SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Kjell Solstad (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: Telefaks:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Kjell Solstad (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800"

Transkript

1

2

3 SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Kjell Solstad (red) SINTEF 7465 TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Rapport 1/07

4 ISBN ISSN SINTEF Kopiering uten kildehenvisning er forbudt Forside. SINTEF Media Trykk: TAPIR UTTRYKK, Trondheim

5

6

7 Forord Formålet med SAMDATA nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten er å utarbeide og publisere styringsdata for hele tjenesten. Styringsdata som presenteres gir informasjon om ressursinnsats, bruk av spesialisthelsetjenestene og utnytting av ressursene. Dette diskuteres i forhold til aktuelle helsepolitiske mål. Nøkkeltallsrapporten beskriver utviklingen de siste årene og gir status for spesialisthelsetjenesten i forhold til målene. SAMDATA-prosjektet er fra i år lagt om i tråd med ønsker fra oppdragsgiver som er Sosialog helsedirektoratet. Prosjektet er delt inn i den foreliggende rapporten SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten samt tre sektorrapporter; SAMDATA Psykisk helsevern, SAMDATA Rusbehandling og SAMDATA Somatikk. Sektorrapportene publiseres i september/oktober Nøkkeltallsrapporten er en nyskaping og inneholder tall og analyser på regionalt og nasjonalt nivå for hele spesialisthelsetjenesten. Alle tall og indikatorer på lavere nivå enn dette publiseres kun på våre nettsider Det samme gjelder alle grunnlagsdata og vedlegg til den trykte rapporten. Det vil foreligge ulike utskriftsversjoner på nettsidene som kan benyttes dersom man ønsker å ha utskrifter som viser mer enn den trykte rapporten. Pasientdata er samlet inn og kvalitetskontrollert av Norsk Pasientregister (NPR). Data for senger, døgn- og dagplasser, kostnader og finansiering er samlet inn av Statistisk sentralbyrå (SSB). Dataene er kvalitetssikret og tilrettelagt i et samarbeid mellom SSB og SINTEF. Vi takker for et godt samarbeid med NPR og SSB. Kontaktperson fra oppdragsgiver har vært Jan Oddum. Fra SINTEF har følgende medarbeidere deltatt i arbeidet med rapporten: Kjartan Sarheim Anthun, Anne Mette Bjerkan, Ragnild Bremnes, Vidar Halsteinli, Heidi Jensberg, Birgitte Kalseth, Silje Kaspersen, Hanne Kvam, Marit Pedersen, Per Bernard Pedersen, Stein Østerlund Petersen, Kjell Solstad, Heidi Torvik og Tove Waagan. Kjell Solstad har vært prosjektleder for arbeidet med rapporten. Rapportens forskjellige deler er sydd sammen av prosjektsekretær Hanne Kvam. Trondheim juni 2007 Kjell Solstad (red.) 3

8

9 Innholdsfortegnelse Forord...3 Innholdsfortegnelse...5 Tabelloversikt... 9 Figuroversikt...20 SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Innholdet i nøkkeltallsrapporten...23 Bruk av SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten...25 Kvalitetssikring av data...26 Del I Statusdel nasjonale og regionale utviklingstrekk befolkningsperspektivet Sammendrag og nøkkeltall nasjonalt Sammendrag Nøkkeltall Bruk av deflator Utvikling i ressursinnsats Innledning Datagrunnlag Om datagrunnlag og datakvalitet Deflatorer Nye ansvarsområder i spesialisthelsetjenesten Kostnadsutvikling Utvikling i kostnader og personell

10 SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN Oppsummering Kostnadsgrunnlag korrigert for nye oppgaver, nasjonalt og regionalt Bruk av spesialisthelsetjenester Bruk av spesialisthelsetjenester i Norge Forbruket i regionene i perioden 2001 til Bruk av spesialisthelsetjenester i Øst Bruk av spesialisthelsetjenester i Sør Bruk av spesialisthelsetjenester i Vest Bruk av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge Bruk av spesialisthelsetjenester i Nord Bruk av private sykehus og avtalespesialister i somatisk sektor Oppsummering Psykisk helsevern i opptrappingsperioden Innledning Hovedtrekk i utviklingen i perioden Psykisk helsevern for barn og unge i perioden Psykisk helsevern for voksne i perioden Nasjonale utviklingstrekk i tall Pasientbehandling psykisk helsevern Kostnader og finansiering Personell psykisk helsevern Personell, døgnplasser og aktivitet barn og unge Personell, døgnplasser og aktivitet voksne Del II Tabelldel Psykisk helsevern befolkningsperspektivet Kostnader og finansiering psykisk helsevern Innledning Totale driftskostnader og finansiering nasjonale tall 2005 og Driftskostnader regionale tall 2005 og

11 INNHOLDSFORTEGNELSE 5.4 Finansiering regionale tall 2005 og Personellinnsats psykisk helsevern Døgnplasser psykisk helsevern Bruk av spesialisthelsetjenester i psykisk helsevern Ventetider til poliklinikk innen psykisk helsevern Del III Tabelldel Psykisk helsevern foretaksperspektivet Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for voksne Innledning Kapasitetsutnytting i poliklinikker for voksne Kapasitetsutnytting i døgninstitusjoner for voksne Del IV Tabelldel Rusbehandling befolkningsperspektivet Kostnader til tverrfaglig rusbehandling Innledning Definisjoner og datagrunnlag Del V Tabelldel Somatisk spesialisthelsetjeneste befolkningsperspektivet Kostnader og finansiering av somatisk spesialisthelsetjeneste Nasjonale tall Regionale tall Utviklingen i personell og senger i somatisk spesialisthelsetjeneste Bruk av somatiske sykehustjenester Bruken av sykehustjenester per innbygger faktiske rater Bruken av sykehustjenester kjønns- og aldersstandardiserte rater Pasientstrømmer i somatisk spesialisthelsetjeneste 2005 og

12 SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN Utvikling ventelister og ventetid i somatisk spesialisthelsetjeneste Del VI Tabelldel Somatisk spesialisthelsetjeneste foretaksperspektivet Aktivitet og kostnader Formål med kapitlet Tilpasninger og anvendelse av datagrunnlaget Resultater Litteraturliste

13 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabelloversikt Tabell 1.1 Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten. Nasjonale tall Tabell 1.2 Deflatorer i perioden 1998 til Tabell 2.1 Deflatorer perioden 2002 til Tabell 2.2 Identifiserte nye oppgaver og finansieringsansvar for helseforetakene Kostnadstall fastsatt som økning i basisramme på grunn av nye oppgaver, jf St. Prp nr 1 for årene 2003, 2004, 2005 og Millioner kr. Løpende priser...39 Tabell 2.3 Tabell 2.4 Tabell 2.5 Tabell 2.6 Tabell 2.7 Tabell 2.8 Tabell 2.9 Tabell 2.10 Tabell 2.11 Tilskudd til de regionale helseforetakenes basisrammer knyttet til nye oppgaver og finansieringsansvar. Ny virksomhet kostnadsført i somatisk sektor Millioner kr. Løpende priser...40 Fordeling av tilskudd til omlegging av differensiert arbeidsgiveravgift mellom sektorene somatisk virksomhet, psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern for barn og unge Millioner kr. Løpende priser...41 Kostnader i spesialisthelsetjenesten 2002 til Kostnader korrigert for nye oppgaver. Millioner kroner. Løpende priser...42 Kostnader til somatisk sektor, psykisk helsevern for voksne og for barn og unge eksklusive nye oppgaver og ansvar. Korrigert for gjestepasientoppgjør 2002 til Millioner kr. Løpende priser Utvikling i ambulansekostnader Samlet prosentvis endring, samt endring fra året før. Utvikling i ambulansekostnadenes andel av totale kostnader. Millioner kr. Løpende priser...50 Utvikling i personellinnsats og kostnadsinnsats til spesialisthelsetjenesten ). Kostnader korrigert for nye oppgaver 2). Nasjonalt nivå. Millioner kr. Løpende priser...52 Prosentpoeng differanse mellom kostnadsvekst i psykisk helsevern og kostnadsvekst i somatisk sektor, og prosentpoeng differanse mellom personellvekst i psykisk helsevern og somatisk sektor Kostnader til spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike tjenesteområder korrigert nye oppgaver. Nasjonalt nivå Millioner kr. Løpende priser Kostnader til spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike tjenesteområder korrigert for nye oppgaver og finansieringsansvar. Øst, korrigert for gjestepasientoppgjør Millioner kr. Løpende priser

14 SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2006 Tabell 2.12 Tabell 2.13 Tabell 2.14 Tabell 2.15 Tabell 3.1 Tabell 3.2 Tabell 3.3 Tabell 3.4 Tabell 3.5 Tabell 3.6 Tabell 3.7 Kostnader til spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike tjenesteområder korrigert for nye oppgaver og finansieringsansvar. Sør, korrigert for gjestepasientoppgjør Millioner kr. Løpende priser...60 Kostnader til spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike tjenesteområder korrigert for nye oppgaver og finansieringsansvar. Vest, korrigert for gjestepasientoppgjør Millioner kr. Løpende priser...61 Kostnader til spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike tjenesteområder korrigert for nye oppgaver og finansieringsansvar. Midt-Norge, korrigert for gjestepasientoppgjør Millioner kr. Løpende priser...62 Kostnader til spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike tjenesteområder korrigert for nye oppgaver og finansieringsansvar. Nord, korrigert for gjestepasientoppgjør Millioner kr. Løpende priser...63 Bruk av spesialisthelsetjenester i helseregionene 2006 etter pasientenes bostedsregion...68 Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenester i Øst, Faktisk aktivitet...75 Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenester i Øst, Rater per innbygger somatikk, per innbygger 18 år og eldre psykisk helsevern voksne og per innbyggere 0-17 år psykisk helsevern barn og unge...76 Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenester i Sør, Faktisk aktivitet...77 Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenester i Sør, Rater per innbygger somatikk, per innbygger 18 år og eldre psykisk helsevern voksne og per innbyggere 0-17 år psykisk helsevern barn og unge...78 Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenester i Vest, Faktisk aktivitet...79 Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenester i Vest, Rater per innbygger somatikk, per innbygger 18 år og eldre psykisk helsevern voksne og per innbyggere 0-17 år psykisk helsevern barn og unge...80 Tabell 3.8 Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge, Faktisk aktivitet

15 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabell 3.9 Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge, Rater per innbygger somatikk, per innbygger 18 år og eldre psykisk helsevern voksne og per innbyggere 0-17 år psykisk helsevern barn og unge Tabell 3.10 Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenester i Nord, Faktisk aktivitet...83 Tabell 3.11 Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenester i Nord, Rater per innbygger somatikk, per innbygger 18 år og eldre psykisk helsevern voksne og per innbyggere 0-17 år psykisk helsevern barn og unge...84 Tabell 3.12 Utvikling i bruk av private sykehus i somatisk spesialisthelsetjeneste etter bostedsregion. Antall sykehusopphold (døgn og dag) Tabell 3.13 Utvikling i bruk av private sykehus i somatisk spesialisthelsetjeneste etter bostedsregion. Antall DRG-poeng (døgn og dag) Tabell 3.14 Utvikling i bruk av private avtalespesialister ISF i somatisk spesialisthelsetjeneste etter bostedsregion. Antall opphold (døgn og dag) Tabell 3.15 Utvikling i bruk av private avtalespesialister ISF i somatisk spesialisthelsetjeneste etter bostedsregion. Antall DRG-poeng (døgn og dag) Tabell 4.1 Tabell 4.2 Tabell 4.3 Behandlede pasienter og polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern Utvikling i totale driftsutgifter til psykisk helsevern Millioner kr. Løpende priser...97 Utvikling i totale driftsutgifter til psykisk helsevern Millioner kr. Faste 2006 kr Tabell 4.4 Deflatorer i perioden Tabell 4.5 Tabell 4.6 Tabell 4.7 Tabell 4.8 Årsverk i institusjoner i psykisk helsevern totalt. Etter personellkategori. Absolutte tall og endring fra Årsverk for leger og psykologer ved institusjoner i psykisk helsevern totalt, samt årsverk for leger og psykologer med driftsavtale med helseforetakene/rhf. Absolutte tall og endring fra Årsverk og døgnplasser for barn og unge. Nasjonale tall. Absolutte tall og endring fra Aktivitet og produktivitet i psykisk helsevern for barn og unge. Absolutte tall og endring fra

16 SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2006 Tabell 4.9 Årsverk i institusjoner for voksne etter personellkategori og driftsform. Absolutte tall og endring fra 1998 til Tabell 4.10 Døgnplasser for voksne etter institusjonstype. Absolutte tall og endring fra Tabell 4.11 Aktivitet og ressursutnytting i tilbudet til voksne. Nasjonale tall. Absolutte tall og endring fra Tabell 5.1 Tabell 5.2 Tabell 5.3 Tabell 5.4 Tabell 5.5 Tabell 5.6 Tabell 5.7 Tabell 5.8 Totale driftskostnader i psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne. Fordelt på totale driftskostnader ved institusjoner, driftstilskudd til private spesialister og tilskudd til privat pleie, eksl. avskrivninger og Millioner kroner målt i faste 2006 kroner og prosentvis endring Totale driftskostnader til psykisk helsevern i 2005 og 2006 med og uten avskrivninger. Millioner kroner målt i faste 2006-kroner Totale driftskostnader til og finansiering av psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne. Finansiering fordelt på ulike finansieringskilder og Millioner kroner målt i faste 2006-kroner, og prosentvis endring Totale driftskostnader til og finansiering av psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne. Prosentvis fordeling på ulike finansieringskilder og Millioner kroner målt i faste 2006-kroner.108 Totale driftskostnader til psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne, korrigert for gjestepasientoppgjør. Regionalt nivå og Millioner kroner målt i faste 2006-kroner Totale driftskostnader til psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne, fordelt på driftskostnader ved egne institusjoner, avskrivninger mv., netto gjestepasientkostnader, driftstilskudd til private spesialister og tilskudd til privat pleie. Regionalt nivå Millioner kroner Totale driftskostnader til psykisk helsevern for barn og unge, korrigert for gjestepasientoppgjør. Regional nivå og 2006, samt 2006 inkludert avskrivninger mv. Kroner per innbygger og i prosent av landsgjennomsnittet, målt i faste 2006-kroner Totale driftskostnader til psykisk helsevern for voksne, korrigert for gjestepasientoppgjør. Regionalt nivå og 2006, samt 2006 inkludert avskrivninger mv. Kroner per innbygger og i prosent av landsgjennomsnittet, målt i faste 2006-kroner

17 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabell 5.9 Totale driftskostnader til psykisk helsevern, korrigert for gjestepasientoppgjør. Regionalt nivå og 2006, samt 2006 inkludert avskrivninger mv. Kroner per innbygger og i prosent av landsgjennomsnittet, målt i faste 2006-kroner Tabell 5.10 Polikliniske refusjoner fra staten til psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne og psykisk helsevern totalt. Regionalt nivå og Millioner kroner målt i faste 2006-kroner, og endring i prosent Tabell 5.11 Øremerkede tilskudd 1 fra staten til psykisk helsevern. Regionalt nivå og Millioner kroner målt i faste 2006-kroner, og endring i prosent Tabell 5.12 Driftskostnader til psykisk helsevern finansiert av RHF-enes basisramme til psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne, samt totalt psykisk helsevern. Regionalt nivå og Millioner kroner målt i faste 2006-kroner, og endring i prosent Tabell 5.13 Kostnader til og finansiering av psykisk helsevern samlet. Finansiering fordelt på ulike finansieringskomponenter i Regionalt nivå. Millioner kroner Tabell 5.14 Kostnader til og finansiering av psykisk helsevern for barn og unge. Finansiering fordelt på ulike finansieringskomponenter i Regionalt nivå. Millioner kroner Tabell 5.15 Kostnader til og finansiering av psykisk helsevern for voksne. Finansiering fordelt på ulike finansieringskomponenter i Regionalt nivå. Millioner kroner Tabell 6.1 Tabell 6.2 Tabell 6.3 Tabell 6.4 Tabell 6.5 Årsverk i psykisk helsevern for barn og unge, for voksne og totalt. Regionale helseforetak og totalt. Absolutte tall og prosentvis endring fra 2005 til Personelldekning i psykisk helsevern for barn og unge, for voksne og totalt. Årsverk per innbyggere i målgruppen. Regionale helseforetak og Personelldekning etter personellkategori i psykisk helsevern for barn og unge, for voksne og totalt. Årsverk per innbyggere. Regionale helseforetak 2006 og totalt 2005 og Relativ fordeling mellom de ulike personellkategoriene i psykisk helsevern for barn og unge. Regionalt helseforetak. 2006, og totalt 2005 og Relativ fordeling mellom de ulike personellkategoriene i psykisk helsevern for voksne. Regionalt helseforetak. 2006, og totalt 2005 og

18 SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2006 Tabell 6.6 Tabell 6.7 Tabell 7.1 Tabell 7.2 Tabell 8.1 Tabell 8.2 Tabell 8.3 Tabell 8.4 Tabell 9.1 Tabell 9.2 Tabell 9.3 Tabell 9.4 Legedekning i offentlig og privat praksis i psykisk helsevern samlet. Årsverk per innbyggere. Regionalt helseforetak. 2006, og totalt 2005 og Psykologdekning i offentlig og privat praksis i psykisk helsevern samlet. Årsverk per innbyggere. Regionalt helseforetak. 2006, og totalt 2005 og Døgnplasser i psykisk helsevern for barn og unge, for voksne og totalt. Regionalt helseforetak. Absolutte tall 2005 og 2006 og prosentvis endring fra 2005 til Døgnplasser i det psykiske helsevernet for barn og unge, for voksne og totalt. Plasser per innbyggere i målgruppen. Regionalt helseforetak og Antall pasienter i psykisk helsevern for barn og unge, etter bostedsregion og omsorgsnivå og prosentendring fra Antall behandlede pasienter og pasienter pr 100 innbyggere (i prosent av befolkningen) under 18 år. Etter pasientens bostedsregion og omsorgsnivå. Psykisk helsevern for barn og unge Døgnopphold, utskrivninger, oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner i det psykiske helsevernet for voksne. Bostedsregion Døgnopphold, utskrivninger, oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner per innbyggere 18 år og eldre. Bostedsregion Antall pasienter ordinært avviklet fra venteliste for poliklinisk behandling. Fordelt etter helseregion. Psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for voksne. Tredje tertial 2005 og 2006 og endring Gjennomsnittlig ventetid i dager til poliklinisk behandling og innleggelse innen psykisk helsevern. Pasienter ordinært avviklet. Tredje tertial 2005 og 2006 og endring. Fordelt etter fagområde og helseregion Ventetid til poliklinisk utredning/behandling innen psykisk helsevern for barn og unge. Prosentandeler innen angitte venteintervaller tredje tertial 2006 og endring i andel fra tredje tertial Ordinært avviklede henvisninger i perioden Ventetid til poliklinisk utredning/behandling innen psykisk helsevern for voksne. Prosentandeler innen angitte venteintervaller tredje tertial 2006 og endring i andel fra tredje tertial Ordinært avviklede henvisninger i perioden

19 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabell 10.1 Konsultasjoner, pasienter og produktivitet i poliklinisk virksomhet for voksne og Tabell 10.2 Konsultasjoner og fagårsverk i poliklinikker for voksne og prosent endring fra Tabell 10.3 Oppholdsdøgn for døgnpasienter ved institusjoner i psykisk helse for voksne. Etter regionale helseforetak og institusjonstype og 2006, og prosent endring fra Tabell 10.4 Utskrivninger av døgnpasienter ved institusjoner i psykisk helsevern for voksne. Etter regionale helseforetak og institusjonstype og 2006, og prosent endring fra Tabell 10.5 Kapasitetsutnytting ved døgninstitusjoner innen psykisk helsevern for voksne. Etter regionale helseforetak og institusjonstype og 2006, og prosent endring fra Tabell 11.1 Totale driftskostnader til rusbehandling, totalt og per innbygger og 2006, samt prosentvis endring. Beløp målt i faste 2006-kroner Tabell 11.2 Totale driftskostnader til rusbehandling per helseregion i 2005 og 2006, samt prosentvis endring. Millioner kroner målt i faste 2006-kroner Tabell 11.3 Totale driftskostnader til rusbehandling per innbygger i 2005 og 2006, samt prosentavvik fra gjennomsnitt for alle regionene. Målt i faste 2006-kroner Tabell 12.1 Totale driftskostnader til, og finansiering av, somatisk spesialisthelsetjeneste og Finansiering fordelt på ulike finansieringskomponenter. Millioner kroner målt i faste 2006 kroner. Prosentandeler og prosentvis endring av finansieringskomponenter Tabell 12.2 Finansiering av kostnadsvekst fra 2005 til 2006, somatisk spesialisthelsetjeneste. Millioner kroner målt i faste 2006 kroner Tabell 12.3 Totale driftskostnader somatisk spesialisthelsetjenestene. SAMDATA definisjon, samt kapitalkostnader og kostnader ikke finansiert av helseforetak i privat sektor. Millioner kroner målt i faste 2006 kroner Tabell 12.4 Totale driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste, fordelt på driftskostnader ved egne foretak og avtaleinstitusjoner (herav tilskudd til avtalespesialister) og netto gjestepasientkostnader Millioner kroner målt i faste 2006 kroner. Regionalt helseforetak Tabell 12.5 Totale driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste, fordelt på driftskostnader ved egne foretak og avtaleinstitusjoner (herav tilskudd til avtalespesialister) og netto gjestepasientkostnader Millioner kroner. Regionalt helseforetak

20 SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2006 Tabell 12.6 Totale driftskostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste, korrigert for gjestepasientoppgjør og Millioner kroner målt i faste 2006 kroner. Prosentvis endring fra 2005 til Regionalt helseforetak Tabell 12.7 Totale driftskostnader per innbygger til somatisk spesialisthelsetjeneste, korrigert for gjestepasientoppgjør og Kroner målt i faste 2006 kroner. Prosentavvik fra landsgjennomsnitt. Regionalt helseforetak Tabell 12.8 Totale driftskostnader inkludert kapitalkostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste, korrigert for gjestepasientoppgjør. Millioner kroner. regioner Tabell 12.9 Totale driftskostnader inkludert kapitalkostnader per innbyger, korrigert for gjestepasientoppgjør. Kroner. regioner Tabell 13.1 Antall årsverk 1) etter personellkategori ved somatiske sykehus og Endring i antall og prosent. Punkttall per 31. desember i driftsåret Tabell 13.2 Antall årsverk ) i prosentandel etter personellkategori ved somatiske sykehus og Endringer i prosentpoeng Tabell 13.3 Årsverk per innbygger etter personellkategori for 2005 og Korrigert for pasientflyt, kjønns- og alderstandardisert. Somatiske sykehus 1). Bostedsområder Tabell 13.4 Sengefaktoren målt som antall effektive senger 1) i sykehus per 1000 innbyggere, 2005 og Korrigert for pasientflyt, kjønns- og aldersstandardisert. Bostedsregion Tabell 14.1 Antall opphold og prosentvis endring etter oppholdstype og regionalt helseforetak og Tabell 14.2 Antall opphold og prosentvis endring etter oppholdstype og pasientenes bostedsregion og Tabell 14.3 Bruk av sykehus i bostedsregioner etter oppholdstype. Opphold per 1000 innbyggere og antall opphold og Tabell 14.4 Bruk av sykehus i bostedsregioner etter oppholdstype. DRG-poeng per 1000 innbyggere og antall DRG-poeng 1) og Tabell 14.5 DRG-indeks etter bostedsregion og oppholdstype og Tabell 14.6 Bruk av sykehus i bostedsregioner etter oppholdstype eksklusive dialyse (DRG317), kjemoterapi (DRG 410A-D) og rehabilitering (DRG 462A-C). Opphold per 1000 innbyggere og Tabell 14.7 Bruk av sykehustjenester i bostedsregioner etter innleggelsesmåte. Opphold per 1000 innbyggere og

21 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabell 14.8 Bruk av sykehustjenester i bostedsregioner etter innleggelsesmåte og type DRG. Opphold per 1000 innbyggere og Tabell 14.9 Bruk av sykehustjenester i bostedsregioner etter oppholdstype og innleggelsesmåte. Antall liggedager per 1000 innbyggere og Tabell Bruk av sykehustjenester i bostedsregioner for pasienter 80 år og eldre etter type opphold og innleggelsesmåte. Antall opphold og opphold per 1000 innbyggere 80 år og eldre og Tabell Bruk av sykehustjenester i bostedsregioner for pasienter 80 år og eldre etter type opphold og innleggelsesmåte. Antall liggedager og liggedager per 1000 innbyggere 80 år og eldre og Tabell Andel innbyggere 80 år og eldre og andel liggedager generert av innbyggere 80 år og eldre Tabell Bruk av sykehustjenester i bostedsregionene etter type opphold. Kjønns- og aldersstandardiserte rater per 1000 innbyggere og Tabell Bruk av sykehustjenester i bostedsregionene etter innleggelsesmåte. Kjønns- og aldersstandardiserte rater per 1000 innbyggere og Tabell Bruk av sykehustjenester i bostedsregionene etter innleggelsesmåte og type DRG. Kjønns- og aldersstandardiserte rater per 1000 innbyggere og Tabell Bruk av sykehustjenester i bostedsregionene etter innmåte og oppholdstype. Liggedager per 1000 innbyggere. Kjønns- og aldersstandardiserte rater og Tabell 15.1 Antall dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted og Tabell 15.2 Antall dag- og døgnopphold i prosent av antall dag- og døgnopphold i alt etter behandlingssted. regioner og Tabell 15.3 Antall døgnopphold etter bosted og behandlingssted og Tabell 15.4 Antall døgnopphold i prosent av antall døgnopphold i alt etter behandlingssted. regioner og Tabell 15.5 Antall dagopphold etter bosted og behandlingssted og Tabell 15.6 Antall dagopphold i prosent av antall dagopphold i alt etter behandlingssted. regioner og Tabell 15.7 Antall elektive dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted og Tabell 15.8 Antall elektive dag- og døgnopphold i prosent av antall elektive dag- og døgnopphold i alt etter behandlingssted. regioner og

22 SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2006 Tabell 15.9 Antall DRG-poeng 1) for dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted og Tabell Antall DRG-poeng 1) for dag- og døgnopphold i prosent av antall DRG-poeng for dag- og døgnopphold i alt etter behandlingssted. regioner og Tabell Antall dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Antall dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Antall døgnopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Antall døgnopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Antall dagopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Antall dagopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Antall elektive dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Antall elektive dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Antall DRG-poeng 1) for dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Antall DRG-poeng 1) for dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Antall polikliniske konsultasjoner etter bosted og behandlingssted Tabell Antall polikliniske konsultasjoner etter bosted og behandlingssted Tabell Beregnet antall senger (90 prosent belegg) for døgnopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Beregnet antall senger (90 prosent belegg) for døgnopphold etter bosted og behandlingssted Tabell 16.1 Antall nyhenviste tredje tertial 2006 fordelt etter omsorgsnivå, og prosent endring fra tredje tertial Tabell 16.2 Antall ordinært avviklet fra venteliste tredje tertial 2006 fordelt etter omsorgsnivå, og prosent endring fra tredje tertial Tabell 16.3 Antall på venteliste per fordelt etter omsorgsnivå, og prosent endring fra tredje tertial Tabell 16.4 Antall ordinært avviklet fra venteliste i tredje tertial 2006, ventetidsfordeling (i prosent) og gjennomsnittlig ventetid i dager, endring i ventetidsfordeling og gjennomsnittlig ventetid fra tredje tertial 2005 til tredje tertial Bostedsregioner

23 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabell 16.5 Antall på venteliste per , ventetidsfordeling (i prosent) og gjennomsnittlig ventetid i dager, endring i ventetidsfordeling og gjennomsnittlig ventetid fra tredje tertial 2005 til tredje tertial Bostedsregioner Tabell 16.6 Gjennomsnittlig ventetid i dager fordelt etter omsorgsnivå og bostedsregioner. Tredje tertial 2006 og endring i dager fra tredje tertial Pasienter ordinært avviklet fra venteliste i perioden (periodetall) Tabell 16.7 Gjennomsnittlig ventetid i dager fordelt etter omsorgsnivå og bostedsregioner. Tredje tertial 2006 og endring i dager fra tredje tertial Pasienter som står på venteliste per (øyeblikkstall) Tabell 16.8 Gjennomsnittlig ventetid i dager til poliklinisk utredning/behandling. Fordelt etter bostedsregion og utvalgte fagområder*. Tredje tertial 2006 og endring i dager fra tredje tertial Omfatter ordinært avviklete henvisninger i perioden Tabell 16.9 Gjennomsnittlig ventetid til innleggelse i dager. Fordelt etter bostedsregion og utvalgte fagområder*. Tredje tertial 2006 og endring i dager fra tredje tertial Omfatter ordinært avviklete henvisninger i perioden Tabell Gjennomsnittlig ventetid (dager) til dagbehandling. Fordelt etter bostedsregion og utvalgte fagområder*. Tredje tertial 2006 og endring i dager fra tredje tertial Omfatter ordinært avviklete henvisninger i perioden Tabell 17.1 Antall DRG-poeng, samlet antall opphold og indeks for pasientsammensetning for 2006, samt endring fra 2005 til Regionalt helseforetak Tabell 17.2 Gjennomsnittlig liggetid for opphold samlet, døgnopphold, normalopphold og langtidsopphold for 2006, samt endring fra 2005 til Regionalt helseforetak Tabell 17.3 Andel døgnopphold, langtidsopphold, langtidsliggedager og polikliniske inntekter 2005 og Regionalt helseforetak Tabell 17.4 Driftskostnader DRG-virksomhet per DRG-poeng, beregnet med og uten kapitalkostnader, samt relativt kostnadsnivå for 2006 og prosentvis endring fra 2005 til Regionalt helseforetak Tabell 17.5 Driftskostnader DRG-virksomhet per liggedag, beregnet med og uten kapitalkostnader, samt relativt kostnadsnivå for 2006 og prosentvis endring fra 2005 til Regionalt helseforetak

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Kjell Solstad (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Kjell Solstad (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Kjell Solstad (red) SINTEF 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 1/07 ISBN 978-82-312-0001-7 ISSN 0802-4979 SINTEF Kopiering

Detaljer

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2005 Ronny Jørgenvåg (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 Kortversjon Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2005 Ronny Jørgenvåg (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70

Detaljer

SAMDATA Somatikk 2004

SAMDATA Somatikk 2004 SAMDATA Somatikk 2004 Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2004 Ronny Jørgenvåg (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 1/05 ISBN 82-446-1002-6

Detaljer

SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 1/09

SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 1/09 SAMDATA SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 er den første av fire SAMDATA-rapporter som beskriver utviklingstrekk og status for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

SAMDATA Psykisk helsevern Sektorrapport 2005

SAMDATA Psykisk helsevern Sektorrapport 2005 SAMDATA Psykisk helsevern Sektorrapport 2005 Sammenligningsdata for psykisk helsevern Per Bernhard Pedersen (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 2/06 ISBN 82-446-1164-2

Detaljer

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008. Linda Midttun (red)

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008. Linda Midttun (red) SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Linda Midttun (red) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 1/09 ISBN 978-82-14-04793-6

Detaljer

SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 1/08

SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 1/08 SAMDATA SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 1/08 SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 Linda Midttun (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 Helseregionenes utvikling i ressursinnsats, tilgjengelighet, kvalitet og produktivitet 2002-2005. Marit Pedersen (Red.) SINTEF Helse 7465 Trondheim Telefon: 4000 2590

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2004

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2004 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2004 Beate M. Huseby (Red.) SINTEF Helse 7465 Trondheim Telefon: 4000 25 90 Telefax 932 70 800 Forord Formålet med SAMDATA er å presentere bearbeidede og sammenlignbare

Detaljer

SINTEF A247 RAPPORT. SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005. Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse

SINTEF A247 RAPPORT. SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005. Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse SINTEF A247 RAPPORT SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005 Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse Juni 2006 TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314

Detaljer

Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 2002-2006

Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 2002-2006 VEDLEGG Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 22-26 Aktivitet og ressursinnsats Med unntak for personellinnsats i 22 har hele perioden ligget under landsgjennomsnittet på alle fire indikatorer (figur

Detaljer

SAMDATA SYKEHUS. Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2002. Heidi Torvik (red)

SAMDATA SYKEHUS. Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2002. Heidi Torvik (red) SAMDATA SYKEHUS Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2002 Heidi Torvik (red) SINTEF Unimed Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 73 59 25 90 Telefaks: 73 59 63 61 Rapport

Detaljer

SAMDATA PSYKISK HELSEVERN Tabeller

SAMDATA PSYKISK HELSEVERN Tabeller SAMDATA PSYKISK HELSEVERN Tabeller Sammenligningsdata for psykisk helsevern 2002 Marit Sitter (red) SINTEF Unimed 7465 TRONDHEIM Telefon: 73 59 25 90 Telefaks: 73 59 63 61 Rapport 1/03 ISBN 82-446-0993-1

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

SAMDATA Somatikk 2003

SAMDATA Somatikk 2003 SAMDATA Somatikk 2003 Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2003 Beate M. Huseby (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 73 59 63 61 Rapport 1/04 ISBN 82-446-0998-2

Detaljer

Datagrunnlag og definisjoner kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Datagrunnlag og definisjoner kostnader og finansiering. Somatisk sektor Vedlegg SV3 Datagrunnlag og definisjoner kostnader og finansiering. Somatisk sektor Datagrunnlag Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt

Detaljer

Avdeling økonomi og analyse

Avdeling økonomi og analyse Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten 2009 Utgitt: September 2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Redaktør: Forfattere: IS-0293 ISBN-nr. 978-82-8081-200-1 Helsedirektoratet Avdeling økonomi og

Detaljer

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Vedlegg PV5 Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Datagrunnlag Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt private institusjoner i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2007. Johan Håkon Bjørngaard (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2007. Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2007 Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 2/08 ISBN 978-82-14-04511-6 ISSN 0802-4979

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2006. Stein Østerlund Petersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2006. Stein Østerlund Petersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2006 Stein Østerlund Petersen (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/07 ISBN 978-82-14-04251-1 ISSN

Detaljer

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 fokuserer på følgende to hovedtema: A) Utvikling fra 2002 til 2005 i relativ ressursinnsats mellom sektorene somatisk

Detaljer

SAMDATA PSYKISK HELSEVERN Tabeller

SAMDATA PSYKISK HELSEVERN Tabeller SAMDATA PSYKISK HELSEVERN Tabeller Sammenligningsdata for psykisk helsevern 2001 Johan Håkon Bjørngaard (red) SINTEF Unimed 7465 TRONDHEIM Telefon: 73 59 25 90 Telefaks: 73 59 63 61 Rapport 1/02 ISBN 82-446-0836-6

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2007. Johan Håkon Bjørngaard (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2007. Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2007 Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 2/08 ISBN 978-82-14-04511-6 ISSN 0802-4979

Detaljer

Det har oppstått behov for korrigeringer etter utgivelse av SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008, rapport 4/09.

Det har oppstått behov for korrigeringer etter utgivelse av SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008, rapport 4/09. ERRATUM Det har oppstått behov for korrigeringer etter utgivelse av SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008, rapport 4/09. Endringer (tallene som er endret er uthevet) Side 7, avsnitt

Detaljer

SAMDATA SYKEHUS Tabeller

SAMDATA SYKEHUS Tabeller SAMDATA SYKEHUS Tabeller Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2001 Beate M. Huseby (red) SINTEF Unimed Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 73 59 25 90 Telefaks: 73 59

Detaljer

Rapport. Samdata IS-1921. spesialisthelsetjenesten 2010

Rapport. Samdata IS-1921. spesialisthelsetjenesten 2010 Rapport IS-1921 Samdata spesialisthelsetjenesten 2010 Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten 2010 Utgitt: September 2011 Bestillingsnummer: IS-1921 ISBN-nr.: 978-82-8081-232-2 Utgitt av: Redaktør:

Detaljer

Rapport SAMDATA IS-2348 Spesialisthelsetjenesten 2014

Rapport SAMDATA IS-2348 Spesialisthelsetjenesten 2014 Rapport IS-2348 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten Utgitt: September 2015 Bestillingsnummer: Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2008. Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2008. Norsk pasientregister IS-8/2009 Ventetider og pasientrettigheter 2008 Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2008 Utgitt: 02/2009 Bestillingsnummer: IS-8/2009 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

NBUPs lederkonferanse 22. oktober 2014

NBUPs lederkonferanse 22. oktober 2014 NBUPs lederkonferanse 22. oktober 2014 Helsedirektoratet seniorrådgiver Jin Marte Øvreeide avdeling psykisk helsevern og rus SAMDATA 2013 Ressursinnsats Stabile personellrater totalt siste år (siden 2006)

Detaljer

2 Utviklingen i somatisk spesialisthelsetjeneste, 2002 2006

2 Utviklingen i somatisk spesialisthelsetjeneste, 2002 2006 2 Utviklingen i somatisk spesialisthelsetjeneste, 22 26 Pål E. Martinussen 2.1 Innledning Produksjonen i norsk helsevesen befinner seg i dag på et maksimumsnivå, målt både i utgifter, personell og antall

Detaljer

12 Opphold i døgninstitusjoner for voksne

12 Opphold i døgninstitusjoner for voksne 12 Opphold i institusjoner for voksne Anne Mette Bjerkan og Per B. Pedersen Sammendrag Nær halvparten av oppholdene i institusjonene for voksne hadde i 2006 en varighet på inntil åtte dager (47 prosent),

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008. Per Bernhard Pedersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008. Per Bernhard Pedersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008 Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 2/09

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007 Stein Østerlund Petersen (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/08 ISBN 978-82-14-04510-9 ISSN

Detaljer

KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK. 1 Oppsummering og nøkkeltall

KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK. 1 Oppsummering og nøkkeltall SAMDATA 2012 SPESIALISTHELSETJENESTEN KOMMENTAR TIL RAPPORT FRA HELSEDIREKTORATET DEL 1 NASJONALE OG REGIONALE UTVIKLINGSTREKK 1 Oppsummering og nøkkeltall kost 11-12 er +3,9%,noe over lønns/prisvekst,

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Rapport IS-2194 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten 2013 Utgitt: September 2014 Bestillingsnummer: IS-2194 ISBN-nr. 978-82-8081-321-3 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Forord. Trondheim, mai 2008 Per Bernhard Pedersen

Forord. Trondheim, mai 2008 Per Bernhard Pedersen 2 Forord Dette er den første av tre del-rapporter fra prosjektet Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse supplerende analyser innen spesialisthelsetjenesten. Formålet har vært å supplere de

Detaljer

SAMDATA SYKEHUS Tabeller

SAMDATA SYKEHUS Tabeller SAMDATA SYKEHUS Tabeller Sammenligningsdata for somatisk fylkeshelsetjeneste 2000 Lars Rønningen (red) SINTEF Unimed NIS SAMDATA 7465 TRONDHEIM Telefon: 73 59 25 90 Telefaks: 73 59 63 61 NIS-rapport 2/01

Detaljer

Demografisk framskriving av aktivitet innen spesialisthelsetjenesten for perioden 2013-2030

Demografisk framskriving av aktivitet innen spesialisthelsetjenesten for perioden 2013-2030 Rapport IS- Demografisk framskriving av aktivitet innen spesialisthelsetjenesten for perioden 2013-2030 Publikasjonens tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Tabeller på helseforetaksnivå 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Tabelloversikt... 2 6 Tilleggstabeller til kapittel

Detaljer

Utsyn over helsetjenesten... 11. Utgifter til helseformål... 23. Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33

Utsyn over helsetjenesten... 11. Utgifter til helseformål... 23. Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33 Helse- og omsorgstjenester Innhold Innhold Utsyn over helsetjenesten... 11 Utgifter til helseformål... 23 Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33 Bestemmer behovene bruken av legespesialistene?...

Detaljer

Flere behandlede pasienter i somatiske sykehus

Flere behandlede pasienter i somatiske sykehus Toni Kvalø Flere behandlede pasienter i somatiske sykehus Det har vært et økt aktivitetsnivå i de somatiske sykehusene i løpet av perioden fra 199 til 2, fordi atskillig flere pasienter har fått behandling.

Detaljer

SAMDATA Psykisk helsevern Sektorrapport 2003

SAMDATA Psykisk helsevern Sektorrapport 2003 SAMDATA Psykisk helsevern Sektorrapport 2003 Sammenligningsdata for psykisk helsevern Vidar Halsteinli (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 73 59 63 61 Rapport 2/04 ISBN 82-446-0999-0

Detaljer

Endring i DRG-indeks. Beskrivelse av metode og resultater 2002-2005. SINTEF Helse. Stein Østerlund Petersen og Kjartan Sarheim Anthun

Endring i DRG-indeks. Beskrivelse av metode og resultater 2002-2005. SINTEF Helse. Stein Østerlund Petersen og Kjartan Sarheim Anthun SINTEF A1369 RAPPORT Endring i DRG-indeks. Beskrivelse av metode og resultater 2002-2005 Stein Østerlund Petersen og Kjartan Sarheim Anthun SINTEF Helse Januar 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...3

Detaljer

7 Pasienter med utvalgte kroniske hoveddiagnoser i spesialisthelsetjenesten i perioden 2002-2006

7 Pasienter med utvalgte kroniske hoveddiagnoser i spesialisthelsetjenesten i perioden 2002-2006 7 Pasienter med utvalgte kroniske hoveddiagnoser i spesialisthelsetjenesten i perioden 2002-2006 Heidi Jensberg 7.1 Innledning I dette kapitlet skal vi se nærmere på aktivitetsutviklingen blant pasienter

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister Rapport IS-2390 Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Utgitt: 11/2015 Bestillingsnummer: IS-2390 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11 Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 2.11.11 Lister ernæring & mestringsteam 1 Arbeid i regi av Helse Sør-Øst SSHF er pilot i utvikling av analysemodell for pasientstrømmer

Detaljer

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015 Norsk pasientregister IS- 2 3 4 9

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015 Norsk pasientregister IS- 2 3 4 9 Rapport IS-2349 Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2349 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

5.2 Begrensninger og kompletthet i registerbasert personellstatistikk

5.2 Begrensninger og kompletthet i registerbasert personellstatistikk 5 Personell Eva Lassemo 5.1 Innledning Personellsammensetning er et mål på kompetansen i det tverrfaglige spesialiserte behandlingstilbudet til rusmiddelmisbrukere. Behandlingstilbudet er under oppbygging

Detaljer

IS-1926 Rapport. Distriktspsykiatriske tjenester 2010 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre

IS-1926 Rapport. Distriktspsykiatriske tjenester 2010 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre IS-96 Rapport Distriktspsykiatriske tjenester 00 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Heftets tittel: Distriktspsykiatriske tjenester 00. Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre

Detaljer

Virksomhetstype Tilknytyningsform Antall Årsverk Relevante planer Somatisk sykehus Eies av HF 8 8916

Virksomhetstype Tilknytyningsform Antall Årsverk Relevante planer Somatisk sykehus Eies av HF 8 8916 Stjørdal 7.2.25 Bakgrunnsnotat om utvikling av sykehusstruktur Dette notatet er utarbeidet som diskusjonsgrunnlag til strategisamlingen som styret for Helse Midt-Norge RHF skal ha 15. februar 25. Notatet

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det?

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det? Olafr og Gunnar Glen Thorsen Heldøgns opphold Pasientadministrative system KITH Økonomi og analyse Hovedtilstand Helse Sør- Øst RHF Indeks Nirvaco Helse Midt-Norge RHF Dagpasient Journal Poliklinikk NCSP

Detaljer

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020.

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020. Vedlegg 1 TABELLOVERSIKT Kapittel 3. Mål og utfordringar Tabell 1a Venta befolkningsutvikling 2010 2025 etter helseføretak Endring 2010 2015 Endring 2010 2020 Endring 2010 2025 Helseføretak 2010 2015 2020

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007 Stein Østerlund Petersen (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/08 ISBN 978-82-14-04510-9 ISSN

Detaljer

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF?

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF? Innhold KMF forbruk DRG mot HSØ og landet 2013 vs 2012 KMF forbruk DRG pr kommune totalt og for alder 67+ KMF kommunal medfinansiering 2013 mot 2012 i kr KMF økonomi 2013 forventet Budsjett KMF 2014? Utskrivningsklare

Detaljer

Private aktører i spesialisthelsetjenesten

Private aktører i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-2450 Private aktører i spesialisthelsetjenesten Omfang og utvikling 2010-2014 Publikasjonens tittel: Private aktører i spesialisthelsetjenesten. Omfang og utvikling 2010-2014. Utgitt: 03/2016

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Analyse av pasientstraumar og forbruksrater i regionen Bruk av somatiske spesialisthelsetenester i kommunane Selje, Vågsøy,,,, og Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget

Detaljer

Distriktspsykiatriske tjenester 2011 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre

Distriktspsykiatriske tjenester 2011 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Rapport IS-2027 Distriktspsykiatriske tjenester 2011 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre Utgitt: Oktober 2012 Bestillingsnummer: IS-2027 ISBN-nr. 978-82-8081-270-4 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling

Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling SINTEF A11381 RAPPORT Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling Ragnild Bremnes og Heidi Jensberg SINTEF Helsetjenesteforskning Mars

Detaljer

Overføring mellom sykehus i Norge

Overføring mellom sykehus i Norge Overføring mellom sykehus i Norge Rapport fra Analyseenheten, SKDE Helse Nord Om lag 5 % av alle døgnopphold ved norske somatiske sykehus er resultat av overføring av pasienter mellom sykehus for samme

Detaljer

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Innholdsfortegnelse Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten...1 Innholdsfortegnelse...3

Detaljer

Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner men fylkesvise variasjoner

Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner men fylkesvise variasjoner Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner men fylkesvise variasjoner Helse er et område som er blitt prioritert de siste årene. I tillegg er det et uttalt mål at tilgangen til helsetjenesten skal være

Detaljer

SAMDATA Sektorrapport for rusbehandling 2007

SAMDATA Sektorrapport for rusbehandling 2007 SAMDATA Sektorrapport for rusbehandling 2007 Solfrid E. Lilleeng (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 4/08 ISBN 978-82-14-04512-3 ISSN 0802-4979 SINTEF Helse

Detaljer

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kirsti Freibu, 75 51 29 66 Bodø, 7.12.2012 Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Bakgrunn og

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp kirurgi for befolkningen i opptaksområdene til sykehuset i Molde og Kristiansund.

Øyeblikkelig hjelp kirurgi for befolkningen i opptaksområdene til sykehuset i Molde og Kristiansund. Øyeblikkelig hjelp kirurgi for befolkningen i opptaksområdene til sykehuset i og Kristiansund. Datagrunnlaget er antall døgn- og dagopphold som involverer kirurgi 1 for befolkningen bosatt i kommunene

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter Praktisk innretning

Kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter Praktisk innretning Kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter Praktisk innretning NSHs heldagsmøte om helseøkonomi, 5.12.2011 Fredrik A.S.R. Hanssen seniorrådgiver Overordnede tema Informasjonskilder

Detaljer

Finansieringsordningene i dag og i fremtiden- hvilke insentiver skal de gi?

Finansieringsordningene i dag og i fremtiden- hvilke insentiver skal de gi? DRG-Forum 9-10 mars Finansieringsordningene i dag og i fremtiden- hvilke insentiver skal de gi? Bjørn-Inge Larsen, Helsedirektør Innhold Formålet med ISF-ordningen Kort historikk Fremtidens utfordringer

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008. Per Bernhard Pedersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008. Per Bernhard Pedersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008 Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 2/09

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd?

Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd? Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd? Regional rehabiliteringskonferanse Ålesund 29. september 2010 Vidar Halsteinli Seniorrådgiver, PhD Helse Midt-Norge RHF, økonomiavdelingen

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

1 Sentrale resultat i årets rapport

1 Sentrale resultat i årets rapport 1 Sentrale resultat i årets rapport 1.1 Fortsatt en del mangelfulle pasientdata I 2003 hadde man pasientdata av en akseptabel kvalitet for i overkant av 73 prosent av innleggelsene. Vi vet med andre ord

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Samhandlingsreformen - høring forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter Arkivsak

Detaljer

Det har oppstått behov for korrigeringer etter utgivelse av SAMDATA Sektorrapport for rusbehandling 2008, rapport 4/09.

Det har oppstått behov for korrigeringer etter utgivelse av SAMDATA Sektorrapport for rusbehandling 2008, rapport 4/09. ERRATUM Det har oppstått behov for korrigeringer etter utgivelse av SAMDATA Sektorrapport for rusbehandling 2008, rapport 4/09. Endringer Tabell 3.3: Det skal være 68 døgnplasser ved rustiltak uten avtale

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF RIO/Marborg (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Detaljer

Datagrunnlag og analysebehov i Samhandlingsreformen hva kan Helsedirektoratet tilby?

Datagrunnlag og analysebehov i Samhandlingsreformen hva kan Helsedirektoratet tilby? Datagrunnlag og analysebehov i Samhandlingsreformen hva kan Helsedirektoratet tilby? Seniorrådgiver Lars Rønningen 08.03.2012 Tema for presentasjonen 1 Datagrunnlag og analysebehov i Samhandlingsreformen

Detaljer

Estimering av antall individer som ble behandlet i psykisk helsevern for voksne i 2005.

Estimering av antall individer som ble behandlet i psykisk helsevern for voksne i 2005. SINTEF A1198 RAPPORT Estimering av antall individer som ble behandlet i psykisk helsevern for voksne i 2005. Tjenestetilbudet til individer fra episodedata til individdata innen psykisk helsevern Helge

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann 3 faser i møte med utfordringene i Midtre Namdal Fase 1. Utredning kunnskapsgrunnlag Fase 2. Dialog om mulige

Detaljer

Samhandlingsstatistikk

Samhandlingsstatistikk Samhandlingsstatistikk Topplederforum i Helse Fonna 5. desember 2012 Jostein.aksdal@haugesund.kommune.no 1 Analysegrupper Samhandlingsutvalget i Helse Fonna har opprettet to analysegrupper: Ei analysegruppe

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Analyse av pasienter med kroniske sykdommer ved somatiske sykehus i perioden 2001-2005. SINTEF Helse

Analyse av pasienter med kroniske sykdommer ved somatiske sykehus i perioden 2001-2005. SINTEF Helse SINTEF A588 RAPPORT Analyse av pasienter med kroniske sykdommer ved somatiske sykehus i perioden 2001-2005 Heidi Jensberg, Beate M. Huseby, Birgitte Kalseth og Jorid Kalseth SINTEF Helse Desember 2006

Detaljer