Saksframlegg. Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/ /2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: Saksframlegg Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 54/14 Formannskapet Kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar saken til orientering. Bakgrunn for saken: I henhold til kommunens finansreglement skal rådmannen etter årets utgang legge frem en rapport for kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året for: Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva (Forvaltningsfondet). Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Mye av informasjonen finnes i kommunens årsmelding, men dette saksframlegget gir en samlet og mer detaljert gjennomgang i henhold til rapporteringskrav i Finansreglementet. Saksutredning: Forvaltningsfondet Det utarbeides i tråd med Finansreglementet en egen årsrapport for fondet. Revisor har gjennomgått rapporten, og oppsummerer med at «Våre kontroller har ikke avdekket vesentlige avvik, og vi er av den oppfatning at det fremlagte regnskapet gir et tilfredsstillende uttrykk for fondets økonomiske stilling per 31. desember 2013 og er i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk». For en detaljert gjennomgang vises det til vedlagt årsrapport. Hovedtrekkene i 2013 var som følger:

2 Fondet hadde i 2013 en avkastning på 8,7%, mot referanseindeksen på 8,0%. Avkastningen utgjorde 10,8 mill. kroner, mens det var budsjettert med 5,3 mill. kroner. Det var særlig aksjeporteføljen som bidro til den positive avkastningen, med 19,4% for norske aksjer og 33,1% for globale aksjer. Avkastningen fra disse aktivaklassene var likevel, sammen med globale obligasjoner, lavere enn referanseindeksen. Kommunestyret vedtok i 2013 en endring av investeringsstrategien, med en økt andel globale obligasjoner mot en tilsvarende mindre andel norske obligasjoner. Det ble gjort relativt store endringer i valg av fond innenfor strategien. Finansreglementet sier at fondet minst en gang i året skal stresstestes for å vise hvordan nærmere spesifiserte endringer i sentrale parametere forventes å påvirke verdien av porteføljen. Hvis alle disse endringene skulle intreffe samtidig anslås det at porteføljens verdi vil falle med 12,3%, eller 16,9 mill. kroner. Til sammenligning er bufferfondet satt til minimum to års normalavkastning, som per i dag utgjør ca. 11 mill. kroner. Rådmannen vurderer forvaltningen å være i tråd med finansreglementet. Gjeldsforvaltningen Søgne kommune hadde ved utgangen av 2013 en samlet lånegjeld på 645 mill. kroner, hvorav 550 mill. kroner gjaldt finansiering av kommunens investeringer og 95 mill. kroner var til videre utlån gjennom startlånordningen. Kommunen tok i 2013 opp et nytt lån på 25,3 mill. kroner i Kommunalbanken for å dekke årets investeringer. Kommunen betalte 25 mill. kroner i avdrag, og forfalte lån har blitt refinansiert løpende. Søgne kommune har knyttet til seg Gabler som ekstern gjeldsrådgiver. Gabler gir kommunen råd om såkalt gjeldsstrategi, løpetider og rentebinding ved opptak av nye lån, og bistand i gjennomføring av konkurranseutsetting ved nye låneopptak. Kommunen får også månedlige gjeldsrapporter med nøkkeltall og sammenligning av faktisk gjeld med en referanseportefølje som er basert på gjeldsstrategien. Tabellen nedenfor gir overordnet informasjon om låneporteføljen (inkluderer ikke låneopptak i Husbanken til videre utlån): Rådmannen vurderer forvaltningen å være i tråd med finansreglementet. For mer detaljert oversikt vises det til vedlagt gjeldsrapport per

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Kommunen hadde per 31. desember 2013 en likvid beholdning på 157,7 mill kroner (legater og gavemidler er ikke inkludert). I tillegg kom skattetrekksmidler på 12,5 mill kroner. Disse midlene er i all hovedsak plassert på konto i Søgne og Greipstad Sparebank til en rente som ligger ett prosentpoeng over referanserenten (3 måneders NIBOR). Saldo Endring Saldo Likviditet (ekskl. legater og gavemidler) Skattetrekksmidler Likviditeten vurderes fortsatt som god. Det inngår imidlertid om lag 92 mill. kroner i ubrukte lånemidler, først og fremst knyttet til planlagte investeringer i Lunde skole. Når dette prosjektet kommer i gang vil det tære på likviditeten. Rådmannen har ingen avvik til finansreglementet å melde. Vedlegg 1 Årsrapport 2013 for Søgne kommunes forvaltningsfond 2 Revisjonsberetning Søgne kommunes forvaltningsfond 3 Gjeldsrapport per

4 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret våren Rammene for forvaltningen har senere blitt behandlet av kommunestyret i forbindelse med kommunens finansreglement. I henhold til instruks for Søgne kommunes finansforvaltning skal det ved utgangen av hvert kalenderår utarbeides en årsberetning for forvaltningsfondet og det skal settes opp regnskap og balanse i samsvar med god regnskapsskikk. Forvaltningsfondet er å betrakte som et ubundet investeringsfond og skal fremvises i kommunens budsjett og regnskap. Fondets vedtekter og organisering tilfredsstiller de krav som er stilt i nye statlige forskrifter til kommuners forvaltning av kapital. Virksomheten Fondets formål er å forvalte frigjort kapital fra aksjesalg Agder Energi AS og øvrige midler etter Kommunestyrets vedtak. Midlene skal plasseres og forvaltes i henhold til langsiktig strategi vedtatt av kommunestyret og bidra til å sikre innbyggerne i Søgne kommune et langsiktig godt tjenestetilbud. Forvaltningen skjer i samarbeid med Songdalen kommune, Vennesla kommune og Birkenes kommune, som har tilsvarende fond. For å sikre en best mulig forvaltning av midlene er det engasjert uavhengig rådgiver. Verdiutvikling i 2013 Avkastningen fra fondet har vært svært god i 2013, slik den også var i 2012, med opp mot dobbelt så høy avkastning som budsjettert. Dette bidrar positivt til kommunens regnskapsmessige resultat, men en kan ikke påregne resultater på dette nivået over tid. Likevel viser historikken at forvaltningen i gjennomsnitt har gitt vesentlig bedre avkastning enn en ville oppnådd med en standardisert bankrente: Per 31. desember 2013 var markedsverdien av Søgne kommunes forvaltningsfond 137 mill. kroner. I 2013 har fondet hatt en avkastning på 8,7 prosent, noe som er 0,7 prosentpoeng bedre enn porteføljens sammenligningsindeks. Totalporteføljen har dermed hatt en verdiendring på 10,8 mill. kroner i Siden start har porteføljen gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 5,5 prosent, mot en beregnet bankrente i samme periode på 2,9 prosent.

5 Porteføljen er delt i fem ulike aktivaklasser. Avkastningen i de enkelte aktivaklassene har vært som følger: Markedsverdi pr (mill. kroner) Avkastning, mill. kroner Avkastning i prosent Avkastning referanseindeks Pengemarked/bankinnskudd 13,3 0,3 2,5% 1,4% Norske obligasjoner 47,5 1,7 3,5% 1,0% Globale obligasjoner 40,3-0,4-0,2% 0,9% Norske aksjer 7,0 1,2 19,4% 23,6% Globale aksjer 29,0 8,0 33,1% 33,9% Sum/Gjennomsnitt 137,0 10,8 8,7% 8,0% Finansreglementet angir for hver enkelt aktivaklasse en referanseindeks som faktisk avkastning skal måles opp mot. Porteføljen som helhet har hatt bedre avkastning enn referanseindeksen. Dette skyldes norske obligasjoner og pengemarkedsfond, mens faktisk avkastning er lavere enn indeksen skulle tilsi for aksjer og globale obligasjoner. Mindreavkastningen i forhold til indeks for globale aksjer skyldes særlig at porteføljen har en større andel i såkalte emerging markets enn referanseindeksen, og at avkastningen i her har vært vesentlig lavere enn resten av aksjemarkedet. Tabellen viser at det særlig er aksjeporteføljen som har bidratt til den positive avkastningen i Dette speiler den generelle markedsutviklingen som vises i referanseindeksene for de ulike aktivaklassene. Endringer i porteføljen Investeringsstrategien fastsetter fordeling mellom aktivaklasser, som er det klart viktigste elementet for fondets avkastning og risiko. Investeringsstrategien fastsettes i kommunens finansreglement. I 2013 ble andelen globale obligasjoner økt mot en tilsvarende reduksjon av norske obligasjoner, som vist i tabellen nedenfor: Strategi per Strategi per Faktisk andel per Pengemarked/bankinnskudd 10% 10% -0,3% Norske obligasjoner 45% 35% -0,4% Globale obligasjoner 20% 30% -0,6% Norske aksjer 5% 5% 0,1% Globale aksjer 20% 20% 1,1% Sum 100% 100% 0 Finansreglementet fastsetter rammer for hvor store avvik fra strategien som tillates. Porteføljen var ved årsskiftet noe overvektet i aksjer og tilsvarende undervektet i obligasjoner og pengemarkedsfond. Avvikene var godt innenfor rammene i finansreglementet. Det er i løpet av 2013 også gjort relativt store endringer i valg av fond innenfor de enkelte aktivaklassene. Av de sju aksjefondene som lå inne i porteføljen ved starten av året er det bare to fond som fortsatt er en del av porteføljen. På den annen side er det kommet inn fire nye aksjefond i porteføljen, slik at investeringene i aksjer nå er fordelt på seks fond. Investeringen i globale obligasjoner var ved inngangen til året fordelt på to fond. I løpet av året har en gått ut av ett av disse og investert i to nye fond. Innenfor norske obligasjoner og pengemarkedsfond er det ikke gjort endringer. Endringene må sees i sammenheng med at porteføljeavkastningen var lavere enn referanseindeksen for aksjer og globale obligasjoner, mens den var høyere for norske obligasjoner og pengemarkedsfond. Til og med 2012 har også midlene på en bankkonto i Søgne og Greipstad Sparebank teknisk inngått i regnskapet til Søgne kommunes forvaltningsfond. Disse midlene inngår imidlertid ikke i investeringsporteføljen slik den er omtalt ovenfor, og følges opp i tråd med Finansreglementets regler

6 om forvaltning av ledig likviditet. Fra 2013 er disse midlene løftet ut av forvaltningsfondets regnskap, slik at midlene inngår i Søgne kommunes ordinære likviditetsreserve. Risiko Avkastningen fra fondet vil variere fra år til år, slik figuren under «Verdiutvikling» på side 1 viser. De to siste årene har avkastningen vært vesentlig bedre enn forventet, men det vil også komme år med lavere avkastning enn forventet. Svakere resultat enn budsjettert vil krone for krone redusere kommunens regnskapsmessige driftsresultat, på samme måte som bedre resultater enn budsjettert styrker driftsresultatet. For å kunne håndtere slike svingninger uten at tjenestenivået påvirkes må det opparbeides reserver i form av bufferfond. I henhold til finansreglementet skal kommunen ha et bufferfond, dette skal som hovedregel minimum utgjøre to ganger årlig budsjettert normalavkastning. For Søgne tilsvarer dette i størrelsesorden 11 mill. kroner, som inngår som en del av kommunens disposisjonsfond. I henhold til finansreglementet skal plasseringen av kommunens langsiktige finansielle aktiva minst en gang i året stresstestes for å vise hvordan ulike endringer i sentrale parametere forventes å påvirke verdien av porteføljen. (tall i mill. kroner) Allokering Strategi Verdiendring som følge av 2 % skift i rentekurven -6,1-6,2 (økt rente påvirker verdien av obligasjoner negativt) Verdiendring som følge av 20 % fall i globale aksjer -5,8-5,5 Verdiendring som følge av 30 % fall i norske aksjer -2,1-2,1 Verdiendring som følge av 10 % styrking av norske kroner -2,9-2,7 (økt kronekurs reduserer verdien av avk. i utenlandsk valuta) Verdiendring totalporteføljen -16,9-16,4 Verdiendring totalporteføljen (i %) -12,3% -12,0% Stresstesten viser at verdien av porteføljen ville falt med nær 17 mill. kroner, eller i overkant av 12 prosent, hvis alle disse endringene skulle komme. Etikk Det heter i finansreglementet at: «Det skal ikke foretas investeringer i aksjer som kan skade kommunens omdømme. I forvaltningen skal det så langt som råd er tas etiske hensyn. Dette skal vektlegges ved valg av kapitalforvaltere». For å sikre en god oppfølging av dette punktet har Søgne kommune til og med 2013 hatt avtale med et selskap som har gjennomgått selskapene de aktuelle fondene har vært investert i opp mot nærmere bestemte etiske kriterier (Ethix SRI Advisors). Gjennomgangen har vist at en svært liten del av investeringene bryter med de etiske kriteriene, slik at finansreglementet har vært ivaretatt. Med de endringene som er gjort i porteføljen i løpet av 2013 har nå alle fondene egen etisk screening. Det vil si at fondene selv utelukker de selskapene som ikke vurderes som tilstrekkelig etiske. Vurderingen av selskapene gjøres ut fra objektive kriterier, noen fond utelukker også selskaper som finnes på Statens Pensjonsfond Utland sin ekskluderingsliste. Av den grunn vurderes det fra 2014 ikke lenger er nødvendig med egen rådgiver for å ivareta dette punktet i finansreglementet.

7 Søgne kommunes forvaltningsfond Balanse, per Spesifikasjon År År Beløp i hele kroner EIENDELER: Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer Sum kortsiktige finansielle eiendeler Kasse, bank Sum andre eiendeler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD: Grunnkapital Bufferkapital Vedtatt bufferkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld 1.2 / Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Søgne, 15. Februar 2013

8 Søgne kommunes forvaltningsfond Resultatregnskap, per SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSSFOND RESULTATREGNSKAP PR Spesifikasjon Beløp i hele kroner Renter og avkastning totalt: Sum driftsinntekter Tap ved realisasjon av finansielle eiendeler - - Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler - - Forvaltningskostnader Andre kostnader ÅRSRESULTAT Disponering: Til/Fra grunnkapital Til/Fra buffertkapital Overføring År År

9 Søgne kommunes forvaltningsfond Spesifikasjon, per År År Avkastning aksjefond Renteinntekter bank/avkastning sertifikater Avkastning obligasjonsfond Prosjekt 3850 dekker kontorkostnader mv Andre kostnader (Depothonorar) Obligasjoner og sertifikater inklusive gevinst (konto ) Aksjer inklusive avkastning (konto , , , ) Driftskonto bank (konto ) Bankkonto obligasjoner (konto ) Saldo på bankkonto ( ) overføres fra Søgne kommunes forvaltningsfond til Søgne kommunes ordinære likviditetsreserve ved en tilsvarende reduksjon av bufferkapitalen.

10 År År Forfalt ikke mottatt rente/innfrielse Endring i Egenkapital Grunnkapital Bufferkapital Tot EK EK Årets resultat Tatt ut til driftslikviditet EK Viser til saksfremlegg vedrørende årsrapport forvaltningsfondet. Kommunens regnskap krever at hele avkastningen av fondet for 2011 brukes i drift. Bufferkapital i følge saksfremlegg fra 2003 med kr ,-. Buffertkapitalen ble redusert 2008-regnskapet i med med 2,0 mill 2,0 mill. Ny bufferkapital blir da kr ,-

11

12 NØKKELTALL* Lån (L) 550,4 558,0 547,5 Antall lån Utestående finansielle instrumenter 139,3 139,3 144,8 Gjennomsnittlig kredittmargin i forhold til NIBOR (Estimat) 0,10 % 0,10 % 0,04 % Finansielle instrumenters andel av total gjeld < 100% 25,3 % 25,0 % 26,4 % Påløpte renter hittil i år 17,5 16,1 18,1 Periodens rente 3,2 % 3,2 % 3,3 % Gjenværende løpetid til forfall (gj.snitt) 16,31 16,57 17,04 25% < Andel lån med justering av rente innenfor 12 måneder <75% 45,1 % 45,8 % 43,5 % Finansieringsforfall innenfor 12 måneder 4,5 % 4,4 % 4,5 % Største lånegiver Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Største lånegivers andel av total gjeld 61,0 % 61,5 % 59,8 % Enkeltlån 36,7 % 36,2 % 38,6 % Ubenyttende finansieringsfullmakter (MNOK) 7,5 7,5 0,0 Eiendelenes vektede løpetid 33,2 år 33,2 år 33,2 år 1,0 < Durasjon i gjeldsporteføljen < 5,0 1,18 1,14 1,38 Durasjon for et enkelt instrument 3,64 3,74 4,06 Markedsverdi av gjeldsporteføljen 561,9 570,6 562,5 Urealisert gevinst (+)/tap (-) (mer-/mindreverdi) -11,6-12,6-15,0 *Tall i millioner kroner * For nøkkeltall for startlån og etableringslån i Husbanken se side 5. For nøkkeltallsinformasjon om alle lån se side 6 2. RESULTAT Rentekostnader - periodisert (MNOK) 17,5 17,3 Rentekostnader (%) 3,2 % 3,2 % Urealisert tap/gevinst (eks påløpt renter - MNOK) -3,4 Totalt ved gjeldsforvaltningen 2,6 % 3,2 % Budsjett 2013 Sammenliknet med referanseindeks Faktisk Referanse Rentekostnader eks endringer i markedsverdi 3,19 % 2,16 % Rentekostnader inklusive endringer i markedsverdi 2,55 % 2,16 % 3. HISTORISK RENTEKOSTNAD SAMMENLIGNET MED REFERANSEPORTEFØLJENS RENTE 3,5 % 3,0 % 2,5 % 4. MARKEDSRENTER OG EGNE RENTEBETINGELSER 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % Faktisk - periodisert Referanse 2,0 % 1,5 % 1,0 % Faktisk NIBOR3 + gjennomsnittlig margin 0,5 % 0,5 % 0,0 % ,0 % 5. GJELD PER LÅNGIVER Långiver Utestående gjeld Antall lån % av gjeld Snittlån KLP 48,7 2 8,8 % 24,3 MNOK Kommunalbanken 335,6 4 61,0 % 83,9 MNOK Husbanken 4,6 2 0,8 % 2,3 MNOK Sertifikatlån/Obligasjonslån 161,5 3 29,3 % 53,8 MNOK Gabler Investment Consulting AS, Kopiering av innholdet, helt eller delvis, er i henhold til lov om opphavsrett forbudt uten samtykke fra GIC AS.

13 FINANSIERINGSFORFALL 120,0 100,0 Sertifikatlån Kommunalbanken Obligasjonslån KLP 80,0 60,0 40,0 20,0 0, DERIVATER PER MOTPART* Motpart Nominelt beløp Markedsverdi Antall % av eks. Beløp/swap #REF! 139,3 7, % 36 Sum 139,3 7,3 4 * Positive verdier innebærer tap for kommunen, mens negative verdier tilsier gevinst for kommunen. Alle kontrakter er knyttet til underliggende lån, og kommunen bokfører periodisert rentekostnad 8. RENTEKURVENS UTVIKLING 4,50 4,00 3, ,00 2,50 2,00 1,50 3 m 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 9. RENTENIVÅ Basis 3 mnd 1,68 % 1,72 % 2,21 % 2,85 % 3,40 % 3,76 % Basis 3 år 2,15 % 2,56 % 3,17 % 3,67 % 4,08 % 4,33 % Basis 5 år 2,63 % 3,20 % 3,72 % 4,13 % 4,42 % 4,61 % Gabler Investment Consulting AS, Kopiering av innholdet, helt eller delvis, er i henhold til lov om opphavsrett forbudt uten samtykke fra GIC AS.

14 PROGNOSE - RENTEKOSTNADER MNOK Basis scenario 17,5 16,4 15,3 19,5 22,5 Budsjett 17,3 17,6 16,9 21,5 24,2 Høyt scenario 17,5 19,8 23,7 33,4 41,4 Lavt scenario 17,5 15,2 12,7 13,9 13,9 11. PROGNOSE - GJELD MNOK Gjeld ved inngang av periode 547,5 550,4 550,8 568,3 714,7 Budsjetterte låneopptak 32,8 25,5 42,5 173,4 10,5 Budsjetterte avdrag 25,0 25,0 25,0 27,0 31,0 Prognose gjeld per ,4 550,8 568,3 714,7 694,2 Gjelds- og rentekostnadsprognosen forutsetter at det betales avdrag i henhold til budsjett 12. PROGNOSE RENTEKOSTNAD 45,0 40,0 Basis scenario Høyt scenario Lavt scenario Budsjett 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, GJELDSPROGNOSE Gabler Investment Consulting AS, Kopiering av innholdet, helt eller delvis, er i henhold til lov om opphavsrett forbudt uten samtykke fra GIC AS.

15 TILPASNING TIL REFERANSEPORTEFØLJEN - FORFALLSSTRUKTUR 100% 80% Referanseporteføljen Faktisk portefølje 60% 40% 20% 0% < 1 år >= 1 år < 2 år >= 2 år < 3 år >= 3 år < 4 år >= 4 år < 5 år >= 5 år < 10 år 15. TABELL FORFALLSSTRUKTUR > <= Virkelig Referanse Virkelig% Norm% Diff% ,2 275,2 45,1% 50,0% -4,9% ,0 55,0 25,6% 10,0% 15,6% ,0 55,0 7,3% 10,0% -2,7% ,0 55,0 7,6% 10,0% -2,4% ,5 55,0 7,7% 10,0% -2,3% ,7 55,0 6,7% 10,0% -3,3% Total volum: 550,4 550,4 100,0% 100,0% 16. FORFALLSSTRUKTUR OM 3 MÅNEDER 100% 80% Referanseporteføljen Faktisk portefølje 60% 40% 20% 0% < 1 år >= 1 år < 2 år >= 2 år < 3 år >= 3 år < 4 år >= 4 år < 5 år >= 5 år < 10 år 17. TABELL FORFALLSSTRUKTUR I MNOK OM 3 MÅNEDER > <= Virkelig Referanse Virkelig% Norm% Diff% ,2 275,2 53,1% 50,0% 3,1% ,0 55,0 17,6% 10,0% 7,6% ,0 55,0 9,4% 10,0% -0,6% ,0 55,0 5,5% 10,0% -4,5% ,5 55,0 7,7% 10,0% -2,3% ,7 55,0 6,7% 10,0% -3,3% Total volum: 550,4 550,4 100,0% Gabler Investment Consulting AS, Kopiering av innholdet, helt eller delvis, er i henhold til lov om opphavsrett forbudt uten samtykke fra GIC AS.

16 FORFALL FINANSELLE INSTRUMENTER (NESTE 3 MÅNEDER) Instrument Identitet Beløp Endelig forfall Motpart Fast rente i swap Aktivitet Fixing Dagens rentefix Forfallstidspunkt Rentebytteavtale / jan.15 Nordea 4,64 % Rentefastsettelse 15.jan.14 1,69 % 17.jan.14 Rentebytteavtale / jan.15 Nordea 3 års CMS Rentefastsettelse 16.jan.14 1,70 % 20.jan.14 Sertifikatlån NO jan.14 Danske Finansieringsforfall 1,79 % 20.jan.14 Lån mar.40 Kommunalbanken Rentefastsettelse 27.feb.14 2,08 % 03.mar.14 Lån mar.42 Kommunalbanken Rentefastsettelse 05.mar.14 2,05 % 07.mar.14 Rentebytteavtale / mar.17 Nordea 5,35 % Rentefastsettelse 07.mar.14 1,66 % 11.mar.14 Lån mar.38 Kommunalbanken Rentefastsettelse 17.mar.14 1,90 % 19.mar.14 Rentebytteavtale / nov.18 Nordea 3,70 % Rentefastsettelse 30.apr.13 1,79 % 05.mai LÅN I HUSBANKEN (ETABLERINGS- OG STARTLÅN) Lån (L) 94,8 95,3 82,6 Antall lån Påløpte renter hittil i år 2,2 2,0 2,3 Periodens rente 2,3 % 2,3 % 2,8 % Gjenværende løpetid til forfall (gj.snitt) 21,26 21,34 20,68 Andel lån med justering av rente innenfor 12 måneder <75% 100,0 % 100,0 % 100,0 % Finansieringsforfall innenfor 12 måneder < 25% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 < Durasjon i normalporteføljen < 5,0 0,25 0,20 0,18 Durasjon for et enkelt instrument 0,42 0,42 0,42 Markedsverdi av gjeldsporteføljen 95,5 96,2 83,4 Urealisert gevinst (+)/tap (-) (mer-/mindreverdi) -0,6-0,9-0, AKTIVITET HITTIL I ÅR Långiver Dato BeløpKommentarRente Forfall Sertifikatlån Finansieringsforfall 000 2,10 % Kommunalbanken Refinansiering1,99 % Kommunalbanken Refinansiering1,86 % Kommunalbanken NIBOR Nytt 000 låneopptak 0,25% Husbanken Låneopptak 000 startlån pt-rente Sertifikatlån Refinansiering1,82 % Sertifikatlån Refinansiering1,79 % Kommunalbanken Ekstraordinært avdrag på lån Gabler Investment Consulting AS, Kopiering av innholdet, helt eller delvis, er i henhold til lov om opphavsrett forbudt uten samtykke fra GIC AS.

17 NØKKELTALL (ALLE LÅN)* Lån (L) 645,2 630,0 Antall lån Utestående finansielle instrumenter 139,3 144,8 Gjennomsnittlig kredittmargin i forhold til NIBOR (Estimat) 0,08 % 0,04 % Finansielle instrumenters andel av total gjeld < 100% 21,6 % 23,0 % Påløpte renter hittil i år 19,7 20,4 Periodens rente 3,1 % 3,2 % Gjenværende løpetid til forfall (gj.snitt) 17,04 17,52 25% < Andel lån med justering av rente innenfor 12 måneder <75% 53,2 % 50,9 % Finansieringsforfall innenfor 12 måneder 3,8 % 3,9 % Største lånegiver Kommunalbanken Kommunalbanken Største lånegivers andel av total gjeld 52,0 % 51,9 % Enkeltlån 31,3 % 33,5 % Ubenyttende finansieringsfullmakter (MNOK) 7,5 0,0 Eiendelenes vektede løpetid 33,2 år 33,2 år 1,0 < Durasjon i gjeldsporteføljen < 5,0 1,06 1,38 Durasjon for et enkelt instrument 3,64 4,06 Markedsverdi av gjeldsporteføljen 656,9 645,1 Urealisert gevinst (+)/tap (-) (mer-/mindreverdi) -11,7-15,1 *Tall i millioner kroner Gabler Investment Consulting AS, Kopiering av innholdet, helt eller delvis, er i henhold til lov om opphavsrett forbudt uten samtykke fra GIC AS.

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-29216/20 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato:.09.20 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 20 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/ Formannskapet

Detaljer

Trondheim kommune, april 2014. Design: JJ Design AS. Forsidefoto: Carl-Erik Eriksson

Trondheim kommune, april 2014. Design: JJ Design AS. Forsidefoto: Carl-Erik Eriksson Finansrapport 2013 Trondheim kommune, april 2014. Design: JJ Design AS. Forsidefoto: Carl-Erik Eriksson FINANSPPORT 2013 Innhold Forord 5 Likviditet 7 Trondheim kommunes kraftfond (TKK) 11 Gjeld 25 Vedlegg

Detaljer

Finansrapport 2011 Kap. Side

Finansrapport 2011 Kap. Side Finansrapport 2011 Kap. Side 1 Bakgrunn 2 2 Markedskommentarer 2 3 Risikovurderinger samlet 3 4 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 4 5 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-8327/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 27.02.2013 Saksframlegg 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/13 Formannskapet

Detaljer

Birkenes kommune Økonomikontor

Birkenes kommune Økonomikontor Birkenes kommune Økonomikontor Gro Anita Trøan Rådmann Pb 115 4795 BIRKELAND Dok. ref. Dato: 14/689-6, jp. 2014012105 Saksbehandler: LIDA 24.06.2014 Driftsrapportering mai Oppsummering pr. mai Totalt for

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 Finansreglement for Bergen kommune Innholdsfortegnelse A: INTRODUKSJON... 4 A 1: Omfang og definisjon... 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE MAI 2012 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19 Byrådssak 114/14 Rapport om finansforvaltningen i 2013 GOMI ESARK-1402-201206087-19 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken for noen år tilbake utarbeidet departementet forskrift om finansforvaltning. Forskriften

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Forvaltningsfondet Kortsiktig likviditet Gjeldsporteføljen

Forvaltningsfondet Kortsiktig likviditet Gjeldsporteføljen Finansrapport 212 Bærum kommunes finansforvaltning Forvaltningsfondet Kortsiktig likviditet Gjeldsporteføljen Innhold Innledning... 5 1 Forvaltningsfondet (BKFF)... 6 1.1 Årsberetning for 212... 6 1.2

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement.

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - IVAR IKS 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for selskapets finansforvaltning. Reglementet utgjør

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 1 11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 11.1. Regulerende bestemmelser Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 52 nr. 2 Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

Detaljer

Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK-1402-201206087-8

Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK-1402-201206087-8 Byrådssak 174/13 Rapport om finansforvaltningen i 2012 GOMI ESARK-1402-201206087-8 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor. Rapporteringens formål er å informere om finansforvaltningens

Detaljer

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE 2012 FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE Arne Eiken Vedtatt i Sirdal Kommunestyre Sak 12/113 13.12.2012 Innhold 1. FORMÅL MED FINANSFORVALTNINGEN... 3 2. OVERORDNETE RAMMER... 3 Generell begrensing... 4 Unntak

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

Innkalling for Tjenesteutvalget. Saksliste

Innkalling for Tjenesteutvalget. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Tjenesteutvalget Møtedato: Tirsdag 05.05.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 18:00-20:00 Saksnr Tittel Saksliste 021/15 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune Reglement for Finansforvaltning Hattfjelldal kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer