DEN NORSKE KIRKE Horten kirkelige fellesråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN NORSKE KIRKE Horten kirkelige fellesråd"

Transkript

1 Horten Vår saksbehandler: Carfur Vår ref.: 12/ Arkivkode: 133 Årsrapport Horten kirkelige fellesråd 2011 Åsgårdstrand kirke

2 s årsrapport 2011 har ansvar for 6 kirkebygg, et gravkapell, 3 kirkegårder, samt drift av kirkekontoret i Borre og Horten, herunder også kirkevergens kontor. Det var valg 12.september 2011 og det nye fellesrådet trådte i kraft 1.desember Her er oversikt over medlemmer før og etter valget: Kirkelig fellesråd fra : Gunnar Rio Horten menighetsråd Morten Sæthern Horten menighetsråd Arne Book Borre menighetsråd Liv Brodshaug Borre menighetsråd Anne-Beate Wålengen Åsgårdstrand menighetsråd Nina Berg Åsgårdstrand menighetsråd Ragnhild Lian Nykirke menighetsråd Bjørn Flåten Nykirke menighetsråd Harald Bryne Prost Kirsten Henriksen Horten kommunes representant På fellesrådsmøte under sak 37/10 ble Gunnar Rio valgt til leder og Arne Book valgt til nestleder for perioden Kirkelig fellesråd fra : På det konstituerende møte i fellesrådet ble det nye rådet sammensatt slik: Morten Sæthern Horten menighetsråd Trond Tveit Horten menighetsråd Gro Nygaard Borre menighetsråd Axel Sandaas Borre menighetsråd Gunnar Hovland Åsgårdstrand menighetsråd Sten Lundbo Åsgårdstrand menighetsråd Ragnhild Lian Nykirke menighetsråd Bjørn Flåten Nykirke menighetsråd Harald Bryne Prost Gunnar Rio Horten kommunes representant På det konstituerende møte ble Gunnar Rio vlagt til leder og Trond Tveit til nestleder for I 2011 har hatt 7 møter og behandler 31 saker. Administrasjonsutvalget Fra fellesrådet er følgende valgt fra : Gunnar Rio Leder Trond Tveit Nestleder Ragnhild Lian

3 Fra de ansatte er følgende med: Ragnhild Christophersen Rolf Nygaard varamedlemmer: Anne Karine Jordsmyr Anne-Grethe Eckdal Tohn I perioden fra og fram til bestod administrasjonsutvalget av de samme personer med unntak av Trond Tveit. Det var nestleder Arne Book som satt i adm. utvalget i den perioden. I 2011 har administrasjonsutvalget hatt 4 møter og behandler 15 saker. Disse har handlet om tilsettinger. Sekretær for fellesrådet og administrasjonsutvalget er kirkeverge Carsten Furuseth. Fellesrådets virksomhet: Her er en kortfattet liste over saker fellesrådet har jobbet med i 2011: budsjettering og regnskap for drift og investeringer brannsyn i kirkebyggene fra Vestfold interkommunale brannvesen elkontroll fra Det lokale eltilsyn Begge de to siste punktene avdekket at det må settes mer inn på å få det organisatoriske og systematiske arbeidet på plass vedrørende disse to viktige punktene. En del arbeid er satt i gang i Det konkrete samlokaliseringsarbeidet ble satt i gang vintereren Flere allmannamøter ble avholdt der ansatte fikk komme med sine synspunkter på hvordan dette skulle gjøres. Det viste seg tidlig at de ansatte ønsket egne kontorer, og det ble satt i gang omfattende bygningsmessige arbeider i bygget. Da barnehagen flyttet ut ca. 1.juni fikk vi ikke kommet i gang med ombyggingsarbeidet der før i midten av juni, og arbeidet var ferdig til ca. 1.september. Totalt 18 arbeidsplasser har fått plass i det «nye Kirkens hus» i Thoresens gate 3. Trosopplæringsarbeidet har fortsatt i 2011, og trosopplæringsplaner for alle 4 sokn ble levert til biskopen i juni Ansattsituasjonen endret seg i To vikarer sluttet til sommeren, og 15.august startet Tonje Folkestad Gonzalez i fast stilling og Christine Krüger startet fra samme tidspunkt som vikar. Kateket Knut Nåtedal sluttet 1.september, og Hilde Haug Larsen startet opp som menighetspedagog (kateket i Borre) i 60% stilling fra samme tidsrom. I Åsgårdstrand kirke sluttet kirketjener Mona Samuelsen etter mange år som kirketjener (16 år), og Bjørnar Myrheim startet opp i stillingen 1.september. Liv Eikenes startet opp son kirketjener i Løvøykapellet 1.mai (men sa opp stillingen senere samme år). Det har vært gjort betydelig arbeid i orgelkomiteen for Horten kirke. Det har vært samlet inn betydelige midler fra private sponsorer og det er sendt søknad til kommunen om tilskudd (ca. halvparten av kostnadene). Kvalifikasjonsgrunnlaget ble lagt ut på Doffin og totalt 7 orgelbyggere meldte sin interesse om å være med på prekvalifiseringen.kirkevergen har vært sekretær i komiteen. Komiteen for utvildelse av Åsgårdstrand kirke har også vært en del av fellesrådets virksomhet. Den endelige prosjektbeskrivelsen ble sendt til Tunsberg biskop for

4 godkjenning høsten Arbeidet har i 2011 stort sett vært drevet av et økonomiutvalg som har jobbet med finansieringen. Fellesrådet har fattet et positivt intensjonsvedtak der man går for utbyggingen under forutsetningen om at økonomien kommer på plass. Kirkevalget ble gjennomført 14.september Planlegging og praktisk tilrettelegging ble gjort av adminstrasjonen. Det var utfordrende for noen av menighetsrådene å få dekt opp behovet for valgmedarbeidere i valglokalet. I forbindelse med dette ble også ansatte brukt for å dekke opp manglende vakter var også året da vi merket noen av konsekvensen av innsparingstiltak som ble vedtatt høsten Blant annet var kateketstillingen i Horten redusert fra 100 til 80 %. Fellesrådet søkte om økning av denne stillingen i budsjettarbeidet for 2012, noe som dessverre ikke ble imøtekommet av kommunestyret. Fraværsstatistikker: 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Totalt sykefravær Antall dager (vertikal akse) med sykefravær: og flere dager dager 4-16 dager Denne statistikken viser at vi er på vei ned hva gjelder totalt antall sykefraværsdager, men at vi fortsatt ligger høyere enn i Målet er jo hele tiden at antall dager med sykemeldte på jobb skal være så liten som mulig. Sykefraværet er delt inn i tre ulike kategorier (basert på antall dager man er sykemeldt). Antall dager står i den vertikale aksen. Denne statistikken viser oss hvilken fraværstype som øker (17-56 dager) og hvilken som faller (57 dager eller flere). Med en såpass liten virksomhet fellesrådet er, så er det kun snakk om et meget fåtall ansatte som er syke, men at det raskt slår ut på antall dager i disse diagrammene når noen er langtidssykemeldte.

5 dager dager 57 og flere dager Totalt var det 17,7 årsverk i virksomheten i Kirkene våre: Kirker omfattet av rehabilteringsprosjektet. Det er i løpet av året vært utført konkret rehabilitering, samt en del forprosjektering med tanke på store fremtidige oppgaver innenfor dette feltet. Nykirke kirke: Fjerning av fjell mellom kirken og kirkestua (for å få til bedre drenenring) Omtekk og reparasjon av tårntak (skiftet råtne bjelker, samt nytt kobberbeslag) Organistvarme, samt diverse retting elektro Smijernslampe over inngangsdør restaurert og satt opp. Forprosjekter på oppgradering varmeanlegg (nye benkevarmere og styringssystem). Kirkestua Nykirke: Oppgradering kloakkpumpestasjon (toalett) Kontroll og oppgradering varmeanlegg. Borre kirke: Tjæring av tårntak. Oppsett av organistvarme Oppgradering varmestyringsanlegg Feilretting og omlegging elektro. Nytt lydanlegg og flytting av dette til bak i kirken. Åsgårdstrand kirke: Oppgradering varmeanlegg og varmestyring På disse kirkebyggene er det brukt 1,848 millioner kroner (inkl. mva). Budsjettet på disse prosjektene var 1,8 millioner. Horten kirke: Horten kirke har ikke vært gjenstand for de store bygningsmesssige arbeidene dette året. Det har vært jobbet med å ta Horten kirke ut som et eget prosjekt, og det ble i den forbindelse sendt en

6 søknad til Horten kommune om et lån som ville sikre at den krevende rehabiliteringen kunne komme i gang. I den forbindelse er det gjort en stor jobb med prekvalifisering og og forarbeider. Oppgradering luftavfukter i kjeller reparasjon av prestesakristitak forprosjekt forberedelse og innkjøp (teglstein, stillaser) prekvalifiseringsarbeider Lønn Totalt budsjett var på 1,6 millioner, og vi har brukt på rehabiliteringstiltak i Horten kirke i Andre bygg som fellesrådet har ansvar for: Løvøykapell: Pga stadig problemer med pumpe i brønnen som gir toalettene vann, ble dette kuttet ut i 2011, og vi satt i gang det gamle systemet med vanntank og pumpe. Dette har fungert. Skoppum arbeidskirke: Kun små vedlikeholdsoppgaver er blitt gjennomført i Horten kapell/ krematorium: Den gamle kremasjonsovnen ble revet i mai/ juni. Her er det blitt lager for kirkegårdsdrift. Videre er det blitt nytt kjølerom med plass til 9 kister i et reolystem. Med en batteridreven kisteheis er kistehåndteringen blitt betydeligere enklere, og kan betjenes av en person. Økonomi: Overføringer fra Horten kommune har vært brutto kr inklusiv kommunal tjenesteyting. Det har vært tjenesteyting hele året på lønn og regnskap. Post og telefoni samt IKT ble avsluttet ved samlokalisering til Sentrumskirken. IKT-tjenester ble utfakturert på vanlig måte på grunn av diverse tjenester ved overgang til nytt system. Det ble 1.7. tegnet ny avtale med Skagerak Fibernett og Kirkedata om tjenester. Tjenester i form av graving på kirkegårdene og leie av traktor belastes etter regning. Driftsresultatet for 2011 viser et mindreforbruk på kr ,86. Det er da etter vedtak i fellesrådet brukt kr av disposisjonsfond. Utgifter i forbindelse med flytting og tilrettelegging for kontorene i Sentrumskirken er i stor grad dekket ved bruk av bundet fond. Det er brukt totalt kr ,03 av bundne fond. Herav gjelder kr ,03 trosopplæringsfond hvor ubrukte midler fra 2010 ble avsatt til bruk i Mindreforbruket skyldes i stor grad høyere inntekter enn budsjettert på kirkegårdsdrift, renteinntekter og sykepengerefusjon, samtidig har vikarutgifter vært holdt på et lavt nivå. Lønn- og sosiale utgifter er noe lavere enn budsjettert. Kommunestyret bevilget for 2011 kr til videre rehabilitering av kirker. Totalt er rehabilitert for kr ,74. (40 % av momskompensasjon er tilbakeført til prosjektet) Rehabiliteringsarbeidene strekker seg over mange år og enkelte år tidligere har ubrukte midler blitt avsatt for bruk når større arbeider har gjort det nødvendig å bruker mer enn oppsatt bevilgning. Merforbruket fra 2011, kr ,17 er dekket opp ved bruk av disse midlene.

7 Det ble videre bevilget kr til rehabilitering og ombygging av underetasjen i Horten kapell. Dette var nødvendig siden krematoriedriften opphørte høsten Disse arbeidene ble satt i gang høsten 2011, men på grunn av stor aktivitet og bruk av kapellet og lang leveringstid på enkelte varer ble dette ikke sluttført i Det er brukt kr i Sak vil bli fremmet i kommunestyret i 2012 for å kunne bruke de resterende midlene til å sluttføre disse arbeidene. Det er innbetalt kr til egenkapitalinnskudd i KLP i Dette er dekket ved bruk av disposisjonsfond. Forsikringsforhold: Bygg og anlegg, samt løseøre i alle bygg er forsikret gjennom Knif Trygghetforsikring. Bilene (2 stk.) er forsikret samme sted. Statistikk: De to neste figurene viser oss hvordan det fordeler seg mellom kistebegravelser og kremasjoner. Antall kistebegravelser Nykirke Borre Horten

8 Antall kremasjoner. Her er inndelingen etter soknetilhørighet Utenbys Borre/ Nykirke Horten 0 Antall kremasjoner var høyt i 2010 pga at vi kremerte for Nøtterøy og Tjøme, da de ikke fikk bruke krematoriet i Tønsberg. I 2010 stengte også sitt krematorium og antall kremasjoner er da 0. Forhold mellom kremasjon og kistebegravelser. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Kremasjoner Kistebegravelser 30 % 20 % 10 % 0 % I 2010 ble vårt eget krematorium stengt, og alle kremasjoner ble overført til det nye Vestfold krematorium. I den forbindelse økte kostnaden, noe som ble kompensert bl.a. ved at festeavgiften økte dramatisk mye (fra 130 til 250). Derfor var det med en viss spenning vi ventet på tallene fra 2011, men statistikken viser ingen endring på forholdet mellom kremasjon og kistebegravelse. Dette indikerer at valget mellom disse to formene for gravlegging ikke er er økonomisk motivert, men har sin grunn i familiære tradisjoner.

9 Avsluttende kommentar har vært preget av samlokaliseringen i Sentrumskirken. Dette har betydd betydelig ekstraarbeid for de tilsatte. Inntrykket etter 6 måneder er at dette har fungert bra, både hva gjelder menneskelige og tekniske forhold. Det har vært stabilt mannskap i ledelsen dette året noe som er viktig for det langsiktige arbeidet. Mange dyktige ansatte i fellesrådet har utført sitt arbeid trofast på en god måte gjennom året. opplever et godt samarbeid og god kommunikasjon med kommunens ledelse både på det politiske og det administrative plan og med kommunens innbyggere. For Gunnar Rio Leder 2011 Carsten Furuseth Kirkeverge

MØTEINNKALLING FOR. NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN

MØTEINNKALLING FOR. NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer

Detaljer

Kommentarer til og konsekvenser av rådmanns forslag til tilskudd SVM 2012

Kommentarer til og konsekvenser av rådmanns forslag til tilskudd SVM 2012 2011 Kommentarer til og konsekvenser av rådmanns forslag til tilskudd SVM 2012 Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 25. oktober 2011 Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet

Detaljer

KIRKELIG FELLESRÅD. Fellesrådet 2012. Fellesrådets underutvalg

KIRKELIG FELLESRÅD. Fellesrådet 2012. Fellesrådets underutvalg 2 INNHOLD Innledning s. 2 Kirkelig Fellesråd s. 3 Fellesrådet 2012 s. 3 Fellesrådets underutvalg s. 3 Organisering og samarbeidslinjer s. 6 Forholdet mellom menighetsråd og fellesråd s. 6 Forholdet mellom

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

VÅLER KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke

VÅLER KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke VÅLER KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke ÅRSBERETNING FOR 2013 Våler kirkelige fellesråd har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Torunn Syversen 01.01.2013 31.12.2013 Nestleder: Eva Olastuen 01.01.2013

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2012

3. KVARTALSRAPPORT 2012 3. KVARTALSRAPPORT 2012 Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Sammendrag... 2 3. Økonomisk hovedoversikt... 3 4. Sektorene... 5 5. Driftsrisiko... 6 6. Medarbeidere...

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2012

Årsberetning NRBR IKS 2012 Årsberetning NRBR IKS 212 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Organisasjon 8 Et fremadrettet jubileumsår 1 Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 20.09.2012 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.06

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.06 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.06 Verdal, 31.august 2006. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR.

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommune, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer