SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Kjell Solstad (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: Telefaks:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Kjell Solstad (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800"

Transkript

1

2

3 SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Kjell Solstad (red) SINTEF 7465 TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Rapport 1/07

4 ISBN ISSN SINTEF Kopiering uten kildehenvisning er forbudt Forside. SINTEF Media Trykk: TAPIR UTTRYKK, Trondheim

5

6

7 Forord Formålet med SAMDATA nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten er å utarbeide og publisere styringsdata for hele tjenesten. Styringsdata som presenteres gir informasjon om ressursinnsats, bruk av spesialisthelsetjenestene og utnytting av ressursene. Dette diskuteres i forhold til aktuelle helsepolitiske mål. Nøkkeltallsrapporten beskriver utviklingen de siste årene og gir status for spesialisthelsetjenesten i forhold til målene. SAMDATA-prosjektet er fra i år lagt om i tråd med ønsker fra oppdragsgiver som er Sosialog helsedirektoratet. Prosjektet er delt inn i den foreliggende rapporten SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten samt tre sektorrapporter; SAMDATA Psykisk helsevern, SAMDATA Rusbehandling og SAMDATA Somatikk. Sektorrapportene publiseres i september/oktober Nøkkeltallsrapporten er en nyskaping og inneholder tall og analyser på regionalt og nasjonalt nivå for hele spesialisthelsetjenesten. Alle tall og indikatorer på lavere nivå enn dette publiseres kun på våre nettsider Det samme gjelder alle grunnlagsdata og vedlegg til den trykte rapporten. Det vil foreligge ulike utskriftsversjoner på nettsidene som kan benyttes dersom man ønsker å ha utskrifter som viser mer enn den trykte rapporten. Pasientdata er samlet inn og kvalitetskontrollert av Norsk Pasientregister (NPR). Data for senger, døgn- og dagplasser, kostnader og finansiering er samlet inn av Statistisk sentralbyrå (SSB). Dataene er kvalitetssikret og tilrettelagt i et samarbeid mellom SSB og SINTEF. Vi takker for et godt samarbeid med NPR og SSB. Kontaktperson fra oppdragsgiver har vært Jan Oddum. Fra SINTEF har følgende medarbeidere deltatt i arbeidet med rapporten: Kjartan Sarheim Anthun, Anne Mette Bjerkan, Ragnild Bremnes, Vidar Halsteinli, Heidi Jensberg, Birgitte Kalseth, Silje Kaspersen, Hanne Kvam, Marit Pedersen, Per Bernard Pedersen, Stein Østerlund Petersen, Kjell Solstad, Heidi Torvik og Tove Waagan. Kjell Solstad har vært prosjektleder for arbeidet med rapporten. Rapportens forskjellige deler er sydd sammen av prosjektsekretær Hanne Kvam. Trondheim juni 2007 Kjell Solstad (red.) 3

8

9 Innholdsfortegnelse Forord...3 Innholdsfortegnelse...5 Tabelloversikt... 9 Figuroversikt...20 SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Innholdet i nøkkeltallsrapporten...23 Bruk av SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten...25 Kvalitetssikring av data...26 Del I Statusdel nasjonale og regionale utviklingstrekk befolkningsperspektivet Sammendrag og nøkkeltall nasjonalt Sammendrag Nøkkeltall Bruk av deflator Utvikling i ressursinnsats Innledning Datagrunnlag Om datagrunnlag og datakvalitet Deflatorer Nye ansvarsområder i spesialisthelsetjenesten Kostnadsutvikling Utvikling i kostnader og personell

10 SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN Oppsummering Kostnadsgrunnlag korrigert for nye oppgaver, nasjonalt og regionalt Bruk av spesialisthelsetjenester Bruk av spesialisthelsetjenester i Norge Forbruket i regionene i perioden 2001 til Bruk av spesialisthelsetjenester i Øst Bruk av spesialisthelsetjenester i Sør Bruk av spesialisthelsetjenester i Vest Bruk av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge Bruk av spesialisthelsetjenester i Nord Bruk av private sykehus og avtalespesialister i somatisk sektor Oppsummering Psykisk helsevern i opptrappingsperioden Innledning Hovedtrekk i utviklingen i perioden Psykisk helsevern for barn og unge i perioden Psykisk helsevern for voksne i perioden Nasjonale utviklingstrekk i tall Pasientbehandling psykisk helsevern Kostnader og finansiering Personell psykisk helsevern Personell, døgnplasser og aktivitet barn og unge Personell, døgnplasser og aktivitet voksne Del II Tabelldel Psykisk helsevern befolkningsperspektivet Kostnader og finansiering psykisk helsevern Innledning Totale driftskostnader og finansiering nasjonale tall 2005 og Driftskostnader regionale tall 2005 og

11 INNHOLDSFORTEGNELSE 5.4 Finansiering regionale tall 2005 og Personellinnsats psykisk helsevern Døgnplasser psykisk helsevern Bruk av spesialisthelsetjenester i psykisk helsevern Ventetider til poliklinikk innen psykisk helsevern Del III Tabelldel Psykisk helsevern foretaksperspektivet Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for voksne Innledning Kapasitetsutnytting i poliklinikker for voksne Kapasitetsutnytting i døgninstitusjoner for voksne Del IV Tabelldel Rusbehandling befolkningsperspektivet Kostnader til tverrfaglig rusbehandling Innledning Definisjoner og datagrunnlag Del V Tabelldel Somatisk spesialisthelsetjeneste befolkningsperspektivet Kostnader og finansiering av somatisk spesialisthelsetjeneste Nasjonale tall Regionale tall Utviklingen i personell og senger i somatisk spesialisthelsetjeneste Bruk av somatiske sykehustjenester Bruken av sykehustjenester per innbygger faktiske rater Bruken av sykehustjenester kjønns- og aldersstandardiserte rater Pasientstrømmer i somatisk spesialisthelsetjeneste 2005 og

12 SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN Utvikling ventelister og ventetid i somatisk spesialisthelsetjeneste Del VI Tabelldel Somatisk spesialisthelsetjeneste foretaksperspektivet Aktivitet og kostnader Formål med kapitlet Tilpasninger og anvendelse av datagrunnlaget Resultater Litteraturliste

13 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabelloversikt Tabell 1.1 Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten. Nasjonale tall Tabell 1.2 Deflatorer i perioden 1998 til Tabell 2.1 Deflatorer perioden 2002 til Tabell 2.2 Identifiserte nye oppgaver og finansieringsansvar for helseforetakene Kostnadstall fastsatt som økning i basisramme på grunn av nye oppgaver, jf St. Prp nr 1 for årene 2003, 2004, 2005 og Millioner kr. Løpende priser...39 Tabell 2.3 Tabell 2.4 Tabell 2.5 Tabell 2.6 Tabell 2.7 Tabell 2.8 Tabell 2.9 Tabell 2.10 Tabell 2.11 Tilskudd til de regionale helseforetakenes basisrammer knyttet til nye oppgaver og finansieringsansvar. Ny virksomhet kostnadsført i somatisk sektor Millioner kr. Løpende priser...40 Fordeling av tilskudd til omlegging av differensiert arbeidsgiveravgift mellom sektorene somatisk virksomhet, psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern for barn og unge Millioner kr. Løpende priser...41 Kostnader i spesialisthelsetjenesten 2002 til Kostnader korrigert for nye oppgaver. Millioner kroner. Løpende priser...42 Kostnader til somatisk sektor, psykisk helsevern for voksne og for barn og unge eksklusive nye oppgaver og ansvar. Korrigert for gjestepasientoppgjør 2002 til Millioner kr. Løpende priser Utvikling i ambulansekostnader Samlet prosentvis endring, samt endring fra året før. Utvikling i ambulansekostnadenes andel av totale kostnader. Millioner kr. Løpende priser...50 Utvikling i personellinnsats og kostnadsinnsats til spesialisthelsetjenesten ). Kostnader korrigert for nye oppgaver 2). Nasjonalt nivå. Millioner kr. Løpende priser...52 Prosentpoeng differanse mellom kostnadsvekst i psykisk helsevern og kostnadsvekst i somatisk sektor, og prosentpoeng differanse mellom personellvekst i psykisk helsevern og somatisk sektor Kostnader til spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike tjenesteområder korrigert nye oppgaver. Nasjonalt nivå Millioner kr. Løpende priser Kostnader til spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike tjenesteområder korrigert for nye oppgaver og finansieringsansvar. Øst, korrigert for gjestepasientoppgjør Millioner kr. Løpende priser

14 SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2006 Tabell 2.12 Tabell 2.13 Tabell 2.14 Tabell 2.15 Tabell 3.1 Tabell 3.2 Tabell 3.3 Tabell 3.4 Tabell 3.5 Tabell 3.6 Tabell 3.7 Kostnader til spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike tjenesteområder korrigert for nye oppgaver og finansieringsansvar. Sør, korrigert for gjestepasientoppgjør Millioner kr. Løpende priser...60 Kostnader til spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike tjenesteområder korrigert for nye oppgaver og finansieringsansvar. Vest, korrigert for gjestepasientoppgjør Millioner kr. Løpende priser...61 Kostnader til spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike tjenesteområder korrigert for nye oppgaver og finansieringsansvar. Midt-Norge, korrigert for gjestepasientoppgjør Millioner kr. Løpende priser...62 Kostnader til spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike tjenesteområder korrigert for nye oppgaver og finansieringsansvar. Nord, korrigert for gjestepasientoppgjør Millioner kr. Løpende priser...63 Bruk av spesialisthelsetjenester i helseregionene 2006 etter pasientenes bostedsregion...68 Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenester i Øst, Faktisk aktivitet...75 Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenester i Øst, Rater per innbygger somatikk, per innbygger 18 år og eldre psykisk helsevern voksne og per innbyggere 0-17 år psykisk helsevern barn og unge...76 Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenester i Sør, Faktisk aktivitet...77 Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenester i Sør, Rater per innbygger somatikk, per innbygger 18 år og eldre psykisk helsevern voksne og per innbyggere 0-17 år psykisk helsevern barn og unge...78 Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenester i Vest, Faktisk aktivitet...79 Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenester i Vest, Rater per innbygger somatikk, per innbygger 18 år og eldre psykisk helsevern voksne og per innbyggere 0-17 år psykisk helsevern barn og unge...80 Tabell 3.8 Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge, Faktisk aktivitet

15 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabell 3.9 Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge, Rater per innbygger somatikk, per innbygger 18 år og eldre psykisk helsevern voksne og per innbyggere 0-17 år psykisk helsevern barn og unge Tabell 3.10 Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenester i Nord, Faktisk aktivitet...83 Tabell 3.11 Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenester i Nord, Rater per innbygger somatikk, per innbygger 18 år og eldre psykisk helsevern voksne og per innbyggere 0-17 år psykisk helsevern barn og unge...84 Tabell 3.12 Utvikling i bruk av private sykehus i somatisk spesialisthelsetjeneste etter bostedsregion. Antall sykehusopphold (døgn og dag) Tabell 3.13 Utvikling i bruk av private sykehus i somatisk spesialisthelsetjeneste etter bostedsregion. Antall DRG-poeng (døgn og dag) Tabell 3.14 Utvikling i bruk av private avtalespesialister ISF i somatisk spesialisthelsetjeneste etter bostedsregion. Antall opphold (døgn og dag) Tabell 3.15 Utvikling i bruk av private avtalespesialister ISF i somatisk spesialisthelsetjeneste etter bostedsregion. Antall DRG-poeng (døgn og dag) Tabell 4.1 Tabell 4.2 Tabell 4.3 Behandlede pasienter og polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern Utvikling i totale driftsutgifter til psykisk helsevern Millioner kr. Løpende priser...97 Utvikling i totale driftsutgifter til psykisk helsevern Millioner kr. Faste 2006 kr Tabell 4.4 Deflatorer i perioden Tabell 4.5 Tabell 4.6 Tabell 4.7 Tabell 4.8 Årsverk i institusjoner i psykisk helsevern totalt. Etter personellkategori. Absolutte tall og endring fra Årsverk for leger og psykologer ved institusjoner i psykisk helsevern totalt, samt årsverk for leger og psykologer med driftsavtale med helseforetakene/rhf. Absolutte tall og endring fra Årsverk og døgnplasser for barn og unge. Nasjonale tall. Absolutte tall og endring fra Aktivitet og produktivitet i psykisk helsevern for barn og unge. Absolutte tall og endring fra

16 SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2006 Tabell 4.9 Årsverk i institusjoner for voksne etter personellkategori og driftsform. Absolutte tall og endring fra 1998 til Tabell 4.10 Døgnplasser for voksne etter institusjonstype. Absolutte tall og endring fra Tabell 4.11 Aktivitet og ressursutnytting i tilbudet til voksne. Nasjonale tall. Absolutte tall og endring fra Tabell 5.1 Tabell 5.2 Tabell 5.3 Tabell 5.4 Tabell 5.5 Tabell 5.6 Tabell 5.7 Tabell 5.8 Totale driftskostnader i psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne. Fordelt på totale driftskostnader ved institusjoner, driftstilskudd til private spesialister og tilskudd til privat pleie, eksl. avskrivninger og Millioner kroner målt i faste 2006 kroner og prosentvis endring Totale driftskostnader til psykisk helsevern i 2005 og 2006 med og uten avskrivninger. Millioner kroner målt i faste 2006-kroner Totale driftskostnader til og finansiering av psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne. Finansiering fordelt på ulike finansieringskilder og Millioner kroner målt i faste 2006-kroner, og prosentvis endring Totale driftskostnader til og finansiering av psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne. Prosentvis fordeling på ulike finansieringskilder og Millioner kroner målt i faste 2006-kroner.108 Totale driftskostnader til psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne, korrigert for gjestepasientoppgjør. Regionalt nivå og Millioner kroner målt i faste 2006-kroner Totale driftskostnader til psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne, fordelt på driftskostnader ved egne institusjoner, avskrivninger mv., netto gjestepasientkostnader, driftstilskudd til private spesialister og tilskudd til privat pleie. Regionalt nivå Millioner kroner Totale driftskostnader til psykisk helsevern for barn og unge, korrigert for gjestepasientoppgjør. Regional nivå og 2006, samt 2006 inkludert avskrivninger mv. Kroner per innbygger og i prosent av landsgjennomsnittet, målt i faste 2006-kroner Totale driftskostnader til psykisk helsevern for voksne, korrigert for gjestepasientoppgjør. Regionalt nivå og 2006, samt 2006 inkludert avskrivninger mv. Kroner per innbygger og i prosent av landsgjennomsnittet, målt i faste 2006-kroner

17 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabell 5.9 Totale driftskostnader til psykisk helsevern, korrigert for gjestepasientoppgjør. Regionalt nivå og 2006, samt 2006 inkludert avskrivninger mv. Kroner per innbygger og i prosent av landsgjennomsnittet, målt i faste 2006-kroner Tabell 5.10 Polikliniske refusjoner fra staten til psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne og psykisk helsevern totalt. Regionalt nivå og Millioner kroner målt i faste 2006-kroner, og endring i prosent Tabell 5.11 Øremerkede tilskudd 1 fra staten til psykisk helsevern. Regionalt nivå og Millioner kroner målt i faste 2006-kroner, og endring i prosent Tabell 5.12 Driftskostnader til psykisk helsevern finansiert av RHF-enes basisramme til psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne, samt totalt psykisk helsevern. Regionalt nivå og Millioner kroner målt i faste 2006-kroner, og endring i prosent Tabell 5.13 Kostnader til og finansiering av psykisk helsevern samlet. Finansiering fordelt på ulike finansieringskomponenter i Regionalt nivå. Millioner kroner Tabell 5.14 Kostnader til og finansiering av psykisk helsevern for barn og unge. Finansiering fordelt på ulike finansieringskomponenter i Regionalt nivå. Millioner kroner Tabell 5.15 Kostnader til og finansiering av psykisk helsevern for voksne. Finansiering fordelt på ulike finansieringskomponenter i Regionalt nivå. Millioner kroner Tabell 6.1 Tabell 6.2 Tabell 6.3 Tabell 6.4 Tabell 6.5 Årsverk i psykisk helsevern for barn og unge, for voksne og totalt. Regionale helseforetak og totalt. Absolutte tall og prosentvis endring fra 2005 til Personelldekning i psykisk helsevern for barn og unge, for voksne og totalt. Årsverk per innbyggere i målgruppen. Regionale helseforetak og Personelldekning etter personellkategori i psykisk helsevern for barn og unge, for voksne og totalt. Årsverk per innbyggere. Regionale helseforetak 2006 og totalt 2005 og Relativ fordeling mellom de ulike personellkategoriene i psykisk helsevern for barn og unge. Regionalt helseforetak. 2006, og totalt 2005 og Relativ fordeling mellom de ulike personellkategoriene i psykisk helsevern for voksne. Regionalt helseforetak. 2006, og totalt 2005 og

18 SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2006 Tabell 6.6 Tabell 6.7 Tabell 7.1 Tabell 7.2 Tabell 8.1 Tabell 8.2 Tabell 8.3 Tabell 8.4 Tabell 9.1 Tabell 9.2 Tabell 9.3 Tabell 9.4 Legedekning i offentlig og privat praksis i psykisk helsevern samlet. Årsverk per innbyggere. Regionalt helseforetak. 2006, og totalt 2005 og Psykologdekning i offentlig og privat praksis i psykisk helsevern samlet. Årsverk per innbyggere. Regionalt helseforetak. 2006, og totalt 2005 og Døgnplasser i psykisk helsevern for barn og unge, for voksne og totalt. Regionalt helseforetak. Absolutte tall 2005 og 2006 og prosentvis endring fra 2005 til Døgnplasser i det psykiske helsevernet for barn og unge, for voksne og totalt. Plasser per innbyggere i målgruppen. Regionalt helseforetak og Antall pasienter i psykisk helsevern for barn og unge, etter bostedsregion og omsorgsnivå og prosentendring fra Antall behandlede pasienter og pasienter pr 100 innbyggere (i prosent av befolkningen) under 18 år. Etter pasientens bostedsregion og omsorgsnivå. Psykisk helsevern for barn og unge Døgnopphold, utskrivninger, oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner i det psykiske helsevernet for voksne. Bostedsregion Døgnopphold, utskrivninger, oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner per innbyggere 18 år og eldre. Bostedsregion Antall pasienter ordinært avviklet fra venteliste for poliklinisk behandling. Fordelt etter helseregion. Psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for voksne. Tredje tertial 2005 og 2006 og endring Gjennomsnittlig ventetid i dager til poliklinisk behandling og innleggelse innen psykisk helsevern. Pasienter ordinært avviklet. Tredje tertial 2005 og 2006 og endring. Fordelt etter fagområde og helseregion Ventetid til poliklinisk utredning/behandling innen psykisk helsevern for barn og unge. Prosentandeler innen angitte venteintervaller tredje tertial 2006 og endring i andel fra tredje tertial Ordinært avviklede henvisninger i perioden Ventetid til poliklinisk utredning/behandling innen psykisk helsevern for voksne. Prosentandeler innen angitte venteintervaller tredje tertial 2006 og endring i andel fra tredje tertial Ordinært avviklede henvisninger i perioden

19 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabell 10.1 Konsultasjoner, pasienter og produktivitet i poliklinisk virksomhet for voksne og Tabell 10.2 Konsultasjoner og fagårsverk i poliklinikker for voksne og prosent endring fra Tabell 10.3 Oppholdsdøgn for døgnpasienter ved institusjoner i psykisk helse for voksne. Etter regionale helseforetak og institusjonstype og 2006, og prosent endring fra Tabell 10.4 Utskrivninger av døgnpasienter ved institusjoner i psykisk helsevern for voksne. Etter regionale helseforetak og institusjonstype og 2006, og prosent endring fra Tabell 10.5 Kapasitetsutnytting ved døgninstitusjoner innen psykisk helsevern for voksne. Etter regionale helseforetak og institusjonstype og 2006, og prosent endring fra Tabell 11.1 Totale driftskostnader til rusbehandling, totalt og per innbygger og 2006, samt prosentvis endring. Beløp målt i faste 2006-kroner Tabell 11.2 Totale driftskostnader til rusbehandling per helseregion i 2005 og 2006, samt prosentvis endring. Millioner kroner målt i faste 2006-kroner Tabell 11.3 Totale driftskostnader til rusbehandling per innbygger i 2005 og 2006, samt prosentavvik fra gjennomsnitt for alle regionene. Målt i faste 2006-kroner Tabell 12.1 Totale driftskostnader til, og finansiering av, somatisk spesialisthelsetjeneste og Finansiering fordelt på ulike finansieringskomponenter. Millioner kroner målt i faste 2006 kroner. Prosentandeler og prosentvis endring av finansieringskomponenter Tabell 12.2 Finansiering av kostnadsvekst fra 2005 til 2006, somatisk spesialisthelsetjeneste. Millioner kroner målt i faste 2006 kroner Tabell 12.3 Totale driftskostnader somatisk spesialisthelsetjenestene. SAMDATA definisjon, samt kapitalkostnader og kostnader ikke finansiert av helseforetak i privat sektor. Millioner kroner målt i faste 2006 kroner Tabell 12.4 Totale driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste, fordelt på driftskostnader ved egne foretak og avtaleinstitusjoner (herav tilskudd til avtalespesialister) og netto gjestepasientkostnader Millioner kroner målt i faste 2006 kroner. Regionalt helseforetak Tabell 12.5 Totale driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste, fordelt på driftskostnader ved egne foretak og avtaleinstitusjoner (herav tilskudd til avtalespesialister) og netto gjestepasientkostnader Millioner kroner. Regionalt helseforetak

20 SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2006 Tabell 12.6 Totale driftskostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste, korrigert for gjestepasientoppgjør og Millioner kroner målt i faste 2006 kroner. Prosentvis endring fra 2005 til Regionalt helseforetak Tabell 12.7 Totale driftskostnader per innbygger til somatisk spesialisthelsetjeneste, korrigert for gjestepasientoppgjør og Kroner målt i faste 2006 kroner. Prosentavvik fra landsgjennomsnitt. Regionalt helseforetak Tabell 12.8 Totale driftskostnader inkludert kapitalkostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste, korrigert for gjestepasientoppgjør. Millioner kroner. regioner Tabell 12.9 Totale driftskostnader inkludert kapitalkostnader per innbyger, korrigert for gjestepasientoppgjør. Kroner. regioner Tabell 13.1 Antall årsverk 1) etter personellkategori ved somatiske sykehus og Endring i antall og prosent. Punkttall per 31. desember i driftsåret Tabell 13.2 Antall årsverk ) i prosentandel etter personellkategori ved somatiske sykehus og Endringer i prosentpoeng Tabell 13.3 Årsverk per innbygger etter personellkategori for 2005 og Korrigert for pasientflyt, kjønns- og alderstandardisert. Somatiske sykehus 1). Bostedsområder Tabell 13.4 Sengefaktoren målt som antall effektive senger 1) i sykehus per 1000 innbyggere, 2005 og Korrigert for pasientflyt, kjønns- og aldersstandardisert. Bostedsregion Tabell 14.1 Antall opphold og prosentvis endring etter oppholdstype og regionalt helseforetak og Tabell 14.2 Antall opphold og prosentvis endring etter oppholdstype og pasientenes bostedsregion og Tabell 14.3 Bruk av sykehus i bostedsregioner etter oppholdstype. Opphold per 1000 innbyggere og antall opphold og Tabell 14.4 Bruk av sykehus i bostedsregioner etter oppholdstype. DRG-poeng per 1000 innbyggere og antall DRG-poeng 1) og Tabell 14.5 DRG-indeks etter bostedsregion og oppholdstype og Tabell 14.6 Bruk av sykehus i bostedsregioner etter oppholdstype eksklusive dialyse (DRG317), kjemoterapi (DRG 410A-D) og rehabilitering (DRG 462A-C). Opphold per 1000 innbyggere og Tabell 14.7 Bruk av sykehustjenester i bostedsregioner etter innleggelsesmåte. Opphold per 1000 innbyggere og

21 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabell 14.8 Bruk av sykehustjenester i bostedsregioner etter innleggelsesmåte og type DRG. Opphold per 1000 innbyggere og Tabell 14.9 Bruk av sykehustjenester i bostedsregioner etter oppholdstype og innleggelsesmåte. Antall liggedager per 1000 innbyggere og Tabell Bruk av sykehustjenester i bostedsregioner for pasienter 80 år og eldre etter type opphold og innleggelsesmåte. Antall opphold og opphold per 1000 innbyggere 80 år og eldre og Tabell Bruk av sykehustjenester i bostedsregioner for pasienter 80 år og eldre etter type opphold og innleggelsesmåte. Antall liggedager og liggedager per 1000 innbyggere 80 år og eldre og Tabell Andel innbyggere 80 år og eldre og andel liggedager generert av innbyggere 80 år og eldre Tabell Bruk av sykehustjenester i bostedsregionene etter type opphold. Kjønns- og aldersstandardiserte rater per 1000 innbyggere og Tabell Bruk av sykehustjenester i bostedsregionene etter innleggelsesmåte. Kjønns- og aldersstandardiserte rater per 1000 innbyggere og Tabell Bruk av sykehustjenester i bostedsregionene etter innleggelsesmåte og type DRG. Kjønns- og aldersstandardiserte rater per 1000 innbyggere og Tabell Bruk av sykehustjenester i bostedsregionene etter innmåte og oppholdstype. Liggedager per 1000 innbyggere. Kjønns- og aldersstandardiserte rater og Tabell 15.1 Antall dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted og Tabell 15.2 Antall dag- og døgnopphold i prosent av antall dag- og døgnopphold i alt etter behandlingssted. regioner og Tabell 15.3 Antall døgnopphold etter bosted og behandlingssted og Tabell 15.4 Antall døgnopphold i prosent av antall døgnopphold i alt etter behandlingssted. regioner og Tabell 15.5 Antall dagopphold etter bosted og behandlingssted og Tabell 15.6 Antall dagopphold i prosent av antall dagopphold i alt etter behandlingssted. regioner og Tabell 15.7 Antall elektive dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted og Tabell 15.8 Antall elektive dag- og døgnopphold i prosent av antall elektive dag- og døgnopphold i alt etter behandlingssted. regioner og

22 SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2006 Tabell 15.9 Antall DRG-poeng 1) for dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted og Tabell Antall DRG-poeng 1) for dag- og døgnopphold i prosent av antall DRG-poeng for dag- og døgnopphold i alt etter behandlingssted. regioner og Tabell Antall dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Antall dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Antall døgnopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Antall døgnopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Antall dagopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Antall dagopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Antall elektive dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Antall elektive dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Antall DRG-poeng 1) for dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Antall DRG-poeng 1) for dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Antall polikliniske konsultasjoner etter bosted og behandlingssted Tabell Antall polikliniske konsultasjoner etter bosted og behandlingssted Tabell Beregnet antall senger (90 prosent belegg) for døgnopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Beregnet antall senger (90 prosent belegg) for døgnopphold etter bosted og behandlingssted Tabell 16.1 Antall nyhenviste tredje tertial 2006 fordelt etter omsorgsnivå, og prosent endring fra tredje tertial Tabell 16.2 Antall ordinært avviklet fra venteliste tredje tertial 2006 fordelt etter omsorgsnivå, og prosent endring fra tredje tertial Tabell 16.3 Antall på venteliste per fordelt etter omsorgsnivå, og prosent endring fra tredje tertial Tabell 16.4 Antall ordinært avviklet fra venteliste i tredje tertial 2006, ventetidsfordeling (i prosent) og gjennomsnittlig ventetid i dager, endring i ventetidsfordeling og gjennomsnittlig ventetid fra tredje tertial 2005 til tredje tertial Bostedsregioner

23 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabell 16.5 Antall på venteliste per , ventetidsfordeling (i prosent) og gjennomsnittlig ventetid i dager, endring i ventetidsfordeling og gjennomsnittlig ventetid fra tredje tertial 2005 til tredje tertial Bostedsregioner Tabell 16.6 Gjennomsnittlig ventetid i dager fordelt etter omsorgsnivå og bostedsregioner. Tredje tertial 2006 og endring i dager fra tredje tertial Pasienter ordinært avviklet fra venteliste i perioden (periodetall) Tabell 16.7 Gjennomsnittlig ventetid i dager fordelt etter omsorgsnivå og bostedsregioner. Tredje tertial 2006 og endring i dager fra tredje tertial Pasienter som står på venteliste per (øyeblikkstall) Tabell 16.8 Gjennomsnittlig ventetid i dager til poliklinisk utredning/behandling. Fordelt etter bostedsregion og utvalgte fagområder*. Tredje tertial 2006 og endring i dager fra tredje tertial Omfatter ordinært avviklete henvisninger i perioden Tabell 16.9 Gjennomsnittlig ventetid til innleggelse i dager. Fordelt etter bostedsregion og utvalgte fagområder*. Tredje tertial 2006 og endring i dager fra tredje tertial Omfatter ordinært avviklete henvisninger i perioden Tabell Gjennomsnittlig ventetid (dager) til dagbehandling. Fordelt etter bostedsregion og utvalgte fagområder*. Tredje tertial 2006 og endring i dager fra tredje tertial Omfatter ordinært avviklete henvisninger i perioden Tabell 17.1 Antall DRG-poeng, samlet antall opphold og indeks for pasientsammensetning for 2006, samt endring fra 2005 til Regionalt helseforetak Tabell 17.2 Gjennomsnittlig liggetid for opphold samlet, døgnopphold, normalopphold og langtidsopphold for 2006, samt endring fra 2005 til Regionalt helseforetak Tabell 17.3 Andel døgnopphold, langtidsopphold, langtidsliggedager og polikliniske inntekter 2005 og Regionalt helseforetak Tabell 17.4 Driftskostnader DRG-virksomhet per DRG-poeng, beregnet med og uten kapitalkostnader, samt relativt kostnadsnivå for 2006 og prosentvis endring fra 2005 til Regionalt helseforetak Tabell 17.5 Driftskostnader DRG-virksomhet per liggedag, beregnet med og uten kapitalkostnader, samt relativt kostnadsnivå for 2006 og prosentvis endring fra 2005 til Regionalt helseforetak

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Kjell Solstad (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Kjell Solstad (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Kjell Solstad (red) SINTEF 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 1/07 ISBN 978-82-312-0001-7 ISSN 0802-4979 SINTEF Kopiering

Detaljer

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2005 Ronny Jørgenvåg (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 Kortversjon Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2005 Ronny Jørgenvåg (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70

Detaljer

SAMDATA Somatikk 2004

SAMDATA Somatikk 2004 SAMDATA Somatikk 2004 Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2004 Ronny Jørgenvåg (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 1/05 ISBN 82-446-1002-6

Detaljer

6 Psykisk helsevern i opptrappingsperioden

6 Psykisk helsevern i opptrappingsperioden 6 Psykisk helsevern i opptrappingsperioden Johan Håkon Bjørngaard, Per Bernhard Pedersen, Silje L. Kaspersen, Ragnild Bremnes, Anne Mette Bjerkan og Tove E. Waagan 6.1 Innledning Dette kapitlet beskriver

Detaljer

SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 1/09

SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 1/09 SAMDATA SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 er den første av fire SAMDATA-rapporter som beskriver utviklingstrekk og status for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

SAMDATA Psykisk helsevern Sektorrapport 2005

SAMDATA Psykisk helsevern Sektorrapport 2005 SAMDATA Psykisk helsevern Sektorrapport 2005 Sammenligningsdata for psykisk helsevern Per Bernhard Pedersen (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 2/06 ISBN 82-446-1164-2

Detaljer

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008. Linda Midttun (red)

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008. Linda Midttun (red) SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Linda Midttun (red) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 1/09 ISBN 978-82-14-04793-6

Detaljer

Notat nr analysegruppen HMN

Notat nr analysegruppen HMN Vedlegg 72/10 Orienteringssaker Notat nr 2-2010 analysegruppen HMN Hva er SAMDATA? En kort beskrivelse av SAMDATA-prosjektene Dato: 23.august 2010 Forfatter: Kjell Solstad 1. Innledning Dette notatet gir

Detaljer

SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 1/08

SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 1/08 SAMDATA SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 1/08 SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 Linda Midttun (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932

Detaljer

Utdrag fra SAMDATA 2012

Utdrag fra SAMDATA 2012 Utdrag fra SAMDATA 2012 Møte Styret for HMR HF 23.9.2013 Kjell Solstad SAMDATA rapporter kan lastes ned her: Driftskostnader per innbygger til spesialisthelsetjenesten 2012 (eksklusive kapitalkostnader)

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 Helseregionenes utvikling i ressursinnsats, tilgjengelighet, kvalitet og produktivitet 2002-2005. Marit Pedersen (Red.) SINTEF Helse 7465 Trondheim Telefon: 4000 2590

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2004

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2004 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2004 Beate M. Huseby (Red.) SINTEF Helse 7465 Trondheim Telefon: 4000 25 90 Telefax 932 70 800 Forord Formålet med SAMDATA er å presentere bearbeidede og sammenlignbare

Detaljer

SAMDATA SYKEHUS. Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2002. Heidi Torvik (red)

SAMDATA SYKEHUS. Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2002. Heidi Torvik (red) SAMDATA SYKEHUS Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2002 Heidi Torvik (red) SINTEF Unimed Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 73 59 25 90 Telefaks: 73 59 63 61 Rapport

Detaljer

Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 2002-2006

Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 2002-2006 VEDLEGG Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 22-26 Aktivitet og ressursinnsats Med unntak for personellinnsats i 22 har hele perioden ligget under landsgjennomsnittet på alle fire indikatorer (figur

Detaljer

SINTEF A247 RAPPORT. SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005. Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse

SINTEF A247 RAPPORT. SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005. Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse SINTEF A247 RAPPORT SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005 Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse Juni 2006 TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314

Detaljer

SAMDATA PSYKISK HELSEVERN Tabeller

SAMDATA PSYKISK HELSEVERN Tabeller SAMDATA PSYKISK HELSEVERN Tabeller Sammenligningsdata for psykisk helsevern 2002 Marit Sitter (red) SINTEF Unimed 7465 TRONDHEIM Telefon: 73 59 25 90 Telefaks: 73 59 63 61 Rapport 1/03 ISBN 82-446-0993-1

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel»

Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel» Nr. 12/2017 Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel» Analysenotat 12/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Prioritering av psykisk helsevern

Detaljer

Hvilke kostnader benyttes i SAMDATAs beregninger?

Hvilke kostnader benyttes i SAMDATAs beregninger? Hvilke kostnader benyttes i SAMDATAs beregninger? Heidi Torvik SINTEF 1 Tema/plan 1. Om SAMDATA 2. Hvordan beregne totale driftskostnader i SAMDATA? Herunder fordeling av felleskostnader 3. Driftskostnader

Detaljer

Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel»

Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel» Nr. 12/2017 Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel» Analysenotat 12/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Prioritering av psykisk helsevern

Detaljer

Samdata hvordan kan tallene brukes?

Samdata hvordan kan tallene brukes? Samdata hvordan kan tallene brukes? Avd.dir Lars Rønningen Oslo, 5. desember 2016 Disposisjon Hva inngår i publikasjonen Samdata? Hvem er brukere av Samdata? Eksempler på bruk av data i Samdata Kommende

Detaljer

SAMDATA Somatikk 2003

SAMDATA Somatikk 2003 SAMDATA Somatikk 2003 Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2003 Beate M. Huseby (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 73 59 63 61 Rapport 1/04 ISBN 82-446-0998-2

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 590 Telefaks: 93 70 800 Rapport /08 ISBN 978-8-4-045-6 ISSN 080-4979 SINTEF Helse

Detaljer

Avdeling økonomi og analyse

Avdeling økonomi og analyse Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten 2009 Utgitt: September 2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Redaktør: Forfattere: IS-0293 ISBN-nr. 978-82-8081-200-1 Helsedirektoratet Avdeling økonomi og

Detaljer

Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid til behandling

Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid til behandling Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd Ved utgangen av september 2012 var gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helsevern for barn og unge fortsatt vesentlig

Detaljer

Datagrunnlag og definisjoner kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Datagrunnlag og definisjoner kostnader og finansiering. Somatisk sektor Vedlegg SV3 Datagrunnlag og definisjoner kostnader og finansiering. Somatisk sektor Datagrunnlag Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt

Detaljer

Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes. Sørlandet Sykehus 15. desember 2016

Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes. Sørlandet Sykehus 15. desember 2016 Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes Sørlandet Sykehus 15. desember 2016 Disposisjon Innledning: Kostnadsutvikling (vekst) nasjonalt og for Sørlandet Somatikk: Forbruksnivå,

Detaljer

STF78 F RAPPORT. SAMDATA Psykisk helsevern Foreløpig sektorrapport. Jorid Kalseth (red.) SINTEF Helse

STF78 F RAPPORT. SAMDATA Psykisk helsevern Foreløpig sektorrapport. Jorid Kalseth (red.) SINTEF Helse STF78 F055017 RAPPORT SAMDATA Psykisk helsevern 2004 Foreløpig sektorrapport Jorid Kalseth (red.) SINTEF Helse Juni 2005 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern,

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2007. Johan Håkon Bjørngaard (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2007. Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2007 Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 2/08 ISBN 978-82-14-04511-6 ISSN 0802-4979

Detaljer

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 fokuserer på følgende to hovedtema: A) Utvikling fra 2002 til 2005 i relativ ressursinnsats mellom sektorene somatisk

Detaljer

Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016

Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016 Nr. 5/217 Døgnplasser i det psykiske helsevernet 216 Analysenotat 5/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Døgnplasser i det psykiske helsevernet 216 Nr: SAMDATA spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Vedlegg PV5 Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Datagrunnlag Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt private institusjoner i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

1. Innledning. Dato: Januar 2014

1. Innledning. Dato: Januar 2014 Notat nr 2 Følge - evaluering finansieringsmodellen Forbruksnivå 2012 Dato: Januar 2014 1. Innledning I styresak nr 96-2012 ble det presentert et opplegg for en følgeevaluering knyttet til innføring av

Detaljer

Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet 2016

Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet 2016 Nr. 0/2017 Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet 201 Analysenotat /2017 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste Stein Østerlund Petersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste Stein Østerlund Petersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste Stein Østerlund Petersen (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/08 ISBN 978-82-14-04510-9 ISSN 0802-4979

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2006. Stein Østerlund Petersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2006. Stein Østerlund Petersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2006 Stein Østerlund Petersen (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/07 ISBN 978-82-14-04251-1 ISSN

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer

SAMDATA PSYKISK HELSEVERN Tabeller

SAMDATA PSYKISK HELSEVERN Tabeller SAMDATA PSYKISK HELSEVERN Tabeller Sammenligningsdata for psykisk helsevern 2001 Johan Håkon Bjørngaard (red) SINTEF Unimed 7465 TRONDHEIM Telefon: 73 59 25 90 Telefaks: 73 59 63 61 Rapport 1/02 ISBN 82-446-0836-6

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i det psykiske helsevernet

Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i det psykiske helsevernet Nr. 13/2017 Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i det psykiske helsevernet Analysenotat 13/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i det psykiske helsevernet

Detaljer

Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer

Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer Dato: 15. august 2013 1. Innledning I styresak nr 96 2012 ble det presentert et opplegg for en følgeevaluering knyttet til innføring

Detaljer

3 Opptrappingsplanens mål: Status for kostnader og øremerkede tilskudd

3 Opptrappingsplanens mål: Status for kostnader og øremerkede tilskudd 3 Opptrappingsplanens mål: Status for kostnader og øremerkede tilskudd 1999-2006 Silje L. Kaspersen Måltallet for vekst i driftskostnader til det psykiske helsevernet er nådd Opptrappingsplanens mål for

Detaljer

10 Hvor langt har regioner og foretak kommet i utbyggingen av DPS-funksjonene?

10 Hvor langt har regioner og foretak kommet i utbyggingen av DPS-funksjonene? 10 Hvor langt har regioner og foretak kommet i utbyggingen av DPS-funksjonene? Per Bernhard Pedersen Sammendrag I kapitlet undersøkes om vi har fått en desentralisering av tjenestene til voksne, i tråd

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2007. Johan Håkon Bjørngaard (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2007. Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2007 Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 2/08 ISBN 978-82-14-04511-6 ISSN 0802-4979

Detaljer

Det har oppstått behov for korrigeringer etter utgivelse av SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008, rapport 4/09.

Det har oppstått behov for korrigeringer etter utgivelse av SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008, rapport 4/09. ERRATUM Det har oppstått behov for korrigeringer etter utgivelse av SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008, rapport 4/09. Endringer (tallene som er endret er uthevet) Side 7, avsnitt

Detaljer

Rapport. Samdata IS-1921. spesialisthelsetjenesten 2010

Rapport. Samdata IS-1921. spesialisthelsetjenesten 2010 Rapport IS-1921 Samdata spesialisthelsetjenesten 2010 Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten 2010 Utgitt: September 2011 Bestillingsnummer: IS-1921 ISBN-nr.: 978-82-8081-232-2 Utgitt av: Redaktør:

Detaljer

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Pasientdata og koder Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Hvem samler inn pasientdata? Norsk pasientregister (NPR) opprettet 1997 Pasientdata for Somatisk virksomhet (innlagte og poliklinikk,

Detaljer

7 Regionale utviklingstrekk

7 Regionale utviklingstrekk 7 Regionale utviklingstrekk Ragnild Bremnes, Per Bernhard Pedersen, Silje L. Kaspersen, Anne Mette Bjerkan og Tove E. Waagan 7.1 Innledning Med utgangspunkt i sentrale nøkkeltall, vil vi i dette kapitlet

Detaljer

SAMDATA SYKEHUS Tabeller

SAMDATA SYKEHUS Tabeller SAMDATA SYKEHUS Tabeller Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2001 Beate M. Huseby (red) SINTEF Unimed Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 73 59 25 90 Telefaks: 73 59

Detaljer

Rapport SAMDATA IS-2348 Spesialisthelsetjenesten 2014

Rapport SAMDATA IS-2348 Spesialisthelsetjenesten 2014 Rapport IS-2348 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten Utgitt: September 2015 Bestillingsnummer: Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2008. Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2008. Norsk pasientregister IS-8/2009 Ventetider og pasientrettigheter 2008 Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2008 Utgitt: 02/2009 Bestillingsnummer: IS-8/2009 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

12 Opphold i døgninstitusjoner for voksne

12 Opphold i døgninstitusjoner for voksne 12 Opphold i institusjoner for voksne Anne Mette Bjerkan og Per B. Pedersen Sammendrag Nær halvparten av oppholdene i institusjonene for voksne hadde i 2006 en varighet på inntil åtte dager (47 prosent),

Detaljer

Noen utviklingstrekk i norske sykehus de siste 8-10 år

Noen utviklingstrekk i norske sykehus de siste 8-10 år Noen utviklingstrekk i norske sykehus de siste 8-10 år Innsatsstyrt finansiering, statlig eierskap, færre senger og institusjoner Stein Østerlund Petersen SINTEF Helse 1 Viktige endringer: 1 juli 1997:

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Utsyn over helsetjenesten... 11. Utgifter til helseformål... 23. Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33

Utsyn over helsetjenesten... 11. Utgifter til helseformål... 23. Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33 Helse- og omsorgstjenester Innhold Innhold Utsyn over helsetjenesten... 11 Utgifter til helseformål... 23 Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33 Bestemmer behovene bruken av legespesialistene?...

Detaljer

Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for voksne 2016

Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for voksne 2016 Nr. 03/2017 Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for voksne 2016 Analysenotat 03/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Pasienter og behandlingsaktivitet i det

Detaljer

6 Effektivitetsutvikling

6 Effektivitetsutvikling 6 Effektivitetsutvikling 2003 2006 Marit Pedersen 6.1 Innledning 6.1.1 Formål En klar forventet effekt av eierskapsreformen i 2002 er økt effektivitet i spesialisthelsetjenesten. Dette uttrykkes i bestillerdokumentene

Detaljer

Forord. Trondheim, mai 2008 Per Bernhard Pedersen

Forord. Trondheim, mai 2008 Per Bernhard Pedersen 2 Forord Dette er den første av tre del-rapporter fra prosjektet Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse supplerende analyser innen spesialisthelsetjenesten. Formålet har vært å supplere de

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007 Stein Østerlund Petersen (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/08 ISBN 978-82-14-04510-9 ISSN

Detaljer

Rapport SAMDATA IS-2348 Spesialisthelsetjenesten 2015

Rapport SAMDATA IS-2348 Spesialisthelsetjenesten 2015 Rapport IS-2348 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2015 Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Utgitt: September 2016 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Rapport IS-2194 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten 2013 Utgitt: September 2014 Bestillingsnummer: IS-2194 ISBN-nr. 978-82-8081-321-3 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Demografisk framskriving av aktivitet innen spesialisthelsetjenesten for perioden 2013-2030

Demografisk framskriving av aktivitet innen spesialisthelsetjenesten for perioden 2013-2030 Rapport IS- Demografisk framskriving av aktivitet innen spesialisthelsetjenesten for perioden 2013-2030 Publikasjonens tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Tabeller på helseforetaksnivå 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Tabelloversikt... 2 6 Tilleggstabeller til kapittel

Detaljer

Bruk av spesialisthelsetjenester, kostnadsutvikling og produktivitet

Bruk av spesialisthelsetjenester, kostnadsutvikling og produktivitet Bruk av spesialisthelsetjenester, kostnadsutvikling og produktivitet Orientering til styret Helse Midt-Norge RHF Asgeir Winge og Linda Midttun 9. november 2017 Ratetall: DRG-poeng Faktiske rater Behovskorr.

Detaljer

2 Utviklingen i somatisk spesialisthelsetjeneste, 2002 2006

2 Utviklingen i somatisk spesialisthelsetjeneste, 2002 2006 2 Utviklingen i somatisk spesialisthelsetjeneste, 22 26 Pål E. Martinussen 2.1 Innledning Produksjonen i norsk helsevesen befinner seg i dag på et maksimumsnivå, målt både i utgifter, personell og antall

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK. 1 Oppsummering og nøkkeltall

KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK. 1 Oppsummering og nøkkeltall SAMDATA 2012 SPESIALISTHELSETJENESTEN KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET DEL 1 NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK 1 Oppsummering og nøkkeltall kost 11-12 er +3,9%,noe over lønns/prisvekst,

Detaljer

NBUPs lederkonferanse 22. oktober 2014

NBUPs lederkonferanse 22. oktober 2014 NBUPs lederkonferanse 22. oktober 2014 Helsedirektoratet seniorrådgiver Jin Marte Øvreeide avdeling psykisk helsevern og rus SAMDATA 2013 Ressursinnsats Stabile personellrater totalt siste år (siden 2006)

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008. Per Bernhard Pedersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008. Per Bernhard Pedersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008 Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 2/09

Detaljer

SAMDATA SYKEHUS Tabeller

SAMDATA SYKEHUS Tabeller SAMDATA SYKEHUS Tabeller Sammenligningsdata for somatisk fylkeshelsetjeneste 2000 Lars Rønningen (red) SINTEF Unimed NIS SAMDATA 7465 TRONDHEIM Telefon: 73 59 25 90 Telefaks: 73 59 63 61 NIS-rapport 2/01

Detaljer

Hva har opptrappingsplanen bidratt til?

Hva har opptrappingsplanen bidratt til? Hva har opptrappingsplanen bidratt til? Har man fått til det som ble lovet? Johan Håkon Bjørngaard, SINTEF Helse Helse 1 Tema Mål i opptrappingsplanen kvantitative mål Det psykiske helsevernet for voksne

Detaljer

Produktivitet, aktivitet og ressursinnsats i psykisk helsevern og TSB

Produktivitet, aktivitet og ressursinnsats i psykisk helsevern og TSB Nr. 1/217 Produktivitet, aktivitet og ressursinnsats i psykisk helsevern og TSB Analysenotat 18/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Produktivitet, aktivitet og ressursinnsats i psykisk

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 92/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Saksnr Utvalg Møtedato 92/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak 92/2017 Orienteringssaker STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 92/2017 Styret ved Universitetssykehuset NordNorge HF 16.11.2017 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Orienteringssaker

Detaljer

Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal Kjell Solstad mars 2014

Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal Kjell Solstad mars 2014 Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal - Kjell Solstad mars 2014 Innhold Foilsettet inneholder oversikter over pasientstrømmer og forbruksrater med særlig fokus på Nordfylket. Tilhørende regneark viser

Detaljer

Flere behandlede pasienter i somatiske sykehus

Flere behandlede pasienter i somatiske sykehus Toni Kvalø Flere behandlede pasienter i somatiske sykehus Det har vært et økt aktivitetsnivå i de somatiske sykehusene i løpet av perioden fra 199 til 2, fordi atskillig flere pasienter har fått behandling.

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

Samdata 2016 og utvikling

Samdata 2016 og utvikling Samdata 2016 og utvikling 2012-2016 Presentasjon styremøtet 16.11.2017 Per B Qvarnstrøm Somatikk Kost pr DRG Kost pr liggedøgn Indekser døgn/dag/poliklinikk Liggetider Senger Forbruk tjenester døgn/dag/pol

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste

Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste Nr. 15/2017 Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste 2012-2016 Analysenotat 15/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste

Detaljer

SAMDATA Psykisk helsevern Sektorrapport 2003

SAMDATA Psykisk helsevern Sektorrapport 2003 SAMDATA Psykisk helsevern Sektorrapport 2003 Sammenligningsdata for psykisk helsevern Vidar Halsteinli (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 73 59 63 61 Rapport 2/04 ISBN 82-446-0999-0

Detaljer

SINTEF A141 RAPPORT. Befolkningens bruk av sykehustjenester opphold eller pasient som enhet? Ronny Jørgenvåg og Heidi Jensberg.

SINTEF A141 RAPPORT. Befolkningens bruk av sykehustjenester opphold eller pasient som enhet? Ronny Jørgenvåg og Heidi Jensberg. SINTEF A141 RAPPORT Befolkningens bruk av sykehustjenester opphold eller pasient som enhet? Ronny Jørgenvåg og Heidi Jensberg SINTEF Helse April 2006 Forord Prosjektet har hatt som formål å etablere

Detaljer

Hovedresultater SAMDATA spesialisthelsetjenesten

Hovedresultater SAMDATA spesialisthelsetjenesten Nr. 16/2017 Hovedresultater SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2012-2016 Analysenotat 16/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2012-16 Publikasjonens tittel: Hovedresultater SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11 Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 2.11.11 Lister ernæring & mestringsteam 1 Arbeid i regi av Helse Sør-Øst SSHF er pilot i utvikling av analysemodell for pasientstrømmer

Detaljer

FUNKSJONSFORDELINGSPROSJEKTET BESKRIVELSE AV NÅ-SITUASJONEN VEDLEGG

FUNKSJONSFORDELINGSPROSJEKTET BESKRIVELSE AV NÅ-SITUASJONEN VEDLEGG FUNKSJONSFORDELINGSPROSJEKTET BESKRIVELSE AV NÅ-SITUASJONEN VEDLEGG 24. JANUAR 2003 EGIL KJERSTAD FRODE KRISTIANSEN 1 FORORD I dette notatet presenteres et utvalg nøkkeltall for helseforetakene i Helseregion

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister Rapport IS-2390 Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Utgitt: 11/2015 Bestillingsnummer: IS-2390 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

VEDLEGG 5 Bruk av spesialisthelsetjenester i Helse Sør-Øst - forbruksmønstre og forklaringer Bruk av spesialisthelsetjenester i Helse Sør-Øst

VEDLEGG 5 Bruk av spesialisthelsetjenester i Helse Sør-Øst - forbruksmønstre og forklaringer Bruk av spesialisthelsetjenester i Helse Sør-Øst VEDLEGG 5 Bruk av spesialisthelsetjenester i Helse Sør-Øst - forbruksmønstre og forklaringer Bruk av spesialisthelsetjenester i Helse Sør-Øst forbruksmønstre og forklaringer Ronny Jørgenvåg Høsten 27 Innhold:

Detaljer

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Seniorrådgiver Lars Rønningen 04.12.2012 Tema for presentasjonen

Detaljer

7 Pasienter med utvalgte kroniske hoveddiagnoser i spesialisthelsetjenesten i perioden 2002-2006

7 Pasienter med utvalgte kroniske hoveddiagnoser i spesialisthelsetjenesten i perioden 2002-2006 7 Pasienter med utvalgte kroniske hoveddiagnoser i spesialisthelsetjenesten i perioden 2002-2006 Heidi Jensberg 7.1 Innledning I dette kapitlet skal vi se nærmere på aktivitetsutviklingen blant pasienter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Endring i DRG-indeks. Beskrivelse av metode og resultater 2002-2005. SINTEF Helse. Stein Østerlund Petersen og Kjartan Sarheim Anthun

Endring i DRG-indeks. Beskrivelse av metode og resultater 2002-2005. SINTEF Helse. Stein Østerlund Petersen og Kjartan Sarheim Anthun SINTEF A1369 RAPPORT Endring i DRG-indeks. Beskrivelse av metode og resultater 2002-2005 Stein Østerlund Petersen og Kjartan Sarheim Anthun SINTEF Helse Januar 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...3

Detaljer

IS-1926 Rapport. Distriktspsykiatriske tjenester 2010 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre

IS-1926 Rapport. Distriktspsykiatriske tjenester 2010 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre IS-96 Rapport Distriktspsykiatriske tjenester 00 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Heftets tittel: Distriktspsykiatriske tjenester 00. Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

5.2 Begrensninger og kompletthet i registerbasert personellstatistikk

5.2 Begrensninger og kompletthet i registerbasert personellstatistikk 5 Personell Eva Lassemo 5.1 Innledning Personellsammensetning er et mål på kompetansen i det tverrfaglige spesialiserte behandlingstilbudet til rusmiddelmisbrukere. Behandlingstilbudet er under oppbygging

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner

Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner Elisabeth Nørgaard Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner Om lag halvparten av de offentlige utgiftene til helseformål går til spesialisthelsetjenestene. Dette betyr at i 2000 ble det brukt over 42

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Kostnader i spesialisthelsetjenesten

Kostnader i spesialisthelsetjenesten Nr. 17/2017 Kostnader i spesialisthelsetjenesten Analysenotat 17/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Kostnader i spesialisthelsetjenesten Nr: 17 /2017 Utgitt av: Avdeling: Kontaktperson:

Detaljer