har styrket seg i stor grad ved at det er tatt opp lån til investeringer. Rentebetingelser: Vi har til enhver tid rente på innskudd i vår hovedbank som ligger 1,0 % over 3 mndr Nibor. Eventuelle avvik: Rådmannen har ikke avvik til finansreglementet å melde. Vedlegg 1 Gjeldsrapport per 31/8 2 Avkastningsrapport 2. tertial 2012

3

4 GablerWassum NØKKELTALL* Lån(L) 641,5 Antalllån 29 Uteståendefinansielleinstrumenter 144,5 Gjennomsnittligkredittmargini forhold til NIBOR(Estimat) 0,02% Finansielleinstrumentersandelavtotal gjeld 22,5% Påløpterenter hittil i år 14,0 Periodensrente 3,3% Gjenværendeløpetidtil forfall (gj.snitt) 16,41 Andellån medjusteringavrente innenfor12 måneder<75% 66,1% Finansieringsforfall innenfor12 måneder< 25% 12,0% Størstelånegiver Kommunalbanken Størstelånegiversandelavtotal gjeld 51,8% Enkeltlån 13,3% Ubenyttendefinansieringsfullmakter(MNOK) 80,6 Eiendelenesvektedeløpetid 33,2år 1,0 < Durasjoni normalporteføljen< 5,0 0,99 Durasjonfor etenkelt instrument 4,09 Markedsverdiavgjeldsporteføljen 661,7 Urealisertgevinst(+)/tap (-) (mer-/mindreverdi) -20,2 *Tall imillionerkroner RENTEBINDING - FORFALL 600 Renteforfall GJELDPERLÅNGIVER Långiver Uteståendegjeld Antall lån %avgjeld Snittlån KLP 6 24,2% 25,9MNOK 155,2 Kommunalbanken 332,6 9 51,8% 37 MNOK Husbanken 89, ,9% 8,1MNOK Sertifikatlån 64,5 3 10,1% 21,5MNOK 4. ANTAL LÅNETTERSTØRRELSE > 70

5 GablerWassum FINANSIERINGSFORFALL 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0,000 Finansieringsforfall SWAPERPERMOTPART* Motpart Nomineltbeløp Markedsverdi Antall %aveks. Beløp/swap Nordea 144,5 9, % 36 Sum 144,5 9,9 4 * Positive verdier innebærer tap for kommunen, mens negative verdier tilsiergevinst for kommunen. 7. RENTESCENARIO 5,00% Basis3mnd Basis3år Basis5år 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% RENTENIVÅ Basis3mnd 2,06% 1,96% 2,03% 2,34% 2,66% 3,00% Basis3år 2,38% 2,46% 2,54% 2,96% 3,30% 3,62% Basis5år 2,61% 2,83% 3,00% 3,39% 3,69% 3,95%

6 GablerWassum PROGNOSE - RENTEKOSTNADER MNOK Basisscenario 20,0 22,2 19,6 20,2 20,4 Budsjett 20,0 22,1 25,3 26,1 28,5 Høytscenario 20,0 23,5 30,4 35,1 39,9 Lavtscenario 20,0 21,0 15,3 15,2 13,3 10. PROGNOSE - GJELDMNOK Gjeldved inngangavperiode 641,5 712,5 719,2 699,5 Budsjettertelåneopptak 80,6 27,0 5,0 24,0 Budsjetterteavdrag 9,6 20,3 24,7 27,3 Prognosegjeldper ,5 719,2 699,5 696,1 Gjelds-ogrentekostnadsprognosenforutsetteratdetbetalesavdrag i henholdtil budsjett 11. PROGNOSERENTEKOSTNAD 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Basisscenario Høytscenario Lavtscenario Budsjett GJELDSPROGNOSE Gjeldsprognose

7 GablerWassum TILPASNI NGTILREFERANSEPORTEFØLJEN - FORFALLSSTRUKTUR 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Referanseporteføljen Faktiskportefølje 14.TABELLFORFALLSSTRUKTUR > <= Virkelig Referanse Virkelig% Norm% Diff% ,1 320,8 68,8% 50,0% 18,8% ,0 64,2 0,0% 10,0% -10,0% ,3 64,2 10,6% 10,0% 0,6% ,0 64,2 0,0% 10,0% -10,0% ,0 64,2 2,2% 10,0% -7,8% ,2 64,2 18,4% 10,0% 8,4% Total volum: 641,5 641,5 100,0% 15.FORFALLSSTRUKTUR OM 3 MÅNEDER 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Referanseporteføljen Faktiskportefølje 16.TABELLFORFALLSSTRUKTUR I MNOKOM 3 MÅNEDER > <= Virkelig Referanse Virkelig% Norm% Diff% ,1 320,8 68,8% 50,0% 18,8% ,0 64,2 0,0% 10,0% -10,0% ,3 64,2 10,6% 10,0% 0,6% ,0 64,2 0,0% 10,0% -10,0% ,0 64,2 6,9% 10,0% -3,1% ,2 64,2 13,7% 10,0% 3,7% Total volum: 641,5 641,5 100,0%

8 GablerWassum FORFALLFINANSELLE INSTRUMENTER (NESTE3 MÅNEDER) Instrument Identitet Valuta Beløp Motpart Aktivitet Fixing Dagens rentefix Forfallstidspunkt Lån NOK Kommunalbanken Rentefastsettelse 05.sep.12 2,45 % 07.sep.12 Sertifikatlån NO NOK Investorer Finansieringsforfall 2,45 % 18.sep.12 Sertifikatlån NO NOK Investorer Finansieringsforfall 2,35 % 18.sep.12 Sertifikatlån NO NOK Investorer Finansieringsforfall 2,60 % 18.sep.12 Rentebytteavtale / NOK Nordea Rentefastsettelse 15.okt.12 2,24 % 17.okt.12 Rentebytteavtale / NOK Nordea Rentefastsettelse 07.sep.12 2,48 % 11.sep.12 Rentebytteavtale / NOK Nordea Rentefastsettelse 01.nov.12 2,70 % 05.nov.12 Rentebytteavtale / NOK Nordea Rentefastsettelse 16.okt.12 2,33 % 18.okt.12

9 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Søgne kommune P. Date

10 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag Aktivaallokering mot strategi samt stresstest av porteføljen Avkastning totalporteføljen og enkeltmandater Porteføljeoversikt totalporteføljen Avkastning siste måned Avkastning hittil i år P. 2 Date Avkastningsrapport 2. tertial 2012

11 Markedsutvikling P. 3 Date Avkastningsrapport 2. tertial 2012

12 Aksjemarkedet Andre tertial har vært en turbulent periode i markedene. Nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. I begynnelsen av andre tertial så man en markant nedgang i aksjemarkedene, da man fryktet at det greske valget ville resultere i en gresk euro-exit. Det ble ingen grexit i juni, men det er fremdeles en stor usikkerhet knyttet til hva som vil skje med Hellas da det er usikkert om de vil klare å oppfylle avtalene sine. Spania har også fortsatt å være i fokus med sin svake realøkonomi, store budsjettunderskudd og problemer i banksektoren. Den store frykten var en spansk bankkollaps, og spanske myndigheter måtte i juni be om krisehjelp for å rekapitalisere bankene sine. Man har sett et skift i diskusjonen om å redusere Eurolandenes budsjettunderskudd til hvordan man kan stimulere til vekst i de samme landene. Markedene venter nå på tiltak fra sentralbankene. Man så for eksempel en veldig optimisme i markedene da ESBs presiden Mario Draghi sa at ESB ville gjøre alt som sto i dens makt for å opprettholde euro-samarbeidet. Avkastningen på Oslo børs i andre tertial har vært på 3,3 prosent, mens den på verdensbasis, målt ved MSCI World, har vært på 1,1 prosent. Hittil i år har avkastningen vært henholdsvis 13,1 og 6,7 prosent. 20,0 % Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % USA Japan -15,0 % UK World -20,0 % Europe Emerging Markets OSEBX -25,0 % 2. tertial tertial tertial tertial 2012 Avkastning i internasjonale aksjemarkeder sammenlignet med OSEBX siste 5 år (2005 = indeks) 230 MSCI, Europe MSCI, USA 210 FTSE, UK MSCI, World 190 MSCI, Japan MSCI, Emerging Markets OSEBX, Norway sep. 07 mar. 08 sep. 08 mar. 09 sep. 09 mar. 10 sep. 10 mar. 11 sep. 11 mar. 12 P. 4 Date Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

13 Rentemarkedet De økonomiske vekstutsiktene ser svake ut og en naturlig konsekvens av lavere forventninger om fremtidig økonomisk vekst er at de lange rentene faller. Både USAs, Eurosonens og Norges lange renter har sunket det siste året, og disse er nå på svært lave nivåer. 4,5 4 3,5 3 2,5 Utvikling i 5-årige markedsrenter Hva angår styringsrenter, har både Norge, UK og USA holdt sine styringsrenter uendret. Norges Bank hadde rentemøte 29. august, og begrunner den uendrede renten med at selv om det fortsatt går godt i den norske økonomien, er inflasjonen lav, utenlandsk vekst svak og utenlandske styringsrenter lave. 2 1,5 1 0,5 USA 5-årig swap Eurosonen 5-årig swap Norge 5-årig swap 0 jul. 11 aug. 11 sep. 11 okt. 11 nov. 11 des. 11 jan. 12 feb. 12 mar. 12 apr. 12 mai. 12 jun. 12 ECB senket renten med 25 basispunkter i begynnelsen av juli. I følge Draghi pekte tall for andre kvartal mot en forverring av den økonomiske veksten for hele euro-området. 3 2,5 2 Norge Sverige USA UK EU Utvikling i styringsrenter Kina kuttet signalrentene i både juni og juli. Dette kan nok tolkes som et signal på at kinesiske myndigheter er redde for at veksten skal avta for raskt. 1,5 1 0,5 0 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 jan. 11 feb. 11 mar. 11 apr. 11 mai. 11 jun. 11 jul. 11 aug. 11 sep. 11 okt. 11 nov. 11 des. 11 jan. 12 feb. 12 mar. 12 apr. 12 mai. 12 jun. 12 jul. 12 aug. 12 sep. 12 P. 5 Date Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

14 Kredittmarkedet Grafen til høyre viser utviklingen i statsrentene for Spania og Italia sammenlignet med Frankrike og Tyskland. Differansen mellom landene med høyest og lavest kredittverdighet i eurosonen økte betraktelig fra februar til i sommer. Dette skyldes at markedet reagerte med en flight-to-quality grunnet frykten for en grexit og en spansk bankkollaps og de konsekvenser begge disse scenarioene ville føre med seg. De «sikre» økonomiene har dermed opplevd historisk lave nivå på sine statsrenter Frankrike Italia Tyskland Spania Utvikling i europeiske statsrenter Spreadene på de italienske og spanske 10-årige statsobligasjonene trakk inn i slutten av juli, mye grunnet Draghis uttalelser om at ECB ville gjøre hva som helst for å redde euroen. Dette innebærer at ECB kan kjøpe statsobligasjoner for å få ned rentene i pressede land. Rentene på spanske og italienske statsobligasjoner steg igjen i begynnelsen av august da Draghi presiserte at landet må søke om krisehjelp, og dermed gå med på kravene som følger av dette, før ECB kan kjøpe statsobligasjoner. Markedene venter nå spent på ECBs videre planer. ECB har også innført andre tiltak for å bedre spansk statsrentenivå det siste tertialet. Blant annet skal EUs krisefond kunne brukes til å støtte banker direkte, samt at kravet om at EUs støtte skal ha preferanse fremfor annen gjeld har også frafalt. P. 6 Date Avkastningsrapport 2. tertial aug. 10 nov. 10 feb. 11 mai. 11 aug. 11 nov. 11 feb. 12 mai. 12 aug. 12 CDS-spread for utvalgte stater målt i basispunkter Irland Portugal Spania Italia Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

15 Makrobildet Tall for kvartalsvis bruttonasjonalprodukt viser at veksten i Norge fortsetter, mens den for store deler av resten av verden er svak eller negativ. For Fastlands- Norge var veksten i BNP på 1,0 prosent, mot 1,2 prosent i forrige kvartal. 2,0 % 1,5 % 1,0 % Kvartalsvis BNP-vekst nasjonalt og internasjonalt Norge kan fremdeles betegnes som annerledes-landet i så henseende. For Euro-området ble det rapportert om en negativ vekst på 0,2 prosent for andre kvartal, mot en nullvekst i forrige kvartal. Gjeldskrisen fortsetter, og alt tilsier at regionen vil være inne i resesjon en stund fremover. Tall for USA viser dette kvartalet en vekst på 0,4 prosent, 0,1 prosentpoeng svakere enn forrige kvartal. Selv om veksten er positiv, er den ikke stor nok til å blant annet få bukt med veksten i antall arbeidsledige. Man frykter også at et «fiscal clift», dersom skattelettelsene ikke blir videreført, kan sende landet ut i en ny resesjon. Videre er makrotall fra Kina også svake, blant annet var de siste PMI-tallene de svakeste siden 2009, og bekrefter tidligere vurderinger om en nedkjøling i den kinesiske økonomien. Det er imidlertid ventet at kinesiske myndigheter vil iverksette tiltak for å stimulere til vekst. 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % -1,5 % sep. 07 des kvartal kvartal kvartal kvartal 2012 mar. 08 Oljepris jun. 08 sep. 08 des. mar. jun. sep Utvikling i oljepris Euroområdet Sverige Japan des. mar. jun. sep Norge UK USA des. mar. jun. sep. des. mar. jun P. 7 Date Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

16 Valuta Eurokrisen har også vært en av de viktigste driverne i valutamarkedet i lengre tid. Handelsvektet euro er nå de svakeste nivåene siden tidlig i 2003, og i land som blir sett på som trygge havner har valutaen styrket seg. Herunder kommer yenen, dollaren og også den norske kronen Daglig utvikling i valuta USD EUR JPY GBP Den norske kronen svekket seg bredt i fra april da uroen i finansmarkedene tiltok i styrke. Historisk sett har den norske kronen svekket seg i tider med lavere risikovilje, da det er en liten og perifer valuta med begrenset likviditet. Siden juli har kronen derimot igjen styrket seg markant og usikrede investorer har dermed fått svakere avkastning enn om de hadde vært sikret. Det siste tertialet har kronen svekket seg mot dollar og yen med henholdsvis 1,3 % og 3,2 %, mens den har styrket seg mot euro og britiske pund med hhv. 3,8 % og 1,0 %. Så langt i år har den norske kronen styrket seg med blant annet 3 % mot dollaren og 5,8 % mot euroen mar jun sep des mar jun Importveid kronekurs P. 8 Date Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

17 Porteføljen P. 9 Date Avkastningsrapport 2. tertial 2012

18 Porteføljesammendrag Porteføljens prestasjoner Per 31. august 2012 var markedsverdien av Søgne kommunes portefølje MNOK 123,4. Hittil i år har porteføljen gitt en avkastning på 5,3 prosent, noe som er 1,9 prosentpoeng sterkere enn sammenligningsindeks. I begynnelsen av juli foretok man en reallokering av porteføljen knyttet til nytt finansreglement. Man gikk da inn i aktivaklassene globale obligasjoner, norske aksjer og pengemarked, solgte seg ned i norske obligasjoner og kjøpte seg opp i globale aksjer. Norske obligasjoner forvaltes i sin helhet av Nordea gjennom fondet Nordea Obligasjon II. Dette fondet har hittil i år gitt en avkastning på 4,8 prosent, tilsvarende en meravkastning 2,9 prosentpoeng. Pengemarked forvaltes også av Nordea i fondet Nordea Likviditet Pluss. Dette fondet har gitt en avkastning på 0,4 prosent siden begynnelsen av juli, mot referanseindeksens 0,1 prosent. Globale aksjer forvaltes av BNY Mellon, Danske Invest, Skagen og Storebrand. Globale aksjer har gitt den høyeste avkastningen av aktivaklassene i år, med en avkastning på 6,9 prosent hittil i år. Dette tilsvarer en meravkastning på 0,5 prosentpoeng. Av aksjemandatene er det Danske Invest Global Emerging Markets som har gitt den beste absolutte og relative avkastningen hittil i år, med en avkastning lik 8,1 prosent. Dette tilsvarer en meravkastning på 5,6 prosentpoeng. Norske aksjer forvaltes per gjennom fondene DNB Norge Selektiv, Fondsfinans Spar og Pareto Verdi. Siden begynnelsen av juli, da man gikk inn i disse fondene, har aktivaklassen levert en avkastning på 1,9 prosent. Dette tilsvarer en mindreavkastning på 0,9 prosentpoeng. Globale obligasjoner har levert en avkastning siden begynnelsen av juli på 0,8 prosent, mot referanseindeksens 0,4 prosent. P. 10 Date Avkastningsrapport 2. tertial 2012

19 Porteføljesammendrag Absolutt avkastning Porteføljen har hatt en verdiendring på MNOK 6,2 hittil i år. Norske obligasjoner har per gitt en avkastning på MNOK 3,7 hittil i år, mens globale obligasjoner har gitt en avkastning på MNOK 0,6 siden begynnelsen av juli. Samlet har aksjefondene gitt en verdiøkning på MNOK 1,8 hittil i år. Av dette kan MNOK 0,3 tilskrives norske aksjer og MNOK 1,5 tilskrives globale aksjer. Plasseringen i Nordea Likviditet Pluss har gitt en avkastning på MNOK 0,1 siden begynnelsen av juli. Allokeringsoversikten som fremkommer i denne rapporten viser at porteføljen ligger innenfor de strategiske rammene per Relativ avkastning Meravkastningen til porteføljen kan forklares med at seleksjonsbidraget har vært positivt per Det vil si at enkeltmandatene har levert høyere avkastning enn referanseindeksene. Allokeringsbidraget har vært svakt negativt, dette følger av man enten har vært overvektet i en aktivaklasse som har gjort det relativt svakt eller undervektet i en aktivaklasse som har gjort det relativt bra. Kommunens portefølje har gitt meravkastning i 4 av 8 måneder hittil i år. Porteføljen har slått indeks i 10 av 20 måneder, noe som innebærer en konsistens på 50 %. P. 11 Date Avkastningsrapport 2. tertial 2012

20 Allokering mot strategi Allokering mot strategi pr Markedsverdi Strategi Avvik fra strategi i % i MNOK i % Min Mål Maks Norske aksjer 6,3 5,1 % 3 % 5,0 % 7 % 0,1 % Globale aksjer 24,7 20,0 % 15 % 20,0 % 25 % 0,0 % Norske obligasjoner 55,6 45,0 % 30 % 45,0 % 60 % 0,0 % Globale obligasjoner 24,7 20,0 % 15 % 20,0 % 25 % 0,0 % Pengemarked/bankinnskudd 12,2 9,9 % 5 % 10,0 % 37 % -0,1 % Totalportefølje 123,4 100,0 % 100,0 % Kommunen ligger innenfor de strategiske rammene for alle aktivaklasser per I juni/juli foretok man en rebalansering av porteføljen knyttet til kommunens nye finansreglement. P. 12 Date Avkastningsrapport 2. tertial 2012

21 Stressing av porteføljen Stresstest (tall i MNOK) Allokering Strategi Verdiendring som følge av 2 % skift i rentekurven -6,3-6,3 Verdiendring som følge av 20 % fall i globale aksjer -4,9-4,9 Verdiendring som følge av 30 % fall i norske aksjer -1,9-1,9 Verdiendring som følge av 10 % styrking av norske kroner -2,5-2,5 Verdiendring totalporteføljen -15,5-15,5 Verdiendring totalporteføljen (i %) -12,6 % -12,6 % Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parameterne gitt dagens allokering er på MNOK 15,5. For strategien er det beregnede verdifallet også MNOK 15,5. Stresstesten tar ikke hensyn til eventuelle korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene. P. 13 Date Avkastningsrapport 2. tertial 2012

22 Totalporteføljen og enkeltmandater 10,0 % 7,9 % 5,0 % 6,1 % 1,9 % 2,8 % 1,6 % 2,1 % 1,8 % 1,9 % 0,8 % 0,8 % 2,9 % 2,4 % 0,0 % -1,2 % -0,9 % -5,0 % Norske aksjer Globale obligasjoner -10,0 % Pengemarked Norge Norske obligasjoner Globale aksjer Totalportefølje -15,0 % -13,5 % 2. tertial tertial tertial tertial - 12 P. 14 Date Avkastningsrapport 2. tertial 2012

23 Søgne kommune Periode: NOK Totalportefølje Nøkkeltall siden start Porteføljevekst sammenlignet med indeks Markedsverdi (TNOK) Beta 0,45 Avkastning - Portefølje 4,6% Forklaringsgrad 0,15 Avkastning - indeks 4,7% Tracking Error 2,7% Forskjell -0,1% Info.Ratio -0,02 Standardavvik - Portefølje 2,5% Avk/stdav - ditto indeks -0,12 Standardavvik - indeks 2,4% Konsistens 50,0% Avkastning Avkastningsavvik i forhold til sammenligningsideks per måned Mv. (MNOK) 123,4 117,4 Portefølje 5,3% 2,4% Indeks 3,4% 4,3% Meravk. 1,9% -1,9% Siste 3 mån 6 mån 1 år 2 år 3 år 4 år Portefølje 2,6% 3,3% 7,5% Indeks 1,5% 2,8% 7,2% Meravk. 1,1% 0,5% 0,3% Portefølje Sammenligningsindeks Søgne kommune totalindeks advised by wassum Søgne kommune

24 Søgne kommune Periode: NOK Porteføljeoversikt siste måned Endring, markedsverdi siste måned: MNOK Posisjon, % Avkastning siste måned, % Avkastning siden start, % Forvaltningsoppdrag bevegelse- (kjøp/salg) Verdiendring Porteføljeandel Over- /undervekt Portefølje Indeks Avvik Portefølje Indeks Avvik Startdato (Avsluttet) Midler avsatt til investering 0,0 0, AG: BNY Mellon - Long-Term Global Equities 7,4 7,6 0,0-0,1 6,0-1,6-1,3-0,3 12,8 12,7 0, AG: Danske Invest Global Emerging Markets2,4 2,5 0,0-0,2 1,9-6,2-4,0-2,2 8,8 2,3 6, AG: Skagen Global 7,5 7,6 0,0-0,1 6,0-1,3-1,6 0,3-1,0 0,6-1, AG: Storebrand Delphi Verden 7,4 7,6 0,0-0,1 6,0-1,9-1,3-0,7 9,0 12,7-3, AN: DNB Norge Selektiv 3,2 3,1 0,0 0,1 2,6 2,6 2,8-0,2 2,6 2,8-0, AN: Fondsfinans Spar 1,5 1,5 0,0 0,0 1,2 1,8 2,8-1,0 1,8 2,8-1, AN: Pareto Verdi 1,5 1,5 0,0 0,0 1,2 0,6 2,8-2,3 0,6 2,8-2, OG: Alliance Bernstein SICAV - Global Plus 12,3 Fixed Income (NOK) 12,2 0,0 0,1 10,0 0,5 0,4 0,1 0,5 0,4 0, OG: PIMCO Global Bond Fund 12,4 12,3 0,0 0,1 10,1 1,2 0,4 0,8 1,2 0,4 0, ON: Nordea Obligasjon II 55,6 55,2 0,0 0,3 45,0 0,6-0,1 0,7 5,3 1,4 3, PM: Nordea Likviditet Pluss 12,2 12,1 0,0 0,1 9,9 0,4 0,1 0,3 0,4 0,1 0,3 Globale Aksjer 24,7 25,2 0,0-0,5 20,0 0,0-2,1-1,6-0,5 0,8 1,9-1, Pengemarked Norge 12,2 12,1 0,0 0,1 9,9-0,1 0,4 0,1 0,3 0,8 0,3 0, Norske Obligasjoner >1 år 55,6 55,2 0,0 0,3 45,0 0,0 0,6-0,1 0,7 5,7 4,8 0, Norske Aksjer 6,3 6,2 0,0 0,1 5,1 0,1 1,9 2,8-0,9 1,9 2,8-0, Globale Obligasjoner 24,7 24,5 0,0 0,2 20,0 0,0 0,8 0,4 0,5 0,8 0,4 0, Totalportefølje 123,4 123,3 0,0 0,2 100,0 0,0 0,1-0,1 0,3 4,6 4,7-0, advised by wassum Søgne kommune

25 Søgne kommune Periode: NOK Porteføljeoversikt hittil i år Endring, markedsverdi hittil i år: MNOK Posisjon, % Avkastning hittil i år, % Avkastning siden start, % Forvaltningsoppdrag bevegelse- (kjøp/salg) Verdiendring Porteføljeandel Over- /undervekt Portefølje Indeks Avvik Portefølje Indeks Avvik Startdato (Avsluttet) Midler avsatt til investering 0,0 0, AG: BNY Mellon - Long-Term Global Equities 7,4 6,2 0,8 0,5 6,0 7,9 6,8 1,1 12,8 12,7 0, AG: Danske Invest Global Emerging Markets2,4 2,0 0,2 0,2 1,9 8,1 2,5 5,6 8,8 2,3 6, AG: Skagen Global 7,5 6,1 1,0 0,3 6,0 5,2 6,2-1,0-1,0 0,6-1, AG: Storebrand Delphi Verden 7,4 6,1 0,9 0,5 6,0 7,6 6,8 0,9 9,0 12,7-3, AN: DNB Norge Selektiv 3,2 3,0 0,2 2,6 2,6 2,8-0,2 2,6 2,8-0, AN: Fondsfinans Spar 1,5 1,5 0,0 1,2 1,8 2,8-1,0 1,8 2,8-1, AN: Pareto Verdi 1,5 1,5 0,0 1,2 0,6 2,8-2,3 0,6 2,8-2, OG: Alliance Bernstein SICAV - Global Plus 12,3 Fixed Income (NOK) 12,1 0,2 10,0 0,5 0,4 0,1 0,5 0,4 0, OG: PIMCO Global Bond Fund 12,4 12,1 0,4 10,1 1,2 0,4 0,8 1,2 0,4 0, ON: Nordea Obligasjon II 55,6 97,0-45,2 3,7 45,0 4,8 1,8 2,9 5,3 1,4 3, PM: Nordea Likviditet Pluss 12,2 12,1 0,1 9,9 0,4 0,1 0,3 0,4 0,1 0,3 Globale Aksjer 24,7 20,3 2,9 1,5 20,0 0,0 6,9 6,5 0,5 0,8 1,9-1, Pengemarked Norge 12,2 12,1 0,1 9,9-0,1 0,8 0,3 0,5 0,8 0,3 0, Norske Obligasjoner >1 år 55,6 97,0-45,2 3,7 45,0 0,0 4,8 1,8 2,9 5,7 4,8 0, Norske Aksjer 6,3 6,0 0,3 5,1 0,1 1,9 2,8-0,9 1,9 2,8-0, Globale Obligasjoner 24,7 24,1 0,6 20,0 0,0 0,8 0,4 0,5 0,8 0,4 0, Totalportefølje 123,4 117,4-0,1 6,2 100,0 0,0 5,3 3,4 1,9 4,6 4,7-0, advised by wassum Søgne kommune

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Avkastningsrapport 3. tertial 2012 Søgne kommune 31.12.2011 31.12.2012 25.01.2013

Avkastningsrapport 3. tertial 2012 Søgne kommune 31.12.2011 31.12.2012 25.01.2013 Avkastningsrapport 3. tertial 20 Søgne kommune 31..2011 31..20 25.01.2013 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag... Aktivaallokering mot strategi Stressing av porteføljen.. Avkastning totalporteføljen

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-17715/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 24.05.2013 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 69/13 Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-29216/20 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato:.09.20 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 20 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/ Formannskapet

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2011 Birkenes kommune 31-12-2010 31-08-2011 12-09-2011

Avkastningsrapport 2. tertial 2011 Birkenes kommune 31-12-2010 31-08-2011 12-09-2011 Avkastningsrapport 2. tertial 2011 Birkenes kommune 31-12-20 31-08-2011 12-09-2011 P. 1 Date 12.09.2011 Avkastningsrapport 2.tertial 2011 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 Aktivaallokering

Detaljer

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Porsgrunn kommune Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag. Aktivaallokering mot strategi lange midler. Aktivaallokering mot strategi driftslikviditet.. Risikosituasjonen

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 56/13 Formannskapet 08.05.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 56/13 Formannskapet 08.05.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-14804/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 25.04.2013 Saksframlegg Finansforvaltning i 2012 - Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 56/13 Formannskapet

Detaljer

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2014

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2014 Porsgrunn kommune Avkastningsrapport 1. tertial 2014 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag. Aktivaallokering mot strategi lange midler. Aktivaallokering mot strategi driftslikviditet.. Risikosituasjonen

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Revidering av reglement for Levekårsutvalget Vennesla Kommune. Revidering av reglement for Bygg og miljøutvalget Vennesla kommune

Revidering av reglement for Levekårsutvalget Vennesla Kommune. Revidering av reglement for Bygg og miljøutvalget Vennesla kommune VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 15.11.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 SAKSKART 71/12 12/02795 5 2. tertialrapport 2012 driftsregnskapet 73/12

Detaljer

Saksframlegg. Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013

Saksframlegg. Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-14851/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 29.04.2014 Saksframlegg Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 54/14

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 Finansrapport 3/2014 Side 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Finansreglementet. Side 4: Gjeld og rentesikring Side 6: Finansformuen og avkastning Side

Detaljer

Finansrapport 2011 Kap. Side

Finansrapport 2011 Kap. Side Finansrapport 2011 Kap. Side 1 Bakgrunn 2 2 Markedskommentarer 2 3 Risikovurderinger samlet 3 4 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 4 5 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Vedlegghefte. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 22.10.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE. Vedlegghefte. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 22.10.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE Vedlegghefte Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.10.20 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: /00043 Arkivkode: 033 SAKSKART 55/ /079-7 2. tertialrapport 20 - drift 56/ /078-1 Ny svømmehall

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013

2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 Innhold Finansrapporteringen... 2 Markedskommentar... 3 Overskuddslikviditet... 4 Gjelds- og renteportefølje... 4 Fordeling lånegjeld på långiver/kredittinstrument...

Detaljer

Innkalling for Eldrerådet. Saksliste

Innkalling for Eldrerådet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Eldrerådet Møtedato: 04.05.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Flakksvann Møtetid: 09:00-11:00 Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Saksnr Tittel Saksliste

Detaljer

Finansrapport 2. tertial 2016

Finansrapport 2. tertial 2016 Finansrapport 2. tertial 2016 Vedlegg til 2. tertialrapport 2016 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Hovedstyret. 14. desember 2011

Hovedstyret. 14. desember 2011 Hovedstyret. desember Tiltak i EU ESB Styringsrenten redusert til, prosent Tiltak: Likviditetsoperasjoner med måneders løpetid Reservekravet redusert fra til prosent Reduserte krav til sikkerhetsstillelsen

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

Finansrapport 1/2017 Side 1

Finansrapport 1/2017 Side 1 Finansrapport 1/2017 Side 1 Innhold Finansreglementet... 3 Rapportering... 3 Likviditet... 4 Gjeld og rentesikring... 5 Finansformuen - avkastning... 6 Forvaltningen... 7 Finansrapport 1/2017 Side 2 Finansreglementet

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2016

Finansrapport 1. tertial 2016 Finansrapport 1. tertial 2016 Vedlegg til 1. tertialrapport 2016 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2017

Finansrapport 1. tertial 2017 Finansrapport 1. tertial 2017 Vedlegg til 1. tertialrapport 2017 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 58/14 Tjenesteutvalget 15.10.2014 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 58/14 Tjenesteutvalget 15.10.2014 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2014/1598-29790/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 19.09.2014 Saksframlegg Tertialrapport for 2. tertial - Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 58/14 Tjenesteutvalget

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport februar 2016

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport februar 2016 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport februar 2016 Nøkkeltall pr 29. februar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning februar 0,16 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Vedlegg til 1. tertialrapport 2014 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,08 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Årsrapport 2013 Finansforvaltningen

Årsrapport 2013 Finansforvaltningen Årsrapport 2013 Finansforvaltningen Finansrapporteringen Årsrapport for Asker kommunes finansforvaltning er utarbeidet i henhold til Asker kommunes finansreglement og vedtatt mal for finansrapporteringen.

Detaljer

Månedsrapport for sparing og investering Desember 2017

Månedsrapport for sparing og investering Desember 2017 Sterk avslutning på året Det internasjonale aksjemarkedet svingte frem om tilbake gjennom desember og mye handlet om signaler rundt den mye omtale skattereformen i USA. Detaljene ble kjent i midten av

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Tertialrapport - 1. tertial 2015 - Søgne kommune

Søgne kommune. Saksframlegg. Tertialrapport - 1. tertial 2015 - Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/1032-16423/2015 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 24.04.2015 Saksframlegg Tertialrapport - 1. tertial 2015 - Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 20/15 Eldrerådet

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Finansrapporten for 2012 tas til orientering.

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 25.04.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 25.04.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 25.04.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 010/12 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2015. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året, og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Innkalling for Råd for funksjonshemmede

Innkalling for Råd for funksjonshemmede Birkenes kommune Møtedato: 04.05.2015 Møtested: Kommunehuset, Møtetid: 12:00-14:00 Innkalling for Råd for funksjonshemmede Orientering om aktuelle saker fra barnehage-/skole v/anne Stapnes, endring i lov

Detaljer