Utdrag fra SAMDATA 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdrag fra SAMDATA 2012"

Transkript

1 Utdrag fra SAMDATA 2012 Møte Styret for HMR HF Kjell Solstad

2 SAMDATA rapporter kan lastes ned her:

3 Driftskostnader per innbygger til spesialisthelsetjenesten 2012 (eksklusive kapitalkostnader) HMN bruker 3090 kr mer per innbygger enn HV for den samlede spesialisthelsetjenesten For somatisk sektor bruker HMN 2765 kr mer per innbygger enn HV

4 Driftskostnader per innbygger til spesialisthelsetjenesten 2012 (eksklusive kapitalkostnader) HMN har lavest driftskostnader per innbygger for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling For andre driftskostnader per innbygger er det bare HN som har høyere enn HMN

5 Forskjeller omsatt i kroner Driftskostnader spesialisthelsetjenester målt i 1000 kroner HSØ HV HMN HN Norge Samlede kostnader Fordelt etter res/behov Differanse Fordelt etter res/behov nivå HV Differanse Dersom kostnader per innbygger i HV er det optimale nivået kunne de samlede kostnadene til spesialisthelsetjenesten blitt 1,7 mrd lavere HSØ HV HMN HN Norge Antall innbyggere Befolkningsandeler 55,8 21,0 13,8 9,4 100,0 Ressurs behovs andeler 54,4 19,1 14,3 12,2 100,0 Ressurs behovs indeks ,974 0,910 1,039 1,295 1,000

6 Kostnader per innbygger To forhold som vil påvirke kostnader per innbygger Bruken av helsetjenestene per innbygger Kostnadsnivået ved HF ene (kostnad per aktivitetsenhet) I det følgende presenteres oversikter over noen indikatorer som viser hvordan HMN kommer ut og variasjonen innen regionen Kostnads eller produktivitetsindikatorer Psykisk helsevern og somatisk sektor Forbruksnivå Psykisk helsevern, TSB og somatisk sektor Målt i kostnad per innbygger utgjør somatisk sektor 70 prosent av samlede kostnader per innbygger på landsbasis

7 Hva tallene viser produktivitet og kostnadsnivå Produktivitet og kostnadsnivå Psykisk helsevern Poliklinikk barn og unge har HMN et gjennomsnittlig nivå på produktivitet (pasienter per fagårsverk) Poliklinikk voksne har HMN et produktivitetsnivå like under gjennomsnittet (konsultasjoner per fagårsverk) Kostnadsnivå i døgnbehandling voksne har HMN et lavt kostnadsnivå (kostnader per oppholdsdøgn og utskrivninger) Trekker i retning av gjennomsnittlig eller lavt relativt nivå på kostnader per innbygger for psykisk helsevern Kostnadsnivå somatisk sektor Kostnadsnivået for somatisk sektor har forverret seg i forhold til landet siste året og ligger høyere i 2012 enn i 2011 da samlede kostnader har økt mer enn samlet aktivitet (kostnader per DRG poeng) Trekker i retning av høyt relativt nivå på kostnader per innbygger innen somatisk sektor Kostnadsnivå TSB Ingen tall for produktivitet eller kostnadsnivå

8 Hva tallene viser forbruk PH forbruk PH barn og unge ligger HV lavere enn de andre som ligger på samme nivå. PH for voksne har vi lavt forbruk av poliklinikk og svakt over gjennomsnittet for utskrivninger Trekker i retning av lave eller gjennomsnittlige kostnader per innbygger Somatikk forbruk: Målt i antall pasienter per 1000 innbygger ligger vi over gjennomsnittet Trekker i retning av høye relative kostnader per innbygger Rusbehandling Forbruk Målt i oppholdsdøgn per 1000 innbyggere ligger HMN lavest Målt i polikliniske konsultasjoner per 1000 innbyggere ligger HMN betydelig lavere enn HSØ og HV Trekker i retning av lave relative kostnader per innbygger

9 Videre fokus Fokus på hvordan HMR HF og HMR bosted ligger på indikatorer for produktivitet og kostnadsnivå samt bruken av tjenestene

10 Produktivitet i poliklinikker psykisk helsevern for barn og unge 2012 etter HF i HMN og RHF HMR har en lav produktivitet for PH for barn og unge relativt til de andre HF ene i HMN Foretak Pas per Relativt til fagårsv 2012 landet Pst endr pas per fagårsverk Pst endr i polikl pas Pst endr i fagårsverk HMR 24 0, HNT 30 1, StOlav 32 1, HMN 28 1, Helse Sør Øst 28 1, Helse Vest 28 1, Helse Nord 29 1, Landet 28 1,

11 Produktivitet i poliklinikker psykisk helsevern for voksne 2012 etter HF i HMN og RHF HMR ligger under landsgjennomsnittet og hadde en nedgang i produktivitet fra 2011 til 2012 Foretak Kons per Relativt til fagårsv 2012 landet Pst endr kons per fagårsverk Pst endr i polikl kons Pros endr i fagårsverk HMR 367 0, HNT 344 0, StOlav 442 1, Helse Midt Norge 396 0, Helse Sør Øst 423 1, Helse Vest 421 1, Helse Nord 313 0, Landet 405 1,

12 Kostnadsnivå for døgnvirksomheten i psykisk helsevern for voksne 2012 HMR har et lavt kostnadsnivå i døgnbehandling PH for voksne. Det har også vært en sterk nedgang siste året Foretak Kostnad per Relativt til oppholdsdøgn landet 2012 Pst endr fra Kostnad per Relativt til 2011 til 2012 utskrivning landet 2012 Pst endr fra 2011 til 2012 HMR , ,76 17 HNT , ,89 21 StOlav , ,80 8 HMN , ,80 7 HSØ , ,10 1 HV , ,04 5 HN , ,76 2 Landet , ,00 3

13 Kostnadsnivå somatisk sektor målt ved driftskostnader per DRG poeng for RHF ene i 2012 HMN hadde en økning i indeksen fra 2011 til Vi må tilbake til 2006 for å finne en indeks høyere enn dette (1,07)

14 Kostnadsnivå somatisk sektor målt ved drifts kostnader per DRG poeng for HF ene i HMN 2012 HMR har nedgang i indeks fra 2011 til 12. Det er fortsatt noe igjen i forhold til nivået i StOlav har hatt en økning i indeks fra 2011 til 12 og er nå høyere enn nivået i 2010 HNT har hatt en utvikling lik landsgjennomsnittet og har samme nivå på indeks som i 2011

15 Endring i kostnad per DRG poeng fra 2011 til 2012 etter RHF Kilde SAMDATA

16 Endring i kostnad per DRG poeng fra 2011 til 2012 etter HF i HMN Kilde SAMDATA

17 Kostnadsindeks basert på driftskostnader per DRG poeng ekskl kapitalkostnader for RHF ene Avstanden mellom RHF ene økte siste året HMN fikk en forverring av sitt relative kostnadsnivå siste året

18 Kostnadsindeks basert på driftskostnader per DRG poeng ekskl kapitalkostnader for HF ene i HMN HMR lå lavere enn HNT fram til i fjor. Reduserte kostnadsindeks fra 2011 til 2012 og er nå på samme nivå som HNT. Det laveste relative nivået var i 2007 da gjennomsnittet av de to HF ene i Møre og Romsdal var 0,90 (HSM 0,89 og HNR 0,92)

19 Beste praksis sammenligning HF Faktisk driftskostn. per DRGpoeng Beste praksis (sykehuset i Vestfold) DRG poeng Faktiske kostnader (1000 kr) Best prtaksis kostnader (1000 kr) Avvik beste praksis (1000 kr) 50% av dette (1000 kr) HMR HNT HF Faktisk driftskostn. per DRGpoeng Beste praksis (Helse Bergen) DRG poeng Faktiske kostnader (1000 kr) Best praksis kostnader (1000 kr) Avvik beste praksis (1000 kr) 50% av dette (1000 kr) StOlav Sammenligninger mot beste praksis i somatisk sektor viser at HF ene i HMN har mer ågåpåi forhold til egen effektivitet eller produktivitet. Kan ikke si noe sikkert om hvor stort potensialet er.

20 Produktivitet og kostnadsnivå i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling SAMDATA har ikke publisert tall for dette i rapporten

21 Oppsummering produktivitet og kostnadsnivå I poliklinisk virksomhet i psykisk helsevern har HMR en produktivitet som ligger relativt lavt målt som antall konsultasjoner per fagårsverk Kostnadsnivået i døgnbehandling for voksne er relativt lavt og hadde en nedgang siste året Kostnadsnivået i somatisk sektor har hat en positiv utvikling siste året og ligger relativt sett lavere enn året før. Det er imidlertid et stykke igjen i forhold til de laveste nivåene som har vært tidligere

22 Forbruk døgnbehandling psykisk helsevern for barn og unge 2012 etter bostedsområde i HMN og bostedsregion HMR bosted har et forbruk som er høyere enn landsgjennomsnittet, men lavest i regionen for døgnbehandlingen i PH for barn og unge. NB Landsgjennomsnittet preget av et veldig lavt nivå for HSØ bosted Bostedsområde i HMN Utskrivn per Relativt til innb landet 0 17 år 2012 HMR bosted 31 1,35 HNT bosted 40 1,74 StOlav bosted 38 1,65 Helse Midt Norge 36 1,57 Helse Sør Øst 13 0,57 Helse Vest 31 1,35 Helse Nord 39 1,70 Landet 23 1,00

23 Forbruk poliklinikk psykisk helsevern for barn og unge 2012 etter bostedsområde i HMN og bostedsregion HMR ligger over landsgjennomsnittet i forbruk av polikliniske tjenester for PH for barn og unge. Ligger nær gjennomsnittet i regionen Bostedsområde i HMN Kons off polikl per innb 0 17 år Relativt til landet Kons avt spes per innb 0 17 år Relativt til landet Samlet Relativt til antall kons landet per innb 0 17 år HMR bosted , , ,04 HNT bosted , , ,84 StOlav bosted , , ,15 Helse Midt Norge , , ,05 Helse Sør Øst , , ,07 Helse Vest , , ,77 Helse Nord , , ,04 Landet , , ,00

24 Forbruk døgnbehandling psykisk helsevern for voksne 2012 etter bostedsområde i HMN og bostedsregion HMR bosted har et forbruk av døgnbehandling PH for voksne som ligger over landsgjennomsnittet. Nivået er nært gjennomsnittet i HMN Bostedsområde i HMN Utskrivn per Relativt til innb landet 18 år HMR bosted 144 1,06 HNT bosted 101 0,74 StOlav bosted 159 1,17 Helse Midt Norge 142 1,04 Helse Sør Øst 123 0,90 Helse Vest 145 1,07 Helse Nord 187 1,38 Landet 136 1,00

25 Forbruk poliklinikk psykisk helsevern for voksne 2012 etter bostedsområde i HMN og bostedsregion HMR bosted har lavere forbruk enn landet for poliklinisk behandling PH for voksne. Området ligger også lavest i regionen Bostedsområde i HMN Kons off polikl per innb 18 år + Relativt til landet Kons avt spes per innb 18 år + Relativt til landet Samlet antall kons per innb 18 år + Relativt til landet HMR bosted , , ,84 HNT bosted , , ,87 StOlav bosted , , ,94 Helse Midt Norge , , ,89 Helse Sør Øst , , ,09 Helse Vest , , ,91 Helse Nord , , ,81 Landet , , ,00

26 Forbruk somatisk sektor pasienter per 1000 innbyggere etter bostedsregion Forbruket målt som antall pasienter per 1000 innbyggere har gått ned fra 2011 til 2012 nasjonalt og i alle regioner unntatt HV. Spredningen mellom RHFene har blitt noe mindre samtidig som HV ikke har lavest forbruk lenger

27 Forbruk somatisk sektor pasienter per 1000 innbyggere etter bostedsområde i HMN Målt i antall pasienter ligger HMR bosted høyest i regionen og over landsgjennomsnittet (353 i 2012) Forbruket har ikke økt mer enn befolkningen siste året for HMR bosted

28 Forbruket i somatisk sektor 2012 korrigert for forskjeller i behov Det er forskjeller i forbruksrater selv om det korrigeres for behovsforskjeller Bosted Behovsindekser HMR bosted 1,01 HNT bosted 1,06 StOlav bosted 0,96 HMN 1,00

29 Antall DRG poeng per 1000 innbyggere 2012 for bostedsområdene i HMN korrigert for behov Kilde: NPR Forbruket korrigert for behov er høyest i HMR bosted når det måles i DRG poeng NB: Når avtalespesialister og opptreningsinstitusjoner inkluderes kan dette endre seg

30 Forbruksrater i tverrfaglig spesialisert rusbehandling for døgnpasienter 2012 etter bostedsregion Antall innleggelser er påbegynte innleggelser i året HMN ligger så vidt under gjennomsnittet for landet når forbruket måles i antall pasienter og innleggelser. Målt i forhold til oppholdsdøgn ligger HMN lavest

31 Forbruksrater i tverrfaglig spesialisert rusbehandling for døgnpasienter 2012 etter bostedsområde i HMN HMR bosted har det høyeste forbruket på alle målene mens HNT ligger lavest

32 Forbruksrater i tverrfaglig spesialisert rusbehandling for poliklinikk 2012 etter bostedsregion HMN ligger betydelig lavere enn landsgjennomsnittet på alle målene. Avstanden blir litt mindre når konsultasjoner fra psykisk helsevern inkluderes Alle bostedsområdene i HMN har lave rater i forhold til landet

33 Oppsummering forbruk Psykisk helsevern for barn og unge HMR bosted har et lavt forbruk for døgnbehandling og gjennomsnittlig forbruk for poliklinikk relativt til regionen Psykisk helsevern for voksne HMR har et forbruk noe over gjennomsnittet i regionen i døgnbehandlingen og lavt for poliklinisk behandling (profil?) Somatisk sektor HMR bosted har et relativt høyt forbruk i somatisk sektor målt i antall pasienter. Området ligger høyest når det korrigeres for behovsforskjeller når forbruket måles i DRG poeng (ekskl avtalespes og opptrening) Tverrfaglig spesialisert rusbehandling For døgnbehandlingen har HMR bosted et forbruk høyere enn landet og høyest i regionen på alle forbruksmålene For poliklinisk virksomhet ligger alle bostedsområdene i regionen likt og betydelig lavere enn landet

34 Årsverk per 1000 innbyggere etter bostedsområder somatisk sektor Data hentet fra arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret i NAV. Antall heltidsstillinger der deltidsstillinger er omregnet til heltid. Stillingsandel over 100 prosent teller som en heltid. Bostedsregion Leger per 1000 innb 2011 Leger per 1000 innb 2012 Sykepl per 1000 innb 2011 Sykepl per 1000 innb 2012 Annet helsepers per 1000 innb 2011 Annet helsepers per 1000 innb 2012 Annet pers per 1000 innb 2011 Annet pers per 1000 innb 2012 Totalt pers 1000 innb 2011 Totalt pers per 1000 innb 2012 Helse Sør Øst 1,9 2,0 5,2 5,1 2,7 2,6 3,5 3,4 13,3 13,2 Helse Vest 1,9 1,9 4,9 5,0 2,5 2,6 3,5 3,5 12,9 13,0 Helse Midt Norge 2,0 2,0 6,0 6,1 2,5 2,5 3,4 3,4 13,9 14,1 Helse Nord 2,6 2,6 6,5 6,6 3,5 3,5 4,5 4,4 17,1 17,0 Landet 2,0 2,0 5,4 5,4 2,7 2,7 3,6 3,5 13,7 13,6 Bostedsområde i HMN Leger per 1000 innb 2011 Leger per 1000 innb 2012 Sykepl per 1000 innb 2011 Sykepl per 1000 innb 2012 Annet helsepers per 1000 innb 2011 Annet helsepers per 1000 innb 2012 Annet pers per 1000 innb 2011 Annet pers per 1000 innb 2012 Totalt pers 1000 innb 2011 Totalt pers per 1000 innb 2012 HMR bosted 2,2 2,2 6,3 6,4 2,8 2,8 3,9 3,8 15,1 15,2 HNT bosted 1,9 1,9 6,4 6,6 2,2 2,2 3,2 3,3 13,8 14,0 StOlav bosted 1,8 1,9 5,6 5,7 2,4 2,4 3,1 3,1 12,9 13,2 HMN 2,0 2,0 6,0 6,1 2,5 2,5 3,4 3,4 13,9 14,1 Samla sett ligger HMN ett årsverk per 1000 innbyggere høyere enn HSØ og HV, men betydelig lavere enn HN HMR ligger høyest i regionen for leger, annet helsepersonell og annet personell

35 Personellinnsatsen i PH for barn og unge 2012 Kilde:SAMDATA Antall årsverk per innbyggere 0 17 år: Personellkategori Helse Sør Øst Helse Vest Helse Midt Norge Helse Nord Totalt Leger 2,9 3,3 3,8 3,5 3,1 Psykologer 7,7 7,9 7,1 8,3 7,7 Syke og vernepleiere 4,7 4,5 4,7 7,2 4,9 Barnevernspedagoger 2,6 1,7 2,5 4,5 2,6 Sosionomer 3,1 2,1 2,7 5,0 3,0 Annet pers. med høyskoleutd. 2,2 1,3 2,7 3,6 2,2 Annet helsepersonell 1,3 1,3 0,9 1,1 1,2 Annet personell 8,4 4,8 6,9 7,4 7,3 Totalt 32,8 26,8 31,3 40,6 32,0 HMN ligger lavere enn landsgjennomsnittet for årsverk samlet. For leger ligger HMN høyest av alle regionene

36 Personellinnsatsen i PH for voksne 2012 Antall årsverk per innbyggere 18 år og over: Personellkategori Helse Sør Øst Helse Vest Helse Midt Norge Helse Nord Totalt Leger 3,7 3,5 3,7 3,8 3,7 Psykologer 3,6 3,8 3,9 4,2 3,7 Syke og vernepleiere 16 17,8 17,3 16,6 16,6 Barnevernspedagoger 0,2 0,2 0,3 0,6 0,3 Sosionomer 1,4 1,3 1,3 3,9 1,6 Annet pers. med høyskoleutd. 1,9 1,7 2,4 2,1 2 Annet helse personell 5,4 5,3 5,3 5,1 5,3 Annet personell 9,9 7,7 7,4 11,3 9,2 Totalt 42,2 41,2 41,5 47,7 42,4 HMN ligger lavere enn gjennomsnittet for årsverk samlet For annet personell med høyskoleutdanning ligger HMN høyest av alle For psykologer og syke og vernepleiere ligger HMN over gjennomsnittet

37 Personellinnsats i tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2012 Antall årsverk per innbyggere 18 år og over: Helseforetak Leger Psykologer Sykepleier/ vernepleier Barneverns ped/sosion om Helse og sosialfaglig personell Totalt Helse Sør Øst 5,2 11,3 32,8 16,9 79,1 107,2 Helse Vest 3,8 11,5 27,6 15,9 67,3 87,0 Helse Midt Norge 3,0 5,9 26,5 22,4 65,5 84,9 Helse Nord 1,4 6,1 28,4 13,2 67,7 103,8 Totalt 4,3 10,1 30,4 17,1 73,7 99,6 Med unntak av kategoriene leger og barnevernsped/sosionom ligger HMN lavest av alle regionene

1. Innledning. Dato: Januar 2014

1. Innledning. Dato: Januar 2014 Notat nr 2 Følge - evaluering finansieringsmodellen Forbruksnivå 2012 Dato: Januar 2014 1. Innledning I styresak nr 96-2012 ble det presentert et opplegg for en følgeevaluering knyttet til innføring av

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Budsjett Inntektsrammer og aktivitet. Styremøte Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 9. november 2010

Budsjett Inntektsrammer og aktivitet. Styremøte Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 9. november 2010 Budsjett 2011 Inntektsrammer og aktivitet Styremøte Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 9. november 2010 Utgangspunkt inntektsfordeling 2011 Overordnet behov for omstilling i henhold til LTB 2011 2016 Alle HF-ene

Detaljer

Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes. Sørlandet Sykehus 15. desember 2016

Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes. Sørlandet Sykehus 15. desember 2016 Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes Sørlandet Sykehus 15. desember 2016 Disposisjon Innledning: Kostnadsutvikling (vekst) nasjonalt og for Sørlandet Somatikk: Forbruksnivå,

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer

Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal Kjell Solstad mars 2014

Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal Kjell Solstad mars 2014 Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal - Kjell Solstad mars 2014 Innhold Foilsettet inneholder oversikter over pasientstrømmer og forbruksrater med særlig fokus på Nordfylket. Tilhørende regneark viser

Detaljer

Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid til behandling

Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid til behandling Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd Ved utgangen av september 2012 var gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helsevern for barn og unge fortsatt vesentlig

Detaljer

Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer

Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer Dato: 15. august 2013 1. Innledning I styresak nr 96 2012 ble det presentert et opplegg for en følgeevaluering knyttet til innføring

Detaljer

Notat nr analysegruppen HMN

Notat nr analysegruppen HMN Vedlegg 72/10 Orienteringssaker Notat nr 2-2010 analysegruppen HMN Hva er SAMDATA? En kort beskrivelse av SAMDATA-prosjektene Dato: 23.august 2010 Forfatter: Kjell Solstad 1. Innledning Dette notatet gir

Detaljer

Samdata hvordan kan tallene brukes?

Samdata hvordan kan tallene brukes? Samdata hvordan kan tallene brukes? Avd.dir Lars Rønningen Oslo, 5. desember 2016 Disposisjon Hva inngår i publikasjonen Samdata? Hvem er brukere av Samdata? Eksempler på bruk av data i Samdata Kommende

Detaljer

KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK. 1 Oppsummering og nøkkeltall

KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK. 1 Oppsummering og nøkkeltall SAMDATA 2012 SPESIALISTHELSETJENESTEN KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET DEL 1 NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK 1 Oppsummering og nøkkeltall kost 11-12 er +3,9%,noe over lønns/prisvekst,

Detaljer

Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet 2016

Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet 2016 Nr. 0/2017 Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet 201 Analysenotat /2017 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet

Detaljer

Finansieringsmodell for foretak i Helse Midt-Norge

Finansieringsmodell for foretak i Helse Midt-Norge Finansieringsmodell for foretak i Helse Midt-Norge En oppsummering av sluttrapport Oktober 2008 Finansieringsmodell Helse Midt-Norge Tatt i bruk for somatisk sektor i 2008 Skal tas i bruk for psykisk helse

Detaljer

Bruk av spesialisthelsetjenester, kostnadsutvikling og produktivitet

Bruk av spesialisthelsetjenester, kostnadsutvikling og produktivitet Bruk av spesialisthelsetjenester, kostnadsutvikling og produktivitet Orientering til styret Helse Midt-Norge RHF Asgeir Winge og Linda Midttun 9. november 2017 Ratetall: DRG-poeng Faktiske rater Behovskorr.

Detaljer

Samdata 2016 og utvikling

Samdata 2016 og utvikling Samdata 2016 og utvikling 2012-2016 Presentasjon styremøtet 16.11.2017 Per B Qvarnstrøm Somatikk Kost pr DRG Kost pr liggedøgn Indekser døgn/dag/poliklinikk Liggetider Senger Forbruk tjenester døgn/dag/pol

Detaljer

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Kjell Solstad (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Kjell Solstad (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Kjell Solstad (red) SINTEF 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 1/07 ISBN 978-82-312-0001-7 ISSN 0802-4979 SINTEF Kopiering

Detaljer

Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for voksne 2016

Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for voksne 2016 Nr. 03/2017 Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for voksne 2016 Analysenotat 03/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Pasienter og behandlingsaktivitet i det

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten. Styremøte 26.oktober Analysesjef Sveinung Aune

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten. Styremøte 26.oktober Analysesjef Sveinung Aune SMDT Spesialisthelsetjenesten 2014 Styremøte 26.otober 2015 nalysesjef Sveinung une SMDT 2014 S M D T Hva er bevilgede penger brut til? Hvordan er pengene fordelt mellom setorene og regioner? Informasjon

Detaljer

6 Psykisk helsevern i opptrappingsperioden

6 Psykisk helsevern i opptrappingsperioden 6 Psykisk helsevern i opptrappingsperioden Johan Håkon Bjørngaard, Per Bernhard Pedersen, Silje L. Kaspersen, Ragnild Bremnes, Anne Mette Bjerkan og Tove E. Waagan 6.1 Innledning Dette kapitlet beskriver

Detaljer

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Kjell Solstad (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Kjell Solstad (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Kjell Solstad (red) SINTEF 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 1/07 ISBN 978-82-312-0001-7 ISSN 0802-4979 SINTEF Kopiering

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 29.02.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/5 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Seniorrådgiver Lars Rønningen 04.12.2012 Tema for presentasjonen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Ny inntektsmodell for Helse Vest

Ny inntektsmodell for Helse Vest Ny inntektsmodell for Helse Vest Rapport fra prosjektgruppen Mai 2009 1 Innledning Helse Vest RHF satte vinteren 2009 ned en arbeidsgruppe for å revidere den eksisterende inntektsmodellen. Prosjektgruppen

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 Helseregionenes utvikling i ressursinnsats, tilgjengelighet, kvalitet og produktivitet 2002-2005. Marit Pedersen (Red.) SINTEF Helse 7465 Trondheim Telefon: 4000 2590

Detaljer

Behovsindekser for helseforetaksområdene i Helse Midt-Norge. 1 Fordeling av ressurser mellom helseforetak1

Behovsindekser for helseforetaksområdene i Helse Midt-Norge. 1 Fordeling av ressurser mellom helseforetak1 Behovsindekser for helseforetaksområdene i Helse Midt-Norge 1 Fordeling av ressurser mellom helseforetak1 1.1 Innledning Fordeling av ressurser mellom helseforetak kan baseres på ulike prinsipper. En videreføring

Detaljer

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF?

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF? Innhold KMF forbruk DRG mot HSØ og landet 2013 vs 2012 KMF forbruk DRG pr kommune totalt og for alder 67+ KMF kommunal medfinansiering 2013 mot 2012 i kr KMF økonomi 2013 forventet Budsjett KMF 2014? Utskrivningsklare

Detaljer

Samhandlingsmøte Torbjørn Eliasson Psykiatrisk klinikk Avd.leder døgnbehandling Levanger

Samhandlingsmøte Torbjørn Eliasson Psykiatrisk klinikk Avd.leder døgnbehandling Levanger Samhandlingsmøte 11.06.2012 Torbjørn Eliasson Psykiatrisk klinikk Avd.leder døgnbehandling Levanger PSYKIATRISK KLINIKK 5 timer 2005 1980 En klinikk 2003 Antall behandlede Antall pasientkontakter Psykiatrisk

Detaljer

Presentasjon for styret i Helse Midt-Norge RHF

Presentasjon for styret i Helse Midt-Norge RHF Analyser av effektivitet og mulige kostnadsbesparelser Presentasjon for styret i Helse Midt-Norge RHF 06.05.2010 Oppsummering: Både SAMDATA og Frisch-rapporten (StatRes) viser at kostnadsnivået ved helseforetak

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.16 Forslag til

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for barn og unge 2016

Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for barn og unge 2016 Nr. 04/2017 Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for barn og unge 2016 Analysenotat 04/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Pasienter og behandlingsaktivitet

Detaljer

Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell

Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell Aktivitet samlet Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr april 16 pr april 15 endring i % pr april 16 2016 antall

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/4 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 9.03.2017 Forslag til vedtak:

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Finansieringsmodellen i HMN

Finansieringsmodellen i HMN Finansieringsmodellen i HMN Prinsippene i finansieringsmodellen og bruk av skjønn i modellen Seminar for styret i HMN RHF 13. mars 2013 Finansieringsmodellen i HMN Oppfølging av styreseminar 31. januar

Detaljer

Implementering av Magnussen- modellen i HMN

Implementering av Magnussen- modellen i HMN Implementering av Magnussen- modellen i HMN Notat 18.mai 2011 Helse Midt-Norge RHF 1. Innledning Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt at Magnussen-modellen skal benyttes for å fordele inntektsrammer

Detaljer

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik Status pr april KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode Utvikling * DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 36 673 36 999-326 -615 Poliklinske konsultasjoner psykisk helsevern

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Avdeling økonomi og analyse

Avdeling økonomi og analyse Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten 2009 Utgitt: September 2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Redaktør: Forfattere: IS-0293 ISBN-nr. 978-82-8081-200-1 Helsedirektoratet Avdeling økonomi og

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

STF78 F RAPPORT. SAMDATA Psykisk helsevern Foreløpig sektorrapport. Jorid Kalseth (red.) SINTEF Helse

STF78 F RAPPORT. SAMDATA Psykisk helsevern Foreløpig sektorrapport. Jorid Kalseth (red.) SINTEF Helse STF78 F055017 RAPPORT SAMDATA Psykisk helsevern 2004 Foreløpig sektorrapport Jorid Kalseth (red.) SINTEF Helse Juni 2005 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern,

Detaljer

5.2 Begrensninger og kompletthet i registerbasert personellstatistikk

5.2 Begrensninger og kompletthet i registerbasert personellstatistikk 5 Personell Eva Lassemo 5.1 Innledning Personellsammensetning er et mål på kompetansen i det tverrfaglige spesialiserte behandlingstilbudet til rusmiddelmisbrukere. Behandlingstilbudet er under oppbygging

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 105/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/502 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 17.12.2015 Forslag

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

FUNKSJONSFORDELINGSPROSJEKTET BESKRIVELSE AV NÅ-SITUASJONEN VEDLEGG

FUNKSJONSFORDELINGSPROSJEKTET BESKRIVELSE AV NÅ-SITUASJONEN VEDLEGG FUNKSJONSFORDELINGSPROSJEKTET BESKRIVELSE AV NÅ-SITUASJONEN VEDLEGG 24. JANUAR 2003 EGIL KJERSTAD FRODE KRISTIANSEN 1 FORORD I dette notatet presenteres et utvalg nøkkeltall for helseforetakene i Helseregion

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 92/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Saksnr Utvalg Møtedato 92/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak 92/2017 Orienteringssaker STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 92/2017 Styret ved Universitetssykehuset NordNorge HF 16.11.2017 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Orienteringssaker

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Rapport. Samdata IS-1921. spesialisthelsetjenesten 2010

Rapport. Samdata IS-1921. spesialisthelsetjenesten 2010 Rapport IS-1921 Samdata spesialisthelsetjenesten 2010 Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten 2010 Utgitt: September 2011 Bestillingsnummer: IS-1921 ISBN-nr.: 978-82-8081-232-2 Utgitt av: Redaktør:

Detaljer

SINTEF A247 RAPPORT. SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005. Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse

SINTEF A247 RAPPORT. SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005. Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse SINTEF A247 RAPPORT SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005 Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse Juni 2006 TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2005 Ronny Jørgenvåg (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Rapport IS-2194 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten 2013 Utgitt: September 2014 Bestillingsnummer: IS-2194 ISBN-nr. 978-82-8081-321-3 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 fokuserer på følgende to hovedtema: A) Utvikling fra 2002 til 2005 i relativ ressursinnsats mellom sektorene somatisk

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 2002-2006

Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 2002-2006 VEDLEGG Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 22-26 Aktivitet og ressursinnsats Med unntak for personellinnsats i 22 har hele perioden ligget under landsgjennomsnittet på alle fire indikatorer (figur

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 Kortversjon Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2005 Ronny Jørgenvåg (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70

Detaljer

Rapport SAMDATA IS-2348 Spesialisthelsetjenesten 2014

Rapport SAMDATA IS-2348 Spesialisthelsetjenesten 2014 Rapport IS-2348 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten Utgitt: September 2015 Bestillingsnummer: Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel»

Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel» Nr. 12/2017 Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel» Analysenotat 12/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Prioritering av psykisk helsevern

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

NBUPs lederkonferanse 22. oktober 2014

NBUPs lederkonferanse 22. oktober 2014 NBUPs lederkonferanse 22. oktober 2014 Helsedirektoratet seniorrådgiver Jin Marte Øvreeide avdeling psykisk helsevern og rus SAMDATA 2013 Ressursinnsats Stabile personellrater totalt siste år (siden 2006)

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Hovedresultater SAMDATA spesialisthelsetjenesten

Hovedresultater SAMDATA spesialisthelsetjenesten Nr. 16/2017 Hovedresultater SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2012-2016 Analysenotat 16/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2012-16 Publikasjonens tittel: Hovedresultater SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 89/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 89/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 89/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/501 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.11.2015 Forslag

Detaljer

Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016

Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016 Nr. 5/217 Døgnplasser i det psykiske helsevernet 216 Analysenotat 5/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Døgnplasser i det psykiske helsevernet 216 Nr: SAMDATA spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Utsyn over helsetjenesten... 11. Utgifter til helseformål... 23. Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33

Utsyn over helsetjenesten... 11. Utgifter til helseformål... 23. Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33 Helse- og omsorgstjenester Innhold Innhold Utsyn over helsetjenesten... 11 Utgifter til helseformål... 23 Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33 Bestemmer behovene bruken av legespesialistene?...

Detaljer

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord LPP - Sendes kun til LPP@lpp.no med kopi til postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 2014/731 Saksbehandler/dir.tlf.: Forbergskog/Nohr, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Svar på deres brev

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Produktivitet, aktivitet og ressursinnsats i psykisk helsevern og TSB

Produktivitet, aktivitet og ressursinnsats i psykisk helsevern og TSB Nr. 1/217 Produktivitet, aktivitet og ressursinnsats i psykisk helsevern og TSB Analysenotat 18/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Produktivitet, aktivitet og ressursinnsats i psykisk

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Tabeller på helseforetaksnivå 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Tabelloversikt... 2 6 Tilleggstabeller til kapittel

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

7 Regionale utviklingstrekk

7 Regionale utviklingstrekk 7 Regionale utviklingstrekk Ragnild Bremnes, Per Bernhard Pedersen, Silje L. Kaspersen, Anne Mette Bjerkan og Tove E. Waagan 7.1 Innledning Med utgangspunkt i sentrale nøkkeltall, vil vi i dette kapitlet

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 590 Telefaks: 93 70 800 Rapport /08 ISBN 978-8-4-045-6 ISSN 080-4979 SINTEF Helse

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/11 Implementering av ny finansieringsmodell (Magnussen-modellen) for helseforetak i Helse Midt-Norge.

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/11 Implementering av ny finansieringsmodell (Magnussen-modellen) for helseforetak i Helse Midt-Norge. HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/11 Implementering av ny finansieringsmodell (Magnussen-modellen) for helseforetak i Helse Midt-Norge. Saksbeh: Kjell Solstad Arkivkode: 012 Saksmappe: 2011/16 Forslag

Detaljer

Behandlingstilbudet i TSB

Behandlingstilbudet i TSB Nr. 0/0 Behandlingstilbudet i TSB Analysenotat 0/ SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Behandlingstilbudet i TSB Nr: SAMDATA spesialisthelsetjeneste 0 / Utgitt av: Avdeling: Kontaktperson:

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer