SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Kjell Solstad (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: Telefaks:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Kjell Solstad (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800"

Transkript

1

2

3 SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Kjell Solstad (red) SINTEF 7465 TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Rapport 1/07

4 ISBN ISSN SINTEF Kopiering uten kildehenvisning er forbudt Forside. SINTEF Media Trykk: TAPIR UTTRYKK, Trondheim

5

6

7 Forord Formålet med SAMDATA nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten er å utarbeide og publisere styringsdata for hele tjenesten. Styringsdata som presenteres gir informasjon om ressursinnsats, bruk av spesialisthelsetjenestene og utnytting av ressursene. Dette diskuteres i forhold til aktuelle helsepolitiske mål. Nøkkeltallsrapporten beskriver utviklingen de siste årene og gir status for spesialisthelsetjenesten i forhold til målene. SAMDATA-prosjektet er fra i år lagt om i tråd med ønsker fra oppdragsgiver som er Sosialog helsedirektoratet. Prosjektet er delt inn i den foreliggende rapporten SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten samt tre sektorrapporter; SAMDATA Psykisk helsevern, SAMDATA Rusbehandling og SAMDATA Somatikk. Sektorrapportene publiseres i september/oktober Nøkkeltallsrapporten er en nyskaping og inneholder tall og analyser på regionalt og nasjonalt nivå for hele spesialisthelsetjenesten. Alle tall og indikatorer på lavere nivå enn dette publiseres kun på våre nettsider Det samme gjelder alle grunnlagsdata og vedlegg til den trykte rapporten. Det vil foreligge ulike utskriftsversjoner på nettsidene som kan benyttes dersom man ønsker å ha utskrifter som viser mer enn den trykte rapporten. Pasientdata er samlet inn og kvalitetskontrollert av Norsk Pasientregister (NPR). Data for senger, døgn- og dagplasser, kostnader og finansiering er samlet inn av Statistisk sentralbyrå (SSB). Dataene er kvalitetssikret og tilrettelagt i et samarbeid mellom SSB og SINTEF. Vi takker for et godt samarbeid med NPR og SSB. Kontaktperson fra oppdragsgiver har vært Jan Oddum. Fra SINTEF har følgende medarbeidere deltatt i arbeidet med rapporten: Kjartan Sarheim Anthun, Anne Mette Bjerkan, Ragnild Bremnes, Vidar Halsteinli, Heidi Jensberg, Birgitte Kalseth, Silje Kaspersen, Hanne Kvam, Marit Pedersen, Per Bernard Pedersen, Stein Østerlund Petersen, Kjell Solstad, Heidi Torvik og Tove Waagan. Kjell Solstad har vært prosjektleder for arbeidet med rapporten. Rapportens forskjellige deler er sydd sammen av prosjektsekretær Hanne Kvam. Trondheim juni 2007 Kjell Solstad (red.) 3

8

9 Innholdsfortegnelse Forord...3 Innholdsfortegnelse...5 Tabelloversikt... 9 Figuroversikt...20 SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Innholdet i nøkkeltallsrapporten...23 Bruk av SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten...25 Kvalitetssikring av data...26 Del I Statusdel nasjonale og regionale utviklingstrekk befolkningsperspektivet Sammendrag og nøkkeltall nasjonalt Sammendrag Nøkkeltall Bruk av deflator Utvikling i ressursinnsats Innledning Datagrunnlag Om datagrunnlag og datakvalitet Deflatorer Nye ansvarsområder i spesialisthelsetjenesten Kostnadsutvikling Utvikling i kostnader og personell

10 SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN Oppsummering Kostnadsgrunnlag korrigert for nye oppgaver, nasjonalt og regionalt Bruk av spesialisthelsetjenester Bruk av spesialisthelsetjenester i Norge Forbruket i regionene i perioden 2001 til Bruk av spesialisthelsetjenester i Øst Bruk av spesialisthelsetjenester i Sør Bruk av spesialisthelsetjenester i Vest Bruk av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge Bruk av spesialisthelsetjenester i Nord Bruk av private sykehus og avtalespesialister i somatisk sektor Oppsummering Psykisk helsevern i opptrappingsperioden Innledning Hovedtrekk i utviklingen i perioden Psykisk helsevern for barn og unge i perioden Psykisk helsevern for voksne i perioden Nasjonale utviklingstrekk i tall Pasientbehandling psykisk helsevern Kostnader og finansiering Personell psykisk helsevern Personell, døgnplasser og aktivitet barn og unge Personell, døgnplasser og aktivitet voksne Del II Tabelldel Psykisk helsevern befolkningsperspektivet Kostnader og finansiering psykisk helsevern Innledning Totale driftskostnader og finansiering nasjonale tall 2005 og Driftskostnader regionale tall 2005 og

11 INNHOLDSFORTEGNELSE 5.4 Finansiering regionale tall 2005 og Personellinnsats psykisk helsevern Døgnplasser psykisk helsevern Bruk av spesialisthelsetjenester i psykisk helsevern Ventetider til poliklinikk innen psykisk helsevern Del III Tabelldel Psykisk helsevern foretaksperspektivet Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for voksne Innledning Kapasitetsutnytting i poliklinikker for voksne Kapasitetsutnytting i døgninstitusjoner for voksne Del IV Tabelldel Rusbehandling befolkningsperspektivet Kostnader til tverrfaglig rusbehandling Innledning Definisjoner og datagrunnlag Del V Tabelldel Somatisk spesialisthelsetjeneste befolkningsperspektivet Kostnader og finansiering av somatisk spesialisthelsetjeneste Nasjonale tall Regionale tall Utviklingen i personell og senger i somatisk spesialisthelsetjeneste Bruk av somatiske sykehustjenester Bruken av sykehustjenester per innbygger faktiske rater Bruken av sykehustjenester kjønns- og aldersstandardiserte rater Pasientstrømmer i somatisk spesialisthelsetjeneste 2005 og

12 SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN Utvikling ventelister og ventetid i somatisk spesialisthelsetjeneste Del VI Tabelldel Somatisk spesialisthelsetjeneste foretaksperspektivet Aktivitet og kostnader Formål med kapitlet Tilpasninger og anvendelse av datagrunnlaget Resultater Litteraturliste

13 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabelloversikt Tabell 1.1 Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten. Nasjonale tall Tabell 1.2 Deflatorer i perioden 1998 til Tabell 2.1 Deflatorer perioden 2002 til Tabell 2.2 Identifiserte nye oppgaver og finansieringsansvar for helseforetakene Kostnadstall fastsatt som økning i basisramme på grunn av nye oppgaver, jf St. Prp nr 1 for årene 2003, 2004, 2005 og Millioner kr. Løpende priser...39 Tabell 2.3 Tabell 2.4 Tabell 2.5 Tabell 2.6 Tabell 2.7 Tabell 2.8 Tabell 2.9 Tabell 2.10 Tabell 2.11 Tilskudd til de regionale helseforetakenes basisrammer knyttet til nye oppgaver og finansieringsansvar. Ny virksomhet kostnadsført i somatisk sektor Millioner kr. Løpende priser...40 Fordeling av tilskudd til omlegging av differensiert arbeidsgiveravgift mellom sektorene somatisk virksomhet, psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern for barn og unge Millioner kr. Løpende priser...41 Kostnader i spesialisthelsetjenesten 2002 til Kostnader korrigert for nye oppgaver. Millioner kroner. Løpende priser...42 Kostnader til somatisk sektor, psykisk helsevern for voksne og for barn og unge eksklusive nye oppgaver og ansvar. Korrigert for gjestepasientoppgjør 2002 til Millioner kr. Løpende priser Utvikling i ambulansekostnader Samlet prosentvis endring, samt endring fra året før. Utvikling i ambulansekostnadenes andel av totale kostnader. Millioner kr. Løpende priser...50 Utvikling i personellinnsats og kostnadsinnsats til spesialisthelsetjenesten ). Kostnader korrigert for nye oppgaver 2). Nasjonalt nivå. Millioner kr. Løpende priser...52 Prosentpoeng differanse mellom kostnadsvekst i psykisk helsevern og kostnadsvekst i somatisk sektor, og prosentpoeng differanse mellom personellvekst i psykisk helsevern og somatisk sektor Kostnader til spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike tjenesteområder korrigert nye oppgaver. Nasjonalt nivå Millioner kr. Løpende priser Kostnader til spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike tjenesteområder korrigert for nye oppgaver og finansieringsansvar. Øst, korrigert for gjestepasientoppgjør Millioner kr. Løpende priser

14 SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2006 Tabell 2.12 Tabell 2.13 Tabell 2.14 Tabell 2.15 Tabell 3.1 Tabell 3.2 Tabell 3.3 Tabell 3.4 Tabell 3.5 Tabell 3.6 Tabell 3.7 Kostnader til spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike tjenesteområder korrigert for nye oppgaver og finansieringsansvar. Sør, korrigert for gjestepasientoppgjør Millioner kr. Løpende priser...60 Kostnader til spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike tjenesteområder korrigert for nye oppgaver og finansieringsansvar. Vest, korrigert for gjestepasientoppgjør Millioner kr. Løpende priser...61 Kostnader til spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike tjenesteområder korrigert for nye oppgaver og finansieringsansvar. Midt-Norge, korrigert for gjestepasientoppgjør Millioner kr. Løpende priser...62 Kostnader til spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike tjenesteområder korrigert for nye oppgaver og finansieringsansvar. Nord, korrigert for gjestepasientoppgjør Millioner kr. Løpende priser...63 Bruk av spesialisthelsetjenester i helseregionene 2006 etter pasientenes bostedsregion...68 Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenester i Øst, Faktisk aktivitet...75 Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenester i Øst, Rater per innbygger somatikk, per innbygger 18 år og eldre psykisk helsevern voksne og per innbyggere 0-17 år psykisk helsevern barn og unge...76 Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenester i Sør, Faktisk aktivitet...77 Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenester i Sør, Rater per innbygger somatikk, per innbygger 18 år og eldre psykisk helsevern voksne og per innbyggere 0-17 år psykisk helsevern barn og unge...78 Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenester i Vest, Faktisk aktivitet...79 Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenester i Vest, Rater per innbygger somatikk, per innbygger 18 år og eldre psykisk helsevern voksne og per innbyggere 0-17 år psykisk helsevern barn og unge...80 Tabell 3.8 Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge, Faktisk aktivitet

15 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabell 3.9 Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge, Rater per innbygger somatikk, per innbygger 18 år og eldre psykisk helsevern voksne og per innbyggere 0-17 år psykisk helsevern barn og unge Tabell 3.10 Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenester i Nord, Faktisk aktivitet...83 Tabell 3.11 Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenester i Nord, Rater per innbygger somatikk, per innbygger 18 år og eldre psykisk helsevern voksne og per innbyggere 0-17 år psykisk helsevern barn og unge...84 Tabell 3.12 Utvikling i bruk av private sykehus i somatisk spesialisthelsetjeneste etter bostedsregion. Antall sykehusopphold (døgn og dag) Tabell 3.13 Utvikling i bruk av private sykehus i somatisk spesialisthelsetjeneste etter bostedsregion. Antall DRG-poeng (døgn og dag) Tabell 3.14 Utvikling i bruk av private avtalespesialister ISF i somatisk spesialisthelsetjeneste etter bostedsregion. Antall opphold (døgn og dag) Tabell 3.15 Utvikling i bruk av private avtalespesialister ISF i somatisk spesialisthelsetjeneste etter bostedsregion. Antall DRG-poeng (døgn og dag) Tabell 4.1 Tabell 4.2 Tabell 4.3 Behandlede pasienter og polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern Utvikling i totale driftsutgifter til psykisk helsevern Millioner kr. Løpende priser...97 Utvikling i totale driftsutgifter til psykisk helsevern Millioner kr. Faste 2006 kr Tabell 4.4 Deflatorer i perioden Tabell 4.5 Tabell 4.6 Tabell 4.7 Tabell 4.8 Årsverk i institusjoner i psykisk helsevern totalt. Etter personellkategori. Absolutte tall og endring fra Årsverk for leger og psykologer ved institusjoner i psykisk helsevern totalt, samt årsverk for leger og psykologer med driftsavtale med helseforetakene/rhf. Absolutte tall og endring fra Årsverk og døgnplasser for barn og unge. Nasjonale tall. Absolutte tall og endring fra Aktivitet og produktivitet i psykisk helsevern for barn og unge. Absolutte tall og endring fra

16 SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2006 Tabell 4.9 Årsverk i institusjoner for voksne etter personellkategori og driftsform. Absolutte tall og endring fra 1998 til Tabell 4.10 Døgnplasser for voksne etter institusjonstype. Absolutte tall og endring fra Tabell 4.11 Aktivitet og ressursutnytting i tilbudet til voksne. Nasjonale tall. Absolutte tall og endring fra Tabell 5.1 Tabell 5.2 Tabell 5.3 Tabell 5.4 Tabell 5.5 Tabell 5.6 Tabell 5.7 Tabell 5.8 Totale driftskostnader i psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne. Fordelt på totale driftskostnader ved institusjoner, driftstilskudd til private spesialister og tilskudd til privat pleie, eksl. avskrivninger og Millioner kroner målt i faste 2006 kroner og prosentvis endring Totale driftskostnader til psykisk helsevern i 2005 og 2006 med og uten avskrivninger. Millioner kroner målt i faste 2006-kroner Totale driftskostnader til og finansiering av psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne. Finansiering fordelt på ulike finansieringskilder og Millioner kroner målt i faste 2006-kroner, og prosentvis endring Totale driftskostnader til og finansiering av psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne. Prosentvis fordeling på ulike finansieringskilder og Millioner kroner målt i faste 2006-kroner.108 Totale driftskostnader til psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne, korrigert for gjestepasientoppgjør. Regionalt nivå og Millioner kroner målt i faste 2006-kroner Totale driftskostnader til psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne, fordelt på driftskostnader ved egne institusjoner, avskrivninger mv., netto gjestepasientkostnader, driftstilskudd til private spesialister og tilskudd til privat pleie. Regionalt nivå Millioner kroner Totale driftskostnader til psykisk helsevern for barn og unge, korrigert for gjestepasientoppgjør. Regional nivå og 2006, samt 2006 inkludert avskrivninger mv. Kroner per innbygger og i prosent av landsgjennomsnittet, målt i faste 2006-kroner Totale driftskostnader til psykisk helsevern for voksne, korrigert for gjestepasientoppgjør. Regionalt nivå og 2006, samt 2006 inkludert avskrivninger mv. Kroner per innbygger og i prosent av landsgjennomsnittet, målt i faste 2006-kroner

17 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabell 5.9 Totale driftskostnader til psykisk helsevern, korrigert for gjestepasientoppgjør. Regionalt nivå og 2006, samt 2006 inkludert avskrivninger mv. Kroner per innbygger og i prosent av landsgjennomsnittet, målt i faste 2006-kroner Tabell 5.10 Polikliniske refusjoner fra staten til psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne og psykisk helsevern totalt. Regionalt nivå og Millioner kroner målt i faste 2006-kroner, og endring i prosent Tabell 5.11 Øremerkede tilskudd 1 fra staten til psykisk helsevern. Regionalt nivå og Millioner kroner målt i faste 2006-kroner, og endring i prosent Tabell 5.12 Driftskostnader til psykisk helsevern finansiert av RHF-enes basisramme til psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne, samt totalt psykisk helsevern. Regionalt nivå og Millioner kroner målt i faste 2006-kroner, og endring i prosent Tabell 5.13 Kostnader til og finansiering av psykisk helsevern samlet. Finansiering fordelt på ulike finansieringskomponenter i Regionalt nivå. Millioner kroner Tabell 5.14 Kostnader til og finansiering av psykisk helsevern for barn og unge. Finansiering fordelt på ulike finansieringskomponenter i Regionalt nivå. Millioner kroner Tabell 5.15 Kostnader til og finansiering av psykisk helsevern for voksne. Finansiering fordelt på ulike finansieringskomponenter i Regionalt nivå. Millioner kroner Tabell 6.1 Tabell 6.2 Tabell 6.3 Tabell 6.4 Tabell 6.5 Årsverk i psykisk helsevern for barn og unge, for voksne og totalt. Regionale helseforetak og totalt. Absolutte tall og prosentvis endring fra 2005 til Personelldekning i psykisk helsevern for barn og unge, for voksne og totalt. Årsverk per innbyggere i målgruppen. Regionale helseforetak og Personelldekning etter personellkategori i psykisk helsevern for barn og unge, for voksne og totalt. Årsverk per innbyggere. Regionale helseforetak 2006 og totalt 2005 og Relativ fordeling mellom de ulike personellkategoriene i psykisk helsevern for barn og unge. Regionalt helseforetak. 2006, og totalt 2005 og Relativ fordeling mellom de ulike personellkategoriene i psykisk helsevern for voksne. Regionalt helseforetak. 2006, og totalt 2005 og

18 SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2006 Tabell 6.6 Tabell 6.7 Tabell 7.1 Tabell 7.2 Tabell 8.1 Tabell 8.2 Tabell 8.3 Tabell 8.4 Tabell 9.1 Tabell 9.2 Tabell 9.3 Tabell 9.4 Legedekning i offentlig og privat praksis i psykisk helsevern samlet. Årsverk per innbyggere. Regionalt helseforetak. 2006, og totalt 2005 og Psykologdekning i offentlig og privat praksis i psykisk helsevern samlet. Årsverk per innbyggere. Regionalt helseforetak. 2006, og totalt 2005 og Døgnplasser i psykisk helsevern for barn og unge, for voksne og totalt. Regionalt helseforetak. Absolutte tall 2005 og 2006 og prosentvis endring fra 2005 til Døgnplasser i det psykiske helsevernet for barn og unge, for voksne og totalt. Plasser per innbyggere i målgruppen. Regionalt helseforetak og Antall pasienter i psykisk helsevern for barn og unge, etter bostedsregion og omsorgsnivå og prosentendring fra Antall behandlede pasienter og pasienter pr 100 innbyggere (i prosent av befolkningen) under 18 år. Etter pasientens bostedsregion og omsorgsnivå. Psykisk helsevern for barn og unge Døgnopphold, utskrivninger, oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner i det psykiske helsevernet for voksne. Bostedsregion Døgnopphold, utskrivninger, oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner per innbyggere 18 år og eldre. Bostedsregion Antall pasienter ordinært avviklet fra venteliste for poliklinisk behandling. Fordelt etter helseregion. Psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for voksne. Tredje tertial 2005 og 2006 og endring Gjennomsnittlig ventetid i dager til poliklinisk behandling og innleggelse innen psykisk helsevern. Pasienter ordinært avviklet. Tredje tertial 2005 og 2006 og endring. Fordelt etter fagområde og helseregion Ventetid til poliklinisk utredning/behandling innen psykisk helsevern for barn og unge. Prosentandeler innen angitte venteintervaller tredje tertial 2006 og endring i andel fra tredje tertial Ordinært avviklede henvisninger i perioden Ventetid til poliklinisk utredning/behandling innen psykisk helsevern for voksne. Prosentandeler innen angitte venteintervaller tredje tertial 2006 og endring i andel fra tredje tertial Ordinært avviklede henvisninger i perioden

19 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabell 10.1 Konsultasjoner, pasienter og produktivitet i poliklinisk virksomhet for voksne og Tabell 10.2 Konsultasjoner og fagårsverk i poliklinikker for voksne og prosent endring fra Tabell 10.3 Oppholdsdøgn for døgnpasienter ved institusjoner i psykisk helse for voksne. Etter regionale helseforetak og institusjonstype og 2006, og prosent endring fra Tabell 10.4 Utskrivninger av døgnpasienter ved institusjoner i psykisk helsevern for voksne. Etter regionale helseforetak og institusjonstype og 2006, og prosent endring fra Tabell 10.5 Kapasitetsutnytting ved døgninstitusjoner innen psykisk helsevern for voksne. Etter regionale helseforetak og institusjonstype og 2006, og prosent endring fra Tabell 11.1 Totale driftskostnader til rusbehandling, totalt og per innbygger og 2006, samt prosentvis endring. Beløp målt i faste 2006-kroner Tabell 11.2 Totale driftskostnader til rusbehandling per helseregion i 2005 og 2006, samt prosentvis endring. Millioner kroner målt i faste 2006-kroner Tabell 11.3 Totale driftskostnader til rusbehandling per innbygger i 2005 og 2006, samt prosentavvik fra gjennomsnitt for alle regionene. Målt i faste 2006-kroner Tabell 12.1 Totale driftskostnader til, og finansiering av, somatisk spesialisthelsetjeneste og Finansiering fordelt på ulike finansieringskomponenter. Millioner kroner målt i faste 2006 kroner. Prosentandeler og prosentvis endring av finansieringskomponenter Tabell 12.2 Finansiering av kostnadsvekst fra 2005 til 2006, somatisk spesialisthelsetjeneste. Millioner kroner målt i faste 2006 kroner Tabell 12.3 Totale driftskostnader somatisk spesialisthelsetjenestene. SAMDATA definisjon, samt kapitalkostnader og kostnader ikke finansiert av helseforetak i privat sektor. Millioner kroner målt i faste 2006 kroner Tabell 12.4 Totale driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste, fordelt på driftskostnader ved egne foretak og avtaleinstitusjoner (herav tilskudd til avtalespesialister) og netto gjestepasientkostnader Millioner kroner målt i faste 2006 kroner. Regionalt helseforetak Tabell 12.5 Totale driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste, fordelt på driftskostnader ved egne foretak og avtaleinstitusjoner (herav tilskudd til avtalespesialister) og netto gjestepasientkostnader Millioner kroner. Regionalt helseforetak

20 SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2006 Tabell 12.6 Totale driftskostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste, korrigert for gjestepasientoppgjør og Millioner kroner målt i faste 2006 kroner. Prosentvis endring fra 2005 til Regionalt helseforetak Tabell 12.7 Totale driftskostnader per innbygger til somatisk spesialisthelsetjeneste, korrigert for gjestepasientoppgjør og Kroner målt i faste 2006 kroner. Prosentavvik fra landsgjennomsnitt. Regionalt helseforetak Tabell 12.8 Totale driftskostnader inkludert kapitalkostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste, korrigert for gjestepasientoppgjør. Millioner kroner. regioner Tabell 12.9 Totale driftskostnader inkludert kapitalkostnader per innbyger, korrigert for gjestepasientoppgjør. Kroner. regioner Tabell 13.1 Antall årsverk 1) etter personellkategori ved somatiske sykehus og Endring i antall og prosent. Punkttall per 31. desember i driftsåret Tabell 13.2 Antall årsverk ) i prosentandel etter personellkategori ved somatiske sykehus og Endringer i prosentpoeng Tabell 13.3 Årsverk per innbygger etter personellkategori for 2005 og Korrigert for pasientflyt, kjønns- og alderstandardisert. Somatiske sykehus 1). Bostedsområder Tabell 13.4 Sengefaktoren målt som antall effektive senger 1) i sykehus per 1000 innbyggere, 2005 og Korrigert for pasientflyt, kjønns- og aldersstandardisert. Bostedsregion Tabell 14.1 Antall opphold og prosentvis endring etter oppholdstype og regionalt helseforetak og Tabell 14.2 Antall opphold og prosentvis endring etter oppholdstype og pasientenes bostedsregion og Tabell 14.3 Bruk av sykehus i bostedsregioner etter oppholdstype. Opphold per 1000 innbyggere og antall opphold og Tabell 14.4 Bruk av sykehus i bostedsregioner etter oppholdstype. DRG-poeng per 1000 innbyggere og antall DRG-poeng 1) og Tabell 14.5 DRG-indeks etter bostedsregion og oppholdstype og Tabell 14.6 Bruk av sykehus i bostedsregioner etter oppholdstype eksklusive dialyse (DRG317), kjemoterapi (DRG 410A-D) og rehabilitering (DRG 462A-C). Opphold per 1000 innbyggere og Tabell 14.7 Bruk av sykehustjenester i bostedsregioner etter innleggelsesmåte. Opphold per 1000 innbyggere og

21 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabell 14.8 Bruk av sykehustjenester i bostedsregioner etter innleggelsesmåte og type DRG. Opphold per 1000 innbyggere og Tabell 14.9 Bruk av sykehustjenester i bostedsregioner etter oppholdstype og innleggelsesmåte. Antall liggedager per 1000 innbyggere og Tabell Bruk av sykehustjenester i bostedsregioner for pasienter 80 år og eldre etter type opphold og innleggelsesmåte. Antall opphold og opphold per 1000 innbyggere 80 år og eldre og Tabell Bruk av sykehustjenester i bostedsregioner for pasienter 80 år og eldre etter type opphold og innleggelsesmåte. Antall liggedager og liggedager per 1000 innbyggere 80 år og eldre og Tabell Andel innbyggere 80 år og eldre og andel liggedager generert av innbyggere 80 år og eldre Tabell Bruk av sykehustjenester i bostedsregionene etter type opphold. Kjønns- og aldersstandardiserte rater per 1000 innbyggere og Tabell Bruk av sykehustjenester i bostedsregionene etter innleggelsesmåte. Kjønns- og aldersstandardiserte rater per 1000 innbyggere og Tabell Bruk av sykehustjenester i bostedsregionene etter innleggelsesmåte og type DRG. Kjønns- og aldersstandardiserte rater per 1000 innbyggere og Tabell Bruk av sykehustjenester i bostedsregionene etter innmåte og oppholdstype. Liggedager per 1000 innbyggere. Kjønns- og aldersstandardiserte rater og Tabell 15.1 Antall dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted og Tabell 15.2 Antall dag- og døgnopphold i prosent av antall dag- og døgnopphold i alt etter behandlingssted. regioner og Tabell 15.3 Antall døgnopphold etter bosted og behandlingssted og Tabell 15.4 Antall døgnopphold i prosent av antall døgnopphold i alt etter behandlingssted. regioner og Tabell 15.5 Antall dagopphold etter bosted og behandlingssted og Tabell 15.6 Antall dagopphold i prosent av antall dagopphold i alt etter behandlingssted. regioner og Tabell 15.7 Antall elektive dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted og Tabell 15.8 Antall elektive dag- og døgnopphold i prosent av antall elektive dag- og døgnopphold i alt etter behandlingssted. regioner og

22 SAMDATA NØKKELTALL FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2006 Tabell 15.9 Antall DRG-poeng 1) for dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted og Tabell Antall DRG-poeng 1) for dag- og døgnopphold i prosent av antall DRG-poeng for dag- og døgnopphold i alt etter behandlingssted. regioner og Tabell Antall dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Antall dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Antall døgnopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Antall døgnopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Antall dagopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Antall dagopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Antall elektive dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Antall elektive dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Antall DRG-poeng 1) for dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Antall DRG-poeng 1) for dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Antall polikliniske konsultasjoner etter bosted og behandlingssted Tabell Antall polikliniske konsultasjoner etter bosted og behandlingssted Tabell Beregnet antall senger (90 prosent belegg) for døgnopphold etter bosted og behandlingssted Tabell Beregnet antall senger (90 prosent belegg) for døgnopphold etter bosted og behandlingssted Tabell 16.1 Antall nyhenviste tredje tertial 2006 fordelt etter omsorgsnivå, og prosent endring fra tredje tertial Tabell 16.2 Antall ordinært avviklet fra venteliste tredje tertial 2006 fordelt etter omsorgsnivå, og prosent endring fra tredje tertial Tabell 16.3 Antall på venteliste per fordelt etter omsorgsnivå, og prosent endring fra tredje tertial Tabell 16.4 Antall ordinært avviklet fra venteliste i tredje tertial 2006, ventetidsfordeling (i prosent) og gjennomsnittlig ventetid i dager, endring i ventetidsfordeling og gjennomsnittlig ventetid fra tredje tertial 2005 til tredje tertial Bostedsregioner

23 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabell 16.5 Antall på venteliste per , ventetidsfordeling (i prosent) og gjennomsnittlig ventetid i dager, endring i ventetidsfordeling og gjennomsnittlig ventetid fra tredje tertial 2005 til tredje tertial Bostedsregioner Tabell 16.6 Gjennomsnittlig ventetid i dager fordelt etter omsorgsnivå og bostedsregioner. Tredje tertial 2006 og endring i dager fra tredje tertial Pasienter ordinært avviklet fra venteliste i perioden (periodetall) Tabell 16.7 Gjennomsnittlig ventetid i dager fordelt etter omsorgsnivå og bostedsregioner. Tredje tertial 2006 og endring i dager fra tredje tertial Pasienter som står på venteliste per (øyeblikkstall) Tabell 16.8 Gjennomsnittlig ventetid i dager til poliklinisk utredning/behandling. Fordelt etter bostedsregion og utvalgte fagområder*. Tredje tertial 2006 og endring i dager fra tredje tertial Omfatter ordinært avviklete henvisninger i perioden Tabell 16.9 Gjennomsnittlig ventetid til innleggelse i dager. Fordelt etter bostedsregion og utvalgte fagområder*. Tredje tertial 2006 og endring i dager fra tredje tertial Omfatter ordinært avviklete henvisninger i perioden Tabell Gjennomsnittlig ventetid (dager) til dagbehandling. Fordelt etter bostedsregion og utvalgte fagområder*. Tredje tertial 2006 og endring i dager fra tredje tertial Omfatter ordinært avviklete henvisninger i perioden Tabell 17.1 Antall DRG-poeng, samlet antall opphold og indeks for pasientsammensetning for 2006, samt endring fra 2005 til Regionalt helseforetak Tabell 17.2 Gjennomsnittlig liggetid for opphold samlet, døgnopphold, normalopphold og langtidsopphold for 2006, samt endring fra 2005 til Regionalt helseforetak Tabell 17.3 Andel døgnopphold, langtidsopphold, langtidsliggedager og polikliniske inntekter 2005 og Regionalt helseforetak Tabell 17.4 Driftskostnader DRG-virksomhet per DRG-poeng, beregnet med og uten kapitalkostnader, samt relativt kostnadsnivå for 2006 og prosentvis endring fra 2005 til Regionalt helseforetak Tabell 17.5 Driftskostnader DRG-virksomhet per liggedag, beregnet med og uten kapitalkostnader, samt relativt kostnadsnivå for 2006 og prosentvis endring fra 2005 til Regionalt helseforetak

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008. Linda Midttun (red)

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008. Linda Midttun (red) SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Linda Midttun (red) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 1/09 ISBN 978-82-14-04793-6

Detaljer

SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 1/08

SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 1/08 SAMDATA SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 1/08 SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 Linda Midttun (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932

Detaljer

SINTEF A247 RAPPORT. SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005. Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse

SINTEF A247 RAPPORT. SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005. Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse SINTEF A247 RAPPORT SAMDATA Psykisk helsevern Nøkkeltall 2005 Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Helse Juni 2006 TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 Helseregionenes utvikling i ressursinnsats, tilgjengelighet, kvalitet og produktivitet 2002-2005. Marit Pedersen (Red.) SINTEF Helse 7465 Trondheim Telefon: 4000 2590

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007 Stein Østerlund Petersen (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/08 ISBN 978-82-14-04510-9 ISSN

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008. Per Bernhard Pedersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008. Per Bernhard Pedersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008 Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 2/09

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

SAMDATA PSYKISK HELSEVERN Tabeller

SAMDATA PSYKISK HELSEVERN Tabeller SAMDATA PSYKISK HELSEVERN Tabeller Sammenligningsdata for psykisk helsevern 2001 Johan Håkon Bjørngaard (red) SINTEF Unimed 7465 TRONDHEIM Telefon: 73 59 25 90 Telefaks: 73 59 63 61 Rapport 1/02 ISBN 82-446-0836-6

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Rapport IS-2194 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten 2013 Utgitt: September 2014 Bestillingsnummer: IS-2194 ISBN-nr. 978-82-8081-321-3 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Utdanning og rekruttering til psykisk helsevern og kommunene i perioden 1998-2005

Utdanning og rekruttering til psykisk helsevern og kommunene i perioden 1998-2005 SINTEF A851 RAPPORT Utdanning og rekruttering til psykisk helsevern og kommunene i perioden 1998-2005 Nås Opptrappingsplanens mål innen 2008? Marian Ådnanes og Marit Sitter SINTEF Helse Januar 2007 SINTEF

Detaljer

Samhandlingsstatistikk 2011-12

Samhandlingsstatistikk 2011-12 12345678+910111213141=51617%=18192021221234067891011+121314151617%1819202122232*425*26=272829%303+132333435363738-39232*425*262708 39204567891011+1213141=51617%18192021221234567891011+1213141=51617%1819202122-232*425*262

Detaljer

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 2 Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Oktober 2010 Rapport 2. tertial 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering... 4 2 Aktivitet... 6 2.1 Somatikk...

Detaljer

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003. Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 200300012-37 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak IS-1479 RAPPORT Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten. En vurdering og aktuelle tiltak Utgitt: 07/2007 Bestillingsnummer:

Detaljer

Resultatevaluering av sykehusreformen

Resultatevaluering av sykehusreformen Resultatevaluering av sykehusreformen Resultatevaluering av sykehusreformen Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse Norges forskningsråd 2007 Norges forskningsråd

Detaljer

Rapport 2009-056. Ressursbruk i spesialisthelsetjenesten

Rapport 2009-056. Ressursbruk i spesialisthelsetjenesten Rapport 2009-056 Ressursbruk i spesialisthelsetjenesten Econ-rapport nr. 2009-056, Prosjekt nr. 5Z080151.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-061-0 GLU/MSV/pil, EBO, 8. juni 2009 Offentlig Ressursbruk

Detaljer

Budsjettmodell for Helse Nord RHF

Budsjettmodell for Helse Nord RHF Styresak 41-2006 Ny inntektsfordelingsmodell Helse Nord Vedlegg 2 Budsjettmodell for Helse Nord RHF Dokumentasjon av analyser og forslag til elementer i budsjettmodell for somatiske spesialisthelsetjenester

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Rune T. Slettebak, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

Inntektsfordelingsmodell for helseforetakene i Helse Nord. Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF

Inntektsfordelingsmodell for helseforetakene i Helse Nord. Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Inntektsfordelingsmodell for helseforetakene i Helse Nord Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Til Helse Nord RHF Vedlagt er rapport som dokumenterer prosjektgruppens

Detaljer

Psykisk helsearbeid i kommunene

Psykisk helsearbeid i kommunene Psykisk helsearbeid i kommunene Disponering av statlig øremerkede midler gjennom Opptrappings planen for psykisk helse 1999 2008 Silje L. Kaspersen og Solveig Osborg Ose Forord I 2008 fikk kommunene

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Del 1: Helsetjenester og helse i Norge 1 #helsebar helsebarometeret.no Helsebarometeret 2015 Oppfatning av egen helse, helsetilbudet

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 090-2014 ANALYSE AV AKTIVITET OG KAPASITETSBEHOV HELSE SØR-ØST GRUNNLAG FOR VIDERE UTVIKLING OG PLANLEGGING Forslag

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Omfang og utvikling av det selvbetalende

Omfang og utvikling av det selvbetalende SINTEF A15248 RAPPORT Omfang og utvikling av det selvbetalende markedet for private spesialisthelsetjenester i Norge Silje L. Kaspersen og Birgitte Kalseth SINTEF Helsetjenesteforskning Mars 2010 Forord

Detaljer