SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014"

Transkript

1 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1

2 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering, Samdata på WEB Indikatorer psykisk helsevern Indikatorer somatikk 2

3 Hva skjedde i spesialisthelsetjenesten i 2014? Vekst i pasienter (1,5 prosent) Vekst i polikliniske konsultasjoner (3,9 prosent) Vekst i DRG-poeng (somatikk 2,2 prosent) Vekst i årsverk (2,6 prosent) Vekst i driftskostnader (3,4 prosent) Kostnad per DRG-poeng økte med 1,2 prosent 3

4 Andre sentrale utviklingstrekk Betydelig vekst i helseforetakenes kostnader til legemidler Nedgangen i oppholdstid/liggetid fortsetter Lavere andel nye pasienter på poliklinikkene Økt antall polikliniske konsultasjoner per pasient Stabilt eller økt nivå av dagkirurgi Stabilt nivå av reinnleggelser 4

5 Prioritering av psykisk helsevern og TSB Prosent endring Norge totalt Helse Sør-Øst 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 3,0 5,8 4,2 5,2 3,5 4,3 7,3 5,1 2,5 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 3,9 4,0 3,6 6,3 3,3 3,0 6,9 5,8 2,0 1,0 1,2 0,7 0,4 2,0 1,0 1,7 0,4 1,5 0,7 0,0 Årsverk Driftskostnader Polikl. kons. (off.) Døgnopphold 0,0 Årsverk Driftskostnader Polikl. kons. (off.) Døgnopphold SOM PSYK TSB SOM PSYK TSB 5

6 3. SAMDATA på web 35 nye interaktive web-sider med kvalitetssikrede data Aktivitetsutviklingen Kostnader Kostnadsnivå somatikk Aktivitet somatiske sykehus Liggetid Gjennomstrømning på poliklinikk Helsedirektoratet.no 6

7 Psykisk helsevern og TSB Kostnadsutvikling og kapasitet Aktivitet Bruk av tjenester Kostnadsindikatorer 7

8 Kostnader og kostnadsutvikling Prosent realendring (kroner) Nasjonal utvikling ,0 15,2 6,0 4,1 1,9-0,4 Psykisk helsevern og TSB Psykisk helsevern TSB PHBU Psyk sykehus DPS 8

9 Kostnader og kostnadsutvikling Regionale forskjeller Prosent endring Totalt Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord Somatikk TSB PHBU PHV Sørlandet Kr per innbygger PHV og TSB Totalt Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord 9

10 Helse Sør-Øst 437 Helse Sør-Øst 500 Helse Sør-Øst 87 Helse Vest 414 Helse Vest 476 Helse Vest 72 Helse Midt-Norge 427 Helse Midt-Norge 528 Helse Midt-Norge 58 Helse Nord 439 Helse Nord 603 Helse Nord 41 Totalt 433 Totalt 508 Totalt 75 Ahus-området Østfold Ahus-området Østfold 431 Ahus-området 65 Bruk av tjenester Østfold 94 Vestre Viken-området 423 Vestre Viken-området 466 Vestre Viken- 71 Innlandet 424 Innlandet 616 Innlandet 66 Diakonhjemmet-området 448 Diakonhjemmet- 450 Diakonhjemmet- 67 OUS-området 448 OUS-området 443 OUS-området 84 Sørlandet 457 Sørlandet 524 Sørlandet 118 Telemark 494 Telemark 644 Telemark 122 Vestfold Lovisenberg-området Vestfold Lovisenberg-området Vestfold Lovisenberg Døgnpasienter PHV Pas. bare dag/poliklinikk PHV Bare avtalespes Døgnpasienter PHBU Pas. bare dag/poliklinikk PHBU Bare avtalespesialister Døgnpasienter TSB Pas. bare dag/poliklinikk TSB Poliklinikk PHV 10

11 Kostnader og kapasitet Endring HF Driftskostnader PHV og TSB Årsverk PHV og TSB Døgnplasser PHV Døgnplasser TSB 2014 Endring Endring Endring Endring Sørlandet sykehus ,4 Østfoldsykehuset ,5 Akershus univ.sh ,2 OUS ,5 Sykehuset Innlandet ,9 Sykehuset i Vestfold ,8 Sykehuset i Telemark 722-1,3 Vestre Viken , , , , , , , , , , , , , , , , , Helse Sør-Øst (inkl. private) , , , ,6 11

12 Kostnader og aktivitet Endring Totalt Helse Sør-Øst Sørlandet Kostnader PH og TSB Pasienter PHV Oppholdsdøgn PHV Konsultasjoner PHV Pasienter PHBU Konsultasjoner PHBU Pasienter TSB Oppholdsdøgn TSB Konsultasjoner TSB 12

13 Deloppsummering 1: Kostnadsutvikling, aktivitet og bruk av tjenester for PHV og TSB Tall fra Sørlandet viser: Sterkere kostnadsvekst for psykisk helsevern og TSB enn for somatiske spesialisthelsetjenester i perioden , men ikke siste år Lik kostnadsvekst for alle tjenesteområder innen psykisk helsevern - ikke omfordeling fra sykehus til DPS Betydelig kostnadsvekst for TSB tom 2013, men ingen vekst siste år Mer personell og økt aktivitet i poliklinikkene, men Nedgang i antall behandlede pasienter i psykisk helsevern siste år Forbruket av helsetjenester er noe høyere enn landsgjennomsnittet, spesielt for TSB (målt ved antall pasienter som hadde vært i behandling) 13

14 Kostnadsindikatorer Kostnadsnivå: Kostnad per polikliniske pasient Kostnad per polikliniske konsultasjon Kostnad per døgnopphold Kostnad per oppholdsdøgn Ikke vekting av aktivitetsmålene Ikke egnet for sammenligning av foretak med veldig forskjellig behandlingsprofil eller veldig forskjellig pasientpopulasjon Må se flere indikatorer i sammenheng Bakgrunn for forskjeller i kostnadsnivå: Personelltetthet og belegg i døgnavdelingene/ personellproduktivitet i poliklinikkene Behandlingsomfang Kostnadsnivået i foretaket (lønnsnivå, personellsammensetning, fordelte felleskostnader, indirekte kostnader, ) 14

15 Kroner Totalt HSØ Sørlandet Totalt HSØ Sørlandet Totalt HSØ Sørlandet Kostnadsnivå Indikatorer 2014 Kostnad per døgnopphold Kostnad per polikliniske pasient Tjenesteområde Kr per opph.døgn 2014 Totalt HSØ Sørlandet PHV Sykehus PHBU PHV TSB (HF) - DPS TSB (HF)

16 Kostnadsnivå PHV Utvikling Kostnad per døgnopphold Prosent endring Døgnbehandling Totalt HSØ Sørlandet Totalt Helse Vest Helse Nord Helse Sør-Øst Helse Midt-Norge Sørlandet Kostnad per døgnopphold Opphold Personellfaktor Kostnader døgnbehandling Varighet (gj.snitt) 16

17 Kostnadsnivå PHV Utvikling Kostnad per polikliniske pasient Prosent endring Poliklinikker Totalt HSØ Sørlandet Totalt Helse Vest Helse Nord Helse Sør-Øst Helse Midt-Norge Sørlandet Kostnad per pasient Pasienter Konsultasjoner per fagårsverk Kostnader poliklinikk Konsultasjoner per pasient 17

18 Forskjeller i kostnadsnivå PHV 2014 Kostnadsnivå, behandlingsomfang og personellinnsats Kostnad per døgnopphold (100 = kr) Varighet (gj.snitt per institusjon 100 = 20 døgn) Personellfaktor (100 = 4,2 årsverk) 150 Kostnad per polikliniske pasient (100 = kr) Konsultasjoner per pasient (100 = 11 kons) Konsultasjoner per fagårsverk (100 = 421 kons) Relativt nivå Relativt nivå

19 Produktivitet og personellinnsats PHBU Helse Sør-Øst Konsultasjoner per fagårsverk HSØ Konsultasjoner per pasient HSØ Pasienter per fagårsverk HSØ (= 26 i 2014) Pasienter per fagårsverk Sørlandet (=23 i 2014) 19

20 Forskjeller i kostnadsnivå PHBU 2014 Kostnadsnivå, behandlingsomfang og personellproduktivitet Kostnad per polikliniske pasient (100 = kr) Konsultasjoner per pasient (100 = 14 kons) Konsultasjoner per fagårsverk (100 = 369 kons) Relativt nivå

21 Produktivitet og personellinnsats TSB Helse Sør-Øst Personellfaktor Behandlerfaktor Konsultasjoner per årsverk Konsultasjoner per fagårsverk 21

22 Forskjeller i kostnadsnivå TSB 2014 Kostnadsnivå, behandlingsomfang og personellinnsats Kostnad per døgnopphold (100 = kr) Varighet (median per HF, 100 = 12 døgn) Personellfaktor (100 = 2,6 årsverk) 175 Kostnad per polikliniske pasient (100 = kr) Konsultasjoner per pasient (100 = 13 kons) Konsultasjoner per fagårsverk (100 = kons) Relativt nivå Helse Sør-Øst (HF) Sørlandet Østfold Akershus univsh. Helse Sør-Øst (HF) Sørlandet Østfold Akershus univsh. Innlandet Vestre Viken Vestfold Telemark Innlandet Vestre Viken Vestfold Telemark Relativt nivå 22

23 Forskjeller i kostnadsnivå 2014 Relativt nivå alle tjenesteområder Kostnad per døgnopphold PHV Kostnad per polikliniske pasient PHV Kostnad per polikliniske pasient PHBU Kostnad per døgnopphold TSB Kostnad per polikliniske pasient TSB Helse Sør-Øst (HF) Sørlandet Østfold Akershus univsh. Innlandet Vestre Viken Vestfold Telemark Relativt nivå 23

24 Deloppsummering 2: Kostnadsindikatorer PHV og TSB Gjennomgående lavt kostnadsnivå for psykisk helsevern og TSB men betydelig kostnadsvekst fra Korte døgnopphold i PHV, men mye behandling per pasient i poliklinikkene Mange konsultasjoner per fagårsverk i poliklinikkene Lavt kostnadsnivå i døgnavdelingene for TSB? Personellsammensetning? Ingen økning i konsultasjoner per fagårsverk siste femårsperiode, men betydelig økning i konsultasjoner per pasient Redusert omfang av døgnbehandling i PHV, men døgnkostnadene reduseres ikke tilsvarende Økt personelltetthet men bare liten endring i gjennomsnittlig varighet 24

25 Somatiske spesialisthelsetjenester Behandlingsprofil i Helseforetaket (aktivitet og effektivitet) Forbruk, sykehusopphold, personell og senger Kostnadsnivå og utvikling/ kostnad per DRG-poeng. 25

26 Aktivitet og effektivitet Behandlingsprofil 26

27 Utvikling i DRG-poeng RHF Indeksert vekst, startår = 100 Pst vekst etter behandlingsnivå Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt- Norge Helse Nord Totalt Norge Døgnopphold Dagbehandling Polikliniske konsultasjoner 27

28 Endring i DRG-poeng , HF. Døgn, dag og poliklinikk. 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0 Pst endr DRG-poeng Døgn Pst endr DRG-poeng Dag Pst endr DRG-poeng Poliklinikk 28

29 Relativ fordeling av DRG-poeng etter behandlingsnivå ,0 100,0 80,0 60,0 18,4 18,3 19,9 18,1 17,8 17,6 18,1 18,8 20,4 21,0 15,4 11,3 6,4 6,5 7,7 5,9 6,1 6,4 6,8 3,9 9,6 6,5 6,7 6,5 40,0 20,0 0,0 75,3 75,2 72,4 76,0 76,0 76,0 75,1 74,8 72,9 72,4 80,7 79,0 Andel DRG-poeng døgn Andel DRG-poeng dag Andel DRG-poeng Poliklinikk 29

30 Utvikling i liggetid for døgnopphold ,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3, Landet samlet Sørlandet sykehus HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Innlandet HF Vestre Viken HF Sykehuset i Vestfold HF 30

31 Gjennomstrømning på poliklinikkene, HF 2010 og 2014 Antall konsultasjoner per pasient 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 Andel nye pasienter poliklinikk 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,

32 Dagkirurgi som andel av all kirurgi 58,0 56,0 54,0 52,0 50,0 48,0 46,0 44,0 42,0 40, Norge totalt Helse Sør-Øst Sørlandet Østfold Telemark Ahus Innlandet Vestre Viken Vestfold 32

33 Utvikling reinnleggelsesrate 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6, Sørlandet Østfold Telemark Ahus Innlandet Vestre Viken Vestfold 33

34 Deloppsummering 3: Aktivitetsutvikling og behandlingsprofil for Sørlandet Sykehus - somatikk Dempet vekst i døgnbehandling (nedgang ) 2014: Lavere andel av DRG-poengene (aktivitet) fra døgnaktivitet, høyre fra poliklinikk Kortest liggetid for døgnopphold Antall polikliniske konsultasjoner per pasient høyere (lavere andel nye pasienter på poliklinikkene Lavere andel operasjoner i form av dagkirurgi Lavere reinnleggelsesrate 34

35 Forbruksrater somatikk Er befolkningen ved Sørlandet Sykehus sitt område mye på sykehus? 35

36 Forbruksrater døgnopphold (standardisert) Norge totalt Helse Sør-Øst Sørlandet Østfold Telemark Innlandets område Vestre Viken-området Vestfold 36

37 Forbruksrater poliklinikk (standardisert) Norge totalt Helse Sør-Øst Sørlandet Østfold Telemark Innlandets område Vestre Viken-området Vestfold 37

38 Årsverk per 1000 innbyggere 2014 korrigert for pasientflyt. Landsgjennomsnitt = Helse Sør-Øst Sørlandet Østfold Telemark Innlandets område Vestre Vikenområdet Leger Sykepleiere Annet helsepersonell Vestfold 38

39 Deloppsummering 4: Befolkningens tilbud - somatikk Døgnopphold per innbygger på gjennomsnittet for Sør-Øst Poliklinikkopphold per innbygger noe over gjennomsnitt (jf. flere konsultasjoner per pasient) Årsverk per innbygger: På linje med lignende foretak (?) 39

40 Kostnadsnivå Kostnad per DRG-poeng 40

41 Kostnad per DRG-poeng Nasjonal utvikling Regional endring Nasjonalt Helse Sør- Øst Helse Vest Helse Midt- Norge Helse Nord Kostnader DRG-poeng Kostnad per DRG-poeng Kostnad per DRG-poeng Kostnader DRG-poeng 41

42 Kostnad per DRG poeng HF 2014 Helseforetak Kostnad per DRG-poeng 2014 Pst. endr Relativt kostnadsnivå Landet ,2 1,00 Helse Sør-Øst ,8 0,98 Sykehuset Østfold ,2 1,00 Akershus Universitetssykehus ,6 1,02 Oslo Universitetssykehus ,7 1,11 Sykehuset Innlandet ,7 0,88 Vestre Viken ,3 0,84 Sykehuset i Vestfold ,3 0,84 Sykehuset i Telemark ,4 0,97 Sørlandet sykehus ,0 0,93 42

43 Prosent endring i kostnad per DRG hva skjedde; dekomponere i kostnads- og aktivitetseffekt 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Endring i kostnad per DRG Kostnadsendring Endring DRG-poeng

44 Personell per 1000 DRG-poeng ,0 20,0 20,7 19,7 19,2 19,2 20,1 22,1 19,7 17,0 18,8 17,5 15,0 12,0 10,0 10,3 10,1 8,1 7,9 9,4 7,1 7,2 10,2 10,0 7,8 9,8 8,4 9,9 6,5 7,8 7,2 8,7 6,5 9,6 5,0 0,0 Norge totalt Helse Sør-Øst Sørlandet Sykehus Sykehuset Østfold Sykehuset Telemark OUS Ahus Sykehuset Innlandet Vestre Viken HF Sykehuset i Vestfold HF Leger Sykepleiere Annet Helsepersonell 44

45 Oppsummering 5: Kostnadsnivå somatikk Kostnad per DRG-poeng lavere enn ved Østfold og Telemark, høyere enn ved Vestfold, Innlandet og Vestre Viken Personell per DRG-poeng, på linje med Østfold, lavere enn Telemark, høyere enn Vestfold, Innlandet og Vestre Viken Fra : Sammenlignet med regionen samlet, Sørlandet svakere vekst i DRG-poeng og større økning i kostnad per DRG. 45

46 Prioritering psykisk helsevern og TSB? Kostnadsfordeling på HF-nivå

47 Kostnadsfordeling i Helseforetak 120,0 100,0 80,0 3,5 2,6 4,7 2,6 2,2 3,6 4,3 3,1 11,9 22,2 22,5 21,5 19,6 19,3 19,7 22,0 60,0 40,0 74,3 85,5 72,8 76,0 78,2 77,1 76,0 74,9 20,0 0,0 Ahus OUS Vestfold Innlandet Telemark Østfold Sørlandet Vestre Viken Somatikk PH TSB 47

48 Indikatorer somatikk oppsummert Sterke sider? Poliklinisk behandlingsprofil Korte liggetider døgn Stabilt lav reinnleggelsesrate Kostnad per DRG lavere enn for andre HF med høy andel poliklinikk Se nærmere på? Mange polikliniske konsultasjoner per pasient Lavere andel dagkirurgi Hvorfor driver Innlandet og Vestre Viken mer kostnadseffektivt? 48

Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes. Sørlandet Sykehus 15. desember 2016

Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes. Sørlandet Sykehus 15. desember 2016 Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes Sørlandet Sykehus 15. desember 2016 Disposisjon Innledning: Kostnadsutvikling (vekst) nasjonalt og for Sørlandet Somatikk: Forbruksnivå,

Detaljer

Presentasjon av noen resultater fra SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2009

Presentasjon av noen resultater fra SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2009 Presentasjon av noen resultater fra SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Aktivitet, økonomi og produktivitet Marit Pedersen maped@helsedir.no 928 17 823 og Ola Kindseth oki@helsedir.no 930 59 055 SAMDATA Styremøte

Detaljer

Utdrag fra SAMDATA 2012

Utdrag fra SAMDATA 2012 Utdrag fra SAMDATA 2012 Møte Styret for HMR HF 23.9.2013 Kjell Solstad SAMDATA rapporter kan lastes ned her: Driftskostnader per innbygger til spesialisthelsetjenesten 2012 (eksklusive kapitalkostnader)

Detaljer

Notat til styret i St. Olavs Hospital HF. Analyse av St. Olavs Hospital HF i Samdata 2010

Notat til styret i St. Olavs Hospital HF. Analyse av St. Olavs Hospital HF i Samdata 2010 Notat til styret i St. Olavs Hospital HF Analyse av St. Olavs Hospital HF i Samdata BAKGRUNN På landsbasis bevilges og brukes årlig rundt 100 milliarder kroner for å tilby befolkningen best mulig spesialisthelsetjeneste.

Detaljer

Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste

Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste SAMDATA Spesialisthelsetjeneste Rapport IS-2848 Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. 4 1.1 Nasjonal utvikling 4 1.2 Regional utvikling 6 1.3 Kostnad

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK. 1 Oppsummering og nøkkeltall

KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK. 1 Oppsummering og nøkkeltall SAMDATA 2012 SPESIALISTHELSETJENESTEN KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET DEL 1 NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK 1 Oppsummering og nøkkeltall kost 11-12 er +3,9%,noe over lønns/prisvekst,

Detaljer

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 fokuserer på følgende to hovedtema: A) Utvikling fra 2002 til 2005 i relativ ressursinnsats mellom sektorene somatisk

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Noen resultater fra SAMDATA 2010 (publisert i dag) Styremøte 1. september Kjell Solstad

Noen resultater fra SAMDATA 2010 (publisert i dag) Styremøte 1. september Kjell Solstad Noen resultater fra SAMDATA 2010 (publisert i dag) Styremøte 1. september 2011 Kjell Solstad Produktivitet i spesialisthelsetjenesten I nettartikkel om SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2010 sier helsedirektør

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF?

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF? Innhold KMF forbruk DRG mot HSØ og landet 2013 vs 2012 KMF forbruk DRG pr kommune totalt og for alder 67+ KMF kommunal medfinansiering 2013 mot 2012 i kr KMF økonomi 2013 forventet Budsjett KMF 2014? Utskrivningsklare

Detaljer

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Tabeller på helseforetaksnivå 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Tabelloversikt... 2 6 Tilleggstabeller til kapittel

Detaljer

Utfordringer i inntektsforutsetningene for et helseforetak

Utfordringer i inntektsforutsetningene for et helseforetak Utfordringer i inntektsforutsetningene for et helseforetak 05.03.2007 Erik Kreyberg Normann Adm. direktør, Akershus universitetssykehus Akershus universitetssykehus, 2006 Ansvaret for 280.000 innbyggere

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Samdata 2016 og utvikling

Samdata 2016 og utvikling Samdata 2016 og utvikling 2012-2016 Presentasjon styremøtet 16.11.2017 Per B Qvarnstrøm Somatikk Kost pr DRG Kost pr liggedøgn Indekser døgn/dag/poliklinikk Liggetider Senger Forbruk tjenester døgn/dag/pol

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste

Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste Nr. 15/2017 Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste 2012-2016 Analysenotat 15/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Samdata hvordan kan tallene brukes?

Samdata hvordan kan tallene brukes? Samdata hvordan kan tallene brukes? Avd.dir Lars Rønningen Oslo, 5. desember 2016 Disposisjon Hva inngår i publikasjonen Samdata? Hvem er brukere av Samdata? Eksempler på bruk av data i Samdata Kommende

Detaljer

6 Psykisk helsevern i opptrappingsperioden

6 Psykisk helsevern i opptrappingsperioden 6 Psykisk helsevern i opptrappingsperioden Johan Håkon Bjørngaard, Per Bernhard Pedersen, Silje L. Kaspersen, Ragnild Bremnes, Anne Mette Bjerkan og Tove E. Waagan 6.1 Innledning Dette kapitlet beskriver

Detaljer

Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel»

Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel» Nr. 12/2017 Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel» Analysenotat 12/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Prioritering av psykisk helsevern

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

SAMDATA Somatikk 2004

SAMDATA Somatikk 2004 SAMDATA Somatikk 2004 Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2004 Ronny Jørgenvåg (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 1/05 ISBN 82-446-1002-6

Detaljer

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Seniorrådgiver Lars Rønningen 04.12.2012 Tema for presentasjonen

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Den gylne regel 1 - status i Helse Nord, oppfølging av styresak , jf. styresak

Den gylne regel 1 - status i Helse Nord, oppfølging av styresak , jf. styresak Møtedato: 26. september 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Linn Gros, 90568027 Bodø, 18.9.2018 Styresak 119-2018 Den gylne regel 1 - status i Helse Nord, oppfølging av styresak 4-2018, jf. styresak

Detaljer

Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for voksne 2016

Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for voksne 2016 Nr. 03/2017 Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for voksne 2016 Analysenotat 03/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Pasienter og behandlingsaktivitet i det

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 071-2014 ORIENTERINGSAK: PLAN FOR ORGANISERING, PRIORITERING OG LOKALISERING AV AVTALESPESIALISTER MOT 2020 Forslag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Bruk av spesialisthelsetjenester, kostnadsutvikling og produktivitet

Bruk av spesialisthelsetjenester, kostnadsutvikling og produktivitet Bruk av spesialisthelsetjenester, kostnadsutvikling og produktivitet Orientering til styret Helse Midt-Norge RHF Asgeir Winge og Linda Midttun 9. november 2017 Ratetall: DRG-poeng Faktiske rater Behovskorr.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016

Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016 Nr. 5/217 Døgnplasser i det psykiske helsevernet 216 Analysenotat 5/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Døgnplasser i det psykiske helsevernet 216 Nr: SAMDATA spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel»

Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel» Nr. 12/2017 Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel» Analysenotat 12/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Prioritering av psykisk helsevern

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Rapport SAMDATA IS-2348 Spesialisthelsetjenesten 2014

Rapport SAMDATA IS-2348 Spesialisthelsetjenesten 2014 Rapport IS-2348 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten Utgitt: September 2015 Bestillingsnummer: Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Rapport IS-2194 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten 2013 Utgitt: September 2014 Bestillingsnummer: IS-2194 ISBN-nr. 978-82-8081-321-3 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjeneste

SAMDATA spesialisthelsetjeneste SAMMENDRAG Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste 2013-2017 Nr.14/2018 Analysenotat 14/2018 SAMDATA spesialisthelsetjeneste 1 Tittel: Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Hovedresultater SAMDATA spesialisthelsetjenesten

Hovedresultater SAMDATA spesialisthelsetjenesten Nr. 16/2017 Hovedresultater SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2012-2016 Analysenotat 16/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2012-16 Publikasjonens tittel: Hovedresultater SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 2002-2006

Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 2002-2006 VEDLEGG Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 22-26 Aktivitet og ressursinnsats Med unntak for personellinnsats i 22 har hele perioden ligget under landsgjennomsnittet på alle fire indikatorer (figur

Detaljer

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 Kortversjon Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2005 Ronny Jørgenvåg (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Avdeling for varsler og operativt tilsyn varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Er det samsvar mellom bestilling og ressurser? Viseadm.direktør Anne Sissel Faugstad Helse Bergen HF

Er det samsvar mellom bestilling og ressurser? Viseadm.direktør Anne Sissel Faugstad Helse Bergen HF Er det samsvar mellom bestilling og ressurser? Viseadm.direktør Anne Sissel Faugstad Helse Bergen HF Noen overskrifter De store bildene Ressursbruk Aktivitet Forbruksprofil Utfordring tilnærming Gjøre

Detaljer

Rapport SAMDATA IS-2348 Spesialisthelsetjenesten 2015

Rapport SAMDATA IS-2348 Spesialisthelsetjenesten 2015 Rapport IS-2348 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2015 Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Utgitt: September 2016 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 Helseregionenes utvikling i ressursinnsats, tilgjengelighet, kvalitet og produktivitet 2002-2005. Marit Pedersen (Red.) SINTEF Helse 7465 Trondheim Telefon: 4000 2590

Detaljer

Samhandlingsmøte Torbjørn Eliasson Psykiatrisk klinikk Avd.leder døgnbehandling Levanger

Samhandlingsmøte Torbjørn Eliasson Psykiatrisk klinikk Avd.leder døgnbehandling Levanger Samhandlingsmøte 11.06.2012 Torbjørn Eliasson Psykiatrisk klinikk Avd.leder døgnbehandling Levanger PSYKIATRISK KLINIKK 5 timer 2005 1980 En klinikk 2003 Antall behandlede Antall pasientkontakter Psykiatrisk

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2005 Ronny Jørgenvåg (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2004

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2004 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2004 Beate M. Huseby (Red.) SINTEF Helse 7465 Trondheim Telefon: 4000 25 90 Telefax 932 70 800 Forord Formålet med SAMDATA er å presentere bearbeidede og sammenlignbare

Detaljer