NORTEKK AS. HÅNDBOK i Nortekk as for ansatte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORTEKK AS. HÅNDBOK i Nortekk as for ansatte"

Transkript

1 1 NORTEKK AS x HÅNDBOK i Nortekk as for ansatte

2 0. INNLEDNING 1.0 NORTEKK AS OM NORTEKK A.S ORGANISASJON 1.3. NOR-DEKK AS. 2.0 PERSONLIG 2.1. Lønn 2.2. Andre Godtgjørelser 2.3. Ferie og annet avtalt fravær 2.4. Velferdspermisjoner 2.5. Sykefravær 3.0 VELFERDSORDNINGER 3.1. Forsikringsordninger 3.2. Bedriftsidrettslag 3.3. Bedriftshelsetjeneste 3.4. Etter- og Videreutdanning 3.5. Lån til ansatte 3.6. Hjemm-PC 4.0. HMS ARBEIDET 4.1. Generelt om HMS 4.2. NAMSU 4.3. Verneombud 4.4. Sikkerhetshåndbok 5.0 REGLER OG REGLEMENTER 5.1. Arbeidstidsreglement 5.2. Timelister 6.0. KLES- OG VERKTØYGODTGJØRELSE 7.0. ØVRIGE BESTEMMELSER 7.1. Firmabil 7.2. Mobiltelefoni 7.3. Varehengere 7.4. Plikt til ivaretakelse av utstyr 7.5. Truck 7.6. Lift 7.7. Nøkler til Industriveien 9c Vareuttak 7.9. Søppel- og avfallshåndtering Privat avfall Varekjøp til eget bruk 8.0 NORTEKKS ENTREPRISER 8.1. Ordreseddel 8.2. Dokumenter 8.3. Sjekkliste 8.4. Ferdigattest 8.5. Rydding og retur av verktøy og utstyr Når du mangler noe. 2

3 3 0 INNLEDNING Herværende lille håndbok er ment å gi - spesielt nyansatte - en innføring i Nortekks organisasjon og hvilke rettigheter den ansatte har. Videre hvilke regler som gjelder for den enkelte ansatte i Nortekk as. I tillegg til denne håndbok inngår i serien med håndbøker for Nortekk as også: * Sikkerhetshefte 1.0. NORTEKK AS 1.1 OM NORTEKK AS Nortekk as ble formelt stiftet i 1992, men har i praksis fungert siden august I 1982 ble Nor-Dekk as stifte og var frem til 1992 også utførende håndverksbedrift selv etter at det ble startet egen byggevareforretning i I 1992 ble håndverksavdelingen skilt ut i eget selskap - Nortekk as, mens Nor-Dekk as siden samme år har vært en ren byggevareforretning som selger kun taktekkingsprodukter. Så trass i at Nortekk as formelt ble stiftet i 1992 vil man feire 25 års jubileum i FAGOMRÅDER Nortekk as utfører i prinsippet de aller fleste typer takarbeider, fortrinnsvis rehabilitering av gamle tak. Egne blikkenslagere, taktekkere, tømrere tilsier at selskapet er i stand til å ivareta de fleste kunders interesser. Utover egne leier Nortekk as inn tilleggshjelp i sesongen, både blikkenslagere, tekkere og tømrere. Nortekk as legger også årlig mange tusen kvm membran på kulverter, garasjeanlegg osv. Nortekk as har betydelig mengde servicearbeider på tak for kommuner, offentlige etater, boligbyggelag og eiendomsselskaper GEOGRAFISK ARBEIDSOMRÅDE Nortekk begrenser seg - hovedsakelig - til å utføre arbeider i Oslo og Akershus. Unntaksvis har man arbeidet utenfor dette området. Hovedtyngden av arbeidene ligger innenfor Oslo bygrense STØRRELSE Nortekk as har, pr 2010, 39 ansatte og en årsomsetning på ca 82 millioner (2009) eksklusiv mva. Dette gjør Nortekk as til et av de største firmaene i bransjen, hovedsakelig fordi bransjen består i veldig stor grad av mange småfirmaer med 2-5 ansatte. Nortekk as har 25 firmabiler hvorav 19 er varebiler, de fleste av typen Toyota Hi-Ace. Hertil kommer butikken, Nor-Dekk as, som omsetter for ca 34 millioner (2009) ex mva, hvilket tilsier at selskapene har en samlet omsetning på ca 65 millioner ex mva til sammen.

4 ØKONOMI Nortekk har solid økonomi, god egenkapitaldekning og innehar svært god rating hos alle kredittinformasjonsselskaper KUNDER Nortekk as har utført og utfører oppdrag for Kommuner (Skedsmo, Oslo, Lørenskog, Rælingen, Fet, Ullensaker m.fl.), Offentlige Etater (SIA, FFI, SIO, Forsvaret mfl.), Borettslag (OBOS; USBL, ROBO), Offentlige bedrifter (Oslo Sporveier, Telenor, NSB), Større Eiendomsfirmaer (Olaf Thon, Aberdeen Property, KLP Eiendom, ) samt for en rekke større og mindre bedrifter og borettslag. Det utføres også betydelige ordres for sameier og borettslag på rekkehus, bygårder og boligblokker ORGANISASJON Daglig leder Tom Jenkins Sakgsing. Kjell Ivar Bjørnstad Salgsing Trond Hansen Sekretærer Celine Nicolaisen Brit Elster- Jenssen Økonomi- & Kontorsjef Elin Selnes Driftssjef tekking/membran Driftssjef tømrer/blikk/service Steinar Lystad Bjørn-Fredrik Johanssen Formann Formann Formann Formann Tekking Blikk Tømrer Service Pål Karlsen Thomas Ragnøy Thomas Edner Roar Ihle Roy Magnesholen Håndverkslag - vesentlig 2-mannslag Tekkere - Blikkenslagere - Tømrere VERNEOMBUD: TILLITSMANN: Roy Magnesholen Stian Fossum Arbeidet på enkelte entrepriser utføres normalt av et to-mannslag ledet av en lagbas. Under hver formann er det flere to-mannslag. Lagbasene rapporterer til formann som igjen rapporterer til driftssjef VERNEOMBUD De ansatte velger også verneombud og assisterende verneombud blant de utearbeidende. De velges for 2 - to - år ad gangen. Mer om vernearbeidet i kapittel 4.

5 TILLITSMANN Ingen ansatte er pt fagorganisert. I stedet har Nortekk as ordning med tillitsmann. De ansatte velger blant sin midte en tillitsmann. Denne skal representere. de ansatte i de generelle forhandlinger om ansettelsesvilkår, lønn etc samt være bindeledd mellom de ansatte og ledelsen hva gjelder arbeidsmiljøet generelt. Ansatte som ønsker å ta opp forhold med ledelsen kan velge om de vil ta det direkte eller gjennom tillitsmann. Det er i realiteten de ansatte selv om velger hva de ønsker å benytte tillitsmannen til ORGANISERING AV ARBEIDET Hovedsakelig jobbes det i 2-mannslag, ledet av lagbas. Sistnevnte disponerer normalt firmabilen og er leder for 2-mannslaget. Lagbas rapporterer til formann som igjen rapporterer til driftssjef. I perioder, ved ferier, sykdom, spesielle arbeidsoppgaver hender det at 2-manns lagene må omgjøres for en periode NOR-DEKK AS. Nor-Dekk as, som du finner i 1. etasje i Industriveien 9 c er en ren byggevareforretning som har spesialisert seg på leveranser til tak og taktekking. Du finner intet annet enn taktekkingsmaterialer og en del nødvendig verktøy og utstyr til takarbeid i denne forretningen. Nor-Dekk as er et søsterselskap til Nortekk as og har samme eiere. Nor-Dekk as leverer mye til Nortekk as slik at alle ansatte i Nortekk as får mye å gjøre med de ansatte i Nor-Dekk as. De to selskapene har felles kontor, kantine, fax, sekretærfunksjoner etc. 2.0 PERSONLIG 2.1. LØNN LØNNSUTBETALING Lønn utbetales den siste virkedag hver måned. De månedslønnede får utbetalt for den aktuelle måned. De timelønnede vil normalt ha ca 2 til 3 uker innestående FORSKUDD De som ønsker det kan få fast utbetalt et a akto beløp den 15 i hver måned. Avtale gjør den enkelte med lønningssjefen. Forskudd utover dette gies kun unntaksvis FERIEPENGER Feriepenger utbetales normalt 20. Juni hvert år AKKORDER For de som arbeider akkord vil en akkordavregning normalt bli utbetalt TIDLIGST ca 3 uker etter at arbeidet er ferdig utført. Se for øvrig under pkt. 2.2.

6 BONUS Nortekk as har siden 2002 hatt en bonusordning hvor alle ansatte har fått til fordeling 7,5% av bedriftens totalresultat før skatt. Fordelingen skjer etter de timer den enkelte ansatte har arbeidet i bedriften. Bonusen utbetales medio desember, men kun til de som på tidspunkt er ansatt i selskapet. Bonusen regnes for perioden året etter. Andre bonusordninger, til erstatning for ovenstående, diskuteres løpende slik at en omlegging kan være aktuell. Dette vil imidlertid først bli tatt opp med tillitsmann og vil alltid være en forhandlingssak AKKORDSYSTEM Innen en del av vår virksomhet, spesielt på taktekkersiden, er det godt innarbeidet praksis med akkordsystem. Med akkord mener at de ansatte får en bestemt sum for å gjennomføre en bestemt jobb. Det utbetales en garantilønn inntil akkorden er avregnet når arbeidet er avsluttet. Ved spesielt langvarige akkorder kan det også utbetales a kto på et eventuelt akkordoverskudd hvis det fremgår klart at det blir et akkordoverskudd. (Akkordoverskudd; dvs. at de ansatte får utbetalt mer enn garantilønnen) Akkord utbetales først etter at sjekkliste er innlevert til kontoret og arbeidet godkjent. Fra en akkord er ferdig avsluttet må men påregne at det vil gå minst 3 uker før akkorden kommer til utbetaling. Det gies ingen kompensasjon til gitt akkordsats for regnvær eller andre værforhold som umuliggjør tekking, med følgende unntak: Dersom det regner fra morgenen dekker firmaet - må anføres som dagtid å timelisten med forklaring - dagens 2 - to - første timer. Deretter må laget kontakte kontoret for å få evntuelt annet midlertidig/kortvarig oppdrag. Hvis slikt ikke finnes avsluttes dagen og det utbetales ikke lønn ARBEIDSTID Arbeidstiden er 07: mandag tom torsdag, 07:30-13:30 fredag. Med 1/2 times pause midt på dagen utgjør dette 37,5 timers arbeidsuke. Arbeidet skal starte kl.07:30 ute på byggeplass og avsluttes samme sted kl. 16: OVERTID Overtid utbetales KUN når dette er pålagt eller etter uttrykkelig avtale. 50% tillegg Hverdager 16:00-20:00 Lørdager 07:00-14:00 100% tillegg Hverdager etter kl. 20:00 Lørdager etter kl. 14:00 Helligdager, hele dagen. Husk at pålagt overtid ikke kan nektes såfremt det er gitt rimelig varsel. I krisesituasjoner kan arbeidsgiver kreve overtid også på meget kort varsel.

7 AVSPASSERING - OPPARBEIDELSE Ansatte som har sitt egentlige bosted i utlandet eller langt fra Oslo har behov for å opparbeide avspaseringstid for å kunne ha noe mer tid hjemme med familien. Dette oppnåes gjennom å utvide arbeidstiden noe i enkelte uker slik at disse ekstra timene benyttes til avspasering,. Timer til avspasering honoreres med vanlige satser og ansees ikke som overtid. Avspasering skjer følgelig time mot time. Utbetaling av ekstratimene skjer for den uken de opparbeides LØNNSFORHANDLINGER Det er de ansattes tillitsmann som forhandler med ledelsen om de generelle lønns- og ansettelsesbetingelser. Normalt skjer slike forhandlinger i mai/juni måned hvert år. Avtaleendringer skjer med virkning fra 1.juni. Utover dette står det selvsagt den enkelte selv fritt å ta opp spørsmål rundt sine personlige betingelser direkte ANDRE GODTGJØRELSER HELLIGDAGGODTGJØRELSE Utbetales til alle timeansette med for hver arbeidede time. Helligdaggodtgjørelsen er en kompensasjon, i forhold til de med månedslønn, for bevegelige hellig- og fridager. Utbetales hver måned VERKTØYGODTGJØRELSE Se forklaring i pkt BILGODTGJØRELSER For ansatte som kjører egen bil i firmaets tjeneste gjelder følgende: Kjøreliste: Den ansatte må - får å få dekket kjøregodtgjørelse - fylle ut denne del på sin timeliste helt eksakt. Ingen får utbetalt godtgjørelse dersom skjemaet ikke er fylt ut 100% korrekt. Vi må være strenge på dette både av hensyn til egenkontroll og av hensyn til gjeldende offentlige regler Hva dekkes? Dersom en ansatt må kjøre for selskapet i arbeidstiden - for eksempel for å hente hente varer eller utstyr - dekker firmaet kjøring for de aktuelle kilometerne. (Igjen betinget av at timeliste er korrekt utfylt) Kjøring til/fra arbeid dekkes normalt ikke Satser En legger til grunn statens satser for kjøregodtgjørelse. Godtgjørelsen utbetales sammen med lønn og fremgår av lønnsavregningen.

8 FERIE I Nortekk as har man 5 ukers ferie. Maksimalt 3 ukers ferie kan taes i perioden 1. Mai til Resten må taes i perioden Feriene avvikles på følgende måte: Sommerferie: Normalt blir det hvert år avtalt 2 ukers fellesferie. Dette tidspunkt fastsettes ved årsskiftet. Utover dette har hver enkelt krav på en uke utover dette i "sommerperioden". Ønsker om den tredje sommeruken må innleveres før 1.4. Vinterferie: Innen 1.10 må den enkelte ha skrevet inn sine ferieønsker for perioden De som ikke innleverer innen fristen må akseptere at firmaet fastsetter ferietiden. OBS. De som utgjøre et arbeidslag må koordinere sin ferie slik at denne blir sammenfallende. Uansett vil ingen kunne påregne å få ferie tidligere enn 4 - fire - uker fra den dag de innleverer sin feriesøknad. Dersom noen får ferie som passer dårlig vil Nortekk as alltid bestrebe seg til det ytterste for å etterkomme den enkeltes ønsker. Maksimalt 10 feriedager kan overføres fra ett ferieår til et annet. Den enkelte ansatte er selv ansvarlig for å følge med på sine feriedager og uttak av disse. 2.4 VELFERDSPERMISJONER VELFERDSPERMISJON MED LØNN Legebesøk Kun legebesøk som følge av arbeidsulykker dekkes med lønn. Tannlege Nortekk as dekker inntil 4 timer lønn pr. kalenderår Tannlegebesøk for øvrig skal forsøkes lagt til tider utenom arbeidstid. Hvis dette ikke er mulig må det "søkes" om fri. Lønn utbetales ikke. Barnehage En fridag med lønn utbetales ved første gangs opptak i barnehage, men bare for en dag. Skole Fri første skoledag (gjelder bare 1 klasse) Dødsfall Bedriften dekker lønn i 2 - to - dager ved dødsfall i nærmeste familie: Som nærmeste familie er definert: Foreldre, Søsken, Besteforeldre Ved dødsfall i ennå nærmere familie (ektefelle/barn) vil bedriften dekke inntil 37,5 timers lønn (1 uke) Fysioterapi/Kiropraktor Bedriften dekker lønn til behandling såfremt behandlingen er rekvirert av bedriftslege og gjennomføres hos Nortekks avtalepartner. Bedriften dekker også behandlingskostnadene hos fysioterapeut og/eller kiropraktor såfremt årsaken skyldes yrkesskade og er rekvirert av bedriftslegen. Barns sykdom Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven følges, dvs. inntil 10 dager pr. år - mot egenmelding - dekker bedriften lønn VELFERDSPERMISJON UTEN LØNN Flyttedag Krav på en drag fri UTEN lønn Tannlege Tannlegebesøk utover de 4 timer årlig som bedriften dekker, slik det er angitt over. Begravelser Se under dødsfall i avsnittet dødsfall over. Det dekkes ikke lønn for noe annet enn det som er angitt der.

9 9 Militærtjeneste og Repetisjonsøvelser Lønn for repetisjonsøvelser og annen militær- tjeneste dekkes ikke SYKEFRAVÆR Ved sykdom skal fraværsmelding gies - til kontoret(!) - senest ved arbeidsdagens begynnelse første fraværsdag. Videre plikter man å holde kontoret løpende orientert om fraværet. Ved forsømmelse av slik melding vil sykepenger ikke bli utbetalt EGENMELDING Den ansatte har anledning til, med mindre annet er spesielt avtalt, 24 egenmeldingsdager i en rullerende 12 måneders periode. Dog maksimert til 8 dager pr gang. Etter 8 dager SKAL sykemelding fremlegges. Uten slik vil lønn ikke bli utbetalt. I spesielle tilfelle har bedriften rett til å inndra retten til egenmelding for enkelte ansatte. Den ansatte skal uoppfordret levere egenmelding. Uten slik vil lønn ikke bli dekket for fraværsperioden SYKEMELDING Etter senest 8 dagers fravær plikter den sykmeldte å innhente sykemelding fra lege. Vær oppmerksom på at leger ikke har anledning til å tilbakedatere sykemeldinger, slik at disse vil kun kunne skrive ut sykemelding fra den ansattes første legebesøk SYKEPENGER Nortekk as utbetaler sykepenger i arbeidsgiverperioden. Utover dette vil sykepenger utbetales fra trygdekontoret. For at sykepengene fra trygdekontoret ikke skal bli forsinket er det viktig at den sykmeldte besørger attestasjon fra arbeidsgiver i tide. (Eget skjema for dette) BEDRIFTSHELSELEGE - TJENESTE Noertekk as har sagt opp avtalen med A.med og arbeider vinteren 2011 med ny ordning, som skal være på plass 1. april VELFERDSORDNINGER 3.1. FORSIKRINGSORDNINGER YRKESSKADEFORSIKRING Nortekk as har - selvsagt - lovpålagt yrkesskadeforsikring GRUPPELIV OG ULYKKE Nortekk as har i mange år hatt en frivillig gruppelivs- og ulykkesforsikring hvor selskapet betaler premien i sin helhet for alle ansatte. Gruppelivsforsikringen dekker både liv og uførhet.

10 PENSJONSORDNING Nortekk as innførte i 2002 pensjonsordning. Alle ansatte er pliktig til å delta i denne. Nærmere orientering om denne gies på forespørsel av vår regnskapssjef. Pensjonen er såkalt "ytelsesbasert" BEDRIFTSIDRETTSLAG Nortekk as har bedriftsidrettslag - Nortekk BIL. Laget har tidligere deltatt i bedriftserien i fotball ute. Interessen har dog de senere år vært noe laber. PT stiller dog Nor-Dekk as og Nortekk as felles lag i bedriftsserien i fotball innendørs på vinteren,. 3.3 ETTER- OG VIDEREUTDANNING Nortekk as er svært interessert i at flere av våre ansatte skolerer og videreutdanner seg innenfor byggfaget samt innen ledelse og data. Vi bevilger svært gjerne midler til slikt. Dog må det gjøres særskilt avtale i hvert enkelt tilfelle mellom den ansatte og firmaet. Bindingstid etter ferdig videreutdanning må påregnes. Spesielt oppfordres de med erfaring som ikke har fagbrev til å ta dette LÅN TIL ANSATTE Nortekk as kan - helt unnatksvis - yte mindre lån til ansatte. Lånet begrenses i størrelse til den sikkerhet som ligger innenfor lønns- og feriepenger tilgodehavende. Normalt vil tilbakebetalingstiden ligge på måneder. Renten vil være svært gunstig. Via vår bankforbindelse - Nordea as - har vi også muligheten til å være behjelpelig med kontakt og gunstige låneavtaler. Gjennom bedriftens bankfforbindelse kan formidles lån og lignende HJEMME PC Da bedriften er opptatt av at de ansatte skal videreskolere seg på data har vi muligheten til å tilby gunstige hjemme PC -kjøp med skattefrihet. Interessert? Kontakt regnskapssjefen for nærmere informasjon TRENINGSOPPLEGG Nortekk as har avtale med Avansia Treningsinstitutt i Industriveien 7 på Skedsmokorset. Ansatte kan trene der, men må forskuttere kostnadene. Mot fremvisning av kvitteringer på utlegg til trening vil Nortekk as refundere 50% av treningskostnadene.

11 HMS ARBEIDET I NORTEKK 4.1. HMS GENERELLT HMS er kort og godt forkortelse for H else, M iljø og S ikkerhet. Enhver bedrift i Norge er pålagt å ha en plan og et system innenfor hvert av disse tre elementene. I takbransjen er spesielt sikkerheten et særdeles viktig element. Takarbeid foregår i høyden med den sikkerhetsrisiko det innebærer først og fremst for de ansatte, men takarbeider innebærer også farer for 3 personer og bygninger og gjenstander. Fall fra tak er et element. Andre elementer er materialer som blåser ned fra tak, stillas eller heiser som velter, materialer som faller ut under opp- eller nedheising. Lekkasjeskader som følge av dårlig håndverk/tildeling inngår også i et faremomentene, og selvsagt innebærer varme arbeider også en stor risiko. I det hele tatt, Takbransjen er en av de bransjer i landet hvor sikkerhetsrisikoen er høyest. Nortekk as har utarbeidet egen sikkerhetsbok som tar opp alle relevante spørsmål rundt sikkerhet. Denne utdeles til alle ansatte. Til å lede, følge opp, kontrollere og forbedre HMS arbeidet har Nortekk as nedsatt et eget utvalg - NAMSU. Nortekk as har en gjennomarbeidet HMS plan i tråd med myndighetenes krav til slikt. Denne skal løpende evalueres av NAMSU: 4.2 NAMSU NAMSU står for Nortekk's Arbeids-, Miljø- og Sikkerhetsutvalg NAMSU utgjøres av følgende personer i Nortekk as. Verneombud Tillitsmann Daglig leder Assisterende verneombud Driftsjef 1 Tillitsmann MANDAT NAMSU skal løpende vurdere hele HMS arbeidet til Nortekk as og ved behov foreta endringer, forbedringer innen HMS systemet. NAMSU har mandat til å fastsette endringer i selskapets sikkerhetsreglement, dog ikke utover offentlige lover og forskrifter. NAMSU kan innstille på endringer - overfor selskapets ledelse og styre - i de bedriftsinterne regler som til enhver tid gjelder eller foreslå nye sådanne. NAMSU viktigste oppgave er løpende å vurdere sikkerheten ved arbeid på tak. Utvalget skal gå gjennom verneprotokoller og verneombudets arbeid. NAMSU har rett til å stanse ethvert pågående arbeid dersom den finner dette nødvendig ARBEIDSMÅTE NAMSU har møter hvert kvartal. Driftssjef fungerer som leder og sekretær for utvalget og innkaller. Det skal føres protokoll fra alle møter. Beslutninger i NAMSU fattes med alminnelig flertall. Daglig leder har ikke stemmerett da han kun har møterett som observatør.

12 ARBEIDSGIVERS ROLLE Arbeidsgiver, dvs ledelsen i Nortekk as, har plikter vis a vis offentlige lover og regler og vil måtte legge inn veto dersom NAMSU gjør vedtak som bryter offentlige lover, regler eller forskrifter. På samme måte må ledelsen i Nortekk as ta ansvar dersom NAMSU ikke fungerer etter hensikten VERNEOMBUD Når det gjelder verneombud, vernearbeidet generelt, verneutstyr og alt rundt sikkerhet generelt er dette dekket i Sikkerhetshåndboken og gjentas derfor ikke her SIKKERHETSHÅNDBOK Nortekk as har utarbeidet ent egen sikkerhetshåndbok som alle ansatte skal ha med seg på arbeidet. Denne er et en innføring i de løpende sikkerhets. regler som gjelder på alle Nortekks arbeidsplasser. ENHVER ANSATT ER FORPLIKTET TIL Å FØLGE ENHVER BESTEMMELSE SOM FREMGÅR AV HMS SYSTEMET OG SIKKERHETSHÅNDBOKEN OVERORDNET SIKKERHETSBESTEMMELSER Hovedregelen som alle ansatte plikter å følge er: Intet arbeid skal igangsettes/gjøres før den enkelte vet og føler at sikkerheten er ivaretatt. Enhver ansatt er ikke bare i sin fulle rett til å nekte å utføre arbeid dersom så ikke er tilfelle, han er forpliktet til å ikke igangsatte arbeidet. Der det er mulig er det på forhånd utarbeidet en sikker jobbanalyse. Denne skal følges til punkt og prikke. Imidlertid har Nortekk as en stor mengde servicearbeider hvor forholdene på stedet ikke er kjent på forhånd. I slike tilfelle må den enkelte ansatte selv foreta risikovurdering når han ankommer arbeidsplassen. Hvis tilfredsstillende sikkerhet ikke kan iverksettes skal arbeidet ikke påbegynnes ARBEIDSREGLEMENT REGLEMENTER 5.1. ARBEIDSTIDSREGLEMENT Arbeidstiden er: kl. 07:30-16:00 mandag - torsdag kl. 07:30-13:30 Fredag Med arbeidstid forståes: Kl. 07:30 skal en være på arbeidsplassen, ferdig skiftet og klar til dyst. På dette tidspunkt, kl. 07:30 skal man følgelig være ute på arbeidsstedet, ikke på kontoret. Videre skal man ikke forlate arbeidsstedet før kl 16:00 - fredager 13:30. Matpause: Denne er, inkludert gangtid, 30 minutter. Tidspunkt må den enkelte avgjøre selv. Overtid: Se pkt 2.2.

13 TIMELISTER Enhver ansatte er pliktig til å føre timelister dag for dag. Nortekk as har et system med to timelister. En samlet for hele uken og en for hvert prosjekt. Eksempler på timelister finnes bak i herværende håndbok som vedlegg. Timelistene er grunnlag for lønnsutbetaling og fakturering. Det er derfor tvingende nødvendig at disse innleveres. Timelister for en uke SKAL innleveres SENEST ved arbeidstidens slutt påfølgende mandag, dvs første arbeidsdag i neste uke. Har du benyttet egen bil i arbeidsøyemed skal du føre opp de aktuelle kilometerne på uketimelisten. Husk at du MÅ fylle ut disse rubrikkene helt korrekt for å få utbetalt bilgodtgjørelsen. 6.0 KLES- OG VERKTØYGODTGJØRELSE Hver ansatt i Nortekk as må selv gå til innkjøp av arbeidsklær, håndverktøy og personlig verneutstyr. Mot fremvisning av godkjent kjøpskvittering vil beløpet bli refundert Verktøygodtgjørelse: Hver enkelt ansatt opparbeider løpende en konto for verktøygodtgjørelse med en vtalt sats pr. arbeidet time. Godtgjørelsen utbetales aldri, det er kun snakk om refusjon mot fremvisning av godkjent kvittering. Verktøygodtgjørelsen må taes ut - i form av utstyr/verktøy - det kalenderår den er opparbeidet. Godtgjørelse overføres IKKE fra et år til et annet Prosedyren er som følger: * Du handler inn. * Du fremviser kvitteringen til Nortekks lønningsansvarlige som godkjenner kvitteringen med sin signatur og samtidig fører beløpet inn på din "verktøykonto". * Kvitteringen taes med ned til kassen i 1. Etasje og beløpet utbetales Følgende utstyr holder Nortekk as uavhengig av ovenstående: * Sikkerhetsbag med falline, vernebriller, hjelm, hørselsvern. * Bag til oppbevaring av verktøy * Arbeidshansker * Førstehjelpskoffert eller - pute. En til hver bil/arbeidslag Følgende håndverktøy er den enkelte ansatte pålagt å kjøpe: * Hammer * Blikksaks og -tenger * Sag og baufil m/blader * Brekkjern * Vater og rennevater * Kniver * Kritt og Krittsnor * Knipetang * Tommestokk * Skrujern * Skiftenøkkel Ovennevnte SKAL den enkelte alltid ha i sin arbeidsbag. Unnlatelse av å ha slikt vil medføre redusert godtgjørelse.

14 Følgende verneutstyr må den enkelte kjøpe selv: Utlegget refunderes innenfor rammen av verktøygodtgjørelsen. * Knebeskyttere * Vernesko 6.6. FØLGENDE VERKTØY OG UTSTYR HOLDES AV NORTEKK * Elektroverktøy * Varmluftpistoler * Førstehjelpsutstyr * Brennerutstyr * Vannslanger * Skjøteledninger/Trommel * Spesialverktøy * Brannslukkere * Stige Ved utlevering av slikt vertkøy må den enkelte kvitterre for verktøyet og står ansvarlig for tilbakelevering av dette. Ved den minste feil ved slikt utstyr SKAL dette innleveres til verktøyansvarlig som besørger reparasjon /erstatning. 7.0 ØVRIGE BESTEMMELSER 7.1 FIRMABILER 1. Lagbaser som får firmabil til disposisjon er personlig ansvarlig for å ivareta bilen på best mulig måte. Det er ikke anledning til låne bilen ut til andre verken i eller utenfor firmaet. Bilen benyttes kun i arbeidet og skal ikke på noen måte benyttes til privat kjøring. Nortekk dekker ikke skader forvoldt av uautoriserte brukere. 2. Nortekk as dekker alle kostnader med bilen med unntak av vask. Vask må den enkelte bruker selv stå for. 3. Bilen er arbeidsbil, d.v.s den skal brukes i arbeid og til/fra arbeid. Bruk av firmabil til privatkjøring er ikke tillatt. Overtredelse av dette vil kunne mdføre skattemesige STORE konsekvenser både for den ansatte og for firmaet i form av etterligning av skatt med tillegg av straffeskatt. Pga innskjerping fra skattemyndighetene er det vinteren 2010 montert inn elektronisk kjøreboki alle biler. Denne gir en oversikt over all bilbruk, slik at det ved spørsmål kan dokumenteres at bilen ikke er brukt privat. Ved misbruk har selskapet ikke annet valg enn å inndra bilen. 4. Det er strengt forbudt å bruke firmabilene i forbindelse med private oppdrag. Bruk av bilen til takarbeider og eller privatkjøring utenom arbeidstid er strengt forbudt, og vil automatisk medføre øyeblikkelig avskjedigelse i firmaet. 5. Bøter dekkes ikke av Nortekk - unntatt piggdekkavgift 6. Den enkelte bruker er selv ansvarlig for å bestille og levere bilen til service. 7. Oppståtte skader på bil skal umiddelbart varsles til Driftsjef, skader som skyldes grov uaktsomhet eller uvettig bruk må dekkes av den enkelte bruker. 8. Hver enkelt er ansvarlig for selv å skifte fra sommer til vinterdekk og omvendt. Ved behov for nye dekke skal dette forhåndsgodkjennes og rekvisjon innhentes os driftssjef Hver bruker får utdelt bensinkort til påfylling av drivstoff. Kortet dekker intet annet enn drivstoff. Dersom det må handles inn andre bilrekvisita må den enkelte selv legge ut for dette og deretter få pengene refundert fra Nortekk as. I slike tilfelle skal driftssjef gi påtegning på kvitteringen før pengene utbetales i kassen i 1. Etasje. 10. Ved ferier og/eller sykdom skal bilen plasseres på Nortekk a.s. 11. Firmaet dekker bomavgift. 12. Parkeringsavgift må forskutteres av den enkelte ansatte. Avgiften refunderes straks fra kassen i 1. etasje betinget av at kvitteringen er påført prosjektnummeret for den aktuelle entreprisen/jobben.

15 MOBILTELEFONI Formann og lagbaser mottar mobiltelefon fra Nortekk as innenfor nedenstående regler. Mobiltelefonen er ment benyttet kun til arbeidsformål HVA DEKKER FIRMAET? Firmaet dekker mobiltelefoni med inntil satsene som fremgår herunder: Pr.måned Pr. kvartal Formenn Kr Lagbaser Kr Andre Kr Dersom regninger overskrider disse satser trekkes overskridelsen fra på lønnsoppgjøret. Summene ovenfor skal dekke den totale regning inklusiv abbonnementsavgiften. Vi gjør oppmerksom på at mobilbruk inntil kr pr år må innberettes som inntekt etter krav fra myndighetene TAP AV MOBILTELEFONEN Mistes telefonen må brukeren erstatte den personlig, uansett grunn. Har det dog gått mer enn 24 måneder siden telefonen ble utlevert vil Nortekk as i spesielle tilfelle kunne erstatte telefonen VAREHENGERE Sertifikatet bestemmer hvem som har rett og anledning til å benytte firmaets hengere. Har du ikke sertifikat som tillater at de kjører med henger har du forbud mot å gjøre så. Kun ansatte med gyldig sertifikat for hengere kan kjøre slik PLIKT TIL IVARETAKELSE AV UTSTYR Enhver ansatt vil få utlevert diverse elektro- og sveise utstyr som skal benyttes i det daglige arbeidet. Ved utlevering av slikt utstyr må den enkelte kvittere ut for å ha mottatt utstyret. Den ansatte er pliktig til å ivareta utstyret på best mulig måte. OG UTSTYRET SKAL ALDRI LÅNES UT TIL ANDRE ANSATTE. Den enkelte er personlig ansvarlig for det utstyr som er kvittert ut og kan det senere ikke gjøres rede for utstyret vil den enkelte bli gjort økonomisk ansvarlig for slikt utstyr. Utstyret skal daglig taes vare på og oppbevares på tryggeste måte. I sikkerhetshåndboken fremgår det at ved den minste feil/mangel ved slikt ustyr skal det innleveres for reparasjon eller nytt utstyr må fremskaffes. Dette ordnes av Nortekks verktøyansvarlige som er driftssjef Bjørn-Fredrik Johanssen eller formann Roy Magnesholen TRUCK Ingen ansatte uten truckførerbevis har anledning til å kjøre truck LIFT Alt liftarbeid utføres av Nortekks liftansvarlige. Ingen uten liftsertifikat har anledning til å håndtere lifter.

16 NØKLER TIL INDUSTRIVEIEN 9C Kun et fåtall nøkler er i omløp. Kun ansatte med virkelig behov for nøkkel får dette utlevert fast. Dog vil enkelte kunne få låne nøkkes, ved spesielle behov, etter nærmere avtale VAREUTTAK I Nortekk as skilles det mellom to typer vareuttak: Vareuttak av Nortekk varer og vareuttak av Nor- Dekk varer. Nortekk varene nedenfor er hovedsakelig lagret i teltet eller på mesaninen. Følgende varer er definert som Nortekk varer. * Alle typer membraner av typen Derbigum, IT route, Isola, Super A, Flexpool, samt underlagspapp som befinner seg i teltet. Unntatt er alle Icopalprodukter, dette er Nor-Dekk varer, se pkt * Alle typer nedstikkingssluk og alle typer fester til mekanisk innfesting av takpapp. * Derbit S3 og ulike typer Primer. * PVC folier, dampsperre, filtduk. * Gass * Isolasjon. * Planplater til knekking av beslag, dvs stål, sink, kobber m.m. Ved uttak av slike varer SKAL det ALLTID skrives en vareuttaksliste. Denne SKAL påføres prosjektnummer og legges i vareuttakhyllen inne på driftssjefens kontor. Ved retur SKAL samme liste benyttes men det må klart fremgå at det gjelder retur av varer!!. Alle andre varer som bringes ut fra anlegget SKAL registreres hos Nor-Dekk as. Det betyr at man SKAL henvende seg i skranken for å få registrert vareuttaket. Dette gjelder: Takrenner, nedløp, standardbeslag, ordinær underlagspapp til skråtak, shingel, takplater, takstein, stigetrinn, snøfangere, spiker, pakningsskruer, fugemasser, asfaltlim, maskinspiker, mønebånd, mønepanner, ferdige soylhatter og lignende Ved retur SKAL varene innrapporteres til skranken slik at returen registreres og Nortekk as får sin korrekte kreditnota. HUSK AT VED ALL RETUR SKAL RETURVARENE BRINGES PÅ SINE FASTE PLASSER PÅ ANLEGGET IKKE BARE SLENGES UT AV BIL ELLER HENGER NED PÅ BAKKEN. OPPSUMMERING: Ingen varer eller materialer bringes ut av anlegget uten at det er skrevet inn på skjema for vareuttak som legges i hyllen. På samme måte skal varer som returneres skrives opp og skjemaet v tydelig merkes med at det gjelder retur.

17 SØPPEL OG AVFALLSHÅNDTERING Om mulig SKAL all søppel og avfall leveres direkte på avfallsanlegget på Bøler som kun ligger 3 minutters kjøring unna Nortekks anlegg. Dersom dette ikke er mulig på grunn av åpningstider skal søppel og avfall anbringes i containerne inne på Nortekks anlegg. SØPPEL skal kildesorteres etter de gitte retningslinjer. Det fremgår utenpå hver container hva som skal plasseres hvor. HUSK AT DU SKAL TØMME HENGEREN ELLER BILEN SELV. Ikke bare overlate dette til de lageransvarlige. Vi opplever litt for ofte at søppel og avfall blir plassert på bakken fordi man ikke gidder (??) å sortere avfallet PRIVAT AVFALL Det er IKKE anledning til å benytte firmaets containere til privat søppel eller avfall. Privat avfall kan leveres direkte på Bøler avfallsdeponie og til en langt lavere pris enn det Nortekk as - som en profesjonell aktørmå betale VAREKJØP TIL EGET BRUK Ansatte har spesialpriser ved kjøp hos Nor-Dekk. Ved kjøp til EGEN eiendom gies helt spesielle rabatter. I andre tilfelle gies storbrukerrabatt. Men husk følgende regel. Det er strengt forbudt for ansatte i Nortekk as å benytte firmabil ved arbeid for andre på kveldstid med unntak av arbeid på egen eiendom eller på eiendom til absolutt nærmeste familie.(begrenset til foreldre og barn) Brudd på denne bestemmelsen vil automatisk føre til øyeblikkelig avskjedigelse fra Nortekk as. (Dette er en bestemmelse som en rekke bedrifter i byggebransjen har innført for å få redusert svart arbeid!) 8.0 NORTEKKS ENTREPRISER Nortekk as har mange oppdrag. I prinsippet finnes det to ulike typer oppdrag. A. Oppdrag basert på et utsendt tilbud B. Mindre oppdrag - servicejobber - bestilt på telefon uten verken tilbud eller befaring fra Nortekks side ORDRESKJEMA Eksempel på en arbeidsordre finner du blant vedleggene. Det fremgår av denne hva slags oppdrag det dreier seg om, navn på oppdragsgiver, kontaktperson, hvor oppdraget skal utføres etc. På serviceoppdrag er i prinsippet alle opplysninger som haes om oppdraget oppgitt på arbeidsordren. Dersom det er gitt et tilbud er oppdraget av vesentlig større omfang, selv om også tilbudsoppdrag kan være små.

18 DOKUMENTER Dersom oppdraget er basert på et tilbud skal det utleveres til lagbas følgende dokumenter: * Ordreskjema * Kopi av tilbud * Sjekkliste * Akkordskjema dersom det utføres som akkordarbeid * HMS skjemaer: * Risikoskjema Skal være ferdig utfylt av prosjektleder/selger. * Sjekkliste sikkerhet (Skal du selv fylle ut før arbeidet starter) * Skjema for varme arbeider, dersom arbeidene innebærer varme arbeider * Eventuelt skisse med angivelse av plassering av sikring * Riggplan etter behov * Handlingsplan ved alvorlige ulykker Alle disse dokumentene må lagbas oppbevare trygt. Husk at skjemaet for varme arbeider SKAL oppbevares PÅ arbeidsstedet (IKKE I BILEN. MEN PÅ TAKET)slik at det kan fremvises ved kontroll fra eget verneombud eller egen driftssjef/formann, oppdragsgivers verneombud eller kontroll fra arbeidstilsynet. Ansvarlig for rettmessig utfylling av alle skjemaene er den som har solgt jobben, alternativt driftssjefen SJEKKLISTE For ethvert tilbudsoppdrag skal det blant de utleverte dokumentene befinne seg en sjekkliste for arbeidet. I en del tilfelle vil det være to sjekklister for eksempel en for tekkere og en for blikkenslagere. Eller en for tømrere og en for blikkenslagere. Sjekklisten er et viktig verktøy med sikte på å utføre et korrekt og riktig arbeid og som en viktig huskeliste. Sjekklisten innholder de samme postene som er spesifisert i tilbudet. Når arbeidet anses ferdig SKAL sjekklisten fylles ut av lagbasen. Husk at alle tak alltid skal kontrollmåles. Det skal bekreftes på sjekklisten ikke bare at målene stemmer (avvike skal fremgå av listen) men også at arbeidet er utført på en korrekt og riktig måte. Sjekklisten skal undertegnes av kunden. Sjekklisten skal ved første og beste anledning leveres i egen hylle for sjekklister inne på kontoret til driftssjefen FERDIGATTEST Ved tilbudsjobber fungerer sjekklisten som en ferdigattest. For serviceoppdrag foreligger det imidlertid ingen sjekkliste. Ved slike oppdrag skal standard prosjekttimeliste, (den med gjennomslag) fylles ut og kunden signere. Husk at dersom det er utført verkstedarbeid av andre MÅ disse timene også fremkomme på listen eller det må tydelig stå at det tilkommer timer for laging av beslagene. Husk også alltid å påføre kilometerne fra kontoret til arbeidsstedet og tilbake.

19 RYDDING PÅ ARBEIDSSTEDET Hver ENESTE dag, før arbeidstidens slutt, skal det foretas rydding på entreprisestedet, både på taket og eventuelt på bakken. Ingenting SKAL ligge og slenge. På bakken skal søppel plasseres i container. Hvis det ikke er container på stedet skal søppel, kapp, avfall samlet på ett sted for bortkjøring på relevant tidspunkt. Ubrukte materialer på tak eller på bakken skal også ligge samlet. Sikring mot nedblåsing/velting. Alle materialer skal sikres mot nedblåsing, velting etc enten de står på bakken eller de befinner seg på taket. Isolasjon på taket SKAL alltid sikres mot nedblåsing. Demonterte beslag som skal fjernes/taes ned SKAL legges på pall og surres fast. Dette skal skje daglig. Når arbeidsplassen forlates for dagen skal det se ordentlig ut etter oss samtidig som alle i Nortekk as skal være trygg på at ingen materialer kan blåse/eller velte ned fra taket - eller på pakken - i løpet av kvelden/natten. Ved arbeidets avslutning Når den enkelte er ferdig med entreprisen SKAL alt som finnes fjernes/returneres. Alt av søppel/kapp/avfall skal fjernes enten til container eller ved egen bortkjøring. Tiloversblevne materialer skal taes med tilbake til lageret. DET SKAL ALLTID VÆRE 100% RYDDET ARBEIDSPLASS ETTER OSS!!! Til de som monterer beslag: Dette gjelder også avkapp etter beslag samt popnagler og skruer/fester. Sjekklisten skal fylles ut og signeres av kunde. Husk også * Å avmelde stillas * Å avmelde containere Ikke avmeld containeren for tidlig. Vent til du har fått samlet alt kapp og avfall NÅR DU MANGLER NOE Dersom du mangler en rull, noen deler eller annet er hovedregelen at du SKAL ringe etter en budbil for å få det brakt til arbeidsstedet. Verken du eller vi har tid til at du kjører gjennom halve eller hele byen og opp på Skedsmokorset for å hente noe småtteri. BRUK BUDBIL. Det er langt mer økonomisk. På den måten kan du og din kollega arbeide mens budbilen bringer varen(e) til deg. Viktig derfor å være så oppmerksom i tide på hva du eventuelt kommer til å mangle, slik at du ikke venter til alt stopper opp. Bestill i tide!!!

20 VIKTIGE EKSTERNE TELEFONNUMRE Nortekks kontor Sentralbord Verneombud NT Roy Magnesholen Daglig leder, mobil Tom J. Johanssen Ambulanse Brannvesen Politi Arbeidstilsynet Sentralt for hele landet Asfaltering Kolo-Veidekke as Bil Toyota Hvam Bil as Brannslukkere Førstehjelp og Brannvern as Brennerutstyr Primus as Budbil Buster Bud Containerfirma O9700 Burhoel Transport Elektriker Seko AS Festeleverandør SFS AS Førstehjelpsutstyr Førstehjelp og Brannvern as Glassmester Hessler as, Strømmen v/ Hessler Isolasjon Rockwoll AS, ordrekontoret Isolasjon Glava as Isolasjon Isolitt as Leverandør Roald & Sønn AS Liftutleie Oslo Liftutleie Mobilkranleie Bull Mortensen AS Rørlegger Alle Tiders Rørlegger - v/ Hexeberg Stillasfirma SBI AS v/ Tore Dahl Sikkerhetsrekkverk Bautas as (Roll-up Layher) Sikkerhetsrekkverk Combisafe Norge as - Combisafe Transport/Kranbil John Henrik Morgenlien Transport/Kranbil Transportsentralen Lillestrøm Verktøy; kjøp og reparasjon Grønvold Maskin as Utleveres separat: Sikkerhetshåndbok

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1 IK/PERSONAL-BOK FOR Leithe & Christiansen AS Side 1 A ADMINISTRATIV DEL A.1 INNLEDNING/ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE OVER IK-BOKA FOR LEITHE & CHRISTIANSEN AS A.1.1. PRESANTASJON A.1.2. FORMÅL OG HENSIKT

Detaljer

Personalhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015

Personalhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015 Revidert: 04.11.2010 2015 Innholdsfortegnelse 1 Visjon... 5 1.1 Empowerment... 5 2 Formål... 5 3 Kvalitetspolitikk... 5 3.1 Bedriften... 6 3.2 Deltakere... 6 3.3 Kunder... 6 3.4 Ansatte... 6 4 Rettigheter

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS

PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS INNHOLDSFORTEGNELSE 1 VERDIGRUNNLAG I FIRST HOTELS... 4 1.1 Etiske retningslinjer... 5 2 PERSONALPOLITIKK... 6 2.1 Mangfold... 7 2.2 Mobbing og seksuell trakassering...

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007 Økonomihåndbok Oppdater: 23.05.2008 Denne økonomihåndboka er laget med tanke på alle ansatte i NMS som på en eller annen måte arbeider med økonomi og regnskapsrelaterte oppgaver. Den er også ment som oppslagsverktøy

Detaljer

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS Velkommen som medarbeider i Max Marketing Gruppen AS. Vi er stolte over at du har valgt MMG som din arbeidsplass. Om det er den første arbeidsplassen

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

Overenskomst for Heisfaget. 2012 2014 mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi. Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet

Overenskomst for Heisfaget. 2012 2014 mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi. Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet Utløp14.05.2014 Overenskomst nr. 59 Overenskomst for Heisfaget 2012 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet og Heismontørenes

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010 Grant Thornton informerer Nr. 1/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton Norge vokser videre Grant Thornton har

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014 Mønsteravtale tannhelsesekretærer MØNSTERAVTALE TANNHELSESEKRETÆRER 1. mai 2012-30. april 2014 mellom privatpraktiserende tannleger

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Overenskomst for Heisfaget 2002-2004. Næringslivets Hovedorganisasjon og Tekniske Entreprenørers Landsforening

Overenskomst for Heisfaget 2002-2004. Næringslivets Hovedorganisasjon og Tekniske Entreprenørers Landsforening Overenskomst nr. 59 Utløp 14.05.2004 Overenskomst for Heisfaget 2002-2004 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Tekniske Entreprenørers Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

Vekter- overenskomsten

Vekter- overenskomsten Vekter- overenskomsten 2008 2010 1 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side vedrørende

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer