Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og 2008"

Transkript

1 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og 2008 Helse Nord 30. apr. 2009

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT OPPSUMMERING FORSLAG TIL FORETAKSVIS PRIORITERING AV VIDERE ARBEID Helse Finnmark UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset DATAGRUNNLAG OG AVGRENSNING FORHOLD SOM KAN FORKLARE KOSTNADSFORSKJELLER Inntektsmodellen i Helse Nord Overlegepermisjon i Finnmark Ulik organisering DRG-systemet Poliklinikkinntektene Servicevirksomhetene RESULTATER Kostnad per DRG-poeng DRG-poeng per årsverk Kostnad per årsverk Netto kostnadsgrunnlag per DRG-poeng for øvrige kostnader Kostnader knyttet til sykefravær Forholdstall for aktivitet Sykehusforbruk ENDRING I KOSTNADSNIVÅ OG ARBEIDSPRODUKTIVITET FRA 2007 TIL

3 8 VEDLEGG Vedlegg 1: Korreksjoner gjort i datagrunnlaget Vedlegg 2: Kostnad per DRG-poeng, relativt nivå og endring fra 2007 og Vedlegg 3: DRG per årsverk, relativt nivå endring i forhold til 2007 og Vedlegg 4: Netto årsverk 2007 og 2008 per fagområde og stillingskategori etter fradrag for refunderbart fravær Vedlegg 5: Kostnadsforskjell i forhold til gjennomsnitt per sykehusenhet og fagområde fordelt på arbeids-produktivitet, lønnsnivå og øvrige kostnader/inntekter Vedlegg 6: Nøkkeltall aktivitet per fagområde 2007 og Vedlegg 7: Felleskostnader fordelt på fagområde Vedlegg 8: Netto årsverk per sykehusenhet, stillingskategori og stillingstekst Vedlegg 9: Kostnadssteder per HF og fagområde Vedlegg 10: Kostnadssteder for felleskostnader

4 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN Helse Nord med tilhørende helseforetak har i lengre tid hatt betydelige økonomiske utfordringer i form av regnskapsmessige underskudd. Dette er ikke i samsvar med eiers krav om balanse. Samtidig er Helse Nord det regionale helseforetaket med størst behov for oppgradering av sine bygg og anlegg. En ambisiøs investeringsplan for oppgradering av bygg og anlegg lar seg ikke realisere uten at vi skaffer oss overskudd i økonomien til å dekke økte renter og avskrivninger av investeringene. Vi må derfor skaffe oss overskudd i driften. SAMDATA for 2007 viser at helseforetakene i Helse Nord har et kostnadsnivå, målt i kostnad per DRG-poeng, på gjennomsnitt eller høyere enn gjennomsnitt av landets helseforetak. Ingen av foretakene har et kostnadsnivå som er lavere enn gjennomsnittet. Med en kostnadsindeks på 1,15 og en samlet kostnad knyttet til DRG-aktiviteten på i overkant av 5 mrd kr, utgjør forskjellen fra gjennomsnittet i landet om lag 750 mill kr. Forskjellen fra det regionale helseforetaket som har nest høyest indeks (Helse Midt med 1,03) utgjør om lag 600 mill kr. Det er derfor av interesse å identifisere kildene til disse forskjellene, og ha et særskilt fokus mot forhold det er mulig å gjøre noe med. Den nasjonale inntektsmodellen I NOU 2008:2 Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak ( Magnussenutvalget ) legges til grunn at inntektssystemet både skal fange opp forhold ved befolkningen som reelt påvirker behovet for spesialisthelsetjenester og variasjoner i kostnadene forbundet med å gi et likeverdig tjenestetilbud. Utvalget konstaterer at der er betydelige forskjeller i kostnadene per DRG-poeng ved somatiske akuttsykehus, men legger til grunn at disse forskjellene ikke alene kan forklares ut fra forskjeller i produktivitet. Slike forskjeller kan oppstå pga av strukturelle faktorer, regionale lønnsforskjeller, størrelse/skala, rekrutteringsmuligheter, turnover, akuttberedskap osv. I tillegg vil kostnadsforskjellene kunne skyldes lovpålagte oppgaver ut over pasientbehandling som forskning, utdanning og pasientopplæring som har forskjellig volum og vekt i ulike foretak. Magnussenutvalget gir derfor aksept for at der er kostnadsforskjeller i pasientbehandlingen innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I utredningen beregnes denne til 9,5 % for Helse Nord, dvs. det legges til grunn at kostnadene ved pasienthandling innenfor de aktuelle områdene er 9,5 % høyere i Helse Nord enn gjennomsnittet for landet. I den grad slike kostnadsforskjeller forekommer internt i Helse Nord må det tas hensyn til dette ved vurdering av kostnadsforskjeller mellom sykehusenhetene. Grunnlaget for slike legitime kostnadsforskjeller mellom foretak i Helse Nord er ikke undersøkt i denne rapporten, men det er grunn til å anta at slike forskjeller også foreligger mellom våre foretak. Inntektsmodellen til Helse Nord I inntektsmodellen for den somatiske virksomheten i Helse Nord korrigeres for variasjoner i kostnadsmessige forhold knyttet til forskning, undervisning og særlig kostnadskrevende pasienter. I tillegg kompenseres for særskilte kostnader knyttet til strukturulemper samt særskilte funksjoner. Dimensjoneringen av disse komponentene vil kunne gi kostnadsforskjeller mellom sykehusenhetene og det er under avsnittet Forhold som kan forklare kostnadsforskjeller drøftet hvordan disse elementene må vurderes i forhold til sammenligningen. 4

5 Funksjonsfordelt regnskap I tabell 1 er vist funksjonsfordelt regnskap for Helse Nord for 2007 og Fokus for denne sammenligningen er deler av kostnadene innenfor somatikk, som i 2008 utgjorde om lag 7,6 mrd. kroner, dvs. om lag 2/3 av de samlede kostnadene. Av tabellen går det frem at somatikkens andel av de totale kostnadene er redusert fra 2007 til 2008, mens ambulanse, rus og psykiatri er økt. Apoteket og Helse Nord IKT er holdt utenfor siden disse i hovedsak leverer varer og tjenester internt. Tallene i tabell 1 vil derfor kunne avvike noe fra det offisielle regnskapet til Helse Nord. Dette har ikke betydning for de sammenligningene som gjøres i rapporten. Tabell 1: Funksjonsfordelt regnskap per HF 2007 og 2008 (mill kr) 2008 Finnmark Helgeland NLSH UNN HN Totalt Funksjon(T) Kroner Andel Kroner Andel Kroner Andel Kroner Andel Kroner Andel Kroner Andel Somatikk 834,3 56,9 % 855,8 68,5 % 1 839,0 63,9 % 3 679,7 71,1 % 362,4 48,1 % 7 571,1 65,7 % Psykiatri 249,7 17,0 % 146,9 11,8 % 630,1 21,9 % 783,4 15,1 % 67,1 8,9 % 1 877,3 16,3 % Rus 25,3 1,7 % 8,7 0,7 % 39,3 1,4 % 186,5 3,6 % 0,0 0,0 % 259,8 2,3 % Ambulanse 141,5 9,6 % 109,0 8,7 % 152,7 5,3 % 282,3 5,5 % 257,7 34,2 % 943,2 8,2 % Pasienttransport 162,9 11,1 % 99,8 8,0 % 159,0 5,5 % 161,9 3,1 % 32,4 4,3 % 616,0 5,3 % Øvrig 53,6 3,7 % 28,2 2,3 % 59,5 2,1 % 79,1 1,5 % 34,1 4,5 % 254,5 2,2 % Sum 1 467,4 100,0 % 1 248,5 100,0 % 2 879,5 100,0 % 5 172,9 100,0 % 753,7 100,0 % ,0 100,0 % 2007 Finnmark Helgeland NLSH UNN HN Totalt Funksjon(T) Kroner Andel Kroner Andel Kroner Andel Kroner Andel Kroner Andel Kroner Andel Somatikk 779,9 58,5 % 784,2 68,8 % 1 735,1 64,3 % 3 481,9 71,8 % 330,2 46,6 % 7 111,1 66,3 % Psykiatri 216,2 16,2 % 137,0 12,0 % 593,4 22,0 % 729,3 15,0 % 62,9 8,9 % 1 738,7 16,2 % Rus 26,7 2,0 % 11,7 1,0 % 28,6 1,1 % 162,8 3,4 % 0,0 0,0 % 229,9 2,1 % Ambulanse 113,4 8,5 % 98,1 8,6 % 138,7 5,1 % 261,5 5,4 % 227,6 32,1 % 839,3 7,8 % Pasienttransport 159,3 11,9 % 98,0 8,6 % 157,0 5,8 % 137,6 2,8 % 27,6 3,9 % 579,5 5,4 % Øvrig 38,3 2,9 % 10,9 1,0 % 43,5 1,6 % 76,4 1,6 % 60,4 8,5 % 229,5 2,1 % Sum 1 333,8 100,0 % 1 139,9 100,0 % 2 696,3 100,0 % 4 849,5 100,0 % 708,6 100,0 % ,1 100,0 % 5

6 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT Målsettingen med denne rapporten er å sammenligne kostnader, aktivitet og personellbruk mellom sykehus i Helse Nord for å skaffe relevant og handlingsrettet kunnskap om kostnadsforskjeller. Denne kunnskapen vil da være grunnlag for å iverksette av tiltak som kan redusere kostnadene relatert til pasientbehandlingen. Utgangspunktet er de betydelige kostnadsforskjellene som fremkommer i SAMDATA og det faktum at det er betydelige forskjeller i gjennomsnittlig kostnadsnivå mellom helseforetakene i Helse Nord og øvrige regionale helseforetak langt utover det Magnussenutvalget legger til grunn (9,5 %) som absolutte forskjeller. Forskjellen mellom Magnussenutvalget og kostnadsnivået til Helse Nord i henhold til SAMDATA 2007 utgjør 5,5 %-poeng, eller 275 mill kr med et kostnadsgrunnlag på omlag 5 mrd kroner for den DRG-finansierte virksomheten. Avviket i resultatkravet fra eier utgjorde i 2007 i overkant av 260 mill kr og i 2008 rundt 220 mill kr. Dette betyr at Helse Nord, med et kostnadsnivå innenfor somatisk virksomhet i tråd med det Magnussenutvalget har lagt til grunn, ville hatt et resultat i samsvar med eiers krav både i 2007 og Omstillingsbehovet til Helse Nord er imidlertid høyere enn dette fordi det også foreligger et betydelig behov for fornyelse av bygninger og utstyr. Investeringer i nye bygg og nytt utstyr vil gi økte kostnader blant annet i form av renter og avskrivninger som må finansieres gjennom reduksjon i øvrige kostnader. Kostnadsforskjellene, slik de fremkommer i SAMDATA, har imidlertid begrenset verdi som redskap for aktivt forbedringsarbeid, siden SAMDATA bare viser forskjellene på foretaksnivå. En viktig målsetting med dette arbeidet er derfor å vise forskjeller på et nivå som gjør det mulig å benytte dokumenterte funn i aktivt forbedringsarbeid, både på sykehusnivå og på enhetsnivå innen sykehus. Dokumentasjonen vil legge til rette for at sykehusenheter med høyt kostnadsnivå kan lære av enheter med lavt kostnadsnivå. Inndeling av sykehusenhetene i fagområder som medisin, kirurgi osv. ansees å være hensiktmessig for dette formålet. Ulik organisering, gruppering og bokføring av kostnader kan redusere verdien av slike sammenligninger. Som det redegjøres for i rapporten, er det derfor gjort korreksjoner i materialet for å øke sammenlignbarheten. De korreksjonene som er gjort, fremgår av kapitlet Datagrunnlag og avgrensning samt vedlegg 1 i rapporten. Som det går frem av rapporten, er der til dels betydelige forskjeller i kostnadene per DRGpoeng og arbeidsproduktiviteten (årsverk per DRG-poeng) mellom sykehusenheter og fagområder. Noen av disse forskjellene vil ha en forklaring knyttet til eksplisitte beslutninger som gir økte kostnader for en eller flere sykehusenheter og fagområder i forhold til andre, mens andre forskjeller bør undersøkes nærmere. Rapporten foreslår områder som bør undersøkes nærmere. Forskjellene i kostnadseffektivitet og arbeidsproduktivitet som presenteres i rapporten må sees på som indikasjoner på områder som bør være gjenstand for ytterligere analyse. I rapporten har vi identifisert områder som ut fra analysen peker seg ut som klare kandidater for kostnadseffektivisering, uten at det nødvendigvis presiseres et absolutt nivå for slike forbedringer. Nivået for forbedring vil avhenge av utgangspunktet. Det betyr at sykehusenheter med kostnadsnivå på gjennomsnittsnivå bør ha laveste kostnadsnivå som referanse, mens enhetene som har høyt kostnadsnivå bør ha gjennomsnittet som referanse i en første fase. Fokus for tiltak bør primært rettes mot områder der det er identifisert vesentlig høyere kostnader enn for sammenlignbare enheter. For sykehusenhetene med lavest samlet 6

7 kostnadsnivå viser analysene at også disse innenfor enkelte fagområder har potensial for forbedring. Hovedfokus for sammenligningen er forholdet mellom de ulike sykehusenhetene og fagområdene. Det presenteres derfor data både for 2007 og for 2008 i samme tabell. Siden fokus er sammenligning mellom sykehusenheter og fagområder presenteres ikke indikatorer for endring fra 2007 til Dette gjøres i et eget avsnitt avslutningsvis i rapporten. 7

8 2 OPPSUMMERING I dette kapitlet oppsummeres resultatene fra sammenligningen av kostnader som er gjennomført ved de 9 lokalsykehusenhetene i Helse Nord. NLSH Bodø og UNN Tromsø er holdt utenfor i sammenligningen fordi tilbudet ved disse er mer differensiert og derfor mindre sammenlignbart med virksomheten som drives ved lokalsykehusene.sammenligningen viser betydelige kostnadsforskjeller mellom de ulike sykehusenhetene. Det er gjort sammenligning av følgende: Kostnad per DRG-poeng DRG-poeng per årsverk Kostnad per årsverk Kostnad per DRG-poeng for ulike kostnads- og inntektsarter Kostnader ved fravær Andel variabel lønn / overtid Indikatorer for aktivitet Sykehusforbruk I forhold til gjennomsnittlig kostnadsnivå per fagområde for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen, fremkommer en samlet forskjell på om lag 122 mill kr i Forskjellen er knyttet til: Arbeidsproduktivitet 80,0 mill kr Lønnsnivå 36,9 mill kr Øvrige kostnader/inntekter (netto) 5,2 mill kr I vedlegg 5 er vist hvordan forskjell i arbeidsproduktivitet og lønnsnivå fordeler seg på sykehusenhet og fagområde. I figur 1 er vist forholdet mellom relativt kostnadsnivå og relativ arbeidsproduktivitet i 2008 og hvor DRG-poeng er benyttet som aktivitetsmål. Arbeidsproduktivitet er definert som DRG-poeng per årsverk. Punktene i figuren viser relativ arbeidsproduktivitet og relativt kostnadsnivå for den enkelte sykehusenhet. Figuren viser sammenheng (R 2 på 0,87) mellom arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå, hvor sykehusenheter med lav arbeidsproduktivitet per DRG-poeng også har et høyt kostnadsnivå per DRG-poeng, mens sykehus med høy arbeidsproduktivitet har lavt kostnadsnivå. I figurene 2-16 er vist relativt kostnadsnivå og relativ arbeidsproduktivitet innenfor de ulike fagområdene samt forholdet mellom disse. Et kostnadsnivå på 1,0 representerer det gjennomsnittlige nivået for de enhetene som inngår i sammenligningen. Enhetene som inngår i sammenligningen har et gjennomsnittlig kostnadsnivå som er 7 % høyere enn gjennomsnittet i SAMDATA i Når Helse Nord samlet ligger 15 prosent høyere enn gjennomsnittet i SAMDATA så er dette blant annet knyttet til at UNN Tromsø (som har et høyt kostnadsnivå) inngår i samlet SAMDATA, men ikke i grunnlaget for sammenligning som er gjort i denne rapporten. Av figurene som viser forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet går det frem at det innenfor de fleste fagområdene er relativt sterk sammenheng mellom høyt kostnadsnivå og lav arbeidsproduktivitet (høy R 2 ). Unntakene er kirurgi og radiologi. 8

9 Figur 1: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2008, samlet Alle fagområder Indeks arbeidsproduktivitet 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 R² = 0,8769 0,70 0,70 0,90 1,10 1,30 Indeks kostnad per DRG Serie1 Lineær (Serie1) I figur 2 er vist indeksene for samlet kostnadsnivå. Som det går frem av figuren er det Hammerfest, Kirkenes, Narvik og Mosjøen som har det høyeste kostnadsnivået. Disse har også den laveste arbeidsproduktiviteten målt i forhold til DRG-aktiviteten. Figur 2: Relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2008, samlet Alle fagområder 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Kost pr DRG Arbeidsproduktivitet 9

10 Figur 3 viser at det er en ganske sterk sammenheng mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet innenfor fagområdet medisin. Figur 4 viser at det er Hammerfest, Kirkenes, Mosjøen og Vesterålen som i 2008 har høyest kostnadsnivå innenfor medisin. Alle disse enhetene har en arbeidsproduktivitet som er lavere enn gjennomsnittet. Figur 3: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2008, fagområdet medisin Indeks arbeidsproduktivitet 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 Fagområdet medisin R² = 0,7141 0,75 1,25 Indeks kostnad per DRG Serie1 Lineær (Serie1) Figur 4: Relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2008, fagområdet medisin Fagområdet medisin 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Kost pr DRG Arbeidsproduktivitet 10

11 Innenfor fagområdet kirurgi er det Hammerfest, Kirkenes og Sandnessjøen som har det høyeste kostnadsnivået. Alle har en arbeidsproduktivitet som er lavere enn gjennomsnittet. Figur 5 viser at sammenhengen mellom kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet innenfor kirurgi er betydelig svakere enn innenfor de øvrige fagområdene. Figur 5: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2008, fagområdet kirurgi Fagområdet kirurgi Indeks arbeidsproduktivitet 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 R² = 0,4143 0,75 0,95 1,15 1,35 Indeks kostnad per DRG Serie1 Lineær (Serie1) Figur 6: Relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2008, fagområdet kirurgi Fagområdet kirurgi 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Kost pr DRG Arbeidsproduktivitet 11

12 Figur 8 viser at det innenfor fagområdet føde/gyn er Hammerfest, Kirkenes og Mosjøen som har det høyeste kostnadsnivået. Disse har også lavest arbeidsproduktivitet. Figur 7: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2008, fagområdet føde/gyn Fagområdet føde/gyn Indeks arbeidsproduktivitet 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 R² = 0,95 0,50 1,00 1,50 Indeks kostnad per DRG poeng Serie1 Lineær (Serie1) Figur 8: Relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2008, fagområdet føde/gyn Fagområdet føde/gyn 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Kost pr DRG Arbeidsproduktivitet 12

13 Innenfor fagområdet mottak/intensiv/anestesi/operasjon er det Hammerfest, Kirkenes, Mosjøen og Narvik som har det høyeste kostnadsnivået og den laveste arbeidsproduktiviteten, jfr. figur 10. Sammenhengen mellom arbeidsproduktivitet og relativt kostnadsnivå er sterk innenfor dette området. Siden samlet DRG-aktivitet ikke er et direkte mål på aktiviteten innenfor dette fagområdet vil ulik pasientsammensetting kunne ha betydning for resultatene. Det bør derfor gjennomføres ytterligere sammenligninger med mer spesifikke data for fagområdet. Figur 9: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2008, fagområdet mottak/intensiv/anestesi/operasjon Fagområdet Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Indeks arbeidsproduktivitet 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 R² = 0,8399 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 Indeks kostnad per DRG poeng Serie1 Lineær (Serie1) Figur 10: Relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2008, mottak/intensiv/anestesi/operasjon Fagområdet Mottak/intensiv/anestesi/operasjon 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Kost pr DRG Arbeidsproduktivitet 13

14 Av figur 12 fremgår at det innenfor laboratorie er Kirkenes, Lofoten, Mosjøen og Narvik som har det høyeste kostnadsnivået. Disse har også lavest arbeidsproduktivitet. Med det aktivitetsmålet som er benyttet, samlet antall DRG-poeng for den enkelte virksomhet, må resultatene innenfor laboratorie tolkes med varsomhet siden en betydelig del av laboratorievirksomheten er innrettet mot betjening av primærhelsetjenesten. Et negativt avvik innenfor laboratorievirksomheten kan derfor ikke entydig fortolkes som lav produktivitet innenfor laboratoriedriften, men kan skyldes både høy andel virksomhet rettet mot kommunene, høy etterspørsel etter prøver fra egen klinisk virksomhet eller lav produktivitet i laboratoriedriften. Dette forholdet vil også dels gjelde for øvrige servicevirksomheter. Laboratoriedriften bør derfor analyseres nærmere med mer laboratoriespesifikke data. Figur 11: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2008, fagområdet laboratorie Fagområdet laboratorie Indeks arbeidsproduktivitet 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 R² = 0,6199 0,70 0,60 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 Indeks kostnad per DRG poeng Serie1 Lineær (Serie1) 14

15 Figur 12: Relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2008, fagområdet laboratorie Fagområdet laboratorie 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Kost pr DRG Arbeidsproduktivitet Av figur 14 går det frem at det er Kirkenes og Narvik som har det høyeste kostnadsnivået innenfor radiologi. Hammerfest, Rana og Vesterålen har også kostnadsnivå over gjennomsnittet innenfor dette fagområdet. Kirkenes og Mosjøen har lavest arbeidsproduktivitet. Narvik har et høyt kostnadsnivå til tross for en arbeidsproduktivitet nær gjennomsnittet. Dette indikerer høy pris for arbeidskraften. Det er igangsatt et arbeid for en nærmere sammenligning av kostnadsnivået innenfor radiologi med mer spesifikke data knyttet til den radiologiske aktiviteten. Figur 13: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2008, fagområdet radiologi Fagområdet radiologi Indeks arbeidsproduktivitet 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 R² = 0,0382 0,50 1,00 1,50 Indeks kostnad per DRG poeng Serie1 Lineær (Serie1) 15

16 Figur 14: Relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2008, fagområdet radiologi Fagområdet radiologi 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Kost pr DRG Arbeidsproduktivitet Innenfor drift er det Kirkenes og Narvik som har det høyeste kostnadsnivået. Figur 16 viser at disse også har lavest arbeidsproduktivitet. Når det gjelder arbeidsproduktiviteten vil denne innenfor driftsområdet kunne påvirkes av omfanget av kjøpte tjenester, hvor relativt høyt eksternt kjøp vil kunne gi høy arbeidsproduktivitet uten at det nødvendigvis vil gi tilsvarende lavere kostnader. Siden samlet DRG-aktivitet ikke er et direkte mål på aktiviteten innenfor dette fagområdet vil ulik pasientsammensetting kunne ha betydning for resultatene. Det bør derfor gjennomføres ytterligere sammenligninger med mer spesifikke data for fagområdet. Figur 15: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2008, drift Fagområdet drift Indeks arbeidsproduktivitet 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 R² = 0,6482 0,60 0,60 0,80 1,00 1,20 Indeks kostnad per DRG Serie1 Lineær (Serie1) 16

17 Figur 16: Relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2008, drift Fagområdet drift 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Kost pr DRG Arbeidsproduktivitet SAMDATA er en velkjent referanse for måling av kostnader per DRG-poeng i sykehus og viser blant annet kostnadsnivå for helseforetak og sykehus i forhold et gjennomsnitt for landet. Det er derfor etablert en referanse til SAMDATA i rapporten. Dette er gjort ved å ta utgangspunkt i kostnadene per DRG-poeng for sykehusenhetene som inngår i Helgelandssykehuset. Helgelandssykehuset hadde i SAMDATA 2007 et kostnadsnivå per DRG-poeng på kr , et nivå tilsvarende gjennomsnittet i SAMDATA. Kostnadsnivået til Helgelandssykehuset i vår sammenligning utgjør i 2007 kr , dvs. om lag 15 % lavere. Siden Helgelandssykehuset har et kostnadsnivå tilsvarende gjennomsnittet i SAMDATA, trekkes derfor den slutning at kostnadsnivået til Helgelandssykehuset i sammenligningen representerer gjennomsnittet slik det fremkommer i SAMDATA. SAMDATA for 2008 foreligger foreløpig ikke og det legges til grunn at Helgelandssykehuset også i 2008 har et kostnadsnivå tilsvarende gjennomsnittet av SAMDATA. Ulikt kostnadsnivå for Helgelandssykehuset mellom SAMDATA (38.069) og sammenligningen i denne rapporten (33.379) skyldes at en del felleskostnader, arbeidsgiveravgift og pensjon er holdt utenfor i sammenligningen slik det er redegjort for i kapitlet Datagrunnlag og avgrensning. Dette er kostnader som inngår i kostnadsgrunnlaget for SAMDATA. I tabellene hvor det refereres til SAMDATA vil det derfor ikke være SAMDATA publikasjonene det refereres til, men den konstruerte SAMDATA-referansen med utgangspunkt i kostnadsnivået til Helgelandssykehuset. Helse Finnmark har i SAMDATA for 2007 et kostnadsnivå på kr per DRG-poeng. Dette er 36 % høyere enn gjennomsnittet og Helgeland. I sammenligningen vår er forskjellen mellom Helgeland og Finnmark 26 %, dvs. vesentlig lavere enn det som fremkommer i SAMDATA. Dette har delvis sammenheng med at poliklinikkene i Alta og Karasjok er holdt utenfor i sammenligningen, men inngår i SAMDATA. 17

18 Forskjellene i kostnadseffektivitet og arbeidsproduktivitet som presenteres i denne rapporten må sees på som indikasjoner på områder som bør være gjenstand for ytterligere analyse. I rapporten har vi identifisert områder som ut fra analysen peker seg ut som klare kandidater for kostnadseffektivisering, uten at det nødvendigvis presiseres et absolutt nivå for slike forbedringer. Nivået for forbedring vil avhenge av utgangspunktet. Det betyr at sykehusenhet med kostnadsnivå på gjennomsnittsnivå bør ha laveste kostnadsnivå som referanse, mens enhetene som har høyest kostnadsnivå bør ha gjennomsnittet som referanse i en første fase. For enhetene med lavest samlet kostnadsnivå viser analysene at også disse innenfor enkelte fagområder har potensial for forbedring. Med utgangspunkt i data fra lønnssystemet er kostnad per årsverk målt. Av tabell 36 går det frem at forskjellen mellom sykehusenheten med lavest nivå (Lofoten) og enheten med høyest nivå (Hammerfest) utgjør 12 %. I tillegg til Hammerfest har også Kirkenes, Mosjøen og Sandnessjøen høyt nivå, med 8-9 % over Lofoten. I tillegg til høyere grunnlønn vil forskjeller i nivå kunne skyldes ulik sammensetting av arbeidsstokken, ulikt volum på overtid/innleie samt ulikt volum på legenes tjenesteplaner. Underliggende analyser viser at det er innenfor legelønn at en har størst variasjon og da med Hammerfest, Kirkenes, Rana og Mosjøen som høyest og Harstad som lavest. Innenfor pleietjenesten er det Hammerfest og Kirkenes som har det høyeste nivået med hhv 11 og 8 % høyere enn Rana, jfr. tabell 42. Holdes disse 3 utenfor er forskjellen mellom høyest og lavest om lag 2 %. Underliggende materiale viser at høyere grunnlønn i Finnmark forklarer størstedelen av forskjellen innenfor pleietjenesten. I tabell 2 er vist kostnadsforskjell mot gjennomsnittlig nivå innenfor hvert fagområdet for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen, målt i mill kr. Fagområder som har kostnadsnivå lavere enn gjennomsnittet fremkommer med -. Som det går frem av tabellen utgjør forskjellen i forhold til gjennomsnittet av lokalsykehusene 122,1 mill kr, en reduksjon på 4,8 mill kr fra Hammerfest, Kirkenes, og Narvik har høyest kostnader i forhold til dette gjennomsnittet. At Sandnessjøen, som representerer det laveste kostnadsnivået, fremkommer med kostnadsforskjell, skyldes at en på noen fagområder har høyere kostnader enn gjennomsnittet. Av forskjellen på 11,0 mill kr er 8,0 mill kr knyttet til Hab/rehabiltering, hvor Sandnessjøen i likhet med 3 øvrige sykehusenheter har en egen rehabiliteringsenhet. Når det gjelder Hab/rehab har en valgt å benytte samlet DRG-aktivitet som aktivitetsgrunnlag fordi deler av dette fagområdet ikke generer egne DRG-poeng, men er en servicevirksomhet for øvrige deler av virksomheten. Siden det er samlet DRG-aktivitet som danner grunnlag for sammenligningen innenfor Hab/rehab er forskjellene som fremkommer knyttet til forskjeller i tilbud og ikke i kostnadseffektivitet eller arbeidsproduktivitet. 18

19 Tabell 2: Kostnadsforskjeller 2007 og 2008 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot gjennomsnittet innenfor hvert fagområde (mill kr) 2008 Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/opera Laboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 9,2 6,8 5,3 3,8 0,6 1,9 27,6 HARSTAD 4,1 0,4 4,4 KIRKENES 4,0 5,9 2,8 7,8 8,6 2,1 1,2 3,6 0,3 36,4 LOFOTEN 0,1 1,0 1,1 MOSJØEN 2,1 1,4 4,2 0,7 2,9 11,2 NARVIK 0,1 0,3 7,7 0,9 1,0 9,7 19,8 RANA 0,3 1,0 3,5 4,8 SANDNESSJØEN 2,8 0,2 8,0 11,0 VESTERÅLEN 2,1 3,2 0,2 0,4 5,8 Totalt 17,5 15,8 9,8 23,1 24,4 4,8 3,6 16,6 6,7 122, Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehaanestesi/operasjoLaboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 5,6 7,3 5,4 4,5 0,0 7,6 0,6 31,0 HARSTAD 2,9 2,9 KIRKENES 5,8 3,4 2,4 5,7 4,0 1,5 0,8 6,4 0,9 31,0 LOFOTEN 1,4 0,5 1,8 MOSJØEN 2,3 0,6 1,9 5,0 0,5 1,4 0,5 1,2 13,4 NARVIK 7,5 1,1 9,1 2,4 2,1 5,5 27,6 RANA 0,3 0,8 1,0 SANDNESSJØEN 0,2 7,3 1,0 8,5 VESTERÅLEN 3,2 3,5 0,1 2,8 9,6 Totalt 21,2 15,6 11,3 19,4 22,6 5,1 5,2 22,8 3,7 126,9 Tabell 3 viser samlet kostnadsforskjell om alle sykehusenhetene hadde hatt et kostnadsnivå innenfor hvert fagområde tilsvarende enheten med laveste kostnader. Av tabellen går det frem at sammenligningen mot beste praksis innenfor hvert fagområde gir en samlet kostnadsforskjell i 2008 på 378 mill kr, en økning på 20,4 mill kr fra Sykehusenheten som innenfor hvert nivå har lavest kostnad fremkommer med -. Tabell 3: Kostnadsforskjeller 2007 og 2008 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot enheten med lavest kostnad per DRG innenfor hvert fagområde (mill kr) 2008 Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/opera Laboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 17,8 12,8 9,1 17,5 2,5 2,5 16,9 2,4 81,3 HARSTAD 6,2 3,0 0,6 15,7 0,5 17,8 3,2 47,0 KIRKENES 10,1 9,3 5,5 17,0 3,8 2,4 12,8 2,6 63,5 LOFOTEN 5,2 1,6 2,8 2,4 6,0 0,8 18,8 MOSJØEN 7,1 0,6 2,4 9,5 1,7 0,5 3,5 4,3 29,7 NARVIK 6,3 4,4 0,8 16,5 2,7 2,2 19,4 1,4 53,8 RANA 2,3 0,3 7,3 2,5 2,0 14,6 6,9 35,9 SANDNESSJØEN 2,8 6,6 2,8 0,8 0,6 2,8 16,4 VESTERÅLEN 8,7 3,1 5,5 2,1 1,7 9,6 1,0 31,6 Totalt 64,1 42,1 23,1 91,8 18,6 12,3 100,5 25,6 378,0 19

20 2007 Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehaanestesi/operasjoLaboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 15,7 14,0 10,9 17,4 2,5 2,2 17,7 2,5 82,8 HARSTAD 5,5 3,2 2,6 12,5 1,4 1,8 27,0 KIRKENES 11,9 7,9 6,2 12,0 3,3 2,2 12,6 2,1 58,1 LOFOTEN 3,6 3,3 3,5 2,0 0,0 3,7 0,6 16,7 MOSJØEN 7,9 2,8 3,3 9,9 1,6 2,2 4,3 1,9 33,9 NARVIK 13,4 6,2 1,2 16,9 4,2 3,4 11,6 1,0 58,0 RANA 6,9 1,6 9,6 2,9 2,6 6,4 30,0 SANDNESSJØEN 5,8 2,8 4,1 1,4 0,2 2,5 16,7 VESTERÅLEN 5,4 8,5 5,9 2,1 1,7 10,3 0,5 34,4 Totalt 69,3 52,3 33,1 87,6 19,9 14,5 68,0 12,8 357,6 I tabell 4 er oppsummert forskjeller i arbeidsproduktivitet målt i årsverk og mot gjennomsnittlig arbeidsproduktivitet innenfor det enkelte fagområde. Arbeidsproduktiviteten er målt som DRG-poeng per årsverk. Om en ser bort fra Hab/rehab, hvor forskjellene skyldes ulikt tilbud, viser tabellen at det er størst forskjell innenfor operasjon/intensiv/mottak/anestesi i forhold til gjennomsnittsnivået. I forhold til Sandnessjøen, som har høyest arbeidsproduktivitet innenfor dette området, utgjør forskjellen 46 årsverk. Samlet for alle deler av virksomheten utgjør forskjellen 199 årsverk. Nærmere halvparten av dette er knyttet til Narvik og Kirkenes. Fagområder som har høyere arbeidsproduktivitet enn gjennomsnittet fremkommer med -. Som det går frem av tabell 35 i rapporten er det betydelige forskjeller i arbeidsproduktivitet mellom sykehusenhetene innenfor de ulike yrkesgruppene. Samlet arbeidsproduktivitet varierer fra 11,9 DRG-poeng per årsverk i Kirkenes til 16,8 DRG-poeng per årsverk i Sandnessjøen og Rana. Arbeidsproduktiviteten er økt med 0,3 DRG-poeng per årsverk (1,8 %) fra 2007 til 2008 Tabell 4: Forskjell i arbeidsproduktivitet 2007 og 2008 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot gjennomsnittlig arbeidsproduktivitet innenfor de ulike fagområdene, årsverk 2008 Mottak/ Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehaintensiv/aLaboratoriRadiologi Drift Sum HAMMERFEST 8,1 6,0 4,5 5,1 23,6 HARSTAD 2,8 1,8 9,6 7,4 1,4 23,0 KIRKENES 4,2 5,3 4,9 16,3 7,6 3,0 2,8 19,6 63,6 LOFOTEN 0,4 0,1 0,5 MOSJØEN 3,2 2,6 13,0 2,4 2,2 0,3 23,9 NARVIK 0,1 8,6 13,1 1,6 7,5 31,0 RANA 0,9 0,9 SANDNESSJØEN 7,7 16,7 24,4 VESTERÅLEN 0,9 7,2 8,1 Totalt 19,3 23,4 13,9 49,9 45,5 7,1 7,4 32,5 199,0 20

21 2007 Mottak/ Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehaintensiv/LaboratorRadiologi Drift Sum HAMMERFEST 3,1 9,1 8,5 11,6 32,3 HARSTAD 0,6 7,4 2,3 0,2 10,5 KIRKENES 6,0 4,5 14,8 9,6 2,8 4,1 22,9 64,6 LOFOTEN 2,6 0,8 3,4 MOSJØEN 2,9 0,7 4,6 10,4 2,8 3,0 24,4 NARVIK 14,9 7,0 19,5 2,5 0,7 9,3 53,8 RANA 0,6 0,6 1,2 SANDNESSJØEN 14,2 14,2 VESTERÅLEN 4,9 9,2 14,1 Totalt 24,4 15,6 20,7 45,5 50,3 9,5 8,7 43,7 218,4 Tabell 5 viser en samlet forskjell i årsverk på 677 om alle sykehusenhetene hadde hatt en arbeidsproduktivitet tilsvarende den enheten som har høyest arbeidsproduktivitet innenfor hvert fagområde. Forskjellen er størst i Harstad og Kirkenes med hhv. 130 og 126 årsverk. Sykehusenheten som innenfor hvert nivå har høyest arbeidsproduktivitet fremkommer med -. Tabell 5: Forskjell i arbeidsproduktivitet 2007 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot enhetene med høyest arbeidsproduktivitet innenfor de ulike fagområdene, årsverk 2008 Mottak/ Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehaintensiv/aLaboratoriRadiologi Drift Sum HAMMERFEST 20,2 10,6 11,7 4,2 27,7 0,1 2,0 26,2 102,7 HARSTAD 17,3 16,9 1,6 32,1 34,5 0,3 7,0 20,3 130,1 KIRKENES 12,7 11,7 9,0 28,2 21,8 4,2 5,7 32,6 125,9 LOFOTEN 6,7 2,8 2,7 6,3 0,7 2,5 5,5 27,3 MOSJØEN 10,3 2,5 4,2 0,6 21,9 3,2 4,1 8,4 55,2 NARVIK 8,8 16,4 0,8 5,8 28,1 2,9 2,9 21,2 86,9 RANA 4,1 1,3 9,6 0,7 5,2 14,9 35,7 SANDNESSJØEN 14,9 3,3 31,3 1,9 51,4 VESTERÅLEN 10,1 3,5 21,0 10,4 1,0 2,6 12,9 61,5 Totalt 90,3 79,2 34,5 129,6 155,9 13,2 32,1 142,0 676, Mottak/ Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehaintensiv/LaboratorRadiologi Drift Sum HAMMERFEST 11,5 6,9 19,6 3,3 32,2 0,8 32,0 106,2 HARSTAD 14,3 1,4 5,0 29,8 32,0 0,8 6,3 13,4 103,0 KIRKENES 13,0 0,4 11,7 25,8 24,2 4,9 7,1 35,5 122,7 LOFOTEN 5,4 0,1 6,2 6,0 1,3 2,5 2,3 5,9 29,8 MOSJØEN 9,5 1,9 7,2 0,6 19,4 4,0 4,9 7,3 54,8 NARVIK 21,9 9,8 3,6 5,1 33,9 4,5 3,7 21,7 104,3 RANA 4,6 12,5 3,6 4,9 12,6 38,1 SANDNESSJØEN 3,1 1,0 5,6 28,2 0,5 38,3 VESTERÅLEN 2,1 7,8 22,6 5,1 2,0 2,9 10,0 52,5 Totalt 80,8 29,4 63,4 121,4 160,5 22,8 33,0 138,3 649,6 21

22 3 FORSLAG TIL FORETAKSVIS PRIORITERING AV VIDERE ARBEID Med bakgrunn i de funn som er gjort er det i dette kapitlet gitt en foretaksvis oversikt over hvilke områder som bør prioriteres for videre analyse og oppfølging. For en rekke av forslagspunktene er det gjort sammenligning mot et foretak som har lavt kostnadsnivå. Dette må ikke sees på som et uttrykk for et konkret forslag om en ambisjon om at kostnadsnivået skal ned til dette lave nivået. Denne kartleggingen i RHF-regi identifiserer mulige/sannsynlige områder for effektivisering, men ambisjonsnivå og konkrete tilpasninger må gjøres i det enkelte HF. Ved utarbeidelse av oversikten er det ved valg av sammenligningsenhet søkt å finne en sykehusenhet med om lag samme størrelse og innhold. 3.1 Helse Finnmark De to sykehusenhetene i Helse Finnmark fremkommer begge med et relativt høyt kostnadsnivå. Med de prinsippene som er lagt til grunn ved sammenligningen fremkommer de to enhetene med et kostnadsavvik i forhold til gjennomsnittet på om lag 64 mill kr. Om en bruker beste resultat innenfor hvert fagområde som målestokk, fremkommer en forskjell på nærmere 145 mill kr. Forskjell i antall årsverk utgjør 88 målt mot gjennomsnittet og 229 målt mot beste resultat innenfor hvert fagområde. Videre arbeid med analyse og oppfølging i Helse Finnmark bør ha som mål at en innenfor de aktuelle fagområdene etablerer et kostnadsnivå og en arbeidsproduktivitet som nærmer seg gjennomsnittsnivået for Helse Nord. Følgende fagområder bør vurderes prioritert for videre arbeid innenfor Helse Finnmark: 1. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Kirkenes. Området har til sammen rundt 63 årsverk og har 20 flere årsverk enn Sandnessjøen når det tas hensyn til forskjell i aktivitet. 2. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Hammerfest. Området har rundt 95 årsverk og har 18 flere årsverk enn Rana når det tas hensyn til forskjell i aktivitet. 3. Drift Hammerfest. Området har om lag 90 årsverk, en forskjell i forhold til Rana på 11 årsverk når det korrigeres for aktivitet. 4. Drift Kirkenes. Området har om lag 72 årsverk, en forskjell på 20 årsverk i forhold til gjennomsnitt. 5. Føde/gyn Hammerfest. Området har i overkant av 37 årsverk og har 10 flere årsverk enn Harstad når det tas hensyn til forskjell i aktivitet 6. Medisin Kirkenes. Området har i overkant av 64 årsverk og har 10 flere årsverk enn Sandnessjøen når det korrigeres for forskjell i aktivitet. 7. Medisin Hammerfest. Området har om lag 94 årsverk og har 20 flere årsverk enn Rana når det korrigeres for aktivitet. 8. Føde/gyn Kirkenes. Området har om lag 27 årsverk, 6 flere enn Sandnessjøen når det korrigeres for aktivitet. 22

23 3.2 UNN De to lokalsykehusenhetene ved UNN fremstod i 2007 med svært ulikt kostnadsnivå; hvor Harstad fremstår som den enheten som hadde det laveste kostnadsnivået, mens Narvik var blant enhetene med høyest kostnadsnivå. Dette er endret noe i 2008 ved at Harstad har hatt en betydelig økning i sitt kostnadsnivå mens Narvik reelt har redusert sitt. Narvik har fortsatt et høyt kostnadsnivå mens Harstad har kostnader under gjennomsnittet. I forhold til gjennomsnittlig nivå fremkommer Harstad og Narvik med en kostnadsforskjell på om lag 24 mill kr i 2008, en reduksjon på ca. 6 mill kr fra Om en bruker beste resultat innenfor hvert fagområde som mål fremkommer en forskjell på omlag 100 mill kr. Forskjellen i antall årsverk utgjør 54 sammenlignet mot gjennomsnittet og 217 sammenlignet mot beste resultat innenfor hvert fagområde. Følgende fagområder bør vurderes prioritert for videre arbeid innefor UNN: 1. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Narvik. Området har 71 årsverk, som når det korrigeres for forskjell i aktivitet er 28 flere enn Sandnessjøen. 2. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Harstad. Området har 113 årsverk. Korrigert for forskjell i aktivitet er dette 25 flere enn Rana. 3. Medisin Narvik. Området har 62 årsverk. Korrigert for forskjell i aktivitet er dette 9 flere årsverk enn Sandnessjøen. 4. Drift Narvik. Området har i overkant av 62 årsverk og et avvik i forhold til gjennomsnittlig kostnadsnivå på 9,7 mill kr. 5. Kirurgi Narvik. Området har om lag 58 årsverk, 13 flere enn Vesterålen når det korrigeres for forskjell i aktivitet. 6. Medisin Harstad. Området har om lag 105 årsverk, som er 13 flere enn Rana når det korrigeres for forskjell i aktivitet. 7. Drift Harstad. Området har 95 årsverk og kostnader som er 17,8 mill kr høyere enn Sandnessjøen når det korrigeres for forskjell i aktivitet. 8. Kirurgi Harstad. Området har 99 årsverk, 17 flere enn Rana når det korrigeres for forskjell i aktivitet. 3.3 Nordlandssykehuset De to sykehusenhetene til Nordlandssykehuset har et kostnadsnivå noe under gjennomsnittet for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen. I forhold til beste resultat innenfor hvert fagområde fremkommer de to enhetene med en forskjell på til sammen omlag 50 mill kr. Målt i årsverk utgjør forskjellen mot beste resultat om lag 89 årsverk. Følgende fagområder bør vurderes prioritert for videre arbeid innenfor Nordlandssykehuset: 23

24 1. Drift Vesterålen. Området har nærmere 59 årsverk. Kostnadsnivået er 9,6 mill kr høyere enn Sandnessjøen når det korrigeres for forskjell i aktivitet. 2. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Vesterålen. Området har om lag 58 årsverk, som er 8 flere enn Sandnessjøen når det korrigeres for forskjell i aktivitet. 3. Medisin Vesterålen. Området har om lag 66 årsverk, 10 flere enn Sandnessjøen når det korrigeres for forskjell i aktivitet. Forskjellen i kostnad utgjør 3,5 mill kr. 4. Drift Lofoten. Området har om lag 39 årsverk, 6 flere enn Sandnessjøen når det korrigeres for forskjell i aktivitet. 5. Radiologi Vesterålen. Området har nærmere 12 årsverk, 3 flere enn Sandnessjøen når det korrigeres for aktivitet. 6. Medisin Lofoten. Området har om lag 54 årsverk, 7 flere enn Sandnessjøen når det korrigeres for aktivitet. 7. Laboratorie Lofoten. Området har nærmere 9 årsverk og et kostnadsnivå som er 1,6 mill kr høyere enn Sandnessjøen når det korrigeres for forskjell i aktivitet. 8. Laboratorie Vesterålen. Området har nærmere 12 årsverk og et kostnadsnivå som er 2,1 mill kr høyere enn Harstad når det korrigeres for forskjell i aktivitet. 3.4 Helgelandssykehuset To av de tre sykehusenhetene (Rana og Sandnessjøen) på Helgeland har et kostnadsnivå på nivå med det laveste av de enhetene som er sammenlignet. Det tredje (Mosjøen) har et kostnadsnivå blant de høyeste. Kostnadsnivået ved Rana og Sandnessjøen er økt reelt i 2008 mens Mosjøen har redusert sine kostnader reelt. Samlet har Helgelandssykehuset et kostnadsnivå godt under gjennomsnittet for Helse Nord. Sammenlignet mot beste resultat innefor hvert fagområde utgjør forskjellen for de 3 sykehusenhetene om lag 82 mill kr. Målt i årsverk utgjør forskjellen mot beste resultat om lag 140 årsverk. Deler av forskjellene mellom Mosjøen og Sandnessjøen vil kunne forklares ved omleggingen av det akuttkirurgiske tilbudet hvor aktivitet er flyttet fra Mosjøen til Sandnessjøen. 24

25 Følgende fagområder bør vurderes prioritert for videre arbeid innenfor Helgelandssykehuset: 1. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Mosjøen. Området har 48 årsverk, som korrigert for forskjell i aktivitet, er 19 flere enn Sandnessjøen og 22 flere enn Lofoten. Kostnaden er 9,5 mill kr høyere enn Sandnessjøen. 2. Medisin Mosjøen. Området har om lag 53 årsverk, som korrigert for forskjell i aktivitet, er 3 flere enn Lofoten og 10 flere enn Sandnessjøen. 3. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Rana. Området har om lag 70 årsverk, som korrigert for forskjell i aktivitet, er 13 flere enn Sandnessjøen. 4. Drift Rana. Området har om lag 70 årsverk. Forskjell i kostnad i forhold til Sandnessjøen utgjør 7,3 mill kr. 5. Drift Mosjøen. Området har 44 årsverk og en forskjell i kostnad i forhold til Sandnessjøen på 4,3 mill kr. 6. Kirurgi Sandnessjøen. Området har nærmere 54 årsverk, 15 flere enn Rana når det korrigeres for aktivitet og 12 flere enn Vesterålen. Kostnadene er 4,3 mill kr høyere enn i Rana. 7. Radiologi Rana. Området har om lag 17 årsverk. Når det korrigeres for aktivitet er dette om lag 5 flere enn Sandnessjøen. Kostnadsforskjellen utgjør 1,4 mill kr. 8. Føde/gyn Sandnessjøen. Området har om lag 21 årsverk. Korrigert for forskjell i aktivitet, er dette 6 flere enn Vesterålen og et kostnadsnivå som er 4,1 mill kr høyere. 25

26 4 DATAGRUNNLAG OG AVGRENSNING Datagrunnlaget for analysene er innhentet gjennom uttrekk fra helseforetakenes regnskapssystem og lønns- og personalsystem. Aktivitetsgrunnlaget er innhentet fra ASL (Analysesentret Lovisenberg). Det presenteres resultater både for 2007 og Siden fokus er sammenligning av de enkelte sykehusenhetene opp mot hverandre, er det ikke fokusert på endringene fra 2007 til 2008 men forskjellene mellom enhetene det enkelte år. En del av tabellene er derfor todelt, hvor sammenligningen presenteres både for 2007 og I vedleggene 2 og 3 er sammenstilt data for 2007 og 2008 mht kostnad per DRG-poeng, DRG-poeng per årsverk, relativt kostnadsnivå, relativt nivå for arbeidsproduktivitet samt endring fra 2007 til Sammenligningen er avgrenset til den DRG-relaterte virksomheten ved alle lokalsykehusenhetene i Helse Nord. Det er etablert modell for UNN Tromsø og NLSH Bodø, men disse er holdt utenfor i sammenligningen i denne rapporten fordi tilbudet ved disse to enhetene er mer differensiert og derfor mindre sammenlignbart med virksomheten som drives ved lokalsykehusenhetene. Det er gjort en egen sammenligning av NLSH Bodø mot Helse Sunnmøre Ålesund og det vurderes gjort en for UNN i forhold til St. Olavs hospital. Når det gjelder psykiatri er aktivitetsdataene mangelfulle. Det vil bli sett på mulighetene for å gjøre analyser med det grunnlaget som foreligger. I tabell 7 er vist henholdsvis samlet brutto kostnadsgrunnlag for alle HF ene i Helse Nord (ekskl. apoteket) og den delen av kostnadsgrunnlaget som inngår i sammenligningen. Ved etablering av kostnadsgrunnlaget for som inngår i sammenligningen er følgende kostnader holdt utenfor: Avskrivninger Pensjon Arbeidsgiveravgift For avskrivninger og pensjon begrunnes dette med at det anvendes ulike prinsipper mht hvordan disse fordeles ut på ulike enheter i organisasjonen. Ved sammenligning av enheter kan dette kan gi ulikheter i kostnadene som ikke er begrunnet i ulikt kostnadsnivå. Ved å ekskludere disse kostnadene sikrer en derfor større konsistens i sammenligningen. Arbeidsgiveravgiften holdes utenfor fordi denne belastes med ulik sats i ulike områder. Samlet utgjør disse kostnadene omlag 450 mill kr i Tabell 7 viser hvor stor del av kostnadene i den enkelte sykehusenhet og i det enkelte HF som inngår i sammenligningen. Første kolonne i tabellen viser samlet kostnadsgrunnlag per HF og sykehusenhet mens den andre kolonnen viser hvor mye av de samlede kostnadene til den enkelte sykehusenhet som inngår. Av tabellen går det frem at av et kostnadsgrunnlag for Helse Nord samlet på 11,5 mrd kr, er det omlag 1,7 mrd kr som er gjenstand for sammenligning i denne rapporten. 26

27 Tabell 7: Samlet kostnadsgrunnlag og kostnadsgrunnlag som inngår i sammenligningen Sum av RE2008 Totalt Kostnadsgrunnlag som inngår i HF Sykehusenhet kostnadsgrunnlag sammenligningen Finnmark FINNMARK FELLES FINNMARK PSYKIATRI HAMMERFEST KIRKENES Totalt Finnmark Helgeland HELGELAND FELLES HELGELAND PSYKIATRI MOSJØEN RANA SANDNESSJØEN Totalt Helgeland NLSH LOFOTEN NLSH FELLES NLSH FELLES NLSH PSYKIATRI VESTERÅLEN BODØ SOMATIKK NLSH PSYKIATRI Totalt NLSH UNN HARSTAD NARVIK UNN FELLES UNN PSYKIATRI TROMSØ SOMATIKK Totalt UNN HN HNRHF Totalt HN Totalt Som det går frem av tabell 7 er det forskjell i kostnadsnivået i de to kolonnene for de sykehusenhetene som inngå i sammenligningen. Forskjellen er knyttet til kostnadene som er holdt utenfor; arbeidsgiveravgift, pensjon, avskrivninger, poliklinikk samt virksomhet som har ekstern finansiering. Om arbeidsgiveravgift, pensjon og avskrivninger hadde vært inkludert i analysen ville samlet kostnad utgjort 2,2 mrd kr. 27

28 For å sikre at kostnadsforskjellene som fremkommer i analysen kan spores til et ansvarsnivå i organisasjonen, er det ved etablering av datagrunnlag søkt å unngå kostnadsfordelinger. For å sikre størst mulig grad av sammenlignbarhet er det imidlertid gjort noen korreksjoner i materialet. Oversikt over disse korreksjonene er vist i vedlegg 1. I tabell 8 er vist hvordan kostnadsgrunnlaget på om lag 1,7 mrd. kr som analyseres er fordelt på helseforetak og fagområde. Fagområdet Drift omfatter i all hovedsak de ikke-medisinske servicefunksjonene som teknisk drift, kjøkken, renhold, vaskeri, medisinteknisk. I tillegg er all kontortjeneste kategorisert under dette området. Når det gjelder fagområdet Medisin omfattes dette i all hovedsak av indremedisin. I den grad noen av enhetene har poliklinisk virksomhet innenfor nevrologi, revmatologi, barn med mer, er dette kategorisert innenfor dette området. Kirurgi omfatter generell kirurgi og ortopedi. I den grad en har poliklinikk innenfor øre/nese/hals eller andre kirurgiske fagområder, er dette kategorisert som kirurgi. I vedlegg 9 er vist hvilke kostnadssteder med tilhørende kostnader som inngår i de ulike fagområdene. Tabell 8: Kostnadsgrunnlag 2008 fordelt per fagområde og HF (mill kr) Sum av RE2008 HF Fagområde Finnmark Helgeland NLSH UNN Totalt ANNET BARN DRIFT FØDE/GYN HAB/REHAB KIRURGI KLINISK SERVICE LABORATORIE MEDISIN OPERASJON/ANESTESI/AKUTT/INTENSIV RADIOLOGI Totalt Følgende fagområder inngår ikke i sammenligningen av kostnader per DRG-poeng som presenteres: Administrasjon Ambulanse Psykiatri Rus Pasienttransport Gjestepasienter TNF-hemmere Behandlingshjelpemidler Andre felleskostnader 28

29 Med unntak for psykiatri og rus inngår disse kostnadene i felleskostnadene (Finnmark felles, Helgeland felles, NLSH felles og UNN felles i tabell 7). Til sammen utgjør disse kostnadene 2,4 mrd kr. I vedlegg 7 er vist hvordan felleskostnadene er fordelt på fagområde innenfor hvert HF. Vedlegg 10 er vist hvilke kostnadssteder som inngår i de ulike fagområdene innenfor felleskostnadene. Siden det er kostnader knyttet til den DRG-relaterte virksomheten som skal analyseres, må kostnader knyttet til annen virksomhet trekkes ut. Dette gjøres for det første ved å dele virksomhetene inn i fagområder som beskrevet i avsnittet foran, dernest ved å redusere kostnadsgrunnlaget tilsvarende aktivitetsavhengige inntekter med unntak for ISF-inntektene. Det betyr at kostnader knyttet til poliklinisk virksomhet er trukket ut tilsvarende de polikliniske inntektene. Dette kan ha betydning for analysene i den grad inntektene ikke gir kostnadsdekning og sykehusenhetene har ulik andel poliklinisk virksomhet. Tilsvarende gjelder for øvrige aktivitetsavhengige inntekter. I den grad disse ikke gir kostnadsdekning vil dette reflekteres i en høyere kostnad per DRG-poeng. Det er ikke gjort tilsvarende korreksjon i antall årsverk. I den grad en har ulikt omfang av eksternt finansiert virksomhet vil en derfor kunne få noe ulike resultater avhengig av om en måler kostnad per DRG-poeng eller DRG-poeng per årsverk. Alle helseforetakene har desentralisert virksomhet lokalisert utenfor sykehusenhetene. Dette gjelder Alta, Karasjok, Brønnøysund, Lenvik, Nordreisa og Steigen. Denne virksomheten er holdt utenfor analysene, både hva angår kostnad og aktivitet, siden det er virksomheten som drives i den enkelte sykehusenheten som danner grunnlaget for analysen. Kategoriseringen av kostnadssteder og kostnader i fagområder slik den går frem av vedleggene 9 og 10, er gjennomgått og avklart med økonomiavdelingene i det enkelte helseforetak. I tabellene 9 og 10 er vist samlet kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag for 2008 som inngår i analysen. Tabell 9: Kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag 2008 fordelt på sykehusenhet. Sykehusenhet Regnskap 2008 DRG poeng 2008 Netto årsverk 2008 HAMMERFEST ,4 HARSTAD ,1 KIRKENES ,9 LOFOTEN ,1 MOSJØEN ,2 NARVIK ,8 RANA ,7 SANDNESSJØEN ,1 VESTERÅLEN ,2 Totalt ,5 29

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2009 Helse Nord 28. august 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 7 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2010

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2010 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2010 Helse Nord 16. september 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 6 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF)

Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF) Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF) Møtedato: 22.06.11 Møtested: Mo i Rana I denne saken presenteres en sammenligning av kostnadene knyttet til den DRG-relaterte virksomheten ved lokalsykehusene

Detaljer

SYKEHUSENE I HELSE NORD

SYKEHUSENE I HELSE NORD Saksbehandler: Jørn G. Stemland, tlf. 75 51 29 60 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 38-2009 SAMMENLIGNING AV

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Helse Nord 20.november 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 7 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009 Helse Nord 20. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE SJEKK FORMÅLSREGNSKAP UNN. FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2012 Rapport 2 oppsummering

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2012 Rapport 2 oppsummering Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2012 Rapport 2 oppsummering Utgitt av: Kirsti Freibu Dato: 03.06.13 Forord Foreliggende rapport er en oppfølging av de tidligere rapportene Sammenligning

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2013

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2013 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2013 Rapport 1 - Hovedrapport Helse Nord 3. juni 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 5 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT...

Detaljer

Sammenligninger av kostnader i lokalsykehus i Helse Nord med fokus på Psykisk helsevern og Rus

Sammenligninger av kostnader i lokalsykehus i Helse Nord med fokus på Psykisk helsevern og Rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1727 Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 66/2015 Saksansvarlig: Adm. direktør Torbjørn Aas Møtedato: 18. juni 2015 Sammenligninger

Detaljer

Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010

Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010 Direktøren Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010 Saksbehandler: Jørn Stemland Saksnr.: 2010/1269 Dato: 11.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord for 2. tertial 2011 tabeller og figurer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord for 2. tertial 2011 tabeller og figurer Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord for 2. tertial 2011 tabeller og figurer Helse Nord 15. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2014 Rapport 2 - oppsummering

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2014 Rapport 2 - oppsummering Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2014 Rapport 2 - oppsummering Utgitt av: Kirsti Freibu Dato: 7.07.15 Forord Foreliggende rapport er en oppfølging av de tidligere rapportene Sammenligning

Detaljer

Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord med hovedvekt på lokalsykehusene

Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord med hovedvekt på lokalsykehusene Møtedato: 29. august 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kirsti Freibu, 75 51 29 66 Bodø, 17.8.2012 Styresak 90-2012 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord med hovedvekt på lokalsykehusene

Detaljer

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord for 2010

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord for 2010 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jørn Stemland, 75 51 29 00 Dato: 16.9.2011 Styresak 101-2011 Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

sykehusene i Helse Nord, 2. tertial 2010

sykehusene i Helse Nord, 2. tertial 2010 Møtedato: 14. desember 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jørn Stemland, 75 51 29 00 Dato: 3.12.2010 Styresak 139-2010 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord, 2. tertial 2010 Bakgrunn og målsetting

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2014

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2014 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2014 Rapport 1 Hovedrapport, inkl. data om pasientstrømmer og forbruk. Helse Nord 5.november 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN...

Detaljer

Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene 1 i Helse Nord

Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene 1 i Helse Nord Møtedato: 31. august 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jørn Stemland, 75 51 29 66 Dato: 19.8.2011 Styresak 84-2011 Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene 1 i Helse Nord Styret i Helse Nord behandlet

Detaljer

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved foretakene i Helse Nord for 2008

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved foretakene i Helse Nord for 2008 Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved foretakene i Helse Nord for 2008 Helse Nord 30. april 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1 OPPSUMMERING... 5 2 DATAGRUNNLAG

Detaljer

Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene i Helse Nord 2007 og 2008

Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene i Helse Nord 2007 og 2008 Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene i Helse Nord 2007 og 2008 Helse Nord 5. september 2009 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 5 OPPSUMMERING... 6 Poliklinisk

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 25. mai 2011 Kl.: 08.30 til ca. 12.00 Sted: Clarion Hotel Admiral, Bergen Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-46/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29

Detaljer

Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord

Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Hålogalandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status og utfordringer i Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status Stadig utvikling av behandlingstilbudet store behov for investeringer i teknologi og kompetanse Investeringsprosjekter planlegges

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing. Lars Vorland

Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing. Lars Vorland Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing Lars Vorland Nøkkeltall 2016 Ca 17500 ansatte og vel 18 milliarder i omsetning 60% av kostnadene er lønn Investeringer ca 2 mrd 45%

Detaljer

investeringsplan, endelig vedtak

investeringsplan, endelig vedtak Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 00 Tromsø, 20.6.2013 Styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan, endelig vedtak

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Formål Saken fremmes med bakgrunn

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Helse Nord. Tromsø 2016 Adm. direktør Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Helse Nord. Tromsø 2016 Adm. direktør Lars H. Vorland Helse Nord RHF Helse Nord Tromsø 2016 Adm. direktør Lars H. Vorland Helse Nord RHF Nøkkeltall 2016 Ca 18000 ansatte og 18 milliarder i omsetning 60% av kostnadene er lønn Innkjøpsvolum Helse Nord ca 5 mrd Investeringer

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Helse Nord. Lars H. Vorland Adm.dir.

Helse Nord. Lars H. Vorland Adm.dir. Nord Lars H. Vorland Adm.dir. Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF 5 foretak 11 Somatiske sykehus + spesialistsenter m.m.. 1 (2) Psykiatriske sykehus

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Utdrag fra SAMDATA 2012

Utdrag fra SAMDATA 2012 Utdrag fra SAMDATA 2012 Møte Styret for HMR HF 23.9.2013 Kjell Solstad SAMDATA rapporter kan lastes ned her: Driftskostnader per innbygger til spesialisthelsetjenesten 2012 (eksklusive kapitalkostnader)

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2017 Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Ny Inntektsmodell SSHF

Ny Inntektsmodell SSHF Ny Inntektsmodell SSHF Orientering i styremøte 19.11.2015 Økonomidirektør Per Qvarnstrøm 19. november, Lillesand Behovet for ny inntektsmodell Med bakgrunn i ny organisering av SSHF presenteres det i denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.4.2017 Styresak 48-2017 Virksomhetsrapport nr. 3-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYRESAK BUDSJETT HELSE NORD IKT 2006

STYRESAK BUDSJETT HELSE NORD IKT 2006 Saksbehandler: Tove Skjelvik, tlf. 75 51 29 22 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.4.2006 200500155-25 045 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 31-2006 BUDSJETT

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Styresak 73/2011: Foreløpig budsjett orientering

Styresak 73/2011: Foreløpig budsjett orientering Styresak 73/211: Foreløpig budsjett 212 - orientering Møtedato: 22.11.11 Møtested: Telefon Innledning I forbindelse med budsjettarbeidet 212 har administrasjonen gjort en foreløpig fordeling av budsjettmidlene.

Detaljer

Pasientreiser i et Nord Norsk

Pasientreiser i et Nord Norsk Pasientreiser i et Nord Norsk perspektiv Nasjonal pasientreisekonferanse 10. 11. mars 2010 Irene Skiri i Kst. direktør eieravdelingen Helse Nord RHF Nøkkeltall 2009 Nord-Norges største virksomhet Omsetning

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.09.16 Sak nr: 039/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Utfordringer Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Utfordringer Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Utfordringer Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Nøkkeltall 2011-Helse Nord Nord-Norges største virksomhet svært desentralisert Omsetning ca 13,3 mrd NOK Investeringer 1.4 mrd NOK Ca 12500 ansatte

Detaljer

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Helse Sør-Øst RHF nedsatte en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Akershus universitetssykehus HF, universitetssykehus

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Psykisk helsevern og TSB i Helse Nord Status og utfordringer. Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF

Psykisk helsevern og TSB i Helse Nord Status og utfordringer. Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF Psykisk helsevern og TSB i Helse Nord Status og utfordringer Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF Geografi 470 000 innbyggere = Ahus 87 kommuner 2 Helse Nord Nøkkeltall for psykisk helsevern og TSB

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 26. AUGUST 2011 I TROMSØ

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 26. AUGUST 2011 I TROMSØ Direktøren Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Ulf Syversen Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally

Detaljer

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt.

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.2.2011 Styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Helse Vest RHF Luramyrveien Sandnes Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Viser til brev av 19.10.05 Prosjektarbeidet med ny inntektsmodell i Helse Vest RHF, har vært et svært nyttig arbeid. Prosjektgruppa

Detaljer

Vedtak og rammebetingelser Oppstartkonferanse Alta, 15. desember 2014 Hilde Rolandsen

Vedtak og rammebetingelser Oppstartkonferanse Alta, 15. desember 2014 Hilde Rolandsen Vedtak og rammebetingelser Oppstartkonferanse Alta, 15. desember 2014 Hilde Rolandsen Illustrasjon: Martin Bernar Losvik Kort om mandat og bakgrunn Utredningen har sitt mandat fra styret i Helse Nord

Detaljer

STYREDOKUMENT. Styremøte 14. 15. desember 2009

STYREDOKUMENT. Styremøte 14. 15. desember 2009 STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende:

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende: Direktøren Styresak 54/08 STATUS ØKONOMI 2008 OG BUDSJETT 2009 Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2008/1169 Dato: 12.11.2008 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.10.2008 200800531-7 11 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 107-2008

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.16 Sak nr: 031/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering mai Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV

Detaljer

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, Dato: budsjett 2011 nr. 2

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, Dato: budsjett 2011 nr. 2 Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Dato: 11.3.2011 Styresak 38-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 nr. 2 Formål/sammendrag Tydelige og

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2013 Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. KPIer i statusrapport Helse Midt-Norge 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. KPIer i statusrapport Helse Midt-Norge 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/16 Temasaker KPIer i statusrapport Helse Midt-Norge 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.2016

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 % Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: 06-2015 Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.2 Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 30.6.2015 Aktivitet

Detaljer

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 fokuserer på følgende to hovedtema: A) Utvikling fra 2002 til 2005 i relativ ressursinnsats mellom sektorene somatisk

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 22.10.2014 Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Disposisjon Helsetjenesten er politisk styrt Tilbudet til helgelendingen Lokalsykehusstrategi Videre

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 31.03.16 Sak nr: 011/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Tove Skjelvik, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 41-2006 NY

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/5 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår/ Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 23-2016/3 Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer