Finansrapport 2011 Kap. Side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansrapport 2011 Kap. Side"

Transkript

1 Finansrapport 2011 Kap. Side 1 Bakgrunn 2 2 Markedskommentarer 2 3 Risikovurderinger samlet 3 4 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 4 5 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje 4 6 Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 6

2 1. Bakgrunn I henhold til vedtatt finansreglement av 28. sept 2010 skal det utarbeides en årsrapport for den samlede finansforvaltningen i Andebu kommune. Årsrapporten skal legges frem for kommunestyret så snart som mulig på nyåret. Rapporteringen skal være på alle forvaltningstyper. I tilegg skal det gjøres adskilte risikoberegninger. 2. Markedskommentarer Året 2011 startet turbulent, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord-Afrika og Midtøsten preget nyhetsbilde. Statsgjeld og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedet i høst. Nedgradering av amerikansk statsgjeld førte til et kraftig børsfall i begynnelsen av august. Avslutningen på året ble derimot hyggeligere i aksjemarkedet. Norges bank beholdt styringsrenten uendret frem til mai 2011, da ble styringsrenten satt opp til 2,25 %. På rentemøte i desember valgte derimot Norges bank å kutte styringsrenten ned til 1,75 %. Årsaken var i hovedsak stor bekymring knyttet til bankenes stigende innlånskostnader. Finansieringen for norske banker har blitt dyrere. Rentekuttet ble ansatt som nødvendig for å hindre at bankene raskt skulle bli tvunget til å øke sine boliglånsrenter. Norges bank egen prognose for renteutviklingen fremover antyder nå at styringsrenten skal bli liggende på dagens nivå frem mot høsten 2012, for deretter gradvis øke mot ett normalt nivå. (Pengepolitisk rapport nr. 1-12) 3. Risikovurderinger samlet I henhold til finansreglementet er det foretatt en enkel beregning av renterisikoen for kortsiktig likviditet og gjeld sett i sammenheng, nærmere bestemt en netto gjeldsbetraktning som viser kommunens renterisiko ved 1 % andel generell endring i rentekurven. Renterisiko Endrings parameter Balanse (hele tusen) Beregnet tap (hele tusen) Gjeld med flytende rente 1 % Gjeld med fast rente Bankinnskudd 1 % Gjeld med fast rente vil ikke bli påvirket av et skift i rentekurven det første året, og tapet (ett-årsvirkningen) er dermed 0. Med en økning i renten på 1 % vil det gi et samlet tap på nær 0,7 mill kr for kommunen. En 1 % økning i rentenivået er en moderat forutsetning. Selv innenfor en relativt kort tidshorisont kan det inntreffe renteendringer som er høyere enn dette, mao det kan være aktuelt også å se for seg kraftigere scenarier. Ved en situasjon med 2 % endring i rentekurven, vil utslaget bli dobbelt så høyt. Stresstest I henhold til kommunelovens bestemmelser skal kommunen forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko. Det er ikke gitt eksplisitte føringer for vesentlighetsbegrepet hva er vesentlig risiko. For banker

3 og livselskaper/pensjonskasser eksisterer det metoder for hvordan risiko kan beregnes, og det er vanlig for kommunen å skjele til disse. Den mest anvendte metoden for beregning av tapsrisiko i en investeringsportefølje i det norske markedet er stresstestberegning basert på scenariobeskrivelse. Stresstesten går ut på å kartlegge effektene av et finansielt sjokk beskrevet som et scenario som kvantifiserer verdifall i verdipapirmarkedet som ventes å kunne inntreffe ca en gang pr. 20. Stresstesten gir følgende scenariobeskrivelse: 30 % fall i norske aksjer 20 % fall i internasjonale aksjer 10 % styrking av norske kronen 2 % renteøkning i markedsrentene Stresstest Basert på driftslikviditet, låneportefølje og langsiktige aktiva pr Aktiva Balanse Balanse Endrings Durasjon Beregnet % MNOK parameter tap Gjeld med flytende rente 60 % % -2,5 Gjeld med fast rente 40 % 73 Finanspassiva 100 % 199-2,5 Driftslikviditet 57 2 % 1,1 Innskudd i bank og korte pengem. 15,1 % 20 2 % 0,4 Anleggsobligasjoner 36,3 % 47 2 % N. omløpsobligasjoner 29,3 % 38 2 % 5,0-3,8 U. omløpsobligasjoner 6,3 % 8 2 % 7,0-1,2 Fast eiendom 0,0 % 0-10 % Norske aksjer 2,2 % 3-30 % -0,8 Utenl. aksjer 10,9 % % -2,9 Netto valutaposisjon 10,9 % % -1,4 Langsiktige finansielle aktiva 100 % 131-9,7 Samlet finansaktiva 188 Mulig tap/gevinst vil utgjøre : -11,1 Basert på et slikt scenario vil Andebu kommune lide et samlet finansielt tap på 11,1 mill kr., hvorav 9,7 mill kr kommer fra den langsiktige forvaltningen. Kommunen har opprettet et bufferfond på finans som skal ta høyde svingninger i porteføljen. Ved utgangen av 2011 var fondets størrelse på 5,8 mill kr. Bufferfond finans skal ta høyde for svingninger i den langsiktige kapitalforvaltningen. Benyttes fondet som tidligere forutsatt skal midler fra fondet dekke manglende avkastning i 2011 dette gjøres imidlertid i regnskapssaken som legges frem i juni. Det legges til at kommunens kraftfond er vedtatt benyttet til å finansiere G/S vei Heimdal med 16,4 mill kr. Sammen med vedtatt inflasjonsjustering i 2010 og 2011 på kr. 3,5 mill kr og uttak av opptjent avkastning i 2010 og 2011 på 10,5 mill kr. er Kraftfondets realkapital 107,4 3

4 mill kr. ved inngangen til Scenarioet for et evt. finansielt tap vil samlet reduseres med om lag 2,3 mill kr. når uttak av kraftfondets portefølje er foretatt i mars Stresstesten viser at bufferfondet bør ligge i størrelsesorden 7-10 mill kr. Mao bør fondet styrkes, det er imidlertid ikke avsatt midler til styrking av bufferfondet i regnskap 2011 ei heller i økonomiplan Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Kommunens driftslikviditet og ledig likviditet utover hva som trengs til løpende forpliktelse de nærmeste 3 mnd er plassert i kommunens hovedbank. Ved utgangen av 2011 var samlet innestående som kommer under denne forvaltningstypen på 57,1 mill kr. Rentebetingelsene Andebu kommune har hatt i Andebu sparebank har variert i hele Ny hovedbankavtale ble signert i 2010 noe som gir kommunen like rentebetingelser på alle konti. Rentefastsettelsen varier daglig i takt med utviklingen i 3 mnd Nibor. Ved utgangen av 2011 oppnådde kommunen en årlig rente på 3,7 %. Normalt ligger pengemarkedsrenten (3 mnd Nibor) 0,25 % høyere enn Norges Banks styringsrente(2 %), men differansen var ved utgangen av 2011 på omkring 0,70 %. I budsjett 2011 var det lagt inn en forutsetning om at om lag 40 mill kr av kommunens midler skulle gi en avkastning på 3,3 % pr. år. God likviditet, samt i gjennomsnitt en høyere rente/avkastning (3,8 %) på kommunens bankinnskudd utover hva som var budsjettert bidro til et godt resultat. Forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål gav i 2011 en merinntekt på 0,8 mill kr utover opprinnelig budsjett og var 0,2 mill kr mer enn hva som ble varslet i tertialrapport nr Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje Kommunen har ved utgangen av 2011 en lånegjeld på 199,2 mill kr. Gjelden er fordelt på følgende institusjoner: Lånegjeld ( i hele tusen) Beløp Husbanken Kommunalbanken KLP/Kommunekreditt SUM Nye lån i 2011 (i hele tusen) Beløp Kommunalbanken SUM

5 I henhold til vedtak i kommunestyre er det foretatt nye låneopptak på 5,5 mill kr i Behovet for nye lån ble nedjustert i tertialrapport nr. 2 i Betingelsene for lånet er p.t. rente lån. Gjeldsportefølje målt opp mot strategi, gjennomsnittelig løpetid og effektiv rente Beløp (hele tusen) Avvik strategi Løpetid gj.snitt Effektiv rente gj.snitt Strategi Andel Lån med flytende Minimum 25 % rente % 2,80 % flytende rente Lån med Nibor rente % 38 % 2,83 % 50% 1-5 år fastrente vurderes ihht. markedssituasjon Lån med fast rente % -27 % 2,5 år 4,28 % Minimum 25 % over 5 år fastrente Lån med fast rente % -11 % 8,5 år 4,16 % % 3,3 Andelen fast og flytende rente er ved utgangen av 2011 på hhv 37 % og 63 %. 23 % av lånene med fastrente er bundet opp i fastrenteavtaler på mellom 1-5 år. De resterende 14 % av fastrenteavtalene er bundet opp i lån hvor bindingstiden er over 5 år(gjenværende løpetid m/binding er på disse lånene er 8,5 år). I forhold til vedtatt strategi har kommunen et avvik i forhold til andel fast og flytende rente og spesielt i forholdt andel lån med fastrente over 5 år. Sistnevnte avvik bør lukkes for å tilpasse seg kommunens vedtatte strategi for området. Gjennomsnittelig rente for alle kommunens lån var i 2011 på om lag 3,3 %. Utvikling renter i 2011* 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Norges banks styringsrente Swap NOK 3 år Swap NOK 10 år Nibor 3 mnd Swap NOK 5 år *Gjennomsnittsverdier 5

6 I slutten av oktober 2010 vedtok hovedstyret i Norges Bank at styringsrenten skulle holdes uendret på 2 %. Norges Banks rentekurvet på dette tidspunktet pekte mot en renteøkning sommeren 2011, for deretter å stige opp mot 4 % i Det ble riktignok en renteøkning i mai 2011 men bla som følge av høye innlånskostnader for bankene ble styringsrenten satt ned til 1,75 % i desember. De lange rentene falt betydelig frem mot sommeren og nådde et rekordlavt nivå i fjor høst. Rentenivået er fortsatt lavt. Tidspunktet for binding av renten er nå svært gunstig og nye fastrenteavtaler bør inngås. Forvaltningen av gjeldsporteføljen gav i 2011 en mindreutgift på 2,3 mill kr i forhold til opprinnelig budsjett. Lavere utgifter ble varslet og 1,7 mill kr. ble budsjettjustert i tertialrapport nr. 2 i Utgiftene ble likevel 0,6 mill kr. lavere enn varslet i tertialrapporten og skyldes i hovedsak at samlet låneopptak ble tatt opp siste uka i desember i fjor. 6. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva Kommunens langsiktige finansielle aktiva består av kommunens Kraftfond. Status Kraftfondet ved utgangen av 2011(i hele tusen) Aktivaklasser Markedsverdi Markedsverdi Allokering Avkastning/ kurstap Verdiendring Absolutt avkastning i % Bankinnskudd ,8 % Pengemarkedsfond ,3 % Anleggsobligasjoner ,4 % Norske obligasjoner ,7 % Globale obligasjoner ,2 % Globale aksjefond ,1 % Norske aksjefond ,3 % Sum ,50 % Ved utgangen av 2011 var markedsverdien av Andebu kommune sin portefølje på 130,8 mill kr. I januar og juni er det foretatt allokeringer i porteføljen for å tilpasse seg bedre vedtatt strategi. 25,9 mill kr. ble overført fra pengemarkedsfond til norske obligasjoner. 1,2 mill kr. ble i mars i år utbetalt som kupongrenter på mandatet i anleggsobligasjoner og overført til bank. 6

7 Aktivaklasser Absolutt avkastning Referanse indeks Avvik Bankinnskudd 3,8 % 2,4 % 1,4 % Pengemarkedsfond 3,3 % 2,7 % 0,6 % Anleggsobligasjoner 4,4 % 4,4 % 0,0 % Norske obligasjoner 4,7 % 6,1 % -1,4 % Globale obligasjoner 9,2 % 7,6 % 1,6 % Globale aksjefond -6,1 % -3,0 % -3,1 % Norske aksjefond -23,3 % -12,5 % -10,8 % Sum 2,5 % 3,3 % -0,8 % Porteføljen gav en samlet avkastning i 2011 på 3,3 mill kr (2,5 %), noe som var 0,8 % dårligere enn de markeder porteføljen sammenlignet seg med. Det har vært verdiøkning og positiv avkastning i alle aktivaklasser med unntak av aksjefond. Globale obligasjoner var den aktivaklassen som gav best avkastning i 2011 med en avkastning på 9,2 %. Svakest avkastning gav norske aksjefond med en avkastning på - 23,3 %. Utsikter har startet godt for kommunen forvaltning av langsiktig kapital. Norske og globale aksjefond har gitt en avkastning på hhv 13,6 % og 6,9 % ved utgangen av februar. Samlet avkastning påløpt pr. februar i år ligger på 1,8 % og gir en samlet verdiøkning på 2,4 mill kr hittil i Nærmere om avkastningen for de ulike aktivaklassene Bankinnskudd Deler av porteføljen er plassert i Andebu sparebank og har i gjennomsnitt gitt en avkastning på 3,8 %, noe som har gitt 1,4 prosentpoeng bedre avkastning om midlene skulle vært plassert i pengemarkedsfond(målt mot indeks). Pengemarkedsfond Har vært fordelt mellom DnBNOR og Skagen frem til juni i år. DnB Likviditet 20(V) ble solgt og pr. i dag er midlene kun plassert i pengemarkedsfondet Skagen Høyrente Institusjon. Fondet har gitt en avkastning på 3,3 %, noe som var 0,6 prosentpoeng bedre enn indeks. Anleggsobligasjoner Forvaltes i sin helhet av Nordea og gav en samlet avkastning på 4,4 %. Norske obligasjoner Forvaltes i Nordea Obliagsjon II og DnB Kredittobligasjon. Kommunen investerte i fondet Nordea Obligasjon II i juni, til fordel for DnB Obligasjon 20(III) som ble tatt ut av porteføljen. Aggregert var avkastningen i norske obligasjoner 4,7 %, noe som var 1,5 prosentpoeng svakere enn indeks. Hovedårsaken til at norske obligasjonsfond gjorde det svakere enn indeks i løpet av 2011 var at statsrentene falt betydelig i løpet av året, mens kredittpåslagene økte. Globale obligasjoner Forvaltes av AllianceBernstein og PIMCO og samlet gav de en avkastning på 9,2 % noe som var 1,6 prosentpoeng bedre enn sammenligningsindeksen. Fondene har en lengre durasjon enn de norske obligasjonsfondene, og er dermed mer sensitive for renteendringer. Fondenes 7

8 resultater er også gode i forhold til andre tilgjengelige valutasikrede globale obligasjonsfond på det norske markedet. Globale aksjefond Forvaltes av KLP og Skagen og samlet gav fondene en mindreavkastning på -6,1 %, noe som var 3,1 prosentpoeng svarere enn sammenligningsindeksen. Norske aksjefond Forvaltes i sin helhet i fondet Pareto Verdi og gav en mindreavkastning i 2011 på -23,3 %, tilsvarende en mindreavkastning i forhold til fondets referanseindeks OSEFX på 4,5 prosentpoeng. På aggregatnivå måles kommunens investeringer i norske aksjer mot hovedindeksen på Oslo Børs. Målt mot denne indeksen leverte Pareto Verdi en mindreavkastning på 10,8 % i løpet av året. Siden investeringstidspunktet har Pareto Verdi gitt en annualisert avkastning på 9,5 %. Risikovurderinger Fondets absolutte risiko, målt med indeksens rullerende standardavvik de siste 36 månedene, viste ved utgangen av året et årlig standardavvik på 2 %. Standardavviket er et mål på hvor mye avkastningen svinger rundt gjennomsnittsavkastningen. Lavt standardavvik indikerer at porteføljen har hatt en lav avkastningsprofil de siste 3 årene. Den relative risikoen i porteføljen målt ved rullerende relativ volatilitet, det vil si årlig standardavvik til differansen mellom faktisk avkastning og indeksavkastning over 36 måneder, var ved utgangen av året nede i et årlig standardavvik på 0,9 %. Det innebærer at et tas forholdsvis liten risiko i porteføljen. Allokering i forhold til strategi Aktivaklasse Portefølje Andel Min Strategi Maks Avvik Pengemarked ,1 % 10,0 % 15,0 % 50,0 % 0,1 % Anleggsobligasjoner ,3 % 20,0 % 35,0 % 40,0 % 1,3 % Norske obligasjoner ,3 % 10,0 % 27,5 % 40,0 % 1,8 % Globale obligasjoner ,3 % 0,0 % 7,5 % 10,0 % -1,2 % Globale aksjefond ,9 % 0,0 % 10,0 % 12,5 % 0,9 % Norske aksjefond ,2 % 0,0 % 5,0 % 7,5 % -2,8 % Sum ,0 % 100,0 % Andebu kommune hadde ved utgangen av 2011 om lag 87 % av midlene plassert i rentemarkedet. Det er vedtatt at 16,4 mill kr av Kraftfondet skal benyttes til å finansiere G/S vei Heimdal. Sammen med vedtatt inflasjonsjustering i 2010 og 2011 på kr. 3,5 mill kr og uttak av opptjent avkastning i 2010 og 2011 på 10,5 mill kr. er Kraftfondets realkapital 107,4 mill kr. ved inngangen til Samlet uttak av porteføljen på til sammen kr. 23,4 mill kr vil bli foretatt i mars i år og midlene vil bli plassert i bank. 8

9 Salg av andeler i de ulike verdipapirene blir en konsekvens av uttaket på 23,4 mill kr. Vurdering av hvilke andeler som skal selges vil bli tatt i samråd med vår rådgiver i Gabler Wassum. Det vil bli lagt på at vedtatt strategi for forvaltningen følges. Forskning og erfaring viser at % av grunnlaget for forventet avkastning legges i valg av strategi. Ved å ikke tilpasse seg strategien kan kommunen forte ende opp med å løpe etter markedet. Effekten ved å avvike fra strategi(allokeringsbidraget) har vi sett er uheldig fra tidligere år. Siden oppstarten av Kraftfondet har allokeringsbidraget vært negativt, med en størrelse på ca 0,6 % på annualisert basis. Forvalternes evne til å generere avkastning utover markedet(seleksjonseffekten) har vært positiv. Seleksjonsbidraget har årlig vært på 0,5 %. Til sammen har porteføljen levert en årlig mindreavkastning på 0,1 prosentpoeng over hele perioden. Forvaltningen av kommunens langsiktige finansielle aktiva gav i 2011 en mindreinntekt på 2,7 mill kr i forhold til opprinnelig budsjett, 0,3 mill bedre enn hva som ble meldt i tertialrapport 2- i Inflasjonsjustering av kapitalen er foretatt i 2011 med 0,56 mill kr. 9

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015.

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

Saksframlegg. Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013

Saksframlegg. Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-14851/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 29.04.2014 Saksframlegg Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 54/14

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Vedlegg til 1. tertialrapport 2014 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Rapportering finans 31.08.2014

Rapportering finans 31.08.2014 Rapportering finans 31.08.2014 Reglane for rapportering er heimla i forskrift om finansforvaltning for kommunar og fylkeskommunar gjeldane frå 1 juli 2010 samt Fjell kommune sitt nye finansreglement vedtatt

Detaljer

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 Finansrapport 3/2014 Side 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Finansreglementet. Side 4: Gjeld og rentesikring Side 6: Finansformuen og avkastning Side

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Porsgrunn kommune Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag. Aktivaallokering mot strategi lange midler. Aktivaallokering mot strategi driftslikviditet.. Risikosituasjonen

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-17715/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 24.05.2013 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 69/13 Formannskapet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Finansreglement for Sortland kommune

Finansreglement for Sortland kommune SORTLAND KOMMUNE RÅDMANNEN Finansreglement for Sortland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010 REGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) 1. Hjemmel Reglement er vedtatt i

Detaljer

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2014

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2014 Porsgrunn kommune Avkastningsrapport 1. tertial 2014 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag. Aktivaallokering mot strategi lange midler. Aktivaallokering mot strategi driftslikviditet.. Risikosituasjonen

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-29216/20 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato:.09.20 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 20 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/ Formannskapet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2011 Birkenes kommune 31-12-2010 31-08-2011 12-09-2011

Avkastningsrapport 2. tertial 2011 Birkenes kommune 31-12-2010 31-08-2011 12-09-2011 Avkastningsrapport 2. tertial 2011 Birkenes kommune 31-12-20 31-08-2011 12-09-2011 P. 1 Date 12.09.2011 Avkastningsrapport 2.tertial 2011 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 Aktivaallokering

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

Finansrapport 2. tertial 2015

Finansrapport 2. tertial 2015 Finansrapport 2. tertial 2015 Vedlegg til 2. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Søgne kommune Kapitalforvaltning

Søgne kommune Kapitalforvaltning Søgne kommune Kapitalforvaltning Presentasjon kommunestyret 29.03.2012 P. 1 Dato 29.03.2012 Gabler Wassum Søgne kommune Agenda Langsiktig kapitalforvaltning Kapitalforvaltningsresultater 2011 Kapitalforvaltningsresultater

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Finansrapport 2/2014 Side 1

Finansrapport 2/2014 Side 1 Finansrapport 2/2014 Side 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Finansreglementet. Side 4: Gjeld og rentesikring Side 6: Finansformuen og avkastning Finansrapport 2/2014 Side 2 Finansreglementet.

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Finansrapport 2013 FINANSRAPPORT. Vedlegg til økonomirapport pr. 31.12.2013

Finansrapport 2013 FINANSRAPPORT. Vedlegg til økonomirapport pr. 31.12.2013 FINANSRAPPORT Vedlegg til økonomirapport pr. 31.12.2013 Bakgrunn I samsvar med Møre og Romsdal fylkeskommunes finansreglement vedtatt av fylkestinget 15.06.10 skal det rapporterast om finansforvaltninga

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2015 Rådmannens innstilling: Årsrapport for finansforvaltning for 2015 tas til orientering. Saksopplysninger:

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-27672/2012 Saksbehandler: Fred Egil Gundersen Dato: 05.09.2012 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/12

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015

ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Anita Grønås SAKSMAPPE: 2015/288 ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 RAPPORT OVER KOMMUNENS FINANSFORVALTNING

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente September

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente Institusjon Av lavrisiko norske pengemarkedsfond skal SKAGEN Høyrente Institusjon gi den høyeste avkastningen. Avkastningen måles

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Avkastningsrapport 3. tertial 2012 Søgne kommune 31.12.2011 31.12.2012 25.01.2013

Avkastningsrapport 3. tertial 2012 Søgne kommune 31.12.2011 31.12.2012 25.01.2013 Avkastningsrapport 3. tertial 20 Søgne kommune 31..2011 31..20 25.01.2013 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag... Aktivaallokering mot strategi Stressing av porteføljen.. Avkastning totalporteføljen

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 6 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 11 Mars 2013 Nøkkeltall pr. 27. mars SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Ringerike kommune. Årsrapport 2013 Finansområdet

Ringerike kommune. Årsrapport 2013 Finansområdet Ringerike kommune Årsrapport 2013 Finansområdet Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 3 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning 1 av 12 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR MIDTRE GAULDAL KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL OG MÅLSETNING MED KOMMUNENS

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Finansrapport 1/2014 Side 1

Finansrapport 1/2014 Side 1 Finansrapport 1/2014 Side 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Finansreglementet. Side 4: Gjeld og rentesikring Side 7: Finansformuen og avkastning Finansrapport 1/2014 Side 2 Finansreglementet.

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2010

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. November 2010 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. November 2010 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente November

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer