Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2013"

Transkript

1 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2013 Rapport 1 - Hovedrapport Helse Nord 3. juni 2014

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT OPPSUMMERING Om rapporten Hovedtrekk i sammenligning av lokalsykehusene Utvikling 2007 til Forskjeller i kostnader per DRG-poeng 2013 for lokalsykehusene Forskjeller i arbeidsproduktivitet i 2013 og 2012 målt i årsverk for lokalsykehusene Utvikling i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet per fagområde Utvikling i lønn per årsverk Utvikling i netto kostnader ekskl. lønn Forholdet mellom arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå FORSLAG TIL FORETAKSVIS PRIORITERING AV VIDERE ARBEID Finnmarkssykehuset UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset DATAGRUNNLAG OG AVGRENSNING FORHOLD SOM KAN FORKLARE KOSTNADSFORSKJELLER Inntektsmodellen i Helse Nord Overlegepermisjon i Finnmark Ulik organisering DRG-systemet Servicevirksomhetene RESULTATER Kostnad per DRG-poeng

4 6.2 DRG-poeng per årsverk Kostnad per årsverk Kostnader per DRG-poeng for øvrige kostnader Sykehusforbruk Vedlegg 1: Korreksjoner gjort i datagrunnlaget per Vedlegg 2: Nøkkeltall aktivitet per fagområde 2011, 2012 og Vedlegg 3: Netto årsverk per sykehusenhet, stillingskategori og stillingstekst Vedlegg 4: Kostnadssteder og nto. Årsverk per sykehusenhet og fagområde i Vedlegg 5: Kostnadssteder for felleskostnader

5 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN Foreliggende rapport 1 - hovedrapport er en oppfølging av de tidligere rapportene Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord. Forutsetninger og metodisk opplegg for rapporten er som tidligere rapporter. Det er også laget en rapport 2 oppsummeringsrapport. Ved å lese rapport 2 vil man få en samlet oversikt over kostnader og produktivitet per 2013 sett i forhold til 2012 samt utvikling fra Dersom man ønsker å gjøre en dypere analyse og se utviklingen på detaljnivå, anbefales det at man ser nærmere på rapport 1. 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT Målsettingen med denne rapporten er å sammenligne kostnader, aktivitet og personellbruk mellom sykehus i Helse Nord for å skaffe relevant og handlingsrettet kunnskap om kostnadsforskjeller. Denne kunnskapen vil da være grunnlag for å iverksette av tiltak som kan redusere kostnadene relatert til pasientbehandlingen. Utgangspunktet er de betydelige kostnadsforskjellene som fremkommer i SAMDATA og det faktum at det er betydelige forskjeller i gjennomsnittlig kostnadsnivå mellom helseforetakene i Helse Nord og øvrige regionale helseforetak langt utover det Magnussenutvalget legger til grunn (9,5 %) som absolutte forskjeller. Kostnadsforskjellene, slik de fremkommer i SAMDATA, har imidlertid begrenset verdi som redskap for aktivt forbedringsarbeid, siden SAMDATA bare viser forskjellene på foretaksnivå. En viktig målsetting med dette arbeidet er derfor å vise forskjeller på et nivå som gjør det mulig å benytte dokumenterte funn i aktivt forbedringsarbeid, både på sykehusnivå og på enhetsnivå innen sykehus. Dokumentasjonen vil legge til rette for at sykehusenheter med høyt kostnadsnivå kan lære av enheter med lavt kostnadsnivå. Gjennom arbeidet søker en også å vise utvikling i kostnader, produktivitet og aktivitet over tid. Inndeling av sykehusenhetene i fagområder som medisin, kirurgi osv. ansees å være hensiktmessig for dette formålet. Ulik organisering, gruppering og bokføring av kostnader kan redusere verdien av slike sammenligninger. Som det redegjøres for i rapporten, er det derfor gjort korreksjoner i materialet for å øke sammenlignbarheten. De korreksjonene som er gjort, fremgår av kapitlet Datagrunnlag og avgrensning samt vedlegg 1 i rapporten. Som det går frem av rapporten, er der til dels betydelige forskjeller i kostnadene per DRG-poeng og arbeidsproduktiviteten (årsverk per DRG-poeng) mellom sykehusenheter og fagområder. Noen av disse forskjellene vil ha en forklaring knyttet til eksplisitte beslutninger som gir økte kostnader for en eller flere sykehusenheter og fagområder i forhold til andre, mens andre forskjeller bør undersøkes nærmere. I rapporten foreslås områder som bør undersøkes nærmere for de ulike sykehusenhetene. Forskjellene i kostnadseffektivitet og arbeidsproduktivitet som presenteres i rapporten må sees på som indikasjoner på områder som bør være gjenstand for ytterligere analyse. I rapporten har vi identifisert områder som ut fra analysen peker seg ut som klare kandidater for kostnadseffektivisering, uten at det nødvendigvis presiseres et absolutt nivå for slike forbedringer. Nivået for forbedring vil avhenge av utgangspunktet. Det betyr at sykehusenheter med kostnadsnivå på gjennomsnittsnivå bør ha laveste kostnadsnivå som referanse, mens enhetene som har høyt kostnadsnivå bør ha gjennomsnittet som referanse i en første fase. Fokus på tiltak bør primært rettes mot områder der det er identifisert vesentlig høyere kostnader enn for sammenlignbare enheter. For sykehusenhetene med lavest samlet kostnadsnivå viser analysene at også disse innenfor enkelte fagområder har potensial for forbedring. Siden en i sammenligningen har fokus på enhetskostnader og arbeidsproduktivitet vil en kunne oppleve at sykehusenheter har underskudd samtidig som en har lave enhetskostnader og høy arbeidsproduktivitet. Dette kan skyldes flere ulike forhold for eksempel at sykehusenheten har: 5

6 høyere aktivitet enn det finansieringen tilsier merforbruk på andre områder enn de som inngår i analysen Hovedfokus for sammenligningen er forholdet mellom de ulike sykehusenhetene og fagområdene. Det presenteres derfor data for perioden i samme tabell. 6

7 2 OPPSUMMERING 2.1 Om rapporten I dette kapitlet oppsummeres resultatene fra sammenligningen av kostnader som er gjennomført ved de 9 lokalsykehusenhetene i Helse Nord for NLSH Bodø og UNN Tromsø er holdt utenfor i sammenligningen på fagområdenivå fordi tilbudet ved disse to sykehusenhetene er mer differensiert og derfor mindre sammenlignbart med virksomheten som drives ved lokalsykehusene. Analysen viser at kostnadene per DRG-poeng reduseres nominelt med 0,3 prosent fra 2012 til 2013 og gjennomsnittlig kostnad per DRG-poeng var i 2013 kr ,-. Antall DRG-poeng produsert per årsverk (produktivitet) økes med 1,3 prosent slik at netto nominell økning i kostnad per DRG-poeng i samme periode blir 1 prosent. Samtidig ser vi at aktiviteten har blitt redusert med 1,9 prosent. Isolert sett skulle denne nedgangen ført til en produktivitetsnedgang på 1,9 prosent. Uten aktivitetsnedgang og samme bemanning ville produktiviteten vært økt med 3,2 prosent. Det vil si at fra 2012 til 2013 har nedgangen i aktivitet vært større enn nedgang i bemanning, og har dermed ført til redusert produktivitet. Videre ser vi at fagområdet kirurgi har en betydelig økning i kostnad pr DRG poeng på 10,9 prosent. Dette skyldes kostnadsnivået har økt samtidig som antall DRG produsert er redusert. For å få en samlet oversikt over kostnader og produktivitet 2013 sett i forhold til 2012 samt utvikling fra 2007 er det tilstrekkelig å lese oppsummeringskapitlet. Om en ønsker mer detaljert informasjon vises til kapittel 6. I vedleggene er det vist hvilke kostnadssteder som inngår i de ulike kostnadselementene og med hvilke beløp, årsverk og aktivitet. Det er derfor lagt til rette for informasjon på laveste ansvarsnivå som grunnlag for videre analyse/sammenligning av de enkelte enhetene. Forskjellene i kostnadseffektivitet og arbeidsproduktivitet som presenteres i denne rapporten må sees på som indikasjoner på områder som bør være gjenstand for ytterligere analyse. I rapporten har vi identifisert områder som ut fra analysen peker seg ut som klare kandidater for kostnadseffektivisering, uten at det nødvendigvis presiseres et absolutt nivå for slike forbedringer. Nivået for forbedring vil avhenge av utgangspunktet. Det betyr at sykehusenheter med kostnadsnivå på gjennomsnittsnivå bør ha laveste kostnadsnivå som referanse, mens enhetene som har høyest kostnadsnivå bør ha gjennomsnittet som referanse i en første fase. For enhetene med lavest samlet kostnadsnivå viser analysene at også disse innenfor enkelte fagområder har potensial for forbedring. Det vises for øvrig til kapitlene 4 og 5 som viser hvordan datagrunnlaget er avgrenset for å rendyrke kostnadene til DRG-aktiviteten og beskriver usikkerhet i datamaterialet. Usikkerheten er blant annet knyttet til: Inntektsmodellen i Helse Nord Overlegepermisjon i Finnmark Ulik organisering og gruppering DRG-systemet Poliklinikkinntektene 7

8 2.2 Hovedtrekk i sammenligning av lokalsykehusene Tabellene 1a) og 1b) viser samlede indekser for kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet. Når det gjelder innholdet i tabellenes kolonner vises til definisjonene i kapitlene 6.1 og 6.2. Tabell 1a: Kostnad per DRG-poeng, relativt kostnadsnivå, relativt kostnadsnivå i forhold til sykehusenheten med lavest nivå og nivå i forhold til SAMDATA 2012 og Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest HAMMERFEST ,11 1,22 1,25 HARSTAD ,92 1,01 1,03 KIRKENES ,13 1,24 1,27 LOFOTEN ,91 1,00 1,02 MOSJØEN ,01 1,11 1,14 NARVIK ,09 1,19 1,22 RANA ,95 1,04 1,07 SANDNESSJØEN ,95 1,05 1,07 VESTERÅLEN ,95 1,05 1,07 Totalt ,00 1, Totalt Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest HAMMERFEST ,20 1,34 1,41 HARSTAD ,89 1,00 1,05 KIRKENES ,19 1,33 1,40 LOFOTEN ,98 1,10 1,15 MOSJØEN ,96 1,07 1,13 NARVIK ,99 1,10 1,16 RANA ,89 1,00 1,05 SANDNESSJØEN ,90 1,01 1,06 VESTERÅLEN ,02 1,14 1,20 Totalt ,00 1,18 Tabell 1b: DRG-poeng per årsverk inkludert innleid personell i 2013 og 2012, totalt 2013 Totalt Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå *) høyest HAMMERFEST 526,1-51,3 474, ,9 0,93 0,82 HARSTAD 566,2-61,8 504, ,0 1,06 0,93 KIRKENES 349,9-24,4 325, ,7 0,87 0,76 LOFOTEN 244,0-23,8 220, ,4 1,14 1,00 MOSJØEN 201,6-18,9 182, ,4 0,96 0,84 NARVIK 333,0-31,4 301, ,1 0,89 0,78 RANA 403,8-43,5 360, ,0 1,06 0,93 SANDNESSJØEN 320,0-22,6 297, ,2 1,07 0,94 VESTERÅLEN 317,5-27,8 289, ,7 1,04 0,92 Totalt 3 262,2-305, , ,0 1,00 0,88 8

9 2012 Totalt Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest HAMMERFEST 514,8-39,5 475, ,7 0,93 0,84 HARSTAD 562,3-45,1 517, ,1 1,02 0,91 KIRKENES 347,5-19,7 327, ,1 0,90 0,81 LOFOTEN 246,7-17,0 229, ,7 1,12 1,00 MOSJØEN 207,0-14,5 192, ,4 0,98 0,88 NARVIK 349,6-23,9 325, ,0 0,89 0,80 RANA 414,3-34,4 379, ,8 1,06 0,95 SANDNESSJØEN 312,6-19,0 293, ,6 1,11 0,99 VESTERÅLEN 327,0-18,9 308, ,5 1,04 0,94 Totalt 3 281,6-232, , ,8 1,00 0,90 Hovedtrekkene i analysene av lokalsykehusene som presenteres i denne rapporten er: Kostnad per DRG-poeng Lofoten har lavest kostnadsnivå målt som kostnad per DRG-poeng. Ingen enheter har lavere kostnader enn det beregnede gjennomsnittet i SAMDATA. Lofoten, som har lavest nivå, har et nivå 2 prosent over gjennomsnittet i SAMDATA. Samlet kostnadsforskjell mot laveste kostnad i 2013 utgjør 177,6 mill kr, en nedgang på 38,8 mil kr fra Nedgang i kostnad per DRG-poeng i forhold til 2012 samlet på 0,3 prosent (jfr. tabell 10) og økning i arbeidsproduktiviteten med 1,3 prosent sammenlignet med 2012 (jfr. tabell 22). Aktiviteten er redusert med 1,9 prosent i 2013 sammenlignet med 2012 (jfr tabell 10). Det er fortsatt betydelige kostnadsforskjeller mellom de ulike sykehusenhetene, og forskjellen mellom laveste og høyeste kostnad reduseres sammenlignet med 2012 og Dette er blant annet en konsekvens av at Hammerfest, som var den med høyest kostnadsnivå i 2012, har redusert sine kostnader mer enn gjennomsnittet. Hammerfest, Kirkenes, Lofoten og Vesterålen har sammenlignet med 2012 en nedgang i kostnad per DRG-poeng, mens de øvrige sykehusene opplever en økning i samme periode. Betydelig forverring for Narvik som har utviklet seg fra å ha et kostnadsnivå i 2012 som var 1 prosent under gjennomsnittet til Helse Nord til i 2013 å ha et nivå som er 9 prosent over. Hammerfest hadde i perioden 2010 til 2012 en økning i kostnad per DRG, mens de nå har klart og snu utviklingen ved å få en betydelig nedgang i kostnad per DRG i Hammerfest og Kirkenes har lønnskostnader per årsverk på 4 prosent over gjennomsnittet mens Vesterålen og Lofoten har henholdsvis 7 og 6 prosent under. Arbeidsproduktivitet/DRG-poeng per årsverk Samlet forskjell i arbeidsproduktivitet per fagområde målt mot høyeste arbeidsproduktivitet er økt med 72 årsverk fra 2012 til totalt 725 årsverk i Det er fortsatt betydelige forskjeller i arbeidsproduktivitet mellom de ulike sykehusenhetene, men forskjellen mellom laveste og høyeste nivå er økt sammenlignet mot Størst reduksjon i forskjell i årsverk i forhold til 2012 mot enheten med høyest arbeidsproduktivitet er for Lofoten med 1,5 årsverk. Lofoten har høyeste arbeidsproduktivitet mens Kirkenes har lavest. Harstad har størst økning av arbeidsproduktiviteten sammenlignet med Forbedringen skyldes for Harstad økt aktivitet samtidig som netto årsverk er redusert. Kirkenes reduksjon i arbeidsproduktiviteten i 2013 sammenlignet med samme periode i 2012 med henholdsvis 2,8 prosent. Redusert produktivitet i Kirkenes kan henføres til lavere DRG aktivitet samtidig som antall årsverk er omtrent uendret. 9

10 2.3 Utvikling 2007 til 2013 I figurene 0a og 0b er vist utvikling i kostnadsindeks og indeks for arbeidsproduktivitet fra 2007 til Figurene består av tre deler hvor den første viser alle sykehusenhetene samlet for å få frem samlet variasjon fra 2007 til De to andre delene viser henholdsvis 5 og 4 av sykehusenhetene for bedre å få frem hvordan den enkelte enhet har utviklet seg i perioden. For de konkrete indeksene vises til tabellene 10 (kostnader) og 22 (arbeidsproduktivitet). Figurene viser blant annet at forskjellen mellom høyeste og laveste kostnadsnivå, etter en reduksjon frem til 2010, økte forskjellene i 2011 og 2012, mens vi i 2013 ser vi en reduksjon igjen. I forhold til arbeidsproduktivitet opplevde man en reduksjon i forskjellene mellom høyeste og laveste frem til 2010 en økning i 2011, en reduksjon i 2012 og en økning i Figur 0a: Indeks for kostnad per DRG-poeng 2007 til 2013 for lokalsykehusene. 10

11 Figur 0b: Indeks for DRG per årsverk (arbeidsproduktivitet) 2007 til 2013 for lokalsykehusene. 2.4 Forskjeller i kostnader per DRG-poeng 2013 for lokalsykehusene I tabellene 2 og 3 er vist kostnadsforskjell målt i mill kr mot gjennomsnittlig og laveste nivå innenfor hvert fagområde for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen. Fagområder som har kostnadsnivå lavere enn gjennomsnittet fremkommer med - i tabell 2. I tabell 3 betyr - at enheten har lavest nivå. Endringene for den enkelte sykehusenhet i tabell 2 kan både skyldes egen forbedring/forverring og at gjennomsnittsnivået har endret seg. For sammenligningen mot beste enhet i tabell 3 kan det i tillegg til egen endring, skyldes endring i nivået til beste enhet. 11

12 I tabell 3, som viser forskjell i forhold til laveste nivå, fremkommer Lofoten (som samlet har det laveste kostnadsnivået) med en forskjell på 19 mill kr. Dette skyldes at enheten, som det fremgår av tabellen, innenfor flere av områdene har et forbedringspotensial mot enheten som har laveste kostnader. Når det gjelder Hab/rehab har en valgt å benytte samlet DRG-aktivitet som aktivitetsgrunnlag fordi deler av dette fagområdet ikke generer egne DRG-poeng, men er en servicevirksomhet for øvrige deler av virksomheten. Siden det er samlet DRG-aktivitet som danner grunnlag for sammenligningen innenfor Hab/rehab er forskjellene som fremkommer knyttet til forskjeller i tilbud og ikke i kostnadseffektivitet eller arbeidsproduktivitet. Tabellens del 3 viser endring fra 2012 til Tabell 2 viser: Samlet forskjell mot gjennomsnitt innenfor hvert fagområde totalt i 2013 på 147,2 mill kr, en økning på 1 mill kr fra Betydelig økt forskjell for Harstad og Narvik med henholdsvis 16,5 og 15,2 mill kr. Størst forskjell for Kirkenes med om lag en femtedel av den samlede forskjell (31,8 mill kr av 147,2 mill kr). Også stor forskjell for Hammerfest og Harstad. Tabell 2: Kostnadsforskjeller 2012 og 2013 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot gjennomsnittet innenfor hvert fagområde (mill kr) 2013 Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operasjon Laboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 3,3 9,2 2,2-0,4-5,1 0,9 8,8 29,8 HARSTAD - 19,6-4, ,7 26,3 KIRKENES 6,4-3,9 8,3 2,3-2,1 4,5 4,5 31,8 LOFOTEN - - 0, ,4-0,9-2,4 MOSJØEN - - 1,1-1,9 0,2-4,0-7,3 NARVIK 7,3-2,7-7,2 1,9 1,0 1,4-21,4 RANA ,4 2,6 1,2 7,5-12,7 SANDNESSJØEN - - 3,6 7,4-1, ,3 VESTERÅLEN ,7 0,0 0, ,2 Totalt 17,0 28,7 13,5 22,3 13,2 8,0 9,4 19,2 16,0 147, Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operasjon Laboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 14,3 13,5 1,3-8,6 1,4 4,9 4,6 2,2 50,9 HARSTAD - - 0,1 2,7 2, ,7 9,7 KIRKENES 8,0 1,5 4,3 9,2 3,5-3,6 4,8 5,4 40,4 LOFOTEN - - 2, ,1-3,7-6,6 MOSJØEN - 1,2 0, ,1 0,6-2,1 NARVIK - - 1,0-1,7 1,9 1, ,3 RANA ,0-1,5-3,6 SANDNESSJØEN - 2,7 2,6 6, ,3 VESTERÅLEN 1,9 6,9-5,3-0, ,3 Totalt 24,2 25,8 12,4 24,2 16,1 5,7 10,2 15,2 12,3 146,2 Nivå 2013 mot 2012 Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operasjon Laboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST -11,0-4,3 0,8 - -8,2-1,4 0,2-3,7 6,5-21,2 HARSTAD - 19,6-0,1 1,3-2, ,0 16,5 KIRKENES -1,6-1,5-0,5-1,0-1,2 - -1,6-0,3-1,0-8,6 LOFOTEN , ,4 - -2,8 - -4,1 MOSJØEN - -1,2 0,9-1,9 0,2-0,1 3,4-5,2 NARVIK 7,3-1,7-5,4-0,1-0,6 1,4-15,2 RANA ,4 0,6 1,2 5,9-9,1 SANDNESSJØEN - -2,7 0,9 0,4-1, ,0 VESTERÅLEN -1,9-6,9 - -2,6 0,0 0, ,1 Totalt -7,2 2,9 1,1-1,9-2,9 2,3-0,8 3,9 3,6 1,0 12

13 Tabell 3 viser: Samlet forskjell i kostnad mot enhet med lavest kostnad per DRG innenfor hvert fagområde på 414,8 mill kr, en nedgang på 54,4 mill kr fra Det er til sammen en nedgang fra 2012 til 2013 med 54,4 mill kr. Størst nedgang er det hos Hammerfest med 30,3 mill kr. Harstad har størst en økning i forskjell sammenligning med laveste kostnad med 19,6 mill kr. Tabell 3: Kostnadsforskjeller 2013 og 2012 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot enheten med lavest kostnad per DRG innenfor hvert fagområde (mill kr) 2013 Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operasjon Laboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 14,8 17,3 12,6-8,2-0,0 8,1 14,1 14,0 89,1 HARSTAD 11,0 29,2 7,4-8,9 1,1-0,4-9,1 66,3 KIRKENES 13,2-0,0 8,9-7,3 2,1 4,0 12,8 7,8 56,2 LOFOTEN 2,6 0,3 3,9 - -2,5 3,7 0,0 8,3 2,6 19,0 MOSJØEN 4,4 1,7 2,4-5,0 1,8 0,7 9,2-0,0 25,2 NARVIK 13,9 6,2 6,5-11,9 4,3 2,8 9,4 0,1 55,1 RANA 7,6 0, ,2 6,0 3,8 18,8 1,2 45,7 SANDNESSJØEN - 6,1 9, ,2 0,3 9,0-28,9 VESTERÅLEN 7,0 4,6 1,9-5,4 3,2 0,7 6,1 0,2 29,2 Totalt 74,6 65,6 52,9-52,6 26,4 20,0 87,7 35,0 414, Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operasjon Laboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 29,1 25,2 13,9-19,8 4,8 9,0 11,8 5,9 119,4 HARSTAD 13,6-8,3-15,6-0,2-9,1 46,7 KIRKENES 18,4 10,4 11,4-11,0 1,1 6,4 9,5 7,9 76,1 LOFOTEN 9,3 6,5 6,8-2,1 2,0 1,0 7,8 1,4 37,1 MOSJØEN 4,9 5,8 2,4-4,5 1,3 1,8 3,6 0,6 24,8 NARVIK 8,7 9,7 7,1-9,1 4,1 4,3 4,2 0,3 47,5 RANA 11,4 8, ,0 5,0 3,1 8,0-0,1 43,7 SANDNESSJØEN - 11,4 9, ,0-1,3-24,6 VESTERÅLEN 14,1 15,3 4,6-7,1 2,6 2,6 2,7 0,2 49,3 Totalt 109,4 92,6 64,4-77,1 23,0 28,4 49,0 25,3 469,2 Nivå 2013 mot 2012 Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operasjon Laboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST -14,3-7,9-1, ,5-4,8-0,9 2,3 8,1-30,3 HARSTAD -2,6 29,2-0,9 - -6,7 1,1-0,6-0,0 19,6 KIRKENES -5,1-10,4-2,5 - -3,7 1,1-2,4 3,3-0,1-19,9 LOFOTEN -6,7-6,1-2,9 - -4,6 1,7-1,0 0,5 1,2-18,0 MOSJØEN -0,5-4,1 0,0-0,6 0,5-1,1 5,6-0,6 0,4 NARVIK 5,1-3,5-0,6-2,9 0,2-1,5 5,2-0,2 7,6 RANA -3,7-8, ,2 1,0 0,7 10,8 1,3 2,0 SANDNESSJØEN - -5,3-0, ,1 0,3 7,7-4,3 VESTERÅLEN -7,0-10,7-2,6 - -1,7 0,6-1,9 3,3 0,0-20,0 Totalt -34,8-27,0-11, ,5 3,4-8,4 38,7 9,7-54,4 13

14 2.5 Forskjeller i arbeidsproduktivitet i 2013 og 2012 målt i årsverk for lokalsykehusene I tabellene 4 og 5 er vist forskjell i arbeidsproduktivitet mot gjennomsnittlig og høyeste nivå innenfor hvert fagområde for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen, målt i årsverk på helårsbasis. Fagområder som har arbeidsproduktivitet høyere enn gjennomsnittet fremkommer med - i tabell 4. I tabell 5 betyr - at enheten har høyest nivå. Endringene for den enkelte sykehusenhet i forhold til gjennomsnittet i tabell 4 kan både skyldes egen forbedring/forverring og at gjennomsnittsnivået har endret seg. For sammenligningen mot beste enhet i tabell 5 kan det i tillegg til egen endring skyldes endring i nivået til beste enhet. I tabell 5, som viser forskjell i forhold til høyeste nivå, fremkommer Lofoten, som er blant enhetene med høyest arbeidsproduktivitet, med en forskjell på 31,4 årsverk. Dette skyldes at en innenfor de fleste av områdene har et forbedringspotensial mot enheten som har høyest arbeidsproduktivitet. Når det gjelder Hab/rehab har en valgt å benytte samlet DRG-aktivitet som aktivitetsgrunnlag fordi deler av dette fagområdet ikke generer egne DRG-poeng, men er en servicevirksomhet for øvrige deler av virksomheten. Siden det er samlet DRG-aktivitet som danner grunnlag for sammenligningen innenfor Hab/rehab er forskjellene som fremkommer knyttet til forskjeller i tilbud og ikke i kostnadseffektivitet eller arbeidsproduktivitet. Tabellenes del 3 viser endring fra 2012 til Tabell 4 viser: En samlet forskjell mot gjennomsnitt innenfor hvert fagområde på 220,8 årsverk, en økning på 26,6 årsverk sammenlignet med Økningen er størst på fagområdet kirurgi. Narvik har sammen med Kirkenes størst forskjell i arbeidsproduktivitet mot gjennomsnittet med om lag 50 prosent av forskjellen. Deler av forskjellene for Narvik kan skyldes samdrift med eksterne parter siden det ikke korrigeres for eksterne leveranser ved beregning av arbeidsproduktivitet slik det gjøres ved beregning av kostnad per DRG. Tabell 4: Forskjell i arbeidsproduktivitet 2012 og 2013 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot gjennomsnittlig arbeidsproduktivitet innenfor de ulike fagområdene, årsverk 2013 Mottak/ Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anestesi/operasjon Laboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFEST - 10, , ,1 21,9 HARSTAD - 24,8-9,4 4, ,7 KIRKENES 6,9-5,6 16,0-2,5 1,7 16,4 49,1 LOFOTEN MOSJØEN - - 3,9 0,1 7,5 0,9 1,3 0,3 14,2 NARVIK 21,2-3,0-15,5 4,4 3,6 12,2 59,9 RANA 1, ,9 1,0 4,6 8,8 SANDNESSJØEN - 4,3 8,9 4, ,7 VESTERÅLEN , ,0 2,5 10,6 Totalt 29,4 39,1 21,5 37,1 38,2 9,7 8,6 37,1 220,

15 Mottak/ Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anestesi/operasjon Laboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFEST 3,4 6, , ,3 24,4 HARSTAD 0,4-4,0 10,3 9, ,9 KIRKENES 3,6-3,1 16,8-1,3 2,2 7,8 34,8 LOFOTEN - - 1, ,2-1,6 MOSJØEN - 0,7 2,8-6,6 1,0 1,7-13,0 NARVIK 12,1 1,7 1,8-16,7 3,8 3,2 10,2 49,5 RANA 5, ,9-6,1 12,1 SANDNESSJØEN - 8,5 5,9 2, ,8 VESTERÅLEN - 3,0-11, ,6 18,2 Totalt 24,7 20,7 18,9 41,1 43,4 7,0 7,4 31,0 194,2 Nivå 2013 mot 2012 Mottak/ Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anestesi/operasjon Laboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFEST -3,4 3, , ,2-2,6 HARSTAD -0,4 24,8-4,0-0,8-4, ,8 KIRKENES 3,3-2,5-0,8-1,2-0,6 8,6 14,3 LOFOTEN , ,2 - -1,6 MOSJØEN - -0,7 1,1 0,1 0,9-0,1-0,4 0,3 1,2 NARVIK 9,2-1,7 1,3 - -1,3 0,5 0,4 2,0 10,4 RANA -3, ,1 1,0-1,5-3,4 SANDNESSJØEN - -4,1 3,1 2, ,9 VESTERÅLEN - -3,0 - -4, ,0-1,2-7,6 Totalt 4,7 18,4 2,6-3,9-5,2 2,7 1,2 6,1 26,6 Tabell 5 viser: Samlet forskjell mot enhet med høyest arbeidsproduktivitet innenfor hvert fagområde på 724,5 årsverk, en økning på 71,9 årsverk fra Lofoten viser en forbedring med 1,5 årsverk. Størst forverring for Harstad, Kirkenes og Sandnessjøen. Stor reduksjon i forskjell innenfor medisin. Tabell 5: Forskjell i arbeidsproduktivitet 2012 og 2013 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot enhetene med høyest arbeidsproduktivitet innenfor de ulike fagområdene, årsverk 2013 Mottak/ Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anestesi/operasjon Laboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFEST 4,8 28,5 10,8 2,0 33,8 0,5 2,0 20,1 102,5 HARSTAD 7,7 46,6 6,7 29,2 32, ,6 KIRKENES 13,7 9,5 11,3 26,5 9,9 4,8 4,2 28,5 108,3 LOFOTEN - 6,3 2,5 9,0-2,1 1,9 9,6 31,4 MOSJØEN 2,3 5,0 5,4 6,7 16,7 2,4 2,9 7,8 49,1 NARVIK 27,7-7,5 1,7 29,4 6,6 6,0 23,7 102,6 RANA 9,5 19,9 1,4-17,5 5,1 4,3 20,9 78,6 SANDNESSJØEN 2,1 19,6 15,7 16,3 7,3 2,5 1,0 0,5 65,1 VESTERÅLEN 6,0 13,2-18,3 7,0 0,6 3,7 15,4 64,2 Totalt 73,8 148,5 61,3 109,7 154,0 24,7 26,0 126,5 724,5 15

16 2012 Mottak/ Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anestesi/operasjon Laboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFEST 16,2 13,0 11,8 2,2 33,6-0,1 1,4 21,2 99,3 HARSTAD 15,2-12,9 30,8 36,4-1,5 6,0 102,8 KIRKENES 12,6 2,7 10,7 28,4 11,0 2,9 4,5 19,7 92,6 LOFOTEN 4,1-0,1 5,8 9,4-1,4 2,1 10,0 32,8 MOSJØEN 4,8 3,1 5,1 6,7 16,3 2,1 3,2 5,0 46,4 NARVIK 20,6 6,9 8,4 2,4 31,6 5,5 5,4 21,9 102,7 RANA 16,4 2, ,0 3,1 2,9 22,2 63,2 SANDNESSJØEN - 13,1 13,7 15,2 5,9 1, ,3 VESTERÅLEN 5,1 7,5 1,4 24,1 6,1 0,7 2,1 16,6 63,6 Totalt 95,0 48,9 69,8 119,2 157,0 17,0 23,1 122,5 652,6 Nivå 2013 mot 2012 Mottak/ Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anestesi/operasjon Laboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFEST -11,4 15,4-0,9-0,2 0,2 0,6 0,7-1,1 3,2 HARSTAD -7,4 46,6-6,3-1,6-4,0 - -1,5-6,0 19,8 KIRKENES 1,0 6,7 0,6-1,9-1,1 1,9-0,3 8,8 15,8 LOFOTEN -4,1 6,4-3,3-0,5-0,7-0,2-0,4-1,5 MOSJØEN -2,5 1,9 0,3-0,0 0,3 0,3-0,3 2,8 2,7 NARVIK 7,2-6,9-0,9-0,7-2,2 1,2 0,5 1,8-0,0 RANA -6,9 17,3 1,4-1,6 2,0 1,4-1,3 15,4 SANDNESSJØEN 2,1 6,5 2,0 1,1 1,4 1,1 1,0 0,5 15,8 VESTERÅLEN 0,9 5,7-1,4-5,8 0,9-0,1 1,6-1,2 0,6 Totalt -21,2 99,6-8,6-9,5-3,0 7,8 2,9 4,0 71,9 16

17 2.6 Utvikling i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet per fagområde I figurene nedenfor er vist utvikling i relativt nivå for arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå samt utvikling i kostnadsnivå og indeks for arbeidsproduktivitet fra 2007 til og 2013 for de enkelte fagområder. For nærmere detaljer og beskrivelse av innhold i de ulike elementene viser til kapitlene 4 (Datagrunnlag og avgrensning) og 6 (Resultater). Figurene består av tre deler hvor den første viser alle sykehusenhetene samlet for å få frem samlet variasjon fra 2007 til og med De to andre delene viser henholdsvis 5 og 4 av sykehusenhetene for bedre å få frem hvordan den enkelte enhet har utviklet seg i perioden. For de konkrete indeksene vises til tabellene i kapitlene 6.1 og 6.2. Figur 1a: Relativt kostnadsnivå fagområdet medisin 17

18 Figur 1b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet fagområdet medisin Figur 2a: Relativt kostnadsnivå , kirurgi 18

19 Figur 2b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet , kirurgi 19

20 Figur 3a: Relativt kostnadsnivå , føde/gyn 20

21 Figur 3b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet , føde/gyn Figur 4a: Relativt kostnadsnivå , mottak/intensiv/anestesi/operasjon 21

22 Figur 4b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet mottak/intensiv/anestesi/operasjon 22

23 Figur 5a: Relativt kostnadsnivå , laboratorie 23

24 Figur 5b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet , laboratorie Figur 6a: Relativt kostnadsnivå , radiologi 24

25 Figur 6b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet , radiologi 25

26 Figur 7a: Relativt kostnadsnivå , drift 26

27 Figur 7b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet , drift 2.7 Utvikling i lønn per årsverk I figur 8a er vist utvikling i indekser for lønn per årsverk 2007 til og med Figuren viser betydelig forskjell nivå i kostnadene per årsverk. Slike forskjeller kan i tillegg til ulikt lønnsnivå blant annet skyldes ulik sammensetting av arbeidsstokken (kompetanse) og ulikt omfang av overtid. Forskjellene mellom høyeste og laveste nivå i 2013 er noe høyere enn i

28 Figur 8a: Indeks lønn per årsverk totalt 2.8 Utvikling i netto kostnader ekskl. lønn Figur 8b viser indekser for netto kostnader når lønn holdes utenfor, dvs. alle kostnader ekskl. lønn og fratrukket kostnader for ekstern virksomhet. Sosiale kostnader er inkludert. Figuren viser at det er store forskjeller i disse kostnadene mellom enhetene og at disse forskjellene varierer over tid, blant annet knyttet til engangskostnader ved vedlikehold. Narvik og Vesterålen har et kostnadsnivå vesentlig over de øvrige sykehusenhetene. Figur 8b: Indeks netto kostnader ekskl. lønn per DRG-poeng totalt

29 2.9 Forholdet mellom arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå For å måle sammenhengen mellom kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet, dvs. hvorvidt et høyt relativt kostnadsnivå motsvares av relativt lavt nivå på arbeidsproduktivitet, har vi beregnet R 2 for alle fagområdene samlet og for det enkelte fagområde. Figur 9 viser sammenhengen mellom arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå. Sammenhengen er stor med en R 2 på 0,9033. Figurene 10-16b viser R 2 per fagområde. Som det går frem av figurene varierer graden av sammenheng noe fra fagområde til fagområde. Figur 9: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2013, samlet Figur 10: Relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2013, samlet 29

30 Figur 11: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2013 fagområdet medisin Figur 12: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2013 for fagområdet kirurgi Figur 13: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet for 2013 for føde/gyn 30

31 Figur 14: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet for 2013 for mottak/intensiv/anestesi/operasjon Figur 15: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet for 2013 for laboratorie Figur 16a: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet for 2013 for fagområdet radiologi Figur 16b: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet for 2013 for fagområdet drift 31

32 3 FORSLAG TIL FORETAKSVIS PRIORITERING AV VIDERE ARBEID Med bakgrunn i de funn som er gjort er det i dette kapitlet gitt en foretaksvis oversikt over hvilke områder som bør prioriteres for videre analyse og oppfølging. Ved utarbeidelse av oversikten er det ved valg av sammenligningsenhet søkt å finne en sykehusenhet med om lag samme størrelse og innhold og som har lavere kostnader eller høyere arbeidsproduktivitet. Dette må ikke sees på som et uttrykk for et konkret forslag om en ambisjon om at kostnadsnivået skal ned til dette lave nivået. Denne kartleggingen i RHF-regi identifiserer mulige/sannsynlige områder for effektivisering, men ambisjonsnivå og konkrete tilpasninger må gjøres i det enkelte HF. 3.1 Finnmarkssykehuset De to sykehusenhetene i Finnmarkssykehuset fremkommer begge med et relativt høyt kostnadsnivå. De er blant lokalsykehusene i sammenligningen med høyest kostnad pr DRG i 2013 og blant de tre som har lavest arbeidsproduktivitet av lokalsykehusene i Helse Nord. Sykehuset i Hammerfest har imidlert hatt en nedgang i kostnad per DRG-poeng på 7,3 prosent og Kirkenes har en nedgang på 5,4 prosent fra 2012 til Med de prinsippene som er lagt til grunn ved sammenligningen fremkommer de to enhetene med et negativt kostnadsavvik i forhold til gjennomsnittet på om lag 58,6 mill kr, en nedgang på om lag 29 mill kr fra Om en bruker laveste kostnad innenfor hvert fagområde som målestokk, fremkommer en forskjell på nærmere 102 mill kr (en nedgang på 50 mill kr). Forskjell i antall årsverk utgjør 71 (økning på 11,7) målt mot gjennomsnittet og 192 (en nedgang på 29,3) målt mot beste resultat innenfor hvert fagområde. Hammerfest øker sin forskjell med 3,2 årsverk målt mot høyeste arbeidsproduktivitet mens Kirkenes øker med 15,8. Aktiviteten på sykehuset i Hammerfest har økt med 1,2 prosent i Samtidig har antall årsverk vært redusert med 0,5. Dette fører til at produktiviteten er økt med 1,8 prosent. Aktiviteten på sykehuset i Kirkenes er redusert med 3,5 prosent samtidig som antall årsverk er redusert med 2,3. Dette fører til at produktivitet reduseres med 2,8 prosent fra 2012 til I forhold til indeks lønn per årsverk har Hammerfest og Kirkenes en økning fra 2012 til 2013 med henholdsvis 5 og 4,2 prosent økning. Samtidig har Hammerfest og Kirkenes ett lønnsnivå som er 4 prosent over gjennomsnittet. Med dette nivået har de det høyeste lønnsnivået i sammenligningen. Videre arbeid med analyse og oppfølging i Finnmarkssykehuset bør ha som mål at en innenfor de aktuelle fagområdene etablerer et kostnadsnivå og en arbeidsproduktivitet som nærmer seg gjennomsnittsnivået for Helse Nord. Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes prioritert for videre arbeid innenfor Finnmarkssykehuset (ikke prioritert rekkefølge): 1. Kirurgi Hammerfest, jf Harstad og Rana 2. Drift Kirkenes, jf Harstad og Sandnessjøen 3. Medisin Kirkenes, jf Lofoten og Sandnessjøen 4. Føde/gyn Hammerfest, jf Lofoten 5. Føde/gyn Kirkenes, jf Lofoten 6. Kirurgi Kirkenes, jf Sandnessjøen og Lofoten 7. Kostnader til medisinsk materiell i Hammerfest 32

33 3.2 UNN Narvik har et kostnadsnivå 9 prosent over gjennomsnittet mens Harstad har et kostnadsnivå 8 prosent under gjennomsnittet i Helse Nord. Harstad har nest lavest kostnadsnivå i sammenligningen. I forhold til gjennomsnittlig kostnadsnivå fremkommer Narvik med ett nivå på lag 12,9 mill kr høyere enn snittet i 2013, en økning på om lag 15,2 mill fra Harstad har ett lavere kostnadsnivå enn gjennomsnittet på om lag 28,5 mill kroner, en nedgang på 16,5 mill fra Om en bruker laveste kostnad innenfor hvert fagområde som mål fremkommer en samlet forskjell på omlag 35 mill kr (økning på 27,2 mill kr). Forskjellen i antall årsverk utgjør 38,7 (økning 14,8 årsverk) for Harstad og 59,9 (økning 10,4 årsverk) for Narvik mot gjennomsnittet for hvert fagområde og sammenlignet mot høyeste arbeidsproduktivitet innenfor hvert fagområde 122,6 for Harstad (økning på 19,8) og Narvik 102,6 årsverk (ingen endring). Aktiviteten på sykehuset i Harstad har økt med 2,8 prosent i Samtidig har antall årsverk blitt redusert. Dette fører til at produktiviteten er økt med 5,4 prosent. Aktiviteten på sykehuset i Narvik er redusert med 6,4 prosent samtidig som antall årsverk er redusert. Dette fører til at produktivitet øker med 1,1 prosent fra 2012 til I forhold til indeks lønn per årsverk har Harstad 2 prosent høyere og Narvik 1 prosent lavere nivå enn gjennomsnittet. Sammenlignet med de øvrige lokalsykehusene i sammenligningen har Harstad og Narvik holdt et relativt stabilt nivå siden Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes prioritert for videre arbeid innenfor UNN (ikke prioritert rekkefølge): 1. Kirurgi Harstad, jf Rana 2. Kirurgi Narvik, jf Rana 3. Medisin Narvik, jf Lofoten 4. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Narvik, jf Lofoten og Mosjøen 5. Drift Harstad, jf Hammerfest 33

34 3.3 Nordlandssykehuset Lofoten har i 2013 hatt det laveste kostnadsnivået og den høyeste arbeidsproduktiviteten av lokalsykehusene i Helse Nord. Vesterålen har ett kostnadsnivå 5 prosent under gjennomsnittet og en arbeidsproduktivitet 4 prosent over gjennomsnittet. Lofoten og Vesterålen har ett lavere kostnadsnivå enn gjennomsnittet på om lag 24,4 mill kroner. Om en bruker laveste kostnad innenfor hvert fagområde som mål fremkommer en samlet forskjell på omlag 48 mill kr (økning på 38,1 mill kr). Målt i årsverk utgjør forskjellen mot høyeste arbeidsproduktivitet på 95,6 årsverk, en reduksjon på 0,8 årsverk fra Lofoten reduserer sin forskjell med 1,5 årsverk målt mot høyeste arbeidsproduktivitet mens Vesterålen øker med 0,6. Aktiviteten på sykehuset i Lofoten er redusert med 0,9 prosent i Samtidig har antall årsverk blitt redusert med 9,2. Dette fører til at produktiviteten er økt med 3,3 prosent. Aktiviteten på sykehuset i Vesterålen er redusert med 5 prosent samtidig som antall årsverk er redusert med 8,4. Dette fører til at produktivitet øker med 1,1 prosent fra 2012 til I forhold til indeks lønn per årsverk har Lofoten og Vesterålen en økning fra 2012 til 2013 med begge med 2 prosent. Samtidig har Lofoten ett lønnsnivå per årsverk 7 prosent lavere enn gjennomsnittet og Vesterålen 6 prosent under gjennomsnittet. Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes prioritert for videre arbeid ved Nordlandssykehuset (ikke prioritert rekkefølge): 1. Medisin Lofoten, jf Mosjøen 2. Kirugi Lofoten, jf Rana 3. Føde/gyn Vesterålen, jf Sandnessjøen 4. Høy kostnad per årsverk for vikarer pleiere Vesterålen og Lofoten 34

35 3.4 Helgelandssykehuset I 2013 har både Sandnessjøen og Rana hatt et kostnadsnivå under gjennomsnittet for lokalsykehusene i Helse Nord. Mosjøen har ett nivå på 1 prosent over gjennomsnittet, mens Sandnessjøen har 5 prosent under gjennomsnittet og Rana 5 prosent under gjennomsnittet. Sammenlignet mot laveste kostnad innefor hvert fagområde utgjør forskjellen for de 3 sykehusenhetene om lag 99,4 mill kr, en økning på 6,7 mill kr i forhold til Målt i årsverk utgjør forskjellen mot enheten med høyest arbeidsproduktivitet om lag 192,8 årsverk, en økning på 33,9 årsverk i forhold til Sandnessjøen har en økning i forskjellen på 15,8 årsverk, Rana 15,4 årsverk og Mosjøen med 2,7 årsverk. Aktiviteten på sykehuset i Sandnessjøen er redusert med 0,9 prosent i Samtidig har antall årsverk økt. Dette fører til at produktiviteten er redusert med 2,2 prosent. Aktiviteten på sykehuset i Mosjøen er redusert med 5,4 prosent samtidig som antall årsverk er redusert. Dette fører til at produktivitet reduseres med 0,3 prosent fra 2012 til Lokalsykehuset i Rana har en nedgang i aktiviteten på 4,2 prosent. Antall årsverk er også redusert som fører til en økning i produktiviteten på 1 prosent. I forhold til indeks lønn per årsverk har Mosjøen, Rana og Sandnessjøen en økning fra 2012 til 2013 med henholdsvis 2, 3 og 3,2 prosent. Samtidig har Mosjøen ett lønnsnivå per årsverk 3 prosent høyere enn gjennomsnittet, Sandnessjøen akkurat på gjennomsnitt og Rana 2 prosent under gjennomsnitt. Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes prioritert for videre arbeid innenfor Helgelandssykehuset (ikke prioritert rekkefølge): 1. Føde/gyn Sandnessjøen, jf Vesterålen 2. Medisin Sandnessjøen, jf Vesterålen 3. Kirurgi Rana, jf Harstad 4. Føde/gyn Rana, jf Harstad 35

36 4 DATAGRUNNLAG OG AVGRENSNING Datagrunnlaget for analysene er innhentet gjennom uttrekk fra helseforetakenes regnskapssystem og lønns- og personalsystem. Aktivitetsgrunnlaget er innhentet fra ASL (Analysesentret Lovisenberg). I tidsrommet oktober 2012 oktober 2013 har Helse Nord innført et nytt lønns- og personalsystem fra Bluegarden. Dette innebærer et skifte i kilde for lønns- og fraværsdata for benchmarkprosjektet. I forbindelse med omleggingen har både definisjonene av månedsverk og fraværsberegninger blitt gjennomgått og harmonisert med nasjonale definisjoner. Det har også vært gjort en kvalitetsgjennomgang av kodeverk i forbindelsen med overgang til nytt system. Selv om mye av innholdet i definisjonene ligger tett opp mot definisjoner har det en viss påvirkning på utfallet av indikatorene. En annen endring er at det nye lønns- og personalsystemet også håndterer reiseregninger. Dette innebærer at systemet håndterer langt større mengde transaksjoner enn tidligere. Det er gjort et arbeid for i størst mulig grad kunne gjenskape samme definisjoner på kodeverket som den gamle kilden og dette skal i følge avstemminger stemme ganske godt overens. Lønns- og månedsverkdata er hentet fra månedsverksmarten PAGA_BRUTTO_MAANEDSVERK_MART. Det er gjort et arbeid der vi har plukket ut tillegg- og trekkskoder (TT-koder) som angår lønn og som gjør resultatet sammenlignbart med uttrekk fra det gamle systemet. Ikke alle felt kan rekonstrueres, men alle som brukes i benchmarkprosjektet er rekonstruert og skal stemme sånn høvelig. I tillegg til filtrering på TT-koder er også alle balanseposter utelatt. Testing viser at dette gir sammenlignbare data fra gammelt til nytt lønnssystem. Dette gjøres i SAS Enterprise Guide-prosjektet Journaldata til benchmarkrapport.egp som ligger i katalogen RHF_Analysts. Fravær er basert på tabellen PAGA_FRAVÆR_AVTALTE ARBEIDSDAGER i SAS der fraværsdagene er beregnet ut fra nasjonal definisjon for fraværsberegning. Fraværsdagene er koplet med hvert enkelt arbeidsforhold som videre brukes for å fordele fraværsdagene på kostnadsstedene der hvert enkelt arbeidsforhold er registrert. Dette gjøres i SAS Enterprise Guide-prosjektet Fravær til benchmark.egp som ligger i mappen RHF_Analysts i produksjonsmiljøet. Bildet under er fra objektene i dette prosjektet Etter dette er fraværsdagene manuelt gruppert på de samme kategoriene som fra det gamle uttrekket i Excel. Definisjoner for fraværsberegning finnes i Helse Nord LIS-prosjektet. 36

37 I tabell 6 er vist henholdsvis samlet brutto kostnadsgrunnlag for alle HF ene i Helse Nord (ekskl. apoteket) og den delen av kostnadsgrunnlaget som inngår i sammenligningen. Ved etablering av kostnadsgrunnlaget som inngår i sammenligningen er følgende kostnader holdt utenfor: Avskrivninger Pensjon Arbeidsgiveravgift For avskrivninger og pensjon begrunnes dette med at det anvendes ulike prinsipper mht hvordan disse kostnadene fordeles ut på ulike enheter i organisasjonen. Ved sammenligning av enheter kan dette kan gi ulikheter i kostnadene som ikke er begrunnet i ulikt kostnadsnivå. Ved å ekskludere disse kostnadene sikrer en derfor større konsistens i sammenligningen på fagområdenivå. Arbeidsgiveravgiften holdes utenfor fordi denne belastes med ulik sats i ulike områder. Tabell 6 viser hvor stor del av kostnadene i den enkelte sykehusenhet og i det enkelte HF som inngår i sammenligningen. Første kolonne i tabellen viser samlet kostnadsgrunnlag per HF og sykehusenhet mens den andre kolonnen viser hvor mye av de samlede kostnadene til den enkelte sykehusenhet som inngår. Av tabellen går det frem at av et kostnadsgrunnlag for helseforetakene i Helse Nord samlet på 12,45 mrd i 2013, er det 1,978 mrd kr som er gjenstand for sammenligning i denne rapporten. 37

38 Tabell 6: Samlet kostnadsgrunnlag og kostnadsgrunnlag som inngår i Sammenligningen i 2013 Sum av re_hiå foretak sykehus Totalt Totalt Apoteket APOTEK Totalt Apoteket Finnmark FINNMARK FELLES FINNMARK PSYKIATRI HAMMERFEST KIRKENES Totalt Finnmark Helgeland HELGELAND FELLES HELGELAND PSYKIATRI MOSJØEN RANA SANDNESSJØEN Totalt Helgeland HNIKT HNIKT Totalt HNIKT HNRHF HNRHF Totalt HNRHF NLSH BODØ SOMATIKK LOFOTEN NLSH FELLES NLSH PSYKIATRI VESTERÅLEN Totalt NLSH UNN HARSTAD NARVIK TROMSØ SOMATIKK UNN FELLES UNN PSYKIATRI Totalt UNN Totalt Som det går frem av tabell 6 er det forskjell i kostnadsnivået i de to kolonnene for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen. Forskjellen er knyttet til kostnadene som er holdt utenfor; arbeidsgiveravgift, pensjon, avskrivninger, poliklinikk som ikke er ISF-finansiert samt virksomhet som har ekstern finansiering. For å sikre at kostnadsforskjellene som fremkommer i analysen kan spores til et ansvarsnivå i organisasjonen, er det ved etablering av datagrunnlag søkt å unngå kostnadsfordelinger. For å sikre størst mulig grad av sammenlignbarhet er det imidlertid gjort noen korreksjoner i materialet. Oversikt over disse korreksjonene er vist i vedlegg 1. I tabell 7 er vist hvordan kostnadsgrunnlaget på om lag mill kr som analyseres, er fordelt på helseforetak og fagområde. 38

39 Fagområdet Drift omfatter i all hovedsak de ikke-medisinske servicefunksjonene som teknisk drift, kjøkken, renhold, vaskeri, medisinteknisk. I tillegg er all kontortjeneste kategorisert under dette området. Når det gjelder fagområdet Medisin omfattes dette i all hovedsak av indremedisin. I den grad noen av enhetene har poliklinisk virksomhet innenfor nevrologi, revmatologi, barn med mer, er dette kategorisert innenfor dette området. Kirurgi omfatter generell kirurgi og ortopedi. I den grad en har poliklinikk innenfor øre/nese/hals eller andre kirurgiske fagområder, er dette kategorisert som kirurgi. Tabell 7: Kostnadsgrunnlag 2013 fordelt per fagområde og HF Sum av re_hiå foretak fag Finnmark Helgeland NLSH UNN Totalt ADM ANNET BARN DRIFT FØDE/GYN HAB/REHAB KIRURGI KLINISK SERVICE LABORATORIE MEDISIN OPERASJON OPERASJON/ANESTESI/AKUTT/INTENSIV RADIOLOGI SOMATIKK Totalt Følgende fagområder inngår ikke i sammenligningen av kostnader per DRG-poeng som presenteres: Administrasjon Ambulanse Psykiatri Rus Pasienttransport Gjestepasienter TNF-hemmere Behandlingshjelpemidler Andre felleskostnader Med unntak for psykiatri og rus inngår disse kostnadene i felleskostnadene (Finnmark felles, Helgeland felles, NLSH felles og UNN felles i tabell 7). Til sammen utgjør disse kostnadene om lag 2,8 mrd i 2013 ekskl. avskrivninger og sosiale kostnader. I vedlegg 5 er vist hvilke kostnadssteder som inngår i de ulike fagområdene innenfor felleskostnadene. Siden det er kostnader knyttet til den DRG-relaterte virksomheten som skal analyseres, må kostnader knyttet til annen virksomhet trekkes ut. Dette gjøres for det første ved å dele virksomhetene inn i fagområder som beskrevet i avsnittet foran, dernest ved å redusere kostnadsgrunnlaget tilsvarende eksternt finansiert virksomhet; for eksempel Felles Akuttmottak, barnehager, boliger med mer. Det er ikke gjort tilsvarende korreksjon i antall årsverk. I den grad en har ulikt omfang av eksternt finansiert virksomhet vil en derfor kunne få noe ulike resultater avhengig av om en måler kostnad per DRG-poeng eller DRG-poeng per årsverk. 39

40 Alle helseforetakene har desentralisert virksomhet lokalisert utenfor sykehusenhetene. Dette gjelder Alta, Karasjok, Brønnøysund, Lenvik, Nordreisa, Indre Troms (TMS) og Steigen. Denne virksomheten er holdt utenfor analysene, både hva angår kostnad og aktivitet, siden det er virksomheten som drives i den enkelte sykehusenheten som danner grunnlaget for analysen. Kategoriseringen av kostnadssteder og kostnader i fagområder slik den går frem av vedleggene 3 og 4, er gjennomgått og avklart med økonomiavdelingene i det enkelte helseforetak. I tabellene 8 og 9 er vist samlet kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag for 2013 som inngår i analysen. Tabell 8: Kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag 2013 fordelt på sykehusenhet Verdier sykehus Sum av re_hiå Sum av drg_poeng Sum av årsverk HAMMERFEST HARSTAD KIRKENES LOFOTEN MOSJØEN NARVIK RANA SANDNESSJØEN VESTERÅLEN Totalt Tabell 9: Kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag 2013 fordelt på fagområder Verdier fag Sum av re_hiå Sum av drg_poeng Sum av årsverk ADM ANESTESI 7 ANNET BARN DRIFT FØDE/GYN HAB/REHAB KIRURGI KLINISK SERVICE LABORATORIE MEDISIN OPERASJON OPERASJON/ANESTESI/AKUTT/INTENSIV ORTOPEDI RADIOLOGI SOMATIKK Totalt I vedlegg 3 er vist hvordan årsverkene er fordelt på stillingskategori og stillingstitler innenfor det enkelte fagområde. I vedlegg 2 er vist hvordan årsverkene fordeler seg på stillingskategori innenfor det enkelte fagområdene og per helseforetak. 40

41 5 FORHOLD SOM KAN FORKLARE KOSTNADSFORSKJELLER Noen av forskjellene som fremkommer mellom sykehusenhetene kan ha sin forklaring i svakheter i den metoden som er valgt for analyse. I tillegg vil forskjeller kunne være knyttet til eksplisitte beslutninger i forhold til fordeling av ressurser. Nedenfor er drøftet noen slike forhold. Inntektsmodellen i Helse Nord Overlegepermisjon i Finnmark Ulik organisering og gruppering DRG-systemet Poliklinikkinntektene 5.1 Inntektsmodellen i Helse Nord Inntektsmodellen for den somatiske virksomheten i Helse Nord består av følgende elementer: Behovskomponenten Kostnadskomponenten Strukturkomponenten Aktivitetskomponenten Mobilitetsfaktoren I tillegg finansieres en del særskilte funksjoner utenfor modellen. Inkludert særskilte funksjoner fordeles omlag 4 mrd. kroner gjennom modellen. Kostnadskomponenten finansierer kostnadskrevende pasienter, forskning og undervisning, dvs. aktiviteter det ikke gis DRG-poeng for. Deler av disse kostnadene vil inngå i kostnadsgrunnlaget for sammenligningen, og i den grad slike kostnader har en annen fordeling mellom sykehusenhetene enn aktiviteten, vil dette gi forskjeller i kostnader per DRG og arbeidsproduktivitet målt som DRG per årsverk. Av kostnadskomponenten fordeles ca % til de to rene lokalsykehusforetakene, Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset. Samlet andel av basisrammen for de to rene lokalsykehusforetakene utgjør i overkant av 20 %. UNN sin andel av kostnadskomponenten utgjør om lag 65 % mens andelen av basisrammen utgjorde om lag 53 %. Dette vil derfor kunne forklare et høyere kostnadsnivå ved UNN Tromsø enn ved øvrige sykehusenheter. Strukturkomponenten skal kompensere for ekstrakostnader knyttet til strukturulemper. Samlet fordeles denne likt fordelt mellom Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset. Denne komponenten vil kunne forklare forskjeller i kostnader per DRG-poeng mellom Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset på den ene siden og de øvrige sykehusenhetene. Den forklarer ikke kostnadsforskjeller mellom Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset. Det fordeles i 2008 om lag 350 mill kr til særskilte funksjoner som TNF-hemmere, undervisning av medisinerstudenter, Finnmarkstillegg og fagplan for geriatri. Det anslås at mill kr av dette inngår i sammenligningen mellom lokalsykehusene i Helse Nord hvorav i overkant av 50 mill kr er knyttet til Finnmarkstillegget. Finnmarkstillegget vil forklare høyere kostnader i Finnmark, men det må i denne vurderingen tas hensyn til at nettokostnadene ved sykestuene og de desentrale 41

42 poliklinikkene i Alta og Karasjok er holdt utenfor. Nettokostnadene for disse virksomhetene utgjorde i ,5 mill kr og er implisitt finansiert av Finnmarkstillegget i inntektsmodellen. Kvalitet og innhold i tilbudet er ikke analysert. 5.2 Overlegepermisjon i Finnmark Opptjeningstid for 4 måneders overlegepermisjon er 3 år i Finnmark mot 5 år for resterende del av Helse Nord. Med utgangspunkt i et årsverksforbruk på 41,1 og 25,3 årsverk utgjør dette en årlig merkostnad på 1,8 og 1,1 årsverk for henholdsvis Hammerfest og Kirkenes. Merkostnaden i kroner utgjør hhv 1,6 og 1,1 mill kr i Volumet er økt med ca 14 % fra 2008 til 2009, dvs. til 3,3 årsverk og 3,1 mill kr. Overleger i Finnmark har i tillegg rett til 2 ukers permisjon med lønn og 2 ukers faglig oppdatering per år. I den grad dette tas ut i sin helhet utgjør det 3,4 og 2,1 årsverk for henholdsvis Hammerfest og Kirkenes. Merkostnaden i kroner utgjør henholdsvis 3,0 og 2,0 mill kr. Med 14 % volumøkning gir dette en kostnad i 2009 på 5,7 mill kr og 6,3 årsverk. Samlet forklarer disse ordningene et merforbruk på om lag 10 overlegeårsverk til en kostnad på om lag 9 mill kr. Ordningene gir høyere kostnader per DRG-poeng og lavere arbeidsproduktivitet målt som DRG-poeng per årsverk. 5.3 Ulik organisering Ulik organisering kan gi kostnadsforskjeller mellom fagområder eksempelvis ved at kontortjenester inngår som del av virksomhetene i en sykehusenhet mens tilsvarende tjeneste i en annen virksomhet er organisert som en egen enhet. Denne feilkilden er søkt redusert ved at innholdet i de ulike fagområdene er gjennomgått og drøftet med den enkelte sykehusenhet. Medisinsk kontortjeneste forøvrig skilt ut og lagt under området Drift ved at alle årsverk kategorisert som Sekretær er skilt ut og flyttet til dette området. Kostnadsstedene til de ulike sykehusenhetene danner grunnlaget for kategorisering i ulike fagområder. Det vil kunne være tilfelle hvor innholdet i kostnadsstedene er ulikt mellom den enkelte sykehusenhet. Dette kan føre til kostnadsforskjeller mellom fagområder og sykehusenheter. Ved at analysemodellen tar utgangspunkt i HF enes samlede kostnader, vil kostnader som ikke inngår i ett fagområde gjenfinnes i et annet. På sykehusenhetsnivå skal en derfor ha en rimelig grad av sikkerhet for at alle relevante kostnader inngår, men fordeling mellom fagområder kan være noe unøyaktig ut fra innholdet i det enkelte kostnadssted. Avdelingsklassifisering i DIPS og regnskapet følger ikke alltid samme prinsipp. Dette kan føre til at det kan være avvik mellom den aktivitet som er registrert og den tilhørende kostnad. Dette kan påvirke sammenligningen mellom avdelinger, men har ikke betydning for det samlede kostnadsnivået for den enkelte sykehusenhet med mindre kostnader som tilhører fagområdene er klassifisert som felleskostnader og således holdt utenfor analysen. 5.4 DRG-systemet Det er knyttet usikkerhet til bruk av DRG-systemet som outputmål blant annet fordi viktige deler av aktiviteten som helseforetakene driver, ikke gir DRG-poeng. Dette gjelder blant annet forskning og 42

43 undervisning. Det er ikke korrigert for dette i analysene. I den grad sykehusenhetene har ulikt omfang av slik virksomhet vil dette kunne gi seg utslag i form av forskjeller i kostnader. Kari Nyland 1 problematiserer i sin doktoravhandling bruken av DRG-systemet som outputmål og viser til at den tjenesten som tilbys innenfor de ulike DRG er varierer mellom ulike typer av foretak slik at tjenester som tilbys av sykehusenheter med en større bredde i tilbudet normalt vil ha et annet innhold og dermed være mer ressurskrevende enn tjenester innenfor samme DRG som tilbys ved mindre sykehusenheter. Denne usikkerheten reduseres ved å holde de to største sykehusenhetene som har den største bredden i tilbudet, utenfor sammenligningen. Kari Nyland problematiserer også forutsetningen som legges til grunn om linearitet i kostnadsstrukturen når en bruker DRG-systemet som outputmål. Forutsetningen om at alle kostnadene er proporsjonale med aktiviteten holder etter hennes vurdering ikke. At kostnadene er proporsjonale med aktiviteten innebærer at hver ny enhet produsert har samme kostnad uavhengig av produksjonsmengde. Alternativt vil kostnadene endres sprangvis, dvs. at økt kapasitet etableres ved ny fast kostnad og at denne økte kostnaden ikke endres før en kommer til en ny kapasitetsgrense. En vil også kunne ha kombinasjoner av proporsjonale og sprangvise kostnader. Figur 17: Sprangvise og proporsjonale kostnader. I figur 18 er vist sammenhengen mellom kostnadsnivå og sykehusenhetens størrelse målt som totale DRG-poeng i Som det går frem av figuren gir dataene liten støtte for at der er sammenheng mellom totalvolum og kostnadsnivå (R 2 på 0,0608) for lokalsykehusenhetene i Helse Nord. Det betyr at virksomhetens størrelse bare i liten grad forklarer forskjeller i kostnadsnivå. Figur 18: Forholdet mellom totalvolum og kostnadsnivå per DRG-poeng 1 Kari Nyland er førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør Trøndelag. Avhandlingens tilttel: Styringssystemenes relevans i norske sykehus (2003). 43

44 5.5 Servicevirksomhetene For servicevirksomhetene som ikke genererer egne DRG-poeng er virksomhetens samlede DRGaktivitet benyttet som aktivitetsmål. Dette kan være problematisk om virksomhetenes innhold er ulikt. Ved at en har holdt NLSH Bodø og UNN Tromsø utenfor sammenligningen, er denne feilkilden redusert. Utfordringen ved bruk av DRG som aktivitetsmål er størst innenfor laboratoriene siden deler av virksomheten til disse er innrettet mot primærhelsetjenesten og ikke den sykehusinterne aktiviteten. Siden den eksterne laboratorievirksomheten ikke er fullfinansiert vil ulikt omfang av ekstern virksomhet kunne gi kostnadsforskjeller som ikke er begrunnet i egen produktivitet. Innenfor radiologi er en betydelig del av virksomheten poliklinisk. I den grad denne ikke er fullfinansiert og omfanget av poliklinisk virksomhet er ulik, vil dette kunne påvirke kostnadsbildet. Det bør derfor gjøres oppfølgende analyser av laboratorie og radiologi med mer spesifikke data. Dette bør det for øvrig også gjøres for de øvrige servicevirksomhetene. Innenfor driftsområdet er det for noen områder gjort slike analyser gjennom den såkalte mulighetsstudien. 44

45 6 RESULTATER I dette kapitlet er vist resultater fra analysene. Det er gjort sammenligning av: Kostnad per DRG-poeng DRG-poeng per årsverk Kostnad per årsverk Kostnad per DRG-poeng for ulike kostnads- og inntektsarter Kostnader ved fravær Andel variabel lønn / overtid Indikatorer for aktivitet Sykehusforbruk 6.1 Kostnad per DRG-poeng Tabellene som presenteres i dette avsnittet har 4 deler hvorav delene 1 og 2 viser resultater for 2012 og for Del 3 viser endring i kostnader og kostnadsnivå fra 2010 til I tabellens siste del har en vist aktivitet for 2008 til 2013 samt endring i DRG-aktivitet fra siden endring i aktivitet vil kunne forklare deler av endring i kostnad. Av tabell 10 går det frem at kostnadene per DRG-poeng for den delen av virksomheten som inngår i sammenligningen utgjør kr i gjennomsnitt med de forutsetningene som er lagt til grunn for Tabellen viser at Lofoten og Harstad har de laveste kostnadene, med et nivå på henholdvis kr og kr dvs. 91 og 92 prosent av gjennomsnittet mens Kirkenes har de høyeste kostnadene med et nivå kr som er 13 prosent over gjennomsnittet. Kolonnen Nivå relativt til lavest i tabellen viser kostnadsnivået til aktuell enhet sammenlignet med den enheten som har lavest kostnader per DRG-poeng. Tabellen viser at Kirkenes, som den enheten med høyest kostnader, har et kostnadsnivå per DRG-poeng som er 24 % høyere enn Lofoten. Av nest siste kolonne i de to første tabellene går det frem at forskjellen mellom høyeste og laveste kostnad er redusert fra 2012 til 2013, fra 34 prosent i 2012 til 24 prosent i Som det går frem av siste kolonne i den tredje tabellen har sykehusenhetene samlet et kostnadsnivå i 2013 på 99,7 prosent av nivået i 2012 samlet. Av siste kolonne i del 4 av tabellen går det frem at aktiviteten i 2013 er på 1,9 prosent lavere enn nivået i Harstad viser en aktivitetsvekst på 2,8 prosent i denne perioden mens Narvik viser en nedgang på 6,4 prosent. I Hammerfest har kostnaden per DRG blitt redusert med 7,3 prosent fra 2012 til 2013, samtidig som aktiviteten har økt med 1,2 prosent. Aktivitetsøkningen kan være en forklaring på at kostnadene per DRG er redusert. SAMDATA er en velkjent referanse for måling av kostnader per DRG-poeng i sykehus og viser blant annet kostnadsnivå for helseforetak og sykehus i forhold et gjennomsnitt for landet. Det er derfor etablert en referanse til SAMDATA. Dette er gjort ved å ta utgangspunkt i kostnadene per DRG-poeng for sykehusenhetene som inngår i Helgelandssykehuset. Helgelandssykehuset hadde i SAMDATA 2013 et kostnadsnivå per DRG-poeng 8 prosent høyere enn gjennomsnittet i SAMDATA. Siden Helgelandssykehuset har et kostnadsnivå tilsvarende 8 prosent over gjennomsnittet i SAMDATA, trekkes derfor den slutning at kostnadsnivået til Helgelandssykehuset i sammenligningen 45

46 er 8 prosent høyere enn gjennomsnittet slik det fremkommer i SAMDATA, dvs. at en legger til grunn at Helgelandssykehuset i 2013 har hatt en kostnadsutvikling som gjennomsnittet i SAMDATA og fortsatt har et kostnadsnivå som er 8 prosent høyere enn gjennomsnittet i SAMDATA. I tabellene nedenfor hvor det refereres til SAMDATA vil det derfor ikke være SAMDATApublikasjonen det refereres til, men den konstruerte SAMDATA-referansen med utgangspunkt i kostnadsnivået til Helgelandssykehuset. Av siste kolonne i tabell 10 går det frem at ingen av sykehusenhetene i Helse Nord har et kostnadsnivå i 2013 som er lavere enn gjennomsnittet i forhold til den konstruerte SAMDATA-referansen. Lofoten som har lavest nivå, har kostnader 2 prosent over den konstruerte SAMDATA-referansen. Tabell 10: 2013 Kostnad per DRG-poeng, relativt kostnadsnivå, relativt kostnadsnivå i forhold til sykehusenheten med lavest nivå og nivå i forhold til SAMDATA 2012 og Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest HAMMERFEST ,11 1,22 1,25 HARSTAD ,92 1,01 1,03 KIRKENES ,13 1,24 1,27 LOFOTEN ,91 1,00 1,02 MOSJØEN ,01 1,11 1,14 NARVIK ,09 1,19 1,22 RANA ,95 1,04 1,07 SANDNESSJØEN ,95 1,05 1,07 VESTERÅLEN ,95 1,05 1,07 Totalt ,00 1, Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Totalt Kost per DRG Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,11 1,08 1,11 1,20 1,11 102,1 % 95,5 % 92,7 % HARSTAD ,92 0,93 0,88 0,89 0,92 98,2 % 99,0 % 102,7 % KIRKENES ,14 1,15 1,18 1,19 1,13 97,2 % 91,5 % 94,6 % LOFOTEN ,97 0,94 0,91 0,98 0,91 95,3 % 94,8 % 92,7 % MOSJØEN ,97 0,97 1,01 0,96 1,01 103,0 % 95,9 % 105,5 % NARVIK ,20 1,08 1,12 0,99 1,09 99,0 % 92,3 % 109,9 % RANA ,89 0,94 0,95 0,89 0,95 100,2 % 94,8 % 106,0 % SANDNESSJØEN ,92 0,92 0,89 0,90 0,95 101,9 % 101,3 % 105,6 % VESTERÅLEN ,94 1,02 1,02 1,02 0,95 92,3 % 89,3 % 93,6 % Totalt ,8 % 95,2 % 99,7 % 46

47 DRG-aktivitet inkl poliklinikk Totalt inkl pol Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,5 % 104,1 % 101,2 % HARSTAD ,2 % 102,6 % 102,8 % KIRKENES ,3 % 103,5 % 96,5 % LOFOTEN ,5 % 102,6 % 99,1 % MOSJØEN ,6 % 95,5 % 94,6 % NARVIK ,9 % 106,8 % 93,6 % RANA ,5 % 97,0 % 95,8 % SANDNESSJØEN ,5 % 99,9 % 99,1 % VESTERÅLEN ,2 % 100,0 % 95,0 % Totalt ,9 % 101,5 % 98,1 % I tabellene er vist absolutt og relativt kostnadsnivå per DRG-poeng for de 3 kliniske fagområdene medisin, kirurgi, føde/gyn. Det er også her etablert en referanse til SAMDATA på samme måte som i tabell 11 foran. For etablering av referansen er det forutsatt at merkostnadene i forhold til SAMDATA fordeler seg relativt likt på alle fagområdene. Dette er en forutsetning som neppe holder fullt ut, men beregningen er vist som en indikasjon på nivå og kostnadsavvik i forhold til et nasjonalt gjennomsnitt. I tillegg til kostnadsforskjeller mot SAMDATA er kostnadsforskjellene beregnet under to forutsetninger; 1) forskjell i forhold til gjennomsnittet og 2) forskjell i forhold til den enheten som har lavest kostnadsnivå. Kolonnen Besparelse i fht snitt viser potensial for kostnadsreduksjon for enhetene som har høyere kostnader enn gjennomsnittet om de reduserer sine kostnader ned til dette gjennomsnittet. Medisin Tabell 11: Kostnad per DRG-poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå 2012 og 2013 (medisinsk fagområde) Medisin Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,05 1,25 1, HARSTAD ,99 1,18 1, KIRKENES ,15 1,38 1, LOFOTEN ,89 1,07 1, MOSJØEN ,95 1,14 1, NARVIK ,18 1,42 1, RANA ,99 1,18 1, SANDNESSJØEN ,83 1,00 0, VESTERÅLEN ,99 1,18 1, Totalt , Medisin Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,23 1,62 1, HARSTAD ,95 1,25 1, KIRKENES ,18 1,56 1, LOFOTEN ,97 1,27 1, MOSJØEN ,89 1,17 1, NARVIK ,97 1,28 1, RANA ,97 1,28 1, SANDNESSJØEN ,76 1,00 0, VESTERÅLEN ,04 1,37 1, Totalt ,

48 Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Medisin Kost per DRG Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,13 1,07 1,09 1,23 1,05 94,6 % 90,5 % 86,9 % HARSTAD ,09 1,01 0,96 0,95 0,99 94,5 % 96,5 % 106,4 % KIRKENES ,13 1,07 1,18 1,18 1,15 104,6 % 92,1 % 99,7 % LOFOTEN ,97 0,90 0,88 0,97 0,89 95,5 % 94,8 % 94,5 % MOSJØEN ,97 0,96 0,93 0,89 0,95 95,9 % 96,4 % 110,1 % NARVIK ,92 0,99 1,15 0,97 1,18 115,5 % 96,8 % 124,3 % RANA ,87 0,97 1,02 0,97 0,99 98,1 % 91,1 % 103,9 % SANDNESSJØEN ,89 0,97 0,83 0,76 0,83 82,9 % 95,0 % 112,5 % VESTERÅLEN ,99 1,00 1,03 1,04 0,99 95,3 % 90,3 % 97,5 % Totalt ,7 % 93,9 % 102,3 % DRG-aktivitet inkl poliklinikk Medisin inkl pol Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,6 % 118,9 % 111,0 % HARSTAD ,5 % 103,1 % 98,4 % KIRKENES ,3 % 103,8 % 93,9 % LOFOTEN ,3 % 105,8 % 99,5 % MOSJØEN ,4 % 97,7 % 94,1 % NARVIK ,1 % 112,3 % 95,6 % RANA ,0 % 98,6 % 91,7 % SANDNESSJØEN ,9 % 95,6 % 96,3 % VESTERÅLEN ,8 % 98,3 % 88,5 % Totalt ,7 % 103,9 % 97,0 % Kirurgi Når det gjelder kirurgi i Rana så er gynekologene inkludert i kostnadene for kirurgi og gynekologisk aktivitet inkludert i aktiviteten for kirurgi. Tabell 12: Kostnad per DRG-poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå 2012 og 2013 (kirurgisk fagområde) Kirurgi Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,20 1,46 1, HARSTAD ,36 1,65 1, KIRKENES ,82 1,00 0, LOFOTEN ,83 1,01 0, MOSJØEN ,91 1,11 1, NARVIK ,97 1,18 1, RANA ,82 1,00 0, SANDNESSJØEN ,98 1,20 1, VESTERÅLEN ,95 1,15 1, Totalt , Kirurgi Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,29 1,73 1, HARSTAD ,75 1,00 0, KIRKENES ,04 1,40 1, LOFOTEN ,97 1,30 1, MOSJØEN ,07 1,43 1, NARVIK ,99 1,33 1, RANA ,89 1,19 1, SANDNESSJØEN ,08 1,45 1, VESTERÅLEN ,21 1,62 1, Totalt ,

49 Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Kirurgi Kost per DRG Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,16 1,06 1,23 1,29 1,20 130,5 % 105,2 % 102,9 % HARSTAD ,84 0,88 0,83 0,75 1,36 179,1 % 175,3 % 202,2 % KIRKENES ,17 1,09 1,00 1,04 0,82 87,4 % 88,9 % 87,4 % LOFOTEN ,06 0,99 0,96 0,97 0,83 97,6 % 93,0 % 95,2 % MOSJØEN ,99 1,07 1,14 1,07 0,91 98,3 % 85,6 % 94,6 % NARVIK ,11 1,01 1,06 0,99 0,97 111,6 % 99,1 % 108,6 % RANA ,82 0,90 0,87 0,89 0,82 105,5 % 102,1 % 102,7 % SANDNESSJØEN ,13 1,00 1,04 1,08 0,98 113,4 % 101,6 % 101,1 % VESTERÅLEN ,01 1,26 1,14 1,21 0,95 86,8 % 89,4 % 87,1 % Totalt ,3 % 107,7 % 110,9 % DRG-aktivitet inkl poliklinikk Kirurgi inkl pol Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,9 % 89,9 % 89,9 % HARSTAD ,8 % 66,2 % 67,7 % KIRKENES ,0 % 100,2 % 100,9 % LOFOTEN ,0 % 100,0 % 95,9 % MOSJØEN ,6 % 98,9 % 98,9 % NARVIK ,0 % 107,4 % 95,4 % RANA ,1 % 96,1 % 99,6 % SANDNESSJØEN ,3 % 101,2 % 100,3 % VESTERÅLEN ,8 % 100,5 % 100,0 % Totalt ,5 % 92,0 % 91,5 % Føde/gyn Tabell 13: Kostnad per DRG-poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå 2012 og 2013 (fagområdet føde/gyn) 2013 Føde/gyn Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,09 1,84 1, HARSTAD ,95 1,61 1, KIRKENES ,32 2,24 1, LOFOTEN ,01 1,72 1, MOSJØEN ,38 2,34 1, NARVIK ,29 2,18 1, RANA ,59 1,00 0, SANDNESSJØEN ,25 2,12 1, VESTERÅLEN ,68 1,16 0, Totalt , Føde/gyn Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,05 1,98 1, HARSTAD ,00 1,89 1, KIRKENES ,29 2,43 1, LOFOTEN ,32 2,49 1, MOSJØEN ,06 2,00 1, NARVIK ,08 2,03 1, RANA ,53 1,00 0, SANDNESSJØEN ,17 2,21 1, VESTERÅLEN ,77 1,45 0, Totalt ,

50 Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Føde/gyn Kost per DRG Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,19 1,10 1,02 1,05 1,09 112,6 % 106,8 % 96,4 % HARSTAD ,94 0,97 0,97 1,00 0,95 111,4 % 97,8 % 87,9 % KIRKENES ,11 1,33 1,28 1,29 1,32 113,3 % 103,4 % 95,5 % LOFOTEN ,99 1,07 1,17 1,32 1,01 108,9 % 86,9 % 71,3 % MOSJØEN ,19 1,14 1,33 1,06 1,38 138,4 % 104,2 % 121,1 % NARVIK ,27 1,19 1,22 1,08 1,29 123,3 % 105,4 % 111,2 % RANA ,69 0,57 0,61 0,53 0,59 118,5 % 97,0 % 103,6 % SANDNESSJØEN ,03 0,97 1,02 1,17 1,25 146,9 % 122,8 % 99,6 % VESTERÅLEN ,72 0,82 0,77 0,77 0,68 95,6 % 89,3 % 83,2 % Totalt ,5 % 100,4 % 93,2 % DRG-aktivitet inkl poliklinikk Føde/gyn inkl pol Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,5 % 100,0 % 101,9 % HARSTAD ,0 % 111,1 % 126,6 % KIRKENES ,5 % 87,0 % 86,4 % LOFOTEN ,1 % 98,6 % 114,5 % MOSJØEN ,6 % 59,2 % 72,5 % NARVIK ,0 % 83,1 % 77,2 % RANA ,3 % 95,7 % 93,0 % SANDNESSJØEN ,8 % 102,7 % 98,4 % VESTERÅLEN ,9 % 114,4 % 112,3 % Totalt ,6 % 98,8 % 100,8 % For de øvrige fagområdene, jfr. tabellene 14-20, genereres ikke egne DRG-poeng, jfr. tabell 9 foran. Som aktivitetsmål i sammenligning av disse områdene benyttes derfor samlede antall DRG-poeng for den enkelte sykehusenhet. Usikkerheten til metoden er knyttet til hvorvidt de enhetene som sammenlignes har samme pasientsammensetting. Det bør derfor vises noe varsomhet ved sammenligning av enheter som avviker betydelig i størrelse. Det bør også gjennomføre ytterligere analyser for disse områdene med mer spesifikke data. Dette er blant annet gjort for deler av driftsområdet gjennom den såkalte mulighetsstudien. Drift I tabell 15 sammenlignes kostnader knyttet til drift. I tabell 14 er vist hvilke kostnader som inngår i dette området. Tabell 14: Kostnader som inngår i driftsområdet 2012 Sum av re_hiå sykehus kategori2 HAMMERFEST HARSTAD KIRKENES LOFOTEN MOSJØEN NARVIK RANA SANDNESSJØEN VESTERÅLEN Totalt Barnehage Boliger Felles Innkjøp Kjøkken Kontortjeneste Leger/stab Med. Tek Portør Seng Teknisk drift Vaskeri/Renhold (tom) Totalt

51 Tabell 15: Kostnad per DRG-poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå 2012 og 2013, (drift) 2013 Drift Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,02 1,35 1, HARSTAD ,76 1,00 0, KIRKENES ,13 1,50 1, LOFOTEN ,03 1,36 1, MOSJØEN ,19 1,57 1, NARVIK ,04 1,38 1, RANA ,16 1,54 1, SANDNESSJØEN ,99 1,31 1, VESTERÅLEN ,92 1,22 1, Totalt , Drift Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,09 1,26 1, HARSTAD ,86 1,00 1, KIRKENES ,14 1,31 1, LOFOTEN ,12 1,30 1, MOSJØEN ,03 1,19 1, NARVIK ,99 1,14 1, RANA ,03 1,19 1, SANDNESSJØEN ,90 1,04 1, VESTERÅLEN ,94 1,08 1, Totalt , Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Drift Kost per DRG Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,00 1,03 1,06 1,09 1,02 88,0 % 93,1 % 94,4 % HARSTAD ,83 0,84 0,70 0,86 0,76 80,7 % 103,9 % 88,3 % KIRKENES ,98 1,12 1,20 1,14 1,13 90,3 % 90,9 % 100,6 % LOFOTEN ,96 0,98 0,95 1,12 1,03 93,5 % 104,3 % 92,7 % MOSJØEN ,89 0,88 1,07 1,03 1,19 120,2 % 107,2 % 116,9 % NARVIK ,59 1,13 1,09 0,99 1,04 82,2 % 92,4 % 106,8 % RANA ,13 1,19 1,22 1,03 1,16 86,9 % 92,2 % 113,7 % SANDNESSJØEN ,83 0,88 0,91 0,90 0,99 99,8 % 104,2 % 111,1 % VESTERÅLEN ,92 0,97 0,98 0,94 0,92 84,6 % 90,5 % 99,5 % Totalt ,3 % 96,6 % 101,0 % Laboratorie I tabell 16 er vist kostnadsforskjellene innenfor laboratorieområdet. Med det aktivitetsmålet som er benyttet, samlet antall DRG-poeng for den enkelte virksomhet, må resultatene innenfor laboratorie tolkes med varsomhet siden en betydelig del av laboratorievirksomheten er innrettet mot betjening av primærhelsetjenesten. Ulikheter i omfanget av ekstern virksomhet vil kunne gi ulikheter i kostnadsnivå siden denne virksomheten ikke fullfinansieres gjennom takstene. Et negativt avvik innenfor laboratorievirksomheten kan derfor ikke entydig fortolkes som lav kostnadseffektivitet innenfor laboratoriedriften, men kan skyldes: høy andel virksomhet rettet mot kommunene høy etterspørsel etter prøver fra egen klinisk virksomhet lav produktivitet i laboratoriedriften For å skille mht årsak til avvik innenfor laboratoriedriften må forskjellene analyseres med mer laboratoriespesifikke data. Dette forholdet vil også dels gjelde for øvrige servicevirksomheter. 51

52 Tabell 16: Kostnad per DRG-poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå per 2013 og 2012, (laboratorie) 2013 Laboratorie Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,68 1,00 0, HARSTAD ,76 1,11 0, KIRKENES ,95 1,40 1, LOFOTEN ,20 1,76 1, MOSJØEN ,05 1,54 1, NARVIK ,25 1,84 1, RANA ,24 1,82 1, SANDNESSJØEN ,15 1,68 1, VESTERÅLEN ,06 1,55 1, Totalt , Laboratorie Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,12 1,52 1, HARSTAD ,73 1,00 0, KIRKENES ,86 1,17 1, LOFOTEN ,01 1,38 1, MOSJØEN ,97 1,32 1, NARVIK ,24 1,69 1, RANA ,18 1,61 1, SANDNESSJØEN ,96 1,30 1, VESTERÅLEN ,02 1,40 1, Totalt , Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Laboratorie Kost per DRG Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,96 0,94 1,08 1,12 0,68 72,6 % 56,8 % 60,0 % HARSTAD ,71 0,73 0,71 0,73 0,76 102,9 % 96,6 % 101,7 % KIRKENES ,17 1,06 1,08 0,86 0,95 89,6 % 79,4 % 108,8 % LOFOTEN ,21 1,06 0,98 1,01 1,20 113,0 % 110,0 % 117,0 % MOSJØEN ,01 1,03 0,95 0,97 1,05 101,0 % 99,0 % 106,2 % NARVIK ,34 1,39 1,32 1,24 1,25 89,7 % 85,4 % 99,4 % RANA ,00 1,08 1,06 1,18 1,24 114,9 % 105,4 % 103,7 % SANDNESSJØEN ,89 0,85 0,93 0,96 1,15 133,8 % 111,4 % 118,0 % VESTERÅLEN ,04 1,15 1,10 1,02 1,06 91,6 % 86,5 % 101,7 % Totalt ,6 % 90,0 % 98,3 % Radiologi Tabell 17: Kostnad per DRG-poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå per 2013 og 2012, (radiologi) 2013 Radiologi Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,47 2,03 1, HARSTAD ,69 0,96 0, KIRKENES ,30 1,79 1, LOFOTEN ,72 1,00 0, MOSJØEN ,89 1,23 0, NARVIK ,15 1,59 1, RANA ,13 1,56 1, SANDNESSJØEN ,76 1,05 0, VESTERÅLEN ,82 1,14 0, Totalt ,

53 2012 Radiologi Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,43 2,25 1, HARSTAD ,65 1,02 0, KIRKENES ,48 2,33 1, LOFOTEN ,79 1,25 0, MOSJØEN ,02 1,60 1, NARVIK ,22 1,92 1, RANA ,93 1,47 1, SANDNESSJØEN ,63 1,00 0, VESTERÅLEN ,95 1,50 1, Totalt , Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Radiologi Kost per DRG Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,04 1,13 1,13 1,43 1,47 144,0 % 130,4 % 97,6 % HARSTAD ,75 0,76 0,77 0,65 0,69 100,8 % 90,7 % 101,6 % KIRKENES ,24 1,15 1,23 1,48 1,30 124,3 % 105,7 % 83,2 % LOFOTEN ,01 1,04 0,94 0,79 0,72 76,7 % 77,5 % 86,5 % MOSJØEN ,06 0,98 1,00 1,02 0,89 99,8 % 88,7 % 83,0 % NARVIK ,27 1,25 1,47 1,22 1,15 101,9 % 78,5 % 89,8 % RANA ,04 1,08 0,95 0,93 1,13 115,6 % 119,4 % 115,2 % SANDNESSJØEN ,84 0,77 0,79 0,63 0,76 108,8 % 96,3 % 113,7 % VESTERÅLEN ,97 0,97 0,95 0,95 0,82 94,2 % 87,3 % 82,3 % Totalt ,7 % 100,4 % 95,0 % Hab/rehab For Hab/rehab, jfr. tabell 18, er samlede DRG poeng benyttet som aktivitetsmål og ikke antall DRGpoeng innenfor dette området. Årsaken til dette valget er at tilbudet innenfor dette området varierer betydelig og at aktiviteten generer få DRG-poeng. Det høye kostnadsnivået ved noen av enhetene er knyttet til at disse har egne rehabiliteringsenheter. Rehabiliteringsvirksomheten vil i mange sammenhenger fungere som støttevirksomhet for øvrig virksomhet, spesielt for de enhetene som ikke har egne rehabiliteringsenheter. Med bakgrunn i ulikhetene kunne en valgt og ikke ta med Hab/rehab, men siden dette er tjenester som støtter direkte opp under kjernevirksomheten og at dette er kostnader som inngå i SAMDATA, har en valgt å ta med dette området. Med bakgrunn i at en har valgt samlet DRG-aktivitet som aktivitetsmål, vil kostnadsforskjellene innenfor dette området i hovedsak forklares med ulikheter i tilbudet. Tabell 18: Kostnad per DRG-poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå per 2013 og 2012, (Hab/rehab) 2013 Hab/rehab Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST , HARSTAD , KIRKENES , LOFOTEN , MOSJØEN , NARVIK , RANA , SANDNESSJØEN , VESTERÅLEN , Totalt

54 2012 Hab/rehab Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST , HARSTAD , KIRKENES , LOFOTEN , MOSJØEN , NARVIK , RANA , SANDNESSJØEN , VESTERÅLEN , Totalt Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Hab/rehab Kost per DRG Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,41 0,35 0,38 0,36 0,34 94,6 % 85,9 % 90,5 % HARSTAD ,17 1,26 1,34 1,19 1,29 100,3 % 93,4 % 103,2 % KIRKENES ,21 2,16 2,29 2,17 2,14 96,7 % 90,4 % 94,0 % LOFOTEN ,75 0,75 0,79 0,80 0,75 97,1 % 91,9 % 89,3 % MOSJØEN ,29 0,27 0,28 0,64 0,70 258,2 % 246,2 % 104,5 % NARVIK ,47 0,38 0,39 0,37 0,38 99,2 % 93,8 % 98,5 % RANA ,16 0,12 0,16 0,21 0,24 187,6 % 148,2 % 108,7 % SANDNESSJØEN ,09 2,02 1,63 1,80 1,90 91,9 % 112,6 % 100,7 % VESTERÅLEN ,44 1,68 1,67 1,62 1,35 78,2 % 78,3 % 79,3 % Totalt ,8 % 97,0 % 95,4 % Operasjon/intensiv/mottak/anestesi Tabell 19: Kostnad per DRG-poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå per 2013 og 2012, (Operasjon/intensiv/mottak/anestesi) 2013 Mottak/intensiv/Operassjon/anestesi Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,01 1,17 1, HARSTAD ,99 1,15 1, KIRKENES ,06 1,23 1, LOFOTEN ,79 0,91 0, MOSJØEN ,08 1,26 1, NARVIK ,21 1,40 1, RANA ,03 1,19 1, SANDNESSJØEN ,86 1,00 0, VESTERÅLEN ,00 1,16 1, Totalt , Mottak/intensiv/Operassjon/anestesi Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,14 1,41 1, HARSTAD ,03 1,27 1, KIRKENES ,09 1,34 1, LOFOTEN ,87 1,08 1, MOSJØEN ,99 1,22 1, NARVIK ,04 1,29 1, RANA ,96 1,18 1, SANDNESSJØEN ,81 1,00 0, VESTERÅLEN ,98 1,20 1, Totalt ,

55 Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Mottak/intensiv/Operassjon/anestesi Kost DRG Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,09 1,09 1,08 1,14 1,01 87,7 % 82,0 % 83,5 % HARSTAD ,04 1,01 0,99 1,03 0,99 93,8 % 88,1 % 91,1 % KIRKENES ,03 1,02 1,02 1,09 1,06 99,1 % 91,9 % 92,7 % LOFOTEN ,92 0,93 0,85 0,87 0,79 80,5 % 81,0 % 85,4 % MOSJØEN ,02 1,02 1,00 0,99 1,08 101,0 % 95,5 % 104,1 % NARVIK ,23 1,14 1,25 1,04 1,21 100,8 % 85,1 % 109,6 % RANA ,93 0,99 1,02 0,96 1,03 99,3 % 88,2 % 101,7 % SANDNESSJØEN ,82 0,83 0,80 0,81 0,86 98,8 % 94,8 % 100,7 % VESTERÅLEN ,90 0,94 1,00 0,98 1,00 101,5 % 88,1 % 97,3 % Totalt ,3 % 87,8 % 94,9 % I Annet inngår Klinisk service (fysioterapi, ergoterapi, ernæringsfysiolog og opplæring) samt noen felleskostnader som er registrert direkte på klinikk en del steder, men ført på fellesposter andre steder. Tabellen viser betydelig forskjell i kostnadsnivå mellom sykehusenhetene, men samlet gir dette liten effekt fordi området er lite. Tabell 20: Kostnad per DRG-poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå per 2013 og 2012, (annet) 2013 Annet Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST , HARSTAD , KIRKENES , LOFOTEN , MOSJØEN , NARVIK , RANA , SANDNESSJØEN , VESTERÅLEN , Totalt , Annet Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST , HARSTAD , KIRKENES , LOFOTEN , MOSJØEN , NARVIK , RANA , SANDNESSJØEN , VESTERÅLEN , Totalt , Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Annet Kost per DRG Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,54 1,40 0,57 1,61 2,67 195,4 % 737,9 % 234,1 % HARSTAD ,06 1,55 2,42 2,07 1,43 94,4 % 93,0 % 97,4 % KIRKENES ,60 2,60 2,72 3,21 2,33 91,7 % 135,1 % 102,4 % LOFOTEN ,02 0,00 0,00 0,68 0, ,1 % ,0 % 183,1 % MOSJØEN ,90 0,82 1,48 0,41 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % NARVIK ,40 1,93 0,18 0,12 0,03 1,4 % 23,8 % 31,9 % RANA ,86 0,26 0,90-0,03 0,27 107,7 % 47,1 % -1361,7 % SANDNESSJØEN ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,1 % #DIV/0! 106,8 % VESTERÅLEN ,31 0,00 0,00 0,08 0, ,7 % #DIV/0! 117,4 % Totalt ,3 % 157,3 % 140,8 % 55

56 Tabell 21: Kostnad per DRG-poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå per 2013 og 2012 (totalt) 2013 Totalt Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,11 1,22 1, HARSTAD ,92 1,01 1, KIRKENES ,13 1,24 1, LOFOTEN ,91 1,00 1, MOSJØEN ,01 1,11 1, NARVIK ,09 1,19 1, RANA ,95 1,04 1, SANDNESSJØEN ,95 1,05 1, VESTERÅLEN ,95 1,05 1, Totalt ,00 1, Totalt Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST ,20 1,34 1, HARSTAD ,89 1,00 1, KIRKENES ,19 1,33 1, LOFOTEN ,98 1,10 1, MOSJØEN ,96 1,07 1, NARVIK ,99 1,10 1, RANA ,89 1,00 1, SANDNESSJØEN ,90 1,01 1, VESTERÅLEN ,02 1,14 1, Totalt ,00 1, Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Totalt Kost per DRG Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,11 1,08 1,11 1,20 1,11 102,1 % 95,5 % 92,7 % HARSTAD ,92 0,93 0,88 0,89 0,92 98,2 % 99,0 % 102,7 % KIRKENES ,14 1,15 1,18 1,19 1,13 97,2 % 91,5 % 94,6 % LOFOTEN ,97 0,94 0,91 0,98 0,91 95,3 % 94,8 % 92,7 % MOSJØEN ,97 0,97 1,01 0,96 1,01 103,0 % 95,9 % 105,5 % NARVIK ,20 1,08 1,12 0,99 1,09 99,0 % 92,3 % 109,9 % RANA ,89 0,94 0,95 0,89 0,95 100,2 % 94,8 % 106,0 % SANDNESSJØEN ,92 0,92 0,89 0,90 0,95 101,9 % 101,3 % 105,6 % VESTERÅLEN ,94 1,02 1,02 1,02 0,95 92,3 % 89,3 % 93,6 % Totalt ,8 % 95,2 % 99,7 % 56

57 6.2 DRG-poeng per årsverk Under dette punktet analyseres arbeidsproduktiviteten ved å beregne antall DRG-poeng per årsverk. Innleide årsverk via firma eller lønnssystem (art 5003) er som det går frem av tabell 23 inkludert. I 2013 utgjorde dette 38 årsverk. I analysene er det korrigert for årsverk det er gitt refusjon for. Dette utgjør som det går frem av 2. kolonne i tabellen 308,1 årsverk per Ved konvertering av innleiekostnad til årsverk er følgende kostnad per ukeverk lagt til grunn: Art Art tekst 4582 Innleie av sykepleiere fra firma Innleide vikarer til kontorarbeid Innleie av leger fra firma Innleie annet helsepersonell Innleie leger lønnssystem I årsverksbegrepet slik det er benyttet i denne analysen, inngår både overtid og annen tilleggstid, blant annet UTA-tid (Utvidet Tjenestetid/Arbeidstid) for legene. Det betyr at det innenfor noen områder vil det fremkomme flere legeårsverk enn antall stillinger i bemanningsplanen fordi en legestilling inkludert UTA-tid utgjør mer enn 1 årsverk. I de tilfelle det er inngått fastlønnsavtaler med legene inngår aktuell lege med 1,0 årsverk. Som det går frem av tabellens 3. del, 6. kolonne, var arbeidsproduktiviteten for 2013 samlet på 17 DRG-poeng per årsverk. Som det fremgår av siste kolonne i tabellen er produktiviteten målt som DRG-poeng per årsverk, 1,3 prosent høyere i 2013 enn den var i samme periode i 2012 mens sammenlignet med 2010 ser vi en økning på 2 prosent. Antall DRG-poeng per årsverk er lavere enn data fra SAMDATA viser. Dette forklares dels ved at SAMDATA ikke inkluderer innleie, variabel lønn/overtid samt UTA-tid i sitt grunnlag. SAMDATAtallene er også gjort som en punktmåling ved årsskiftet mens sammenligningen i denne rapporten er gjort ut fra faktisk årsverksvolum i lønnssystemet. Innleide vikarer blant annet til avvikling sommerdriften får derved større vekt i denne sammenligningen enn i SAMDATA. Kolonnen Relativt nivå i tabellen viser relativt nivå på arbeidsproduktiviteten for den enkelte sykehusenhet i forhold gjennomsnittet for de sykehusene som inngår i analysen. En indeks over 1 innebærer at aktuell sykehusenhet har en arbeidsproduktivitet (produksjon per årsverk) som er høyere enn gjennomsnittet. Tabellen viser at Lofoten, som har den høyeste indeksen med 1,14, har en arbeidsproduktivitet som er 14 prosent høyere enn gjennomsnittet. Kirkenes, som har den laveste, har en arbeidsproduktivitet på 87 prosent av gjennomsnittet og 75 prosent av Lofoten (kolonnen Rel. nivå høyest ). Den relative forskjellen mellom høyeste og laveste er økt siden De 2 siste kolonnene i tabell 22 del 1 og 2, oppsummerer resultatene fra tabellene I kolonnen Årsv. diff til høyest er summert differensen i årsverk for alle fagområdene til den enkelte sykehusenhet under forutsetning av at aktuell sykehusenhet har en arbeidsproduktivitet for hvert enkelt fagområde tilsvarende den enheten som har høyest arbeidsproduktivitet. Som det går frem av tabellen utgjør denne differansen 725 årsverk i 2013 mot 663 årsverk i I siste kolonne Besparelse i forhold til snitt er summert differensen i årsverk for de fagområdene til den enkelte sykehusenhet som har en arbeidsproduktivitet som er lavere enn gjennomsnittet for de sykehusenhetene som inngår i analysen. Tabellen viser en samlet forskjell i årsverk på 221 årsverk i 2013 mot 194 årsverk i 2012 med de forutsetningene som er lagt til grunn. Dette innebærer at om alle 57

58 sykehusenhetene som hadde lavere arbeidsproduktivitet enn gjennomsnittet i 2013 innenfor de ulike fagområdene, hadde kommet opp på gjennomsnittet for de sykehusenhetene som inngår i analysen og de øvrige opprettholdt sitt nivå, ville vi kunnet frigjøre 221 årsverk. Dette vil ikke være tilstrekkelig til å bringe kostnadene ned på gjennomsnittet i SAMDATA for de enhetene som er sammenlignet. Tabell 22: DRG-poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2013 og 2012, totalt 2013 Totalt Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 526,1-53,8 472, ,0 0,94 0, HARSTAD 566,2-61,8 504, ,0 1,06 0, KIRKENES 349,9-24,4 325, ,7 0,87 0, LOFOTEN 244,0-23,8 220, ,4 1,14 1, MOSJØEN 201,6-18,9 182, ,4 0,96 0, NARVIK 333,0-31,4 301, ,1 0,89 0, RANA 403,8-43,5 360, ,0 1,06 0, SANDNESSJØEN 320,0-22,6 297, ,2 1,07 0, VESTERÅLEN 317,5-27,8 289, ,7 1,04 0, Totalt 3 262,2-308, , ,0 1,00 0, Totalt Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 514,8-39,5 475, ,7 0,93 0, HARSTAD 562,3-45,1 517, ,1 1,02 0, KIRKENES 347,5-19,7 327, ,1 0,90 0, LOFOTEN 246,7-17,0 229, ,7 1,12 1, MOSJØEN 207,0-14,5 192, ,4 0,98 0, NARVIK 349,6-23,9 325, ,0 0,89 0, RANA 414,3-34,4 379, ,8 1,06 0, SANDNESSJØEN 312,6-19,0 293, ,6 1,11 0, VESTERÅLEN 327,0-18,9 308, ,5 1,04 0, Totalt 3 281,6-232, , ,8 1,00 0, Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Totalt DRG per årsverk Indeks Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 14,8 14,6 15,4 14,8 15,7 16,0 0,92 0,92 0,92 0,90 0,93 0,94 103,8 % 107,5 % 101,8 % HARSTAD 16,2 16,5 17,5 17,5 17,1 18,0 1,01 1,04 1,05 1,06 1,02 1,06 102,7 % 102,6 % 105,4 % KIRKENES 13,1 14,2 14,6 14,2 15,1 14,7 0,81 0,89 0,88 0,86 0,90 0,87 100,5 % 103,7 % 97,2 % LOFOTEN 17,9 16,3 18,1 18,6 18,7 19,4 1,12 1,02 1,08 1,12 1,12 1,14 107,1 % 104,2 % 103,3 % MOSJØEN 15,2 16,0 17,2 16,3 16,4 16,4 0,95 1,00 1,03 0,99 0,98 0,96 95,1 % 100,4 % 99,7 % NARVIK 14,9 13,2 14,6 14,4 15,0 15,1 0,93 0,83 0,88 0,87 0,89 0,89 103,4 % 105,2 % 101,1 % RANA 18,1 18,5 18,1 17,5 17,8 18,0 1,13 1,16 1,09 1,06 1,06 1,06 99,1 % 102,6 % 101,0 % SANDNESSJØEN 18,3 17,4 18,4 19,1 18,6 18,2 1,14 1,09 1,10 1,15 1,11 1,07 99,1 % 95,5 % 97,8 % VESTERÅLEN 16,9 16,9 17,0 17,2 17,5 17,7 1,05 1,06 1,02 1,04 1,04 1,04 104,5 % 103,0 % 101,1 % Totalt 16,0 15,9 16,7 16,5 16,8 17,0 102,0 % 102,9 % 101,3 % I tabellene er vist arbeidsproduktiviteten for de ulike kliniske fagområdene. I vedlegg 2 er vist oversikt over hvordan årsverkene fordeler seg på ulike stillingskategorier for de ulike fagområdene. 58

59 Medisin Tabell 23: DRG-poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2013 og 2012, Medisinsk fagområde 2013 Medisin Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 103,9-8,8 95, ,1 1,07 0, HARSTAD 115,9-15,7 100, ,1 1,04 0, KIRKENES 72,0-4,4 67, ,3 0,90 0, LOFOTEN 67,9-8,5 59, ,0 1,13 1, MOSJØEN 54,8-4,9 50, ,2 1,07 0, NARVIK 89,3-9,8 79, ,7 0,73 0, RANA 91,6-17,2 74, ,2 0,98 0, SANDNESSJØEN 73,5-5,5 68, ,8 1,09 0, VESTERÅLEN 71,8-6,3 65, ,5 1,02 0, Totalt 740,6-80,9 659, ,7 1,00 0, Medisin Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 101,3-7,9 93, ,1 0,96 0, HARSTAD 114,2-9,9 104, ,3 1,00 0, KIRKENES 70,5-3,5 67, ,5 0,95 0, LOFOTEN 66,4-5,6 60, ,4 1,09 0, MOSJØEN 54,1-1,2 52, ,4 1,06 0, NARVIK 76,7-4,8 71, ,6 0,83 0, RANA 93,7-10,2 83, ,2 0,94 0, SANDNESSJØEN 68,9-4,0 64, ,1 1,17 1, VESTERÅLEN 73,6-4,8 68, ,1 1,08 0, Totalt 719,3-51,9 667, ,4 1,00 0, Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Medisin DRG per årsverk Indeks Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 27,2 26,4 28,5 30,4 33,1 36,1 0,88 0,90 0,90 0,93 0,96 1,07 126,7 % 118,7 % 108,9 % HARSTAD 31,0 26,8 31,6 34,5 34,3 35,1 1,00 0,92 0,99 1,06 1,00 1,04 110,9 % 101,7 % 102,4 % KIRKENES 29,1 27,9 30,3 29,5 32,5 30,3 0,94 0,95 0,95 0,90 0,95 0,90 99,9 % 102,9 % 93,2 % LOFOTEN 30,4 29,6 34,3 35,2 37,4 38,0 0,98 1,01 1,08 1,08 1,09 1,13 110,8 % 108,1 % 101,7 % MOSJØEN 30,3 31,2 37,0 35,4 36,4 36,2 0,98 1,07 1,16 1,08 1,06 1,07 97,9 % 102,3 % 99,5 % NARVIK 31,0 29,6 31,0 26,0 28,6 24,7 1,00 1,01 0,98 0,80 0,83 0,73 79,8 % 94,9 % 86,5 % RANA 34,1 31,3 31,0 31,6 32,2 33,2 1,10 1,07 0,98 0,97 0,94 0,98 106,9 % 104,8 % 102,9 % SANDNESSJØEN 35,6 32,6 32,6 37,8 40,1 36,8 1,15 1,11 1,02 1,16 1,17 1,09 113,1 % 97,4 % 91,9 % VESTERÅLEN 30,6 31,1 33,0 34,6 37,1 34,5 0,99 1,06 1,04 1,06 1,08 1,02 104,6 % 99,7 % 93,0 % Totalt 30,9 29,3 31,8 32,7 34,4 33,7 106,2 % 103,3 % 98,2 % Kirurgi Tabell 24: DRG-poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2013 og 2012, kirurgisk fagområde 2013 Kirurgi Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 80,7-8,3 72, ,8 0,86 0, HARSTAD 109,2-10,4 98, ,4 0,75 0, KIRKENES 50,8-3,7 47, ,4 1,13 0, LOFOTEN 37,7-2,1 35, ,8 1,17 0, MOSJØEN 26,0-2,1 23, ,1 1,12 0, NARVIK 43,5-3,7 39, ,6 1,42 1, RANA 86,2-4,9 81, ,0 1,07 0, SANDNESSJØEN 61,9-5,7 56, ,2 0,92 0, VESTERÅLEN 53,0-4,4 48, ,5 1,03 0, Totalt 549,1-45,5 503, ,2 1,00 0,

60 2012 Kirurgi Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 79,6-5,0 74, ,5 0,91 0, HARSTAD 105,2-8,3 96, ,3 1,10 1, KIRKENES 54,0-4,4 49, ,8 1,04 0, LOFOTEN 39,8-1,5 38, ,3 1,10 1, MOSJØEN 29,0-1,8 27, ,2 0,97 0, NARVIK 63,1-3,8 59, ,1 0,97 0, RANA 84,2-4,2 80, ,8 1,06 0, SANDNESSJØEN 62,4-3,6 58, ,5 0,86 0, VESTERÅLEN 55,2-3,1 52, ,9 0,94 0, Totalt 572,4-35,8 536, ,2 1,00 0, Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Kirurgi DRG per årsverk Indeks Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 39,6 39,1 39,2 35,0 36,5 33,8 0,98 0,95 0,94 0,87 0,91 0,86 86,1 % 96,4 % 92,5 % HARSTAD 39,9 45,5 45,1 43,5 44,3 29,4 0,99 1,10 1,08 1,08 1,10 0,75 65,2 % 67,6 % 66,4 % KIRKENES 36,3 37,7 39,2 42,3 41,8 44,4 0,90 0,91 0,94 1,05 1,04 1,13 113,2 % 105,2 % 106,3 % LOFOTEN 44,2 41,9 43,1 43,0 44,3 45,8 1,09 1,02 1,03 1,07 1,10 1,17 106,2 % 106,3 % 103,2 % MOSJØEN 46,0 47,3 45,9 39,9 39,2 44,1 1,14 1,15 1,10 0,99 0,97 1,12 95,9 % 110,4 % 112,4 % NARVIK 34,1 35,4 40,3 36,2 39,1 55,6 0,84 0,86 0,96 0,90 0,97 1,42 138,1 % 153,9 % 142,3 % RANA 48,0 48,6 46,4 45,4 42,8 42,0 1,19 1,18 1,11 1,13 1,06 1,07 90,5 % 92,6 % 98,1 % SANDNESSJØEN 35,9 33,2 37,9 36,6 34,5 36,2 0,89 0,80 0,91 0,91 0,86 0,92 95,5 % 99,0 % 105,1 % VESTERÅLEN 43,1 40,9 38,0 38,0 37,9 40,5 1,07 0,99 0,91 0,95 0,94 1,03 106,7 % 106,6 % 106,9 % Totalt 40,5 41,3 41,8 40,2 40,2 39,2 93,7 % 97,6 % 97,5 % Føde/gyn Tabell 25: DRG-poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2013 og 2012, fagområdet føde/gyn 2013 Føde/gyn Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 41,8-4,7 37, ,7 1,03 0, HARSTAD 32,9-4,7 28, ,9 1,11 0, KIRKENES 24,6-0,7 23, ,6 0,77 0, LOFOTEN 14,8-2,8 12, ,2 1,16 0, MOSJØEN 9,9-1,5 8, ,4 0,54 0, NARVIK 18,2-1,1 17, ,1 0,82 0, RANA 17,3-0,7 16, ,8 1,34 0, SANDNESSJØEN 33,1-2,7 30, ,9 0,71 0, VESTERÅLEN 21,9-1,0 20, ,2 1,46 1, Totalt 214,6-19,8 194, ,8 1,00 0, Føde/gyn Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 39,5-2,4 37, ,3 1,05 0, HARSTAD 32,2-2,6 29, ,5 0,87 0, KIRKENES 27,1-2,1 25, ,8 0,88 0, LOFOTEN 14,9-0,9 13, ,4 0,90 0, MOSJØEN 11,0-1,7 9, ,1 0,70 0, NARVIK 21,5-0,9 20, ,8 0,91 0, RANA 16,6-0,6 16, ,0 1,54 1, SANDNESSJØEN 31,0-2,7 28, ,6 0,79 0, VESTERÅLEN 19,8-0,2 19, ,2 1,43 0, Totalt 213,6-14,2 199, ,0 1,00 0,

61 Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Føde/gyn DRG per årsverk Indeks Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 26,8 27,1 27,8 29,0 27,3 27,7 0,82 0,89 0,93 1,01 1,05 1,03 99,8 % 95,7 % 101,5 % HARSTAD 37,5 31,4 29,8 27,9 22,5 29,9 1,15 1,03 1,00 0,98 0,87 1,11 100,2 % 107,2 % 132,7 % KIRKENES 26,7 27,4 22,1 23,1 22,8 20,6 0,82 0,90 0,74 0,81 0,88 0,77 92,9 % 89,3 % 90,2 % LOFOTEN 32,6 30,6 29,4 28,6 23,4 31,2 1,00 1,00 0,98 1,00 0,90 1,16 106,0 % 109,0 % 133,1 % MOSJØEN 26,0 21,9 22,6 18,8 18,1 14,4 0,80 0,72 0,76 0,66 0,70 0,54 63,5 % 76,5 % 79,4 % NARVIK 39,1 26,2 27,0 25,2 23,8 22,1 1,20 0,86 0,90 0,88 0,91 0,82 81,7 % 87,6 % 92,9 % RANA 34,1 37,5 43,1 39,2 40,0 35,8 1,05 1,23 1,44 1,37 1,54 1,34 83,1 % 91,4 % 89,6 % SANDNESSJØEN 32,8 31,0 33,6 26,9 20,6 18,9 1,01 1,02 1,12 0,94 0,79 0,71 56,5 % 70,3 % 91,8 % VESTERÅLEN 40,9 43,9 37,6 37,5 37,2 39,2 1,26 1,44 1,26 1,31 1,43 1,46 104,2 % 104,4 % 105,4 % Totalt 32,5 30,5 29,9 28,6 26,0 26,8 89,8 % 94,0 % 103,2 % I tabellene er arbeidsproduktiviteten for øvrige fagområder vist. Innenfor disse områdene registreres ikke DRG-poeng. Som aktivitetsmål benyttes virksomhetens samlede DRG-poeng. Det er derfor lagt til grunn en implisitt forutsetning om linearitet mellom ressursbruken innenfor disse fagområdene og virksomhetenes samlede DRG-aktivitet. Forutsetningen innebærer også at en legger til grunn samme pasientsammensetting i de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen. En bør derfor vise noe varsomhet med å sammenligne enheter som er ulik i størrelse. Drift Tabell 26: DRG-poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2013 og 2012, drift 2013 Drift Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 97,6-14,4 83, ,7 0,99 0, HARSTAD 86,3-10,4 75, ,5 1,30 1, KIRKENES 75,3-6,7 68, ,9 0,76 0, LOFOTEN 50,2-4,9 45, ,2 1,03 0, MOSJØEN 36,5-3,6 32, ,0 0,99 0, NARVIK 69,7-7,8 61, ,7 0,80 0, RANA 85,8-10,7 75, ,3 0,94 0, SANDNESSJØEN 49,3-3,4 45, ,1 1,29 0, VESTERÅLEN 63,7-5,3 58, ,0 0,96 0, Totalt 614,3-67,4 546, ,9 1,00 0, Drift Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 95,3-11,4 83, ,9 0,96 0, HARSTAD 88,9-8,7 80, ,0 1,19 0, KIRKENES 64,8-3,3 61, ,8 0,87 0, LOFOTEN 47,9-1,7 46, ,1 1,01 0, MOSJØEN 36,5-4,8 31, ,9 1,08 0, NARVIK 68,7-5,8 62, ,5 0,84 0, RANA 87,5-8,4 79, ,5 0,92 0, SANDNESSJØEN 49,0-3,0 46, ,9 1,28 1, VESTERÅLEN 66,7-4,7 62, ,1 0,94 0, Totalt 605,1-51,9 553, ,5 1,00 0, Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Drift DRG per årsverk Indeks Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 76,9 80,9 85,8 80,1 88,9 90,7 0,91 0,93 0,93 0,86 0,96 0,99 105,6 % 113,2 % 102,0 % HARSTAD 89,7 115,0 115,8 120,5 110,0 119,5 1,06 1,32 1,25 1,30 1,19 1,30 103,2 % 99,2 % 108,6 % KIRKENES 61,6 77,7 78,6 75,3 80,8 69,9 0,73 0,89 0,85 0,81 0,87 0,76 88,9 % 92,7 % 86,4 % LOFOTEN 94,9 75,3 93,1 97,1 93,1 94,2 1,13 0,86 1,01 1,05 1,01 1,03 101,1 % 97,0 % 101,2 % MOSJØEN 88,5 98,4 99,9 96,7 99,9 91,0 1,05 1,13 1,08 1,04 1,08 0,99 91,0 % 94,1 % 91,0 % NARVIK 74,2 60,1 72,6 82,6 77,5 73,7 0,88 0,69 0,79 0,89 0,84 0,80 101,5 % 89,3 % 95,1 % RANA 88,8 91,1 86,7 83,2 85,5 86,3 1,05 1,04 0,94 0,90 0,92 0,94 99,5 % 103,7 % 100,9 % SANDNESSJØEN 112,7 106,1 113,0 118,8 118,9 118,1 1,34 1,21 1,22 1,28 1,28 1,29 104,5 % 99,4 % 99,4 % VESTERÅLEN 86,6 88,3 93,8 91,6 87,1 88,0 1,03 1,01 1,01 0,99 0,94 0,96 93,8 % 96,1 % 101,0 % Totalt 84,3 87,4 92,5 92,7 92,5 91,9 99,3 % 99,1 % 99,3 % 61

62 Laboratorie Tabell 27: DRG-poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2013 og 2012, laboratorier 2013 Laboratorier Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 17,3-2,5 14, ,9 1,22 0, HARSTAD 18,4-1,2 17, ,9 1,26 1, KIRKENES 15,1-1,2 13, ,7 0,82 0, LOFOTEN 11,4-1,2 10, ,4 1,00 0, MOSJØEN 8,8-0,8 8, ,5 0,89 0, NARVIK 15,6-0,3 15, ,6 0,71 0, RANA 19,7-2,3 17, ,0 0,89 0, SANDNESSJØEN 14,4-1,6 12, ,9 1,01 0, VESTERÅLEN 12,0-1,7 10, ,5 1,18 0, Totalt 132,7-12,7 120, ,4 1,00 0, Laboratorier Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 16,2-1,1 15, ,4 1,17 1, HARSTAD 18,2-0,2 18, ,9 1,16 1, KIRKENES 14,2-1,2 13, ,5 0,90 0, LOFOTEN 12,3-2,2 10, ,3 1,00 0, MOSJØEN 9,1-0,5 8, ,3 0,88 0, NARVIK 17,5-2,1 15, ,8 0,75 0, RANA 19,0-2,2 16, ,7 0,95 0, SANDNESSJØEN 13,6-1,0 12, ,5 1,03 0, VESTERÅLEN 12,7-1,0 11, ,1 1,09 0, Totalt 132,8-11,5 121, ,2 1,00 0, Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Laboratorie DRG per årsverk Indeks Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 447,8 477,8 488,4 482,8 493,4 508,9 1,08 1,18 1,19 1,18 1,17 1,22 104,2 % 105,4 % 103,1 % HARSTAD 466,5 456,7 523,0 476,9 490,9 526,9 1,13 1,13 1,27 1,17 1,16 1,26 100,7 % 110,5 % 107,3 % KIRKENES 324,0 387,9 370,2 352,1 381,5 343,7 0,78 0,96 0,90 0,86 0,90 0,82 92,9 % 97,6 % 90,1 % LOFOTEN 422,2 378,8 391,3 411,3 423,3 418,4 1,02 0,94 0,95 1,01 1,00 1,00 106,9 % 101,7 % 98,9 % MOSJØEN 321,9 327,1 330,0 350,3 370,3 370,5 0,78 0,81 0,80 0,86 0,88 0,89 112,3 % 105,8 % 100,1 % NARVIK 361,2 400,0 286,5 298,9 316,8 298,6 0,87 0,99 0,70 0,73 0,75 0,71 104,2 % 99,9 % 94,2 % RANA 443,5 444,6 437,0 406,4 400,7 372,0 1,07 1,10 1,06 0,99 0,95 0,89 85,1 % 91,5 % 92,8 % SANDNESSJØEN 469,2 439,5 453,0 444,7 435,5 422,9 1,13 1,09 1,10 1,09 1,03 1,01 93,4 % 95,1 % 97,1 % VESTERÅLEN 423,4 382,2 373,2 410,1 462,1 495,5 1,02 0,95 0,91 1,00 1,09 1,18 132,8 % 120,8 % 107,2 % Totalt 414,0 403,8 411,3 408,6 422,2 418,4 101,7 % 102,4 % 99,1 % Radiologi Tabell 28: DRG-poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2013 og 2012, radiologi 2013 Radiologi Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 16,7-0,9 15, ,2 1,12 0, HARSTAD 18,1-1,5 16, ,2 1,28 1, KIRKENES 14,2-1,2 12, ,6 0,87 0, LOFOTEN 10,3-0,6 9, ,2 1,03 0, MOSJØEN 9,7-1,3 8, ,7 0,84 0, NARVIK 15,6-1,3 14, ,1 0,75 0, RANA 17,8-1,7 16, ,7 0,94 0, SANDNESSJØEN 11,6-0,7 10, ,7 1,16 0, VESTERÅLEN 14,1-1,1 13, ,1 0,92 0, Totalt 128,1-10,3 117, ,4 1,00 0,

63 2012 Radiologi Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 16,1-0,2 15, ,5 1,13 0, HARSTAD 21,2-2,3 18, ,0 1,13 0, KIRKENES 14,4-0,2 14, ,4 0,84 0, LOFOTEN 12,3-1,7 10, ,6 0,98 0, MOSJØEN 9,4-0,1 9, ,6 0,81 0, NARVIK 15,4-0,4 15, ,7 0,78 0, RANA 16,9-0,8 16, ,7 1,01 0, SANDNESSJØEN 11,4-0,7 10, ,8 1,23 1, VESTERÅLEN 13,7-1,1 12, ,4 1,03 0, Totalt 130,8-7,5 123, ,1 1,00 0, Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Radiologi DRG per årsverk Indeks Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 462,8 478,0 467,2 466,4 467,5 477,2 1,14 1,14 1,12 1,14 1,13 1,12 102,2 % 102,3 % 102,1 % HARSTAD 385,1 471,1 467,3 453,9 469,0 547,2 0,95 1,13 1,12 1,11 1,13 1,28 117,1 % 120,6 % 116,7 % KIRKENES 324,1 345,4 336,8 322,0 349,4 370,6 0,80 0,82 0,81 0,79 0,84 0,87 110,0 % 115,1 % 106,1 % LOFOTEN 397,0 342,9 356,0 391,1 407,6 438,2 0,98 0,82 0,85 0,96 0,98 1,03 123,1 % 112,1 % 107,5 % MOSJØEN 322,4 341,4 390,8 363,4 337,6 357,7 0,80 0,82 0,93 0,89 0,81 0,84 91,5 % 98,4 % 106,0 % NARVIK 412,5 373,2 371,8 338,0 325,7 319,1 1,02 0,89 0,89 0,83 0,78 0,75 85,8 % 94,4 % 98,0 % RANA 380,9 394,6 393,7 396,0 417,7 400,7 0,94 0,94 0,94 0,97 1,01 0,94 101,8 % 101,2 % 95,9 % SANDNESSJØEN 556,8 545,3 555,0 498,4 510,8 495,7 1,38 1,30 1,33 1,22 1,23 1,16 89,3 % 99,5 % 97,0 % VESTERÅLEN 429,2 455,5 419,7 417,8 427,4 393,1 1,06 1,09 1,00 1,02 1,03 0,92 93,7 % 94,1 % 92,0 % Totalt 404,6 418,6 418,4 408,1 415,1 426,4 101,9 % 104,5 % 102,7 % I tabell 29 er vist Hab/rehab. Det genereres DRG-poeng innenfor deler av dette området. En har likevel valgt å se årsverksforbruket innenfor dette området i forhold til samlet DRG-aktivitet. Dette begrunnes med at fagområdet også er leverandør av tjenester til andre deler av den DRG-relaterte virksomheten. Omfanget av denne virksomheten er svært ulikt fordelt mellom de ulike enhetene og forskjellene som fremkommer er mer et uttrykk for ulikheter i tilbud enn de er et uttrykk for forskjell i arbeidsproduktivitet. Hab/rehab Tabell 29: DRG-poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2013 og 2012, Hab/rehab 2013 Hab/rehab Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 7,4-0,4 7, ,4 3,06 0, HARSTAD 39,6-4,3 35, ,2 0,73 0, KIRKENES 32,2-2,5 29, ,5 0,46 0, LOFOTEN 13,4-1,6 11, ,7 1,03 0, MOSJØEN 8,7 0,0 8, ,1 0,98 0, NARVIK 5,1-0,4 4, ,4 2,72 0, RANA 4,8-0,5 4, ,3 4,29 1, SANDNESSJØEN 21,0-1,1 19, ,2 0,78 0, VESTERÅLEN 24,7-3,1 21, ,8 0,67 0, Totalt 157,1-14,0 143, ,1 1,00 0,

64 2012 Hab/rehab Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 7,4-0,3 7, ,9 3,12 0, HARSTAD 40,1-3,4 36, ,5 0,72 0, KIRKENES 33,7-2,0 31, ,7 0,47 0, LOFOTEN 13,7-1,4 12, ,2 1,05 0, MOSJØEN 9,3-0,4 8, ,9 1,07 0, NARVIK 5,7 0,0 5, ,5 2,58 0, RANA 4,5 0,0 4, ,5 4,49 1, SANDNESSJØEN 19,6-0,8 18, ,9 0,87 0, VESTERÅLEN 28,5-0,8 27, ,9 0,58 0, Totalt 162,5-9,0 153, ,7 1,00 0, Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Hab/rehab DRG per årsverk Indeks Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 944,0 882, ,4 975, , ,4 2,96 2,75 3,11 2,83 3,12 3,06 103,7 % 110,1 % 103,1 % HARSTAD 237,5 269,6 256,7 240,4 240,5 257,2 0,74 0,84 0,77 0,70 0,72 0,73 100,2 % 107,0 % 107,0 % KIRKENES 146,8 143,8 155,6 148,0 156,7 161,5 0,46 0,45 0,47 0,43 0,47 0,46 103,8 % 109,1 % 103,1 % LOFOTEN 464,2 345,7 351,0 357,9 349,2 360,7 1,45 1,08 1,05 1,04 1,05 1,03 102,8 % 100,8 % 103,3 % MOSJØEN 1 638,9 946, ,8 946,4 357,9 345,1 5,14 2,95 3,43 2,74 1,07 0,98 30,2 % 36,5 % 96,4 % NARVIK 588,6 722,7 961,4 900,8 860,5 956,4 1,84 2,25 2,88 2,61 2,58 2,72 99,5 % 106,2 % 111,1 % RANA 2 264, , , , , ,3 7,10 6,33 7,96 6,46 4,49 4,29 56,7 % 67,6 % 100,6 % SANDNESSJØEN 161,9 172,8 191,7 298,0 289,9 272,2 0,51 0,54 0,57 0,86 0,87 0,78 142,0 % 91,3 % 93,9 % VESTERÅLEN 218,4 207,3 183,3 189,4 194,9 236,8 0,68 0,65 0,55 0,55 0,58 0,67 129,2 % 125,0 % 121,5 % Totalt 319,2 320,9 333,6 345,0 333,7 351,1 105,2 % 101,8 % 105,2 % Operasjon/intensiv/mottak/anestesi Tabell 30: DRG-poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2013 og 2012, operasjon/intensiv/mottak/anestesi 2013 Mottak/Observasjon/operasjon/intensiv Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 104,3-6,3 97, ,0 0,89 0, HARSTAD 120,0-10,5 109, ,9 0,96 0, KIRKENES 52,7-2,1 50, ,7 1,10 0, LOFOTEN 38,4-2,1 36, ,6 1,36 1, MOSJØEN 46,9-4,8 42, ,0 0,82 0, NARVIK 75,1-6,9 68, ,9 0,77 0, RANA 77,6-5,0 72, ,2 1,03 0, SANDNESSJØEN 55,2-1,8 53, ,4 1,17 0, VESTERÅLEN 55,6-5,0 50, ,3 1,17 0, Totalt 625,7-44,5 581, ,4 1,00 0, Mottak/Observasjon/operasjon/intensiv Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 103,5-5,0 98, ,7 0,89 0, HARSTAD 122,2-9,0 113, ,0 0,92 0, KIRKENES 56,3-2,1 54, ,6 1,08 0, LOFOTEN 39,4-2,0 37, ,9 1,35 1, MOSJØEN 47,7-3,9 43, ,1 0,85 0, NARVIK 80,1-6,1 74, ,8 0,77 0, RANA 80,6-5,9 74, ,4 1,06 0, SANDNESSJØEN 56,7-3,2 53, ,2 1,20 0, VESTERÅLEN 56,2-3,1 53, ,7 1,20 0, Totalt 642,7-40,2 602, ,0 1,00 0,

65 Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Mottak/intensiv/Operassjon/anestesi DRG årsverk Indeks Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 73,0 73,0 76,1 71,7 75,7 77,0 0,92 0,93 0,90 0,86 0,89 0,89 101,2 % 107,4 % 101,7 % HARSTAD 75,3 69,1 81,8 81,7 78,0 82,9 0,95 0,88 0,97 0,98 0,92 0,96 101,3 % 101,4 % 106,2 % KIRKENES 70,1 85,5 88,0 86,3 91,6 94,7 0,88 1,08 1,04 1,04 1,08 1,10 107,6 % 109,7 % 103,3 % LOFOTEN 105,1 100,7 107,2 113,2 114,9 117,6 1,33 1,28 1,27 1,36 1,35 1,36 109,6 % 103,9 % 102,3 % MOSJØEN 61,1 69,4 73,6 71,5 72,1 71,0 0,77 0,88 0,87 0,86 0,85 0,82 96,4 % 99,3 % 98,5 % NARVIK 64,8 56,5 63,2 60,6 65,8 66,9 0,82 0,72 0,75 0,73 0,77 0,77 105,7 % 110,2 % 101,6 % RANA 91,6 90,1 90,9 89,2 90,4 89,2 1,16 1,14 1,07 1,07 1,06 1,03 98,2 % 100,0 % 98,7 % SANDNESSJØEN 103,3 101,6 105,3 103,2 102,2 101,4 1,30 1,29 1,25 1,24 1,20 1,17 96,3 % 98,3 % 99,2 % VESTERÅLEN 86,6 90,1 95,7 96,0 101,7 101,3 1,09 1,14 1,13 1,15 1,20 1,17 105,9 % 105,6 % 99,7 % Totalt 79,2 78,9 84,5 83,2 85,0 86,4 102,2 % 103,8 % 101,7 % Tabell 31: DRG-poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2013 og 2012, annet 2013 Annet Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå HAMMERFEST 19,8-4,9 14, ,2 0,53 HARSTAD 25,9-3,2 22, ,1 0,42 KIRKENES 13,1-1,8 11, ,5 0,45 LOFOTEN 0, #DIV/0! #DIV/0! MOSJØEN 0,3 0,0 0, ,6 12,60 NARVIK 0,9 0,0 0, ,1 5,61 RANA 3,0-0,5 2, ,8 2,73 SANDNESSJØEN 0,0 0, #DIV/0! #DIV/0! VESTERÅLEN 0,5 0,0 0, ,3 10,74 Totalt 63,4-10,4 53, ,5 1, Annet Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå HAMMERFEST 18,0-1,1 16, ,4 0,51 HARSTAD 20,2-0,6 19, ,3 0,52 KIRKENES 12,5-0,8 11, ,3 0,49 LOFOTEN 0,0 0,0 0, #DIV/0! #DIV/0! MOSJØEN 1,0 0,0 1, ,6 3,67 NARVIK 1,0 0,0 1, ,5 5,66 RANA 11,2-2,3 8, ,4 0,88 SANDNESSJØEN 0,0 0,0 0, #DIV/0! #DIV/0! VESTERÅLEN 0,5-0,1 0, ,6 16,22 Totalt 64,4-4,9 59, ,0 1,00 Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Annet DRG per årsverk Indeks Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 627,1 496,6 539,3 490,8 441,4 506,2 0,83 0,72 0,78 0,69 0,51 0,53 93,9 % 103,1 % 114,7 % HARSTAD 978,9 626,7 434,5 420,8 450,3 399,1 1,30 0,90 0,63 0,59 0,52 0,42 91,9 % 94,8 % 88,6 % KIRKENES 524,8 370,6 491,9 410,9 423,3 426,5 0,70 0,53 0,71 0,58 0,49 0,45 86,7 % 103,8 % 100,8 % LOFOTEN 1 451, , , ,2 #DIV/0! #DIV/0! 1,93 28,45 112,97 127,80 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! MOSJØEN 555,8 616,4 692,3 629,7 3159, ,6 0,74 0,89 1,00 0,88 3,67 12, ,4 % 1897,9 % 378,3 % NARVIK 754,0 394,0 426,1 4088,0 4870,5 5323,1 1,00 0,57 0,62 5,74 5,66 5, ,4 % 130,2 % 109,3 % RANA 341,1 653,4 528,0 405,9 756,4 2590,8 0,45 0,94 0,77 0,57 0,88 2,73 490,7 % 638,4 % 342,5 % SANDNESSJØEN ,4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 538,37 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! VESTERÅLEN 1 829, , ,8 #DIV/0! 13945, ,3 2,43 2,49 18,63 #DIV/0! 16,22 10,74 79,3 % #DIV/0! 73,0 % Totalt 753,4 693,4 689,3 711,8 860,0 948,5 137,6 % 133,2 % 110,3 % 65

66 Tabell 32: Arbeidsproduktivitet per yrkesgruppe per 2013 og Arbeidsproduktivitet Totale DRG-poeng per årsverk Sykehusenhet DRG-poeng Leger Pleiere Drift Øvrig Totalt HAMMERFEST ,3 33,4 77,4 103,7 15,9 HARSTAD ,2 36,8 169,9 77,3 18,0 KIRKENES ,0 34,6 63,2 81,8 14,7 LOFOTEN ,8 43,0 129,4 76,5 19,4 MOSJØEN ,1 38,0 82,5 85,2 16,4 NARVIK ,0 33,5 101,3 59,8 15,1 RANA ,5 40,7 89,2 94,0 18,0 SANDNESSJØEN ,0 40,1 121,2 92,0 18,2 VESTERÅLEN ,2 35,5 111,5 85,8 17,7 Totalt ,4 36,8 99,7 83,3 17, Arbeidsproduktivitet Totale DRG-poeng per årsverk Sykehusenhet DRG-poeng Leger Pleiere Drift Øvrig Totalt HAMMERFEST ,7 34,2 78,4 99,8 15,7 HARSTAD ,4 33,7 119,2 92,2 17,1 KIRKENES ,8 36,0 72,3 72,6 15,1 LOFOTEN ,8 41,5 104,0 83,9 18,7 MOSJØEN ,6 38,7 85,3 83,0 16,4 NARVIK ,3 31,9 78,1 84,4 15,0 RANA ,8 39,7 82,7 99,8 17,8 SANDNESSJØEN ,5 39,9 120,3 98,8 18,6 VESTERÅLEN ,1 35,0 87,5 100,4 17,5 Totalt ,9 36,1 90,2 91,0 16,8 Nivå 2013 i forhold til 2012 Arbeidsproduktivitet Sykehusenhet Leger Pleiere Drift Øvrig Totalt HAMMERFEST 112,5 % 97,5 % 98,7 % 104,0 % 101,3 % HARSTAD 100,8 % 109,2 % 142,5 % 83,8 % 105,4 % KIRKENES 97,0 % 96,0 % 87,5 % 112,7 % 97,2 % LOFOTEN 102,3 % 103,5 % 124,4 % 91,2 % 103,3 % MOSJØEN 102,8 % 98,3 % 96,8 % 102,7 % 99,7 % NARVIK 111,6 % 105,2 % 129,7 % 70,9 % 101,1 % RANA 96,2 % 102,6 % 107,8 % 94,2 % 101,0 % SANDNESSJØEN 94,4 % 100,5 % 100,8 % 93,1 % 97,8 % VESTERÅLEN 93,0 % 101,3 % 127,4 % 85,5 % 101,1 % Totalt 101,4 % 102,0 % 110,4 % 91,5 % 101,2 % 66

67 6.3 Kostnad per årsverk I dette avsnittet analyseres kostnadene per årsverk for ulike typer av stillinger. Det brukes data fra lønnssystemet siden det i regnskapet ikke er registrert informasjon om stilling. Videre er det benyttet brutto årsverk i motsetning til beregningene foran hvor det benyttet netto årsverk siden det er kostnaden per årsverk en er interessert i å få frem. I analysen er stillingene delt inn i følgende stillingsområder: Leger Pleie Drift/service Øvrige Sykepleiere og leger i administrative eller lederstillinger inngår i gruppen Øvrige. Det betyr for eksempel at avdelingssykepleiere inngår i gruppen øvrige. Innleie fra firma er ikke inkludert i årsverkene. Arbeidsgiveravgift og pensjon inngår heller ikke. Følgende lønn inngår: Fast lønn inkl. tillegg Vikarer inkl. tillegg Overtid og ekstrahjelp Andre personell relaterte kostnader Det betyr at de kostnader som fremkommer per årsverk ikke representerer fastlønnsnivået siden også overtid og tillegg inngår. Høy andel overtid vil øke lønnsnivået per årsverk. Figur 19a og tabell 33 viser: Kostnadene per årsverk er 5,4 prosent høyere i 2013 enn i 2012 og 8,1 prosent høyere enn i Det er noe variasjon mellom sykehusenhetene i veksten fra 2012 til 2013 med 2 prosent vekst for Lofoten, Mosjøen og Vesterålen og nedgang på 12,2 prosent for Harstad. Av siste kolonne i del 1 av tabellen går det frem at 4 av enhetene har et kostnadsnivå per årsverk som er høyere enn gjennomsnittet. Forskjellen er størst for Hammerfest med en forskjell i forhold til snitt på 10,5 mill kr og i forhold til enheten med lavest nivå på 29,48 mill kr. For de av sykehusenhetene som innenfor hvert stillingsområde har en høyere kostnad enn gjennomsnittet utgjør denne differansen om lag 25,7 mill kr i 2013, en nedgang på om lag 2,1 mill fra

68 Figur 19a: Indeks lønn per årsverk alle grupper per sykehusenhet Tabell 33: Kostnad per årsverk egne ansatte, relativt nivå og nivå i forhold til lavest per 2013 og 2012, totalt 2013 Totalt Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,04 1, HARSTAD ,02 1, KIRKENES ,04 1, LOFOTEN ,93 1, MOSJØEN ,03 1, NARVIK ,99 1, RANA ,98 1, SANDNESSJØEN ,00 1, VESTERÅLEN ,94 1, Totalt ,00 1, Totalt Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,04 1, HARSTAD ,96 1, KIRKENES ,05 1, LOFOTEN ,96 1, MOSJØEN ,06 1, NARVIK ,96 1, RANA ,00 1, SANDNESSJØEN ,02 1, VESTERÅLEN ,97 1, Totalt ,00 1,

69 Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Totalt Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,05 1,04 1,02 1,04 1,04 114,5 % 110,2 % 105,0 % HARSTAD ,98 0,97 0,97 0,96 1,02 119,5 % 114,1 % 112,2 % KIRKENES ,04 1,03 1,04 1,05 1,04 114,9 % 107,8 % 104,2 % LOFOTEN ,95 0,96 0,95 0,96 0,93 110,0 % 105,1 % 102,0 % MOSJØEN ,02 1,03 1,05 1,06 1,03 113,2 % 105,8 % 102,0 % NARVIK ,95 0,97 0,98 0,96 0,99 116,3 % 108,3 % 108,4 % RANA ,00 1,00 1,00 1,00 0,98 111,6 % 105,4 % 103,0 % SANDNESSJØEN ,02 1,03 1,03 1,02 1,00 110,6 % 104,8 % 103,2 % VESTERÅLEN ,97 0,96 0,97 0,97 0,94 111,9 % 105,2 % 102,0 % Totalt ,1 % 108,1 % 105,4 % Figur 19b og tabell 34 for lønnskostnad til leger viser: At kostnadene per årsverk for legene er 1,9 prosent høyere i 2013 i forhold til 2012 og 6,5 prosent sammenlignet med Det er noe variasjon mellom sykehusenhetene i veksten fra 2012 til 2013 der Hammerfest har hatt en økning på 5,1 prosent og Vesterålen en nedgang på 9,3 prosent. Kostnadene for lege er høyest i Hammerfest og Mosjøen. Ulik fordeling mellom overordnede og underordnede leger, ulik UTA-tid og ulik andel fastlønnsavtaler vil kunne forklare noe av forskjellene i lønn per årsverk innenfor legegruppen. Figur 19b: Indeks lønn per årsverk leger per sykehusenhet Tabell 34: Kostnad per årsverk egne ansatte leger og innleide via lønnssystem, relativt nivå og nivå i forhold til lavest, per 2013 og 2012 totalt 2013 Leger Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,04 1, HARSTAD ,91 1, KIRKENES ,16 1, LOFOTEN ,90 1, MOSJØEN ,08 1, NARVIK ,97 1, RANA ,02 1, SANDNESSJØEN ,99 1, VESTERÅLEN ,93 1, Totalt ,00 1,

70 2012 Leger Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,01 1, HARSTAD ,90 1, KIRKENES ,12 1, LOFOTEN ,92 1, MOSJØEN ,08 1, NARVIK ,95 1, RANA ,04 1, SANDNESSJØEN ,99 1, VESTERÅLEN ,04 1, Totalt ,00 1, Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Leger Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,01 0,99 0,98 1,01 1,04 120,4 % 113,6 % 105,1 % HARSTAD ,86 0,90 0,90 0,90 0,91 114,7 % 108,0 % 102,5 % KIRKENES ,05 1,06 1,12 1,12 1,16 124,6 % 110,2 % 105,5 % LOFOTEN ,02 0,97 0,91 0,92 0,90 105,8 % 105,6 % 99,9 % MOSJØEN ,06 1,06 1,03 1,08 1,08 116,5 % 112,0 % 102,3 % NARVIK ,99 0,98 0,99 0,95 0,97 112,6 % 104,0 % 103,2 % RANA ,11 1,05 1,05 1,04 1,02 111,2 % 103,9 % 100,0 % SANDNESSJØEN ,99 1,03 1,02 0,99 0,99 110,0 % 103,3 % 102,3 % VESTERÅLEN ,02 1,01 1,05 1,04 0,93 105,0 % 93,9 % 90,7 % Totalt ,2 % 106,5 % 101,9 % I tabellene er vist legelønn fordelt på hhv. overleger, LIS og turnusleger. Ulikt omfang av UTAtid vil kunne gi forskjeller i kostnadsnivå siden UTA-tiden godtgjøres høyere enn ordinære timer. Bruk av fastlønnsavtaler vil også kunne gi høyere kostnad per årsverk siden disse regnes som 1,0 årsverk. Figur 19c og tabell 35 viser lønnskostnad per årsverk for overleger: Tabellens del 3, siste kolonne, viser at kostnadene per årsverk for overlegene er 5,3 prosent høyere enn i I forhold til laveste nivå er kostnadene i 2013 for overleger høyest i Kirkenes med et nivå som er 17 prosent høyere enn gjennomsnittet og 34 prosent høyere enn nivået til enheten med lavest nivå (Harstad). For de sykehusenhetene som innenfor hvert stillingsområde har en høyere kostnad enn gjennomsnittet utgjør denne differansen på årsbasis omlag 12 mill kr i Ulik fordeling mellom overordnede og underordnede leger, ulik UTA-tid og ulik andel fastlønnsavtaler vil kunne forklare noe av forskjellene i lønn per årsverk innenfor overlegegruppen. 70

71 Figur 19c: Indeks lønn per årsverk overleger per sykehusenhet Tabell 35: Kostnad per årsverk egne ansatte overleger og innleide via lønnssystem, relativt nivå og nivå i forhold til lavest i 2013 og 2012, totalt 2013 Overleger Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,10 1, HARSTAD ,87 1, KIRKENES ,17 1, LOFOTEN ,98 1, MOSJØEN ,08 1, NARVIK ,93 1, RANA ,07 1, SANDNESSJØEN ,94 1, VESTERÅLEN ,90 1, Totalt ,00 1, Overleger Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,99 1, HARSTAD ,88 1, KIRKENES ,12 1, LOFOTEN ,04 1, MOSJØEN ,06 1, NARVIK ,98 1, RANA ,03 1, SANDNESSJØEN ,95 1, VESTERÅLEN ,07 1, Totalt ,00 1, Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Overleger Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,95 0,91 0,92 0,99 1,10 132,2 % 127,0 % 112,6 % HARSTAD ,86 0,90 0,91 0,88 0,87 106,3 % 102,7 % 100,4 % KIRKENES ,00 1,02 1,05 1,12 1,17 125,7 % 119,3 % 106,0 % LOFOTEN ,31 1,18 1,02 1,04 0,98 90,5 % 102,0 % 94,8 % MOSJØEN ,05 1,05 1,03 1,06 1,08 111,8 % 111,9 % 103,2 % NARVIK ,05 1,04 1,10 0,98 0,93 97,8 % 91,0 % 97,0 % RANA ,17 1,06 1,05 1,03 1,07 109,3 % 108,3 % 104,6 % SANDNESSJØEN ,94 1,08 1,01 0,95 0,94 95,0 % 99,8 % 100,1 % VESTERÅLEN ,04 1,04 1,06 1,07 0,90 94,3 % 91,2 % 85,4 % Totalt ,2 % 106,8 % 101,5 % 71

72 Figur 19d og tabell 36 viser lønn per årsverk for LIS: Høyest nivå ser vi i Kirkenes 11 prosent over gjennomsnittet, mens lavest ser vi i Mosjøen med 12 prosent under snittet. Figur 19d: Indeks lønn per årsverk LIS per sykehusenhet Tabell 36: Kostnad per årsverk egne ansatte LIS og innleide via lønnssystem, relativt nivå og nivå i forhold til 2013 og 2012, totalt 2013 LIS Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,05 1, HARSTAD ,99 1, KIRKENES ,11 1, LOFOTEN ,92 1, MOSJØEN ,88 1, NARVIK ,04 1, RANA ,95 1, SANDNESSJØEN ,93 1, VESTERÅLEN ,91 1, Totalt ,00 1, LIS Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,08 1, HARSTAD ,94 1, KIRKENES ,06 1, LOFOTEN ,96 1, MOSJØEN ,95 1, NARVIK ,07 1, RANA ,93 1, SANDNESSJØEN ,91 1, VESTERÅLEN ,04 1, Totalt ,00 1,

73 Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 LIS Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,03 1,03 1,04 1,08 1,05 120,9 % 110,8 % 100,9 % HARSTAD ,91 0,95 0,91 0,94 0,99 124,0 % 119,1 % 109,7 % KIRKENES ,01 0,98 1,09 1,06 1,11 134,4 % 111,9 % 108,9 % LOFOTEN ,01 0,97 0,90 0,96 0,92 112,5 % 111,3 % 98,8 % MOSJØEN ,98 1,01 0,94 0,95 0,88 103,3 % 102,8 % 95,3 % NARVIK ,99 0,97 1,00 1,07 1,04 127,1 % 113,6 % 100,5 % RANA ,02 1,03 0,96 0,93 0,95 108,6 % 107,7 % 105,0 % SANDNESSJØEN ,05 1,02 1,00 0,91 0,93 107,7 % 101,5 % 106,0 % VESTERÅLEN ,02 1,09 1,17 1,04 0,91 99,1 % 85,0 % 90,7 % Totalt ,3 % 109,5 % 103,3 % Figur 19e: Indeks lønn per årsverk turnusleger per sykehusenhet Tabell 37: Kostnad per årsverk egne ansatte turnusleger og innleide via lønnssystem, relativt nivå og nivå i forhold til lavest per 2012 og 2013, totalt 2013 Turnusleger Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,04 1, HARSTAD ,96 1, KIRKENES ,99 1, LOFOTEN ,97 1, MOSJØEN ,03 1, NARVIK ,03 1, RANA ,95 0, SANDNESSJØEN ,05 1, VESTERÅLEN ,00 1, Totalt ,00 1, Turnusleger Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,04 1, HARSTAD ,00 1, KIRKENES ,02 1, LOFOTEN ,94 1, MOSJØEN ,98 1, NARVIK ,98 1, RANA ,98 1, SANDNESSJØEN ,95 1, VESTERÅLEN ,07 1, Totalt ,00 1,

74 Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Turnusleger Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,09 1,01 1,05 1,04 1,04 114,2 % 104,5 % 103,1 % HARSTAD ,91 0,95 0,99 1,00 0,96 111,0 % 102,2 % 98,4 % KIRKENES ,06 1,08 1,12 1,02 0,99 100,7 % 92,7 % 99,0 % LOFOTEN ,95 0,99 0,94 0,94 0,97 108,9 % 109,4 % 106,5 % MOSJØEN ,99 0,94 0,90 0,98 1,03 120,5 % 120,8 % 107,8 % NARVIK ,99 1,00 0,99 0,98 1,03 113,9 % 109,0 % 108,1 % RANA ,96 0,96 0,95 0,98 0,95 109,8 % 105,3 % 99,2 % SANDNESSJØEN ,03 1,02 0,99 0,95 1,05 113,8 % 112,1 % 113,7 % VESTERÅLEN ,07 1,07 1,08 1,07 1,00 103,4 % 97,8 % 96,2 % Totalt ,6 % 105,2 % 102,8 % Figur 19f og tabell 38 viser lønn per årsverk for pleiere: Tabellens del 3, siste kolonne, viser at kostnadene per årsverk for pleierne er 5,7 prosent høyere i 2013 enn i Kostnadene for pleiere er høyest i Hammerfest og Harstad. Nivået per årsverk er 3 prosent høyere i Hammerfest og 5 prosent høyere i Harstad i forhold til gjennomsnittet og hhv 8 og 9 prosent høyere enn enheten med lavest nivå, Sandnessjøen. Ulik andel overtid/vikarer og andel spesialsykepleiere vil kunne forklare noe av forskjellene i nivå for pleiegruppen. Figur 19f: Indeks lønn per årsverk pleiere per sykehusenhet Tabell 38: Kostnad per årsverk egne ansatte pleiere, relativt nivå og nivå i forhold til lavest, totalt, data fra lønnssystemet i 2013 og Pleie Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,03 1, HARSTAD ,04 1, KIRKENES ,01 1, LOFOTEN ,97 1, MOSJØEN ,99 1, NARVIK ,00 1, RANA ,98 1, SANDNESSJØEN ,96 1, VESTERÅLEN ,97 1, Pleie ,00 1,

75 2012 Pleie Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,05 1, HARSTAD ,96 1, KIRKENES ,04 1, LOFOTEN ,01 1, MOSJØEN ,01 1, NARVIK ,97 1, RANA ,00 1, SANDNESSJØEN ,98 1, VESTERÅLEN ,00 1, Pleie ,00 1, Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Pleiere Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,07 1,05 1,05 1,05 1,03 110,0 % 105,7 % 103,5 % HARSTAD ,99 0,98 0,98 0,96 1,04 118,8 % 113,6 % 114,2 % KIRKENES ,04 1,03 1,02 1,04 1,01 109,6 % 106,1 % 102,5 % LOFOTEN ,99 1,00 0,99 1,01 0,97 108,8 % 104,1 % 101,0 % MOSJØEN ,98 0,99 1,00 1,01 0,99 112,3 % 106,2 % 104,1 % NARVIK ,99 0,98 0,98 0,97 1,00 114,2 % 109,2 % 109,6 % RANA ,95 0,97 0,99 1,00 0,98 112,9 % 106,2 % 103,7 % SANDNESSJØEN ,96 0,98 0,99 0,98 0,96 109,8 % 103,7 % 103,0 % VESTERÅLEN ,99 0,99 1,00 1,00 0,97 109,7 % 104,3 % 102,0 % Totalt ,3 % 107,2 % 105,7 % Tabell 39 viser andel vikarer og overtid for pleiere: Andelen vikarer/overtid er omtrent uendret fra 2012 til Sandnessjøen og Hammerfest har høyest andel overtid. Tabell 39: Andel vikarer og overtid for pleiere 2013 og Andel overtid pleiere Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Total brutto Andel Andel Andel Sykehusenhet Fast lønn Vikarer Overtid Innleie årsverk fast lønn vikarer/innleieovertid HAMMERFEST 202,4 22,3 16,0 240,8 0,84 0,09 0,07 HARSTAD 243,4 30,5 11,3 285,2 0,85 0,11 0,04 KIRKENES 124,7 13,9 8,9 147,6 0,85 0,09 0,06 LOFOTEN 92,6 10,6 6,8 110,0 0,84 0,10 0,06 MOSJØEN 78,3 7,4 4,1 89,9 0,87 0,08 0,05 NARVIK 129,4 12,8 9,4 151,6 0,85 0,08 0,06 RANA 151,8 23,6 6,7 182,1 0,83 0,13 0,04 SANDNESSJØEN 128,4 9,1 9,8 147,4 0,87 0,06 0,07 VESTERÅLEN 132,0 17,2 10,0 159,1 0,83 0,11 0,06 Totalt 1 283,0 147,5 83, ,6 0,85 0,10 0,05 75

76 2012 Andel overtid pleiere Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Total brutto Andel Andel Andel Sykehusenhet Fast lønn Vikarer Overtid Innleie årsverk fast lønn vikarer/innleieovertid HAMMERFEST 194,8 17,9 16,1 0,97 229,8 0,85 0,08 0,07 HARSTAD 255,4 21,3 12,6 0,39 289,7 0,88 0,07 0,04 KIRKENES 122,6 13,2 9,4-0,15 145,0 0,85 0,09 0,06 LOFOTEN 91,1 11,8 7,7 0,14 110,8 0,82 0,11 0,07 MOSJØEN 75,9 8,9 5,0 89,9 0,84 0,10 0,06 NARVIK 142,1 13,5 9,7 0,05 165,3 0,86 0,08 0,06 RANA 162,0 19,6 7,7 0,09 189,4 0,86 0,10 0,04 SANDNESSJØEN 125,7 11,2 10,6 0,03 147,6 0,85 0,08 0,07 VESTERÅLEN 140,5 14,4 10,1 0,00 165,0 0,85 0,09 0,06 Totalt 1 310,1 131,7 89,0 1, ,4 0,85 0,09 0,06 Figur 19g: Indeks fast lønn per årsverk pleiere per sykehusenhet Tabell 40 viser følgende: Harstad har høyest kostnader til fastlønn for pleiere med et nivå som er 6 prosent over gjennomsnittet. Fastlønna for pleierne er økt med 8 prosent fra 2012 til Tabell 40: Kostnad fastlønn m/tillegg for pleiere i 2013 og Fastlønn m/tillegg pleierekostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,01 1, HARSTAD ,06 1, KIRKENES ,99 1, LOFOTEN ,94 1, MOSJØEN ,01 1, NARVIK ,01 1, RANA ,01 1, SANDNESSJØEN ,95 1, VESTERÅLEN ,95 1, Totalt ,00 1,

77 2012 Fastlønn m/tillegg Kostnads- pleiere Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,05 1, HARSTAD ,98 1, KIRKENES ,04 1, LOFOTEN ,96 1, MOSJØEN ,03 1, NARVIK ,98 1, RANA ,03 1, SANDNESSJØEN ,98 1, VESTERÅLEN ,96 1, Totalt ,00 1, Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Fast lønn m/tillegg pleiere Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,09 1,07 1,07 1,05 1,01 109,2 % 105,1 % 104,3 % HARSTAD ,98 0,99 0,99 0,98 1,06 123,1 % 119,2 % 116,8 % KIRKENES ,06 1,04 1,04 1,04 0,99 110,2 % 105,9 % 103,0 % LOFOTEN ,95 0,95 0,95 0,96 0,94 114,9 % 110,5 % 106,4 % MOSJØEN ,00 1,00 1,00 1,03 1,01 116,7 % 111,9 % 106,3 % NARVIK ,99 0,99 0,97 0,98 1,01 117,5 % 114,8 % 111,1 % RANA ,97 0,99 1,01 1,03 1,01 117,9 % 110,7 % 105,8 % SANDNESSJØEN ,97 0,98 0,99 0,98 0,95 112,2 % 107,4 % 104,7 % VESTERÅLEN ,96 0,95 0,95 0,96 0,95 115,4 % 110,8 % 107,0 % Totalt ,6 % 111,0 % 108,0 % Figur 19h: Indeks vikarlønn per årsverk pleiere per sykehusenhet Figur 19 h og tabell 41 viser kostnad per årsverk for vikarer og pleiere: Nedgang i kostnadene per årsverk vikarer fra 2012 til Tabell 41: Kostnad vikarer for pleiere i 2013 og Vikarer pleiere Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,00 1, HARSTAD ,98 1, KIRKENES ,00 1, LOFOTEN ,06 1, MOSJØEN ,95 1, NARVIK ,00 1, RANA ,96 1, SANDNESSJØEN ,01 1, VESTERÅLEN ,07 1, Totalt ,00 1,

78 2012 Vikarer pleiere Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,90 1, HARSTAD ,81 0, KIRKENES ,94 1, LOFOTEN ,28 1, MOSJØEN ,99 1, NARVIK ,84 0, RANA ,98 1, SANDNESSJØEN ,06 1, VESTERÅLEN ,36 1, Totalt ,00 1, Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Vikarer pleiere Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,81 0,83 0,78 0,90 1,00 113,3 % 108,7 % 101,8 % HARSTAD ,05 0,96 0,95 0,81 0,98 97,7 % 88,1 % 111,2 % KIRKENES ,80 0,85 0,82 0,94 1,00 111,8 % 103,1 % 98,0 % LOFOTEN ,24 1,23 1,15 1,28 1,06 81,8 % 78,1 % 76,1 % MOSJØEN ,03 1,08 1,16 0,99 0,95 83,4 % 69,5 % 87,9 % NARVIK ,05 0,98 1,08 0,84 1,00 96,3 % 78,1 % 108,9 % RANA ,01 1,06 0,99 0,98 0,96 85,7 % 81,4 % 89,3 % SANDNESSJØEN ,06 1,04 1,13 1,06 1,01 92,7 % 75,8 % 87,6 % VESTERÅLEN ,15 1,20 1,21 1,36 1,07 84,7 % 74,8 % 72,6 % Totalt ,9 % 84,6 % 91,9 % Figur 19i og tabell 42 viser lønn per årsverk for overtid pleiere: Høyest nivå i Hammerfest på 16 prosent over gjennomsnittet. Figur 19i: Indeks lønn per årsverk overtid pleiere per sykehusenhet Tabell 42: Kostnad overtid for pleiere per 2013 og Overtid og ekstrahjelp pleiere Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,16 1, HARSTAD ,99 1, KIRKENES ,12 1, LOFOTEN ,07 1, MOSJØEN ,82 1, NARVIK ,91 1, RANA ,86 1, SANDNESSJØEN ,85 1, VESTERÅLEN ,00 1, Totalt ,00 1,

79 2012 Overtid og ekstrahjelp Kostnads- pleiere Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,15 1, HARSTAD ,03 1, KIRKENES ,09 1, LOFOTEN ,07 1, MOSJØEN ,85 1, NARVIK ,96 1, RANA ,79 1, SANDNESSJØEN ,85 1, VESTERÅLEN ,02 1, Totalt ,00 1, Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Overtid/ekstrahjelp pleiere Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,09 1,09 1,09 1,15 1,16 113,9 % 109,9 % 103,3 % HARSTAD ,13 1,11 1,07 1,03 0,99 95,4 % 94,6 % 98,1 % KIRKENES ,01 1,02 1,02 1,09 1,12 117,9 % 113,2 % 105,5 % LOFOTEN ,96 0,96 1,00 1,07 1,07 119,3 % 109,7 % 102,7 % MOSJØEN ,77 0,82 0,85 0,85 0,82 106,9 % 99,1 % 98,6 % NARVIK ,01 1,07 1,05 0,96 0,91 91,1 % 89,4 % 97,0 % RANA ,84 0,87 0,84 0,79 0,86 106,2 % 104,9 % 110,8 % SANDNESSJØEN ,88 0,83 0,85 0,85 0,85 108,9 % 102,6 % 101,3 % VESTERÅLEN ,05 1,08 1,08 1,02 1,00 98,6 % 95,1 % 100,1 % Totalt ,0 % 102,7 % 102,2 % I tabell 43 er vist lønn per årsverk for drift/service. I drift og service inngår blant annet følgende grupper: Fagarbeidere Assistenter Ingeniører Kokker Sekretærer Figur 19j og tabell 43 viser følgende: Tabellens del 3, siste kolonne, viser at kostnadene per årsverk for drift/service er 6,2 prosent høyere i 2013 enn i Kostnadene for drift/service er høyest i Mosjøen, Harstad og Kirkenes med et nivå som er 3 prosent høyere enn gjennomsnittet. Figur 18j: Indeks lønn per årsverk drift/service per sykehusenhet 79

80 Tabell 43: Kostnad per årsverk egne ansatte drift/service, relativt nivå og nivå i forhold til lavest, totalt, data fra lønnssystemet 2013 og Drift/service Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,01 1, HARSTAD ,03 1, KIRKENES ,03 1, LOFOTEN ,94 1, MOSJØEN ,03 1, NARVIK ,99 1, RANA ,97 1, SANDNESSJØEN ,98 1, VESTERÅLEN ,96 1, Totalt ,00 1, Drift/service Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,02 1, HARSTAD ,96 1, KIRKENES ,02 1, LOFOTEN ,98 1, MOSJØEN ,08 1, NARVIK ,97 1, RANA ,00 1, SANDNESSJØEN ,98 1, VESTERÅLEN ,01 1, Totalt ,00 1, Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Drift/service Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,03 1,01 0,99 1,02 1,01 114,7 % 111,7 % 105,9 % HARSTAD ,06 1,03 1,00 0,96 1,03 114,1 % 111,9 % 114,3 % KIRKENES ,00 1,00 1,02 1,02 1,03 118,5 % 111,0 % 107,3 % LOFOTEN ,98 0,98 0,99 0,98 0,94 110,1 % 103,5 % 102,3 % MOSJØEN ,98 0,98 1,04 1,08 1,03 120,4 % 108,6 % 101,6 % NARVIK ,89 0,97 0,99 0,97 0,99 116,8 % 108,6 % 108,5 % RANA ,00 0,99 0,99 1,00 0,97 113,1 % 106,6 % 102,7 % SANDNESSJØEN ,00 0,98 0,98 0,98 0,98 115,0 % 110,0 % 106,2 % VESTERÅLEN ,02 1,02 1,01 1,01 0,96 108,6 % 104,3 % 101,9 % Totalt ,6 % 109,0 % 106,2 % Gruppen øvrige i tabell 44 omfatter blant annet: Bioingeniører Radiografer Ledere Assisterende ledere Stab/støtte Pedagoger Andre Figur 19k og tabell 44 viser følgende: 80

81 Tabellens del 3, siste kolonne, viser at kostnadene per årsverk for øvrige grupper er 7,2 prosent høyere i 2013 enn i Kostnadene per årsverk for øvrige grupper er høyest i Hammerfest med et nivå som er 12 prosent høyere enn snittet og 21 prosent høyere enn nivået til enheten med lavest nivå, Lofoten. Figur 19k: Indeks lønn per årsverk øvrige per sykehusenhet Tabell 44: Kostnad per årsverk egne ansatte øvrig, relativt nivå og nivå i forhold til lavest, totalt, data fra lønnssystemet per 2013 og Øvrige Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,12 1, HARSTAD ,01 1, KIRKENES ,00 1, LOFOTEN ,92 1, MOSJØEN ,04 1, NARVIK ,98 1, RANA ,99 1, SANDNESSJØEN ,96 1, VESTERÅLEN ,96 1, Totalt , ,00 1, Øvrige Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,03 1, HARSTAD ,97 1, KIRKENES ,00 1, LOFOTEN ,96 1, MOSJØEN ,10 1, NARVIK ,95 1, RANA ,03 1, SANDNESSJØEN ,03 1, VESTERÅLEN ,97 1, Totalt , ,00 1,

82 Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Øvrige Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,01 1,02 0,99 1,03 1,12 127,3 % 125,4 % 116,6 % HARSTAD ,98 0,96 0,97 0,97 1,01 121,2 % 115,7 % 111,7 % KIRKENES ,00 1,00 1,01 1,00 1,00 117,0 % 110,8 % 107,5 % LOFOTEN ,97 0,97 0,97 0,96 0,92 111,2 % 105,5 % 103,7 % MOSJØEN ,08 1,09 1,12 1,10 1,04 111,1 % 103,2 % 101,5 % NARVIK ,96 0,97 0,98 0,95 0,98 117,8 % 111,7 % 110,6 % RANA ,03 1,05 1,04 1,03 0,99 109,4 % 105,1 % 102,9 % SANDNESSJØEN ,02 1,02 1,02 1,03 0,96 108,8 % 104,2 % 99,7 % VESTERÅLEN ,98 0,95 0,96 0,97 0,96 116,9 % 110,5 % 105,8 % Totalt ,1 % 110,9 % 107,2 % 82

83 6.4 Kostnader per DRG-poeng for øvrige kostnader I tabell 45 er vist kostnadsgrunnlag som inngår i dette kapitlet. Tabell 45: Netto kostnadsgrunnlag knyttet til DRG-relatert virksomhet eksklusive lønnskostnader i Sum av re_hiå intern1 intern1_tekst Totalt 03 Sum Poliklinikkinntekt Sum Andre pasientrelaterte inntekter Sum Driftstilskudd Sum Andre tilskudd Sum Andre inntekter Sum Sosiale utgifter Sum Andre personell relaterte kostnader Sum Tjenestereiser og kurs Sum Medisinsk materiell Sum Kjøp av helsetjenester Sum Medisinsk materiell Sum Andre driftskostnader Finansinntekter/kostnader Kontrollposter (tom) (tom) Totalt Som det går frem av tabell 45 er det gjort fradrag for inntekter knyttet til den delen av poliklinisk aktivitet som ikke er omregnet til DRG-poeng. Dette er gjort for å få frem et mest mulig korrekt bilde knyttet til kostnadene ved DRG-aktiviteten. Av tabell 45 går det frem at Andre inntekter sammen med driftstilskudd utgjør om lag 72 mill kr. På samme måte som for de polikliniske inntektene er kostnadsgrunnlaget redusert tilsvarende disse inntektene noe som innenbærer at en forutsetter at disse kostnadene utgjør 72 mill kr. Tabell 47 viser at det er betydelig variasjon i disse inntektene mellom sykehusenhetene. Deler av kostnadsforskjellene i tabellene forklares med disse inntektsforskjellene. Figur 19l og tabell 46 viser netto kostnader ekskl.lønn samlet: Høyste nivå i Narvik med 17 prosent over gjennomsnittet, lavest i Kirkenes med 86 prosent av gjennomsnittet. Kostnadsforskjeller på 32,87 mill kr mot gjennomsnitt for de som har høyere kostnader enn gjennomsnittet i 2013, en økning på omtrent 9 mill kr i forholdt til Forskjellen i Narvik utgjør 20,7 mill kr i forhold til enheten med lavest kostnad per DRG-poeng, Kirkenes. Kostnadsgruppen påvirkes av engangskostnader til vedlikehold. 83

84 Figur 19l: Indeks kostnad per DRG netto kostnader ekskl. lønn per sykehusenhet Tabell 46: Netto kostnadsgrunnlag knyttet til DRG-relatert virksomhet eksklusive lønnskostnader fordelt på sykehusenhet 2013 og Totalt Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,88 1, HARSTAD ,04 1, KIRKENES ,86 1, LOFOTEN ,08 1, MOSJØEN ,96 1, NARVIK ,17 1, RANA ,93 1, SANDNESSJØEN ,98 1, VESTERÅLEN ,14 1, Totalt , Totalt Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,95 1, HARSTAD ,04 1, KIRKENES ,91 1, LOFOTEN ,07 1, MOSJØEN ,92 1, NARVIK ,05 1, RANA ,92 1, SANDNESSJØEN ,98 1, VESTERÅLEN ,14 1, Totalt ,

85 Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Totalt Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,89 0,89 0,94 0,95 0,88 106,1 % 101,1 % 98,0 % HARSTAD ,06 1,02 0,93 1,04 1,04 110,8 % 122,3 % 106,2 % KIRKENES ,88 0,97 0,99 0,91 0,86 96,4 % 94,6 % 101,0 % LOFOTEN ,01 1,03 0,97 1,07 1,08 113,4 % 120,9 % 107,3 % MOSJØEN ,87 0,92 0,96 0,92 0,96 112,6 % 109,1 % 110,8 % NARVIK ,38 1,11 1,12 1,05 1,17 114,0 % 113,3 % 118,8 % RANA ,98 1,00 1,01 0,92 0,93 100,9 % 100,8 % 107,8 % SANDNESSJØEN ,90 0,93 0,93 0,98 0,98 113,8 % 114,5 % 105,5 % VESTERÅLEN ,06 1,17 1,22 1,14 1,14 105,8 % 102,0 % 106,3 % Totalt ,1 % 108,8 % 106,3 % Figur 19m og tabell 47 viser polikliniske inntekter per DRG: Det er betydlig variasjon i poliklinikkinntektene per DRG-poeng. Dette er et uttrykk for at andelen laboratorie og røntgen varierer mellom sykehusenhetene og ikke nødvendigvis er uttrykk for ulik effektivitet. Figur 19m: Indeks polikliniske inntekter per DRG per sykehusenhet Tabell 47: Polikliniske inntekter og egenandeler per DRG-poeng fordelt på sykehusenhet 2013 og Polikliniske inntekter Kostnads- DRG- Pol. inntekt Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag poeng per DRG nivå høyest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,46 0, HARSTAD ,32 0, KIRKENES ,69 1, LOFOTEN ,62 0, MOSJØEN ,65 0, NARVIK ,56 0, RANA ,92 0, SANDNESSJØEN ,65 0, VESTERÅLEN ,74 0, Totalt ,

86 2012 Polikliniske inntekter Kostnads- DRG- Pol. inntekt Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag poeng per DRG nivå høyest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,88 0, HARSTAD ,54 0, KIRKENES ,32 0, LOFOTEN ,86 0, MOSJØEN ,57 1, NARVIK ,58 0, RANA ,28 0, SANDNESSJØEN ,86 0, VESTERÅLEN ,99 0, Totalt , Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Polikliniske inntekter Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,94 1,31 1,17 0,88 1,46 189,1 % 203,2 % 274,6 % HARSTAD ,81 0,51 0,48 0,54 0,32 105,5 % 107,4 % 98,6 % KIRKENES ,98 1,17 1,23 1,32 2,69 389,1 % 357,2 % 336,1 % LOFOTEN ,01 0,73 0,74 0,86 0,62 142,1 % 135,8 % 118,6 % MOSJØEN ,11 2,27 2,48 2,57 1,65 122,7 % 107,9 % 105,7 % NARVIK ,72 0,34 0,40 0,58 0,56 276,0 % 227,7 % 159,8 % RANA ,21 1,42 1,37 1,28 0,92 109,2 % 108,8 % 118,9 % SANDNESSJØEN ,83 0,71 0,78 0,86 0,65 154,3 % 134,3 % 124,9 % VESTERÅLEN ,87 0,97 1,00 0,99 0,74 129,1 % 120,7 % 123,6 % Totalt ,8 % 162,4 % 165,2 % Figur 19n og tabell 48 viser: Også for andre inntekter er det store forskjeller mellom enhetene. Dette er et uttrykk for ulikt omfang av ekstern virksomhet. Også for andre inntekter er det betydelig forskjell i endring mellom sykhusenhetene. Variasjon i disse inntektene kan forklare deler av forskjeller i andre kostnadsgrupper. Figur 19n: Indeks andre inntekter per DRG per sykehusenhet 86

87 Tabell 48: Andre inntekter knyttet til DRG-relatert virksomhet fordelt på sykehusenhet per 2013 og Andre inntekter Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå høyest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,82 2, HARSTAD ,96 1, KIRKENES ,90 1, LOFOTEN ,68 1, MOSJØEN ,69 1, NARVIK ,87 1, RANA ,81 1, SANDNESSJØEN ,82 1, VESTERÅLEN ,96 1, Totalt ,00 1, Andre inntekter Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå høyest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,73 1, HARSTAD ,03 0, KIRKENES ,14 0, LOFOTEN ,56 0, MOSJØEN ,68 0, NARVIK ,03 0, RANA ,91 0, SANDNESSJØEN ,62 0, VESTERÅLEN ,82 0, Totalt ,00 1, Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Andre inntekter Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,93 1,75 1,58 1,73 1,82 94,9 % 99,2 % 94,5 % HARSTAD ,91 1,04 1,01 1,03 0,96 82,0 % 81,6 % 83,5 % KIRKENES ,15 1,24 1,21 1,14 0,90 60,0 % 64,0 % 70,9 % LOFOTEN ,83 0,63 0,71 0,56 0,68 89,9 % 82,7 % 108,1 % MOSJØEN ,41 0,41 0,60 0,68 0,69 129,2 % 99,2 % 90,9 % NARVIK ,32 1,15 1,22 1,03 0,87 62,6 % 61,4 % 76,1 % RANA ,73 1,08 1,08 0,91 0,81 62,2 % 64,6 % 79,3 % SANDNESSJØEN ,30 0,42 0,37 0,62 0,82 184,3 % 187,2 % 118,8 % VESTERÅLEN ,00 0,63 0,84 0,82 0,96 121,1 % 98,1 % 105,3 % Totalt ,0 % 86,0 % 89,8 % Figur 19o og tabell 49 viser sosiale kostnader: Disse kostnadene inngår ikke i sammenligning av samlede kostnader per DRG-poeng. Av tabellen går det frem at det er betydelig forskjeller i disse kostnadene. Deler av disse forskjellene kan skyldes ulike prinsipper for bokføring og er begrunnelsen for å eksludere disse kostnadene i sammenligningene. 87

88 Figur 19o: Indeks sosiale kostnader per DRG per sykehusenhet Tabell 49: Sosiale kostnader per DRG-poeng fordelt på sykehusenhet per 2013 og Sosiale kostnader Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,79 1, HARSTAD ,15 1, KIRKENES ,84 1, LOFOTEN ,21 1, MOSJØEN ,88 1, NARVIK ,31 1, RANA ,78 1, SANDNESSJØEN ,76 1, VESTERÅLEN ,33 1, Totalt ,00 1, Sosiale kostnader Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,80 1, HARSTAD ,17 1, KIRKENES ,81 1, LOFOTEN ,23 1, MOSJØEN ,88 1, NARVIK ,26 1, RANA ,80 1, SANDNESSJØEN ,78 1, VESTERÅLEN ,32 1, Totalt ,00 1, Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Sosiale kostnader Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,82 0,83 0,84 0,80 0,79 114,3 % 107,6 % 105,6 % HARSTAD ,17 1,15 1,15 1,17 1,15 120,3 % 114,5 % 104,9 % KIRKENES ,82 0,85 0,89 0,81 0,84 117,8 % 107,2 % 110,4 % LOFOTEN ,25 1,19 1,15 1,23 1,21 121,7 % 120,4 % 104,5 % MOSJØEN ,87 0,82 0,86 0,88 0,88 129,2 % 117,0 % 106,4 % NARVIK ,42 1,36 1,39 1,26 1,31 115,3 % 108,1 % 111,0 % RANA ,75 0,79 0,78 0,80 0,78 118,5 % 113,6 % 104,0 % SANDNESSJØEN ,78 0,76 0,73 0,78 0,76 118,9 % 118,9 % 103,6 % VESTERÅLEN ,25 1,33 1,28 1,32 1,33 119,2 % 118,3 % 107,2 % Totalt ,4 % 114,0 % 106,2 % Figur 19p og tabell 50 viser medikamenter og medisinsk materiell: Som det går frem av tabellen er det store forskjeller i disse kostnadene mellom enhetene. Deler av disse forskjellene vil kunne forklares med forskjeller i pasientsammensettingen. 88

89 Sammenligning av kostnadene til medisinsk materiell mellom lokalsykehusene og Bodø og Tromsø, viser betydelige høyere kostnader per DRG-poeng i Bodø og Tromsø. Tabellens del 3 viser en økning fra 2012 til Kostnadene øker betydelig i Harstad og Narvik med henholdsvis 15,4 og 19,3 prosent. Høyest nivå i Harstad med 12 prosent over gjennomsnittet, lavest i Sandnessjøen og Kirkenes med henholdsvis 85 og 86 prosent av gjennomsnittet. Samlet forskjell i forhold til enheten med lavest kostnader på 39 mill kr, en nedgang på 3,7 mill kr fra Figur 19p: Indeks kostnader medisiner og medisinsk materiell per DRG per sykehusenhet Tabell 50: Medisiner og medisinsk materiell per DRG-poeng fordelt på sykehusenhet per 2013 og Medisinsk materiell Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,03 1, HARSTAD ,12 1, KIRKENES ,86 1, LOFOTEN ,92 1, MOSJØEN ,90 1, NARVIK ,10 1, RANA ,97 1, SANDNESSJØEN ,85 1, VESTERÅLEN ,10 1, Totalt ,00 1, Medisinsk materiell Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,19 1, HARSTAD ,05 1, KIRKENES ,84 1, LOFOTEN ,83 1, MOSJØEN ,89 1, NARVIK ,99 1, RANA ,04 1, SANDNESSJØEN ,88 1, VESTERÅLEN ,10 1, Totalt ,00 1,

90 Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Medisinsk materiell Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,29 1,20 1,11 1,19 1,03 94,4 % 100,8 % 92,4 % HARSTAD ,11 1,05 1,01 1,05 1,12 118,1 % 121,1 % 115,4 % KIRKENES ,81 0,78 0,91 0,84 0,86 122,3 % 103,7 % 110,4 % LOFOTEN ,00 0,88 0,87 0,83 0,92 115,2 % 115,5 % 118,7 % MOSJØEN ,80 0,85 0,81 0,89 0,90 116,5 % 120,9 % 108,3 % NARVIK ,92 0,91 0,94 0,99 1,10 134,4 % 128,3 % 119,3 % RANA ,96 1,13 1,08 1,04 0,97 94,7 % 98,2 % 100,1 % SANDNESSJØEN ,76 0,81 0,78 0,88 0,85 117,3 % 119,8 % 104,4 % VESTERÅLEN ,08 1,11 1,30 1,10 1,10 109,3 % 92,0 % 107,4 % Totalt ,6 % 109,2 % 107,2 % Figur 19q og tabell 51 viser andre driftskostnader: Tabell 51 viser betydelige forskjeller i kostnadene per DRG-poeng for andre driftskostnader. Deler av disse forskjellene vil kunne forklares med ulikt omfang av eksternt finansiert virksomhet. Dette er korrigert for i den totale sammenligningen ved at kostnadene er redusert tilsvarende inntektene. Forskjeller vil også kunne forklares med ulike prinsipper for hvor kostandene skal regnskapsføres. Økning i nivået i 2013 mot 2012 med et nivå i 2013 på 5,8 prosent av nivået i Kostnadsforskjell på 14,9 mill kr mot gjennomsnitt for de som har høyere kostnader enn gjennomsnittet i 2013, en økning på om lag 4,3 mill kr i forhold til Figur 19q: Indeks andre driftskostnader per DRG per sykehusenhet Tabell 51: Andre driftskostnader knyttet til DRG-relatert virksomhet fordelt på sykehusenhet per 2013 og Andre driftskostnader Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,14 1, HARSTAD ,79 1, KIRKENES ,08 1, LOFOTEN ,95 1, MOSJØEN ,09 1, NARVIK ,96 1, RANA ,09 1, SANDNESSJØEN ,08 1, VESTERÅLEN ,90 1, Totalt ,00 1,

91 2012 Andre driftskostnader Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,16 1, HARSTAD ,95 1, KIRKENES ,17 1, LOFOTEN ,98 1, MOSJØEN ,04 1, NARVIK ,90 1, RANA ,97 1, SANDNESSJØEN ,98 1, VESTERÅLEN ,84 1, Totalt ,00 1, Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Andre driftskostnader Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,97 0,97 1,13 1,16 1,14 107,8 % 102,6 % 104,7 % HARSTAD ,90 0,89 0,71 0,95 0,79 81,6 % 113,7 % 87,6 % KIRKENES ,00 1,17 1,23 1,17 1,08 85,4 % 89,8 % 97,7 % LOFOTEN ,76 0,89 0,82 0,98 0,95 97,9 % 118,5 % 102,7 % MOSJØEN ,78 0,82 1,05 1,04 1,09 122,0 % 106,1 % 111,6 % NARVIK ,66 1,09 1,11 0,90 0,96 80,5 % 87,7 % 112,3 % RANA ,20 1,22 1,19 0,97 1,09 82,3 % 93,9 % 119,1 % SANDNESSJØEN ,90 0,97 0,94 0,98 1,08 102,5 % 117,3 % 116,7 % VESTERÅLEN ,82 0,94 0,96 0,84 0,90 88,1 % 95,7 % 113,5 % Totalt ,8 % 101,8 % 105,8 % Figur 19r og tabell 52 viser øvrige driftskostnader: Tabell 52 viser betydelige forskjeller i kostander per DRG-poeng for andre driftskostnader. Deler av disse forskjellene vil kunne forklares med ulikt omfang av eksternt finansiert virksomhet. Dette er det korrigert for i sammenligningene ved at kostnadene er redusert tilsvarende inntektene. Forskjeller vil også kunne forklares med ulike prinsipper for hvor kostnadene skal regnskapsføres. Økning i nivået for 2013 mot 2012 på 3,4 prosent. Kostnadsforskjellene må sees opp mot forskjeller for andre driftskostnader. Figur 19r: Indeks øvrige kostnader per DRG per sykehusenhet 91

92 Tabell 52: Øvrige kostnader knyttet til DRG-relatert virksomhet fordelt på sykehusenhet per 2013 og Øvrige kostnader Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,25 2, HARSTAD ,57 1, KIRKENES ,41 2, LOFOTEN ,76 1, MOSJØEN ,21 2, NARVIK ,84 1, RANA ,57 1, SANDNESSJØEN ,75 3, VESTERÅLEN ,00 1, Totalt ,00 1, Øvrige kostnader Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST ,00 1, HARSTAD ,53 1, KIRKENES ,09 2, LOFOTEN ,74 1, MOSJØEN ,17 2, NARVIK ,65 1, RANA ,92 1, SANDNESSJØEN ,88 3, VESTERÅLEN ,31 2, Totalt ,00 1, Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Øvrige kostnader Relativt nivå Nivå Nivå Nivå Sykehusenhet mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST ,08 0,98 1,03 1,00 1,25 161,3 % 122,0 % 129,3 % HARSTAD ,57 0,60 0,48 0,53 0,57 118,2 % 118,6 % 110,1 % KIRKENES ,87 2,23 1,19 1,09 1,41 79,8 % 118,9 % 133,3 % LOFOTEN ,93 0,78 0,72 0,74 0,76 122,5 % 106,6 % 105,9 % MOSJØEN ,38 2,43 1,80 1,17 1,21 62,8 % 67,4 % 107,0 % NARVIK ,81 0,70 0,61 0,65 0,84 151,5 % 136,9 % 133,5 % RANA ,39 0,45 1,18 0,92 0,57 158,9 % 48,0 % 63,8 % SANDNESSJØEN ,78 0,89 1,43 1,88 1,75 248,6 % 122,4 % 95,9 % VESTERÅLEN ,21 0,91 1,04 1,31 1,00 137,9 % 96,9 % 78,8 % Totalt ,2 % 100,6 % 103,4 % 92

93 6.5 Forholdstall for aktivitet Tabell 53 viser forholdstall for aktivitet: Betydelige variasjoner mellom sykehusenhetene mht de ulike indikatorene. Liggetiden varer fra 2,2 døgn i Hammerfest til 3,9 døgn i Rana. Deler av forskjellene antas å kunne forklares med ulik pasientsammensetning. Den gjennomsnittlige liggetiden er redusert med 0,4 døgn fra 2012 til Nivået i 2013 utgjør 89 prosent av nivået i DRG-indelsen for heldøgnspasienter er redusert med 11 prosent samlet. Andel dagopphold er samlet redusert fra 2012 til 2013 med 5 prosent, mens andel dagopphold kirurgi er økt med 2 prosent i samme periode. Tabell 53: Forholdstall for aktivitet per 2013 og 2012 samlet 2013 Andel Andel Kons. Per Kons per DRG per DRG-indeks DRG-indeks DRG-indeks Kostn per DRG per Sykehusenhet Liggetid dagopph dagkiropph heldøgn årsverk kons heldøgn dagopph dagkirurgi DRG årsv HAMMERFEST 2,2 0,07 0,09 1,8 46,8 0,035 0,51 0,12 0, ,0 HARSTAD 3,4 0,19 0,22 6,1 84,7 0,032 0,97 0,09 0, ,0 KIRKENES 3,5 0,11 0,26 6,1 72,9 0,031 0,92 0,09 0, ,7 LOFOTEN 3,7 0,29 0,15 4,6 80,5 0,034 0,85 0,09 0, ,4 MOSJØEN 3,2 0,22 0,30 10,1 130,6 0,030 0,77 0,09 0, ,4 NARVIK 3,2 0,11 0,28 4,7 59,5 0,029 0,92 0,09 0, ,1 RANA 3,9 0,10 0,23 5,9 75,6 0,035 1,07 0,11 0, ,0 SANDNESSJØEN 3,8 0,14 0,18 4,5 76,1 0,031 0,86 0,09 0, ,2 VESTERÅLEN 3,5 0,24 0,23 4,3 65,5 0,037 0,87 0,09 0, ,7 Totalt 3,2 0,15 0,20 4,6 73,4 0,033 0,810 0,10 0, , Andel Andel Kons. Per Kons per DRG per DRG-indeks DRG-indeks DRG-indeks Kostn per DRG per Sykehusenhet Liggetid dagopph dagkiropph heldøgn årsverk kons heldøgn dagopph dagkirurgi DRG årsv HAMMERFEST 3,3 0,10 0,16 2,9 46,7 0,032 0,80 0,13 0, ,7 HARSTAD 3,5 0,19 0,24 6,5 81,4 0,033 1,00 0,10 0, ,1 KIRKENES 3,4 0,15 0,25 6,1 73,0 0,032 0,95 0,10 0, ,1 LOFOTEN 3,6 0,30 0,15 4,1 68,6 0,035 0,87 0,09 0, ,7 MOSJØEN 3,3 0,22 0,31 10,1 133,4 0,030 0,73 0,09 0, ,4 NARVIK 3,2 0,12 0,24 4,2 55,1 0,029 0,92 0,10 0, ,0 RANA 4,5 0,15 0,20 6,0 75,2 0,034 1,10 0,10 0, ,8 SANDNESSJØEN 3,7 0,12 0,19 4,7 80,8 0,031 0,85 0,10 0, ,6 VESTERÅLEN 3,8 0,26 0,19 4,4 65,1 0,038 0,90 0,10 0, ,5 Totalt 3,6 0,17 0,21 5,1 72,1 0,033 0,908 0,10 0, ,8 Nivå per 2013 i forhold til 2012 samlet Totalt Andel Andel Kons per DRG per DRG-indeks DRG-indeks DRG-indeks Kostn per DRG per Sykehusenhet Liggetid dagopph dagkiropph årsverk kons heldøgn dagopph dagkirurgi DRG årsv HAMMERFEST 68 % 74 % 57 % 100 % 108 % 64 % 92 % 100 % 93 % 102 % HARSTAD 98 % 105 % 90 % 104 % 97 % 97 % 97 % 106 % 103 % 105 % KIRKENES 103 % 74 % 103 % 100 % 99 % 97 % 88 % 103 % 95 % 97 % LOFOTEN 104 % 97 % 98 % 117 % 97 % 97 % 96 % 101 % 93 % 103 % MOSJØEN 97 % 99 % 98 % 98 % 101 % 105 % 97 % 94 % 106 % 100 % NARVIK 100 % 93 % 115 % 108 % 101 % 101 % 89 % 111 % 110 % 101 % RANA 86 % 70 % 116 % 101 % 102 % 97 % 109 % 99 % 106 % 101 % SANDNESSJØEN 101 % 114 % 95 % 94 % 102 % 100 % 93 % 104 % 106 % 98 % VESTERÅLEN 91 % 89 % 121 % 97 % 101 % 96 % 93 % 97 % 94 % 101 % Totalt 89 % 88 % 94 % 102 % 103 % 89 % 95 % 102 % 100 % 101 % Tabeller for det enkelte fagområde er vist i vedlegg 2. 93

94 6.6 Sykehusforbruk I tabellene nedenfor er vist sykehusforbruk i form av DRG-poeng for innlagte heldøgnspasienter per 1000 innbygger i de ulike sykehusområdene fordelt mellom eget foretak og annet foretak i Tabell 54 viser totale antall DRG-poeng for innlagte heldøgnspasienter for det enkelte sykehusområde. Kolonnen for Egen sykehusenhet viser volumet av pasienter fra eget område i egen sykehusenhet, mens kolonnen Sum viser samlet antall DRG-poeng for innlagte heldøgnspasienter for det enkelte sykehusområde. Her inngår DRG-poeng for egne pasienter i andre sykehusenheter i eget foretak samt egne pasienter i andre foretak, både innenfor og utenfor Helse Nord. Tabell 54 viser at det er betydelige forskjeller i 2013 mellom foretakene både i forhold til volum i egen sykehusenhet og i samlet forbruk. Narvik har det laveste forbruket per 1000 innbygger i eget område mens Harstad har det høyeste. Samlet forbruk for Mosjøen er høyest i Helse Nord. Lofoten og Sandnessjøen har også høyt forbruk. Foran er det redegjort for proporsjonale og sprangvise kostnader. Gitt at en må ha en fast kapasitet for å kunne levere tjenester, vil sprangvise kostnader kunne forklare høye enhetskostnader i områder med lavt volum. I figur 20 har en derfor sammenstilt volum i egen sykehusenhet med kostnadsnivå per enhet. Av figuren går det frem at datamaterialet gir ingen støtte (R 2 på 0,0404) for at der er en sammenheng mellom høyt forbruk i egen sykehusenhet og kostnadsnivået. Tabell 54: DRG-poeng innlagte heldøgnspasienter, dagpasienter og dagkirurgi 2013 per 1000 innbygger fordelt på sykehusområde (kilde SKDE). Boområde Folke-mengde 2013 Egen sykehus-enhet Andre enheter i eget foretak Andre foretak i Helse Nord Figur 20: Forholdet mellom kostnadsnivå og forbruk i 2013 Foretak utenfor Helse Nord inkl private Sum alle behandlingssteder Hammerfest ,5 6,6 95,6 23,9 279,7 Harstad ,1 79,9 2,8 20,9 295,9 Kirkenes ,4 13,6 87,3 21,4 282,8 Lofoten ,5 99,8 37,8 24,4 338,6 Mosjøen ,3 78,4 88,8 32,1 343,6 Narvik ,4 113,6 5,1 18,9 264,0 Rana ,3 24,6 81,2 28,9 288,9 Sandnessjøen ,7 31,8 80,7 56,1 323,3 Stokmarknes ,1 61,3 63,2 21,4 304,1 94

95 I figur 21 er vist forholdet mellom størrelsen på pasientgrunnlaget i eget område og kostnader per DRG-poeng. Av figuren går det frem at datagrunnlaget lite støtte (R 2 på 0,0273) for at det er slik sammenheng. Figur 21: Forholdet mellom folkemengde og kostnad per DRG-poeng i 2013 I figur 22 er vist forholdet mellom selvforsyningsgrad og kostnader per DRG-poeng. Av figuren går det frem at datagrunnlaget gir liten støtte (R 2 på 0,0466) for at det er slik sammenheng, dvs. at høy selvforsyningsgard gir lave kostnader. Figur 22: Forholdet mellom kostnadsnivå og selvforsyningsgrad DRG-poeng i

96 VEDLEGG Vedlegg 1: Korreksjoner gjort i datagrunnlaget per 2013 For å øke sammenlignbarheten i materialet er det gjort følgende korrigeringer: 1. I aktivitetstallene fra Analysesentret fremkommer et antall liggedøgn for kirurgisk avdeling i Mosjøen. Kirurgisk avdeling i Mosjøen er derfor belastet en forholdmessig andel av sengepostkostnadene og årsverkene. 2. I Vesterålen drives kirurgisk poliklinikk som en del av mottaket og det er derfor omfordelt om lag 2 mill kr til kirurgisk poliklinikk. I tillegg er kirurgisk avdeling belastet 4 sykepleierårsverk. 3. Kirurgiske leger og gynekologiske leger i Mo i Rana er plasser på samme kostnadssted. Tilsvarende inngår gynekologisk kirurgisk aktivitet som en del av den kirurgiske aktiviteten. Dette bør skilles. 4. Det er flyttet kostnader tilsvarende 3,5 anestsilegeårsverk (mot 1,2 tidligere) fra Hammerfest til basen i Lakselv knyttet til legetjeneste som dekkes fra Hammerfest. 5. Det er flyttet kostnader tilsvarende 14,5 timer per døgn fra AMK til akuttmottak i Kirkenes knyttet til AMK sin betjening av mottaksfunksjonen. 6. Alt personell med stillingstekst Sekretær er flyttet til fagområdet DRIFT med kategorien Kontortjeneste. Dette er gjort både for lønn og antall årsverk, men ikke for fravær. 7. Innleie av personell både fra firma og via lønnssystem er konvertert til årsverk ihht. følgende kostnader per uke: 8. Det er flyttet 1,02 mill kr fra teknisk avdeling i Narvik til psykiatri knyttet til psykiatrien andel av kostnadene. Det er flyttet 3 årsverk. 9. Turnusleger i Harstad og Narvik er alle ført på kostnadssted for medisin. Dette er for begge sykehusenhetene fordelt likt mellom medisin i kirurgi, hvor det er flyttet kostnader fra medisin til kirurgi med for hhv Harstad og Narvik. Tilsvarende er flyttet årsverk. 10. Medisin og kirurgi har felles poliklinikk i Lofoten. Inntektene er bokført på aktuelt fagområde. Halvparten av kostnadene er fordelt kr fra medisinsk poliklinikk til kirurgisk poliklinikk for å få et riktig kostnadsgrunnlag. Tilsvarende er halvparten av årsverkene flyttet. 11. Det er etablert egen felles dagenhet i 2009 for kirurgi og medisin i Rana. Kostnadene og årsverkene ved denne er fordelt likt mellom medisin og kirurgi i Rana. 12. Sengepostene i Lofoten var i 2009 felles for medisin og kirurgi. Kostnadene og årsverkene ved sengedriften ble derfor fordelt mellom kirurgi og medisin i forhold til antall liggedøgn. 13. TNF hemmere er ved UNN er i regnskapet fordelt på de aktuelle klinikker. For å få sammenlignbarhet med de øvrige sykehusenhetene, som har disse kostnadene på fellesposter, er det korrigert for dette. 96

Sammenligninger av kostnader i lokalsykehus i Helse Nord med fokus på Psykisk helsevern og Rus

Sammenligninger av kostnader i lokalsykehus i Helse Nord med fokus på Psykisk helsevern og Rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1727 Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 66/2015 Saksansvarlig: Adm. direktør Torbjørn Aas Møtedato: 18. juni 2015 Sammenligninger

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2012 Rapport 2 oppsummering

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2012 Rapport 2 oppsummering Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2012 Rapport 2 oppsummering Utgitt av: Kirsti Freibu Dato: 03.06.13 Forord Foreliggende rapport er en oppfølging av de tidligere rapportene Sammenligning

Detaljer

Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010

Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010 Direktøren Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010 Saksbehandler: Jørn Stemland Saksnr.: 2010/1269 Dato: 11.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt

Detaljer

Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF)

Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF) Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF) Møtedato: 22.06.11 Møtested: Mo i Rana I denne saken presenteres en sammenligning av kostnadene knyttet til den DRG-relaterte virksomheten ved lokalsykehusene

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2010

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2010 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2010 Helse Nord 16. september 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 6 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2014 Rapport 2 - oppsummering

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2014 Rapport 2 - oppsummering Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2014 Rapport 2 - oppsummering Utgitt av: Kirsti Freibu Dato: 7.07.15 Forord Foreliggende rapport er en oppfølging av de tidligere rapportene Sammenligning

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord for 2. tertial 2011 tabeller og figurer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord for 2. tertial 2011 tabeller og figurer Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord for 2. tertial 2011 tabeller og figurer Helse Nord 15. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og 2008

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og 2008 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og 2008 Helse Nord 30. apr. 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 6 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord med hovedvekt på lokalsykehusene

Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord med hovedvekt på lokalsykehusene Møtedato: 29. august 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kirsti Freibu, 75 51 29 66 Bodø, 17.8.2012 Styresak 90-2012 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord med hovedvekt på lokalsykehusene

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009 Helse Nord 20. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE SJEKK FORMÅLSREGNSKAP UNN. FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2014

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2014 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2014 Rapport 1 Hovedrapport, inkl. data om pasientstrømmer og forbruk. Helse Nord 5.november 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN...

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Helse Nord 20.november 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 7 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2009 Helse Nord 28. august 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 7 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

SYKEHUSENE I HELSE NORD

SYKEHUSENE I HELSE NORD Saksbehandler: Jørn G. Stemland, tlf. 75 51 29 60 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 38-2009 SAMMENLIGNING AV

Detaljer

sykehusene i Helse Nord, 2. tertial 2010

sykehusene i Helse Nord, 2. tertial 2010 Møtedato: 14. desember 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jørn Stemland, 75 51 29 00 Dato: 3.12.2010 Styresak 139-2010 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord, 2. tertial 2010 Bakgrunn og målsetting

Detaljer

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord for 2010

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord for 2010 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jørn Stemland, 75 51 29 00 Dato: 16.9.2011 Styresak 101-2011 Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord

Detaljer

Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene 1 i Helse Nord

Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene 1 i Helse Nord Møtedato: 31. august 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jørn Stemland, 75 51 29 66 Dato: 19.8.2011 Styresak 84-2011 Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene 1 i Helse Nord Styret i Helse Nord behandlet

Detaljer

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved foretakene i Helse Nord for 2008

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved foretakene i Helse Nord for 2008 Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved foretakene i Helse Nord for 2008 Helse Nord 30. april 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1 OPPSUMMERING... 5 2 DATAGRUNNLAG

Detaljer

Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene i Helse Nord 2007 og 2008

Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene i Helse Nord 2007 og 2008 Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene i Helse Nord 2007 og 2008 Helse Nord 5. september 2009 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 5 OPPSUMMERING... 6 Poliklinisk

Detaljer

Sammenligning av kostnader og personellbruk ved sykehusavdelingene for psykiatri i Helse Nord 2010

Sammenligning av kostnader og personellbruk ved sykehusavdelingene for psykiatri i Helse Nord 2010 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jørn Stemland, 75 51 29 00 Dato: 16.9.2011 Styresak 102-2011 Sammenligning av kostnader og personellbruk ved sykehusavdelingene for psykiatri i Helse

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 20. mai 2009 Kl.: 09.30 til ca. 14.30 Sted: Radisson SAS Hotel, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2009

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 25. mai 2011 Kl.: 08.30 til ca. 12.00 Sted: Clarion Hotel Admiral, Bergen Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-46/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår/ Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 23-2016/3 Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status og utfordringer i Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status Stadig utvikling av behandlingstilbudet store behov for investeringer i teknologi og kompetanse Investeringsprosjekter planlegges

Detaljer

Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord

Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Hålogalandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset

Detaljer

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Helse Vest RHF Luramyrveien Sandnes Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Viser til brev av 19.10.05 Prosjektarbeidet med ny inntektsmodell i Helse Vest RHF, har vært et svært nyttig arbeid. Prosjektgruppa

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende:

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende: Direktøren Styresak 54/08 STATUS ØKONOMI 2008 OG BUDSJETT 2009 Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2008/1169 Dato: 12.11.2008 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 26. AUGUST 2011 I TROMSØ

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 26. AUGUST 2011 I TROMSØ Direktøren Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Ulf Syversen Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

investeringsplan, endelig vedtak

investeringsplan, endelig vedtak Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 00 Tromsø, 20.6.2013 Styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan, endelig vedtak

Detaljer

Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den

Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den 23.10.2012 Kirurgisk aktivitet i HMR i 2011. 12000 10000

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv Bjørn Engum Adm. dir. Helse Finnmark HF DRGforum 2.03.05 1 Opplegg Noen utfordringer i dagens helsevesen ISF og DRG ISF og aktivitet ISF og kostnader ISF og

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Tove Skjelvik, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 41-2006 NY

Detaljer

STYREDOKUMENT. Styremøte 18. september 2009

STYREDOKUMENT. Styremøte 18. september 2009 STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Varastyremedlemmene i Ledergruppen i Brukerutvalget Revisoren i Adm.direktør og styresekretæren i Helse Nord RHF Helgelandsaviser,

Detaljer

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Helse Sør-Øst RHF nedsatte en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Akershus universitetssykehus HF, universitetssykehus

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Formål Saken fremmes med bakgrunn

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.16 Sak nr: 031/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering mai Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV

Detaljer

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.10.2008 200800531-7 11 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 107-2008

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing. Lars Vorland

Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing. Lars Vorland Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing Lars Vorland Nøkkeltall 2016 Ca 17500 ansatte og vel 18 milliarder i omsetning 60% av kostnadene er lønn Investeringer ca 2 mrd 45%

Detaljer

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kirsti Freibu, 75 51 29 66 Bodø, 7.12.2012 Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Bakgrunn og

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

STYRESAK BUDSJETT HELSE NORD IKT 2006

STYRESAK BUDSJETT HELSE NORD IKT 2006 Saksbehandler: Tove Skjelvik, tlf. 75 51 29 22 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.4.2006 200500155-25 045 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 31-2006 BUDSJETT

Detaljer

Helse Nord. Lars H. Vorland Adm.dir.

Helse Nord. Lars H. Vorland Adm.dir. Nord Lars H. Vorland Adm.dir. Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF 5 foretak 11 Somatiske sykehus + spesialistsenter m.m.. 1 (2) Psykiatriske sykehus

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.09.16 Sak nr: 039/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Nirvaco og modul for KVA - Kostnadsvektsarbeidet. Olavsgaardseminaret 2008 18. januar 2008

Nirvaco og modul for KVA - Kostnadsvektsarbeidet. Olavsgaardseminaret 2008 18. januar 2008 Nirvaco og modul for KVA - Kostnadsvektsarbeidet Olavsgaardseminaret 2008 18. januar 2008 Oppfølging av kostnader på tvers av avdelinger i et helseforetak / sykehus Oppfølging av den enkelte avdeling /

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 31.03.16 Sak nr: 011/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Indikatorer intern effektivitet i spesialisthelsetjenesten: Rapport fra pilot 2013

Indikatorer intern effektivitet i spesialisthelsetjenesten: Rapport fra pilot 2013 Indikatorer intern effektivitet i spesialisthelsetjenesten: Rapport fra pilot 2013 Trondheim, 13. november 2013 Dokumenthåndtering Organisatorisk nivå Behandling Dato Versjon Styringsgruppe/regionalt Kvalitetssikring

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Økonomiske konsekvenser av områdeoverføringen, herunder virksomhetsoverdragelsen

Økonomiske konsekvenser av områdeoverføringen, herunder virksomhetsoverdragelsen Økonomiske konsekvenser av områdeoverføringen, herunder virksomhetsoverdragelsen fra OUS til Ahus 1 Innledning... 3 Relevante styrevedtak... 3 Driftsøkonomiske konsekvenser av områdeoverføringen, herunder

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Overføring mellom sykehus i Norge

Overføring mellom sykehus i Norge Overføring mellom sykehus i Norge Rapport fra Analyseenheten, SKDE Helse Nord Om lag 5 % av alle døgnopphold ved norske somatiske sykehus er resultat av overføring av pasienter mellom sykehus for samme

Detaljer

Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste

Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste Nr. 15/2017 Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste 2012-2016 Analysenotat 15/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Helse Nord. Tromsø 2016 Adm. direktør Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Helse Nord. Tromsø 2016 Adm. direktør Lars H. Vorland Helse Nord RHF Helse Nord Tromsø 2016 Adm. direktør Lars H. Vorland Helse Nord RHF Nøkkeltall 2016 Ca 18000 ansatte og 18 milliarder i omsetning 60% av kostnadene er lønn Innkjøpsvolum Helse Nord ca 5 mrd Investeringer

Detaljer

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 fokuserer på følgende to hovedtema: A) Utvikling fra 2002 til 2005 i relativ ressursinnsats mellom sektorene somatisk

Detaljer

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Disposisjon Helsetjenesten er politisk styrt Tilbudet til helgelendingen Lokalsykehusstrategi Videre

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Utdrag fra SAMDATA 2012

Utdrag fra SAMDATA 2012 Utdrag fra SAMDATA 2012 Møte Styret for HMR HF 23.9.2013 Kjell Solstad SAMDATA rapporter kan lastes ned her: Driftskostnader per innbygger til spesialisthelsetjenesten 2012 (eksklusive kapitalkostnader)

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Styrerapporter HR september 2008

Styrerapporter HR september 2008 Styrerapporter HR september 2008 Teritalsrapport mai-august Tertialrapporten er bygd opp med fokus på følgende tema 1. Månedsverk 2. Fravær inklusive sykefravær 3. Andel deltidsansatte Månedsverk. Mål:

Detaljer

Styresak 73/2011: Foreløpig budsjett orientering

Styresak 73/2011: Foreløpig budsjett orientering Styresak 73/211: Foreløpig budsjett 212 - orientering Møtedato: 22.11.11 Møtested: Telefon Innledning I forbindelse med budsjettarbeidet 212 har administrasjonen gjort en foreløpig fordeling av budsjettmidlene.

Detaljer

Somatiske akuttmottak i Helse Nord status

Somatiske akuttmottak i Helse Nord status Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond M. Elsbak, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 84-2013/3 Somatiske akuttmottak i Helse Nord status Formål Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer