Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for barn og unge 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for barn og unge 2016"

Transkript

1 Nr. 04/2017 Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for barn og unge 2016 Analysenotat 04/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

2 Publikasjonens tittel: Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for barn og unge 2016 Nr: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 04/17 Utgitt av: Avdeling: Kontaktperson: Ansvarlig: Helsedirektoratet Økonomi og Analyse Marit Sitter Beate Margrethe Huseby Postadresse: Besøksadresse: Pb St Olavs plass, 0130 Oslo Sluppenveien 12 C, Trondheim Tlf.: Faks: Forfattere: Marit Sitter Illustrasjon: Bente Restad 2

3 SAMMENDRAG Det har de siste ene vært stort fokus på barn og unges psykiske helse. Tilgjengelig styringsinformasjon og kjennskap til utviklingen i tjenestene til barn og unge med psykiske lidelser er derfor av sentral betydning. Notatet presenterer utviklingen i pasientrater og aktivitet i det psykiske helsevernet for barn og unge i perioden 2012 til Utviklingen beskrives på nasjonalt og regionalt nivå. Variasjoner i bruk av tjenester i 2016 blir også presentert for helseforetakenes bostedsområder. Kjennetegn ved pasientene beskrives ved fordeling av pasientenes kjønn, alder og diagnose. I løpet av Opptrappingsplanen for psykisk helse ( ) var det en kraftig vekst (om lag 150 prosent) i raten for barn og unge som var i kontakt med det spesialiserte psykiske helsevernet. Etter opptrappingsperioden har veksten flatet ut, og i siste femsperiode har pasientraten holdt seg stabil rundt 5,1 prosent av barne- og ungdomsbefolkningen. Gutter hadde en høyere pasientrate enn jenter samtlige, men forskjellene har avtatt i perioden. Behandlingsaktiviteten målt i antall polikliniske konsultasjoner per innbygger økte i løpet av perioden (11,4 prosent), og størst var veksten i konsultasjonsraten blant jenter (18,1 prosent) og ungdom (15,4 prosent). Forskjellene i pasientrater mellom regionene ble mindre i løpet av femsperioden. Dette var primært knyttet til vekst i Helse Vest og avtagende rate i Helse Nord. Blant jenter som var i kontakt med det psykiske helsevernet i 2016, var pasientraten om lag en prosent av befolkningen for de yngste (0-5 ), fem prosent for inger og nær 12 prosent for ungdommer i alderen Deretter avtok raten med økende alder. Guttene hadde en høyere pasientrate enn jenter fram til ungdomsalder (7,5 prosent for inger), deretter var raten avtagende og lavere for gutter enn jenter. Nevrotiske lidelser (27 prosent), hyperkinetiske forstyrrelser (28 prosent) og atferdsforstyrrelser (20 prosent) var de hyppigst forekommende diagnosene blant pasientene samla i PHV-BU i Mens pasienter med nevrotiske lidelser (36 prosent) utgjorde den klart største gruppen blant jenter, var hyperkinetiske forstyrrelser den største diagnosekategorien blant gutter (37 prosent) i Blant de yngste barna (0-5 ) var atferdsforstyrrelser (42 prosent) og utviklingsforstyrrelser (30 prosent) de hyppigst forekommende diagnosene. Tilsvarende utgjorde hyperkinetiske forstyrrelser (42 prosent) og atferdsforstyrrelser (31 prosent) størst andel blant barn i alderen 6 til 12. Blant ungdom var pasienter med nevrotiske lidelser den klart største gruppen både for ingene (34 prosent) og blant pasienter i alderen 18 til 22 (38 1

4 2 prosent). Pasienter med affektive lidelser utgjorde også en stor andel blant de eldste ungdommene (25 prosent).

5 Per 1000/ innbyggere 0-17 PASIENTER OG BEHANDLINGSAKTIVITET I DET PSYKISKE HELSEVERNET FOR BARN OG UNGE 2016 Nasjonale utviklingstrekk Figur 1 viser nasjonale pasientrater og rater for konsultasjoner og oppholdsdøgn i det psykiske helsevernet for barn og unge for perioden 2012 til Figur 1 Konsultasjoner, oppholdsdøgn og pasienter i psykisk helsevern for barn og unge per 1000/ innbyggere Konsultasjoner per 1000 innbygger Pasienter per innbygger Oppholdsdøgn per innbyggere Omfanget av pasienter i kontakt med det psykiske helsevernet for barn og unge var tilnærmet uendret i perioden 2012 til 2016 sett i forhold til befolkningsutviklingen. Om lag 5,1 prosent av barne- og ungdomsbefolkningen mottok behandling lig gjennom hele perioden. Konsultasjonsraten økte imidlertid betydelig i samme periode, (11,4 prosent). Det var også noe vekst i oppholdsdøgnraten for pasienter i døgnbehandling (7,1 prosent). Pasienter og konsultasjoner fordelt på kjønn og alder Bruk av spesialisthelsetjenester varierer kjønn og alder. Figur 2 og 3 viser dette for barne- og ungdomsbefolkningen. 3

6 Pasienter og konsultasjoner per /1000 innbyggere 0-17 SAMDATA spesialisthelsetjenesten Analysenotat 4/17 Figur 2 Pasienter per innbyggere og polikliniske konsultasjoner per 1000 innbyggere 0-17 fordelt på kjønn, Pasienter gutter Pasienter jenter Pasienter totalt Konsultasjoner gutter Konsultasjoner jenter Konsultasjoner totalt Figur 2 viser at gutter hadde en høyere pasientrate enn jenter (hele linjer) i hele femsperioden. Forskjellene mellom kjønnene ble imidlertid mindre, da pasientraten for gutter var avtagende og raten for jenter økte i perioden. Behandlingsaktiviteten, målt i antall polikliniske konsultasjoner per innbygger, økte totalt med 11,4 prosent fra 2012 til Nivået på konsultasjonsraten (stiplede linjer) var høyere for jenter enn gutter fra I tillegg økte raten for jenter kraftigere (18,1 prosent) enn for gutter (5,2 prosent) i løpet av perioden. Siste avtok raten for jenter noe. Dette indikerer at jenter i gjennomsnitt fikk flere konsultasjoner enn gutter i perioden , og at denne tendensen ble forsterket i løpet av perioden. Dette er trolig knyttet til ulik pasientsammensetningen blant jenter og gutter i PHV-BU. Dette omtales nærmere senere i notatet. Figur 3 viser utvikling i pasient- og konsultasjonsrater for barn og unge i PHV-BU fordelt på ulike aldersgrupper. 4

7 Pasienter og konsultasjoner per /1000 innbyggere 0-17 PASIENTER OG BEHANDLINGSAKTIVITET I DET PSYKISKE HELSEVERNET FOR BARN OG UNGE 2016 Figur 3 Pasienter per innbyggere og polikliniske konsultasjoner per 1000 innbyggere 0-17 fordelt på alder, Pasienter 0-5 Pasienter 6-12 Pasienter Konsultasjoner 0-5 Konsultasjoner 6-12 Konsultasjoner Figuren over viser at både pasient- og konsultasjonsratene for barn og unge varierte med alder, og at ratene var høyere jo eldre pasientene var. Ungdom hadde i hele perioden 2012 til 2016 en langt høyere pasientrate enn yngre barn (hele linjer), og forskjellene mellom aldersgruppene holdt seg tilnærmet stabile i hele femsperioden. Det var en svak nedgang i pasientraten totalt (-1,1 prosent), mens for de yngste økte raten noe (3 prosent). For barn i alderen 6 til 12 var det en nedgang i pasientraten (-5,7 prosent), mens raten var tilnærmet uendret for de eldste (0,5 prosent). Konsultasjonsraten (stiplede linjer) var også betydelig høyere for ungdom enn for de øvrige aldersgruppene, og økte mer (15,4 prosent) enn for barn i alderen 0-5 (4,3 prosent) og 6-12 (5,7 prosent) i løpet av femsperioden. Dette viser at ungdom som i utgangpunktet mottok flest konsultasjoner i 2012 også hadde den sterkeste veksten i konsultasjonsraten i femsperioden. 5

8 Pasienter i PHV-BU per innb SAMDATA spesialisthelsetjenesten Analysenotat 4/17 Regionale utviklingstrekk Nivå og utvikling i aktivitets- og pasientratene i PHV-BU varierte betydelig med pasientens bosted. I figur 4 til 6 presenteres tall på regionalt nivå for pasienter, konsultasjoner og oppholdsdøgn. Noe av fluktuasjonene i pasient- og aktivitetsratene kan trolig knyttes til sektorens overgang til nytt pasientdatasystem de siste ene. Helseforetak i Helse Vest la om systemet mellom 2010 og 2012, Helse Nord i 2012 og helseforetak i Sør-Øst fra 2011 til Eksakt for de enkelte helseforetakenes overgang omtales under avsnittet om datagrunnlag. Figur 4 Pasienter 0-17 i offentlig virksomhet og hos avtalespesialister per innbyggere etter bostedsområde, Helse Sør-Øst Helse Vest 300 Helse Midt-Norge Helse Nord 200 Totalt Pasienter bosatt i region Nord hadde en høyere rate i PHV-BU enn pasienter i de øvrige regionene i hele perioden. Tilsvarende var pasientraten i region Vest den laveste fram til og med I 2016 var raten lavest i Sør-Øst. I perioden 2012 til 2016 økte omfanget av barn og unge som mottok tjenester fra det psykiske helsevernet blant pasienter bosatt i Helse Vest (12,6 prosent) og Midt-Norge (15,3 prosent), mens den avtok for pasienter bosatt i Helse Sør-Øst (-7,4 prosent) og Helse Nord (-11,3 prosent). Forskjellene mellom regionene ble dermed mindre i perioden, noe som primært skyldes vekst i Helse Vest og avtagende rate i Helse Nord. Figur 5 viser utviklingen i konsultasjonsraten på regionalt nivå. 6

9 Konsultasjoner i off polikl og avtalespesialister i PHV- BU per innb 0-17 PASIENTER OG BEHANDLINGSAKTIVITET I DET PSYKISKE HELSEVERNET FOR BARN OG UNGE 2016 Figur 5. Konsultasjoner med takst ved offentlige poliklinikker og hos avtalespesialister i psykisk helsevern for barn og unge per innbyggere 0-17 etter bostedsområde, Helse Sør-Øst Helse Vest 4000 Helse Midt-Norge Helse Nord Totalt Helse Vest hadde i hele femsperioden de lavest konsultasjonsratene i PHV-BU, mens Helse Midt- Norge hadde de høyeste konsultasjonsratene fra Raten for konsultasjoner økte i alle regioner i perioden. Størst var veksten i region Vest (27,5 prosent) og Midt-Norge (16,6 prosent), mens konsultasjonsraten for pasienter i Sør-Øst og Nord hadde vekst på omtrent samme nivå (hhv 6,4 og 6,9 prosent). Det er en relativt liten andel av pasientene i det psykiske helsevernet for barn og unge som er i døgnbehandling. I hele femsperioden var andelen på nasjonalt nivå i størrelsesorden 3 til 4 prosent av pasienttallet samla. Andelen døgnpasienter varierte imidlertid mellom regionene med høyest andel i Helse Nord (4,8 prosent) og lavest i Helse Sør-Øst (2,9 prosent) i I figuren under presenteres utviklingen av oppholdsdøgnraten for de ulike regionene. 7

10 Utskrivninger i PHV-BU per innb Døgn i PHV-BU per innb SAMDATA spesialisthelsetjenesten Analysenotat 4/17 Figur 6. Oppholdsdøgn i psykisk helsevern for barn og unge per innbyggere 0-17 etter bostedsområde Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Totalt Pasienter fra Helse Nord hadde den høyeste døgnraten i PHV-BU i hele perioden, mens pasienter fra Helse Midt-Norge og Helse Vest hadde de laveste ratene blant regionene. Det var kun Helse Sør-Øst som hadde vekst i raten for oppholdsdøgn i perioden (22,5 prosent), de øvrige regionene hadde avtagende rate. Figur 7. Utskrivninger fra døgnbehandling i psykisk helsevern for barn og unge per innbyggere 0-17 etter bostedsområde Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Totalt Da det er få gjestepasienter mellom regionene i PHV-BU, speiler raten for oppholdsdøgn både kapasiteten i døgnbehandlingen, og sammen med utskrivningsraten, profilen på døgntilbudet i 8

11 PASIENTER OG BEHANDLINGSAKTIVITET I DET PSYKISKE HELSEVERNET FOR BARN OG UNGE 2016 regionene. Høye døgnrater og lave utskrivningsrater indikerer gjennomsnittlig lange døgnopphold, mens lave døgnrater og høye utskrivningsrater indikerer relativt flere korte opphold. Pasienter fra Helse Nord haddde de høyeste utskrivingratene i hele perioden 2012 til Tilsvarende lå raten for pasientene bosatt i Helse Sør-Øst lavest blant regionene. Det var en svak vekst i utskrivingsraten i samtlige regioner i femsperioden, med unntak for Helse Midt-Norge hvor raten var avtagende. Variasjoner i bruk av tjenester mellom bostedsområder i 2016 Variasjon i bruk av tjenester synliggjøres ytterligere ved å bryte ned tallene på bostedsområde. Figuren 8 viser pasientrater for døgnpasienter, polikliniske pasienter i offentlige institusjoner og for pasienter behandlet hos avtalespesialister, samt totalraten samla fordelt på bostedsregion og bostedsområde i Pasienter med bosted i region Nord hadde samla den høyeste pasientrate i 2016, spesielt lå Finnmark høyt i forhold til befolkningsstørrelsen. I tillegg til høye rater for pasienter behandlet i poliklinikk, var pasientratene for døgnbehandling relativt høye. Det samme var tilfelle for pasienter bosatt i Nord- Trøndelag som hadde den høyeste samla pasientraten blant bostedsområdene siste. Poliklinikkraten var høy, men også de private avtalespesialistene var med på å bidra til den høye totalraten. Pasienter fra Sogn og Fjordane hadde de nest høyeste ratene i landet, og også her bidro avtalespesialister noe til den samla pasientraten. Telemark med fjerde høyeste samla pasientrate, hadde imidlertid det klart høyeste bidraget fra avtalespesialister. Her utgjorde dette bidraget betydelig til den samla raten. Hovedstadsområdene og Vestre Viken var bostedsområdene med de laveste pasientratene i Her ser man relativt lave rater både for pasienter i poliklinikk og døgnbehandling. I alle områdene var det noe bruk av avtalespesialister, men ikke i en størrelsesorden som kompenserte for den øvrige lave bruken av tjenester. Pasienter fra Stavanger- og Fonna-området hadde også lave samla pasientrater, tross døgnpasientrater nær og over landsgjennomsnittet. Ratene for pasienter hos avtalespesialister lå noe lavere enn gjennomsnittet for landet for disse bostedsområdene. 9

12 SAMDATA spesialisthelsetjenesten Analysenotat 4/17 Figur 8. Døgnpasienter, polikliniske pasienter og pasienter hos avtalespesialister i psykisk helsevern for barn og unge per innbyggere 0-17 etter bostedssområde Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Totalt Østfold Ahus-området OUS-området Lovisenberg-området Diakonhjemmet-område Innlandet Vestre Viken Vestfold Telemark Sørlandet Helse Stavanger-områ Helse Fonna-området Helse Bergen-området Sogn og Fjordane Møre og Romsdal St. Olavs-området Nord-Trøndelag Helgeland Nordland-området UNN-området Finnmark Bare polikliniske pasienter Døgnpasienter Pasienter hos avtalespesialister Pasienter totalt I figur 9 presenteres aktiviteten i poliklinikkene og hos avtalespesialistene i 2016 fordelt på bostedsområder. 10

13 PASIENTER OG BEHANDLINGSAKTIVITET I DET PSYKISKE HELSEVERNET FOR BARN OG UNGE 2016 Figur 9. Polikliniske konsultasjoner med takst ved offentlige poliklinikker og hos avtalespesialister i psykisk helsevern for barn og unge per innbyggere 0-17 etter bostedsområde i Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Totalt Østfold Ahus-området OUS-området Lovisenberg-området Diakonhjemmet-område Innlandet Vestre Viken Vestfold Telemark Sørlandet Helse Stavanger-områ Helse Fonna-området Helse Bergen-området Sogn og Fjordane Møre og Romsdal St. Olavs-området Nord-Trøndelag Helgeland Nordland-området UNN-området Finnmark Polikliniske konsultasjoner med takst Konsultasjoner hos avtalespesialister I likhet med variasjonene i pasientratene, varierte konsultasjonsratene i forhold til bosted. Pasienter i Vestfold hadde den desidert høyeste konsultasjonsraten både med og uten bidraget fra avtalespesialister i I Møre og Romsdal og St. Olavsområdet lå også nivået på konsultasjoner i offentlig institusjoner relativt høyt, mens i Telemark var både ratene for offentlige tjenester og hos avtalespesialister relativt høye. De laveste konsultasjonsratene i offentlige tjenester og samla har pasienter bosatt i Stavanger- og Fonna-området. Nivået på pasient- og konsultasjonsratene følger nødvendigvis ikke samme mønster innenfor de ulike bostedsområdene, da behandlingsprofil ved de enkelte helseforetak vil påvirke omfanget av konsultasjoner som gis. Eksempelvis vil ratene for pasienter fra Vestfold indikere relativt mange konsultasjoner per pasient (høy konsultasjonsrate og lavere pasientrate), mens pasienter fra Nord- Trøndelag vil i gjennomsnitt ha relativt få konsultasjoner per pasient (høy pasientrate og lav konsultasjonsrate). Her vil det være ulike tilpasninger fra helseforetakenes side på aksen mellom behandling av mange pasienter med få konsultasjoner og et lavere antall pasienter med mange konsultasjoner. Da det er få gjestepasienter mellom helseforetakene i tjenestene barn og unge, synliggjøres dette også her med pasientens bosted som analyseenhet. 11

14 SAMDATA spesialisthelsetjenesten Analysenotat 4/17 Figuren under synliggjør spennet i bruk av tjenester mellom bostedsområdene for ulike typer behandlingsaktivitet i Figur 10. Oppholdsdøgn, utskrivninger, konsultasjoner og pasienter per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet, bostedsområder Utskrivinger Oppholdsdøgn Konsultasjoner offentlige institusjoner Konsultasjoner hos avtalespesialister Pasienter i off.virksomhet Pasienter hos avtalespesialister Det er betydelige forskjeller i rater mellom bostedsområdene for pasienter og aktivitet i PHV-BU i Spesielt er variasjonen stor i døgnbehandling og i poliklinisk behandlings hos avtalespesialister. Det er minst variasjon mellom bostedsområdene for konsultasjoner i offentlig virksomhet. Kjennetegn ved pasientene i det psykiske helsevernet for barn og unge i 2016 Kjønn og alder Figuren under viser prosentandelen av befolkningen som var i kontakt med psykisk helsevern (PHV- BU og PHV-V) eller avtalespesialister (psykiater/psykolog) i 2016 for menn og kvinner i ulike aldersgrupper. 12

15 Prosent av befolkningen under utredning eller behandling PASIENTER OG BEHANDLINGSAKTIVITET I DET PSYKISKE HELSEVERNET FOR BARN OG UNGE 2016 Figur 11. Pasienter per 100 innbyggere i det psykiske helsevernet og hos avtalespesialister etter kjønn og alder , ,5 6,3 5,1 9,1 6, ,7 1, og eldre Menn2016 Kvinner2016 Andel totalt Figuren over viser at samlet pasientrate (svart linje) økte fram til pasientene var i aldersgruppen 15 til 19. For denne aldersgruppen var over ni prosent av befolkningen i kontakt med det psykiske helsevernet. Andelen sank deretter fram til aldersgruppen 70 og eldre. Blant jenter (rød stiplet linje) som var i kontakt med det psykiske helsevernet i 2016, var raten om lag en prosent for de yngste (0-5 ), 5 prosent for ingene og nær 12 prosent for ungdommer i alderen Deretter avtok raten med økende alder. Guttene (blå linje) hadde en høyere behandlingsrate enn jenter fram til ungdomsalder (7,5 prosent for inger), deretter ble andelen lavere enn for jenter. Diagnose I tjenestene til barn og unge benyttes et multiaksialt klassifikasjonssystem for diagnostisering hvor det skes tilstander på seks akser. Her viser vi fordelingen for tilstand 1 på Akse 1 Klinisk psykiatrisk syndrom, for pasienter som har vært i kontakt med PHV-BU i Diagnosefordelingen presenteres for pasienter fordelt på kjønn, alder og omsorgsnivå, samt aktivitet i det psykiske helsevernet for barn og unge i Ved presentasjon av diagnose i figurene, holdes Z-diagnosene (Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utreding) og R-diagnoser (Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og 13

16 SAMDATA spesialisthelsetjenesten Analysenotat 4/17 laboratoriefunn ikke klassifisert annet sted) samt manglende koding utenfor prosentueringen. I vedlagte tabell vises omfanget av dette. Figurene 12 og 13 viser diagnosefordelingen for barn og unge i det psykiske helsevernet etter pasientenes kjønn og alder. Figur 12 viser hvordan diagnosene fordeles i forhold til ulike omsorgsnivå i PHV-BU i Figur 12. Pasienter i det psykiske helsevernet for barn og unge etter hovedtilstand på Akse 1 Klinisk psykiatrisk syndrom fordelt på kjønn i Prosent. Ruslidelser (F1) Gutter ,8 Schizofrenier (F2) Affektive lidelser (F3) Nevrotiske lidelser (F4) Jenter ,8 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer (F5) Personlighetsforstyrrelser (F6) Utviklingsforstyrrelser (F8) Hyperkinetiske forstyrrelser (F90) Pasienter totalt ,8 Andre atferdsfors. barn og ungdom (F91-98) Andre psykiske lidelser (F7, F99) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pasienter med nevrotiske lidelser (27 prosent), hyperkinetiske forstyrrelser (28 prosent) og atferdsforstyrrelser (20 prosent) utgjorde den største andelen blant pasientene samla i Blant jentene som var i kontakt med det psykiske helsevernet utgjorde pasienter med nevrotiske lidelser (36 prosent) den klart største gruppen pasienter. Blant gutter var hyperkinetiske forstyrrelser den hyppigst forekommende diagnosen (37 prosent) i

17 PASIENTER OG BEHANDLINGSAKTIVITET I DET PSYKISKE HELSEVERNET FOR BARN OG UNGE 2016 Figur 13. Pasienter i det psykiske helsevernet for barn og unge etter hovedtilstand på Akse 1 Klinisk psykiatrisk syndrom fordelt på alder i Prosent Ruslidelser (F1) Schizofrenier (F2) Affektive lidelser (F3) Nevrotiske lidelser (F4) Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer (F5) Personlighetsforstyrrelser (F6) Utviklingsforstyrrelser (F8) Hyperkinetiske forstyrrelser (F90) Andre atferdsfors. barn og ungdom (F91-98) Pasienter totalt Andre psykiske lidelser (F7, F99) Andre diagnoser (eksl. F,G, Z og R) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Blant de yngste barna som mottok tjenester i det psykiske helsevernet i 2016, var atferdsforstyrrelser (42 prosent) og utviklingsforstyrrelser (30 prosent) de hyppigst forekommende diagnosene. Blant barn i alderen 6 til 12, utgjorde pasienter med hyperkinetiske forstyrrelser (42 prosent) og atferdsforstyrrelser (31 prosent) den største andelen. Blant ungdom var pasienter med nevrotiske lidelser den klart største gruppen både blant ingene (34 prosent) og blant pasientene i alderen 18 til 22 (38 prosent). Affektive lidelser utgjorde også en stor diagnosegruppe blant de eldste ungdommene (25 prosent). Figur 14 viser hvordan diagnosene fordeles i forhold til ulike omsorgsnivå i PHV-BU i Her presenteres diagnosefordeling for polikliniske pasienter, døgn- og dagpasienter, samt pasienter behandlet hos avtalespesialister. 15

18 SAMDATA spesialisthelsetjenesten Analysenotat 4/17 Figur 14. Pasienter i det psykiske helsevernet for barn og unge etter hovedtilstand på Akse 1 Klinisk psykiatrisk syndrom fordelt etter omsorgsnivå i Prosent. Pasienter avtalepsykologer Ruslidelser (F1) Schizofrenier (F2) Pasienter avtalepsykiatere Affektive lidelser (F3) Nevrotiske lidelser (F4) Poliklinsike pasienter Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer (F5) Personlighetsforstyrrelser (F6) Dagpasient Utviklingsforstyrrelser (F8) Hyperkinetiske forstyrrelser (F90) Døgnpasienter Andre atferdsfors. barn og ungdom (F91-98) Andre psykiske lidelser (F7, F99) Pasienter totalt Andre nevrologiske lidelser (G0-G2, G4-G9) Andre diagnoser (eksl. F,G, Z og R) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mens pasienter med hyperkinetiske forstyrrelser var den største diagnosegruppen blant polikliniske pasienter (29 prosent), dagpasienter (33 prosent) og pasienter hos avtalepsykiatere (31 prosent), var pasienter med nevrotiske lidelser den største gruppen pasienter blant avtalepsykologer (36 prosent) og døgnpasienter (28 prosent) i I døgnbehandling utgjorde også pasienter med spiseforstyrrelser en relativt stor gruppe pasienter (11 prosent), mens pasienter med utviklingsforstyrrelser (17 prosent) var en relativt stor gruppe blant dagpasientene. Uavhengig av type behandling (poliklinisk, dag- eller døgnbehandling, behandling hos avtalespesialist), utgjorde pasienter med affektive lidelser, nevrotiske lidelser og spiseforstyrrelser en større andel blant jenter enn gutter. Det motsatte var tilfelle for hyperkinetiske forstyrrelser, atferdsforstyrrelser og utviklingsforstyrrelser. For disse diagnosene var andelen høyere blant gutter enn jenter. Avslutningsvis skal vi se på hvordan volum av aktiviteten fordeler seg på ulike diagnosegrupper i PHV- BU i Figur 15 viser polikliniske konsultasjoner i offentlig virksomhet, konsultasjoner hos avtalespesialister og døgn i døgnbehandling. 16

19 PASIENTER OG BEHANDLINGSAKTIVITET I DET PSYKISKE HELSEVERNET FOR BARN OG UNGE 2016 Figur 15. Prosentandel konsultasjoner og oppholdsdøgn i det psykiske helsevernet for barn og unge etter hovedtilstand på Akse 1 Klinisk psykiatrisk syndrom i Ruslidelser (F1) Konsultasjoner i off. inst Schizofrenier (F2) Affektive lidelser (F3) Nevrotiske lidelser (F4) Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer (F5) Konsultasjoner avtalespes Personlighetsforstyrrelser (F6) Utviklingsforstyrrelser (F8) Hyperkinetiske forstyrrelser (F90) Andre atferdsfors. barn og ungdom (F91-98) Oppholdsdøgn Andre psykiske lidelser (F7, F99) Andre nevrologiske lidelser (G0-G2, G4-G9) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Andre diagnoser (eksl. F,G, Z og R) N vi ser hvordan aktiviteten i tjenesten fordeler seg på de ulike diagnosene, stod nevrotiske lidelser for den største andelen konsultasjoner i polikliniske virksomhet, både i offentlige institusjoner (29 prosent) og blant avtalespesialister (32 prosent) i Konsultasjoner knyttet til hyperkinetiske forstyrrelser og atferdsforstyrrelser stod også for en stor andel av de utførte konsultasjonene i poliklinisk virksomhet, tilsammen over 40 prosent i både offentlige tjenester og blant avtalespesialister. I døgnbehandling genererte nevrotiske lidelser (23 prosent) og spiseforstyrrelser (21 prosent) flest oppholdsdøgn. Behandlingsaktivitet knyttet til schizofrenier-diagnoser utgjorde også en relativt større andel av oppholdsdøgnene (10 prosent) enn av konsultasjonene (2 prosent) i

20 SAMDATA spesialisthelsetjenesten Analysenotat 4/17 Tabeller Tabell 1. Registrert antall pasienter i det psykiske helsevernet for barn og unge etter behandlingsform (N=) Pasienter i off. virksomhet Pas hos avtalespes. Pasienter totalt Døgn Dag Poliklinikk Totalt Psykiatere Psykologer Totalt Per innb

21 PASIENTER OG BEHANDLINGSAKTIVITET I DET PSYKISKE HELSEVERNET FOR BARN OG UNGE 2016 Tabell 2. Pasienter i det psykiske helsevernet for barn og unge etter behandlingsform og hoveddiagnose på Akse 1 Klinisk psykiatrisk syndrom i Prosent. Diagnosegruppe Pas i off. virksomhet Døgnpasienter Dagpasienter Polikl. pasienter Pas hos avtalespes. Totalt Psykiatere Psykologer Totalt Pasienter totalt Organiske lidelser (F0) 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 Ruslidelser (F1) 0,8 0,0 0,2 0,2 0,5 0,1 0,3 0,2 Schizofrenier (F2) 5,8 1,4 0,7 0,7 0,2 0,3 0,3 0,7 Affektive lidelser (F3) 21,4 7,0 10,3 10,3 11,7 8,1 9,0 10,2 Nevrotiske lidelser (F4) 28,0 19,8 26,5 26,5 18,6 36,3 31,6 26,9 Atferdssyndr. forbundet med fysiologiske forstyrr. og fysiske faktorer (F5) Personlighetsforstyrrelser (F6) 10,6 3,2 3,0 3,0 1,8 1,8 1,8 3,0 2,2 0,8 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 Utviklingsforstyrrelser (F8) 7,0 16,6 9,2 9,2 4,1 9,1 7,6 9,1 Hyperkinetiske forstyrrelser (F90) Andre atferdsfors. barn og ungdom (F91-98) Andre psykiske lidelser (F7, F99) Andre nevrologiske lidelser (G0-G2, G4-G9) Andre diagnoser (eksl. F,G, Z og R) 11,2 33,3 29,0 29,0 30,9 12,4 17,0 28,2 12,5 17,9 19,6 19,6 24,9 24,2 24,8 19,9 0,3 0,2 0,5 0,5 3,4 6,6 5,5 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,3 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,2 0,6 0,0 Totalt N= Herav: Z-diagnoser R-diagnoser ICD10 mangler eller er ugyldig Datagrunnlag Data Tallene for PHV-BU som brukes i notatet bygger på pasientdata fra Norsk pasientregister. Data omfatter pasienter og aktivitet i offentlige institusjoner og poliklinikker, samt hos avtalespesialister i psykisk helsevern. Tallene er fremstilt som rater per 1000/ innbyggere 0-17 og som rater per innbygger i prosent av ratene på landsbasis etter pasientenes bostedsområde. Noen pasienter mottar flere behandlingsformer i løpet av et. Antall pasienter totalt vil derfor være lavere enn de som fremkommer ved å summere tallene på tvers av behandlingsformer. Tallene for 19

22 SAMDATA spesialisthelsetjenesten Analysenotat 4/17 avtalespesialistene har blitt mer komplette i løpet av femsperioden (andelen har økt fra 91 prosent av virksomheten i 2011 til 97 prosent i 2015). Skifte av pasientdatasystem Sektoren har de siste ene gradvis er skiftet pasientdatasystem fra BUPdata til DIPS. Dette har påvirket rapporteringen av aktivitet, spesielt kontakttypen utredning, men også i noen grad kontakter knyttet til behandling. Den rapporterte aktiviteten g betydelig ned, spesielt et etter innføring av nytt system, omfanget varierer fra foretak til foretak. Dette er viktig å ta hensyn til i analyse og bruk av resultater spesielt på regionalt og helseforetaksnivå. Helseforetak som har tatt i bruk DIPS som pasientadministrativt system; 2010: Helse Stavanger HF 2011: Vestre Viken HF, Helse Fonna HF og Helse Førde og to avtaleinstitusjoner i Helse Sør- Øst 2012: Helseforetak i Helse Nord og Helse Bergen HF 2013: Sykehuset Østfold HF og Telemark HF 2014: Oslo Universitetssykehus HF og Sørlandet sykehus HF 2015: Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF 2016: Sykehuset i Vestfold HF Diagnose Ved presentasjon av diagnosefordeling på Akse 1, Klinisk psykiatrisk syndrom, tilstand 1, har vi valgt å holde Z-diagnosene (Kontakt med helsetjenesten for undersøkelse og utreding) og R-diagnoser (Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn ikke klassifisert annet sted) utenfor prosentueringen. 20

23 21

24 Brødtekst [Overskrift] Postadresse: Pb. 7000, St. Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: Faks: E-post: 22

Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for voksne 2016

Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for voksne 2016 Nr. 03/2017 Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for voksne 2016 Analysenotat 03/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Pasienter og behandlingsaktivitet i det

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i det psykiske helsevernet

Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i det psykiske helsevernet Nr. 13/2017 Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i det psykiske helsevernet Analysenotat 13/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i det psykiske helsevernet

Detaljer

Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016

Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016 Nr. 5/217 Døgnplasser i det psykiske helsevernet 216 Analysenotat 5/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Døgnplasser i det psykiske helsevernet 216 Nr: SAMDATA spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016

Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016 Nr. 11/2017 Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016 Analysenotat 11/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2016 Nr: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet 2016

Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet 2016 Nr. 0/2017 Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet 201 Analysenotat /2017 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet

Detaljer

Døgnplasser i rusbehandlingstilbudet

Døgnplasser i rusbehandlingstilbudet Nr. 06/2017 Døgnplasser i rusbehandlingstilbudet Analysenotat 06/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Døgnplasser i rusbehandlingstilbudet Nr: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 06

Detaljer

Behandlingstilbudet i TSB

Behandlingstilbudet i TSB Nr. 0/0 Behandlingstilbudet i TSB Analysenotat 0/ SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Behandlingstilbudet i TSB Nr: SAMDATA spesialisthelsetjeneste 0 / Utgitt av: Avdeling: Kontaktperson:

Detaljer

Befolkningens bruk av TSB

Befolkningens bruk av TSB Nr. 07/2017 Befolkningens bruk av TSB Analysenotat 07/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Befolkningens bruk av rusbehandling Nr: SAMDATA spesialisthelsetjeneste 07 /17 Utgitt av:

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer

Barn og unge i det psykiske helsevernet

Barn og unge i det psykiske helsevernet IS 1854 Rapport Barn og unge i det psykiske helsevernet ett år etter Opptrappingsplanen Samdata analyse ISBN: 978 82 8081 207 0 Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Utgitt av: Barn og unge i det

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 590 Telefaks: 93 70 800 Rapport /08 ISBN 978-8-4-045-6 ISSN 080-4979 SINTEF Helse

Detaljer

Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel»

Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel» Nr. 12/2017 Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel» Analysenotat 12/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Prioritering av psykisk helsevern

Detaljer

Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes. Sørlandet Sykehus 15. desember 2016

Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes. Sørlandet Sykehus 15. desember 2016 Samdata spesialisthelsetjenesten 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes Sørlandet Sykehus 15. desember 2016 Disposisjon Innledning: Kostnadsutvikling (vekst) nasjonalt og for Sørlandet Somatikk: Forbruksnivå,

Detaljer

Utdrag fra SAMDATA 2012

Utdrag fra SAMDATA 2012 Utdrag fra SAMDATA 2012 Møte Styret for HMR HF 23.9.2013 Kjell Solstad SAMDATA rapporter kan lastes ned her: Driftskostnader per innbygger til spesialisthelsetjenesten 2012 (eksklusive kapitalkostnader)

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Samhandlingsmøte Torbjørn Eliasson Psykiatrisk klinikk Avd.leder døgnbehandling Levanger

Samhandlingsmøte Torbjørn Eliasson Psykiatrisk klinikk Avd.leder døgnbehandling Levanger Samhandlingsmøte 11.06.2012 Torbjørn Eliasson Psykiatrisk klinikk Avd.leder døgnbehandling Levanger PSYKIATRISK KLINIKK 5 timer 2005 1980 En klinikk 2003 Antall behandlede Antall pasientkontakter Psykiatrisk

Detaljer

Rapport i habilitering og rehabilitering i S-23 spesialisthelsetjenesten 2013

Rapport i habilitering og rehabilitering i S-23 spesialisthelsetjenesten 2013 Rapport is-2334 habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 2013 Rapportens tittel: Habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 2013 Utgitt: Mai 2015 Ansvarlig utgiver: Redaktør:

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Behandlingstilbud til pasienter i TSB

Behandlingstilbud til pasienter i TSB Heftets tittel: Behandlingstilbud til pasienter i TSB Utgitt: Mars 2011 Bestillingsnummer: IS-1863 ISBN-nr. 978-82-8081-223-0 Utgitt av: Kontakt: Helsedirektoratet Avdeling økonomi og analyse Postadresse:

Detaljer

Hovedresultater SAMDATA spesialisthelsetjenesten

Hovedresultater SAMDATA spesialisthelsetjenesten Nr. 16/2017 Hovedresultater SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2012-2016 Analysenotat 16/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2012-16 Publikasjonens tittel: Hovedresultater SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste

Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste Nr. 15/2017 Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste 2012-2016 Analysenotat 15/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste

Detaljer

12 Opphold i døgninstitusjoner for voksne

12 Opphold i døgninstitusjoner for voksne 12 Opphold i institusjoner for voksne Anne Mette Bjerkan og Per B. Pedersen Sammendrag Nær halvparten av oppholdene i institusjonene for voksne hadde i 2006 en varighet på inntil åtte dager (47 prosent),

Detaljer

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Seniorrådgiver Lars Rønningen 04.12.2012 Tema for presentasjonen

Detaljer

1. Innledning. Dato: Januar 2014

1. Innledning. Dato: Januar 2014 Notat nr 2 Følge - evaluering finansieringsmodellen Forbruksnivå 2012 Dato: Januar 2014 1. Innledning I styresak nr 96-2012 ble det presentert et opplegg for en følgeevaluering knyttet til innføring av

Detaljer

Behandlingsforløp i det psykiske helsevernet for barn og unge

Behandlingsforløp i det psykiske helsevernet for barn og unge IS 1865 Rapport Behandlingsforløp i det psykiske helsevernet for barn og unge varighet og omfang av poliklinisk behandling Samdata analyse ISBN: 978 82 8081 215 5 Heftets tittel: Behandlingsforløp i det

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 26.09.2012. // NOTAT Diagnosen angir den medisinske

Detaljer

NBUPs lederkonferanse 22. oktober 2014

NBUPs lederkonferanse 22. oktober 2014 NBUPs lederkonferanse 22. oktober 2014 Helsedirektoratet seniorrådgiver Jin Marte Øvreeide avdeling psykisk helsevern og rus SAMDATA 2013 Ressursinnsats Stabile personellrater totalt siste år (siden 2006)

Detaljer

Distriktspsykiatriske tjenester 2016

Distriktspsykiatriske tjenester 2016 Nr. 20/2017 Distriktspsykiatriske tjenester 2016 Analysenotat 20/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Distriktspsykiatriske tjenester 2016 Nr: 20/17 Utgitt av: Avdeling: Kontaktperson:

Detaljer

Tilstander/diagnoser i det psykiske helsevernet for barn og unge.

Tilstander/diagnoser i det psykiske helsevernet for barn og unge. SINTEF A9124 RAPPORT Tilstander/diagnoser i det psykiske helsevernet for barn og unge. Et utviklingsprosjekt om bruk av det multiaksiale klassifikasjonssystemet akse 1-6, i perioden 2005-2007 Marit Sitter

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 20.03.2012. // NOTAT Fra 2001-2010 har antall

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Samdata 2016 og utvikling

Samdata 2016 og utvikling Samdata 2016 og utvikling 2012-2016 Presentasjon styremøtet 16.11.2017 Per B Qvarnstrøm Somatikk Kost pr DRG Kost pr liggedøgn Indekser døgn/dag/poliklinikk Liggetider Senger Forbruk tjenester døgn/dag/pol

Detaljer

11 Pasienter i psykisk helsevern for barn og unge

11 Pasienter i psykisk helsevern for barn og unge 11 Pasienter i psykisk helsevern for barn og unge Anne Mette Bjerkan og Marit Sitter Sammendrag Totalt mottok 47 280 pasienter behandling i psykisk helsevern for barn og unge i løpet av 2006. Dette er

Detaljer

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 15.4.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler vi statistikk

Detaljer

Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel»

Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel» Nr. 12/2017 Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) i 2016 «Den gylne regel» Analysenotat 12/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Prioritering av psykisk helsevern

Detaljer

Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer

Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer Dato: 15. august 2013 1. Innledning I styresak nr 96 2012 ble det presentert et opplegg for en følgeevaluering knyttet til innføring

Detaljer

Bruk av somatiske spesialisthelsetjenester i den eldre befolkningen

Bruk av somatiske spesialisthelsetjenester i den eldre befolkningen Nr. / Bruk av somatiske spesialisthelsetjenester i den eldre befolkningen Analysenotat / SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Bruk av somatiske spesialisthelsetjenester i den eldre befolkningen

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Nr. 01/2017. Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Nr. 01/2017. Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Nr. 01/2017 Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Analysenotat SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2016 Publikasjonens tittel: Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Analysenotat SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt akuttnettverket Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt Prosjekt i regi av Akuttnettverket Nettverksamling Holmen oktober 2017 Erling Moldal ermo@lds.no Bakgrunn Det finnes ikke en samlet oversikt

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Samdata hvordan kan tallene brukes?

Samdata hvordan kan tallene brukes? Samdata hvordan kan tallene brukes? Avd.dir Lars Rønningen Oslo, 5. desember 2016 Disposisjon Hva inngår i publikasjonen Samdata? Hvem er brukere av Samdata? Eksempler på bruk av data i Samdata Kommende

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 27 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 7.2.28. // NOTAT Merknad: NAV har foretatt en omlegging

Detaljer

Produktivitet, aktivitet og ressursinnsats i psykisk helsevern og TSB

Produktivitet, aktivitet og ressursinnsats i psykisk helsevern og TSB Nr. 1/217 Produktivitet, aktivitet og ressursinnsats i psykisk helsevern og TSB Analysenotat 18/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Produktivitet, aktivitet og ressursinnsats i psykisk

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk. helsevern for voksne i 2009

Bruk av tvang i psykisk. helsevern for voksne i 2009 Bruk av tvang i psykisk Rapport helsevern for voksne i 2009 Samdata analyse IS 1861 ISBN: 978 82 8081 212 4 Heftets tittel: Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2009 Utgitt: Desember 2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid til behandling

Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid til behandling Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd Ved utgangen av september 2012 var gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helsevern for barn og unge fortsatt vesentlig

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Rapport IS-2173. Norsk pasientregister

Rapport IS-2173. Norsk pasientregister Rapport IS-2173 Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge 2013 Norsk pasientregister 1 Publikasjonens tittel: Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge 2013 Utgitt: 04/2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal Kjell Solstad mars 2014

Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal Kjell Solstad mars 2014 Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal - Kjell Solstad mars 2014 Innhold Foilsettet inneholder oversikter over pasientstrømmer og forbruksrater med særlig fokus på Nordfylket. Tilhørende regneark viser

Detaljer

6 Psykisk helsevern i opptrappingsperioden

6 Psykisk helsevern i opptrappingsperioden 6 Psykisk helsevern i opptrappingsperioden Johan Håkon Bjørngaard, Per Bernhard Pedersen, Silje L. Kaspersen, Ragnild Bremnes, Anne Mette Bjerkan og Tove E. Waagan 6.1 Innledning Dette kapitlet beskriver

Detaljer

Innleggelser barn 0-16 år

Innleggelser barn 0-16 år Innleggelser barn 0-16 år Oppdatering fra Barnehelseatlaset Bestilling: 2016-tall for totalt antall innleggelser og Ø-hjelp innleggelser Bestiller: Jon Gunnar Gausel, Telemarksykehuset SKDE-notat 22. desember

Detaljer

Nytt fra Helsedirektoratet. Avdelingsdirektør Gitte Huus

Nytt fra Helsedirektoratet. Avdelingsdirektør Gitte Huus Nytt fra Helsedirektoratet Avdelingsdirektør Gitte Huus Tromsø 19.05.15 Veldig kort om. Forebygging, behandling og oppfølging i kommunene Noen utvalgte oppdrag som Helsedirektoratet jobber med - Prøveprosjekt

Detaljer

Aktivitetsdata for avtalespesialister 2015 Norsk pasientregister

Aktivitetsdata for avtalespesialister 2015 Norsk pasientregister Rapport IS-2468 Aktivitetsdata for avtalespesialister 2015 Norsk pasientregister 0 Publikasjonens tittel: Aktivitetsdata for avtalespesialister 2015 Utgitt: 05/2015 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

13 Bruk av tvungent psykisk helsevern ved døgninstitusjoner i det psykiske helsevernet

13 Bruk av tvungent psykisk helsevern ved døgninstitusjoner i det psykiske helsevernet 13 Bruk av tvungent psykisk helsevern ved døgninstitusjoner i det psykiske helsevernet Ragnild Bremnes og Trond Hatling Sammendrag Andelen henvisninger med begjæring om bruk av tvungent psykisk helsevern

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Pasientdata og koder Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Hvem samler inn pasientdata? Norsk pasientregister (NPR) opprettet 1997 Pasientdata for Somatisk virksomhet (innlagte og poliklinikk,

Detaljer

Pasienter i TSB. Samdata analyse. Rapport IS 1862 ISBN: 978 82 8081 213 1

Pasienter i TSB. Samdata analyse. Rapport IS 1862 ISBN: 978 82 8081 213 1 Samdata analyse Rapport Pasienter i TSB IS 1862 ISBN: 978 82 8081 213 1 Heftets tittel: Pasienter i TSB Utgitt: November 2010 Bestillingsnummer: IS-1862 ISBN-nr. 978-82-8081-213-1 Utgitt av: Kontakt: Helsedirektoratet

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2007. Johan Håkon Bjørngaard (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2007. Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2007 Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 2/08 ISBN 978-82-14-04511-6 ISSN 0802-4979

Detaljer

Geografisk fordeling av rusbehandling

Geografisk fordeling av rusbehandling Rapport IS 1843 Geografisk fordeling av rusbehandling Samdata analyse ISBN: 978 82 8081 203 2 Heftets tittel: Geografisk fordeling av rusbehandling Utgitt: Bestillingsnummer: Utgitt av: 09/2010 IS-1843

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2004

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2004 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2004 Beate M. Huseby (Red.) SINTEF Helse 7465 Trondheim Telefon: 4000 25 90 Telefax 932 70 800 Forord Formålet med SAMDATA er å presentere bearbeidede og sammenlignbare

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester:

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: VEDLEGG Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: Utvikling og geografiske forskjeller Tabell v4.1 Oversikt over godkjente private kommersielle sykehus som leverte data til NPR i 26. Private

Detaljer

SINTEF A141 RAPPORT. Befolkningens bruk av sykehustjenester opphold eller pasient som enhet? Ronny Jørgenvåg og Heidi Jensberg.

SINTEF A141 RAPPORT. Befolkningens bruk av sykehustjenester opphold eller pasient som enhet? Ronny Jørgenvåg og Heidi Jensberg. SINTEF A141 RAPPORT Befolkningens bruk av sykehustjenester opphold eller pasient som enhet? Ronny Jørgenvåg og Heidi Jensberg SINTEF Helse April 2006 Forord Prosjektet har hatt som formål å etablere

Detaljer

Poliklinisk aktivitet innen Psykisk helsevern og Rus Hvem gjør hva?

Poliklinisk aktivitet innen Psykisk helsevern og Rus Hvem gjør hva? 2013 Poliklinisk aktivitet innen Psykisk helsevern og Rus Hvem gjør hva? Lovisenberg 30. april 2013 Morten Eimot Tor Øystein Seierstad 1 S ide Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Oppdraget... 3

Detaljer

Aktivitet, liggetid og gjennomstrømning i somatiske sykehus 2016

Aktivitet, liggetid og gjennomstrømning i somatiske sykehus 2016 Nr. 02/2017 Aktivitet, liggetid og gjennomstrømning i somatiske sykehus 2016 Analysenotat 02/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Aktivitet, liggetid og gjennomstrømning i somatiske

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

7 Regionale utviklingstrekk

7 Regionale utviklingstrekk 7 Regionale utviklingstrekk Ragnild Bremnes, Per Bernhard Pedersen, Silje L. Kaspersen, Anne Mette Bjerkan og Tove E. Waagan 7.1 Innledning Med utgangspunkt i sentrale nøkkeltall, vil vi i dette kapitlet

Detaljer

10 Hvor langt har regioner og foretak kommet i utbyggingen av DPS-funksjonene?

10 Hvor langt har regioner og foretak kommet i utbyggingen av DPS-funksjonene? 10 Hvor langt har regioner og foretak kommet i utbyggingen av DPS-funksjonene? Per Bernhard Pedersen Sammendrag I kapitlet undersøkes om vi har fått en desentralisering av tjenestene til voksne, i tråd

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007 Stein Østerlund Petersen (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/08 ISBN 978-82-14-04510-9 ISSN

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF.

Østfold 77,7 0,5 0,7 2,6 0,2 77,7 5,8 83,5 0,9 7,9 7,7 16,5 100,0. egen. Private. andre. HF i. Egen. Andre HF i egen. Inst i. eget HF. Tabell 8.17 Antall dag- og døgnopphold etter behandlingssted i prosent av antall dag- og døgnopphold i. -områder i Øst. 2004. Østfold Asker og Bærum Akershus univ.sh. Ullevål og Aker Innlandet Andre i

Detaljer

Helsedirektoratet informerer

Helsedirektoratet informerer Helsedirektoratet informerer Seniorrådgiver Inger Huseby Tromsø,7. september 2016. Samdata Hjernehelse Retningslinje hørsel Hjerneslag Tilskudd 2016 Annen informasjon, Helsedirektoratet informerer 24.09.2015

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2008. Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2008. Norsk pasientregister IS-8/2009 Ventetider og pasientrettigheter 2008 Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2008 Utgitt: 02/2009 Bestillingsnummer: IS-8/2009 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

SAMDATA Psykisk helsevern Sektorrapport 2005

SAMDATA Psykisk helsevern Sektorrapport 2005 SAMDATA Psykisk helsevern Sektorrapport 2005 Sammenligningsdata for psykisk helsevern Per Bernhard Pedersen (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 2/06 ISBN 82-446-1164-2

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Estimering av antall individer som ble behandlet i psykisk helsevern for voksne i 2005.

Estimering av antall individer som ble behandlet i psykisk helsevern for voksne i 2005. SINTEF A1198 RAPPORT Estimering av antall individer som ble behandlet i psykisk helsevern for voksne i 2005. Tjenestetilbudet til individer fra episodedata til individdata innen psykisk helsevern Helge

Detaljer

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 fokuserer på følgende to hovedtema: A) Utvikling fra 2002 til 2005 i relativ ressursinnsats mellom sektorene somatisk

Detaljer

7 Pasienter med utvalgte kroniske hoveddiagnoser i spesialisthelsetjenesten i perioden 2002-2006

7 Pasienter med utvalgte kroniske hoveddiagnoser i spesialisthelsetjenesten i perioden 2002-2006 7 Pasienter med utvalgte kroniske hoveddiagnoser i spesialisthelsetjenesten i perioden 2002-2006 Heidi Jensberg 7.1 Innledning I dette kapitlet skal vi se nærmere på aktivitetsutviklingen blant pasienter

Detaljer

Rapport IS-2289. Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge 2014 Norsk pasientregister

Rapport IS-2289. Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge 2014 Norsk pasientregister Rapport IS-2289 Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge 2014 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge 2014 Utgitt: 04/2015 Bestillingsnummer:

Detaljer

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid?

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Frequency Valid Valid Ja

Detaljer