Finansrapport 2011 Kap. Side

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansrapport 2011 Kap. Side"

Transkript

1 Finansrapport 2011 Kap. Side 1 Bakgrunn 2 2 Markedskommentarer 2 3 Risikovurderinger samlet 3 4 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 4 5 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje 4 6 Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 6

2 1. Bakgrunn I henhold til vedtatt finansreglement av 28. sept 2010 skal det utarbeides en årsrapport for den samlede finansforvaltningen i Andebu kommune. Årsrapporten skal legges frem for kommunestyret så snart som mulig på nyåret. Rapporteringen skal være på alle forvaltningstyper. I tilegg skal det gjøres adskilte risikoberegninger. 2. Markedskommentarer Året 2011 startet turbulent, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord-Afrika og Midtøsten preget nyhetsbilde. Statsgjeld og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedet i høst. Nedgradering av amerikansk statsgjeld førte til et kraftig børsfall i begynnelsen av august. Avslutningen på året ble derimot hyggeligere i aksjemarkedet. Norges bank beholdt styringsrenten uendret frem til mai 2011, da ble styringsrenten satt opp til 2,25 %. På rentemøte i desember valgte derimot Norges bank å kutte styringsrenten ned til 1,75 %. Årsaken var i hovedsak stor bekymring knyttet til bankenes stigende innlånskostnader. Finansieringen for norske banker har blitt dyrere. Rentekuttet ble ansatt som nødvendig for å hindre at bankene raskt skulle bli tvunget til å øke sine boliglånsrenter. Norges bank egen prognose for renteutviklingen fremover antyder nå at styringsrenten skal bli liggende på dagens nivå frem mot høsten 2012, for deretter gradvis øke mot ett normalt nivå. (Pengepolitisk rapport nr. 1-12) 3. Risikovurderinger samlet I henhold til finansreglementet er det foretatt en enkel beregning av renterisikoen for kortsiktig likviditet og gjeld sett i sammenheng, nærmere bestemt en netto gjeldsbetraktning som viser kommunens renterisiko ved 1 % andel generell endring i rentekurven. Renterisiko Endrings parameter Balanse (hele tusen) Beregnet tap (hele tusen) Gjeld med flytende rente 1 % Gjeld med fast rente Bankinnskudd 1 % Gjeld med fast rente vil ikke bli påvirket av et skift i rentekurven det første året, og tapet (ett-årsvirkningen) er dermed 0. Med en økning i renten på 1 % vil det gi et samlet tap på nær 0,7 mill kr for kommunen. En 1 % økning i rentenivået er en moderat forutsetning. Selv innenfor en relativt kort tidshorisont kan det inntreffe renteendringer som er høyere enn dette, mao det kan være aktuelt også å se for seg kraftigere scenarier. Ved en situasjon med 2 % endring i rentekurven, vil utslaget bli dobbelt så høyt. Stresstest I henhold til kommunelovens bestemmelser skal kommunen forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko. Det er ikke gitt eksplisitte føringer for vesentlighetsbegrepet hva er vesentlig risiko. For banker

3 og livselskaper/pensjonskasser eksisterer det metoder for hvordan risiko kan beregnes, og det er vanlig for kommunen å skjele til disse. Den mest anvendte metoden for beregning av tapsrisiko i en investeringsportefølje i det norske markedet er stresstestberegning basert på scenariobeskrivelse. Stresstesten går ut på å kartlegge effektene av et finansielt sjokk beskrevet som et scenario som kvantifiserer verdifall i verdipapirmarkedet som ventes å kunne inntreffe ca en gang pr. 20. Stresstesten gir følgende scenariobeskrivelse: 30 % fall i norske aksjer 20 % fall i internasjonale aksjer 10 % styrking av norske kronen 2 % renteøkning i markedsrentene Stresstest Basert på driftslikviditet, låneportefølje og langsiktige aktiva pr Aktiva Balanse Balanse Endrings Durasjon Beregnet % MNOK parameter tap Gjeld med flytende rente 60 % % -2,5 Gjeld med fast rente 40 % 73 Finanspassiva 100 % 199-2,5 Driftslikviditet 57 2 % 1,1 Innskudd i bank og korte pengem. 15,1 % 20 2 % 0,4 Anleggsobligasjoner 36,3 % 47 2 % N. omløpsobligasjoner 29,3 % 38 2 % 5,0-3,8 U. omløpsobligasjoner 6,3 % 8 2 % 7,0-1,2 Fast eiendom 0,0 % 0-10 % Norske aksjer 2,2 % 3-30 % -0,8 Utenl. aksjer 10,9 % % -2,9 Netto valutaposisjon 10,9 % % -1,4 Langsiktige finansielle aktiva 100 % 131-9,7 Samlet finansaktiva 188 Mulig tap/gevinst vil utgjøre : -11,1 Basert på et slikt scenario vil Andebu kommune lide et samlet finansielt tap på 11,1 mill kr., hvorav 9,7 mill kr kommer fra den langsiktige forvaltningen. Kommunen har opprettet et bufferfond på finans som skal ta høyde svingninger i porteføljen. Ved utgangen av 2011 var fondets størrelse på 5,8 mill kr. Bufferfond finans skal ta høyde for svingninger i den langsiktige kapitalforvaltningen. Benyttes fondet som tidligere forutsatt skal midler fra fondet dekke manglende avkastning i 2011 dette gjøres imidlertid i regnskapssaken som legges frem i juni. Det legges til at kommunens kraftfond er vedtatt benyttet til å finansiere G/S vei Heimdal med 16,4 mill kr. Sammen med vedtatt inflasjonsjustering i 2010 og 2011 på kr. 3,5 mill kr og uttak av opptjent avkastning i 2010 og 2011 på 10,5 mill kr. er Kraftfondets realkapital 107,4 3

4 mill kr. ved inngangen til Scenarioet for et evt. finansielt tap vil samlet reduseres med om lag 2,3 mill kr. når uttak av kraftfondets portefølje er foretatt i mars Stresstesten viser at bufferfondet bør ligge i størrelsesorden 7-10 mill kr. Mao bør fondet styrkes, det er imidlertid ikke avsatt midler til styrking av bufferfondet i regnskap 2011 ei heller i økonomiplan Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Kommunens driftslikviditet og ledig likviditet utover hva som trengs til løpende forpliktelse de nærmeste 3 mnd er plassert i kommunens hovedbank. Ved utgangen av 2011 var samlet innestående som kommer under denne forvaltningstypen på 57,1 mill kr. Rentebetingelsene Andebu kommune har hatt i Andebu sparebank har variert i hele Ny hovedbankavtale ble signert i 2010 noe som gir kommunen like rentebetingelser på alle konti. Rentefastsettelsen varier daglig i takt med utviklingen i 3 mnd Nibor. Ved utgangen av 2011 oppnådde kommunen en årlig rente på 3,7 %. Normalt ligger pengemarkedsrenten (3 mnd Nibor) 0,25 % høyere enn Norges Banks styringsrente(2 %), men differansen var ved utgangen av 2011 på omkring 0,70 %. I budsjett 2011 var det lagt inn en forutsetning om at om lag 40 mill kr av kommunens midler skulle gi en avkastning på 3,3 % pr. år. God likviditet, samt i gjennomsnitt en høyere rente/avkastning (3,8 %) på kommunens bankinnskudd utover hva som var budsjettert bidro til et godt resultat. Forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål gav i 2011 en merinntekt på 0,8 mill kr utover opprinnelig budsjett og var 0,2 mill kr mer enn hva som ble varslet i tertialrapport nr Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje Kommunen har ved utgangen av 2011 en lånegjeld på 199,2 mill kr. Gjelden er fordelt på følgende institusjoner: Lånegjeld ( i hele tusen) Beløp Husbanken Kommunalbanken KLP/Kommunekreditt SUM Nye lån i 2011 (i hele tusen) Beløp Kommunalbanken SUM

5 I henhold til vedtak i kommunestyre er det foretatt nye låneopptak på 5,5 mill kr i Behovet for nye lån ble nedjustert i tertialrapport nr. 2 i Betingelsene for lånet er p.t. rente lån. Gjeldsportefølje målt opp mot strategi, gjennomsnittelig løpetid og effektiv rente Beløp (hele tusen) Avvik strategi Løpetid gj.snitt Effektiv rente gj.snitt Strategi Andel Lån med flytende Minimum 25 % rente % 2,80 % flytende rente Lån med Nibor rente % 38 % 2,83 % 50% 1-5 år fastrente vurderes ihht. markedssituasjon Lån med fast rente % -27 % 2,5 år 4,28 % Minimum 25 % over 5 år fastrente Lån med fast rente % -11 % 8,5 år 4,16 % % 3,3 Andelen fast og flytende rente er ved utgangen av 2011 på hhv 37 % og 63 %. 23 % av lånene med fastrente er bundet opp i fastrenteavtaler på mellom 1-5 år. De resterende 14 % av fastrenteavtalene er bundet opp i lån hvor bindingstiden er over 5 år(gjenværende løpetid m/binding er på disse lånene er 8,5 år). I forhold til vedtatt strategi har kommunen et avvik i forhold til andel fast og flytende rente og spesielt i forholdt andel lån med fastrente over 5 år. Sistnevnte avvik bør lukkes for å tilpasse seg kommunens vedtatte strategi for området. Gjennomsnittelig rente for alle kommunens lån var i 2011 på om lag 3,3 %. Utvikling renter i 2011* 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Norges banks styringsrente Swap NOK 3 år Swap NOK 10 år Nibor 3 mnd Swap NOK 5 år *Gjennomsnittsverdier 5

6 I slutten av oktober 2010 vedtok hovedstyret i Norges Bank at styringsrenten skulle holdes uendret på 2 %. Norges Banks rentekurvet på dette tidspunktet pekte mot en renteøkning sommeren 2011, for deretter å stige opp mot 4 % i Det ble riktignok en renteøkning i mai 2011 men bla som følge av høye innlånskostnader for bankene ble styringsrenten satt ned til 1,75 % i desember. De lange rentene falt betydelig frem mot sommeren og nådde et rekordlavt nivå i fjor høst. Rentenivået er fortsatt lavt. Tidspunktet for binding av renten er nå svært gunstig og nye fastrenteavtaler bør inngås. Forvaltningen av gjeldsporteføljen gav i 2011 en mindreutgift på 2,3 mill kr i forhold til opprinnelig budsjett. Lavere utgifter ble varslet og 1,7 mill kr. ble budsjettjustert i tertialrapport nr. 2 i Utgiftene ble likevel 0,6 mill kr. lavere enn varslet i tertialrapporten og skyldes i hovedsak at samlet låneopptak ble tatt opp siste uka i desember i fjor. 6. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva Kommunens langsiktige finansielle aktiva består av kommunens Kraftfond. Status Kraftfondet ved utgangen av 2011(i hele tusen) Aktivaklasser Markedsverdi Markedsverdi Allokering Avkastning/ kurstap Verdiendring Absolutt avkastning i % Bankinnskudd ,8 % Pengemarkedsfond ,3 % Anleggsobligasjoner ,4 % Norske obligasjoner ,7 % Globale obligasjoner ,2 % Globale aksjefond ,1 % Norske aksjefond ,3 % Sum ,50 % Ved utgangen av 2011 var markedsverdien av Andebu kommune sin portefølje på 130,8 mill kr. I januar og juni er det foretatt allokeringer i porteføljen for å tilpasse seg bedre vedtatt strategi. 25,9 mill kr. ble overført fra pengemarkedsfond til norske obligasjoner. 1,2 mill kr. ble i mars i år utbetalt som kupongrenter på mandatet i anleggsobligasjoner og overført til bank. 6

7 Aktivaklasser Absolutt avkastning Referanse indeks Avvik Bankinnskudd 3,8 % 2,4 % 1,4 % Pengemarkedsfond 3,3 % 2,7 % 0,6 % Anleggsobligasjoner 4,4 % 4,4 % 0,0 % Norske obligasjoner 4,7 % 6,1 % -1,4 % Globale obligasjoner 9,2 % 7,6 % 1,6 % Globale aksjefond -6,1 % -3,0 % -3,1 % Norske aksjefond -23,3 % -12,5 % -10,8 % Sum 2,5 % 3,3 % -0,8 % Porteføljen gav en samlet avkastning i 2011 på 3,3 mill kr (2,5 %), noe som var 0,8 % dårligere enn de markeder porteføljen sammenlignet seg med. Det har vært verdiøkning og positiv avkastning i alle aktivaklasser med unntak av aksjefond. Globale obligasjoner var den aktivaklassen som gav best avkastning i 2011 med en avkastning på 9,2 %. Svakest avkastning gav norske aksjefond med en avkastning på - 23,3 %. Utsikter har startet godt for kommunen forvaltning av langsiktig kapital. Norske og globale aksjefond har gitt en avkastning på hhv 13,6 % og 6,9 % ved utgangen av februar. Samlet avkastning påløpt pr. februar i år ligger på 1,8 % og gir en samlet verdiøkning på 2,4 mill kr hittil i Nærmere om avkastningen for de ulike aktivaklassene Bankinnskudd Deler av porteføljen er plassert i Andebu sparebank og har i gjennomsnitt gitt en avkastning på 3,8 %, noe som har gitt 1,4 prosentpoeng bedre avkastning om midlene skulle vært plassert i pengemarkedsfond(målt mot indeks). Pengemarkedsfond Har vært fordelt mellom DnBNOR og Skagen frem til juni i år. DnB Likviditet 20(V) ble solgt og pr. i dag er midlene kun plassert i pengemarkedsfondet Skagen Høyrente Institusjon. Fondet har gitt en avkastning på 3,3 %, noe som var 0,6 prosentpoeng bedre enn indeks. Anleggsobligasjoner Forvaltes i sin helhet av Nordea og gav en samlet avkastning på 4,4 %. Norske obligasjoner Forvaltes i Nordea Obliagsjon II og DnB Kredittobligasjon. Kommunen investerte i fondet Nordea Obligasjon II i juni, til fordel for DnB Obligasjon 20(III) som ble tatt ut av porteføljen. Aggregert var avkastningen i norske obligasjoner 4,7 %, noe som var 1,5 prosentpoeng svakere enn indeks. Hovedårsaken til at norske obligasjonsfond gjorde det svakere enn indeks i løpet av 2011 var at statsrentene falt betydelig i løpet av året, mens kredittpåslagene økte. Globale obligasjoner Forvaltes av AllianceBernstein og PIMCO og samlet gav de en avkastning på 9,2 % noe som var 1,6 prosentpoeng bedre enn sammenligningsindeksen. Fondene har en lengre durasjon enn de norske obligasjonsfondene, og er dermed mer sensitive for renteendringer. Fondenes 7

8 resultater er også gode i forhold til andre tilgjengelige valutasikrede globale obligasjonsfond på det norske markedet. Globale aksjefond Forvaltes av KLP og Skagen og samlet gav fondene en mindreavkastning på -6,1 %, noe som var 3,1 prosentpoeng svarere enn sammenligningsindeksen. Norske aksjefond Forvaltes i sin helhet i fondet Pareto Verdi og gav en mindreavkastning i 2011 på -23,3 %, tilsvarende en mindreavkastning i forhold til fondets referanseindeks OSEFX på 4,5 prosentpoeng. På aggregatnivå måles kommunens investeringer i norske aksjer mot hovedindeksen på Oslo Børs. Målt mot denne indeksen leverte Pareto Verdi en mindreavkastning på 10,8 % i løpet av året. Siden investeringstidspunktet har Pareto Verdi gitt en annualisert avkastning på 9,5 %. Risikovurderinger Fondets absolutte risiko, målt med indeksens rullerende standardavvik de siste 36 månedene, viste ved utgangen av året et årlig standardavvik på 2 %. Standardavviket er et mål på hvor mye avkastningen svinger rundt gjennomsnittsavkastningen. Lavt standardavvik indikerer at porteføljen har hatt en lav avkastningsprofil de siste 3 årene. Den relative risikoen i porteføljen målt ved rullerende relativ volatilitet, det vil si årlig standardavvik til differansen mellom faktisk avkastning og indeksavkastning over 36 måneder, var ved utgangen av året nede i et årlig standardavvik på 0,9 %. Det innebærer at et tas forholdsvis liten risiko i porteføljen. Allokering i forhold til strategi Aktivaklasse Portefølje Andel Min Strategi Maks Avvik Pengemarked ,1 % 10,0 % 15,0 % 50,0 % 0,1 % Anleggsobligasjoner ,3 % 20,0 % 35,0 % 40,0 % 1,3 % Norske obligasjoner ,3 % 10,0 % 27,5 % 40,0 % 1,8 % Globale obligasjoner ,3 % 0,0 % 7,5 % 10,0 % -1,2 % Globale aksjefond ,9 % 0,0 % 10,0 % 12,5 % 0,9 % Norske aksjefond ,2 % 0,0 % 5,0 % 7,5 % -2,8 % Sum ,0 % 100,0 % Andebu kommune hadde ved utgangen av 2011 om lag 87 % av midlene plassert i rentemarkedet. Det er vedtatt at 16,4 mill kr av Kraftfondet skal benyttes til å finansiere G/S vei Heimdal. Sammen med vedtatt inflasjonsjustering i 2010 og 2011 på kr. 3,5 mill kr og uttak av opptjent avkastning i 2010 og 2011 på 10,5 mill kr. er Kraftfondets realkapital 107,4 mill kr. ved inngangen til Samlet uttak av porteføljen på til sammen kr. 23,4 mill kr vil bli foretatt i mars i år og midlene vil bli plassert i bank. 8

9 Salg av andeler i de ulike verdipapirene blir en konsekvens av uttaket på 23,4 mill kr. Vurdering av hvilke andeler som skal selges vil bli tatt i samråd med vår rådgiver i Gabler Wassum. Det vil bli lagt på at vedtatt strategi for forvaltningen følges. Forskning og erfaring viser at % av grunnlaget for forventet avkastning legges i valg av strategi. Ved å ikke tilpasse seg strategien kan kommunen forte ende opp med å løpe etter markedet. Effekten ved å avvike fra strategi(allokeringsbidraget) har vi sett er uheldig fra tidligere år. Siden oppstarten av Kraftfondet har allokeringsbidraget vært negativt, med en størrelse på ca 0,6 % på annualisert basis. Forvalternes evne til å generere avkastning utover markedet(seleksjonseffekten) har vært positiv. Seleksjonsbidraget har årlig vært på 0,5 %. Til sammen har porteføljen levert en årlig mindreavkastning på 0,1 prosentpoeng over hele perioden. Forvaltningen av kommunens langsiktige finansielle aktiva gav i 2011 en mindreinntekt på 2,7 mill kr i forhold til opprinnelig budsjett, 0,3 mill bedre enn hva som ble meldt i tertialrapport 2- i Inflasjonsjustering av kapitalen er foretatt i 2011 med 0,56 mill kr. 9

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-29216/20 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato:.09.20 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 20 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/ Formannskapet

Detaljer

Forvaltningsfondet Kortsiktig likviditet Gjeldsporteføljen

Forvaltningsfondet Kortsiktig likviditet Gjeldsporteføljen Finansrapport 212 Bærum kommunes finansforvaltning Forvaltningsfondet Kortsiktig likviditet Gjeldsporteføljen Innhold Innledning... 5 1 Forvaltningsfondet (BKFF)... 6 1.1 Årsberetning for 212... 6 1.2

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-8327/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 27.02.2013 Saksframlegg 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/13 Formannskapet

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19 Byrådssak 114/14 Rapport om finansforvaltningen i 2013 GOMI ESARK-1402-201206087-19 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken for noen år tilbake utarbeidet departementet forskrift om finansforvaltning. Forskriften

Detaljer

Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK-1402-201206087-8

Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK-1402-201206087-8 Byrådssak 174/13 Rapport om finansforvaltningen i 2012 GOMI ESARK-1402-201206087-8 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor. Rapporteringens formål er å informere om finansforvaltningens

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 1 januar til 31 august Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Fordeling

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune Reglement for Finansforvaltning Hattfjelldal kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement.

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - IVAR IKS 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for selskapets finansforvaltning. Reglementet utgjør

Detaljer

Rapportering finans 31.08.2014

Rapportering finans 31.08.2014 Rapportering finans 31.08.2014 Reglane for rapportering er heimla i forskrift om finansforvaltning for kommunar og fylkeskommunar gjeldane frå 1 juli 2010 samt Fjell kommune sitt nye finansreglement vedtatt

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-5 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Samandrag Fylkeskommunen

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 20.03.2012, utvalgsak 2/12 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer