Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar Deloitte.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte."

Transkript

1 Rapport til Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester 11 februar 2009 Deloitte.

2 Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester Innhold Innledning 2 1. Merverdiavgift 3 2. Arbeidsgiveravgift 3 3. Forskuddstrekk 3 4. Arbeidsavtaler og lønnsnivå Arbeidsavtale Timeliste Timelonn/månedslønn Lønnsslipp/lønnsutbetaling Skattekort 6 5. Ansvarsforsikring 6 6. Yrkesskadesforsikring 6 7. Bedriftshelsetjeneste 7 8. HMS 7 Deloitte

3 Innledning Deloitte AS (heretter omtalt som "Deloitte" eller "vi") har fått i oppdrag datert 19.november 2008 fra Oslo kommune, v/utviklings- og kompetanseetaten (heretter omtalt som "Oslo kommune" eller "dere") å yte revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. Oslo kommune har bedt oss utføre stedlig kontroll hos åtte av kommunens leverandører av renholdstjenester. Leverandørene ble valgt ut av Oslo kommune. Deloitte besøkte leverandørene i perioden 9. desember januar Ved hvert besøk ble det gjennomført møter med ledelsen og dokumentasjon ble gjennomgått. Det er ikke gjennomført møter med leverandørenes ansatte. Vi ble bedt om å foreta gjennomgang av følgende områder: 1. Merverdiavgift 2. Arbeidsgiveravgift 3. Forskuddstrekk 4. Arbeidsavtaler og lønnsnivå 5. Ansvarsforsikring 6. Yrkesskadesforsikring 7. Bedriftshelsetjeneste 8. HMS I tillegg ble vi bedt om å innhente en rapport fra Skatteetaten vedrørende eventuelle avholdt bokettersyn i de siste tre år hos de åtte leverandører. Denne informasjonen ble etterspurt i desember 2008, men er ennå ikke mottatt per 11. februar Detaljerte resultater er levert til Oslo kommune i møter. Denne rapporten oppsummerer funn innen hvert av områdene som er listet opp over. Deloitte 2

4 1. Merverdiavgift Gjennomgangen dekket terminoppgaver 1-5 for For seks av de åtte leverandørene stemte terminoppgavene overens med utbetalinger. Hos de andre to ble det notert mindre differanser. Det kom frem at betaling av merverdiavgift ofte ble gjort for sent. Bare to av de besøkte leverandørene hadde foretatt alle betalinger i rett tid. I noen tilfeller var betalingene kun forsinket noen få dager, mens i andre tilfeller var betalingene svært forsinket, spesielt hos ån leverandør. I de tilfellene hvor vi ikke kunne avstemme mellom beløp som var utbetalt og omsetning i saldobalanse per 31. oktober 2008 har vi bedt om en avstemming fra leverandøren. I de tilfellene hvor avvikene var veldig små, innhentet vi ikke avstemminger fra leverandørene. Vi har ennå ikke mottatt en avstemming fra ån av leverandørene. I tillegg, i ett tilfelle hadde den aktuelle leverandøren ennå ikke klargjort saldobalansen for 2008 på det tidspunktet vi gjennomførte besøket. Det har derfor ikke vært mulig å foreta slik avstemming for denne. 2. Arbeidsgiveravgift Gjennomgangen dekket terminoppgaver 1-5 for Terminoppgavene stemte overens med utbetalinger for alle leverandører som har blitt gjennomgått. Det kom likevel frem at betaling av arbeidsgiveravgift ofte ble gjort for sent. Bare to av de besøkte leverandørene hadde foretatt alle betalinger til rett tid. I noen tilfeller var betalingene kun forsinket fra ån til noen få dager, mens i andre tilfeller var betalingene svært forsinket, spesielt hos ån leverandør. I de tilfellene hvor vi ikke kunne avstemme mellom avgiftsgrunnlaget og saldobalanse per 31. oktober 2008, har vi bedt om en avstemming fra leverandøren. Vi har ennå ikke mottatt de etterspurte avstemmingene for fem av disse leverandørene. I tillegg, i ett tilfelle hadde den aktuelle leverandøren ennå ikke klargjort saldobalansen for 2008 på det tidspunktet vi gjennomførte besøket. Det har derfor ikke vært mulig å foreta slik avstemming for denne. 3. Forskuddstrekk Gjennomgangen dekket terminoppgaver 1-5 for Terminoppgavene stemte overens med utbetalinger for alle leverandører som har blitt gjennomgått. Tilsvarende som for merverdiavgift og arbeidsgiveravgift, ble betaling av forskuddstrekk ofte gjort for sent. Bare to av de besøkte leverandørene hadde foretatt alle betalinger til rett tid. I noen tilfeller var betalingene kun forsinket fra ån til noen få dager, mens andre tilfeller var betalingene svært forsinket, spesielt hos ån leverandør. Deloitte 3

5 4. Arbeidsavtaler og lønnsnivå Arbeidsmiljøloven gir bestemmelser om skriftlige arbeidsavtaler, inkludert avtalt lønn og eventuelle tillegg ( 14-5 og 14-6). Arbeidsmiljøloven gir også bestemmelser om overtid og betaling for overtid. Minimum tillegg for overtid er satt til 40 % ( 10-6). Ved revisjonsbesøkene ble følgende dokumentasjon gjennomgått for et utvalg ansatte, i den grad dokumentasjonen var tilgjengelig: Arbeidsavtale Timeliste for 3 måneder Dokumentasjon som bekrefter gjeldende lønn Lønnsslipp for 3 måneder Skattekort I tillegg ble følgende dokumentasjon gjennomgått, i den grad dokumentasjonen var tilgjengelig: Lønnskjøringen for tre måneder, fordelt på ansatt Bankkontoutdrag som viser lønnsutbetalinger Følgende funn ble gjort: 4.1 Arbeidsavtale flere tilfeller oppdaget vi ufullstendige arbeidsavtaler. Funn omfattet: Hos fem av de åtte besøkte leverandører manglet minst én av de utvalgte arbeidsavtaler signatur fra arbeidstaker/arbeidsgiver eller begge. Deler av noen arbeidsavtaler var ikke utfylt. For eksempel: o arbeidssted o arbeidstid o timelønn/månedslønn Det manglet noen arbeidsavtaler blant de som ble utvalgt for kontroll hos &I av de besøkte leverandørene. I ett tilfelle brukte leverandøren en underentreprenør. Deloitte 4

6 4.2 Timeliste Ikke alle utvalgte leverandører krever at de ansatte skal fylle ut timelister og noen ganger ble ansatte betalt akkordlønn på jobb-til-jobb-basis. I mange tilfeller var det derfor ikke mulig å gjøre rede for hvor mange timer en person hadde jobbet, og dermed hvor mye de faktisk hadde blitt betalt per time. Bare hos k leverandør ble det benyttet stemplingsur. En annen leverandør informerte at de planlegger å ta i bruk stemplingsur i løpet av I de tilfeller der timelister var tilgjengelige, var disse av varierende kvalitet og fullstendighet. Blant annet fant vi: Manglende timelister hos tre av de besøkte leverandørene som benyttet timeliste. Uoverensstemmelser mellom hvor mange t mer som ble registrert på timelister, og hvor mange timer som ble betalt. Hos to leverandører ble vi informert om at andre personers timer kunne være inkludert i timelistene til ansatte og at ledelsen var klar over at andre (for eksempel familiemedlemmer) utførte arbeidet. Uoverensstemmelse mellom timelister levert av ansatte og elektroniske timelister som ledelsen hadde utarbeidet hos &) leverandør. Vi er også blitt fortalt av en leverandør at timelister ikke alltid representerer det antall timer som faktisk var arbeidet. For eksempel, kan de vise timer i henhold til renholdsplan. 4.3 Timelønn/månedslønn Vi forstår det slik at de gjeldende lønnssatser for renholdsbedriftene fra 1. mai 2008 ble avtalt mellom NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbund, og er som følger: Funn i gjennomgangen omfattet: Ett tilfelle av en arbeidsavtale og lønnsslipper med timelønn på kr 100,- for en ansatt over atten år. Tilfeller hos &) leverandør der lønnsslipper oppgav at ansatte hadde blitt betalt med timelønn på kr 100. Vi ble informert om at dette ikke representerte faktisk timelønn. Timeregistreringsrutinene gjorde det imidlertid vanskelig å bekrefte dette. Tilfeller der ansatte synes å ha arbeidet overtid uten å få overtidsbetaling. I noen tilfeller gjorde imidlertid timeregistreringsrutinene det vanskelig å fastslå akkurat hvor mange timer som var blitt arbeidet. Deloitte 5

7 4.4 Lønnsslipp/lønnsutbetaling Følgende ble funnet i gjennomgang av lønnsslipper og utbetaling av lønn: Små feil i utregningen av skatt hos seks av de besøkte leverandørene. Tilfeller hos to leverandører hvor minst 4n kontrakt oppgav at den ansatte skulle motta månedslønn, men hvor den ansatte fikk utbetalt ulike beløp hver måned, basert på akkord lønn. Noen betalinger ble gjort senere enn datoen som var stipulert i arbeidsreglementet hos tre leverandører. Spesielt hos &I leverandør var det vanskelig å avstemme utbetalinger til ansatte for den utvalgte måned mot bank. 4.5 Skattekort Hos syv av de åtte besøkte leverandørene ble det notert minst ett tilfelle der en ansatt sitt skattekort oppgav at arbeidstillatelse hadde utløpt. Ledelsen ble gjort oppmerksom på slike tilfeller i løpet av gjennomgangen. I noen tilfeller ble oppdatert dokumentasjon senere fremskaffet og gjort tilgjengelig for gjennomgang. Det finnes fortsatt tilfeller hvor vi ikke har mottatt oppdatert informasjon. Det ble bemerket at det i enkelte tilfeller var del 2 av skattekortet som hadde blitt gitt til arbeidsgiver noe som kunne tyde på at den ansatte hadde ytterligere et arbeidsforhold. 5. Ansvarsforsikring Alle leverandører fremskaffet en kopi av ansvarsforsikringsbevis når de ble spurt om dette. 6n av leverandørene økte sitt forsikringsbeløp i den perioden vi gjennomførte revisjonsbesøkene, til tross for at gjeldende kontrakt ikke var utløpt. 6. Yrkesskadesforsikring Alle leverandører fremskaffet en kopi av yrkesskadeforsikring når de ble spurt om dette. 6n av leverandørene økte sitt forsikringsbeløp i den perioden vi gjennomførte revisjonsbesøkene, til tross for at gjeldende kontrakt ikke var utløpt. Deloitte 6

8 7. Bedriftshelsetjeneste Virksomheter innen næringsområde 92 "Renovasjon og rengjøring" skal ha knyttet til seg verneog helsepersonale (bedriftshelsetjeneste) i henhold til forskrift om hvilke virksomheter som skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale (bedriftshelsetjeneste), vedtatt med hjemmel i arbeidsmiljøloven. Verne- og helsepersonalet (bedriftshelsetjenesten) skal bistå arbeidsgiveren, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Samtlige av leverandørene fremskaffet en kopi av en bedriftshelsetjenesteavtale på forespørsel. I ett tilfelle ble det fremskaffet en kontrakt som ikke hadde blitt signert av bedriftshelsetjenesten. I ett tilfelle startet avtalen i 2009 (2008 avtalen var ikke tilgjengelig). 8. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskrift HMS) pålegger virksomheten å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i arbeidsmiljøloven, forurensningsloven, brann- og eksplosjonsvernloven m.fl. Forskriften krever dokumenterte mål for HMS, beskrivelse av organisasjon og ansvar innen HMS, kartlegging av farer og risiko med tilhørende planer og tiltak, rutiner for avviksregistrering og behandling og for systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen. Det ble i varierende grad fremskaffet dokumentasjon på eventuelle risikovurderinger, avviksmeldinger og bekreftelser på at internkontrollsystemet for HMS er revidert. Slik dokumentasjon omfattet blant annet rapporter fra besøk av Arbeidstilsynet og sertifikater fra Ren Utvikling, en godkjenningsordning og et bransjeutviklingsprogram for renholdsbedrifter. Ved enkelte selskaper var noe av dokumentasjonen utgått på dato. Alle selskaper kunne framskaffe navnet på verneombudet. Likevel var det ikke alltid tydelig i hvor stor grad de ansatte ble gjort oppmerksomme på verneombudsordningen. Dette gjelder spesielt i de tilfeller der dokumentasjon, som for eksempel arbeidsreglement, ikke var oppdatert og inneholdt feil navn. Deloitte 7

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Bygge på, eller bare pusse opp litt?

Bygge på, eller bare pusse opp litt? Oslo kommune Kemnerkontoret Bygge på, eller bare pusse opp litt? Informasjon til privatpersoner Tips, gode råd, lover og regler for deg som skal benytte håndverkere til å bygge bygge på endre eller pusse

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid?

Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid? 24 Analysenytt 01I2015 Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid? Skatteetaten har gjennom prosjektet Rettidig innlevering og betaling de siste tre årene arbeidet for å få flere næringsdrivende

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Bruk av utenlandsk arbeidskraft Februar 2009 AKTUELT Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Bruk av utenlandsk arbeidskraft NHO Mat og Bio registrerer at bruk av utenlandsk arbeidskraft både har og ventelig vil

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer