Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2012 Rapport 2 oppsummering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2012 Rapport 2 oppsummering"

Transkript

1 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2012 Rapport 2 oppsummering Utgitt av: Kirsti Freibu Dato:

2 Forord Foreliggende rapport er en oppfølging av de tidligere rapportene Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord. Forutsetninger og metodisk opplegg for rapporten er som tidligere. Årets sammenligning er laget i to versjoner, der dette er rapport 2 en oppsummering av hovedrapporten. Ved å lese denne rapporten vil man få samlet oversikt over kostnader og produktivitet per 2012 sett i forhold til 2011 samt utvikling fra Dersom man ønsker å gjøre en dypere analyse og se utviklingen på detaljnivå, anbefales det at man ser nærmere på rapport 1. Vedleggene knyttet til rapportene finnes også i rapport 1. Omleggingen gjøres som følge av et behov om at rapporten skal være tilpasset flere målgrupper. En målgruppe som ønsker å få en innsikt i utvikling av kostnadsnivå og produktivitet i lokalsykehusene i Helse Nord, og en gruppe som ønsker å bruke rapporten aktivt til analyse og forbedringsarbeid. 2

3 Innhold Forord MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT Sammendrag METODE Datagrunnlag og avgrensning Forhold som kan forklare kostnadsforskjeller RESULTATER Hovedtrekk i sammenligning av lokalsykehusene Utvikling perioden 2007 til Forskjeller i kostnader per DRG poeng 2012 for lokalsykehusene Forskjeller i arbeidsproduktivitet i 2012 og 2011 målt i årsverk for lokalsykehusene Utvikling i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet per fagområde Utvikling i lønn per årsverk Utvikling i netto kostnader ekskl. lønn FORSLAG TIL FORETAKSVIS PRIORITERING AV VIDERE ARBEID Helse Finnmark UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset

4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT Målsettingen med denne rapporten er å sammenligne kostnader, aktivitet og personellbruk mellom sykehus i Helse Nord for å skaffe relevant og handlingsrettet kunnskap om kostnadsforskjeller. Denne kunnskapen vil da være grunnlag for å iverksette tiltak som kan redusere kostnadene relatert til pasientbehandlingen. Utgangspunktet er de betydelige kostnadsforskjellene som fremkommer i SAMDATA og det faktum at det er betydelige forskjeller i gjennomsnittlig kostnadsnivå mellom helseforetakene i Helse Nord og øvrige regionale helseforetak. Siden SAMDATA viser kostnadsforskjellene på foretaksnivå har de begrenset verdi som redskap for aktivt forbedringsarbeid. En viktig målsetting med dette arbeidet er derfor å vise forskjeller på et nivå som gjør det mulig å benytte dokumenterte funn i aktivt forbedringsarbeid, både på sykehusnivå og på enhetsnivå innen sykehus. Dokumentasjonen vil legge til rette for at sykehusenheter med høyt kostnadsnivå kan lære av enheter med lavt kostnadsnivå. Gjennom arbeidet søker en også å vise utvikling i kostnader, produktivitet og aktivitet over tid. Inndeling av sykehusenhetene i fagområder som medisin, kirurgi osv. ansees å være hensiktmessig for dette formålet. Ulik organisering, gruppering og bokføring av kostnader kan redusere verdien av slike sammenligninger. Som det redegjøres for i rapporten, er det derfor gjort korreksjoner i materialet for å øke sammenlignbarheten. Forskjellene i kostnadseffektivitet og arbeidsproduktivitet som presenteres i rapporten må sees på som indikasjoner på områder som bør være gjenstand for ytterligere analyse. I rapporten har vi identifisert områder som ut fra analysen peker seg ut som klare kandidater for kostnadseffektivisering, uten at det nødvendigvis presiseres et absolutt nivå for slike forbedringer. Nivået for forbedring vil avhenge av utgangspunktet. Det betyr at sykehusenheter med kostnadsnivå på gjennomsnittsnivå bør ha laveste kostnadsnivå som referanse, mens enhetene som har høyest kostnadsnivå bør ha gjennomsnittet som referanse i en første fase. For enhetene med lavest samlet kostnadsnivå viser analysene at også disse innenfor enkelte fagområder har potensial for forbedring. 4

5 1.1 Sammendrag I denne rapporten oppsummeres resultatene fra sammenligningen av kostnader som er gjennomført ved de 9 lokalsykehusenhetene i Helse Nord for NLSH Bodø og UNN Tromsø er holdt utenfor i sammenligningen på fagområdenivå fordi tilbudet ved disse to sykehusenhetene er mer differensiert og derfor mindre sammenlignbart med virksomheten som drives ved lokalsykehusene. Analysen viser at kostnadene per DRG poeng reduseres nominelt med 4,5 prosent fra 2011 til 2012 og gjennomsnittlig kostnad per DRG poeng var i 2012 kr ,. Antall DRG poeng produsert per årsverk (produktivitet) økes med 1,6 prosent slik at netto nominell reduksjon i kostnad per DRGpoeng i samme periode blir 2,9 prosent. Samtidig ser vi at aktiviteten har økt med 3,4 prosent. Isolert sett skulle denne økningen ført til en produktivitetsøkning på 3,4 prosent. Uten aktivitetsøkning og samme bemanning ville produktiviteten vært redusert med 1,8 prosent. Det vil si at fra 2011 til 2012 har økningen i aktivitet vært større enn økning i bemanning, og har dermed ført til økt produktivitet. Videre ser vi at fagområdet medisin har en betydelig økning i produktiviteten på 5,2 prosent. Dette skyldes en stor økning i aktiviteten (antall DRG poeng) samtidig som antall årsverk har økt svakt. Føde/gyn viser stor reduksjon i produktivitet med 8,9 prosent som skyldes at antall årsverk er økt samtidig som aktiviteten er redusert. 5

6 2 METODE 2.1 Datagrunnlag og avgrensning Datagrunnlaget for analysene er innhentet gjennom uttrekk fra helseforetakenes regnskapssystem og lønns og personalsystem. Aktivitetsgrunnlaget er innhentet fra ASL (Analysesenteret Lovisenberg). UNN HF tok i bruk nytt lønns og personalsystem fra oktober Data fra det nye systemet er per i dag ikke direkte sammenlignbart med opprinnelig system. Derfor har vi lagt til grunn noen forutsetninger på lønns, årsverk og fraværsdata for dette foretaket i perioden oktober desember På lønns og månedsverk har vi tatt veksten på månedsverk i perioden januar september 2011 til januar september 2012 og forutsatt samme vekst i perioden oktober desember På fraværsdata har vi etter en nærmere analyse av materialet ikke sett noen grunn til at det skal være noen store endringer. Fravær for de tre siste månedene i 2011 er derfor lagt til grunn som fravær i samme periode I tabell 1 er vist henholdsvis samlet brutto kostnadsgrunnlag for alle HF ene i Helse Nord (ekskl. apoteket) og den delen av kostnadsgrunnlaget som inngår i sammenligningen. Ved etablering av kostnadsgrunnlaget som inngår i sammenligningen er avskrivninger, pensjon og arbeidsgiveravgift holdt utenfor. Tabell 1 Samlet kostnadsgrunnlag og kostnadsgrunnlag som inngår i sammenligningen i 2012 Sum av re_hiå foretak sykehus Totalt Totalt Apoteket APOTEK Totalt Apoteket Finnmark FINNMARK FELLES FINNMARK PSYKIATRI HAMMERFEST KIRKENES Totalt Finnmark Helgeland HELGELAND FELLES HELGELAND PSYKIATRI MOSJØEN RANA SANDNESSJØEN Totalt Helgeland HNIKT HNIKT Totalt HNIKT HNRHF HNRHF Totalt HNRHF NLSH BODØ SOMATIKK LOFOTEN NLSH FELLES NLSH PSYKIATRI VESTERÅLEN Totalt NLSH UNN HARSTAD NARVIK TROMSØ SOMATIKK UNN FELLES UNN PSYKIATRI Totalt UNN Totalt

7 Som det går frem av tabell 1 er det forskjell i kostnadsnivået i de to kolonnene for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen. Forskjellen er knyttet til kostnadene som er holdt utenfor; arbeidsgiveravgift, pensjon, avskrivninger, poliklinikk som ikke er ISF finansiert samt virksomhet som har ekstern finansiering. I tabell 2 er vist hvordan kostnadsgrunnlaget på om lag mill kr som analyseres, er fordelt på helseforetak og fagområde. Fagområdet Drift omfatter i all hovedsak de ikke medisinske servicefunksjonene som teknisk drift, kjøkken, renhold, vaskeri, medisinteknisk. I tillegg er all kontortjeneste kategorisert under dette området. Når det gjelder fagområdet Medisin omfattes dette i all hovedsak av indremedisin. I den grad noen av enhetene har poliklinisk virksomhet innenfor nevrologi, revmatologi, barn med mer, er dette kategorisert innenfor dette området. Kirurgi omfatter generell kirurgi og ortopedi. I den grad en har poliklinikk innenfor øre/nese/hals eller andre kirurgiske fagområder, er dette kategorisert som kirurgi. Tabell 2 Kostnadsgrunnlag 2012 fordelt per fagområde og HF Sum av re_hiå foretak fag Finnmark Helgeland NLSH UNN Totalt ANNET BARN DRIFT FØDE/GYN HAB/REHAB KIRURGI KLINISK SERVICE LABORATORIE MEDISIN OPERASJON OPERASJON/ANESTESI/AKUTT/INTENSIV RADIOLOGI SOMATIKK Totalt Følgende fagområder inngår ikke i sammenligningen av kostnader per DRG poeng som presenteres: Administrasjon Ambulanse Psykiatri Rus Pasienttransport Gjestepasienter TNF hemmere Behandlingshjelpemidler Andre felleskostnader Med unntak for psykiatri og rus inngår disse kostnadene i felleskostnadene. Til sammen utgjør disse kostnadene om lag 2,85 mrd i 2012 ekskl. avskrivninger og sosiale kostnader. Siden det er kostnader knyttet til den DRG relaterte virksomheten som skal analyseres, må kostnader knyttet til annen virksomhet trekkes ut. Dette gjøres for det første ved å dele virksomhetene inn i 7

8 fagområder, dernest ved å redusere kostnadsgrunnlaget tilsvarende eksternt finansiert virksomhet; for eksempel Felles Akuttmottak, barnehager, boliger med mer. Det er ikke gjort tilsvarende korreksjon i antall årsverk. I den grad en har ulikt omfang av eksternt finansiert virksomhet vil en derfor kunne få noe ulike resultater avhengig av om en måler kostnad per DRG poeng eller DRG poeng per årsverk. Alle helseforetakene har desentralisert virksomhet lokalisert utenfor sykehusenhetene. Dette gjelder Alta, Karasjok, Brønnøysund, Lenvik, Nordreisa, Indre Troms (TMS) og Steigen. Denne virksomheten er holdt utenfor analysene, både hva angår kostnad og aktivitet, siden det er virksomheten som drives i den enkelte sykehusenheten som danner grunnlaget for analysen. Kategoriseringen av kostnadssteder og kostnader i fagområder slik den går frem av vedleggene 3 og 4 i rapport 1, er våren 2013 gjennomgått og avklart med økonomiavdelingene i det enkelte helseforetak. I tabellene 3 og 4 er vist samlet kostnads, aktivitets og personellgrunnlag for 2012 som inngår i analysen. Tabell 3 Kostnads, aktivitets og personellgrunnlag 2012 fordelt på sykehusenhet Verdier sykehus Sum av re_hiå Sum av drg_poeng Sum av årsverk HAMMERFEST HARSTAD KIRKENES LOFOTEN MOSJØEN NARVIK RANA SANDNESSJØEN VESTERÅLEN Totalt Tabell 4 Kostnads, aktivitets og personellgrunnlag 2012 fordelt på fagområder Verdier sykehus Sum av re_hiå Sum av drg_poeng Sum av årsverk HAMMERFEST HARSTAD KIRKENES LOFOTEN MOSJØEN NARVIK RANA SANDNESSJØEN VESTERÅLEN Totalt Forhold som kan forklare kostnadsforskjeller Noen av forskjellene som fremkommer mellom sykehusenhetene kan ha sin forklaring i svakheter i den metoden som er valgt for analyse. I tillegg vil forskjeller kunne være knyttet til eksplisitte 8

9 beslutninger i forhold til fordeling av ressurser. Dette kan være forhold med kostnadsforskjeller som følge av inntektsmodellen i Helse Nord, høyere kostnader på grunn av overlegepermisjon i Finnmark, ulik organisering og gruppering på sykehusene, og usikkerhet rundt bruk av DRG systemet som outputmål. 3 RESULTATER 3.1 Hovedtrekk i sammenligning av lokalsykehusene Tabellene 5 og 6 viser samlede indekser for kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet. Tabell 5 Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå, relativt kostnadsnivå i forhold til sykehusenheten med lavest nivå og nivå i forhold til SAMDATA 2011 og Totalt Kostnads DRG Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Sykehusenhet grunnlag poeng DRG poeng nivå til lavest HAMMERFEST ,20 1,34 1,41 HARSTAD ,89 1,00 1,05 KIRKENES ,19 1,33 1,40 LOFOTEN ,98 1,10 1,15 MOSJØEN ,96 1,07 1,13 NARVIK ,99 1,10 1,16 RANA ,89 1,00 1,05 SANDNESSJØEN ,90 1,01 1,06 VESTERÅLEN ,02 1,14 1,20 Totalt ,00 1, Totalt Kostnads DRG Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Sykehusenhet grunnlag poeng DRG poeng nivå til lavest HAMMERFEST ,11 1,26 1,35 HARSTAD ,88 1,00 1,08 KIRKENES ,18 1,33 1,43 LOFOTEN ,91 1,03 1,11 MOSJØEN ,01 1,14 1,23 NARVIK ,12 1,27 1,36 RANA ,95 1,08 1,16 SANDNESSJØEN ,89 1,01 1,09 VESTERÅLEN ,02 1,15 1,24 Totalt ,00 1,22 Tabell 6 DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell i 2011 og 2012, totalt 9

10 2012 Totalt Årsverk Refunderte Netto DRG DRG per Relativt Rel. nivå Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest HAMMERFEST 514,8 39,5 475, ,7 0,93 0,84 HARSTAD 562,3 45,1 517, ,1 1,02 0,91 KIRKENES 347,5 19,7 327, ,1 0,90 0,81 LOFOTEN 246,7 17,0 229, ,7 1,12 1,00 MOSJØEN 207,0 14,5 192, ,4 0,98 0,88 NARVIK 349,6 23,9 325, ,0 0,89 0,80 RANA 414,3 34,4 379, ,8 1,06 0,95 SANDNESSJØEN 312,6 19,0 293, ,6 1,11 0,99 VESTERÅLEN 327,0 18,9 308, ,5 1,04 0,94 Totalt 3 281,6 232, , ,8 1,00 0, Totalt Årsverk Refunderte Netto DRG DRG per Relativt Rel. nivå Sykehusenheinkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest HAMMERFES 525,0 37,3 487, ,8 0,90 0,78 HARSTAD 543,9 39,5 504, ,5 1,06 0,92 KIRKENES 349,7 23,6 326, ,2 0,86 0,74 LOFOTEN 241,5 17,9 223, ,6 1,12 0,97 MOSJØEN 206,3 14,4 191, ,3 0,99 0,86 NARVIK 324,9 27,9 296, ,4 0,87 0,75 RANA 415,0 34,0 381, ,5 1,06 0,92 SANDNESSJØ 304,3 19,7 284, ,1 1,15 1,00 VESTERÅLEN 319,3 20,6 298, ,2 1,04 0,90 Totalt 3 229,8 234, , ,5 1,00 0,87 Hovedtrekkene i analysene av lokalsykehusene som presenteres i denne rapporten er: Kostnad per DRG poeng Harstad og Rana har lavest kostnadsnivå målt som kostnad per DRG poeng. Ingen enheter har lavere kostnader enn det beregnede gjennomsnittet i SAMDATA. Harstad og Rana, som har lavest nivå, har et nivå 5 % over gjennomsnittet i SAMDATA. Samlet kostnadsforskjell mot laveste kostnad i 2012 utgjør 216,4 mill kr, en nedgang på 19,7 mil kr fra Forskjellen mot gjennomsnitt utgjør 98,9 mill kr, en økning på 6 mill kr. Nedgang i kostnad per DRG poeng i forhold til 2011 samlet på 4,5 % og økning i arbeidsproduktiviteten med 1,6 % sammenlignet med Aktiviteten er økt med 3,4 % i 2012 sammenlignet med Det er fortsatt betydelige kostnadsforskjeller mellom de ulike sykehusenhetene, og forskjellen mellom laveste og høyeste kostnad økes noe sammenlignet med 2011 og Dette er blant annet en konsekvens av at Hammerfest, som var blant de med høyest kostnadsnivå i 2011, har økt sine kostnader mens gjennomsnittet har redusert sine kostnader. Hammerfest og Lofoten har sammenlignet med 2011 en økning i kostnad per DRG poeng, mens de øvrige sykehusene opplever en nedgang i kostnad per DRG i perioden. Betydelig forbedring for Narvik som har utviklet seg fra å ha et kostnadsnivå i 2011 som var 12 % over gjennomsnittet til Helse Nord til i 2012 å ha et nivå som er 1 % under. Hammerfest hadde frem til og med 2010 en positiv utvikling som i 2011 ble snudd med en økning i kostnadene per DRG poeng på nærmere 15 % fra Hammerfest har fra 2011 og 2012 fortsatt økningen og har i 2012 en kostnad per DRG poeng på 2,9 % høyere enn i Mosjøen har lønnskostnader per årsverk på 6 % over gjennomsnittet mens Lofoten, Harstad og Narvik har et nivå 4 % under. 10

11 Arbeidsproduktivitet/DRG poeng per årsverk Samlet forskjell i arbeidsproduktivitet per fagområde målt mot høyeste arbeidsproduktivitet er økt med 8,8 årsverk fra 2011 til 652,6 årsverk i Det er fortsatt betydelige forskjeller i arbeidsproduktivitet mellom de ulike sykehusenhetene, men forskjellen mellom laveste og høyeste nivå er redusert sammenlignet mot Størst reduksjon i forskjell i årsverk i forhold til 2011 mot enheten med høyest arbeidsproduktivitet er for Hammerfest med 19 årsverk. Lofoten har høyeste arbeidsproduktivitet mens Narvik har lavest. Hammerfest og Kirkenes har størst økning av arbeidsproduktiviteten sammenlignet med Forbedringen skyldes for Hammerfest økt aktivitet samtidig som netto årsverk er redusert. For Kirkenes skyldes forbedringen økt aktivitet. Sandnessjøen reduksjon i arbeidsproduktiviteten i 2012 sammenlignet med samme periode i 2010 med henholdsvis 2,4 %. Deler av redusert produktivitet i Sandnessjøen kan henføres til økt antall årsverk. 3.2 Utvikling perioden 2007 til 2012 Figurene 1 og 2 viser utvikling i kostnadsindeks og indeks for arbeidsproduktivitet fra 2007 til De viser blant annet at forskjellen mellom høyeste og laveste kostnadsnivå, etter en reduksjon frem til 2010, økte i 2011 og I forhold til arbeidsproduktivitet opplevde man en reduksjon i forskjellene mellom høyeste og laveste frem til 2010, en økning i 2011 og en reduksjon i Figur 1 Indeks for kostnad per DRG poeng 2007 til 2012 for lokalsykehusene Figur 2 Indeks for DRG per årsverk (arbeidsproduktivitet) 2007 til 2012 for lokalsykehusene 11

12 3.3 Forskjeller i kostnader per DRG poeng 2012 for lokalsykehusene I tabellene 7 og 8 er vist kostnadsforskjell målt i mill kr mot gjennomsnittlig og laveste nivå innenfor hvert fagområde for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen. Fagområder som har kostnadsnivå lavere enn gjennomsnittet fremkommer med i tabell 7. I tabell 8 betyr at enheten har lavest nivå. I tabell 8, som viser forskjell i forhold til laveste nivå, fremkommer Sandnessjøen (som samlet har det laveste kostnadsnivået) med en forskjell på 24,6 mill kr. Dette skyldes at enheten, som det fremgår av tabellen, innenfor flere av områdene har et forbedringspotensial mot enheten som har laveste kostnader. Når det gjelder Hab/rehab har en valgt å benytte samlet DRG aktivitet som aktivitetsgrunnlag fordi deler av dette fagområdet ikke generer egne DRG poeng, men er en servicevirksomhet for øvrige deler av virksomheten. Siden det er samlet DRG aktivitet som danner grunnlag for sammenligningen innenfor Hab/rehab er forskjellene som fremkommer knyttet til forskjeller i tilbud og ikke i kostnadseffektivitet eller arbeidsproduktivitet. Tabellens del 3 viser endring fra 2011 til Tabell 7 viser: Samlet forskjell mot gjennomsnitt innenfor hvert fagområde totalt i 2012 på 146,2 mill kr, en økning på 6 mill kr fra Betydelig økt forskjell for Hammerfest med 24 mill kr. Størst forskjell for Hammerfest med om lag en tredjedel av den samlede forskjell (50,9 mill kr av 146,2 mill kr). Også stor forskjell for Kirkenes. Tabell 7 Kostnadsforskjeller 2011 og 2012 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot gjennomsnittet innenfor hvert fagområde (mill kr) 2012 Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operlaboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 14,3 13,5 1,3 8,6 1,4 4,9 4,6 2,2 50,9 HARSTAD 0,1 2,7 2,3 4,7 9,7 KIRKENES 8,0 1,5 4,3 9,2 3,5 3,6 4,8 5,4 40,4 LOFOTEN 2,8 0,1 3,7 6,6 MOSJØEN 1,2 0,3 0,1 0,6 2,1 NARVIK 1,0 1,7 1,9 1,6 6,3 RANA 2,0 1,5 3,6 SANDNESSJØEN 2,7 2,6 6,9 12,3 VESTERÅLEN 1,9 6,9 5,3 0,2 14,3 Totalt 24,2 25,8 12,4 24,2 16,1 5,7 10,2 15,2 12,3 146, Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operlaboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 5,4 10,8 0,5 4,8 1,0 1,4 2,9 26,9 HARSTAD 4,7 5,6 10,3 KIRKENES 7,5 3,9 9,4 0,6 0,7 1,5 6,9 3,5 34,0 LOFOTEN 1,6 1,6 MOSJØEN 2,7 1,7 0,0 1,6 0,7 6,6 NARVIK 5,6 2,0 2,5 9,1 2,5 2,9 2,9 27,4 RANA 1,0 1,3 0,7 10,7 13,7 SANDNESSJØEN 1,5 0,3 5,4 7,2 VESTERÅLEN 1,4 4,8 5,4 0,9 12,5 Totalt 20,8 21,8 10,5 24,8 15,9 5,9 5,8 25,0 9,8 140,2 12

13 Nivå 2012 mot 2011 Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/opelaboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 8,9 2,7 0,8 3,7 0,4 3,5 1,7 2,2 24,0 HARSTAD 0,1 2,0 2,3 0,9 0,5 KIRKENES 0,5 1,5 0,4 0,1 2,9 0,7 2,1 2,1 1,9 6,4 LOFOTEN 1,2 0,1 3,7 5,0 MOSJØEN 1,5 1,4 0,1 1,0 0,7 4,5 NARVIK 5,6 2,0 1,5 7,3 0,5 1,3 2,9 21,2 RANA 1,0 1,3 1,3 9,1 10,2 SANDNESSJØEN 1,2 2,3 1,6 5,1 VESTERÅLEN 0,5 2,1 0,0 0,7 1,8 Totalt 3,4 4,0 1,9 0,6 0,2 0,2 4,4 9,7 2,6 6,0 Tabell 8 viser: Samlet forskjell i kostnad mot enhet med lavest kostnad per DRG innenfor hvert fagområde på 469,2 mill kr, en økning på 15,4 mill kr fra Det er til sammen en økning fra 2011 til 2012 med 15,4 mill kr. Størst økning er det hos Hammerfest med 27,2 mill kr. Narvik, Rana og Mosjøen viser reduksjon i forskjell med henholdsvis 17,7 mill kr, 15,9 mill kr og 7,1 mill kr. Tabell 8 Kostnadsforskjeller 2012 og 2011 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot enheten med lavest kostnad per DRG innenfor hvert fagområde (mill kr) 2012 Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operlaboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 29,1 25,2 13,9 19,8 4,8 9,0 11,8 5,9 119,4 HARSTAD 13,6 8,3 15,6 0,2 9,1 46,7 KIRKENES 18,4 10,4 11,4 11,0 1,1 6,4 9,5 7,9 76,1 LOFOTEN 9,3 6,5 6,8 2,1 2,0 1,0 7,8 1,4 37,1 MOSJØEN 4,9 5,8 2,4 4,5 1,3 1,8 3,6 0,6 24,8 NARVIK 8,7 9,7 7,1 9,1 4,1 4,3 4,2 0,3 47,5 RANA 11,4 8,3 8,0 5,0 3,1 8,0 0,1 43,7 SANDNESSJØEN 11,4 9,9 2,0 1,3 24,6 VESTERÅLEN 14,1 15,3 4,6 7,1 2,6 2,6 2,7 0,2 49,3 Totalt 109,4 92,6 64,4 77,1 23,0 28,4 49,0 25,3 469, Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operlaboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 16,3 18,6 10,4 17,5 4,9 3,8 18,9 1,8 92,2 HARSTAD 10,1 6,7 14,5 9,5 40,9 KIRKENES 14,9 5,9 9,3 8,7 3,2 3,1 17,1 5,6 67,8 LOFOTEN 2,7 3,7 5,2 1,9 2,1 1,0 7,7 0,0 24,4 MOSJØEN 4,2 5,7 3,6 5,4 1,4 1,1 8,5 2,1 31,9 NARVIK 12,2 8,0 6,9 16,5 4,8 4,3 12,3 0,3 65,2 RANA 10,4 2,1 13,0 4,3 1,8 25,4 2,7 59,7 SANDNESSJØEN 7,3 5,7 2,2 0,2 8,5 23,8 VESTERÅLEN 10,1 10,5 2,8 8,8 3,7 1,3 10,7 47,9 Totalt 81,0 61,7 50,6 86,3 26,7 16,6 109,0 22,0 453,8 13

14 Nivå 2012 mot 2011 Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/opelaboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 12,8 6,6 3,5 2,3 0,2 5,2 7,1 4,1 27,2 HARSTAD 3,4 1,6 1,0 0,2 0,4 5,8 KIRKENES 3,4 4,6 2,1 2,3 2,1 3,3 7,6 2,3 8,3 LOFOTEN 6,6 2,8 1,6 0,2 0,1 0,0 0,1 1,4 12,7 MOSJØEN 0,7 0,0 1,3 0,9 0,2 0,8 4,9 1,4 7,1 NARVIK 3,5 1,7 0,2 7,4 0,7 0,0 8,0 0,1 17,7 RANA 1,0 6,2 5,0 0,7 1,3 17,4 2,8 15,9 SANDNESSJØEN 4,2 4,2 0,1 0,2 7,2 0,8 VESTERÅLEN 4,0 4,9 1,8 1,7 1,1 1,3 8,0 0,2 1,4 Totalt 28,4 30,9 13,8 9,2 3,7 11,8 60,0 3,4 15,4 3.4 Forskjeller i arbeidsproduktivitet i 2012 og 2011 målt i årsverk for lokalsykehusene I tabellene 9 og 10 er vist forskjell i arbeidsproduktivitet mot gjennomsnittlig og høyeste nivå innenfor hvert fagområde for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen, målt i årsverk. Fagområder som har arbeidsproduktivitet høyere enn gjennomsnittet fremkommer med i tabell 9. I tabell 10 betyr at enheten har høyest nivå. I tabell 10, som viser forskjell i forhold til høyeste nivå, fremkommer Lofoten, som er blant enhetene med høyest arbeidsproduktivitet, med en forskjell på 32,8 årsverk. Dette skyldes at en innenfor de fleste av områdene har et forbedringspotensial mot enheten som har høyest arbeidsproduktivitet. Tabellenes del 3 viser endring fra 2011 til Tabell 9 viser: En samlet forskjell mot gjennomsnitt innenfor hvert fagområde på 194,2 årsverk, en reduksjon på 8,7 årsverk sammenlignet med Nedgangen kommer innenfor medisin, kirurgi, hab/rehab og drift. Narvik har sammen med Kirkenes størst forskjell i arbeidsproduktivitet mot gjennomsnittet med om lag 40 prosent av forskjellen. Deler av forskjellene for Narvik kan skyldes samdrift med eksterne parter siden det ikke korrigeres for eksterne leveranser ved beregning av arbeidsproduktivitet slik det gjøres ved beregning av kostnad per DRG. Tabell 9 Forskjell i arbeidsproduktivitet 2011 og 2012 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot gjennomsnittlig arbeidsproduktivitet innenfor de ulike fagområdene, årsverk 2012 Mottak/ Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anelaboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFEST 3,4 6,9 10,8 3,3 24,4 HARSTAD 0,4 4,0 10,3 9,3 23,9 KIRKENES 3,6 3,1 16,8 1,3 2,2 7,8 34,8 LOFOTEN 1,4 0,2 1,6 MOSJØEN 0,7 2,8 6,6 1,0 1,7 13,0 NARVIK 12,1 1,7 1,8 16,7 3,8 3,2 10,2 49,5 RANA 5,2 0,9 6,1 12,1 SANDNESSJØEN 8,5 5,9 2,5 16,8 VESTERÅLEN 3,0 11,5 3,6 18,2 Totalt 24,7 20,7 18,9 41,1 43,4 7,0 7,4 31,0 194,2 14

15 2011 Mottak/ SykehusenheMedisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anelaboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFES 6,7 9,9 14,0 12,3 42,9 HARSTAD 0,7 11,2 2,0 13,8 KIRKENES 6,6 4,7 17,9 1,8 3,0 11,5 45,6 LOFOTEN 0,4 0,4 MOSJØEN 0,2 3,7 6,2 1,3 0,9 12,3 NARVIK 13,6 5,7 2,1 19,1 3,8 2,2 5,6 52,2 RANA 2,5 0,1 0,5 8,2 11,3 SANDNESSJØ 5,0 1,2 2,5 8,6 VESTERÅLEN 2,8 12,2 0,7 15,7 Totalt 29,4 23,6 12,4 43,7 41,3 7,0 7,1 38,3 202,9 Nivå 2012 mot 2011 Mottak/ SykehusenheMedisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anelaboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFES 3,2 3,1 3,2 9,0 18,5 HARSTAD 0,4 3,3 0,9 7,3 10,1 KIRKENES 3,0 1,7 1,1 0,6 0,8 3,7 10,8 LOFOTEN 1,4 0,3 1,1 MOSJØEN 0,5 0,9 0,5 0,2 0,8 0,6 NARVIK 1,6 4,0 0,3 2,4 0,0 1,0 4,6 2,7 RANA 2,7 0,8 0,5 2,1 0,8 SANDNESSJØ 3,5 4,7 0,0 8,2 VESTERÅLEN 0,2 0,7 2,9 2,5 Totalt 4,7 2,9 6,5 2,7 2,1 0,0 0,3 7,3 8,7 Tabell 10 viser: Samlet forskjell mot enhet med høyest arbeidsproduktivitet innenfor hvert fagområde på 652,8 årsverk, en økning på 8,8 årsverk fra Hammerfest viser størst forbedring med 19 årsverk. Også forbedring for Kirkenes og Vesterålen. Størst forverring for Harstad og Sandnessjøen. Stor reduksjon i forskjell innenfor Kirurgi. Tabell 10 Forskjell i arbeidsproduktivitet 2011 og 2012 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot enhetene med høyest arbeidsproduktivitet innenfor de ulike fagområdene, årsverk 2012 Mottak/ Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anelaboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFEST 16,2 13,0 11,8 2,2 33,6 0,1 1,4 21,2 99,3 HARSTAD 15,2 12,9 30,8 36,4 1,5 6,0 102,8 KIRKENES 12,6 2,7 10,7 28,4 11,0 2,9 4,5 19,7 92,6 LOFOTEN 4,1 0,1 5,8 9,4 1,4 2,1 10,0 32,8 MOSJØEN 4,8 3,1 5,1 6,7 16,3 2,1 3,2 5,0 46,4 NARVIK 20,6 6,9 8,4 2,4 31,6 5,5 5,4 21,9 102,7 RANA 16,4 2,6 16,0 3,1 2,9 22,2 63,2 SANDNESSJØEN 13,1 13,7 15,2 5,9 1,4 49,3 VESTERÅLEN 5,1 7,5 1,4 24,1 6,1 0,7 2,1 16,6 63,6 Totalt 95,0 48,9 69,8 119,2 157,0 17,0 23,1 122,5 652,

16 Mottak/ SykehusenheMedisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anelaboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFES 18,7 17,7 9,3 4,2 37,0 1,0 30,3 118,3 HARSTAD 8,8 4,3 7,9 32,8 30,1 0,2 1,7 85,9 KIRKENES 14,9 3,4 10,1 29,2 12,8 3,6 5,1 23,0 102,0 LOFOTEN 4,3 2,0 3,6 9,7 1,5 2,3 8,3 31,7 MOSJØEN 3,3 3,2 5,7 1,9 16,1 2,5 2,3 6,4 41,5 NARVIK 20,9 11,6 6,4 2,8 32,7 5,4 4,1 16,3 100,2 RANA 13,0 15,9 2,6 3,5 24,8 59,8 SANDNESSJØ 10,7 6,5 15,8 4,7 1,0 0,6 39,2 VESTERÅLEN 5,7 8,4 0,8 24,8 8,2 1,9 2,0 13,5 65,2 Totalt 89,6 61,2 50,4 121,3 157,5 18,6 22,0 123,3 643,8 Nivå 2012 mot 2011 Mottak/ SykehusenheMedisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anelaboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFES 2,5 4,7 2,5 2,0 3,4 0,1 0,4 9,2 19,0 HARSTAD 6,4 4,3 5,1 2,0 6,2 0,2 0,2 6,0 16,9 KIRKENES 2,2 0,7 0,6 0,8 1,8 0,7 0,6 3,4 9,5 LOFOTEN 0,2 2,0 2,2 0,3 0,1 0,2 1,7 1,1 MOSJØEN 1,5 0,1 0,6 4,8 0,2 0,4 0,8 1,4 4,9 NARVIK 0,4 4,7 1,9 0,4 1,1 0,0 1,4 5,6 2,4 RANA 3,4 2,6 0,1 0,5 0,5 2,6 3,4 SANDNESSJØ 2,4 7,2 0,6 1,3 0,5 0,6 10,1 VESTERÅLEN 0,5 0,9 0,6 0,7 2,0 1,2 0,1 3,1 1,6 Totalt 5,5 12,3 19,4 2,0 0,5 1,6 1,1 0,8 8,8 3.5 Utvikling i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet per fagområde I figurene nedenfor er vist utvikling i relativt nivå for arbeidsproduktivitet kostnadsnivå samt utvikling i kostnadsnivå og indeks for arbeidsproduktivitet fra 2007 til og 2012 for de enkelte fagområder. Figur 3 Relativt kostnadsnivå fagområdet medisin Figur 4 Relativt nivå arbeidsproduktivitet fagområdet medisin 16

17 Figur 5 Relativt kostnadsnivå , kirurgi Figur 6 Relativt nivå arbeidsproduktivitet , kirurgi Figur 7 Relativt kostnadsnivå , føde/gyn Figur 8 Relativt nivå arbeidsproduktivitet , føde/gyn 17

18 Figur 9 Relativt kostnadsnivå , mottak/intensiv/anestesi/operasjon Figur 10 Relativt nivå arbeidsproduktivitet mottak/intensiv/anestesi/operasjon Figur 11 Relativt kostnadsnivå , laboratorie Figur 12 Relativt nivå arbeidsproduktivitet , laboratorie 18

19 Figur 13 Relativt kostnadsnivå radiologi Figur 14 Relativt nivå arbeidsproduktivitet , radiologi Figur 15 Relativt kostnadsnivå , drift Figur 16 Relativt nivå arbeidsproduktivitet , drift 19

20 3.6 Utvikling i lønn per årsverk Figur 17 viser utvikling i indekser for lønn per årsverk 2007 til og med Figuren viser betydelig forskjell på nivå i kostnadene per årsverk. Slike forskjeller kan i tillegg til ulikt lønnsnivå blant annet skyldes ulik sammensetting av arbeidsstokken (kompetanse) og ulikt omfang av overtid. Forskjellene mellom høyeste og laveste nivå i 2012 er noe lavere enn i Figur 17 Indeks lønn per årsverk Utvikling i netto kostnader ekskl. lønn Figur 18 viser indekser for netto kostnader når lønn holdes utenfor, dvs. alle kostnader ekskl. lønn og fratrukket kostnader for ekstern virksomhet. Sosiale kostnader er inkludert. Figuren viser at det er store forskjeller i disse kostnadene mellom enhetene og at disse forskjellene varierer over tid, blant annet knyttet til engangskostnader ved vedlikehold. Vesterålen har et kostnadsnivå vesentlig over de øvrige sykehusenhetene. Figur 18 Indeks netto kostnader ekskl. lønn per DRG poeng totalt

21 4 FORSLAG TIL FORETAKSVIS PRIORITERING AV VIDERE ARBEID Med bakgrunn i de funn som er gjort er det i dette kapitlet gitt en foretaksvis oversikt over hvilke områder som bør prioriteres for videre analyse og oppfølging. Ved utarbeidelse av oversikten er det ved valg av sammenligningsenhet søkt å finne en sykehusenhet med om lag samme størrelse og innhold og som har lavere kostnader eller høyere arbeidsproduktivitet. Dette må ikke sees på som et uttrykk for et konkret forslag om en ambisjon om at kostnadsnivået skal ned til dette lave nivået. Denne kartleggingen i RHF regi identifiserer mulige/sannsynlige områder for effektivisering, men ambisjonsnivå og konkrete tilpasninger må gjøres i det enkelte HF. 4.1 Helse Finnmark De to sykehusenhetene i Helse Finnmark fremkommer begge med et relativt høyt kostnadsnivå. De er blant lokalsykehusene i sammenligningen med høyest kostnad pr DRG i 2012 og blant de tre som har lavest arbeidsproduktivitet av lokalsykehusene i Helse Nord. Sykehuset i Hammerfest har hatt en økning i kostnad per DRG poeng på 2,9 prosent, mens Kirkenes har en nedgang på 3,4 prosent fra 2011 til Med de prinsippene som er lagt til grunn ved sammenligningen fremkommer de to enhetene med et negativt kostnadsavvik i forhold til gjennomsnittet på om lag 95,6 mill kr, en økning på om lag 28 mill kr fra Om en bruker laveste kostnad innenfor hvert fagområde som målestokk, fremkommer en forskjell på nærmere 148 mill kr (en nedgang på 12 mill kr). Forskjell i antall årsverk utgjør 59 (nedgang på 29,3) målt mot gjennomsnittet og 192 (en nedgang på 29,3) målt mot beste resultat innenfor hvert fagområde. Hammerfest reduserer sin forskjell med 18,5 årsverk målt mot høyeste arbeidsproduktivitet mens Kirkenes reduserer med 10,8. Aktiviteten på sykehuset i Hammerfest har økt med 2,9 prosent i Samtidig har antall årsverk blitt redusert. Dette fører til at produktiviteten er økt med 5,6 prosent. Aktiviteten på sykehuset i Kirkenes har økt med hele 7,2 prosent samtidig som antall årsverk er noe økt. Dette fører til at produktivitet øker med 6,7 prosent fra 2011 til I forhold til indeks lønn per årsverk har Hammerfest og Kirkenes størst økning fra 2011 til 2012 med henholdsvis 5 og 4 prosent økning. Samtidig har Hammerfest ett lønnsnivå per årsverk 4 prosent høyere enn gjennomsnittet og Kirkenes 5 prosent over gjennomsnittet. Med dette nivået er det Kirkenes som har det høyeste lønnsnivået i sammenligningen. Videre arbeid med analyse og oppfølging i Helse Finnmark bør ha som mål at en innenfor de aktuelle fagområdene etablerer et kostnadsnivå og en arbeidsproduktivitet som nærmer seg gjennomsnittsnivået for Helse Nord. Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes prioritert for videre arbeid innenfor Helse Finnmark (ikke prioritert rekkefølge): 21

22 1. Medisin Hammerfest, jf Sandnessjøen 2. Kirurgi Hammerfest, jf Harstad og Rana 3. Drift Hammerfest, jf Harstad og Sandnessjøen 4. Medisin Kirkenes, jf Lofoten og Sandnessjøen 5. Kirurgi Kirkenes, jf Sandnessjøen og Lofoten 6. Kostnader til medisinsk materiell i Hammerfest 22

23 4.2 UNN Narvik har et kostnadsnivå 1 prosent under gjennomsnittet mens Harstad har et kostnadsnivå 11 prosent under gjennomsnittet i Helse Nord. Harstad har sammen med Rana lavest kostnadsnivå i sammenligningen. I forhold til gjennomsnittlig kostnadsnivå fremkommer Harstad og Narvik med ett lavere nivå på lag 31,8 mill kr i 2012, en fremgang på om lag 10 mill fra Om en bruker laveste kostnad innenfor hvert fagområde som mål fremkommer en forskjell på omlag 94,2 mill kr (nedgang på 11,9 mill kr). Forskjellen i antall årsverk utgjør 73,4 (økning på 7,4) sammenlignet mot gjennomsnittet og 205 (økning på 19) sammenlignet mot høyeste arbeidsproduktivitet innenfor hvert fagområde. Forskjell i antall årsverk utgjør 73,4 (økning på 10,7) målt mot gjennomsnittet og 205,5 (en økning på 19,3) målt mot beste resultat innenfor hvert fagområde. Narvik øker sin forskjell med 2,4 årsverk målt mot høyeste arbeidsproduktivitet mens Harstad øker med 16,9. Aktiviteten på sykehuset i Harstad har blitt redusert med 0,2 prosent i Samtidig har antall årsverk økt. Dette fører til at produktiviteten er redusert med 2,7 prosent. Aktiviteten på sykehuset i Narvik har økt med hele 14,1 prosent samtidig som antall årsverk er noe økt. Dette fører til at produktivitet øker med 4,1 prosent fra 2011 til I forhold til indeks lønn per årsverk har Harstad og Narvik 4 prosent lavere nivå enn gjennomsnittet. Sammenlignet med de øvrige lokalsykehusene i sammenligningen har Harstad og Narvik holdt et stabilt nivå siden Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes prioritert for videre arbeid innenfor UNN (ikke prioritert rekkefølge): 1. Kirurgi Harstad, jf Rana og Narvik 2. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Harstad, jf Sandnessjøen 3. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Narvik, jf Lofoten og Mosjøen 23

24 4.3 Nordlandssykehuset Lofoten har i 2012 hatt det tredje laveste kostnadsnivået og den høyeste arbeidsproduktiviteten av lokalsykehusene i Helse Nord. Vesterålen har ett kostnadsnivå 2 prosent over gjennomsnittet og en arbeidsproduktivitet 4 prosent over gjennomsnittet. I forhold til laveste kostnad innenfor hvert fagområde fremkommer de to enhetene med en forskjell i kostnadene på til sammen omlag 86 mill kr i 2012, en økning på 14,1 mill kr fra Vesterålen har en økning på i 1,4 mill kr mens Lofoten har en økning på 12,7 mill kr. Målt i årsverk utgjør forskjellen mot høyeste arbeidsproduktivitet på 96,4 årsverk, en reduksjon på 0,6 årsverk fra Lofoten øker sin forskjell med 1,1 årsverk målt mot høyeste arbeidsproduktivitet mens Vesterålen reduserer med 1,6. Aktiviteten på sykehuset i Lofoten har økt med 3,6 prosent i Samtidig har antall årsverk blitt økt. Dette fører til at produktiviteten er økt med 0,8 prosent. Aktiviteten på sykehuset i Vesterålen har økt med 5,2 prosent samtidig som antall årsverk er noe økt. Dette fører til at produktivitet øker med 2 prosent fra 2011 til I forhold til indeks lønn per årsverk har Lofoten og Vesterålen en økning fra 2011 til 2012 med begge med 3,1 prosent. Samtidig har Lofoten ett lønnsnivå per årsverk 4 prosent lavere enn gjennomsnittet og Vesterålen 3 prosent under gjennomsnittet. Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes prioritert for videre arbeid ved Nordlandssykehuset (ikke prioritert rekkefølge): 1. Medisin Lofoten, jf Narvik og Mosjøen 2. Kirurgi Vesterålen, jf Rana 3. Drift Lofoten, jf Sandnessjøen 4. Høy kostnad per årsverk for vikarer pleiere Vesterålen 24

25 4.4 Helgelandssykehuset I 2012 har alle de tre sykehusenhetene på Helgeland hatt et kostnadsnivå under gjennomsnittet for lokalsykehusene i Helse Nord. Mosjøen har ett nivå på 4 prosent under gjennomsnittet, Sandnessjøen har 10 prosent under gjennomsnittet og Rana har sammen med Harstad det laveste kostnadsnivået på 11 prosent under gjennomsnittet. Sammenlignet mot laveste kostnad innefor hvert fagområde utgjør forskjellen for de 3 sykehusenhetene om lag 93 mill kr, en nedgang på 22 mill kr i forhold til Målt i årsverk utgjør forskjellen mot enheten med høyest arbeidsproduktivitet om lag 159 årsverk, en økning på 18 årsverk i forhold til Sandnessjøen har en økning i forskjellen på 10 årsverk, og Mosjøen øker med 5. Aktiviteten på sykehuset i Sandnessjøen har økt med 0,8 prosent i Samtidig har antall årsverk økt. Dette fører til at produktiviteten er redusert med 2,4 prosent. Aktiviteten på sykehuset i Mosjøen har økt med 1 prosent samtidig som antall årsverk er noe økt. Dette fører til at produktivitet øker med 0,7 prosent fra 2011 til Lokalsykehuset i Rana har en økning i aktiviteten på 1,2 prosent. Antall årsverk er noe redusert som fører til en økning i produktiviteten på 1,5 prosent. I forhold til indeks lønn per årsverk har Mosjøen, Rana og Sandnessjøen en økning fra 2011 til 2012 med henholdsvis 3,7 prosent, 2,3 prosent og 1,5 prosent. Samtidig har Mosjøen ett lønnsnivå per årsverk 6 prosent høyere enn gjennomsnittet, mens Rana og Sandnessjøen akkurat på gjennomsnitt og 2 prosent over gjennomsnitt. Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes prioritert for videre arbeid innenfor Helgelandssykehuset (ikke prioritert rekkefølge): 1. Føde/gyn Sandnessjøen, jf Vesterålen 2. Medisin Mosjøen, jf Lofoten og Narvik 3. Kirurgi Sandnessjøen, jf Harstad 4. Kirurgi Rana, jf Harstad 25

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2014 Rapport 2 - oppsummering

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2014 Rapport 2 - oppsummering Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2014 Rapport 2 - oppsummering Utgitt av: Kirsti Freibu Dato: 7.07.15 Forord Foreliggende rapport er en oppfølging av de tidligere rapportene Sammenligning

Detaljer

Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord med hovedvekt på lokalsykehusene

Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord med hovedvekt på lokalsykehusene Møtedato: 29. august 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kirsti Freibu, 75 51 29 66 Bodø, 17.8.2012 Styresak 90-2012 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord med hovedvekt på lokalsykehusene

Detaljer

Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF)

Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF) Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF) Møtedato: 22.06.11 Møtested: Mo i Rana I denne saken presenteres en sammenligning av kostnadene knyttet til den DRG-relaterte virksomheten ved lokalsykehusene

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2013

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2013 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2013 Rapport 1 - Hovedrapport Helse Nord 3. juni 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 5 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT...

Detaljer

Sammenligninger av kostnader i lokalsykehus i Helse Nord med fokus på Psykisk helsevern og Rus

Sammenligninger av kostnader i lokalsykehus i Helse Nord med fokus på Psykisk helsevern og Rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1727 Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 66/2015 Saksansvarlig: Adm. direktør Torbjørn Aas Møtedato: 18. juni 2015 Sammenligninger

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2014

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2014 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2014 Rapport 1 Hovedrapport, inkl. data om pasientstrømmer og forbruk. Helse Nord 5.november 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN...

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord for 2. tertial 2011 tabeller og figurer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord for 2. tertial 2011 tabeller og figurer Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord for 2. tertial 2011 tabeller og figurer Helse Nord 15. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2010

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2010 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2010 Helse Nord 16. september 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 6 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og 2008

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og 2008 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og 2008 Helse Nord 30. apr. 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 6 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

sykehusene i Helse Nord, 2. tertial 2010

sykehusene i Helse Nord, 2. tertial 2010 Møtedato: 14. desember 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jørn Stemland, 75 51 29 00 Dato: 3.12.2010 Styresak 139-2010 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord, 2. tertial 2010 Bakgrunn og målsetting

Detaljer

SYKEHUSENE I HELSE NORD

SYKEHUSENE I HELSE NORD Saksbehandler: Jørn G. Stemland, tlf. 75 51 29 60 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 38-2009 SAMMENLIGNING AV

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2009 Helse Nord 28. august 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 7 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010

Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010 Direktøren Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010 Saksbehandler: Jørn Stemland Saksnr.: 2010/1269 Dato: 11.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009 Helse Nord 20. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE SJEKK FORMÅLSREGNSKAP UNN. FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Helse Nord 20.november 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 7 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord for 2010

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord for 2010 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jørn Stemland, 75 51 29 00 Dato: 16.9.2011 Styresak 101-2011 Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord

Detaljer

Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene 1 i Helse Nord

Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene 1 i Helse Nord Møtedato: 31. august 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jørn Stemland, 75 51 29 66 Dato: 19.8.2011 Styresak 84-2011 Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene 1 i Helse Nord Styret i Helse Nord behandlet

Detaljer

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved foretakene i Helse Nord for 2008

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved foretakene i Helse Nord for 2008 Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved foretakene i Helse Nord for 2008 Helse Nord 30. april 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1 OPPSUMMERING... 5 2 DATAGRUNNLAG

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 20. mai 2009 Kl.: 09.30 til ca. 14.30 Sted: Radisson SAS Hotel, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2009

Detaljer

Sammenligning av kostnader og personellbruk ved sykehusavdelingene for psykiatri i Helse Nord 2010

Sammenligning av kostnader og personellbruk ved sykehusavdelingene for psykiatri i Helse Nord 2010 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jørn Stemland, 75 51 29 00 Dato: 16.9.2011 Styresak 102-2011 Sammenligning av kostnader og personellbruk ved sykehusavdelingene for psykiatri i Helse

Detaljer

Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene i Helse Nord 2007 og 2008

Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene i Helse Nord 2007 og 2008 Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene i Helse Nord 2007 og 2008 Helse Nord 5. september 2009 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 5 OPPSUMMERING... 6 Poliklinisk

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 25. mai 2011 Kl.: 08.30 til ca. 12.00 Sted: Clarion Hotel Admiral, Bergen Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-46/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord

Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Hålogalandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak 73/2011: Foreløpig budsjett orientering

Styresak 73/2011: Foreløpig budsjett orientering Styresak 73/211: Foreløpig budsjett 212 - orientering Møtedato: 22.11.11 Møtested: Telefon Innledning I forbindelse med budsjettarbeidet 212 har administrasjonen gjort en foreløpig fordeling av budsjettmidlene.

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

investeringsplan, endelig vedtak

investeringsplan, endelig vedtak Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 00 Tromsø, 20.6.2013 Styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan, endelig vedtak

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 26. AUGUST 2011 I TROMSØ

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 26. AUGUST 2011 I TROMSØ Direktøren Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Ulf Syversen Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing. Lars Vorland

Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing. Lars Vorland Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing Lars Vorland Nøkkeltall 2016 Ca 17500 ansatte og vel 18 milliarder i omsetning 60% av kostnadene er lønn Investeringer ca 2 mrd 45%

Detaljer

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Formål Saken fremmes med bakgrunn

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august Tiltaksplan 2011 for resultataer innen økonomi og kvalitet (Oppfølgings av sak 33/2011)

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august Tiltaksplan 2011 for resultataer innen økonomi og kvalitet (Oppfølgings av sak 33/2011) Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Adm. dir. Hans Petter Fundingsrud Sak nr: 41/2011 Navn på sak: Tiltaksplan 2011 for resultataer

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status og utfordringer i Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status Stadig utvikling av behandlingstilbudet store behov for investeringer i teknologi og kompetanse Investeringsprosjekter planlegges

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport

Resultat- og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat- og tiltaksrapport Oktober 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.10.2008 200800531-7 11 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 107-2008

Detaljer

Helse Nord. Tromsø 2016 Adm. direktør Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Helse Nord. Tromsø 2016 Adm. direktør Lars H. Vorland Helse Nord RHF Helse Nord Tromsø 2016 Adm. direktør Lars H. Vorland Helse Nord RHF Nøkkeltall 2016 Ca 18000 ansatte og 18 milliarder i omsetning 60% av kostnadene er lønn Innkjøpsvolum Helse Nord ca 5 mrd Investeringer

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Helse Nord. Lars H. Vorland Adm.dir.

Helse Nord. Lars H. Vorland Adm.dir. Nord Lars H. Vorland Adm.dir. Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF 5 foretak 11 Somatiske sykehus + spesialistsenter m.m.. 1 (2) Psykiatriske sykehus

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Pasientreiser i et Nord Norsk

Pasientreiser i et Nord Norsk Pasientreiser i et Nord Norsk perspektiv Nasjonal pasientreisekonferanse 10. 11. mars 2010 Irene Skiri i Kst. direktør eieravdelingen Helse Nord RHF Nøkkeltall 2009 Nord-Norges største virksomhet Omsetning

Detaljer

Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/ Økonomi

Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/ Økonomi Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/2014 - Økonomi Møtedato: 29.08.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Det økonomiske resultatet hittil i år viser et overskudd på 5,2 mill.

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport

Resultat og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat og tiltaksrapport November 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.03.2008 SAK NR 019-2008 Aktivitets- og økonomirapport. Månedsrapport per januar 2008 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1 Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013

Detaljer

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår/ Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 23-2016/3 Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Somatiske akuttmottak i Helse Nord status

Somatiske akuttmottak i Helse Nord status Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond M. Elsbak, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 84-2013/3 Somatiske akuttmottak i Helse Nord status Formål Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Utdrag fra SAMDATA 2012

Utdrag fra SAMDATA 2012 Utdrag fra SAMDATA 2012 Møte Styret for HMR HF 23.9.2013 Kjell Solstad SAMDATA rapporter kan lastes ned her: Driftskostnader per innbygger til spesialisthelsetjenesten 2012 (eksklusive kapitalkostnader)

Detaljer

Slagenhetsbehandling i Helse Nord. Marita Lysstad Bjerke, slagsykepleier, NLSH Bodø 1

Slagenhetsbehandling i Helse Nord. Marita Lysstad Bjerke, slagsykepleier, NLSH Bodø 1 Slagenhetsbehandling i En statusbeskrivelse slagsykepleier, NLSH Bodø 1 Nasjonale, faglige retningslinjer i behandling og rehabilitering ved hjerneslag: Behandling i slagenhet Reduserer død, alvorlig funksjonshemming

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik Status pr april KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode Utvikling * DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 36 673 36 999-326 -615 Poliklinske konsultasjoner psykisk helsevern

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Forbruk og fordeling av ressurser i spesialisthelsetjenesten

Forbruk og fordeling av ressurser i spesialisthelsetjenesten Forbruk og fordeling av ressurser i spesialisthelsetjenesten Spesialistutdanning Samfunnsmedisin Tromsø 30. august 2011 Lise Balteskard, SKDE, Helse Nord RHF SKDE som analyseenhet ivaretar Sørge- for-

Detaljer

Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/ Styret tar virksomhetsrapport per til orientering.

Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/ Styret tar virksomhetsrapport per til orientering. Dato: 21. mai 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30.4.2013 1. tertial Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/2013 27.5.2013 Vedlegg:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/01674 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037) - Oppdatert med Vestby Sammendrag: Inkludering av Vestby kommune i Sykehuset

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/2014 - Økonomi Møtedato: 24.03.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Kvalitet Ventetiden er redusert for februar i forhold til januar.

Detaljer

Budsjett 2014 endringer i finansiering og konsekvenser for helseforetakene

Budsjett 2014 endringer i finansiering og konsekvenser for helseforetakene Møtedato: 18. desember 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/163/123 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 6.12.2013 Styresak 138-2013 Budsjett 2014 endringer i finansiering og konsekvenser for helseforetakene

Detaljer

Kvalitetssikring inntektsmodell somatikk - oppsummeringsnotat

Kvalitetssikring inntektsmodell somatikk - oppsummeringsnotat Kvalitetssikring inntektsmodell somatikk - oppsummeringsnotat Bodø 23. november 2016 Bakgrunn På oppdrag fra Administrerende direktør i Helse Nord RHF har en regional arbeidsgruppe gjennomgått og kvalitetssikret

Detaljer

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kirsti Freibu, 75 51 29 66 Bodø, 7.12.2012 Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Bakgrunn og

Detaljer

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Sykehusforbruket i byene

Sykehusforbruket i byene Sykehusforbruket i byene Helse og omsorgskomiteens besøk i Tromsø 29. januar ar 21. Trine Magnus, leder Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), Helse Nord RHF. Overordnet bilde av sykehusforbruket

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt.

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.2.2011 Styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene

Detaljer

STYRESAK BUDSJETT HELSE NORD IKT 2006

STYRESAK BUDSJETT HELSE NORD IKT 2006 Saksbehandler: Tove Skjelvik, tlf. 75 51 29 22 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.4.2006 200500155-25 045 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 31-2006 BUDSJETT

Detaljer