KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK. 1 Oppsummering og nøkkeltall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK. 1 Oppsummering og nøkkeltall"

Transkript

1 SAMDATA 2012 SPESIALISTHELSETJENESTEN KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET DEL 1 NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK 1 Oppsummering og nøkkeltall kost er +3,9%,noe over lønns/prisvekst, men lavere enn befolkningsveksten. positivt resultat i alle 4 regioner, +1737'', HSØ av dette 211'' investering brutto i 12: 7 mrd og vel 30 mrd over siste 5 år langsiktig gjeld til HOD +1,2 mrd. I 2012 ( HSØ 0,8) somatikk, kost red 3 av 5 ssiste år,stabilt kost psykiaktr pr liggedøgn/utskrivn noe ned kost pr liggedøgn somatikk og PHV økt pga nedgang liggedøgn økt aktivitet polikliniske i somatikk,phv og TSB Liggedøgn ned 17/14 % i PHV og somatikk, 4% i TSB siden kost/innbygger +3,9% fra 04-12, og +1,3% fra kost/innbygger redusert 0,2% Kostnad totalt 110 mrd kost/innbygger HSØ -0,7% rrealvekst fra 08: 6,60 % korr for befolk vekst: 1,30 % private aktører: 6,1 mrd hvor 4,9 fra HF/RHF Lab/rtg størst, mend nedgang 4% fra 2008 ( ca 200 mill) komersielle sykehus, økt kost 20%siden 2008 andel i somatikk av befolkn Andel i PHV av befolkn Andel i BUP av ung befolkn 35,60 % økt 2,1% over 5 år 4,40 % stabilt 5,10 % stabilt PHV vekst i utskrivninger over 5 år med vel 2,3% TSB stabile innleggeøsesrater over 5 år men noe ned fra 2011 til 2012 Vekst siste 5 år poliklinisk phv 11%, bup 13%, tsb 67%, somatikk 7%. ISF vekst 3,5% mot mål 1,4% i 2012 riftskost pr DRG stabil i 2012, men ned 3 av 5 siste år. Kost pr liggedag somatikk +5,2% i 2012,men liggedager mye ned Kost/utskrivning PHV ned 3% i 2012 Kost pr oppholdsdøgn PHV +3%, nedgang pasienter/fagårsverk i psyk. Poliklinikk produktivitet uenret fra 11 til 12 i psykiatrien Kostnad og aktivitet +2% i somatikk, HSØ ned 0,4% i kost Forskjell mellom regionen i kost/drg stabil fra 0,95 til 1,18, HSØ 0,98 Personell vekst i somatikk 1,0%, leger 3,0%, sykepl 1,1%,annet beh pers 0,5% BUP personell svakt ned i alle regioner.samlet psyk -0,8% fra TSB årsverk +9% i 2012 Senger i somatikk ned med 430,-3,8%, sengerate 2,1 pr 1000 innbygger i somatikk Døgnplasser i psykiatri viser tilsvarende fall på rundt 4% i 2012 Også TSB noe ned på offentlige døgnplasser ( sum 1680 plasser), privat andel her ca 56%... Eldres bruk av sykehus, de over 80: 4,4% av befolkning, 8,0% av pasienteene, 16% av DRG, 23,7% av liggedager Andel med ø hjelp ned fra 25,5 til 23,7% i 2012,men antall opphold økte noe. Eldre 67-79: 8,9% av befolkningen,13,6% av behandlingene, 23% av DRG'ene og 21% av liggedager Reabilitering, økte poliklinikk/dagbehandøling, færre innlagte, fortsatt trenden i 2012 tabeller side 17-25

2 2 Bruk av spesialisthelsetjenesten Tydelig nedgang liggedøgn som+phv stabilitet i bruk av tjenestene økt poliklinikk liggetid,se grafer s 27 vekst psyk i 2012 lavere enn befolkningsveksten i somatikk er antall/innbygger konstant Med øhjelp 0,623 pol klin kons 1,70 % Dagkir 59,5 Dagbeh 84/1000 innb Døgnopph 175/1000 innb herav med. 109/1000 innb Liggedager -5 % Liggetid 4,13 4,29 UKP -60 % ordinære pas liggetid -2 % langtidsliggere(>9 dg) mye ned,spes eldre reinnleggelser> 30 dg 10,40 % 10,10 % egenbehandling egen reg 95,30 % 95,9 eget HF 73,30 % 72,40 % private 1,20 % 1,1 tabeller side bruk av spesialisthelsetjenester nasjonalt og regionalt Kostnader veskt ambulanse og pasienttransport langvarig og betydelig, utgjør 6% av kostnadene i soes.helsetj. marginal nedgang i kost/inbygger reell kostveskt 1,3%fra 2008 Somatikk på 2004 nivå. Vekst i psykiatri (BUP) og TSB, PHV ikke vekst Deflator-tabell side 48. Total kost 114,4 mrd inkl kapitalkost 4.3. av dette er 21,6% psyk/tsb. tabell 3.2 side 49 viser sektorveksten figur 3.1 side 51 og figur 3.2 side 52 viser realutvikling og pr innbygger tabell 3.23 side 64 viser utvikling pr formål 4 Finansiering Andel ISF, egenandeler og ramme kommenteres,samt tabeller s kapittel 4,7 viser ISF og refusjoner pr innbygger 5 Kostnader til private aktører totalt 6,1 mrd,stabilt fra HF redusert kjøp med 200 mill,mens andre inntektskilder økte med 175 mill Lab røntgen tjenster mest redusert, ca 13% fra 2008.(Takstendringer?) Private sykehus varierer mellom 350 og 440 mill årlig i perioden. tabell 5.1,side 80, viser kjøp fordelt på 7 kategorier fra HF, og tabell 5.2 viser total kost pr kategori

3 6 Helseforetakenes økonomiske situasjon Alle regioner pos resultat, mill i 12 mot 767 mill i HSØ 211 mill mot -478 i 2011 samlet og HSØ ,2 mrd i minus siden 2003 hvorav HSØ -4,0 mrd. Side 86. Investeringer på 31,8 mrd brutto og 2,6 mrd netto. HSØ -0,2 mrd netto. Herav med tekn utstyr 338 mill og HSØ 67 av dette. Egenkapitalandel nær 55%,økt fra HSØ på snittet her Langsiktig gjeld til HOD 15,2 mrd,hvorav HSØ 7,6. økt med 1,2 mrd i 2012,hvorav HSØ 0,89 mrd. På emd tek utstyr har SSHF netto redusert verdi med 24 mill, på linje med Siv,Vestre Viken,OUS m fler Kun Telemark,Stavanger, Trondheim og Bergen har vesentlig positiv investeriung, se side 95 På andre varige driftsmidler har SSHF redusert 329 mill,også her på linje med Telemark,vv,innlandet,ous og østfold Se side 96-regnskapsresultater Innlandet,Bergen og VeTe er bedre enn SSHF,St Olav på nivå,resten svakere. DEL 2 PRODUKTIVITET 7 Kostnadsnivå i somatisk spesialisthelsetjeneste Kostr pr DRG redusert 0,1% til kr i 2012, HSØ ned 0,4% fra 11. Aktivitet og kost begge økt 2% Kostnivå 0,95 HV, 0,98 HSØ, 1,04 HM, 1,18 HN SSHF på 0,87 her Liggedøgnskost økte 5% fra 11 til 12 til kr Antall døgn ned 3,6% se figur 7.2 på side 100 vedr kostindekser pr region se s 103 om datagrunnlag i beregnihng kost/drg tabell 7.x side sier det meste om DRG produktiviteten kostmessig. SSHF 0,87, hvorav lønn 0,87,varer 0,89 og adk 0,81, utvikl fra 0,85 til 0,87 Driftskost pr liggedøgn 0,97 kost pr drg i hsø -2,2% fra 08-12,lik hele landet ca. 8 Produktivitet psykisk helsevern se figur 8.1 side 111, produktivitetsutvikling psykiatri BUP stabilt rundt 30 pasienter/fagårsverk, ned til 28 i 2012 VOP po klin voksne rundt 400 kons/behandlerårsverk marginal økning fra slutt 90 tallet dågnbelegg fra 90% til 84% over 10 år, til tross for red plasser utskrivninger pr årsverk fra 2,6 til 4,1 i samme periode kost pr utskrivninge i snitt, SSHF ca kost pr oppholdsdøgn 9800, SSHF vekst 3%drevet av HSØ! tabeller 8.x side bup fagårsverk 138, ca 6,5% an landets ressurs, pasienter/årsv 25 mot landet 28(30 i 2011) vop 203 fagårsv,ca 6,5% av landets ressurs, 415 kons pr fagårsv mot landssnitt 405 personellfaktor 3,90 ca 1% over landssnitt. Beleggs_% 79 mot landssnitt 84. behandlerfaktor 2,17 mot landssnitt 2,28 i 2012 kost pr oppholdsdøgn 9320 mot 9828, 95%.pr utskrivning 172' mot 214'. 71% Sykehuspsyk 93% kost/døgn, DPS 100% på kost/døgn mot landssnittet sshf kost økt 12% pr døgn, hvorav 9% på kost og 3% redusert aktivitet fra 2011 dette er betydelig over landssnittet i 2012.

4 DEL 3 SOMATISKE SPESIALISTHELSETJENESTER 9 Aktivitet Hele landet: Aktivitetsvekst 11-12, 3,1% poliklinisk,døgnopphold 1,1% og dagopphold 0,6% DRG poeng opp 4,9% pol klin og 1,6% døgnopphold,dagopphold drg uendret Gjennomsnitt DRG pr behandlingsopphold uendret døgn og pol klin, ned noe på dag kirurgisk drg -0,3%, dagkirurgi utgjorde 59,5% av all elektiv kirurgi.(ned 1,8% fra 2010) Ø hjelp økte med 1,7%, i hov edsak medisinsk Ø hjelp Liggetid gjennomsnitt ned 0,2 dager fra 2011 ( ca 5%). HSØ snitt 4,1 dag.kan knyttes til utskrivn klare pas. ifm samhandlingsreformen. Både med og kir nedgang i liggetider. SSHF på 3,92 dager. Langtidsliggere ned 5,,4% til 11,2% av alle liggedager Reinnleggelser innen 7 dager 4,7% og innen 30 dg 10,4%. Økning fra 2011 med 0,2/0,3 %poeng Døgnopphold/pasient stabilt,men økt dag (2,10-2,13)og polklinikk(3,12-3,21) 45% av pasientene var nye pasienter, og 55% var pasienter som også fikk behandling i 2011 se figurer side for utvikling rgionalt tabeller side ,antall opphold og kosnultasjoner, DRG poeng pr bahandlingsnivå Indekser for pasientsammensetning, antall kirurgiske drg og dagkir andel, Øhjelpsandel,langtidsliggere,gjennomsnittlige liggetider,reinnleggelser antall opphold og konsultasjoner pr pasient,andel nye pasienter. SSHF kommer oki/godt ut på alle parametere,men andel nye paisenter er synkende fra Bruk av private sykehus,tabell 9,11, viser betydelig vekst fra 2011 for hele landet( +12%),i antall og DRG Sørlandets pasienter benytter relativt liten andel av det private tilbudet. 10 Personell og senger Hele landet: Årsverk i somatiske spesialisthelsetjenester økte med 1,1%, mao mindre enn befolkningsvekst på 1,3% Leger økte med 3%, sykepleiere med 1%,annet helsepersonell uendret,annet personell + 0,5% Leger utgjør ca 15%, sykepeleiere ca 40%,annet h elsepersonell 20%, uendret fra Tilgjengelige senger ned 3,8% fra 2011 I femårsperioden er snitt antall årsverk pr 1000 innbygger ligger rundt 13,6 ( SSHF 12,6 i 2012) Legeårsverk nå 2,0(SSHF 1,8),sykepleiere 5,4(SSHF 5,1). Begge økt i perioden Dette betyr at annet behandlingspersonell og annet personale i andel er redusert i perioden. SSHF har økt legeårsv/innbygger fra 1,7 til 1,8, sykepleierårsverk fra 4,9 til 5,1 fra Stavanger,Vestre Siken og Ahus ligger i sum lavest. SSHF snart på nivå med hovedstadsområdet i sum. Effektive disponible senger er redusert med 9% siste 5 år.i sum senger utgang 2012 Vekst i årsverk var 715(ca 1,0%), herav SSHF 76,ca 2,5% ( mao relativt høyere andel enn øvrige) Andel senger med avd 57%, her av SSHF lavere pga at hotellsengene ligger i kirurgi. Selv korrigert for dette er andel med senger på 10,4% av HSØ og kir senger på 12,0%.Befolkn skulle tilsi 10,5% av sengene. SSHF har 562 av senger i landet. Nedgang 2,8% i 2012 mot 3,8% i landet totalt. Sengefaktor i snitt 2,1 pr 1000 innbygger, justert for pasientmobilitet. SSHF på snitt inkl hotellsenger, uten disse vil SSHF vært på 1,8, på nivå med de laveste i landet. 11 Bruk av somatiske helsetj. Dagkirurgi ned fra 61,3% til 59,5% siden SSHF på 55% Planlagt dagkir -1,5% fra mens planlagt med 1 liggedag økte 7,6% Liggedager ned 5% fra 2011 til 2012 i snitt, fra 2008 til 2012 ned 14,3% Dagbehandling 84 behandlinger pr 1000 innbygger, opp 1. Økning i medisinske dagpasienter. Døgnopphold stabilt, 175 pr 1000 innb. Andel med ø hjelp er 62,3% av alle døgnopphold Polikliniske konsultasjoner vokser med 1,7% fra Antall kirurgiske oipphold dag+døgn uendret 11-12,mao nedgang henyntatt befolkningsveksten i femårsperioden er kirurgiske behandlinger stabilt pr 1000 innbygger. Gjennomsnittlig liggetid ned 5% fra 11-12, og 2,3% fra Den er nå 4,13 dager, SSHF 3,92 tilsvarende. Utskrivningsklare pasienter, antall ned 60% fra ( samhandling) Reinnleggelser innen 30 dager økte fra 10,1 til 10,4% av alle pasienter. Dette er lavere enni 2008 hvor 11,4% ble reinnlagt. 95,3% ble behandllet i egen region i 2012.Ved eget HF økte andelen med 0,9%-poeng til 73,3% Her ligger SSHF på linje med universitessykehusene i Oslo,Bergen,Trondheim og Stavanger på rundt 83,7% Se tabeller side : antall/1000 innb,antall opphold/konsult,hastegrad,liggedager,reinnleggelser dagkirurgi, dagbehandling 08-12,andel DRg i eget foretak/region,pasienter pr HDG kategorri Sørlandet under landsnitt for utvalgte ICD 10 koder, men godt over på opphold øyesykdommer.

5 12 Eldres bruk av som.sp.h.tj. Pasientr over 80 år: Andel i befolkningen ned fra 4,59 til 4,38% fra 2008 til 12 antall stabilt,men andre aldersgrupper økte Andel av pasienter ned fra 8,3 til 8,0% i samme periode Andel liggedager 25,8 til 23,7 % av med øhjelp Andel DRG 16% i 2012 Pasienter 67-79: Andel i befolkningen opp fra 8,27 til 8,94% fra 2008 til 12 Andel av pasienter opp fra 11,6 til 12,6% i samme periode Andel liggedager 20,8 til 21,5% av med øhjelp Andel DRG 16% i 2012 Pasientratene for begge grupper økt,tyder på økt tilgjengelighet Det er hovedsakelig bruk av poliklinisk tilbud som er økt betydelig. se figur 12.2 på side 172 Reduksjoner i liggedager i hovedsak langtidsliggere(>9 dager). Reinnleggelser (oevr 80 år)16,2% innen 30 dager,ned med 0,8% fra 08 men +0,5% poeng fra 2011 Reinnleggelser (67-79 år)15,3% innen 30 dager,ned med 1,1% fra 08 men liten økning fra 2011 Reinnleggelsestall her gjelder med øhjelpspasienter. Det er store varisjoner i landet i andel eldre. Stavanger 3,3%-Sogn og Fjordane 5,6% Sørlandet andel eldre: 4,2% over 80(landet 4,4), 9,0% 67-79(landet 8,9%) Sørlandet ligger over landssnitt i behandlinger pr pasient for begge grupper. Vekst i bruk for begge grupepr siden 2008 er betydelig over landsnittet i %. Se side 176 Det er spesielt polklinisk behandling som er mye økt ( ca 20-25% siden 2008) se tabeller s :andel og antall behandlinger pr kategori,antall poliklin kons/1000 innb, døgnopphold etter hastegrad,,liggedager,reinleggelser,drg poengandel,antall eldre 13 Rehabilitering Økt andel polikliniske og dag konsultasjoner Økning i sykehus og nedgang i private inst. På slike behandlinger Fra stor nedgang i rehabpasienter,men økning 1100 pasienter igjen til 2012 Andel rettighetspasienter ca 50% ved sykehusene og 28% i de private inst. Fra relativt stabilt rehab i sykehus.primærrehab i sykehus betydelig ned i samme periode, Mao sekundærrehab opp. De private vokset fra 4,9 til 5,1 pasient pr 1000 innbygger fra 2011 til 2012,men ned fra Polikinisk rehab økt i HSØ området,men nedgang i nnlagt rehab. se tabeller side ; antall pr 1000 innbyggere,antall i private inst,antall/1000 innb totalt Sørlandet lihher tradisjonelt høyt i forbruk i sykehuset på sekundærrehab og svært høyt poliklinisk. Dette arbeides det med ift sengereduksjoner ifm ortopedisk rehab på Kongsgård samt med det polikliniske tilbudet. DEL 4 Det psykiske helsevernet 14 Personellinnsats psyk. Under opptrappingsplanen betydelig vekst,stoppet opp og personell innsats stabil ( i beste fall) siste tre-fem år. Barn og Unge stabilt vekst siden 1998 For voksne økning til 2008, deretter svakt redusert i poliklinikk,men økning i ambulant virksomhet kompenserer Nedgang i personellinnsats i døgntilbud de siste årene Se figur 14.1 på side 200; årsverk pr målgruppe og tilbud. Og tabell 14.1 med antallårsverk se tabeller s ,årsverk BUP og VOP,årsverk/10000 innbygger,etter personellkategori,legedekning,psykologdekning SSHF ligger rett under landssnitte i årsverk pr innbyggere både BUP og VOP (98%) Antallet avtalespesialister i hsø utgjør 75% av landets totale private spesialisttilbud. (140 av 183 hjemler) Men i sum utgjør legedekning og psykologdekning i HSØ ertt under landssnittet ( ca 97%) 15 Døgnplasser psyk. over 15 årsperioden er døgnplasser redusert 31% Korrigert for befolkningsvekst hele 42% reduksjon for voksne BUP hadde ca 300 plasser i hele perioden fra reduserte tjenesten 3,8% i døgnplasser se rater på figur 15.1, side 209 Sørlandet ligger i antall plasser på kun 6 BUP(33% av landssnitt) og 218 ( 101% av landssnitt voksne),side 212 Se dette i sammenheng med beleggs-% som for Sørlandet er noe lavere enn landssnittet.

6 16 Bruk av tjenester psyk. Markert økning i antall behandlede pasienterfra Men mindre veskt de siste årene. VOP -45% oppholdsdøgn. Økt utskrivingsrate frem til 2010,så stabil Rate for polikliniske konsulatsjoner øker fortsatt noe se figur 16. side 213 tabeller s ;antall pasienter og pr 10'innbyggere,diagnosefordeling, BUP - Sørlandet benytter ca 102% av landssnittet 0-17 år. SSHF andel lik landssnitt sykehus mens andel hos private noe høyere enn landssnitt (37 mot 26 landssnitt pr 10' innb.) SSHF ca 25% over i antall konsultasjoner BUP mens utskrivninger 31% under landssnitt og døgn 65% under Innen VOP ligger forbruk på 108% av landssnitt inkl private spesialister. Her ligger SSHF sin andel 14% over snitt i off virksomhet,mens andel private ligger 10% under snitt Forholdet at en del ruskonsultasjoner ligger i tallmateriale er forsøkt hensyntatt i rapporteringen hos de foretak som har dette ulikt registrert,slik at snittet skal være justert noenlunde korrekt De private avtalespes utgjør 25% av allle polikliniske konsultasjoner på sørlandet, og 28% på landsbasis Antall utskrivninger på sørlamdet er på 133% av landssnitt,mens døgnantallet er på 96%. Polikliniske kons er på 116% og private på 66%,se tabell side 227 DEL 5 TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING 17 Kapasitet TSB Om lag 950 årsverk innen poliklinikk, økt 9% fra 11 til 12. betydelig regionale forskjeller i dekningsgrad og personellsammensetning utdanningsprofil i poliklinikk er høyere andel helsefaglige med spesialisering andel heslefaglig kompetanse økt fra 39 til 45% fra Årsverk med spesialisering økt fra 26 til 31%,sosialfag andel uendret Kapasitet 1680 døgnplasser, private utgjør 56% økt siden 2009,men redusert i til 1680 plasser Offentlige plasser fra 650 i 2009 til 739 i 2012 ( ned fra 762 i 2011) Antall døgnplasser pr voksen innbygger i HSØ er 46,litt over landssnitt. Årsverk personell innen TSB/ innbygger er 105,ca 5% over landssnittet se tabeller s Bruk av TSB forskjeller regionalt mindre fra Oppholdsdøgn pr innygger noe ned,polikliniske konsultasjoner opp 65% fra Innleggelser stabilt, se figur 18.1 side 245 HSØ har høyest antall innelggelser av regionene, ca 8% over landssnittet men er på snittet i liggedøgn. Også høyest poliklinisk (107%) Sørlandet ligger høyt. 47' oppholdsdøgn er ca 42 % over landssnitt privatandel på sørlandet er på nivå med landet for øvrig,ca 56% Antall innleggelser, 1005 på sørlandet, er om lag 37% over snittet Det er en økning på 4% i liggedøgn og 2 % i innleggelser fra 2011 til Dette er betydelig mer enn snittet i landet som er -1/0 tilsvarende se tabell 18.2 side 250 og figur 18.5 side 251 Døgnpasienter, se s.252. Sørlandet 41% over landssnitt Pol klin kons sørlandet 29% over landssnitt,redusert med 3% fra 2011

7

8

9

10

11

12

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF?

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF? Innhold KMF forbruk DRG mot HSØ og landet 2013 vs 2012 KMF forbruk DRG pr kommune totalt og for alder 67+ KMF kommunal medfinansiering 2013 mot 2012 i kr KMF økonomi 2013 forventet Budsjett KMF 2014? Utskrivningsklare

Detaljer

Samdata 2016 og utvikling

Samdata 2016 og utvikling Samdata 2016 og utvikling 2012-2016 Presentasjon styremøtet 16.11.2017 Per B Qvarnstrøm Somatikk Kost pr DRG Kost pr liggedøgn Indekser døgn/dag/poliklinikk Liggetider Senger Forbruk tjenester døgn/dag/pol

Detaljer

Utdrag fra SAMDATA 2012

Utdrag fra SAMDATA 2012 Utdrag fra SAMDATA 2012 Møte Styret for HMR HF 23.9.2013 Kjell Solstad SAMDATA rapporter kan lastes ned her: Driftskostnader per innbygger til spesialisthelsetjenesten 2012 (eksklusive kapitalkostnader)

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes. Sørlandet Sykehus 15. desember 2016

Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes. Sørlandet Sykehus 15. desember 2016 Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes Sørlandet Sykehus 15. desember 2016 Disposisjon Innledning: Kostnadsutvikling (vekst) nasjonalt og for Sørlandet Somatikk: Forbruksnivå,

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Noen utviklingstrekk i norske sykehus de siste 8-10 år

Noen utviklingstrekk i norske sykehus de siste 8-10 år Noen utviklingstrekk i norske sykehus de siste 8-10 år Innsatsstyrt finansiering, statlig eierskap, færre senger og institusjoner Stein Østerlund Petersen SINTEF Helse 1 Viktige endringer: 1 juli 1997:

Detaljer

Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet 2016

Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet 2016 Nr. 0/2017 Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet 201 Analysenotat /2017 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Virksomhetsrapport August 2017

Virksomhetsrapport August 2017 Virksomhetsrapport August 2017 Styresak 068-2017 Fagdirektør Per Engstrand 15.09.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt

Detaljer

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 fokuserer på følgende to hovedtema: A) Utvikling fra 2002 til 2005 i relativ ressursinnsats mellom sektorene somatisk

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Tabeller på helseforetaksnivå 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Tabelloversikt... 2 6 Tilleggstabeller til kapittel

Detaljer

Samhandlingsreformen virkemiddel og erfaringer etter et år

Samhandlingsreformen virkemiddel og erfaringer etter et år Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etniskbakgrunn, kjønnogøkonomi økonomi. Samhandlingsreformen virkemiddel og

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Finansieringsmodell for foretak i Helse Midt-Norge

Finansieringsmodell for foretak i Helse Midt-Norge Finansieringsmodell for foretak i Helse Midt-Norge En oppsummering av sluttrapport Oktober 2008 Finansieringsmodell Helse Midt-Norge Tatt i bruk for somatisk sektor i 2008 Skal tas i bruk for psykisk helse

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Rapport IS-2194 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten 2013 Utgitt: September 2014 Bestillingsnummer: IS-2194 ISBN-nr. 978-82-8081-321-3 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. mai 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 50-09: Månedsrapport per mai 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrappport per mai ØKONOMI Denne måned Budsjett

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 % Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: 06-2015 Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.2 Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 30.6.2015 Aktivitet

Detaljer

Samdata hvordan kan tallene brukes?

Samdata hvordan kan tallene brukes? Samdata hvordan kan tallene brukes? Avd.dir Lars Rønningen Oslo, 5. desember 2016 Disposisjon Hva inngår i publikasjonen Samdata? Hvem er brukere av Samdata? Eksempler på bruk av data i Samdata Kommende

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Pasientdata og koder Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Hvem samler inn pasientdata? Norsk pasientregister (NPR) opprettet 1997 Pasientdata for Somatisk virksomhet (innlagte og poliklinikk,

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Fra ord til handling Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen; Mål og strategier Målene Økt livskvalitet Mestring Helhetlige og koordinerte tjenester Redusert

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 92/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Saksnr Utvalg Møtedato 92/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak 92/2017 Orienteringssaker STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 92/2017 Styret ved Universitetssykehuset NordNorge HF 16.11.2017 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Orienteringssaker

Detaljer

Rapport SAMDATA IS-2348 Spesialisthelsetjenesten 2014

Rapport SAMDATA IS-2348 Spesialisthelsetjenesten 2014 Rapport IS-2348 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten Utgitt: September 2015 Bestillingsnummer: Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik Status pr april KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode Utvikling * DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 36 673 36 999-326 -615 Poliklinske konsultasjoner psykisk helsevern

Detaljer

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Seniorrådgiver Lars Rønningen 04.12.2012 Tema for presentasjonen

Detaljer

Er det samsvar mellom bestilling og ressurser? Viseadm.direktør Anne Sissel Faugstad Helse Bergen HF

Er det samsvar mellom bestilling og ressurser? Viseadm.direktør Anne Sissel Faugstad Helse Bergen HF Er det samsvar mellom bestilling og ressurser? Viseadm.direktør Anne Sissel Faugstad Helse Bergen HF Noen overskrifter De store bildene Ressursbruk Aktivitet Forbruksprofil Utfordring tilnærming Gjøre

Detaljer

Registrering og rapportering til NPR

Registrering og rapportering til NPR Registrering og rapportering til NPR Mette Ertsgaard, Norsk pasientregister(npr) 24.08.2012 Registrering og rapportering til NPR 1 Tema i denne sesjonen Norsk pasientregister Bruksområder Aktivitetstall

Detaljer

Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell

Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell Aktivitet samlet Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr april 16 pr april 15 endring i % pr april 16 2016 antall

Detaljer

1. Innledning. Dato: Januar 2014

1. Innledning. Dato: Januar 2014 Notat nr 2 Følge - evaluering finansieringsmodellen Forbruksnivå 2012 Dato: Januar 2014 1. Innledning I styresak nr 96-2012 ble det presentert et opplegg for en følgeevaluering knyttet til innføring av

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Utfordringer i inntektsforutsetningene for et helseforetak

Utfordringer i inntektsforutsetningene for et helseforetak Utfordringer i inntektsforutsetningene for et helseforetak 05.03.2007 Erik Kreyberg Normann Adm. direktør, Akershus universitetssykehus Akershus universitetssykehus, 2006 Ansvaret for 280.000 innbyggere

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2004

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2004 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2004 Beate M. Huseby (Red.) SINTEF Helse 7465 Trondheim Telefon: 4000 25 90 Telefax 932 70 800 Forord Formålet med SAMDATA er å presentere bearbeidede og sammenlignbare

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

SAMDATA Psykisk helsevern Sektorrapport 2005

SAMDATA Psykisk helsevern Sektorrapport 2005 SAMDATA Psykisk helsevern Sektorrapport 2005 Sammenligningsdata for psykisk helsevern Per Bernhard Pedersen (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 2/06 ISBN 82-446-1164-2

Detaljer

SAMDATA Somatikk 2004

SAMDATA Somatikk 2004 SAMDATA Somatikk 2004 Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2004 Ronny Jørgenvåg (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 1/05 ISBN 82-446-1002-6

Detaljer

Vedlegg 2 2. tertial 2014

Vedlegg 2 2. tertial 2014 Vedlegg 2 2. tertial 2014 Slette t: 4 Slette t: 4 Slette t: 5 Slette t: 5 Slette t: 6 Slette t: 6 Slette t: 7 Slette t: 7 Slette t: 8 Slette t: 8 Slette t: 9 Slette t: 9 Slette t: 9 Slette t: 10 Slette

Detaljer

Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016

Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016 Nr. 5/217 Døgnplasser i det psykiske helsevernet 216 Analysenotat 5/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Døgnplasser i det psykiske helsevernet 216 Nr: SAMDATA spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid til behandling

Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid til behandling Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd Ved utgangen av september 2012 var gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helsevern for barn og unge fortsatt vesentlig

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010 Sykehuset Telemark HF Pressekonferanse om 2010 1 2010 Sett fra sykehusledelsen : Et år preget av stabil drift og stø kurs. Ventetiden Stabil og lav (både i somatikk og psykiatri) sammenlignet med andre

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 29.02.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling TRONDHEIM KOMMUNE Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling Intermediærenheten ved Søbstad sykehjem Rolf Windspoll Samhandlingssjef St.Olavs Hospital HF Helge Garåsen

Detaljer

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Utsyn over helsetjenesten... 11. Utgifter til helseformål... 23. Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33

Utsyn over helsetjenesten... 11. Utgifter til helseformål... 23. Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33 Helse- og omsorgstjenester Innhold Innhold Utsyn over helsetjenesten... 11 Utgifter til helseformål... 23 Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33 Bestemmer behovene bruken av legespesialistene?...

Detaljer

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal Ringerike sykehus HF Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal konst. adm.sjef Ingeborg H. Rinnaas, S@mspill 2007 Regionalt seminar, Stavern 03

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Aktivitet, liggetid og gjennomstrømning i somatiske sykehus 2016

Aktivitet, liggetid og gjennomstrømning i somatiske sykehus 2016 Nr. 02/2017 Aktivitet, liggetid og gjennomstrømning i somatiske sykehus 2016 Analysenotat 02/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Aktivitet, liggetid og gjennomstrømning i somatiske

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.12.16 Sak nr: 067/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Administrativt samarbeidsutvalg 26.april 2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelingen HNT Agenda Tidligere

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

6 Psykisk helsevern i opptrappingsperioden

6 Psykisk helsevern i opptrappingsperioden 6 Psykisk helsevern i opptrappingsperioden Johan Håkon Bjørngaard, Per Bernhard Pedersen, Silje L. Kaspersen, Ragnild Bremnes, Anne Mette Bjerkan og Tove E. Waagan 6.1 Innledning Dette kapitlet beskriver

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Månad: Juli 2012 AKTIVITET: Aktivitet 2012 Faktisk Plan Avvik I fjor Estimat Plan Avvik vs. I fjor Avvik Voksenpsykiatri: vs. plan i år plan vs. i fjor Liggedagar

Detaljer

Virksomhetsrapport 2016

Virksomhetsrapport 2016 Virksomhetsrapport 2016 Styresak 007-2017 Fagdirektør Per Engstrand 26.01.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Ny Inntektsmodell SSHF

Ny Inntektsmodell SSHF Ny Inntektsmodell SSHF Orientering i styremøte 19.11.2015 Økonomidirektør Per Qvarnstrøm 19. november, Lillesand Behovet for ny inntektsmodell Med bakgrunn i ny organisering av SSHF presenteres det i denne

Detaljer

Fakta fra Sykehuskonferansen

Fakta fra Sykehuskonferansen Fakta fra Sykehuskonferansen Arbeidsgiverforeningen Spekter 19. november 2012 Hva er egentlig omfanget? Somatiske sykehus 2011 1 737 029 pasienter 18 prosent flere kvinner enn menn Nesten 4 870 000 polikliniske

Detaljer