Styresak 33/ Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007"

Transkript

1 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/ Regnskap Helse Finnmark HF juli Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt et stort avvik. Utviklingen isolert for juli er positiv, men det er fortsatt et stykke igjen til å nå full effekt av endringer i driften. Resultatet viser et underskudd pr. juli på 33,5 mill kr og dette er 24,5 mill kr svakere enn budsjettert. Hovedårsaken til underskuddet er: Høyere lønns- og personalkostnader enn budsjettert, noe som i vesentlig grad skyldes manglende effekt av tiltak innen bemanning for de to somatiske klinikkene, og at noen tiltak ikke har latt seg realisere som planlagt. Spesielt gjelder det tiltak for reduksjon av innleie/overtid og stabilisering, og effekt i forhold til redusert sykefravær. Samlede personalkostnader er pr. juli 20 mill over budsjett Manglende behandlingsrelaterte inntekter i de to somatiske klinikkene med tilsammen 3,8 mill (DRG-inntekter -2,3 mill totalt) Overforbruk medikamenter somatikk er hittil i år 1,7 mill over budsjett. Merforbruk på ambulansetjenestene er ca 3,2 mill hittil i år Budsjettavviket hittil i år er forbedret med 1,8 mill fra juni til juli mnd. Det var et veldig dårlig resultat i juni, - 6,7 mill.kr..noe av årsaken til dette, var en feil periodisering av lønnskostnader i juni. Lønnskostnadene på avdeling er spesielle for juni, fordi feriepenger blir utbetalt. Feilen førte til at regnskapet er litt for dårlig i juni, og tilsvarende litt for godt i de andre månedene. Vi har ikke truffet godt nok med denne fordelingen, dette vil bli endret slik at fordelingen for 2008 blir bedre. Effekten er beregnet til ca. 2 mill.kr. Samtidig ble det i juni avsatt for mye til kostnader på gjestepasienter, TNF-hemmere og syketransport, ved gjennomgang i juli kunne kostnadene reduseres. Det er positive avvik på inntekter og andre driftskostnader i juli måned som er årsak til forbedringen. Som rapportert i juni forventet vi en utjevning på andre driftskostnader i forhold til store belastninger i juni. Både antall pasienter og DRG-poeng økte i juli, og mer enn oppveide avviket i juni. Det forventes et bedre 2.halvår enn 1.halvår, og prognosen opprettholdes på 45 mill.kr, dvs. 30 mill. svakere enn resultatmålet. Det er et krevende mål, og tilsier at faktisk underskudd holdes på omkring 2 mill.pr mnd resten av året. 2. Regnskap Tabell 1: Regnskap og budsjett pr juli 07 (Alle tall i hele Inntekter = - / kostnader = +)

2 REGNSKAP Pr REGNSKAP Pr BUDSJETT Pr AVVIK ÅRSBUDSJETT 2007 Inntekt Varekostnad, ekskl innleie Innleie Lønn inkl. pensjon Andre driftskostnader Avskrivninger Finans Brutto driftsutgifter TOTALT Resultatet for juli måned ga et underskudd på 0,9 mill.kr, og oppsamlet underskudd er 33,5 mill kr. hittil i år. Vår største utfordring er innen personellkostnader. Videre har vi utfordringer innen DRG-inntekter, ambulanse og rus. 3. Avviksanalyse Inntekter Aktivitetsavhengige inntekter er noe lavere enn budsjettert, 3,2 mill totalt i foretaket. For juli måned er det imidlertid positive avvik på ISF inntekter med 1,5 mill, og avvik hittil i år er nå 2,3 under budsjett på ISF. Resultat på poliklinikk inkl. egenandeler hittil i år ligger pr juli 0,5 mill under budsjett. Øvrige behandlingsrelaterte inntekter er hittil i år 0,4 mill under budsjett. Varekostnader Varekostnadene har pr juli et negativt avvik i forhold til budsjett på 6,2 mill kr. Det meste av avviket skyldes gjestepasienter, spesielt rus (5 mill). Innkjøp av medikamenter har pr juli et positivt avvik på 1,7 mill. totalt. Dette skyldes regulering av avsetninger til TNF-hemmere. Innleie av personell ligger pr juli 0,5 over budsjett - avviket er i sin helhet oppstått i juli måned. Andre driftskostnader For juli mnd. har foretaket en forbedring i avvik på andre driftskostnader på ca. 1,9 mill, og avviket hittil i år er 1,8 mill. Forbedringen i juli skyldes utjevning av belastninger tidligere måneder i forhold til periodisering i budsjett, og det er forventet ytterligere forbedringer i forhold til utjevning av kostnader i løpet av året. Det er et positivt avvik på syketransport i juli på 0,9 mill. Syketransport viser et positivt avvik hittil i år på, 3,6 mill. Finanskostnader Helse Finnmark har pr juli et negativt avvik på netto finanskostnader på 2 mill kr. Samlede lønnskostnader Lønnskostnadene viser et negativt avvik i forhold til budsjett på ca. 20 mill kr hittil i år. Det meste av avviket ligger på bruk av vikarer/overtid og øvrig variabellønn. Samlede personalkostnader har økt med ca. 6,8 % i forhold til samme tidsrom i Økningen skyldes dels økning i psykisk helsevern, dels overtakelse av Hammerfest bilambulanse, i

3 tillegg til ordinær lønnsvekst. Denne økningen må sees i sammenheng med en sterk reduksjon i innleie fra firma, spesielt for sykepleietjenesten. Erfaringsmessig er det et etterslep på vikarutgifter ifm. ferieavvikling. Det er til dels tatt høyde for dette i periodisering av variabellønn i budsjett. Det er imidlertid en viss usikkerhet om størrelse på etterslep i forhold til budsjett for august og september. Figur 1: Lønnskostnader Lønn Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Oversikt over forbrukte månedsverk: Tabell 2: Forbrukte månedsverk fra lønnssystemet, snitt pr mnd Antall månedsverk Feb-Juli Feb-Juli Endring (snitt for perioden) Totalt månedsverk 1343,2 1338,9 0,3 % Faste månedsverk 1178,8 1162,1 1,4 % Tallene for faste månedsverk gjelder for perioden mars-august 06/07 Tabellen over viser at det har vært en økning i totalt antall månedsverk med 4,3 tilsvarende 0,3 % basert på 6 siste måneder 2006/2007. Fra 1.mai har foretaket overtatt tjenesten for Hammerfest bilambulanse. Det betyr ca. 13 nye årsverk inn i foretaket. Korrigert for dette ville gjennomsnittlig forbrukte månedsverk pr juli blitt Dette betyr at foretaket har en svak nedgang i antall forbrukte månedsverk pr. juli samlet sett. Psykisk helsevern har økning, mens somatikk og stab/drift er noe redusert. Reduksjonen er imidlertid ikke så stor som planlagt.

4 Noen tall fra utvikling av sykefraværet: April 06: 10,6 % Juni 06 10,0 % Okt 06 9,5 % Des 06 9,3 % April 07* 8,9 % Mai 07 8,8 % Juni 07 9,0 % *: tallet er justert etter nytt rapport-uttak pr Tabellen viser at trenden i 1.halvår er et lavere sykefravær enn i fjor, men at nedgangen har stanset opp. 4. Virksomhetsbeskrivelse Budsjettavviket på -24,5 mill kr fordeler seg slik: Klinikk for Psykisk helsevern og rus - 0,4 mill kr Klinikk Hammerfest -13,1 mill kr Klinikk Kirkenes -10,5 mill kr Driftsavdelingen - 3,7 mill kr Administrasjon/felles/gjestepasienter -0,4 mill kr Syketransport 3,6 mill kr 24,5 mill kr Driftsavdelingen rapporteres nå igjen som egen post. Barnehager, Sentralbord/Transportkontor, IT og Nødmeldetjenesten rapporteres under Administrasjon. Klinikk for Psykisk helsevern og rus Avvik gjesteklienter RUS viser et avvik hittil i år på 2,5 mill, og det forventes negativ utvikling ut året. Kjøp av gjestepasientplasser psykiatri viser forsatt en gunstig utvikling, resultat i forhold til budsjett hittil i år viser et positivt avvik på 2,6 mill. Dette er en direkte følge av at vi nå behandler flere pasienter ved Familieavdelingen ved SANKS, i stedet for å sende disse familiene til Sogn Senter for barne- og ungdomspsykiatri (Ullevål universitetssykehus). Vi må fortsatt ha fokus på utgiftsutviklingen ved døgn-avdelingene. Vi har fortsatt ikke fått fullført planlagt opptrapping ved BUP Øst Finnmark, Akutteamet (Voksenpsykiatri) SANKS og VPP Hammerfest, slik at vi fremdeles har noe ubrukte midler fra opptrappingsplan psykiatri. Klinikk Hammerfest Klinikken har pr juli et negativt avvik på 13,1 mill kr. Store deler av dette avviket skyldes merforbruk til lønn (9,3 mill) og manglende gjennomføring/effekt av tiltak vedrørende bemanning. Klinikken hadde i juli 88 flere DRG-poeng enn plantall, men mangler fortsatt 129 DRG-poeng (tilsvarende 1,7 mill kr) på å oppnå plantallet pr. juli. Klinikken ligger hittil i år 1414 polikliniske konsultasjoner etter plantallene (787 færre konsultasjoner enn pr. juli 2006) hvor avvikene først og fremst er knyttet til spesialistpoliklinikkene i Alta og Karasjok og til med.pol. Poliklinikkinntekter inkl. egenandeler ligger 0,6 mill under budsjett. Driftsavdelingene tilknyttet klinikken har nå et negativt avvik på 2,8 mill, noe av dette

5 forventes å jevne seg ut i løpet av året. Avvik på ambulansetjenesten knyttet til klinikken viser pr. juli et negativt avvik på 2,2 mill kr. Klinikk Kirkenes Pr. juli har klinikk Kirkenes et negativt avvik på 11,9 mill kr. Avviket skyldes i stor grad manglende gjennomførte tiltak og overforbruk på lønnskostnader (5 mill). Pr. juli mangler klinikken 103 DRG-poeng (tilsvarende 1,3 mill kr) på å oppnå plantallet, men hadde også for juli måloppnåelse på DRG-poeng/inntekter. Klinikken ligger omtrent på måltallet for polikliniske konsultasjoner, men det er en annen fordeling mellom fagene enn budsjettert. Dvs. kirurgisk poliklinikk (inkl. øye og ønh) ligger langt under plantall, mens medisin, rehab og LMS har flere konsultasjoner enn planlagt. Dette resulterer i at klinikken likevel ligger 0,5 mill under budsjett for polikliniske inntekter inkl. egenandeler. Driftsavdelingene tilknyttet klinikken har hittil i år et negativt avvik på 1,4 mill, noe av dette forventes å jevne seg ut i løpet av året. Avvik på ambulansetjenesten i klinikken viser pr.juli negativt avvik på 1 mill kr. Driftsavdelingen Driftsavdelingene tilknyttet klinikk Hammerfest har nå et negativt avvik på 2,8 mill, noe av dette forventes å jevne seg ut i løpet av året. Driftsavdelingene tilknyttet klinikk Kirkenes har hittil i år et negativt avvik på 1,4 mill. Det er andre driftskostnader som har budsjettavviket. Administrasjon/felles/gjestepasienter Felleskostnader viser et positivt avvik på 6,9 mill kr, noe som skyldes periodiseringer og avsetninger. Det er pr juli et negativt avvik på gjestepasienter på 5 mill. Når det gjelder TNFhemmere så viser denne arten et positivt avvik pr juli på 3,1 mill. Dette skyldes at noe av denne bruken skjer på sykehus istedenfor å kjøpes på apotek. Remicade-forbruket på sykehus viser et stort negativt avvik. Barnehagene har hittil i år et samlet avvik på 0,9 mill. Det er overforbruk ved FFU/avdelingen på lønn og personalkostnader. Noe av dette skyldes periodisering knyttet til forsikring og rekrutteringskostnader. Dette vil forhåpentligvis jevne seg noe ut i løpet av høsten. Syketransport Syketransport viser hittil i år et positivt avvik på 3,6 mill. kr. Det var en resultatforbedring i juli på ca. 0,9 mill i forhold til budsjett. Taxikostnader er redusert noe fra forrige år, men størst nedgang har vi på flyreiser.

6 Figur 2: DRG-aktivitet DRG-aktivitet klinikk Hammerfest / klinikk Kirkenes Klinikk HS 2007 Klinikk KS 2007 Klinikk HS 2005 Klinikk KS 2005 Klinikk HS 2006 Klinikk KS Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totale antall DRG-poeng ligger pr juli på 6050 poeng. Dette er 232 poeng under plantallene, men 108 poeng over fjoråret (2006 poeng omregnet med 2007 logikk). Snitt DRG-poeng pr pasient er fortsatt noe lavere enn planlagt, se tabell nedenfor. Det foregår fortsatt korrigering. Koding er fokusert både gjennom ekstern opplæring og gjennom intern oppfølging. Indeks for DRG-poeng: Oppnådd Plan Pr mars Pr april Pr. mai Pr juni Pr juli Klinikk Hammerfest 0,842 0,835 0,840 0,841 0,842 0,88 Klinikk Kirkenes 0,927 0,928 0,922 0,935 0,925 0,93 Tabell 2: Utvalgte aktivitetstall, Helse Finnmark HF PLANTALL pr. juli 2007 OPPNÅDD pr. juli 2007 AVVIK AVVIK % Antall avdelingsopphold ,7 % Antall DRG poeng ,7 % Polikliniske konsultasjoner ,2 % Liggedøgn voksenpsykiatri (VPP) ,2 % Polikliniske kons. Voksenpsykiatri (VPP) ,8 % Polikliniske kons. Barne- og ungd.psyk (BUP) ,8 %

7 5. Prognose Det er fremdeles en bekymringsfull utvikling i foretaket selv om resultatet for juli viser positivt avvik. Aktiviteten i sykehusene hittil i år er noe lavere enn planlagt, men over fjorårets nivå, og det har i juni og juli vært en positiv utvikling. Gjennomsnitlig pasientinntekt, målt ved DRG-indeks er økt, men det gjenstår ennå noe før vi er har nådd målet. Det er problemer med iverksetting av tiltak, spesielt innenfor bemanning. Sykefraværet i foretaket er redusert i forhold til utgangen av Effekt uteblir siden korttidssykefravær uten refusjoner fremdeles er høyt. Når det gjelder økte kostnader på enkelte områder, er det gjestepasienter rus og ambulanse som gir mest grunn til bekymring. Foretakets arbeid er fremdeles rettet mot å gjennomføre de planlagte tiltakene for De manglende resultatene så langt betyr at foretaket må intensivere arbeidet med å få nye tiltak på plass. Det arbeides med følgende tiltak: - Korreksjon av merforbruk innen akuttavdelingene og noen legegrupper - Iverksette de manglende tiltak innenfor den vedtatte planen på 45 mill.kr. - Økning av belegg og kapasitet i rusinstitusjonen Finnmarksklinikken, antall plasser er økt fra 10 til Sykefravær, vi antar at arbeidet etter hvert også vil gi reduserte kostnader - I tillegg vil foretaket overvåke og eventuelt sette i verk nødvendige tiltak for å redusere avviket på andre driftskostnader - Koding, det arbeides mye med dette, og tallene for 2.tertial forventes å bli bedre. Foretaket har nå en grundig gjennomgang med klinikkledelsene for å evaluere status på tiltak, og hva som må gjøres for at tiltakene skal lykkes. Dette, sammen med tett oppfølging av resultater i de kliniske avdelingene, forutsettes å gi bedre resultater. I tillegg er det noen av driftskostnader som vi forventer en viss utjevning på gjennom året, og det blir flere faste ansatte i stillingene igjen nå fra høsten. Prognosen på 45 mill.kr. (avvik 30 mill.kr. ) opprettholdes.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003. Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 200300012-37 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Helse Nord 20.november 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 7 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport februar 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 18-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 25.03.15 Rønning Trykte

Detaljer

Rapport frå verksemda juni, juli 2012

Rapport frå verksemda juni, juli 2012 Rapport frå verksemda juni, juli 2012 Innhald 1 Økonomisk resultat... 3 1.1 Inntekter... 4 1.2 Kostnader... 5 1.3 Investeringar... 6 1.4 Likviditet...11 2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk...12

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Bydelsutvalget 24.11.2009

Bydelsutvalget 24.11.2009 Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200900535-29 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 24.11.2009 ØKONOMISK STATUS PR OKTOBER - 09 Sammendrag: Bydelen går mot

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/105

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN

HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN FORSLAG TIL YTTERLIGERE FORBEDRINGSTILTAK 30.06.2008 INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sunnaas sykehus HF 1. Det skal kommenteres kort hvordan foretaket i planperioden arbeider målrettet for å oppnå foretaksgruppens hovedmål og - krav, og

Detaljer

Årsrapport 2013. Pasientreiser

Årsrapport 2013. Pasientreiser Årsrapport 2013 Pasientreiser 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning:... 3 Pasientreiser Finnmark... 3 Regnskap og budsjett... 4 Bemanning og tilstedeværelse... 5 Organisasjonskart:...

Detaljer