INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 26. AUGUST 2011 I TROMSØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 26. AUGUST 2011 I TROMSØ"

Transkript

1 Direktøren Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Ulf Syversen Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget v/leder Deres ref: Vår ref: Sted / Dato: 2011/70 Hammerfest, 19. august 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 26. AUGUST 2011 I TROMSØ Det innkalles herved til ekstraordinært styremøte for Helse Finnmark HF fredag 26. august 2011, klokken på Radisson Blu Hotel, Tromsø. Sak 39/2011 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 40/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 22. juni 2011 Sak 41/2011 Tiltaksplan 2011 for resultataer innen økonomi og kvalitet (Oppfølgings av sak 33/2011) Sak 42/2011 Regnskaps og tiltaksrapportering pr. juli 2011 Sak 43/2011 Referat fra drøftingsmøtet 19. august 2011 Sak 44/2011 Eventuelt Vennlig hilsen Helse Finnmark HF Astrid Balto Olsen Adm. sekretær Helse Finnmark HF Telefon: * Besøksadresse: Avd: Direktøren Saksbehandler: Sykehusveien 35 Avd tlf: Astrid Balto Olsen 9613 Hammerfest Avd faks: Dir tlf: Org nr: Kontonr: Avd e-post: Saksbehandler epost: MVA NO

2 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Adm. sekretær Astrid Balto Olsen Sak nr: 40/2011 Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 22. juni 2011 Tilrådning: Styret i Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 22. juni Vedlegg: 1. Protokoll fra styremøte 22. juni Hans Petter Fundingsrud Adm. dir.

3 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 22. JUNI 2011 Til stede: Meldt forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ulf Syversen Mona Søndenå Ragnhild L. Nystad Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Jo Morten Kåven Ole I. Hansen Torfinn Reginiussen Staal Nilsen Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Hans Petter Fundingsrud Konst. Økonomisjef Inger Marie Kongsbak Ass. dir. Jan-Erik Hansen Administrasjonssekretær Astrid Balto Olsen som førte protokollen HR-sjef Mai-Liss Larsen Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møtte: Leder Werner Johansen Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 31/2011, 32/2011, 37/2011, 34/2011, 33/2011 og 35/2011. Irene Skiri tiltrådte under behandling av sak 34/2011, kl Sak 31/2011 Innkalling og saksliste Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Enstemmig vedtatt Sak 32/2010 Godkjenning av møteprotokoll av 26. mai 2011 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 26. mai Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 26. mai Enstemmig vedtatt. 1

4 Sak 33/2010 Tiltaksplan 2011 for resultater innen økonomi og kvalitet Tilrådning 1. Styret i Helse Finnmark HF erkjenner at foretaket er i en vanskelig økonomisk situasjon. Styret er tilfreds med det arbeidet som hittil er gjort for å konkretisere tiltak for å snu situasjonen. 2. Styret forutsetter at adm. direktør gjennomfører en tett oppfølging av disse nye tiltakene. 3. Styret ber om rapportering av status på neste styremøte den 27. september Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF erkjenner at foretaket har betydelige økonomiske utfordringer. Økonomisk balanse er en forutsetning for at Helse Finnmark skal kunne gjennomføre nødvendige investeringer i medisinsk teknisk utstyr og bygg, samt utvikle tjenestetilbudet til befolkningen i Finnmark. 2. Styret konstaterer at overskridelsene i all hovedsak er knyttet til lønn, overtid, vikarer og innleie. Styret forutsetter at tiltak iverksettes slik at de totale lønnskostnadene reduseres til vedtatte budsjettrammer. Dette krever en reduksjon på ca 50 årsverk, sett i forhold dagens bemanning. 3. Styret viser til gjennomgangen av tiltakene på styremøtet og ber adm. dir. utarbeide en komplett tiltaksplan på klinikk- og avdelingsnivå hvor tidsfrister og økonomisk effekt er spesifisert. Styret legger til grunn at tiltakene iverksettes fortløpende. Tiltaksplanen presenteres på neste styremøte. 4. Styret ber adm. dir. innhente nødvendig bistand for å analysere og gjennomføre tiltakene, spesielt innen klinikkene Hammerfest, Kirkenes og Prehospitale tjenester. 5. Adm. dir. må samtidig vurdere reduksjon i budsjettrammer innenfor administrasjon, drift og Psykisk helsevern og rus. 6. Styret forutsetter at arbeidet gjennomføres i tett samarbeide med de tillitsvalgte og vernetjenesten. Enstemmig vedtatt. Sak 34/2010 Regnskaps og tiltaksrapportering pr. mai 2011 Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF tar til etterretning rapport kvalitet og økonomi pr Styret ber direktøren følge opp situasjonen i tråd med pkt. 2 4 i styrevedtak 26/2011 Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF tar til etterretning rapport kvalitet og økonomi pr Styret ber direktøren følge opp situasjonen i tråd med pkt. 2 4 i styrevedtak 26/ Viser til vedtak til styresak 33/2011. Enstemmig vedtatt. Side 2 av 4

5 Sak 35/2010 Organisasjonsutvikling og forbedringsarbeid i Helse Finnmark HF Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark vedtar at foretaket i perioden skal gjennomfører en overordnet satsning på organisasjonsutvikling og systematisk forbedringsarbeid i foretaket (jfr. også styresak 25/2011). Fokus skal rettes mot områdene: a) organisasjon og ledelse, b) samhandlingsreform og pasientforløp og c) pasientsikkerhet og kvalitet 2. Satsingen prosjektorganiseres med styringsgruppe, arbeidsutvalg, prosjektområder og tiltak knyttet til delprosjekter. Det lages en flytende tidsplan som gjenspeiler prioriteringen av rekkefølgen på innfasing av prosjektene Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark vedtar at foretaket i perioden skal gjennomfører en overordnet satsning på organisasjonsutvikling og systematisk forbedringsarbeid i foretaket (jfr. også styresak 25/2011). Fokus skal rettes mot områdene: a) organisasjon og ledelse, b) samhandlingsreform og pasientforløp og c) pasientsikkerhet og kvalitet. 2. Satsingen prosjektorganiseres med styringsgruppe, arbeidsutvalg, prosjektområder og tiltak knyttet til delprosjekter. Det lages en flytende tidsplan som gjenspeiler prioriteringen av rekkefølgen på innfasing av prosjektene. 3. Styret ber om at endelig direktiv/program fremlegges. Enstemmig vedtatt Sak 36/2010 Presentasjon KLP v/stephan Hüber Stehpan Hüber/KLP informerte styret. Fokus var på følgende tema: Helse Finnmark HF som eier Helse Finnmark HF som kunde Helse Finnmark HF som arbeidsgiver Sak 37/2010 Referatsaker Det ble referert fra følgende saker: 1. Protokoll fra ekstraordinært møte i FAMU 7. juni 2. Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene (leveres på møtet) 3. Referat fra FAMU 20. juni 2011 (leveres på møtet) 4. Tilsyn med blodbankvirksomheten ved Helse Finnmark HF, Kirkenes sykehus 5. Protokoll fra møte i FAMU 20. juni 2011 (Ble levert på møtet) Tilrådning: Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering. Side 3 av 4

6 Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering. 2. Oversikt over alle tilsynssaker (interne og eksterne) med status og svar skal fremlegges til styret. Enstemmig vedtatt Sak 32/2010 Eventuelt Slag/geriatri Hammerfest Styret ber om at det legges frem en sak om slag og geriatri for styret i september. Møtet ble avsluttet klokken Neste styremøte er i Tromsø 26. august Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte. Astrid Balto Olsen Adm. kons. Side 4 av 4

7 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Adm. dir. Hans Petter Fundingsrud Sak nr: 41/2011 Navn på sak: Tiltaksplan 2011 for resultataer innen økonomi og kvalitet (Oppfølgings av sak 33/2011) Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark er tilfreds med administrasjonen har lagt fram en plan for hvordan 70 årsverk som skal nedbemannes tenkes fordelt på klinikknivå. 2. Styret forventer at arbeidet blir konkretisert ytterligere ned på avdelingsnivå til neste styremøte i slutten av september. 3. Styret vil at administrasjonen gjennomfører fortløpende igangsatte tiltak 4. Styret ber administrasjonen om at nedbemanningsprosessen er gjennomført innen Vedlegg: 1. Saksfremlegg. 2. Jørn Stemland Benchmarking Helse Finnmark Stemland oppsummering møte med Helse Finnmark 4. Tiltaksliste Strukturelle endringer Tiltaksliste styremøte august 2011 Hans Petter Fundingsrud Adm. dir.

8 Direktøren Saksbehandler: Adm. dir Hans Petter Fundingsrud Dato: Styresak 41/2011 Tiltaksplan 2011 for resultater innen økonomi og kvalitet (oppfølging av sak 33/2011) Bakgrunn. På styremøtet den 22. juni 2011 la administrasjonen fram en tiltaksplan for å bringe Helse Finnmark i økonomisk balanse. Bakgrunnen var det dårlige økonomiske resultatet med et underskudd i regnskapet pr. 31. mai på 25,9 mill. Styret vedtok derfor følgende: 1. Styret i Helse Finnmark HF erkjenner at foretaket har betydelige økonomiske utfordringer. Økonomisk balanse er en forutsetning for at Helse Finnmark skal kunne gjennomføre nødvendige investeringer i medisinsk teknisk utstyr og bygg, samt utvikle tjenestetilbudet til befolkningen i Finnmark. 2. Styret konstaterer at overskridelsene i all hovedsak er knyttet til lønn, overtid, vikarer og innleie. Styret forutsetter at tiltak iverksettes slik at de totale lønnskostnadene reduseres til vedtatte budsjettrammer. Dette krever en reduksjon på ca 50 årsverk, sett i forhold dagens bemanning. 3. Styret viser til gjennomgangen av tiltakene på styremøtet og ber adm. dir. utarbeide en komplett tiltaksplan på klinikk- og avdelingsnivå hvor tidsfrister og økonomisk effekt er spesifisert. Styret legger til grunn at tiltakene iverksettes fortløpende. Tiltaksplanen presenteres på neste styremøte. 4. Styret ber adm. dir. innhente nødvendig bistand for å analysere og gjennomføre tiltakene, spesielt innen klinikkene Hammerfest, Kirkenes og Prehospitale tjenester. 5. Adm. dir. må samtidig vurdere reduksjon i budsjettrammer innenfor administrasjon, drift og Psykisk helsevern og rus. 6. Styret forutsetter at arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med de tillitsvalgte og vernetjenesten. Vedtaket var enstemmig. Styret besluttet å gjennomføre et ekstraordinært styremøte den 26. august. Situasjon. I forbindelse med sommeravvikling tok undertegnede kontakt med nesteleder i styreleders feriefravær for å konkretisere og avgrense oppdraget fram til det ekstraordinære styremøtet den 26. august i Tromsø. Direktøren innså at for å kunne avvikle ferie i kombinasjon med å være grundig nok og drive gode prosesser, så ville det være vanskelig å legge fram for detaljerte konklusjoner (på avd. nivå) i forhold til nedbemanningen av 50 stillinger/årsverk. I det videre arbeidet vil det være klinikksjefene i samarbeid med sine avdelingssykpleiere og avd. overleger som gjennomfører arbeidet med bistanden som nevntside 1 av 5 Helse Finnmark HF Telefon: * Besøksadresse: Sykehusveien Hammerfest Org nr: Kontonr: MVA NO

9 Side 2 av 5 over. Følgende bestilling ble da konkretisert og utdypet: a) Styret ønsker å få redegjort for hvordan vedtaket er fulgt opp så langt. Status. b) At de planlagte tiltakene iverksettes forløpende for å realisere effekter c) At det skal konkretiseres hvor nedbemanningen skal skje d) At medvirkning av tillitsvalgte, vernetjenesten og ansatte skal ivaretas e) At det redegjøres for evt. strukturelle endringer og inngripen i pasientbehandlingen som trenger styrebehandling Hva har vi gjort siden siste styremøte? 1. Administrasjonen har innhentet ekstern bistand fra Helse Nord ved Jørn Stemland (somatikk, psykiatri og drift) og Randi Spørck (prehospital) som leverte et omfattende benchmarking arbeid hvor det er gjort sammenligninger mellom klinikkene i Helse Finnmark og sammenlignbare sykehus og enheter i Helse Nord. Dette ble presentert for foretaksledelsen den 29. juni. 2. Foretaket har fått bistand til å etablere en ressursgruppe for omstilling og nedbemanning. Det foretas nå en revisjon av foretakets rutiner ved omstilling og nedbemanning. Disse skal drøftes med de tillitsvalgte. Foretaket vil også etablere en stillingsbank 3. Vi har under etablering et organisasjons- og ledelsesprogram for Prehospital Klinikk med bistand fra Agenda Kaupang AS. Dette vil starte i september og gå over ca. 1 års tid 4. Vi har vært i kontakt med og etablert bistand fra Helse Vest til å gjennomgå våre arbeidsog bemanningsplaner. Et team bestående av medarbeidere fra Helse Bergen, Helse Stavanger og Helse Førde blir klart i uke Det er etablert kontakt mellom Helse Finnmark og Spekter om bistand for gjennomgang av legeavtaler og tjenesteplaner gjennomførte foretaksledelsen en samling i Alta hvor alle sider av dette arbeidet ble belyst: gjennomføringsevne (personlig og systemmessig), samarbeid med tillitsvalgte, etableringen av RON og forholdet til media. Her ble en egen kostnadsanalyse utført av Økonomiavdelingen lagt frem. Denne bekrefter Stemland s data. Hovedtrekkene i benchmarkingen (Stemland) mellom sammenlignbare sykehus i Helse Nord (Hammerfest vs. Harstad og Rana og Kirkenes vs. Vesterålen og Lofoten) viser følgende: Helse Finnmark scorer lavest på pasientbehandling. Helse Finnmark scorer høyest på kostnader.

10 Side 3 av 5 Når man sammenligner antallet ansatte pr. DRG-poeng, er det en differanse på årsverk inkludert drift/stab som Finnmarkssykehusene bruker mer enn de sykehusene i Helse Nord som rapporten sammenligner med (dvs. gitt at våre sykehus hadde en DRG produksjon på nivå med sammenlignings sykehusene, ville de ha klart seg med årsverk mindre). Enkelte avdelinger/virksomheter skiller seg ut mht. et for høyt kostnadsnivå o Antallet sykepleiere på Med. avd., Klinikk Hammerfest. o Antallet sykepleiere på mottakelse/anestesi/opr./intensiv, Klinikk Hammerfest. o Antallet sekretærer i Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes. o Antallet sykepleiere på Med. avd., Klinikk Kirkenes. o Antallet sykepleiere på Gyn. Avd. Klinikk Kirkenes. I psykisk helsevern ligger gjennomsnittsbelegget på døgnavdelingene på 68 %. Gjennomsnittet i Helse Nord er 77 %. DPS-Øst har en kapasitetsutnyttelse på 51 %. Sengetallet i psykisk helsevern er høyt (faktor på 0,81) sammenlignet med Helse Nord for øvrig (faktor 0,54) Bilambulansen - Helse Finnmark bruker 23,1 flere årsverk enn NLSH. Bilambulansen - Helse Finnmark har en planlagt bemanning på 155 årsverk, men bruker 185,9 (hovedsakelig ekstrahjelp ved ferie, korttidsfravær og overtid). Totale kostnader til sykefravær er på 63 mill og ligger 15 mill. høyere enn Helgelandssykehuset. Det er summen av det ikke-refunderbare sykefraværet (< 16 dager) som utgjør hele forskjellen. Alle disse forhold nevnt ovenfor truer det øvrige pasienttilbudet i Helse Finnmark. Uten drift innenfor våre rammer, trues også investeringer til medisinsk teknisk utstyr og nye bygg. I lang tids investeringsplanen til Helse Nord gis Helse Finnmark anledning til å investere i nye bygg i hhvis. Kirkenes, Alta og Karasjok. Status pågående tiltak. Vårt kortsiktige grep er tre ting: stillingsstopp, inndragning av fullmakter og skjerpet økonomioppfølging som beskrevet i styresak 33/2011. For øvrig følges pågående tiltak opp fortløpende. Listen vedlagt viser hvordan effekten av disse er gradert med fagekoder. (Se egen liste vedlagt). Resultat.

11 Side 4 av 5 På bakgrunn av prosessen beskrevet ovenfor som har vært gjennomført i foretaksledelsen, har direktøren besluttet å foreslå overfor styret at fordelinger av stillinger/årsverk som skal fjernes blir som følger: Prehospital klinikk Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes 15 stillinger/årsverk 15 stillinger/årsverk 10 stillinger/årsverk Klinikk Psykisk Helsevern og Rus 10 stillinger/årsverk Stab/drift/foretaksledelse 10 stillinger/årsverk I tillegg skal det tas inn 10 stillinger/årsverk ved gjennomgang av legeavtalene i foretaket samt den forestående organisasjonsendringen Trinn I. Direktøren har dermed lagt opp til at det skal tas ned 70 stillinger/årsverk. Bakgrunnen for at administrasjonen foreslår å nedbemanne med flere årsverk/stillinger enn det styrevedtak 33/2011 pålegger, er den krevende økonomiske situasjonen vi vil får i årene som kommer med nye inntektsmodeller i psykiatri/rus og somatikk. I tillegg ligger er det en usikkerhet i finansieringsmodellen knyttet til Samhandlingsreformen for Helse Finnmark, ikke minst mht. oppgjørsformen for sykestuene. En vellykket omstilling/nedbemanning hvor en styrer mot et definert tall, bærer også i seg en viss usikkerhet idet man må finne de riktige virkemidlene for å gjennomføre prosessen. Ved å gjennomføre denne prosessen før nyttår, regner administrasjonen å klare et resultat som viser et negativt avvik på ca. 32 mill. Veien videre tempoplan. Det kritiske er nå å holde tempo oppe i prosessen samt involvere, motiver og engasjere ansatte og organisasjonene. Alle klinikkene skal umiddelbart etablere sin egen interne prosess. Alle klinikksjefene skal starte opp med et seminar i 1-2 dager for avdelingsspl. og avd. overleger og avd. ledere hvor data legges frem, strategier legges for egen avdeling og det skapes konsensus for hvor i klinikken (hvilke avdelinger) nedbemanningen skal gjennomføres. Økonomiavdelingen, HR- og Kommunikasjonsavdelingen bistår klinikklederteamene med presentasjoner. Organisasjonene var i drøftingsmøtet opptatt av at vi bruker de etablerte strukturene, eks. Jobbank, Samarbeidsforum som foretaket allerede har, uten at vi lager mange nye komiteer og utvalg. Sjansen er da større for at vi lykke med vår gjennomføringsevne. Organisasjonen var også enig i at vi setter i verk tiltak hvor problemene er. Likeledes at man gjennomgår klinikkorganisering og organisering av administrative tjenester. Begge disse forhold ivaretas av det regionale HR-prosjektet og Satsningsområdet: Finnmarkssykehuset i Program for Forbedrings- og Utviklingsarbeid i Helse Finnmark (PROFF) gjort rede for i styresak 35/2011. Det fremkom også et kreativt forslag fra Norsk Fysioterapiforbund om at foretakets ergo- og fysioterapeuter kan bidra med tiltak som kan forebygge sykefravær. Dette vil bli fulgt opp. Prehospital Klinikk kan benyttes som eksempel: Nedbemanning av 15 årsverk/stillinger

12 Side 5 av august Klinikk sjef har møte med Helse Nord. Vurdering av datagrunnlag, avklaringer og legging av føringer 30. august Klinikkledelsen(klinikksjef,avd.lederogstasjonssjefer,øk. konsulent,htvog HVO) har møte med Helse Nord. 5. september Anbefaling om hvilke årsverk/stillinger som skal bort september Detaljplanlegging av driften. SWOT/ROS gjennomføres. 18. september Forslag om hvordan klinikkens utfordring løses legges frem for direktøren 19. september Utsendelse av papirer til Styret og til Drøftingsmøte Administrasjonen har ansvaret for å organisere grunnlagsarbeidet som bistandsyterne (Helse Vest, Helse Nord, Agenda Kaupang og Spekter) skal bidra med. Grunnlagsarbeidet skaffes til veie, forventninger avklares og linjelederne gjennomfører tiltakene som blir besluttet. Det nedsettes en arbeidsgruppe på 3-5 personer i regi av HR som vil ha ansvaret for å heve foretakets kompetanse på legeavtaler gjennom konkret arbeid med utvalgte avdelinger (jfr. Stemland). Det er laget en egen kommunikasjonsplan både for intern og ekstern informasjon. Konsekvensvurdering. Imidlertid er det i hovedsak innleie, vikarbruk, overtid som gjør at vi bruker for mange årsverk enn det vi har. Det forestående arbeidet med gjennomgang av bemannings- og arbeidsplaner blir dermed viktig for å bringe ressursbruken i tråd med den bemanningen vi har. For de to store klinikkene Hammerfest og Kirkenes kan konsekvensen bli at de i større grad må samarbeide tettere om funksjoner det er viktig at foretaket har, eksempelvis felles vaktberedskap innen radiologi. I Klinikk Psykisk Helsevern og Rus er det problematisk å gjennomføre en reduksjon på 10 årsverk/stillinger uten at man ser på strukturen, dva. om man bør stenge en el. flere døgnenheter og samle pasienter og personale på færre lokasjoner. Med Samhandlingsreformen kommer det til å bli overført penger til utskrivningsklare psykiatriske pasienter. Slike kommunale plasser finnes ikke i dag. De institusjonene som blir til overs i en strukturell endring vil kunne benyttes av kommunene til slike plasser. I Prehospital klinikk vil en gjennomgang av ressursbruken kunne føre til at dagens beredskap ikke kan opprettholdes. Beredskap er imidlertid en relativ størrelse. Helse Finnmark lever i dag med en historisk beredskapsordning. Den analysen som nå er gjennomført gir muligheten til at virksomheten kan reflektere rundt fakta på en annen måte enn tidligere. Til slutt er det viktig å påpeke konsekvensene av at vi ikke gjennomfører omstillingen/nedbemanningen som vil være at både pasientilbud og arbeidsplasser trues som følge av mangel på kostnadskontroll. Dårlig drift truer også fremtidige investeringer i medisin teknisk utstyr og nye bygg.

13 Møte med ledergruppa for Helse Finnmark Jørn G. Stemland

14 Disposisjon Forventningsavklaring Gjennomgang av relevante tema Utvikling fra Benchmarking 2010 somatikk DPS driftsområdet ambulanse Oppsummering og veien videre

15 Utvikling fra Fremskriving basert på mekanisk modell hvor en ser på forbruk HIÅ mot HIF og fjorårets totale forbruk Pensjonskostnader holdt utenfor Har ikke oversikt over eventuelle tekniske endringer som kan påvirke fremskrivingen

16 Avvik 2011 og endring fra 2010 AVVIK PROGN R2010 (2011) Endr. HIÅ - Årsprogn Realisert HF Fagområde HIÅ AVVIK 2011 mot B2011 HIF (2011) endring "krav" Finnmark AMBULANSE -8,5-14,6-16,7-0,9-2,1 0,13 BARN -1,1-0,7 0,3 0,5 1,0 DRIFT -1,5-0,4-3,3-1,3-2,8 0,87 FØDE/GYN -1,3-3,2-3,8-0,3-0,6 0,16 KIRURGI -0,5 1,3-5,4-3,0-6,7 1,25 LABORATORIE -1,0 0,0 1,4 0,6 1,3 0,97 MEDISIN -1,8-3,6-5,2-0,7-1,6 0,31 OPERASJON/ANEST -4,7-10,2-7,7 1,1 2,5-0,32 PASIENTTRANSPOR -5,3-13,7-11,0 1,1 2,7-0,24 RADIOLOGI -0,1 0,7 1,3 0,3 0,7 0,50 RUS -1,7 4,1 4,8 0,4 0,7 0,14 SYKESTUER 0,0-3,5 0,3 1,5 3,9 VOP -1,7-8,2-10,3-0,9-2,1 0,21 Totalt Finnmark -29,2-51,9-55,2-1,6-3,3 0,06

17 Benchmarking somatikk

18 Målsetting Skaffe relevant og handlingsrettet kunnskap om forskjeller i kostnader og personellbruk som grunnlag for læring og forbedring Etablere system for løpende måling av kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet NB! Ikke gapestokk, MEN..

19 Metode Datagrunnlag fra eget regnskap, lønnssystem og aktivitetsrapportering Arbeidsgiveravgift, pensjon og avskrivninger ekskludert Inndeling av sykehusenhetene i fagområder Avgrenset til DRG-aktivitet ved lokalsykehusene, dvs. Bodø og Tromsø inngår ikke

20 Forhold som kan forklare forskjeller Ulik pasientsammensetting DRG-grupper er store og omfatter mange diagnoser/prosedyrer Overlegepermisjon i Finnmark Ulik organisering, f.eks: Ingen egen organisatorisk enhet for akuttmottak i Sandnessjøen Organisasjonsmessig plassering av dagkirurgi Felles poliklinikker Ulikt innhold Forskjell på store og små blant lokalsykehusene Måling av aktivitet servicevirksomhetene

21 Hovedtrekk 2010 Forskjellen mellom høyeste og laveste både kostnad og arbeidsproduktivitet reduseres Sandnessjøen har både laveste kostnad og høyeste arbeidsproduktivitet Ingen har lavere kostnad per DRG enn landsgjennomsnittet Lofoten viser positiv utvikling mens utviklingen i Vesterålen er negativ

22 Kostnadsgrunnlag i forhold til totale kostnader Sum av RE Inngår i HF Sykehusenhet Totalt sammenlign Finnmark FINNMARK FELLES FINNMARK PSYKIATRI HAMMERFEST KIRKENES Totalt Finnmark Helgeland HELGELAND FELLES HELGELAND PSYKIATRI MOSJØEN RANA SANDNESSJØEN Totalt Helgeland NLSH BODØ SOMATIKK LOFOTEN NLSH FELLES NLSH FELLES NLSH PSYKIATRI NLSH PSYKIATRI VESTERÅLEN Totalt NLSH UNN HARSTAD NARVIK TROMSØ SOMATIKK UNN FELLES UNN PSYKIATRI Totalt UNN Totalt

23 Kostnads- og aktivitetsgrunnlag 2010 fordelt på sykehusenhet Sykehusenhet Sum av RE Sum av DRG inkl pol Sum av NTO årsv HAMMERFEST ,4 487,8 HARSTAD ,8 502,2 KIRKENES ,2 326,4 LOFOTEN ,7 215,3 MOSJØEN ,0 185,5 NARVIK ,0 300,1 RANA ,6 358,5 SANDNESSJØEN ,9 287,6 VESTERÅLEN ,8 293,2 Totalt , ,7

24 Kostnads- og aktivitetsgrunnlag 2010 fordelt på fagområde Fagområde Sum av RE Sum av DRG inkl pol Sum av NTO årsv ANNET ,0 19,1 BARN ,1 37,6 DRIFT ,0 533,2 FØDE/GYN ,3 191,0 HAB/REHAB ,7 147,8 KIRURGI ,7 522,0 KLINISK SERVICE ,9 52,4 LABORATORIE ,0 119,9 MEDISIN ,5 632,7 OPERASJON/ANESTESI/AKUTT/INTENSIV ,0 583,2 RADIOLOGI ,0 117,9 Totalt , ,7

25 Kostnadsindeks lokalsykehus

26 Forskjell i kostnadsnivå 2010 mot laveste kostnad innenfor hvert fagområde Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operlaboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 9,7 9,0 12,1-15,7 2,5 3,6 11,7 7,1 71,5 HARSTAD 7,1-7,5-12, ,3 36,2 KIRKENES 6,9 6,8 9,6-7,3 2,6 2,5 10,8 8,5 54,9 LOFOTEN - 3,0 4,0-3,1 2,1 1,4 4,5-0,0 18,2 MOSJØEN 2,3 3,3 3,1-4,9 1,6 0,9 1,1 1,8 19,1 NARVIK 3,2 4,5 7,0-10,8 4,8 2,8 10,5 5,8 49,4 RANA 3,4 1, ,1 3,7 2,8 18,6 1,1 39,0 SANDNESSJØEN 3,3 4,1 5, ,0 0,1 2,0-16,4 VESTERÅLEN 4,6 12,1 3,6-4,3 3,4 1,4 5,4 0,0 34,8 Totalt 40,5 44,2 52,9-66,5 21,7 15,4 64,6 33,6 339,5

27 Endring i forskjell i kostnadsnivå fra 2009 til 2010 mot laveste kostnad innenfor hvert fagområde Mottak/intensiv SykehusenhetMedisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/olaborator Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST -4,3-6,4 2,2-0,6-0,5 1,1 1,7 0,1-5,4 HARSTAD -7,0-1,6 2,8 - -2, ,1 3,5-4,7 KIRKENES -3,6-3,7 3,3 - -0,8-1,2-0,4 4,6 0,3-1,5 LOFOTEN -3,9-2,4 1,8-0,1-1,1 0,3 0,3-0,1-4,9 MOSJØEN -1,3 0,4 0,5-0,0 0,0-0,2-0,3 0,0-0,9 NARVIK 1,2-3,7 1,1 - -2,6 0,4 0,3-15,3 2,0-16,6 RANA 3,4 1, ,4 0,4 0,4 1,6-2,7 6,9 SANDNESSJØE 2,4-4,9 1, ,5-0,5 2,0-0,1 VESTERÅLEN -1,0 6,0 3,2-1,1 0,6-0,0 1,3-1,0 10,1 Totalt -14,1-14,9 16,5 - -1,5-1,8 1,1-4,3 2,1-16,9

28 Indeks arbeidsproduktivitet lokalsykehus

29 Forskjell i årsverk 2010 mot enheten med høyest arbeidsproduktivitet innenfor hvert fagområde Mottak/ Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/alaboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFEST 22,5 11,8 13,6 4,4 28,7 1,0 2,5 22,6 107,1 HARSTAD 14,4 2,9 8,9 30,9 25,5-3,0-85,6 KIRKENES 12,0 7,9 12,8 28,9 9,8 3,8 5,6 19,5 100,2 LOFOTEN 3,9 2,8 4,1 9,6-2,5 3,9 8,2 35,1 MOSJØEN - 0,3 5,3 1,6 13,6 3,6 2,4 4,4 31,1 NARVIK 9,1 7,0 7,2 2,9 28,5 6,9 3,9 22,5 88,1 RANA 11, ,9 2,4 4,8 18,9 49,0 SANDNESSJØEN 8,2 9,7 4,5 25,6 0,9 1,6-1,1 51,6 VESTERÅLEN 7,2 9,3 2,3 25,3 5,6 3,8 2,9 10,1 66,5 Totalt 89,2 51,6 58,7 129,2 123,4 25,6 29,0 107,4 614,2

30 Endring i forskjell i årsverk fra 2009 til 2010 mot enheten med høyest arbeidsproduktivitet innenfor hvert fagområde Mottak/ SykehusenhetMedisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/a Laboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFEST 4,3-2,7-0,3-0,0 2,0 1,0 0,8-2,7 2,3 HARSTAD -5,0-3,0 0,8 4,4-12,7-0,8 0, ,9 KIRKENES 2,2-3,7 2,7-1,5 1,1 1,5 0,6-0,2 2,7 LOFOTEN -1,6-2,0 0,5 0,9-0,3 0,5 0,0-8,4-10,3 MOSJØEN -2,2-0,4-0,6-0,1 0,1 0,7-0,8 0,0-3,3 NARVIK 3,8-6,8-0,4-0,7-3,0 1,3 0,5-9,4-14,6 RANA 9,0 - -2,3-2,6 1,4 0,2 3,8 14,7 SANDNESSJØE 8,2-7,8-1,5-1,2 0,9 0,6 - -2,6-3,3 VESTERÅLEN 4,2 1,5 2,3 3,5-0,7 1,2 1,1-3,1 10,0 Totalt 23,0-24,9 1,2 5,4-10,1 7,5 2,8-22,6-17,8

31 Årsverk medisin 2010 Sum av NTO årsv Sykehusenhet Indeks per Indeks per Fagområde StillingskateHAMMERFEST HARSTAD årsverk KIRKENES SANDNESSJØårsverk MEDISIN Annet 8,8 2,5 0,25 3,2 0,7 0,21 Bioingeniør 0,0 2,0 0,0 0,0 Ergoterapeu 0,0 0,0 0,0 1,0 Hjelpepleie 9,3 7,7 0,74 9,7 16,4 1,53 LIS 9,4 9,9 0,93 6,0 6,8 1,03 Lærling 1,9 0,5 0,24 0,1 1,9 12,26 Overlege 8,4 9,3 0,98 7,6 8,2 0,97 Renholder 0,0 0,0 0,2 0,0 Sykepleier 49,0 56,8 1,03 34,7 27,0 0,70 Turnuslege 8,6 10,0 1,04 4,6 6,2 1,20 Innleielege 0,4 0,2 0,37 0,7 0,5 0,72 Innleiesyke 1,8 0,1 0,07 0,0 0,1 Totalt MEDISIN 97,5 98,8 0,90 66,7 68,8 0,93 Totalt 97,5 98,8 66,7 68,8 DRG-poeng 2 776, , , ,5 Per årsverk 28,5 31,6 30,3 32,6

32 Årsverk kirurgi 2010 Sum av NTO årsv Sykehusenhet Indeks per Indeks per Fagområde StillingskateHAMMERFEST RANA årsverk KIRKENES LOFOTEN årsverk KIRURGI Annet 4,7 4,0 0,73 2,1 5,1 2,94 Drift/servic 1,0 0,0 0,0 0,0 Hjelpepleie 5,7 9,4 1,40 6,9 9,8 1,69 Jordmor 0,0 1,5 0,0 0,0 LIS 6,3 6,4 0,87 6,0 1,3 0,25 Lærling 1,1 0,7 0,55 0,0 0,0 Overlege 13,1 12,1 0,78 9,6 2,7 0,34 Sykepleier 34,8 34,0 0,83 20,5 12,3 0,72 Turnuslege 8,4 6,2 0,62 4,5 5,5 1,46 Innleielege 0,9 1,2 1,13 1,1 1,9 2,07 Innleiesyke 0,1 0,2 1,20 0,0 0,0 Totalt KIRURGI 76,2 75,7 0,84 50,8 38,5 0,91 Totalt 76,2 75,7 50,8 38,5 DRG-poeng 2 988, , , ,4 Per årsverk 39,2 46,4 39,2 43,1

33 Årsverk føde/gyn 2010 Sum av NTO årsv Sykehusenhet Indeks per Indeks per Fagområde StillingskateHAMMERFEST HARSTAD årsverk KIRKENES VESTERÅLENårsverk FØDE/GYN Annet 2,0 1,0 0,60 0,0 1,2 Barnepleier 0,0 0,0 1,7 2,2 1,12 Hjelpepleie 5,1 4,9 1,18 7,8 3,8 0,42 Jordmor 14,2 14,6 1,27 10,6 7,6 0,62 LIS 1,4 1,4 1,31 0,0 0,0 Lærling 0,2 0,0 0,0 0,0 Overlege 7,7 3,5 0,56 5,0 2,6 0,46 Sykepleier 6,9 2,3 0,41 0,9 0,0 0,01 Innleielege 0,6 0,8 1,65 0,2 0,3 1,23 Innleiesyke 0,0 0,3 0,1 0,1 0,84 Totalt FØDE/GYN 38,0 28,8 0,93 26,3 17,9 0,59 Totalt 38,0 28,8 26,3 17,9 DRG-poeng 1 056,8 859,7 582,2 672,7 Per årsverk 27,8 29,8 22,1 37,6

34 Årsverk mottak/intensiv/ operasjon/anestesi 2010 Sum av NTO årsv Sykehusenhet Indeks per Indeks per Fagområde StillingskateHAMMERFEST HARSTAD årsverk KIRKENES VESTERÅLENårsverk OPERASJON/ANESTE Annet 3,5 0,9 0,23 2,5 1,5 0,56 Drift/servic 0,0 0,0 1,9 0,0 Hjelpepleie 2,9 4,6 1,36 1,0 6,0 5,77 Jordmor 0,0 0,0 0,0 0,1 LIS 1,4 1,3 0,77 0,0 0,0 Overlege 6,1 3,3 0,47 2,6 0,0 Renholder 2,7 0,0 2,3 0,3 0,14 Sykepleier 80,9 96,9 1,02 43,0 43,1 0,96 Innleielege 0,5 0,3 0,49 0,8 0,2 0,21 Innleiesyke 0,6 0,1 0,13 0,2 0,8 4,37 Totalt OPERASJON/ANESTESI/AK 98,6 107,5 0,93 54,3 52,0 0,92 Totalt 98,6 107,5 54,3 52,0 DRG-poeng 7 500, , , ,8 Per årsverk 76,1 81,8 88,0 95,7

35 Dekomponering av endring fra 2008 til 2010 Totalt Endring i Endring Endring i % Sykehusenhet produktivitet kostnader HAMMERFEST 4,2 % 4,1 % -0,1 % HARSTAD 7,9 % 10,1 % 2,2 % KIRKENES 12,2 % 11,3 % -0,9 % LOFOTEN 1,0 % 8,9 % 7,9 % MOSJØEN 13,3 % 14,2 % 0,9 % NARVIK -1,9 % 2,1 % 4,1 % RANA 0,1 % 9,6 % 9,5 % SANDNESSJØEN 0,3 % 11,6 % 11,2 % VESTERÅLEN 0,5 % 11,4 % 10,9 % Totalt 3,9 % 8,7 % 4,7 %

36 Dekomponering av endring i produktivitet fra 2008 til 2010 Totalt Endring DRG- Endring produktivitet Sum endring i Sykehusenhet poeng i % ex. aktivitet produktivitet HAMMERFEST 8,3 % -4,1 % 4,2 % HARSTAD 3,4 % 4,5 % 7,9 % KIRKENES 8,1 % 4,1 % 12,2 % LOFOTEN 5,5 % -4,5 % 1,0 % MOSJØEN 9,3 % 4,0 % 13,3 % NARVIK -5,3 % 3,4 % -1,9 % RANA 0,6 % -0,5 % 0,1 % SANDNESSJØEN -3,2 % 3,5 % 0,3 % VESTERÅLEN -2,1 % 2,7 % 0,5 % Totalt 2,5 % 1,4 % 3,9 %

37 Indeks for kostnad og arbeidsproduktivitet 2010

38 Forholdet mellom kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet

39

40

41

42

43 Oppsummering innsatsområder Medisin Hammerfest, jfr. Rana Føde/gyn Hammerfest, jfr. Harstad og Vesterålen Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Hammerfest, jfr. Rana og Sandnessjøen Kirurgi Hammerfest, jfr Harstad og Rana Drift Hammerfest, jfr. Harstad og Sandnessjøen Medisin Kirkenes, jfr. Lofoten Kirurgi Kirkenes, jfr. Rana Føde/gyn Kirkenes, jfr. Vesterålen og Sandnessjøen Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Kirkenes, jfr. Sandnessjøen Drift Kirkenes, jfr. Sandnessjøen og Lofoten. Kostnader til medisinsk materiell i Hammerfest Legeproduktivitet i Hammerfest og Kirkenes Høy andel vikarer/overtid for pleiere i Hammerfest og Kirkenes

44 Benchmarking driftsområdet

45 Relativt kostnadsnivå 2010

46 Samlet kostnadsforskjell innenfor kjøkken, renhold, vaskeri og teknisk drift inkl NLSH Bodø og UNN Tromsø i forhold til gjennomsnittlig kostnadsnivå 2010 Sum av RE2010 Sykehusenhet Over snitt i % av Kategori 2 HAMMERFHARSTAD KIRKENES LOFOTEN MOSJØEN NARVIK RANA SANDNESSVESTERÅLEBODØ TROMSØ omsetning Kjøkken -0,4-0,5 1,4-1,1-0,4 1,7-0,2 0,5 0,6-5,9 4,4 8,6 10 % Vaskeri/renhold 2,5 2,8 2,2 1,5 0,2 3,3 2,9-0,2-0,2-2,7-12,2 15,4 14 % Teknisk drift -0,3-4,4 2,9 4,2 0,9 0,5 5,6 0,5 4,7-9,4-5,3 19,3 6 % Kontortjeneste 1,8-3,9 0,3-2,4-2,2 0,7 0,0-4,9-2,9 4,6 9,1 16,4 7 % Medisinteknisk 0,9-0,6 2,4 0,2 0,6-1,3-1,1-0,6 0,3 1,3-2,2 5,8 6 % Totalt 5,2 2,8 9,1 6,0 1,7 6,2 8,6 1,0 5,6 6,0 13,5 65,5 7 %

47 Samlet kostnadsforskjell innenfor kjøkken, renhold, vaskeri og teknisk drift inkl NLSH Bodø og UNN Tromsø i forhold til enheten med lavest kostnadsnivå 2010 Sum av RE2010 Sykehusenhet i % av Kategori 2 HAMMERFHARSTAD KIRKENES LOFOTEN MOSJØEN NARVIK RANA SANDNESSVESTERÅLEBODØ TROMSØ SUM omsetning Kjøkken 2,5 2,2 3,0 0,5 0,5 3,2 2,1 2,6 3,0 1,8 18,6 40,0 45 % Vaskeri/renhold 5,1 5,7 3,8 2,8 1,3 4,7 5,1 1,6 1,4 5,1 2,4 39,1 36 % Teknisk drift 7,7 4,7 8,9 9,6 5,8 6,2 12,7 6,9 10,7 11,5 41,0 125,6 37 % Kontortjeneste 8,7 4,2 4,7 1,2 0,7 4,8 6,0 0,0 1,7 26,1 49,5 107,7 44 % Medisinteknisk 3,2 2,1 3,9 1,4 1,6 0,0 0,9 1,1 1,8 8,4 11,1 35,5 36 % Totalt 27,2 19,0 24,3 15,6 9,9 18,9 26,9 12,1 18,7 52,9 122,6 348,0 40 %

48 Oppsummering innsatsområder drift Kjøkken Hammerfest, forskjell på 2,5 mill kr mot laveste Kjøkken Kirkenes, forskjell på 3,0 mill kr mot laveste Renhold Hammerfest, forskjell på 3,3 mill kr mot laveste (forutsatt samme andel renhold som gjennomsnitt) Renhold Kirkenes, forskjell på 2,4 mill kr mot laveste (forutsatt samme andel renhold som gjennomsnitt) Energi Kirkenes, forskjell på 3,4 mill kr mot laveste Kontortjeneste Hammerfest, forskjell på 8,7 mill kr mot laveste Kontortjeneste Kirkenes, forskjell på 4,7 mill kr mot laveste Medisinteknisk Kirkenes, forskjell på 3,9 mill kr mot laveste

49 Benchmarking DPS 2010

50 Konsultasjoner per årsverk DPS 2010 KonsultasjoneIndeks Indeks Diff årsverk Diff årsverk Diff årsverk HF Underenhet per årsverk snitt best snitt lavere enn snibest Finnmark DPS-midt 164 0,57 0,36 9,0 9,0 13,4 DPS-vest 277 0,97 0,61 0,9 0,9 10,9 DPS-øst 178 0,62 0,39 8,6 8,6 13,9 Totalt Finnmark 212 0,74 0,47 18,5 18,5 38,1 Helgeland DPS Mosjøen 452 1,58 1,00-9,9 0,0 0,0 DPS Rana 354 1,24 0,78-4,8 0,0 4,3 DPS Sandnessjøen 303 1,06 0,67-2,0 0,0 10,6 Totalt Helgeland 355 1,24 0,78-16,6 0,0 14,8 NLSH DPS Lofoten 305 1,07 0,68-1,8 0,0 8,7 DPS Salten 284 0,99 0,63 0,3 0,3 18,3 DPS Vesterålen 296 1,04 0,66-0,8 0,0 7,5 Totalt NLSH 293 1,02 0,65-2,3 0,3 34,5 UNN DPS-Midt-Troms 253 0,88 0,56 2,6 2,6 9,8 DPS-Narvik 225 0,79 0,50 6,4 6,4 15,1 DPS-Nord-Troms 345 1,21 0,76-1,9 0,0 2,2 DPS-Sør-Troms 374 1,31 0,83-4,9 0,0 2,7 DPS- Tromsø og omegn 292 1,02 0,65-1,6 0,0 24,8 Totalt UNN 285 1,00 0,63 0,5 8,9 54,6 Totalt 286 1,00 0,63 0,0 27,7 142,1

51 Kostnader per konsultasjon DPS 2010 Bto kost per Indeks Indeks Diff kostnad Diff kostnad Diff kostnad HF Underenhet konsultasjon snitt best snitt høyere enn snitt best Finnmark DPS-midt ,93 3, DPS-vest ,16 1, DPS-øst ,37 2, Totalt Finnmark ,39 2, Helgeland DPS Mosjøen ,60 1, DPS Rana ,87 1, DPS Sandnessjøen ,93 1, Totalt Helgeland ,81 1, NLSH DPS Lofoten ,97 1, DPS Salten ,05 1, DPS Vesterålen ,09 1, Totalt NLSH ,03 1, UNN DPS-Midt-Troms ,04 1, DPS-Narvik ,25 2, DPS-Nord-Troms ,80 1, DPS-Sør-Troms ,76 1, DPS- Tromsø og omegn ,90 1, Totalt UNN ,95 1, Totalt ,00 1,

52 Inntekt per konsultasjon DPS 2010 Inntekt per Indeks Indeks Diff inntekt Diff inntekt Diff inntekt HF Underenhet konsultasjon snitt best snitt lavere enn snitt best Finnmark DPS-midt ,12 0, DPS-vest ,19 0, DPS-øst ,93 0, Totalt Finnmark ,11 0, Helgeland DPS Mosjøen ,94 0, DPS Rana ,89 0, DPS Sandnessjøen ,98 0, Totalt Helgeland ,94 0, NLSH DPS Lofoten ,82 0, DPS Salten ,81 0, DPS Vesterålen ,91 0, Totalt NLSH ,83 0, UNN DPS-Midt-Troms ,01 0, DPS-Narvik ,01 0, DPS-Nord-Troms ,67 1, DPS-Sør-Troms ,11 0, DPS- Tromsø og omegn ,07 0, Totalt UNN ,11 0, Totalt ,00 0,

53 Liggetid og belegg DPS Liggetid Belegg Indeks Indeks HF Underenhet belegg liggetid Finnmark DPS-midt 12,8 0,65 0,87 0,81 DPS-vest 17,1 0,72 0,96 1,09 DPS-øst 8,5 0,46 0,61 0,54 Totalt Finnmark 12,7 0,61 0,82 0,81 Helgeland DPS Mosjøen 30,1 0,68 0,91 1,92 DPS Rana 22,8 0,76 1,02 1,45 DPS Sandnessjøen Totalt Helgeland 26,9 0,71 0,95 1,71 NLSH DPS Lofoten DPS Salten 51,2 1,05 1,42 3,26 DPS Vesterålen 10,4 0,64 0,86 0,66 Totalt NLSH 22,0 0,87 1,17 1,40 UNN DPS-Midt-Troms 19,5 0,81 1,09 1,24 DPS-Narvik 9,6 0,64 0,86 0,61 DPS-Nord-Troms 11,6 0,75 1,00 0,74 DPS-Sør-Troms 13,6 0,59 0,80 0,86 DPS- Tromsø og omegn 14,1 0,92 1,23 0,90 Totalt UNN 13,6 0,79 1,06 0,86 Totalt 15,7 0,74 1,00 1,00

54 Liggedøgn per årsverk DPS Liggedøgn Indeks Indeks Diff årsverk Diff årsverk Diff årsverk HF Underenhet per årsverk snitt best snitt lavere enn snibest Finnmark DPS-midt 122 1,11 0,70-2,9 0,0 8,2 DPS-vest 95 0,86 0,54 9,6 9,6 31,5 DPS-øst 70 0,63 0,40 17,5 17,5 28,6 Totalt Finnmark 92 0,83 0,53 24,2 27,1 68,2 Helgeland DPS Mosjøen 134 1,22 0,77-6,0 0,0 6,4 DPS Rana 135 1,22 0,77-3,6 0,0 3,8 DPS Sandnessjøen 0,0 0,0 Totalt Helgeland 134 1,22 0,77-9,6 0,0 10,2 NLSH DPS Lofoten 0,0 0,0 DPS Salten 174 1,58 1,00-30,8 0,0 0,0 DPS Vesterålen 98 0,89 0,56 5,3 5,3 20,9 Totalt NLSH 138 1,25 0,79-25,5 5,3 20,9 UNN DPS-Midt-Troms 133 1,21 0,76-5,6 0,0 6,3 DPS-Narvik 81 0,74 0,47 9,1 9,1 18,5 DPS-Nord-Troms 99 0,90 0,57 1,6 1,6 7,1 DPS-Sør-Troms 109 0,99 0,63 0,2 0,2 8,9 DPS- Tromsø og omegn 104 0,94 0,60 5,5 5,5 40,2 Totalt UNN 104 0,95 0,60 10,9 16,5 81,0 Totalt 110 1,00 0,63 0,0 48,8 180,3

55 Kostnad per liggedøgn DPS 2010 Kostnad per Indeks Indeks Diff kostnad Diff kostnad Diff kostnad HF Underenhet liggedøgn snitt best snitt høyere enn snbest Finnmark DPS-midt ,09 1, DPS-vest ,15 1, DPS-øst ,41 2, Totalt Finnmark ,20 1, Helgeland DPS Mosjøen ,96 1, DPS Rana ,92 1, DPS Sandnessjøen Totalt Helgeland ,95 1, NLSH DPS Lofoten DPS Salten ,63 1, DPS Vesterålen ,07 1, Totalt NLSH ,78 1, UNN DPS-Midt-Troms ,78 1, DPS-Narvik ,35 2, DPS-Nord-Troms ,03 1, DPS-Sør-Troms ,97 1, DPS- Tromsø og omegn ,05 1, Totalt UNN ,04 1, Totalt ,00 1,

56 Konsultasjoner per 1000 innbygger over 18 år

57 Liggedøgn per 1000 innbygger over 18 år

58 Oppsummering DPS DPS-øst poliklinikk Forskjell på 13,9 årsverk og 6,6 mill kr DPS-midt poliklinikk Forskjell på 13,4 årsverk og 9,7 mill kr, høyt forbruk DPS-vest seng Forskjell på 31,5 årsverk og 16,4 mill kr, høyt forbruk og lavt belegg DPS-øst seng Forskjell 28,6 årsverk og 12,4 mill kr, lavt belegg og kort liggetid

59 Benchmarking ambulanse

60 Utforming Samlet kostnad til bilambulanse ex. sosiale kostnader Sammenlignbare områder med NLSH med hensyn til avstand til sykehus og antall innbyggere Befolkningsstruktur i det enkelte ambulanseområde? Er der overlappende områder? Bruk av fly og båt?

61 Totale kostnader ambulanse Helse Finnmark og NLSH Regnskap Regnskap Årsbudsjett Prognose Avvik Prognose HF Kategori hittil HIÅ avvik 2011 Finnmark Bilambulanse Båtambulanse Luftambulanse Ambulanse felles AMK/akutmottak Totalt Finnmark NLSH Bilambulanse Båtambulanse Luftambulanse Ambulanse felles AMK/akuttmottak Totalt NLSH Totalt

62 Sammenlignbare områder Helse Finnmark NLSH-referanse NLSH Koststed Koststed(T) Befolkning Distanse Kjøretid Befolkning Distanse Kjøretid stasjon Øksfjord Ambulanse ,4 3, ,5 2,37 Drag Karasjok Ambulanse ,3 2, ,2 3,02 Steigen Kirkenes Ambulanse Gravdal Mehamn Ambulanse ,4 4, ,5 2,37 Drag Alta ambulanse ,6 1, Svolvær/Gravd Hammerfest Ambulanse Gravdal Lakselv Ambulanse ,3 1, ,7 1,50 Andenes Honningsvåg Ambulanse ,6 2, ,2 3,02 Steigen Vadsø Ambulanse ,3 2, ,7 1,48 Ørnes Vardø Ambulanse ,7 3, ,4 2,59 Hamarøy Hasvik Ambulanse ,9 4, ,5 2,37 Drag Havøysund Ambulanse ,4 2, ,5 2,37 Drag Kautokeino Ambulanse ,0 3, ,2 3,02 Steigen Kjøllefjord Ambulanse ,3 4, ,5 2,37 Drag Tana Ambulanse ,7 1, ,7 1,50 Andenes Båtsfjord Ambulanse ,2 3, ,4 2,59 Hamarøy Berlevåg Ambulanse ,1 3, ,5 2,37 Drag

63 Forskjeller i kostnad per sammenlignbart område Verdier NLSH Diff NLSH Koststed Koststed(T) R2010 R2010 stasjon Øksfjord Ambulanse Drag Karasjok Ambulanse Steigen Kirkenes Ambulanse Gravdal Mehamn Ambulanse Drag Alta ambulanse Svolvær/Grav Hammerfest Ambulanse Gravdal Lakselv Ambulanse Andenes Honningsvåg Ambulanse Steigen Vadsø Ambulanse Ørnes Vardø Ambulanse Hamarøy Hasvik Ambulanse Drag Havøysund Ambulanse Drag Kautokeino Ambulanse Steigen Kjøllefjord Ambulanse Drag Tana Ambulanse Andenes Båtsfjord Ambulanse Hamarøy Berlevåg Ambulanse Drag

64 Kilometer per oppdrag Finnmark NLSH ref NLSH stasjon Alta Gravdal/Vågan Berlevåg Drag Båtsfjord Hamarøy Hammerfest Gravdal Hasvik Drag Havøysund Drag Honningsvåg Steigen Karasjok Steigen Kautokeino Steigen Kirkenes Gravdal Kjøllefjord Drag Lakselv Andenes Mehamn Drag Tana Andenes Vadsø Ørnes Vardø Hamarøy Øksfjord Drag Snitt

65 Oppdrag per 1000 innbygger Finnmark NLSH ref NLSH stasjon Alta Gravdal/Vågan Berlevåg Drag Båtsfjord Hamarøy Hammerfest Gravdal Hasvik Drag Havøysund Drag Honningsvåg Steigen Karasjok Steigen Kautokeino Steigen Kirkenes Gravdal Kjøllefjord Drag Lakselv Andenes Mehamn Drag Tana Andenes Vadsø Ørnes Vardø Hamarøy Øksfjord Drag Snitt

66 Bemanning Finnmark NLSH ref NLSH stasjon Alta Gravdal/Vågan Berlevåg 5 4 Drag Båtsfjord 6 4 Hamarøy Hammerfest Gravdal Hasvik 4 4 Drag Havøysund 6 4 Drag Honningsvåg 11 8 Steigen Karasjok 11 8 Steigen Kautokeino 10 8 Steigen Kirkenes Gravdal Kjøllefjord 5 4 Drag Lakselv 11 5 Andenes Mehamn 5 4 Drag Tana 11 5 Andenes Vadsø 10 7 Ørnes Vardø 7 4 Hamarøy Øksfjord 4 4 Drag Sum

67 Biler Finnmark NLSH ref NLSH stasjon Døgn Dag Sum Døgn Dag Sum Alta Gravdal/Vågan Berlevåg Drag Båtsfjord Hamarøy Hammerfest Gravdal Hasvik Drag Havøysund Drag Honningsvåg Steigen Karasjok Steigen Kautokeino Steigen Kirkenes Gravdal Kjøllefjord Drag Lakselv Andenes Mehamn Drag Tana Andenes Vadsø Ørnes Vardø Hamarøy Øksfjord Drag Sum

68 Aktivitet per bil Hammerfest 2011

69 Aktivitet per bil Hammerfest 2010

70 Oppdrag per bil Hammerfest 2011

71 Oppdrag per bil Hammerfest 2010

72 Båtdrift Antall Antall km Antall Kostnad Kostnad oppdrag innbyggere per oppdrag NLSH Meløy Gildeskål Bodø Vågan Hadsel Øksnes Sum Måsøy 22 - Loppa Hammerfest 14 - Sum

73 Oppsummering ambulanse Relativt store forskjeller i kostnad mellom områder med lik avstand til sykehus og antall innbyggere Forskjellen forsterkes av at gjennomsnittlig kjørelengde er betydelig lavere i sammenlignbare områder (bruk av fly?) Stor variasjon i oppdrag per 1000 innbygger i sammenlignbare områder (antall innbyggere og avstand til sykehus) Stor forskjell i bemanning

74 Omstilling Klar målsetting Starte med et tiltak som en har stor grad for sannsynlighet for å lykkes med Analyse og dokumentasjon, ikke utrede seg frem til konklusjon Begrense antall tiltak

75 Omstilling forts. Klinikksjefen som er ansvarlig for gjennomføring, må tro på tiltaket og forplikte seg mht. gjennomføring Informasjon Forholdet til tillitsvalgte Forholdet til omgivelsene

76 OPPSUMMERING MØTE MED HELSE FINNMARK Bakgrunn Med bakgrunn i møte med ledelsen for Helse Finnmark oppsummeres i dette notatet mulige områder for tiltak. Identifikasjonen av de mulige områdene tar utgangspunkt i sammenligning av kostnader og personellbruk i andre sykehusenheter i Helse Nord presentert i egne rapporter: 1. Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene i Helse Nord 2010, 31. mai Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2010, 30. mars Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved foretakene i Helse Nord for 2010, 31. mai 2011 I tillegg er det gjort en egen sammenligning av kostnadene innenfor bilambulansetjenesten mellom Helse Finnmark og utvalgte sammenlignbare områder i Nordlandssykehuset. Den skisserte tiltaksplanen må sees på som et innspill til arbeidet med tiltaksplan fra undertegnede til direktøren ved Helse Finnmark og årsakene til de kostnadsforskjellene som presenteres bør undersøkes nærmere og er en oppsummering fra møtene med Helse Finnmark I den grad Helse Finnmark ønsker dette kan innholdet i notatet brukes i den videre saksbehandlingen.

77 Oppsummering I tabell 0 er oppsummert gjennomgangen i notatet. De to første kolonnene viser forskjell i årsverk mot de enhetene en har sammenlignet med. Når det gjelder overlegepermisjon så inngår disse forskjellen denne utgjør i forskjellene innenfor hvert fagområde. Samlet utgjør ekstra overlegepermisjon i Finnmark ca 10 årsverk. Ved skissering av tiltaksplan har en tatt utgangspunkt i forskjellene i årsverk som fremkommer i analysene og lagt til grunn en gjennomsnittskostnad per årsverk på 0,5 mill kr inkludert sosiale kostnader. Som det fremgår av tabellene vil de skisserte tiltakene med denne forutsetningen gi en effekt på 87 mill kr og 110 årsverk. Innenfor driftsområdet har en valgt å ikke stipulere årsverk fordi en del av reduserte kostnader vil fremkomme i form av reduksjon i kjøpte tjenester. Dette gjelder også båtambulansedriften. Tabell 0: Oppsummering mulighetsområde i kostnader og årsverk Forskjell årsverk Mill Årsverk Årsverk fra til kr Somatikk Hammerfest Medisin Hammerfest ,0 6,0 Kirurgi Hammerfest ,0 6,0 Føde/gyn Hammerfest ,0 4,0 Intensiv Hammerfest ,0 6,0 Mottak Hammerfest 2 6 1,5 3,0 Anestesi Hammerfest 7 7 2,0 14,5 4,0 29,0 Somatikk Kirkenes Medsin Kirkenes ,0 5,0 Kirurgi Kirkenes 0 5 1,5 3,0 Føde/gyn Kirkenes 6 9 3,0 6,0 Intensiv Kirkenes 6 6 2,0 4,0 Operasjon Kirkenes 2 5 1,5 13,0 3,0 21,0 Overlegepermisjon 5,0 5,0 5,0 5,0 Psykiatri Senger psykiatri Vest Finnmark ,0 20,0 Senger psykiatri Midt Finnmark ,0 10,0 Senger psykiatri Øst Finnmark ,0 30,0 Ambulanse Bilambulanse ,0 20,0 Båtambulanse 10,0 AMK 5 5 2,5 22,5 5,0 25,0 Drift Kjøkken Hammerfest 1,5 Kjøkken Kirkenes 2,0 Vaskeri og renhold Hammerfest 3,0 Vaskeri og renhold Kirkenes 2,0 Kontortjeneste Hammerfest 3,0 Kontortjeneste Kirkenes 1,5 Medisinteknisk Hammerfest 1,5 Medisinteknisk Kirkenes 2,5 17,0 0,0 Sum ,0 110,0

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Vedtak: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 53/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 27.

Vedtak: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 53/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 27. Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 26. OKTOBER 2011 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Viggo Karlstad Ragnhild L. Nystad Torfinn Reginiussen Mona Søndenå Staal Nilsen Evy Adamsen

Detaljer

Fra administrasjonen møtte: Konst. adm. dir. Jan-Erik Hansen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Administrasjonskonsulent Laila Hansen

Fra administrasjonen møtte: Konst. adm. dir. Jan-Erik Hansen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Administrasjonskonsulent Laila Hansen Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 4. OKTOBER 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Staal Nilsen Ragnhild L. Nystad Ulf Syversen Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Evy

Detaljer

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord for 2010

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord for 2010 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jørn Stemland, 75 51 29 00 Dato: 16.9.2011 Styresak 101-2011 Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 29. MAI 2008 Til stede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild N. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Hilde Søraa Øyvin

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2012 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2012 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Gudrun B. Rollefsen Torfinn Reginiussen Staal Nilsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen Evy

Detaljer

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved foretakene i Helse Nord for 2008

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved foretakene i Helse Nord for 2008 Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved foretakene i Helse Nord for 2008 Helse Nord 30. april 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1 OPPSUMMERING... 5 2 DATAGRUNNLAG

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2010

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2010 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2010 Helse Nord 16. september 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 6 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 45/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010

Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010 Direktøren Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010 Saksbehandler: Jørn Stemland Saksnr.: 2010/1269 Dato: 11.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2013

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2013 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2013 Rapport 1 - Hovedrapport Helse Nord 3. juni 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 5 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT...

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 23. MARS 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Staal Nilsen Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og 2008

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og 2008 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og 2008 Helse Nord 30. apr. 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 6 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 20. mars 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 20.03.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173-4 Dato: 20.3.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Møtedato: 23. februar 2012 Saksbehandler: Adm. konsulent Astrid Balto Olsen Sak nr: 3/2012 Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. AUGUST 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. AUGUST 2013 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. AUGUST 2013 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Evy Adamsen Gudrun B. Rollefsen Kristin Rajala Marit Rakfjord Ole I. Hansen Svein Størdal Torfinn

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2009 Helse Nord 28. august 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 7 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord for 2. tertial 2011 tabeller og figurer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord for 2. tertial 2011 tabeller og figurer Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord for 2. tertial 2011 tabeller og figurer Helse Nord 15. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2012 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2012 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Gudrun B. Rollefsen Mona Søndenå Odd Oskarsen Ole I. Hansen Staal Nilsen Svein Størdal (sak

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Helse Nord 20.november 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 7 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Sammenligninger av kostnader i lokalsykehus i Helse Nord med fokus på Psykisk helsevern og Rus

Sammenligninger av kostnader i lokalsykehus i Helse Nord med fokus på Psykisk helsevern og Rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1727 Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 66/2015 Saksansvarlig: Adm. direktør Torbjørn Aas Møtedato: 18. juni 2015 Sammenligninger

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009 Helse Nord 20. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE SJEKK FORMÅLSREGNSKAP UNN. FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF. 12. februar 2015. Astrid Balto Olsen 12.02.2015. Vår ref: 2014/173

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF. 12. februar 2015. Astrid Balto Olsen 12.02.2015. Vår ref: 2014/173 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 12. februar 2015 Vår ref: 2014/173 Astrid Balto Olsen 12.02.2015 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede i Hammerfest Kristin Rajala Nestleder Til stede i Tana

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MARS 2007 Tilstede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Hilde Søraa Ragnhild N. Nystad Ulf Syversen Jostein Tørstad Øyvin Grongstad Tove

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 25. mars 2015 Vår ref: 2014/173 Astrid Balto Olsen 25.03.2015 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Kom under sak 24. Evy Adamsen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2013 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2013 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Evy Adamsen Gudrun B. Rollefsen - Fra sak 42/2013 Kristin Rajala Marit Rakfjord Mona Søndenå Ole

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PRESSEPROTOKOLL 27.8.2015 Vår ref: 2015/173 ao1211fi 27.08.2015 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Til stede Gudrun B. Rollefsen Medlem

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 10. FEBRUAR 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Hilde Søraa Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato: 24. oktober 2012. Saksbehandler: Astrid Balto Olsen, Administrasjonssekretær

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato: 24. oktober 2012. Saksbehandler: Astrid Balto Olsen, Administrasjonssekretær Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato: 24. oktober 2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Saksbehandler: Astrid Balto Olsen, Administrasjonssekretær Sak nr: 84/2012 Navn på sak: Referat- og orienteringssaker

Detaljer

Godkjenning av protokollene fra styremøtet 25. mars 2015 og 30. april 2015

Godkjenning av protokollene fra styremøtet 25. mars 2015 og 30. april 2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 19. mai 2015 Saksnummer 28/2015 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 29. oktober 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 29.10.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173 Dato: 28.08.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 28. mai 2015 Vår ref: 2014/173 Astrid Balto Olsen 28.5.2015 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Til stede Gudrun B. Rollefsen Medlem

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PRESSEPROTOKOLL

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PRESSEPROTOKOLL Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PRESSEPROTOKOLL 30.9.2015 Vår ref: 2015/173 ao1211fi 30.09.2015 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Til stede Gudrun B. Rollefsen Medlem

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 14. desember 2010

Protokoll fra Styremøte 14. desember 2010 Administrasjon Bodø Protokoll fra Styremøte 14. desember 2010 Styret Navn Tilstede Forfall Fung.styreleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Finn Henry Hansen X Styremedlem Tove Buscmann **) X Styremedlem

Detaljer

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 25. september 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 25.09.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173 Dato: 28.08.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

investeringsplan, endelig vedtak

investeringsplan, endelig vedtak Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 00 Tromsø, 20.6.2013 Styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan, endelig vedtak

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge

Detaljer

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2871 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 49/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene i Helse Nord 2007 og 2008

Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene i Helse Nord 2007 og 2008 Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene i Helse Nord 2007 og 2008 Helse Nord 5. september 2009 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 5 OPPSUMMERING... 6 Poliklinisk

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status og utfordringer i Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status Stadig utvikling av behandlingstilbudet store behov for investeringer i teknologi og kompetanse Investeringsprosjekter planlegges

Detaljer

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem

Detaljer

Pasientreiser i et Nord Norsk

Pasientreiser i et Nord Norsk Pasientreiser i et Nord Norsk perspektiv Nasjonal pasientreisekonferanse 10. 11. mars 2010 Irene Skiri i Kst. direktør eieravdelingen Helse Nord RHF Nøkkeltall 2009 Nord-Norges største virksomhet Omsetning

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS Styresaknr. 12/07 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 15 mars 2007. Saksbehandlers

Detaljer

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen

Detaljer

Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014

Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014 Direktøren Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2014/336 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015

Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015 Direktøren Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2015/464 Dato: 27.05.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte 20.

Detaljer

Referat fra drøftingsmøte 23. juni 2009.

Referat fra drøftingsmøte 23. juni 2009. HMS-rådgiver Referat fra drøftingsmøte 23. juni 2009. Til stede: Eva Håheim Pedersen, adm. dir. Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef Ståle Ackermann, klinikksjef Kirkenes Vigdis Kvalnes, ass. klinikksjef Hammerfest

Detaljer

Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014

Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014 Direktøren Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2015/464 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 7. november 2013

Protokoll fra Styremøte 7. november 2013 Protokoll fra Styremøte 7. november 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise X Styremedlem

Detaljer

Helse Nord status og utfordringer. Besøk statsråd Strøm-Erichsen 9. november 2009 Adm. direktør Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Helse Nord status og utfordringer. Besøk statsråd Strøm-Erichsen 9. november 2009 Adm. direktør Lars H. Vorland Helse Nord RHF Helse Nord status og utfordringer Besøk statsråd Strøm-Erichsen 9. november 2009 Adm. direktør Lars H. Vorland Helse Nord RHF Nøkkeltall 2009 Nord-Norges største virksomhet Omsetning ca 12,1 mrd NOK Ca

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 25. mai 2011 Kl.: 08.30 til ca. 12.00 Sted: Clarion Hotel Admiral, Bergen Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-46/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011 Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: 2010/916-56/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 10.6.2011 Styresak 64-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011 Protokoll styremøte

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Sakspapirene var ettersendt.

Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. november 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/354/214 Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 20.11.2013 Styresak 130-2013 Ferieplanlegging i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Formål Akutte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: Onsdag 31. januar 2007 klokken 10.00 Møtested: Administrasjonens møterom, UNN HF Til

Detaljer

Styresak 38-2015 Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten

Styresak 38-2015 Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten Direktøren Styresak 56-2015 Evaluering av økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten Saksbehandler: Beate Sørslett, Helmer Jakobsen Saksnr.: 2015/573 Dato: 18.05.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Helse Finnmark der sola aldri går ned...

Helse Finnmark der sola aldri går ned... Helse Finnmark der sola aldri går ned... Klinikk psykisk helsevern og rus DPS-konferanse i Tromsø 28. og 29. oktober 2009 Utviklingsperspektiv til DPSene i eget foretak v/klinikksjef Inger Lise Balandin

Detaljer

Styremøte 03.03.03. Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vedlagt følger styresakene. Vel møtt! Med vennlig hilsen

Styremøte 03.03.03. Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vedlagt følger styresakene. Vel møtt! Med vennlig hilsen Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør, org.direktør,

Detaljer

Godkjenning av protokollene fra styremøtet 2. og 3. desember 2015 og 4. januar 2016

Godkjenning av protokollene fra styremøtet 2. og 3. desember 2015 og 4. januar 2016 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 3.2.2016 Saksnummer 5/2016 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

REFERAT. Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF

REFERAT. Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF REFERAT 3. desember 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 03.12.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/219 Dato: 3. desember 2014 Unni Salamonsen Leder

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF Møtedato: X STYRET 02.02.11 Under arbeid Godkjent av direktør X Styresak nr.: 07/11 Saksbeh.: Ståle Langvik Christiansen Arkiv: G:\overordna styrer+r\0-sthf-styret\01saker\(møtedato)\(filnavn)

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.50 Faste mer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

STYREMØTE 1. JULI 2005

STYREMØTE 1. JULI 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 23.8.2005 200400457-66 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Referat fra drøftingsmøte 5. oktober 2007 kl 0900-1215

Referat fra drøftingsmøte 5. oktober 2007 kl 0900-1215 Personalavdelingen Referat fra drøftingsmøte 5. oktober 2007 kl 0900-1215 Møtet ble avholdt pr telematikk Hammerfest-Alta-Kirkenes. Tilstede: Arbeidsgiversiden: Eva H. Pedersen, adm. dir., Erik Fjeldstad,

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. MARS 2005

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. MARS 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 16. 3.2005 200400457-23 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Avviksmeldinger og avvikshåndtering i Finnmarkssykehuset HF 2014

Avviksmeldinger og avvikshåndtering i Finnmarkssykehuset HF 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Renate Jakobsson tlf. 78 42 11 18 Hammerfest, 25. November 2014 Saksnummer 102/2014 Saksansvarlig: Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS Styresaknr. 15/06 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. -Protokollene fra styrets møter 23 mars 2006. Saksbehandlers

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Per Sigurd Sørensen, styremedlem (H) Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, referent

Per Sigurd Sørensen, styremedlem (H) Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, referent FORELØPIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. FEBRUAR 2010 Til stede Meldt forfall Fra brukerutvalget Fra administrasjonen Peder Olsen, styreleder May Britt Lunde, nestleder (Ap) Eva Kvelland, styremedlem (V)

Detaljer

Slagenhetsbehandling i Helse Nord. Marita Lysstad Bjerke, slagsykepleier, NLSH Bodø 1

Slagenhetsbehandling i Helse Nord. Marita Lysstad Bjerke, slagsykepleier, NLSH Bodø 1 Slagenhetsbehandling i En statusbeskrivelse slagsykepleier, NLSH Bodø 1 Nasjonale, faglige retningslinjer i behandling og rehabilitering ved hjerneslag: Behandling i slagenhet Reduserer død, alvorlig funksjonshemming

Detaljer

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Styresak 59/2013: Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Møtedato: 27.08.13 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen, auditoriet Bakgrunn Det vises til styresak 50/2013

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

Protokoll Styremøte, 21 juni 2004 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00

Protokoll Styremøte, 21 juni 2004 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00 x Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, 21 juni 2004 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli* X Nestleder Finn

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 5.12.2012 Tid: 9:00-15:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 5.12.2012 Tid: 9:00-15:00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 5.12.2012 Tid: 9:00-15:00 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår/ Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 23-2016/3 Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013

Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013 Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise *) X Styremedlem

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900005-62 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 74-2009 GODKJENNING

Detaljer

Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003

Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003 x Administrasjon Bodø Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Ing-Lill Pavall x Styremedlem Morten

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013

Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013 Direktøren Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2014/336 Dato: 10.02.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Godkjenning av Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008

Godkjenning av Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008 Direktøren Styresak nr. 51/08 Godkjenning av Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008 Rolf Inge Jensen 2008/894 3.11.2008 Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008. Saksbehandlers

Detaljer

Kirkenes sykehus. Reisemuligheter til og fra

Kirkenes sykehus. Reisemuligheter til og fra Reisemuligheter til og fra Kirkenes sykehus Alta Kirkenes... 2 Berlevåg Kirkenes... 2 Båtsfjord Kirkenes... 2 Gamvik (Mehamn) Kirkenes... 2 Hasvik Kirkenes... 3 Havøysund Kirkenes... 3 Karasjok Kirkenes...

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 52/2013 Saksbehandler: Administrasjonssekretær Astrid Balto Olsen Møtedato: 19. juni 2013 Referatsaker Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Helse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer