PROTOKOLL SKANSKA 2010 SENTRALE AVTALER MELLOM LEDELSE OG TILLITSVALGTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL SKANSKA 2010 SENTRALE AVTALER MELLOM LEDELSE OG TILLITSVALGTE"

Transkript

1 PROTOKOLL SKANSKA 2010 SENTRALE AVTALER MELLOM LEDELSE OG TILLITSVALGTE Avtalen er fornyet og gjelder videre for ett år dersom den ildce av en av partene sies opp skriftlig med 2 måneders varsel. 1. Lønn under militærtjeneste (repetisjonsøvelser/hv-tjeneste/siviltjeneste) Betales for den periode øvelsen/tjenesten varer. Sats 197 lavtime, 7.5 time pr dag, 5 dagers uke. Midler utbetalt fra forsvaret (dagpenger/lønn) går til fratreldc. Reguleres ved å ta økningen i satsen for velferdspermisjon for både bygg og anlegg, deretter dele på to ~ og så legge økningen på summen i avtalen. 2. Fødselspermisjon (14-dagers pappa-permisjon) Betalt lønn i "pappa"-permisjon, dvs 2 uker i forbindelse med fødsel. Sats 197 lavtime, 7,5 time pr dag, 5 dagers uke. Reguleres årlig som pkt. I. 3. Kronetillegg faste verneombud Kronetillegget for faste verneombud er 6.00 kivtime. Forutsetninger for å få utbetalt la'onetillegget: A. Verneombudet er utpekt som fast verneombud B. Verneombudet er i aktivt arbeid som plassverneombud på prosjekt C. Valgt DK- verneombud (Byggregionene) D. Verneombudet har gjennomført obligatorisk HMS- opplæring (40t HMSkurs og 1 -dags Sild<;erhetskurs) Kfonetillegget utbetales når følgende forutsetninger oppfylles: A + B + D eller C + D For anlegg gjelder B+D. 4. Mobiltelefon til DK- tillitsvalgt og HTU-medlemmer NAF Tillitsvalgte som har behov tildeles mobiltelefon. For mobiltelefonen deld<:er firmaet utgifter for inntil kivår. Som en kompensasjon for beskatning utbetales et telefontillegg på kivår. Beløpet utbetales som et fast, månedlig tillegg. Tilsvarende gjelder for faste verneombud som oppfyller forutsetningene i punlrt 3. Kostnadene dekkes av DK, avdeling eller prosjekt.

2 HTU sørger for ajourføring av navneliste for de som skal ha mobiltelefon. Listen oversendes HR-avdelingen For personer med spesiell funlcsjon, hvor den spesielle funksjonen gjør det nødvendig med mobiltelefon, kan bedriften godkjemie at vedkommende omfattes av ordningen. Dette skal tas opp i HTU. 5. Tillitsvalgtes bruk av Data/PC Bedriften deldcer kostnader for de tillitsvalgtes hjemmeside på Internett. DK-tillitsvalgte og HTU-medlemmer NAF som ildce har PC hjemme får tilbud om å leie stasjonær eller bærbar PC fra IT-avdelingen. Det deldces tellerslcritt for iimtil 700 fa/år Tilsvarende gjelder for faste verneombud som oppfyller forutsetningene i punlct 3. For personer med spesiell funksjon som gjør det nødvendig med PC kan etter godkjennelse av bedriften også omfattes av ordningen. Dette tas opp i HTU. Leie og tellersh'itt dekkes sentralt. Pr.nr Avtalt praksis: HTU sørger for ajourføring av navneliste for de som skal ha ordningen. Listen oversendes HR - avdelingen. Den ansatte må selv betale telefonregningen. Kvittering vedlegges lønningslisten og beløpet for refusjon angis. Beløpet blir deretter refundert første lønnsutbetaling. 6. Gradert sykemelding - deloring av utgifter og gangtid Utgifter til reise og gangtid deldces på samme måte som om vedkommende er i vanlig arbeid. Kostnadene dekkes av prosjektet. 7. Lærlinger (alle lærlinger med kontrakt og som ikke har lønn som hjelpearbeider (90 %)) 7.1 Økonomisk støtte til førerkort kl B Bedriften deldcer dokumenterte utgifter til opplæring og prøveavleggelse for førerkort kl. B med inntil la* ved bestått prøve/sertifikat er oppnådd. Kostnadene belastes lokalt etter bestemmelser gitt av regionene (prosjekt, DK eller, region). Rutinen for betaling er at kjøreskolene sender falctura samt dokumentasjon på oppnådd førerkort til Skanska. 7.2 Husleietilskudd borteboere For lærlinger som er borteboere, yter bedriften et husleietilskudd på inntil 800 la'/måned.

3 Kostnadene belastes DK, avdeling eller prosjekt. Definisjon borteboer Statens lånekasse for Utdanning: "Du blir regnet som borteboer dersom du ikke bor sammen medforeldrene dine og - skolen (= arbeidsplass) ligger minst 40 hn fra foreldrehjemmet, eller reisetiden mellom hjem og skole (=arbeidsplass) er minst 3 timer tur - retur". 7.3 Grunnlaget for beregning av lønn - Lærlinger Byggregionene Akkord: Grunnlaget for beregning av lønn er fagarbeiderens fortjeneste innenfor lærlingens fag. Fagarbeidere er de han/hun arbeider sammen med i aldcordlaget. Ikke akkord: Grunnlaget for beregning av lønnen er DK's beregnede helligdagsgodtgjørelse. 7.4 Lærlingens helligdagsgodtgjørelse - Lærlinger Byggregionene For å unngå manuell beregning av lærlingenes helligdagsgodtgjørelse, er det avtalt at lærlingene, uansett lærehalvår, skal få 60 % av voksne arbeidstakeres helligdagsgodtgjørelse. (For voksne arbeidstakere, beregnes grunnlaget for godtgjørelsen ved et distriktsvis gjennomsnitt de siste 12 uker). 7.5 Kost og losji - Lærlinger Anleggsregionene Lærlinger innlcvartert på kokkelagsrigg eller lignende har fri braldceleie og betaler 3 lavdag for kost. 7.6 tømmerlærlinger utgifter til læremateriell -175 timers tilleggsteori Utgifter til læremateriell dekkes av Skanska - kostnadene belastes lokalt. 8. Lønn for tillitsvalgte under deltakelse på Bedriftsmøte, tillitsvalgtkonferanser og HTU-møter For deltakelse på overnevnte møter godtgjøres tapt arbeidsfortjeneste. - Godtgjørelsen gis bare for det antall timer møtene varer. For Bygg max 8 timer pr. dag evt.iht gjeldende arbeidstidsordning. For Anlegg max 10,5 timer pr dag eventuelt iht gjeldende arbeidstidsordning. Bedriften fastlegger regler for hvor lønn/tillegg, reiseutgifter og oppholdsutgifter med mer belastes. Praksis i dag : 1. Lønnskostnader belastes avdeling/prosjekt. (Unntatt hovedtillitsvalgte som belastes sentralt) 2. Oppholdsutgifter belastes a) Sentralt (Pr.nr ) for Bedriftsmøte og tillitsvalgtkonferanser (sommerhalvåret) og sentrale HTUs-møter. b) Avdeling/prosjekt for tillitsvalgtkonferanse (vinter) og HTUf/HTUamøter 3. Reisekostnader belastes a) Avdeling/prosjekt for Bedriftsmøte /tillitsvalgtkonferanse (sommer), sentrale HTUs-møter, tillitsvalgtkonferanse (vinter) og HTUf/HTUamøter.

4 b) Sentralt (Pr.nr ) for Skanska-konferanser internasjonalt 9. Lønn/godtgjørelse for kurs Lønn under opplæring vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle etter at synspunlcter om dette er iimhentet fra tillitsvalgte. Retningslinjer:» Kurs på fritid, hvor den ansatte melder seg på : Ingen lønn o Nødvendig kurs i arbeidstiden (frivillig deltakelse), hvor bedriften har innbudt den ansatte til å delta: Ordinær lønn (dagtidssats) betales. Nødvendig kurs i arbeids- og fritiden (frivillig deltakelse) hvor bedriften har innbudt den ansatte til å delta: Det betales ordinær lønn (dagtidssats) for normal arbeidstid og ingen lønn for fritid, e Kurs i varme arbeider, 40 timers HMS-kurs, 1.dags Sildcerhetskurs, Anhukerkurs eller kurs hvor den ansatte er beordret til å delta i arbeidstiden og/eller fritiden: Lønn betales etter reglene i Hovedavtalen 6-8. Lønnskostnader og evt. reisekostnader belastes avdeling/prosjeld. 10. Optiske vernebriller Bedriften deldcer utgifter til optiske vernebriller på prosjekter hvor byggheiten faever kontinuerlig bruk av vernebriller. Det settes et maksimumsbeløp på 2550 kr som innbefatter synsundersøkelse, glass og innfatning. Beløp utover dette deldces av den ansatte selv. Bedriften deklcer kun utgifter til ansatte som bruker briller fast, og av typen enstyrkeglass og bifokale glass. Synsundersøkelsen skal gjennomføres på fritiden og rekvisisjon fra en av Skanskas avtalepartnere, som legges ut HMS-avdelingens nettside, fylles ut i forkant og attesteres av anleggsleder. I tilfeller hvor ansatte har spesielle behov som ildce deklces av overnevnt tas dette opp med Bedriftshelsetjenesten. På andre prosjekter hvor det er spesielle individuelle behov tas dette opp med Bedriftshelsetjenesten som avgjør saken. Tap av optiske vernebriller erstattes ildce. Kostnadene dekkes av DK, avdeling eller prosjeld. 11. Sentral reiseavtale - Fellesforbundet Det er inngått en reiseavtale som gjelder for bemanningsutlån mellom distrikter. Avtalen benyttes når det er enighet om å bruke den. Vedlegg "Sentral reiseavtale (Fellesforbundet) for Skanska Norge AS". 12. Kompensasjon for faddere lærlinger a. Kronetillegg faddere lærlinger Kronetillegget er 3,00 kr/time. Forutsetninger for å få utbetalt ki'onetillegget:

5 o Fadderen er valgt av bedrift/tillitsvalgt som kvalifisert fadder for lærlinger Fadderen har gjennomført opplæringen "Fadderkurs for instruktører og lærling" Det utbetales tillegg kun for de perioder fadderen har aktivt ansvar for lærling; og de er på samme byggeplass Fadderen oppfyller foipliktelsene beslaevet i protokoll av b. Godtgjørelse administrasjonstid Fadder har rett til å be om "TimeOut" fra produksjonen når han mener det er nødvendig av hensyn til opplæringen. "TimeOut" godtgjøres som administrasjonstid og godtgjøres som 100 % aldcordbetaling. 13. Utvidet ordning for kort velferdspermisjon ved alvorlige forhold i nær familie Det er avtalt å benytte lav- og likelønnspotten på en utvidet ordning velferdspeimisjon ved alvorlige forhold i nær familie. Vedlegg: - Protokoll for bruk av lav- og likelønnspotten innen overenskomstområdet for private anlegg - Protokoll for bruk av lav- og likelømispotten innen overenskomstområdet for byggfag. Oslo (^ PålP. Syse Paal Framnes Franlc H. Jensen

Verkstedsoverenskomsten 2008-2010. Verkstedsoverenskomsten 2008-2010

Verkstedsoverenskomsten 2008-2010. Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Trykket på HURUM miljøpapir Norgraph RC Aktuell 2008 VERKSTEDSOVERENSKOMSTEN 2008-2010 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

BILOVERENSKOMSTEN 2006-2008. Overenskomst. mellom. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORGES BILBRANSJEFORBUND på den ene side og

BILOVERENSKOMSTEN 2006-2008. Overenskomst. mellom. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORGES BILBRANSJEFORBUND på den ene side og BILOVERENSKOMSTEN 2006-2008 Overenskomst mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORGES BILBRANSJEFORBUND på den ene side og LANDSORGANISASJONEN I NORGE FELLESFORBUNDET på den annen side Gjelder fra 1.

Detaljer

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016 OVERENSKOMST AV 2014 AVTALE NR: 331 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene siden og Landsorganisasjonen

Detaljer

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Avtalenr. 331 Fellesoverenskomsten for byggfag 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene side og

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående operatørbedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående operatørbedrifter Overenskomst av 2014 129 Operatørbedrifter (Industri Energi) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående operatørbedrifter

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene 153 OVERENSKOMST 2012 Iskremfabrikkene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke og de i denne stående iskremfabrikker på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Næringsog Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Detaljer

Verkstedsoverenskomsten. 1. april 2012 31. mars 2014. mellom. Hovedorganisasjonen VIRKE. på den ene siden

Verkstedsoverenskomsten. 1. april 2012 31. mars 2014. mellom. Hovedorganisasjonen VIRKE. på den ene siden Verkstedsoverenskomsten 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Parat på den andre side Verkstedsoverenskomsten 2012 2014

Detaljer

Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009. Lønn og reiser

Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009. Lønn og reiser Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009 Lønn og reiser Oppdatert 20.08.2009 RUTINER FOR ATTESTASJON OG BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET 4 Budsjettdisponeringsmyndighet 4 Attestasjonskontroll

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2014 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010. Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side

AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010. Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010 Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side og FELLESFORBUNDET For arbeidstakere i attføringsbedrifter som driver AMB tiltaket

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2012 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5 2014 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no OPERATØRAVTALEN MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM ABC OG BP Utløp 31.5.2016 www.abclub.no INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I... 3 DEL II... 3 1. VIRKEOMRÅDE... 3 2. ANSETTELSE

Detaljer

OVERENSKOMST. Baker- og konditorfagene

OVERENSKOMST. Baker- og konditorfagene 133 OVERENSKOMST Baker- og konditorfagene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og forbundets

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

Avtale mellom NRK AS og NRKs journalistlag om ytelser og vilkår for ansatte i NRK med funksjon som utenrikskorrespondent

Avtale mellom NRK AS og NRKs journalistlag om ytelser og vilkår for ansatte i NRK med funksjon som utenrikskorrespondent Avtale mellom NRK AS og NRKs journalistlag om ytelser og vilkår for ansatte i NRK med funksjon som utenrikskorrespondent 1. Definisjon I denne avtalen brukes følgende definisjoner: Ektefelle/samboer: Med

Detaljer

Industrioverenskomsten 2014-2016

Industrioverenskomsten 2014-2016 Industrioverenskomsten 2014-2016 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2010-2012

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2010-2012 Vedlegg til protokoll forhandlinger nytt lønnssystem fob 190112 (Versjon 23.1.12.kl 17.00, korr. 4-2.3 HL) OVERENSKOMST AV 2010 AVTALE NR: 331 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2010-2012 Overenskomst mellom

Detaljer

Bussbransjeavtalen i Nettbuss mellom Spekter og YS Spekter

Bussbransjeavtalen i Nettbuss mellom Spekter og YS Spekter 2014 Bussbransjeavtalen i Nettbuss mellom Spekter og YS Spekter Innhold DEL I. HOVEDAVTALEN MELLOM NHO OG YS...5 DEL II. BUSSBRANSJEAVTALEN...5 1. OVERENSKOMSTENS OMFANG... 5 2. ANSETTELSE OPPSIGELSE...

Detaljer

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID OG VEIVEDLIKEHOLD 2012 2014 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening og de i denne stående asfalt- og veivedlikeholdsbedrifter på

Detaljer

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID OG VEIVEDLIKEHOLD 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening og de i denne stående asfalt- og veivedlikeholdsbedrifter på

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP)

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 Definisjoner/forkortelser/informasjon

Detaljer

LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON. Gyldighet: Fra 1.5.2012

LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON. Gyldighet: Fra 1.5.2012 LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON Gyldighet: Fra 1.5.2012 1 FORORD Dokumentet Lønnsavtale for ansatte i Normisjon presenterer de ansattes lønns- og arbeidsvilkår slik de enkelte forhold knyttet til lønn,

Detaljer