Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013"

Transkript

1 Porsgrunn kommune Avkastningsrapport 1. tertial 2013

2 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag. Aktivaallokering mot strategi lange midler. Aktivaallokering mot strategi driftslikviditet.. Risikosituasjonen Faktisk allokering.... Risikosituasjonen strategisk allokering.... Porteføljeoversikt totalporteføljen lange midler... Porteføljeoversikt totalporteføljen driftslikviditet. Avkastningsoversikt I lange midler..... Avkastningsoversikt I driftslikviditet..... Porteføljeoversikt i kroner lange midler.. Porteføljeoversikt i kroner driftslikviditet Relativ avkastning lange midler.. Absolutt avkastning lange midler

3 Markedsutvikling 3

4 Aksjemarkedet 2013 fikk en god start på verdens børser. Aksjemarkedene opplevde en sterk tilførsel av kapital og økende risikovillighet, noe som har resultert i god avkastning for aksjeinvestorer dette kvartalet. Ekspansiv pengepolitikk og det faktum at flere sentralbanker har signalisert at de vil fortsette med dette i lengre tid fremover har ført til lave renter og forventninger om vedvarende lave renter. Bedrede økonomiske utsikter er også med på å forklare den sterke oppgangen i verdens aksjemarkeder. Investorer som ønsker avkastning må søke denne andre steder enn i rentemarkedet, noe som har ført til økt kapitaltilgang til aksjemarkedet og dermed stigende aksjekurser. Tertialsvis avkastning på Oslo Børs og internasjonale aksjemarkeder, målt i NOK 30,0 % 25,0 % USA Japan UK World 20,0 % Europe Emerging Markets 15,0 % OSEBX 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % 1. tertial tertial tertial tertial 2013 Avkastning i internasjonale aksjemarkeder i lokal valuta Avkastningen på Oslo børs hittil i år er på 8,1 prosent. Dette er en del svakere enn de fleste sentrale aksjemarkeder. Det amerikanske aksjemarkedet (MSCI US) har gitt en avkastning på hele 16,3 prosent målt i NOK hittil i år. Det japanske aksjemarkedet har også gitt en formidabel avkastning i 2013 på 26,4 prosent målt i NOK Norge, OSEBX Verden, MSCI World Fremv. markeder, MSCI EM USA, S&P 500 Eurosonen, FTSE Euro 100 På verdensbasis (MSCI World) har avkastningen vært på 14,9 prosent målt i NOK og 11,3 prosent målt i lokal valuta des. 11 jan. feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. sep. okt. nov. des. jan. 13 feb. 13 mar. 13 apr. 13 4

5 Rentemarkedet Sentralbankrenter i de fleste land ligger fremdeles på svært lave nivåer. Både den amerikanske, svenske, engelske og norske og sentralbanken har holdt styringsrentene uendret hittil i år. Den europeiske sentralbanken satte derimot ned renten på sitt forrige styremøte til 0,5 prosent. 3 2,5 2 Styringsrenter i utvalgte land Norge UK Sverige EU USA De lave styringsrentene medfører at sentralbankene har vært nødt til å ta i bruk andre midler for å stimulere økonomien. Flere sentralbanker, deriblant den amerikanske, britiske og japanske, har gjennomført massive kvantitative lettelser, som innebærer å trykke penger for å kjøpe obligasjoner slik at de lange rentene trekkes ned. Siktemålet er at lavere lange renter skal stimulere til utlån og investeringer. Den amerikanske sentralbanken har signalisert lave renter frem til ECB har signalisert at det kan komme ytterligere rentekutt dersom det blir nødvendig. Norges Banks hovedstyre besluttet på rentemøtet i mars, ikke overraskende, å beholde nivået på styringsrenten på 1,5 prosent. Renteøkningen ble nok en gang skjøvet ytterligere ut i tid, og Norges Bank ser nå ikke for seg renteøkning før i I grafen til høyre ser man utviklingen i swaprenter for ulike løpetider. Vi ser at rentene steg i januar, men har gått ned siden. 1,5 1 0,5 0 3,7 3,2 2,7 2,2 1,7 mai. 11 jun. 11 mai. jul. 11 jun. aug. 11 sep. 11 jul. okt. 11 aug. nov. 11 des. 11 sep. jan. okt. feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. Utvikling i rentenivå nov. des. jan. 13 feb. 13 sep. mar. 13 okt. apr. 13 nov. des. jan. 13 feb. 13 mar. 13 apr. 13 Swap 3 år Swap 5 år Swap 7 år Swap 10 år mai. 13 5

6 Kredittmarkedet Grafen til høyre viser utviklingen i statsrentene for Spania og Italia sammenlignet med Frankrike og Tyskland. Både Spania og Italias renter har sett en spreadinngang siden i fjor sommer. Italias renter steg noe i februar grunnet valgresultatet, og det faktum at landet ikke klarte å danne regjering. Politisk uro i Spania gjorde at de spanske Utvikling i kredittpåslag kan sees som en indikator på investorers oppfatning av den økonomiske situasjonen. Vi så en spreadoppgang i januar, og en spreadinngang i februar, mars og april. Spreadinngangen de siste månedene indikerer at konkursratene fortsatt er lave og at de makroøkonomiske utsiktene er mer stabile. Dette medførte negativ obligasjonsavkastning i januar, og positiv avkastning i februar, mars og april. Samlet for tertialet har obligasjonsavkastningen vært positiv. Den brede investment grade-indeksen Barclays Capital Global Credit Index er opp 2,3 prosent hittil i år Utvikling i europeiske statsrenter 0 mai. aug. nov. feb. 13 mai feb. 10 apr. 10 BBB og over AA og over jun. 10 aug. 10 Frankrike Tyskland Italia Spania Utvikling i kredittpåslag for investment grade obligasjoner okt. 10 des. 10 feb. 11 A og over apr. 11 jun. 11 aug. 11 okt. 11 des. 11 feb. apr. jun. aug. okt. des. feb. 13 apr. 13 6

7 Makrobildet Makrobildet har i 2013, som i fjor, vært preget av nyheter fra Eurosonen. Markedene fikk en ny påminnelse om at krisen i Euroområdet ikke er over i mars da EU måtte bidra med en redningspakke for å hindre at Kypros gikk konkurs som følge av at kypriotiske banker ikke klarte å overholde sine forpliktelser. For å motta redningspakken blir alle innskudd over euro avkortet. 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Kvartalsvis BNP-vekst nasjonalt og internasjonalt Euroområdet Norge Sverige UK Japan USA I USA innledet man året med at man unngikk «fiscal cliff». Utsiktene til dette la en demper på aksjemarkedene i fjerde kvartal i fjor. Resultatet ble at det vil bli innført kutt på rundt 85 milliarder dollar i året frem til Det er frykt for at disse kuttene vil kunne dempe den økonomiske utviklingen i USA. Den økonomiske veksten i verden er fortsatt svak eller negativ. Det har kommet positive tall fra USA den siste tiden. Boligmarkedet er i bedring, arbeidsledigheten synker og aksjekursene stiger. For Eurosonen er derimot bildet mer negativt. De økonomiske vekstestimatene er nok en gang nedjustert, og de siste tallene har vært svakere enn forventet. Norges Bank skriver i sin siste pengepolitiske rapport om den norske økonomien at veksten i norsk økonomi har vært svakere enn ventet, men at kapasitetsutnyttelsen er over et normalt nivå og at arbeidsledigheten er lav. -0,5 % -1,0 % -1,5 % 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 20 Utvikling i boligpriser 220 Norge USA 160 Storbritannia

8 Valuta Den norske kronen har svekket seg bredt mot de fleste internasjonale valutaer hittil i år. Dette ser vi av begge grafene til høyre Daglig utvikling i valuta USD EUR JPY GBP Målt med I-44, den importveide kronekursen, ser vi at kronen har svekket seg bredt mot våre viktigste handelspartnere siden begynnelsen av februar. Svekkelsen skyldes blant annet forventninger om at norske renteøkninger er skjøvet frem i tid som følge av sentralbankens uttalelser på dette temaet. Euroen har siden krisen på Kypros svekket seg mot de fleste valutaer mar. 11 jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. jun. sep. des. mar. 13 Den japanske sentralbanken har siden i høst i gjennomført massive tilbakekjøp av obligasjoner for å tilføre økonomien penger med det siktemål å få opp inflasjonen og inflasjonsforventningene, i tillegg til å bedre konkurransevilkårene for japansk eksportindustri. Det sistnevnte skjer som følge av at valutakursen depresierer. Av grafen øverst til høyre ser vi at den japanske yenen har svekket seg kraftig mot norske kroner siden i fjor høst Importveid kronekurs 80 des. 08 mar. 09 jun. 09 sep. 09 des. 09 mar. 10 jun. 10 sep. 10 des. 10 mar. 11 jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. jun. sep. des. mar. 13 8

9 Porteføljen 9

10 Porteføljesammendrag Porteføljens prestasjoner Per 30. april 20 var markedsverdien av Porsgrunn kommunes portefølje av lange midler MNOK 677,4. Porteføljen har gitt en avkastning på 3,4 prosent hittil i år, noe som er 0,3 prosentpoeng svakere enn porteføljens referanseindeks. Siden oppfølgingens start i 2002 har porteføljen av lange midler gitt en årlig avkastning på 4,8 prosent, dette tilsvarer en årlig meravkastning på 0,3 prosentpoeng. Kommunens portefølje av driftslikviditet hadde ved utgangen av 1. tertial en markedsverdi på MNOK 520,5. Porteføljen har hittil i år gitt en avkastning på 0,9 prosent. Dette tilsvarer en meravkastning på 0,3 prosentpoeng. Siden start har porteføljen for driftslikviditet gitt en årlig avkastning på 5,1 prosent, tilsvarende en årlig meravkastning på 0,3 prosentpoeng. Både investeringene i renter og aksjer har hatt god avkastning hittil i år. For porteføljen for lange midler er det globale aksjer som har hatt høyest avkastning med 8,6 prosent, tett fulgt av norske aksjer som har hatt avkastning på 8,1 prosent. For porteføljen for driftslikviditet er det Nordea Likviditet Pluss som har prestert best med en avkastning hittil i år på 1,0 prosent. 10

11 Porteføljesammendrag Mandatoppfølging Norske renter forvaltes av DNB og Nordea. Mandatet oppfatter pengemarked, obligasjoner og bankinnskudd. Pengemarkedsplasseringene har hittil i 2013 gitt en avkastning på 0,9 prosent for begge porteføljene. Aktivaklassens referanseindeks har gitt en avkastning på 0,6 prosent i samme periode. Norske obligasjoner har gitt en avkastning på 2,3 prosent i år. Dette tilsvarer en meravkastning på 0,9 prosentpoeng. Porsgrunns anleggsobligasjoner har gitt en avkastning på 1,5 prosent hittil i år. Norske aksjer inkluderte per fondene Pareto Verdi og DNB Norge Selektiv (III). Hittil i år har aggregatet norske aksjer gitt en avkastning på 8,1 prosent. Dette tilsvarer referanseindeksens avkastning. Pareto Verdi har gitt en avkastning på 9,2 prosent, noe som tilsvarer en meravkastning på 1,2 prosentpoeng. Investeringen i DNB Norge Selektiv (III) har gitt en avkastning på 7,0 prosent, tilsvarende en mindreavkastning på 1,1 prosentpoeng. Den globale aksjeporteføljen består av fondene BNY Mellon Long-Term Global Equity, Danske Invest Global Emerging Markets, Skagen Global og Delphi Global. Av de globale aksjefondene var det BNY Mellon Long-Term Global Equity som ga best avkastning i første tertial med en avkastning på,6 prosent. Avkastningen i dette fondet, samt i fondene Skagen Global og Delphi Global, var over 10 prosent, men var likevel svakere enn indeksavkastningen på 14,9 prosent. 11

12 Porteføljesammendrag Porteføljens prestasjoner Avkastningen i Danske Invest Global Emerging Markets har vært 5,2 prosent hittil i år, noe som er 2,7 prosentpoeng bedre enn indeks. Den globale aksjeporteføljen har gitt en aggregert avkastning på 8,6 prosent, noe som tilsvarer en mindreavkastning på 4,7 prosentpoeng. Aggregatet er valutasikret, og valutasikringen har hittil i år bidratt negativt med en verdinedgang på MNOK 0,9. Eiendom forvaltes av Aberdeen i fondene Eiendomsfond Norge I og Eiendomsfond Asia. Eiendomsfond Norge I har gitt en avkastning på 1,1 prosent hittil i år, og Eiendomsfond Asia har gitt en avkastning på 2,5 prosent. Samlet sett har eiendomsfondene gitt en avkastning på 1,6 prosent. Globale obligasjoner forvaltes per utgangen av tertialet av Pimco i fondene GIS Unconstrained og Pimco Global Investment Grade. Plasseringene har hittil i år gitt en samlet avkastning på 2,6 prosent. Globale høyrenteobligasjoner forvaltes også av Pimco i fondet Pimco Global High Yield. Avkastningen for dette mandatet har i år vært på 4,5 prosent. Sammenlignet med aggregatets referanseindeks tilsvarer dette en meravkastning på 0,1 prosentpoeng.

13 Porteføljesammendrag Forvalterkommentarer Vi har følgende rating på forvaltere av Porsgrunn kommunes portefølje: Globale aksjer: BNY Mellon -> Kjøp Skagen -> Kjøp Danske Invest -> Kjøp Delphi Global -> Kjøp Norske aksjer: Pareto -> Kjøp Norske renter: DNB -> Kjøp Nordea -> Kjøp Globale renter: PIMCO -> Kjøp 13

14 Porteføljesammendrag Absolutt avkastning Porteføljen for lange midler har hatt en verdiøkning på MNOK 22,0 i år. Det har vært et netto uttak på MNOK 2,3. Det er aktivaklassen globale aksjer som i størst grad har bidratt til den positive verdiutviklingen, med en verdiøkning hittil i år på MNOK 8,3. Porteføljen for driftslikviditet har hatt en verdiøkning på MNOK 4,0 i år. Det har vært et netto uttak på MNOK 69,4. Det er her mandatet bank som i størst grad har bidratt til den positive verdiutviklingen, med en verdiøkning hittil i år på MNOK 2,2. Relativ avkastning Porteføljen for lange midler har slått indeks i 70 av 134 måneder, noe som innebærer en konsistens på 52,2%. Hittil i 2013 har porteføljen gitt meravkastning i 2 av 4 måneder. Porteføljen for driftslikviditet har gitt meravkastning i 46 av 76 måneder, noe som innebærer en konsistens på 60,5%. I år har porteføljen gitt meravkastning i 4 av 4 måneder. Den aktive risikoen i porteføljen for lange midler, målt med Tracking Error, ligger på 1,9%, mens den aktive risikoen for driftslikviditet ligger på 1,5 %. Porteføljens mindreavkastning i år kan i hovedsak relateres til seleksjonsbidraget som har vært negativt. Dette skyldes i stor grad at forvalterne innenfor aggregatet globale aksjer har levert mindreavkastning sammenlignet med sine referanseindekser. Allokeringsbidraget har vært positivt. Dette følger av at man har vært undervektet i aktivaklassen globale aksjer som har gjort det relativt svakt sammenlignet med de andre aktivaklassene. Det negative interaksjonsbidraget hittil i år skyldes også at man har vært overvektet i aktivaklassen globale aksjer som har levert mindreavkastning. For driftslikviditet har allokerings-, seleksjons-, og integrasjonsbidraget vært positive. 14

15 Allokering mot strategi lange midler Markedsverdi Strategi Avvik fra strategi i % i MNOK i % Min Mål Maks Norske aksjer 44,3 6,5 % 4 % 6,0 %,0 % 0,5 % Globale aksjer 103,1 15,2 % 4 % 14,0 %,0 % 1,2 % Norske obligasjoner 117,5 17,3 % 15 % 17,0 % 35,0 % 0,3 % Norske anleggsobligasjoner 172,7 25,5 % 5 % 25,0 % 25,0 % 0,5 % Globale obligasjoner 1,0 16,5 % 10 % 16,0 % 30,0 % 0,5 % Pengemarked/bankinnskudd 55,2 8,1 % 0 % 8,0 % 30,0 % 0,1 % Globale Høyrenteobligasjoner 29,3 4,3 % 0 % 4,0 % 10,0 % 0,3 % Eiendom 43,4 6,4 % 5 % 10,0 % 15,0 % -3,6 % Totalportefølje 677,4 100,0 % 100 % Tabellen viser allokeringen per Kommunen ligger innenfor de strategiske rammene for alle aktivaklasser. Porsgrunn er noe undervektet i eiendom, men ligger innenfor allokeringsrammene. 15

16 Allokering mot strategi driftslikviditet Markedsverdi Strategi Avvik fra strategi i % i MNOK i % Min Mål Maks Pengemarked 294,5 56,6 % 0 % 50,0 % 100,0 % 6,6 % Bankinnskudd 226,0 43,4 % 0 % 50,0 % 100,0 % -6,6 % Totalportefølje 520,5 100,0 % 100 % 16

17 Risikosituasjon Faktisk allokering Aktiva Balanse Balanse Endrings Durasjon Beregnet Beregnet % MNOK parameter tap, MNOK tap, % Gjeld med p.t./flytende rente 57,1 % 1437,0 1,5 % -21,6 Gjeld med fast rente 42,9 % 1077,6 Samlet bruttogjeld 100,0 % 2514,6-21,6 Lån m. renteoverv.m./ansvarlig utlån 0,0 1,5 % 0,0 Bankinnskudd 43,4 % 226,0 1,5 % 0,00 3,4 Pengemarked 56,6 % 294,5 1,5 % 0,14-0,6 Driftslikviditet 100,0 % 520,5 2,8 Pengemarked 8,1 % 55,2 1,5 % 0,23-0,2 0,0 % Anleggsobligasjoner 25,5 % 172,7 0,0 % 0,0 0,0 % Norske omløpsobligasjoner 17,3 % 117,5 1,5 % 2,66-4,7-0,7 % Globale omløpsobligasjoner 16,5 % 1,0 1,5 % 3,90-6,6-1,0 % Fast eiendom 6,4 % 43,4 -,0 % -5,2-0,8 % Norske aksjer 6,5 % 44,3-25,0 % -11,1-1,6 % Globale aksjer 15,2 % 103,1-20,0 % -20,6-3,0 % Globale høyrenteobligasjoner 4,3 % 29,3 1,5 % 3,30-1,5-0,2 % Netto valutaposisjon 0,0 % 15,4 -,0 % -1,8-0,3 % Langsiktige finansielle aktiva 100,0 % 677,4-51,6-7,6 % Samlete finansielle aktiva 1197,9 Mulig tap vil utgjøre : -70,4 Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parameterne gitt dagens allokering er på MNOK 68,9. Herunder kommer et beregnet tap på MNOK 18,9 for kommunens passiva som følge av at renten øker. For porteføljen for driftslikviditet får man en samlet gevinst på MNOK 2,9 dersom renten øker med 1,5%. For investeringen i Danske Invest Emerging Markets sikres kun dollareksponeringen, og man får derfor et verdifall ved kronestyrking på MNOK 1,8. Det er viktig å merke seg at dette er en ekstrem stressing av porteføljen. Stresstesten tar blant annet ikke hensyn til eventuelle korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene. 17

18 Risikosituasjon Strategisk allokering Aktiva Balanse Balanse Endrings Durasjon Beregnet Beregnet % MNOK parameter tap, MNOK tap, % Gjeld med p.t./flytende rente 57,1 % 1437,0 1,5 % -21,6 Gjeld med fast rente 42,9 % 1077,6 Samlet bruttogjeld 100,0 % 2514,6-21,6 Lån m. renteoverv.m./ansvarlig utlån 0,0 1,5 % 0,0 Bankinnskudd 43,4 % 226,0 1,5 % 0,00 3,4 Pengemarked 56,6 % 294,5 1,5 % 0,14-0,6 Driftslikviditet 100,0 % 520,5 2,8 Pengemarked 8,1 % 55,2 1,5 % 0,23-0,2 0,0 % Anleggsobligasjoner 25,5 % 172,7 0,0 % 0,0 0,0 % Norske omløpsobligasjoner 17,3 % 117,5 1,5 % 2,66-4,7-0,7 % Globale omløpsobligasjoner 16,5 % 1,0 1,5 % 3,90-6,6-1,0 % Fast eiendom 6,4 % 43,4 -,0 % -5,2-0,8 % Norske aksjer 6,5 % 44,3-25,0 % -11,1-1,6 % Globale aksjer 15,2 % 103,1-20,0 % -20,6-3,0 % Globale høyrenteobligasjoner 4,3 % 29,3 1,5 % 3,30-1,5-0,2 % Netto valutaposisjon 0,0 % 15,4 -,0 % -1,8-0,3 % Langsiktige finansielle aktiva 100,0 % 677,4-51,6-7,6 % Samlete finansielle aktiva 1197,9 Mulig tap vil utgjøre : -70,4 Dersom porteføljen hadde vært allokert i henhold til strategi er det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parametrene på MNOK 70,4. 18

19 Totalporteføljen og enkeltmandater lange midler 14,0 %,0 % 11,5 % Norske aksjer Globale aksjer Norske obligasjoner Globale obligasjoner Global High Yield Totalporteføljen lange midler 10,0 % 8,0 % 7,4 % 7,2 % 7,5 % 8,6 % 8,1 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 1,9 % 4,1 % 3,9 % 1,0 % 4,2 % 4,1 % 3,3 % 1,9 % 2,2 % 5,7 % 4,5 % 3,0 % 3,4 % 2,8 % 2,6 % 2,1 % 2,3 % 0,0 % -2,0 % -2,3 % -4,0 % T1- T2- T3 - T

20 Totalporteføljen og enkeltmandater driftslikviditet 4,5 % 4,0 % 4,1 % Norske obligasjoner Pengemarked Norge 3,5 % Globale obligasjoner 3,2 % Totalporteføljen driftslikviditet 3,0 % 2,5 % 2,4 % 2,0 % 1,9 % 1,8 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 1,1 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,5 % 0,0 % T1- T2- T3 - T

21 Avkastningsoversikt I Porsgrunn kommune lange midler Aktivaallokering Markedsverdi Strategisk fordeling Avvik Norske Aksjer i NOK i % Min Normal Max i % Norske Aksjer , ,5 Globale Aksjer , ,2 Eiendomsfond , ,6 Pengemarked Norge , ,1 Norske Obligasjoner , ,3 Globale Obligasjoner , ,5 Global High Yield , ,3 Anleggsobligasjoner , ,5 Sum ,0 100,0 Avkastning hittil i år mot indeks S.2 Dato

22 Avkastningsoversikt I Porsgrunn kommune Driftslikviditet Aktivaallokering Markedsverdi Strategisk fordeling Avvik Pengemarked i NOK i % Min Normal Max i % Pengemarked , ,0 Sum ,0 100,0 Avkastning hittil i år mot indeks S.2 Dato

23 Porteføljeoversikt i kroner Porsgrunn kommune lange midler Porteføljeoversikt i kroner Forvaltningsoppdrag Endring markedsverdi siste måned, MNOK Endring markedsverdi hittil i år, MNOK Posisjon, % Bevegelse (kjøp/salg) Verdiendring Bevegelse (kjøp/salg) API - Eiendomsfond Asia 15,1 15,1 0,0 0,0 15,1 14,7 0,0 0,4 2,2 API - Eiendomsfond Norge I 28,3 28,3 0,0 0,0 28,3 28,3-0,4 0,3 4,2 Bankinnskudd 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,1 BNY Mellon Long-Term Global 26,2 25,8 0,0 0,5 26,2 23,3 0,0 2,9 3,9 Danske Invest Global Emergi 25,0 25,0-0,1 0,0 25,0 23,8-0,1 1,2 3,7 DNB - Anleggsobligasjoner 172,7 172,1 0,0 0,6 172,7 170,2 0,0 2,6 25,5 DNB Likviditet 20 (V) 54,2 54,0 0,0 0,1 54,2 53,7 0,0 0,5 8,0 DNB Norge Selektiv (III) 21,5 21,3 0,0 0,2 21,5 20,1 0,0 1,4 3,2 DNB Obligasjon III 51,0 50,6 0,0 0,4 51,0 49,6 0,0 1,4 7,5 Nordea Obligasjon II 66,5 66,0 0,0 0,6 66,5 65,3 0,0 1,2 9,8 Pareto Verdi 22,8 22,4 0,0 0,4 22,8 20,9 0,0 1,9 3,4 Pimco - GIS Unconstrained B 44,7 44,5 0,0 0,2 44,7 44,0 0,0 0,7 6,6 Pimco - Glb High Yield Bond 29,3 28,8 0,0 0,6 29,3 28,1 0,0 1,3 4,3 Pimco - Global Investment G 67,3 66,2-0,2 1,2 67,3 65,5-0,3 2,1 9,9 Skagen Global 26,1 25,7 0,0 0,3 26,1 23,7 0,0 2,4 3,9 Storebrand Delphi Verden 25,7 25,2 0,0 0,4 25,7 23,1 0,0 2,6 3,8 Valutasikringsportefølje - 0,1-0,3 0,0 0,4 0,1 2,5-1,5-0,9 0,0 Verdiendring Porteføljeandel Min Normal Max Over/ undervekt Norske Aksjer 44,3 43,7 0,0 0,5 44,3 40,9 0,0 3,3 6, ,5 Globale Aksjer 103,1 101,5-0,1 1,6 103,1 96,4-1,6 8,3 15, ,2 Eiendomsfond 43,4 43,4 0,0 0,0 43,4 43,0-0,4 0,7 6, ,6 Pengemarked Norge 55,2 55,0 0,0 0,1 55,2 54,6 0,0 0,5 8, ,1 Norske Obligasjoner 117,5 116,5 0,0 1,0 117,5 114,9 0,0 2,6 17, ,3 Globale Obligasjoner 1,0 110,7-0,2 1,5 1,0 109,5-0,3 2,8 16, ,5 Global High Yield 29,3 28,8 0,0 0,6 29,3 28,1 0,0 1,3 4, ,3 Anleggsobligasjoner 172,7 172,1 0,0 0,6 172,7 170,2 0,0 2,6 25, ,5 Totalt 677,4 671,6-0,2 6,0 677,4 657,7-2,3 22,0 100, ,0 S.6 Dato

24 Porteføljeoversikt i kroner Porsgrunn kommune Driftslikviditet Porteføljeoversikt i kroner Forvaltningsoppdrag Endring markedsverdi siste måned, MNOK Endring markedsverdi hittil i år, MNOK Posisjon, % Bevegelse (kjøp/salg) Verdiendring Bevegelse (kjøp/salg) Bankkonto 226,0 180,0 45,6 0,4 226,0 304,4-80,6 2,2 43,4 Nordea Likviditet ,6 151,3 0,0 0,3 151,6 75,8 75,0 0,9 29,1 Nordea Likviditet Pluss 142,9 142,5 0,0 0,4 142,9 67,0 75,0 0,9 27,5 Verdiendring Porteføljeandel Min Normal Max Over/ undervekt Pengemarked 520,5 473,8 45,6 1,1 520,5 447,2 69,4 4,0 100, ,0 Totalt 520,5 473,8 45,6 1,1 520,5 447,2 69,4 4,0 100, ,0 S.6 Dato

25 Relativ avkastning I Avkastningsavvik Forklaring til porteføljeresultat Porsgrunn kommune lange midler 2,0% 1,0% 0,8% 1,0% 0,6% 0,0% 0,4% 0,2% -1,0% 0,0% -0,2% -2,0% -0,4% -0,6% -3,0% ,8% Hittil i år Hele perioden Portefølje Allokering Seleksjon Interaksjon Nettobidrag Avkastning mot indeks Siste 3 mån 6 mån 1 år 2 år 3 år 4 år Portefølje 2,2% 4,9% 8,4% 6,3% 6,1% 8,1% Benchmark 2,6% 4,3% 6,7% 6,1% 6,0% 7,2% Meravk. -0,4% 0,7% 1,7% 0,2% 0,1% 0,9% År Mv. (MNOK) 677,4 657,6 639,2 581,7 618,1 618,7 Portefølje 3,4% 8,9% 1,6% 8,2% 11,0% -9,5% Benchmark 3,6% 5,9% 3,9% 7,7% 10,1% -7,8% Meravk. -0,3% 3,1% -2,3% 0,5% 0,9% -1,7% Tracking Error 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% Rullerende mnd. Portefølje S.9 Dato

26 Absolutt avkastning Porsgrunn kommune lange midler Verdiutvikling Aktivafordeling ,53 % 17,35 % 4,33 % 8,14 % 6,40 % 25,50 % 15,21 % 6,53 % Norske Aksjer Globale Aksjer Eiendomsfond Pengemarked Norge Norske Obligasjoner Globale Obligasjoner Global High Yield Anleggsobligasjoner Akkumulert innskudd/uttak Markedsverdi Verdiutvikling per aggregat Avkastning i beløp per aggregat 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Porteføljen Hittil i år 20 Siden start Porteføljen Norske Aksjer Globale Aksjer Eiendomsfond Pengemarked Norge Norske Obligasjoner Globale Obligasjoner Global High Yield Anleggsobligasjoner Andre ,0 Totalt No.Aksj. Gl.Aksj. Eiendom No.PM No.Obl. Gl.Obl. Gl.High Y. Anlegg S.11 Dato

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2014

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2014 Porsgrunn kommune Avkastningsrapport 1. tertial 2014 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag. Aktivaallokering mot strategi lange midler. Aktivaallokering mot strategi driftslikviditet.. Risikosituasjonen

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-17715/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 24.05.2013 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 69/13 Formannskapet

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Avkastningsrapport 3. tertial 2012 Søgne kommune 31.12.2011 31.12.2012 25.01.2013

Avkastningsrapport 3. tertial 2012 Søgne kommune 31.12.2011 31.12.2012 25.01.2013 Avkastningsrapport 3. tertial 20 Søgne kommune 31..2011 31..20 25.01.2013 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag... Aktivaallokering mot strategi Stressing av porteføljen.. Avkastning totalporteføljen

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2011 Birkenes kommune 31-12-2010 31-08-2011 12-09-2011

Avkastningsrapport 2. tertial 2011 Birkenes kommune 31-12-2010 31-08-2011 12-09-2011 Avkastningsrapport 2. tertial 2011 Birkenes kommune 31-12-20 31-08-2011 12-09-2011 P. 1 Date 12.09.2011 Avkastningsrapport 2.tertial 2011 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 Aktivaallokering

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-29216/20 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato:.09.20 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 20 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/ Formannskapet

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-27672/2012 Saksbehandler: Fred Egil Gundersen Dato: 05.09.2012 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/12

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 56/13 Formannskapet 08.05.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 56/13 Formannskapet 08.05.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-14804/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 25.04.2013 Saksframlegg Finansforvaltning i 2012 - Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 56/13 Formannskapet

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Makrokommentar. September 2017

Makrokommentar. September 2017 Makrokommentar September 2017 Septemberoppgang på Oslo Børs Oslo Børs steg med hele 5,8 prosent i september, godt hjulpet av en oljepris som steg fra 53 til 57 USD per fat. Også i Europa forøvrig var det

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Finansrapport 2011 Kap. Side

Finansrapport 2011 Kap. Side Finansrapport 2011 Kap. Side 1 Bakgrunn 2 2 Markedskommentarer 2 3 Risikovurderinger samlet 3 4 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 4 5 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Vedlegghefte. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 22.10.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE. Vedlegghefte. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 22.10.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE Vedlegghefte Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.10.20 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: /00043 Arkivkode: 033 SAKSKART 55/ /079-7 2. tertialrapport 20 - drift 56/ /078-1 Ny svømmehall

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no PRESSEKONFERANSE - 9. august 213 2. KVARTAL 213 www.nbim.no Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner, 3. juni 213 4 5 4 397 4 5 4 Aktivaklasse Verdi Prosentandel fond 4 3 5 Aksjer 2 785 63,4%

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Innkalling for Eldrerådet. Saksliste

Innkalling for Eldrerådet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Eldrerådet Møtedato: 04.05.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Flakksvann Møtetid: 09:00-11:00 Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Saksnr Tittel Saksliste

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Månedsrapport for sparing og investering Desember 2017

Månedsrapport for sparing og investering Desember 2017 Sterk avslutning på året Det internasjonale aksjemarkedet svingte frem om tilbake gjennom desember og mye handlet om signaler rundt den mye omtale skattereformen i USA. Detaljene ble kjent i midten av

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Pressekonferanse 21. november 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 500 Statens petroleumsforsikringsfond 2 000 Noregs

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2017

Makrokommentar. Juni 2017 Makrokommentar Juni 2017 Blandete markeder i juni De globale aksjemarkedene hadde en nokså flat utvikling i juni, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant børsene med størst oppgang var de

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Årsrapport forvaltning 2009

Årsrapport forvaltning 2009 Til: Styret i Stiftelsen Scheibler Fra: Investeringsutvalget Dato: 03. mars 2010 Årsrapport forvaltning 2009 A. Strukturelle forhold Stiftelsen Scheiblers finansportefølje forvaltes for å oppnå god langsiktig

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007 Pressekonferanse 22. mai 2007 1 Verdiutviklingen på Lehman Global Aggregate statsobligasjonsindekser i første kvartal 2007

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Pressekonferanse 23. mai 2006 1 Porteføljene NBIM forvalter pr. 31.03.2006 Portefølje Størrelse Eier Aksjei mrd. NOK andel

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Pressekonferanse 22. august 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 000 1 800 1 600 1 400 Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013

2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 Innhold Finansrapporteringen... 2 Markedskommentar... 3 Overskuddslikviditet... 4 Gjelds- og renteportefølje... 4 Fordeling lånegjeld på långiver/kredittinstrument...

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014 1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 3. APRIL 214 Markedsverdi Milliarder kroner 6 6 Verdi Prosentandel fond 511 4 5 Aksjeinvesteringene 3124 61,1 % Renteinvesteringene

Detaljer

UNIFORS INVESTERINGSPOOL... Årsrapport 2007

UNIFORS INVESTERINGSPOOL... Årsrapport 2007 . UNIFORS INVESTERINGSPOOL.......... Årsrapport 2007 Årsrapport for Investeringspoolen I Unifors Investeringspool forvaltes alle stiftelser hvor styret ved Universitetet i Oslo er tillagt forvaltningsansvaret.

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014 3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 214 Markedsverdi Per 3.9.214. Milliarder kroner 6 5 534 6 Verdi Prosentandel fond 4 5 Aksjeinvesteringene 3 396 61,4 Renteinvesteringene

Detaljer

Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2009

Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2009 5/3/21 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 29 Vår målsetting er å ivareta eiernes langsiktige finansielle interesser ved aktiv forvaltning og eierskapsutøvelse. 1 Forvaltningen av Statens pensjonsfond

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2016

Finansrapport 1. tertial 2016 Finansrapport 1. tertial 2016 Vedlegg til 1. tertialrapport 2016 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje 29.02.2016. Avkastning siden 31.01.2016

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje 29.02.2016. Avkastning siden 31.01.2016 Aktivaklasse Markedsverdi Avkastning siden 31.01.2016 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 20 740 509 27 039 0 42 % 35 % 3 261 676 25 % 45

Detaljer

Hovedstyret. 14. desember 2011

Hovedstyret. 14. desember 2011 Hovedstyret. desember Tiltak i EU ESB Styringsrenten redusert til, prosent Tiltak: Likviditetsoperasjoner med måneders løpetid Reservekravet redusert fra til prosent Reduserte krav til sikkerhetsstillelsen

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer