S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN Vedrørende: BUDSJETT 2015: STATUS FOR BUDSJETTPROSESSEN OG PREMISSER FOR FORDELING 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: STATUS FOR BUDSJETTPROSESSEN OG PREMISSER FOR FORDELING 2015"

Transkript

1 S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN Vedrørende: BUDSJETT 2015: STATUS FOR BUDSJETTPROSESSEN OG PREMISSER FOR FORDELING 2015 Forslag til vedtak: Styret tar status for prosessen og arbeidet med premissene for budsjettfordeling 2015 til orientering. Med bakgrunn i styrets innspill bes forslag til premisser og fordeling av budsjettrammen 2015 fremmes til styremøtet i januar. Vedlegg: Saksfremlegg med vedlegg Tidligere dokumenter: Styresak 47/13 i styremøter og Bergen, den

2 BUDSJETT 2015 Status for budsjettprosessen og premisser for fordeling 2015 Plan- og budsjettarbeidet starter på et tidlig tidspunkt, som regel i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for kommende budsjettår. Budsjetter og avdelingenes virksomhetsplaner utarbeides parallelt, og det arbeides med dette gjennom høsten - frem til fremleggelsen av forslag til budsjettfordeling for styret. De siste årene har styret i siste møtet før jul blitt presenter for status for budsjettprosessen, mens budsjettet vedtas ved første styremøtet over nyttår, etter mottatt tildelingsbrev. Med det kan styret i større grad involveres i budsjettprosessen før et endelig forslag legges frem for styret. I vedlegg er budsjettprosessen 2015 fremstilt sammen med Arbeidsdokument premisser for budsjettfordeling Arbeidsdokumentet viser status for budsjettarbeidet så langt, og vil ferdigstilles og fremmes for styret til neste styremøte i januar Forslag til vedtak: Styret tar status for prosessen og arbeidet med premissene for budsjettfordeling 2015 til orientering. Med bakgrunn i styrets innspill bes forslag til premisser og fordeling av budsjettrammen 2015 fremmes til styremøtet i januar. Bergen, Øivind Skaar Økonomisjef Vedlegg 1: Plan- og budsjettprosessen for Vedlegg 2: Arbeidsdokument for budsjettpremissene Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Bergen National Academy of Art and Design A: Strømgaten 1, 5015 Bergen, Norway T: F: E: W:

3 Sak 4713 Vedlegg 1 Budsjettprosess 2015 ØS, :02 Tidspunkt År /Frister Til Aktivitet Ansvarlig Status KD Budsjettforslag for 2015, tiltak utenfor rammen Høgskoledir Utført Styret Presentere plan- og budsjettprosessen 2015, og delvis Styret Utført Ledermøte Gjennomgå plan- og budsjettprosessen 2015, og delvis 2016 (denne). Mal for VPL Satsningsforslag 2016 (tiltak utenfor rammen). Risikovurderinger, mål og resultat. Diskusjon om budsjettpremisser fra 2015 Høgskoledir./ Økonomisjef Ledermøte Ledergruppen/ Økonomisjef Utført Stortinget Forslag til statsbudsjett 2015 KD Utført Presentasjon statsbudsjett Ledermøte med Høgskoledir./ Status arbeid med VPL og premisser for budsjettfordeling organisasjonene Økonomisjef Satsningsforslag 2016 (tiltak utenfor rammen). Utført Styret Presentasjon av regjeringens forslag til statsbudsjett Satsningsforslag 2016 (tiltak utenfor rammen) Styret Utført Ledermøte Status arbeid med VPL og budsjett Endelige satsningsforslag 2016 (tiltak utenfor rammen) før frist. Alle Utført KD Satsningsforslag 2016 (tiltak utenfor rammen) Høgskoledir Utført Ledermøte 1. utkast av VPL presenteres. Ledergruppen/ Status budsjett Strategiske prioriteringer. Økonomisjef Utført Styret Status premisser for budsjettfordeling Strategiske prioriteringer Styret Ledermøte med Siste utkast til VPL 2015 gjennomgås. Høgskoledir./ organisasjonene Status budsjett Gjennomgå strategiske midler. Økonomisjef Ledermøte Presentasjon av forslag til fordeling av rammen. Høgskoledir./ Presentasjon av endelige VPL'er. Økonomisjef Julaften KHiB Statsbudsjettet for tildelingsbrev KD Styret Fastsettelse av 2015-rammer for avdelingene og fellesnivået. Presentasjon av VPL'er Styret xx Ledermøte Presentasjon av styrets fordeling av rammen Høgskoledir./ Gjennomgang tildelingsbrev Økonomisjef Plan for arbeid med årsrapport Styret Behandle årsregnskap Status Årsrapport ( ), inkl. styrets beretning. Styret KD Frist årsregnskap 2014 til KD, DBH og Riksrevisjonen Økonomisjef Budsjettansvarlige Avd.ledere Høg.dir./øk.sjef Detaljerte arbeidsbudsjetter avdelingene og fellesnivået Agresso Budsjetter 2015 innlest i Agresso Økonomisjef KD Frist Årsrapport ( ) Høgskoledir./ Økonomisjef Utført Rød skrift: Lilla skrift: Styrebehandling Ledermøter M:\ADM 3\STYRENE\STYREMØTER\STYRET 2014\STYRET \Saksfremlegg\Sak 4713 Vedlegg 1 Budsjettprosess 2015,

4 SAK 4713 VEDLEGG 2: ARBEIDSDOKUMENT PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2015 Side 1 av 18

5 1. INNLEDNING PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN KAP 280 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID STYRINGSVERKTØY INFRASTRUKTUR SAMLET PÅ FELLESNIVÅET 5 2. PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN RAMMEBUDSJETTERING RETNINGSLINJER FOR BUDSJETTFORDELINGEN 7 3. STUDENTTALL MÅLTALL STUDIEPOENG OG KANDIDATPRODUKSJON FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETTRAMMEN TABELLFORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING BUDSJETTNIVÅET I BUDSJETTRAMMEN BUDSJETTETS HOVEDELEMENTER BUDSJETTFORDELING DRIFTSBUDSJETTET STRATEGISKE MIDLER NYE MA-STUDIEPLASSER FRA HØSTEN INVESTERINGSRAMMEN BUDSJETTRESERVE PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID (KAP 280) TILTAK FOR MÅL- OG STRATEGIOPPNÅELSE INNLEDNING BUDSJETTMIDLER TIL STRATEGISKE TILTAK PÅ FELLESNIVÅET HOVEDOPPGAVER FOR AVDELINGENE 18 Side 2 av 18

6 1. INNLEDNING 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET Budsjettarbeidet starter på et tidlig tidspunkt i forhold til endelig fastsettelse av institusjonens budsjettramme fra Stortinget. Budsjettforslag og avdelingenes virksomhetsplaner utarbeides parallelt. Budsjettpremissene fastsettes og rammene fordeles på første styremøte over nyttår (tidlig januar): Stortingets endelige budsjettvedtak (tildelingsbrevet fra KD) mottas like før jul. Ved å avvente tildelingsbrev sikres det at vedtatt budsjett er i samsvar med Regjeringens budsjettforslag (statsbudsjettet). Tildelingsbrevet kan ha føringer for UH-sektoren og for kunst- og designhøgskolen spesielt som krever prioritering ved fordeling av budsjettrammen,. Å avvente budsjettfordeling til første styremøte i januar gir KHiB bedre tid og grunnlag i forhold til å avsette riktig budsjettnivå til ulike formål, f.eks. til prioriterte strategiske tiltak. Utsatt tildeling av rammen svekker ikke avdelingenes grunnlag for å planlegge undervisning og andre aktiviteter i den første delen av vårsemesteret. Ledergruppen har budsjettfordeling og virksomhetsplaner som tema på samtlige møter i høst. Fagorganisasjonene er invitert inn plan-/budsjettdiskusjonen. Budsjettinnspill og diskusjoner om budsjettfordeling i ledermøter og med fagorganisasjonene, vil sammen med ledelsens prioriteringer og avdelingene og fellesnivåets planer, legge premissene for forslag til fordeling av budsjettet for Siden budsjettbehandlingen 2011 har styret i novembermøtet også vært involvert i prosessen med arbeidet med premissene (dette dokumentet). Premisser for budsjettfordeling 2015 vil inneholde forslag til fordeling av budsjettkapittel 260 post 50 som er KHiBs ordinære rammebevilgning til lovpålagte oppgaver. Postene omfatter midler til utdanning, forskning, formidling, infrastruktur og bygg med mer. Midler tildelt KHiB kap. 280 til program for kunstnerisk utviklingsarbeid, herunder KHiBs egne stipendiater, inngår ikke i budsjettfordelingen og er ikke nevnt utover omtale i kap og 5.7. Side 3 av 18

7 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN I St.prp nr 1 for budsjettåret 2015 er Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) omfattet av Kap. 260 Universiteter og høyskoler. Som nettobudsjettert institusjon mottar kunst- og designhøgskolen én budsjettramme. Netto budsjettramme iht. departementets tildelingsbrev er for budsjettåret 2015 (jfr. også budsjettoppstilling i Styresak # 47/13 i styremøtet den ): Forslag til statsbudsjett 2015 Kapittel/ post Betegnelse Nominell endring % Nom. Vekst Kap 260 Univ og høgskoler Post ,2 % Endringer 1 Konsekvensjustering Pris- og lønnsjustering 3,30 % Andre endringer Resultatbasert omfordeling forskningsinsentiver Se kap KAP 280 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID I forslag til statsbudsjett er Program for kunstnerisk utviklingsarbeid foreslått med 38,1 mill. kroner. For 2014 er rammen 33,8 mill. kroner. Forslaget innebærer 3,4 mill. kroner til tre nye stipendiatstillinger til fordeling fra Utover det er økningen knyttet til lønns- og prisvekst både for stipendiat- og prosjektprogrammet. Midler på kap. 280 post 01 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (fordeling kommer). Side 4 av 18

8 1.4. STYRINGSVERKTØY Med styringsverktøy menes KHiBs ulike systemer og rutiner for styring og oppfølging av KHiBs aktivitet. Budsjetter fordelt på budsjettenheter, prosjekter og konto i samsvar med avdelingenes virksomhetsplaner, samt periodisk rapportering på regnskap/budsjett, har vært og vil fortsatt være viktig for oppfølging av budsjett og planlagte aktiviteter. Økonomisystemet Agresso gir store muligheter i forhold til økonomisk oppfølging og spørringer på regnskapsdata. KHiB tar i bruk budsjetteringsmodulene Agresso planlegger fra Budsjettansvarlige ved KHiB mottar jevnlige rapporter på økonomisk status. KHiB benytter elektronisk fakturahåndtering (Basware Invoice), som innebærer at faktura skannes og sendes elektronisk til attestasjon og anvisning. Erfaringene viser betydelig effektivisering av fakturaflyten, særlig med hensyn til KHiB spredte lokalisering. KHiB benytter SAP lønns- og personalsystem, herunder ESS (ansatt selvbetjening) for elektronisk behandling av reiseregninger, fravær, overtid, m.v. KHiB har avtale om fullservice tjenestemodell med Direktoratet for statlig økonomistyring (DFØ), som innebærer en større grad av risikooverføring fra KHiB til DFØ i forhold til å sikre lønnsutbetaling, rapportering og kompetanse. Felles studentsystem (FS) er et studieadministrativt system som gjør det mulig å administrere og ha oversikt over alle studenter. I forhold til rapportering av studentdata er systemet viktig, ikke minst i forhold til eventuelt fremtidig resultatbasert finansiering av institusjonen. For ansatte er KHiBs reviderte interne webside. Det er en målsetting at denne skal bli det primære verktøyet for kunst- og designhøgskolens interne informasjonsflyt. Halvårlige styringsdialogmøter med avdelingene er også sentral i forhold til oppfølging av avdelingenes aktivitet. Oppdaterte styringsverktøy er nødvendig, men ressurskrevende både med hensyn til kompetanse og kostnader. For 2015 fullføres innføring av BIBSYS (biblioteksystem). Public360 (sak- /arkivsystem) og It s learning er innført, men vil fortsatt kreve en del ressurser til opplæring INFRASTRUKTUR SAMLET PÅ FELLESNIVÅET Alt teknisk/administrativt personale er budsjettmessig samlet på fellesnivået. Ut fra målsettingen om å samle utgiftene til alle infrastrukturtiltak på fellesnivået (så langt som dette er hensiktsmessig ut fra en vurdering av kostnadsdisiplin) er også utgiftene til bibliotek, IKT-drift, driftspersonale og enhet for kvalitetsutvikling samlet på dette nivået. Andre felleskostnader for institusjonen som f.eks. ventelønn, styrekostnader, felles samlinger, m.m. er også samlet på fellesnivået. Bygningsdrift (husleie, renhold, vakthold, energi, m.m.) tilhører også fellesnivået, men er synliggjort som egen budsjettpost. Strategiske midler skal stimulere til faglig virksomhet. Dette gjelder midler til KU undervisningsprosjekter, publikasjoner, KU-virksomhet, profileringstiltak, kompetanseutvikling m.m. Budsjettmidler til institusjonens strategiske formål er også lagt her, slik som KHiBs arbeid med nybygg, utvikling av web-sider, administrative verktøy og systemer, EVU, m.m. Samlet medfører dette at en forholdsvis stor del av totalutgiftene belastes hovedbudsjettenheten fellesnivået, jfr. kapittel 5.1 og 5.2. Side 5 av 18

9 2. PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 2.1. RAMMEBUDSJETTERING KHiB har de senere år fordelt rammebudsjettet i følgende hoveddeler: Utarbeidelse av driftsbudsjett, fastsettelse av investeringsramme, fastsettelse av ramme til etter- og videreutdanning, og fremstilling av eventuelle reserver (evt. behov for budsjettreduksjon). F.o.m ble strategiske midler fremstilt i en egen ramme, og ikke lenger som del av rammen for Fellesnivået. F.o.m foreslås det at midler til etter- og videreutdanning (EVU) tas inn i rammen til strategiske midler. EVU-midler er et viktig fokusområde og av strategisk betydning. Etter sammenslåingen av kunstavdelingene i 2012 utgjør Fellesnivået, Avdeling for kunst og Avdeling for design 3 hovedbudsjettenheter ved KHiB. Styret har vedtatt at hovedbudsjettenhetene skal tildeles et rammebudsjett. F.o.m foreslås det en oppdatert begrepsbruk for elementene i rammebudsjettet: Stillingsressurser (lønn) Organiserte stillinger Driftsaktiviteter Bevegelige midler Fellesnivået Avdeling for design Avdeling for kunst Bygningsdrift, husleie Postene Stillingsressurser (lønnsbudsjett inkl. sosiale kostnader; avsetninger til feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonsinnskudd) og Bygningsdrift, husleie betraktes som bundne utgifter, mens de andre postene står til friere disposisjon Driftsaktiviteter. Hovedbudsjettenhetene står forholdsvis fritt i hvordan midlene disponeres. Intensjonene med en slik rammebudsjettering er bl.a. å gi den enkelte avdeling større frihet til å utforme og profilere den faglige virksomheten. Justering av rammebudsjettering 2015 Rammebudsjettering gir avdelinger frihet i bruk av ressurser og til å utforme faglige virksomhet. Hovedprinsippene i fordelingsmodellen har imidlertid vært mer eller mindre uendret i mange år. Fordelingsmodellen gir en blanding av fordeling av stillingsressurser, realbudsjettering og prisjustert fri ramme. Modellen gir stabilitet, men er statisk i forhold til en organisasjon i endring, og skiftende prioriteringer. I forbindelse med budsjettfordeling 2015 har KHiB satt ned en arbeidsgruppe bestående av dekanene, personalsjef og økonomisjef som ser på en oppdatering/justering av fordelingsmodellen. I dette arbeidet har vi oppdatert stillingsressursene i samsvar med faktiske ressurser, og ser på budsjettkonsekvensene av dette. I tillegg vil vi vurdere hvordan tildeling av driftsrammer pr studentmåltall vil slå ut. Eventuelle større endringer i prinsipper for intern budsjettfordeling avventes imidlertid til rapporten fra ekspertgruppen som vurderer finansiering i UH-sektoren foreligger. Ekspertgruppen vurderer bl.a. gode insentiv- og resultatmodeller for kvalitet i utdanning og kvalitet i forskning, og skal legge frem rapport til mars For KHiB vil det være spenning knyttet til hvordan et nytt Side 6 av 18

10 finansieringssystem vil påvirke KHiB, og om ekspertgruppens forslag vil være overførbar til KHiBs interne fordeling av budsjettrammer. Større endringer i premissene kan i så fall tidligst bli til budsjettfordeling På sikt bør KHiBs interne fordelingsmodell legge følgende prinsipper til grunn: Budsjettfordeling må bygge opp under KHiBs strategi og virksomhetsmål. Fordelingsmodellen bør sikre stabilitet og langsiktighet, samtidig som resultater og insentiver bør få større betydning i fordeling. Transparens og forståelse viktig for modellens legitimitet. Prinsipper og resultatindikatorer for fordeling må oppleves som «riktig». Intern fordelingsmodell bør være noenlunde avstemt mot KDs finansieringsmodell RETNINGSLINJER FOR BUDSJETTFORDELINGEN I år 2000 ble retningslinjer for budsjettfordeling i årene fremover utarbeidet og vedtatt (justert ). I forbindelse med budsjettbehandling for 2013 ble det gjort noen endringer i prinsippene for fordeling, bl.a. i samsvar med styrets instruks om å innarbeide elementer av resultatbasert fordeling i modellen: Konsekvensene av sentrale og lokale lønnsoppgjør innarbeides i budsjettrammen under stillingsressurser (lønn) for den enkelte budsjettenhet, samt konsekvenser av eventuell flytting av stillingsressurser. Fordelingen av driftsaktiviteter videreføres med beløp fra tidligere år, justert for prisvekst, til hver av de tre budsjettenhetene. Eventuelle tilleggsbevilgninger/budsjettendringer skal disponeres i samsvar med de formål som fastsettes. Slike formål skal drøftes i ledergruppen og vesentlige tillegg/endringer skal legges frem for styret. Studentene på kunst- og designhøgskolens avdelinger må sikres studieforhold som er kvalitetsmessig likeverdige. Det fastsettes måltall for studiepoeng- og kandidatproduksjon. Over-/underproduksjon i forhold til måltall analyseres og vurderes mht. tiltak - også budsjettmessige. En begrenset beløpsramme fordeles etter oppnådde resultater knyttet til EVU og BOA året i forveien, og for stipendiatuttelling 2 år tidligere (jfr. kap. 6.2). Det foreslås følgende resultatindikatorer og budsjettuttelling: Etter- og videreutdanning (EVU): KHiBs har målsatt at EVU-tilbudet skal øke i omfang. For å sikre dette må det vises til vekst i EVU-tilbudet, og det må kunne måles en positiv utvikling pr avdeling. Det fastsettes et måltall for antall EVU-kurs pr avdeling. Måltallet forhandles årlig. For 2015 settes følgende måltall (budsjettvirkning fra 2016): o o o Måltall 2015 er: X kurs (5 i 2014) pr avdeling med min. 8 deltakere pr kurs. Antall EVU-kurs utover måltall gir kr i budsjettuttelling pr kurs. Maks uttelling kr Avdelingen beholder 100 % av overskudd på EVU-kurs. Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA): KHiB har målsatt at den eksternfinansierte virksomheten skal styrkes. Avdelingen gis uttelling Side 7 av 18

11 ved å vise til vekst i eksterne inntekter. Forutsetningen er at eksternfinansiert aktivitet foregår i samsvar med BOA-reglementet. For 2015 settes samme måltall (budsjettvirkning fra 2016): o o Ekstern finansiering utover bevilgning gir 5 % av eksterne inntekter i budsjettuttelling for avdelingen. Maks uttelling kr Avdelingen beholder 70 % av overskudd på oppdrag (jfr. reglementet) Stipendiater: KHiB gis uttelling i rammebevilgning pr. stipendiater som har disputert 2 år tidligere ved program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Denne uttellingen foreslås fordelt som følger (gjort gjeldende fra 2013 i forbindelse med tildeling 2013 for stipendiatdisputas 2011): o o 50 % av midlene avsettes sentralt. Øremerket formål knyttet til stipendiater og for å sikre gjennomføring for eksisterende stipendiater. 50 % går til avdelingen som stipendiaten tilhører. Øremerkes til arbeid med stipendiatrekruttering og korte engasjementer for stipendiater. o 1 disputas i 2013 gir uttelling for Side 8 av 18

12 3. STUDENTTALL Departement og storting har høyt fokus på at institusjonene oppfyller de kravene som er stilt i budsjettildelingen for antall aktive studenter i forhold til fastsatte minimumsrammer (måltall), gjennomføringstakten i studiet (studiepoengsproduksjon) og sluttføring av studiene (kandidatproduksjon) MÅLTALL I tabellen under er vist fordelingen av KHiBs måltall for studenter og kandidater. Sumlinjen viser måltall fastsatt av KD. Måltall for registrerte studenter og uteksaminerte kandidater ved kunst- og designhøgskolene Måltall studenter Måltall kandidater Institusjon/ avdeling 2014/ / Avdeling for kunst Avdeling for design Avd. for design nye BA studieplasser/ PPU-plasser (fra 2009)* Nye MA studieplasser fra høsten 2014** Sum Kunst- og designhøgskolen i Bergen *KHiB opprettet høsten studieplasser i Praktisk pedagogisk utdanning (PPU), som et 1- årig studium, og 10 nye studieplasser på bachelor nivå ved Avdeling for design, visuell kommunikasjon fra høsten PPU studiet er ettårig, så her vil det normalt bli uteksaminert 15 kandidater hvert år. BA-plassene er 3-årig og vil da normalt medføre at første 10 kandidater uteksamineres etter 3 år. KHiBs interne kandidatmåltall er følgelig noe annerledes enn KDs måltall. Se tabeller i kap **I 2014 fikk KHiB 15 nye master studieplasser, dvs. at studentmåltallet økte med 15 fra høsten 2014, og vil ytterligere øke med 15 høsten Kandidatmåltall vil ikke øke før 2 år etter, dvs. først i Side 9 av 18

13 3.2. STUDIEPOENG OG KANDIDATPRODUKSJON 2015 NB! Tallene i tabellene under er fra 2014 og skal oppdateres i det endelige dokumentet Interne krav for studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon. Styret ga i møtet den sin tilslutning til nye måltall for opptak til BA og MA studiene. Her framgår det at forholdstallet mellom BA og MA opptaket skal være som 2:1. I styremøtet ble måltallene for opptak til Avdeling for design justert slik at måltallet for BA-studiene ble redusert med 4 og MA-studiene økt tilsvarende. Basert på de justerte måltallene, vil kunst- og designhøgskolens interne krav til studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon for 2015 være som vist i tabellen under: Avdeling Studiepoeng Bachelor Studiepoeng Master Kandidater Bachelor Kandidater PPU Avdeling for kunst 130 x x Avdeling for design 100 x x nye MA-plasser 15 x 30 Sum BA + MA x 60 81,5 x PPU 15 x Skapende kurator 3 5 x 60 0 KHiB totalt 250 x 60 81,5 x Kandidater Master Antatt studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon Basert på nøktern vurdering med basis i nåværende studenttall og innmeldte permisjoner mm, forventer vi følgende tall for 2015: Avdeling Studiepoeng Bachelor Studiepoeng Master Kandidater Bachelor Avdeling for kunst 124,5 x x Avdeling for design 102,5 x 60 35,5 x nye MA-plasser 15 x 30 Sum BA + MA 227 x x PPU 12 x Skapende kurator 5 x 60 KHiB totalt 244 x x PPU Kandidater Master 1 15 MA-studieplasser fra høst 2014 gir 15 x 30 studiepoeng for høstsemester I linjen «Sum BA + MA» og «KHiB totalt» gjøres disse om til 7,5 x 60-poengsenheter. 2 PPU studiet er et ettårig studium der det uteksamineres kandidater hver vår. 3 Studenter ved videreutdanningsstudiet Skapende kuratorpraksis er tatt med fordi studiet genererer studiepoeng i DBH. Side 10 av 18

14 Studenttall og kandidatproduksjon Nedenstående oversikt viser studenttall og kandidatproduksjon holdt opp mot de fastsatte interne måltallene som er vist ovenfor. Etter styrets vedtak om justeringer av opptakstallene i 2006, legges det nå til grunn at studenttallet for et årskull i masterstudiet skal ugjøre 50 % av årskullene i bachelorstudiene. Det er gjort en mindre justering her i styremøtet 12. februar 2013, der 4 studieplasser er flyttet fra BA design til MA design. Nivå Studenter våren 2014 Studenter høsten 2014 Kandidater 2013 Kandidater 2014 BA MA Total BA MA Total BA MA Total BA MA Total Design Kunst Nye MA-plasser Sum BA + MA PPU Totalt Side 11 av 18

15 4. FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETTRAMMEN 2015 Kapittelet tar for seg rammebudsjettet for 2015 på Kap 260, sammenstilt med budsjett for TABELLFORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2015 Tabellen nedenfor viser hvordan rammebudsjettet kap. 260 er foreslått disponert i 2015, sammenstilt med budsjett Prosessen frem til forslag til budsjettfordeling fremkommer i kapitlene under. (tabell kommer) 4.2. BUDSJETTNIVÅET I 2014 I tildelingsbrevet for 2014 fikk KHiB 15 nye master studieplasser fra høsten 2014, og KHiBs samlokalisering i nytt bygg ble videreført med 130 MNOK. Utover det var den opprinnelige rammen for 2014 en videreføring av budsjettrammen BUDSJETTRAMMEN 2015 Netto budsjettramme over Kap. 260 post 50 er for budsjettåret 2015 foreslått med 132,8 MNOK. Rammen skal dekke alle KHiBs lovpålagte oppgaver, og omfatter alle utgifter (og inntekter) knyttet til alle KHiBs driftsaktiviteter og investeringstiltak. Fremleggelsen av statsbudsjettet for 2015 gir følgende endringer i KHiBs ramme Kap 260:: Konsekvensjustering: økning på som følge av nye studieplasser i Inkludert midlene tildelt høsten 2014 tilsvarer dette i 2015 midler for 1½ års virkning. Fra 2016 forventes siste konsekvensjustering for MA-plassene. Kompensasjon på 3,3 % i forventet lønns- og prisvekst (kr ). Andre endringer: o Økning på kr. 106 til videreføring av styrkingen av strategisk ramme fra RNB o o o Økning på kr til utstyr og inventar til samlokaliseringsprosjektet. Reduksjon på kr. 572 som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. Reduksjon på kr. 317 knyttet til tiltak for studieavgift for studenter utenfor EØSområdet og Sveits. Resultatbasert omfordeling forskningsinsentiver (RBO): tildelingen er basert på institusjonens rapporterte resultater i KHiB rapporterte i 2013 én kandidat som disputerte i stipendiatprogrammet, og satsen for 2015 er på kr. 337 pr. kandidat. I budsjettprosessen frem mot forslag til budsjettfordeling arbeides det med følgende budsjettmessige hovedutfordringer: - Videre planlegging for nye master studieplasser - Nødvendige rammer til strategiske tiltak, investeringer, etter- og videreutdanning. - Planlegging av brukerutstyrsbevilgning - Behov for reserveavsetninger. Nærmere omtale av forslaget til budsjettfordeling 2015 (jfr. tabell i kap 4.1) og de endringer som er foretatt siden 2014 vil fremgå av kapittel 5 under omtale av de enkelte hovedelementer i budsjettfordelingen. 12

16 5. BUDSJETTETS HOVEDELEMENTER (omtale av budsjettets hovedelementer er uferdig og under arbeid) 5.1. BUDSJETTFORDELING Det fremmes forslag om følgende budsjettfordeling i balanse med tildelt ramme for Budsjettet foreslås fordelt etter de retningslinjer som fremkommer i kapittel 2. Det er tatt utgangspunkt i de enkelte elementer av budsjettrammen som følger; Bevilget ramme i forslag til statsbudsjett kap. 260: kr Driftsrammer (oppdatert) Strategiske formål Investeringer Etter- og videreutdanning (EVU) Reserver Utstyr nytt bygg kr kr kr kr kr kr I det videre følger en nærmere omtale av hovedelementene i budsjettet, som også omfatter en omtale av de budsjettendringer/-tiltak som er foreslått DRIFTSBUDSJETTET Det er først etter å ha utformet driftsbudsjettet, der stillingsressurser i henhold til et oppdatert grunnlag er budsjettert med faktisk lønn, faste kostnader er realbudsjettert, og andre kostnader budsjettert med forventet endring i prisvekst, at realkonsekvensene av departementets forslag til budsjett for 2015 avdekkes. Driftsbudsjettet viser forslag til budsjetter pr hovedbudsjettenhet, dvs. de 2 fagavdelingene og Fellesnivået. Se oppstilling nedenfor. Budsjettet er fordelt på stillingsressurser (lønn), driftsaktiviteter og bygningsdrift. Oppstillingen viser også hvilke rammer hovedbudsjettenhetene ble tildelt ved budsjettfordeling (tabell kommer) Det presiseres at driftsbudsjettet definerer et budsjettnivå for fellesnivået og avdelingene. Utover hovedoppgaver i kap. 7, er ikke avdelingene bundet av å gjennomføre samme aktiviteter som tidligere. Følgelig henvises det til avdelingenes og fellesnivåets virksomhetsplaner for nærmere beskrivelser av hvilke aktiviteter/tiltak som er planlagt innenfor driftsbudsjettet for Driftsbudsjettet er hovedbudsjettenhetenes disponible driftsbudsjett og har følgende elementer: - Stillingsressurser (lønnsbudsjett) - Budsjett driftsaktiviteter - Bygningsdrift, husleie Vedlegg 1 (kommer) viser budsjettforslaget i mer detalj, samt hvordan hele bevilgningsrammen for 2015 er foreslått fordelt. 13

17 Stillingsressurser (lønn) Stillingsressurser (lønn) inkluderer lønnsbudsjett i henhold til et oppdatert ressursgrunnlag, uavhengig av om stillinger er besatt eller ledig. Lønnsmidler inkluderer avsetning til feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonspremier. Det budsjetteres med lønnsnivå pr november 2014, inkludert effekten av lønnsoppgjør fra På Fellesnivået er det videre avsatt midler til lønnsoppgjør i Følgende er innearbeidet for 2015: - Økning i arbeidsgivers andel av pensjonsinnskudd fra 13,15 til 12,70 %. - Kostnader ved sikre/sannsynlige ventelønnsforpliktelser. Denne forventes å bli noe lavere i Endringer i stillinger: Det er foretatt oppdateringer i stillingsressursene som innarbeides i driftsbudsjettet for Oppdateringene samsvarer nå med avdelingenes faktiske stillingsressurser, og er foretatt i samarbeid med dekanene og personalsjef som et ledd i arbeidet med å oppdatere/justere budsjettpremissene for Driftsaktiviteter Midler til driftsaktiviteter utgjør hovedbudsjettenhetenes frie midler. For Avdeling for kunst og Avdeling for design skal driftsaktiviteter, sammen med inntekter avdelingen realistisk kan oppnå, dekke alle andre kostnader utover stillingsressurser (lønn). Endringer i driftsaktiviteter: Avventes til endelig budsjettforslag Bygningsdrift, husleie Bygningsdrift, husleie er realbudsjetterte kostnader til leie og drift av bygninger. Endringer i budsjettforslaget fremgår ikke direkte av vedlegg 1, men følgende er foreslått for 2015; Uttelling for kandidater ved program for kunstnerisk utviklingsarbeid: KHiB gis uttelling i rammebevilgning pr. stipendiater som har disputert 2 år tidligere ved program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Budsjettuttelling for 2015 gjelder på bakgrunn av disputas 2013 for stipendiat Pedro Egana. 14

18 5.3. STRATEGISKE MIDLER F.o.m ble midler til strategiske formål etablert som en egen budsjettramme, og begrunnet med at nødvendige strategiske budsjettavsetninger ikke kan være avhengig av nivået på fellesnivåets disponible midler. Rammen bør være fleksibel for å ta hensyn til nødvendige prioriterte formål samt overførte midler fra tidligere år. For 2015 foreslås det at strategiske og faglige prioriteringer i stor grad rettes inn mot pågående aktiviteter, som arbeid mot nytt bygg, KU-tildelinger, bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA), m.m. Nedenfor er listet strategiske formål som det arbeides videre med og budsjetteres for 2015: - KU-administrasjon og organisering - KU-prosjekter - KU-publikasjonsmidler - Utstillingsstøtte - KU-undervisningsprosjekter - BOA-prosjekter - Kompetanseutvikling - Struktur- og strategiarbeid - PPU-utvikling/læringssenter - Grafisk profil og web-utvikling - Utvikling administrative styringsverktøy (Bibsys, Public 360) - Byggesaken - Etter- og videreutdanning (EVU) - Kvalitetsutvikling For detaljer om de enkelte strategiske tiltak se kap. 6 (kommer) NYE MA-STUDIEPLASSER FRA HØSTEN 2014 I forslag til statsbudsjett 2014 fikk KHiB tilført 15 nye master studieplasser. For 2014 var tildeling på kr ½ års budsjettvirkning for 15 studenter f.o.m. høsten Fullt utbygget vil dette bety 30 nye studenter f.o.m. høsten 2015, og følgende finansielle utvikling ventes for årene 2015 og 2016 (ikke tatt hensyn til forventet prisvekst): og videre Nye MA studenter 15 fra høst fra høst 2 x 15 Bevilgning Kr Kr ( ) Kr ( ) I samsvar med planen er KHiB i statsbudsjettet for 2015 foreslått med kr som konsekvensjustert av tildeling nye MA-plasser. Budsjettfordelingen i 2014 tok utgangspunkt i at nye studieplasser tilføres samme driftsbudsjett pr student som øvrige studieplasser ved avdelingene, dvs. kr 140 pr student pr. år (2014). For 2014 ble det fordelt 8 nye studieplasser til Avdeling for design og 7 nye studieplasser til Avdeling for kunst. Dette ga følgende plan for budsjettfordeling i årene fra 2014 til 2016 og videre (tall i hele 1000): 15

19 Plan for budsjettfordeling % > Antall studenter 15 høst høst 30 Driftsramme Avdeling for design (8 pl.) % Driftsramme Avdeling for kunst (7 pl.) % Administrative ressurser % Bygningsdrift % Investeringer % SUM % Det arbeides med planer for stillingsressurser og budsjettkonsekvenser 2015 av nye studieplasser INVESTERINGSRAMMEN KHiBs ramme til investeringer har over flere år vært i størrelsesorden mellom 2,0 2,5 mill kr. For 2014 ble kr fordelt til nye investeringsformål, og overførte investeringer fra 2013 utgjorde kr Utover dette tildelte styret kr til omorganisering/flytting for Avdeling for design. KHiB vil i 2015 også disponere ufordelte eller ikke-effektuerte investeringsmidler fra Disse midlene foreslås overført til investeringsformål Det er summen av ubrukte investeringsmidler i 2014 som overføres for avdelingene/enhetene, dvs. at evt. merforbruk på et prosjekt må dekkes opp av mindreforbruk på et annet. Avdelingenes/enhetenes forslag danner grunnlag for nye tildelinger til investeringsprosjekter. For 2015 foreslås omtrent samme nivå til investeringsformål som Endelig forslag til ramme presenteres i januar BUDSJETTRESERVE KHiB anser det som viktig i budsjettprosessen å sikre disponible reserver for å kunne håndtere uforutsette kostnader og behov for nødvendige endringer i budsjettprioriteringer. KHiB vil overføre ubundne midler fra 2014 til 2015 som vil være reserveavsetninger for Hvorvidt det vil være behov for å avsette ytterligere reserver vil den videre budsjettprosessen vise. KHiBs forslag til budsjettreserver for 2015 presenteres januar PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID (KAP 280) KD har i brev datert besluttet å endre organiseringen av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) slik at PKU blir organisert som en nasjonal fellesoppgave i henhold til til Lov om universiteter og høgskoler KD har i samme brev sendt ut utkast til vedtekter for PKU, som KHiB har gitt høringssvar på i september Finansieringen endres teknisk ved at bevilgningen tas fra Kap. 280, fellestjenester i sektoren, i stedet for fra kap Det gjør det enklere å videreføre bevilgningene fra år til år. Bevilgningen vil bli gitt gjennom det årlige tildelingsbrevet. PKU har utformet et foreløpig arbeidsbudsjett for

20 6. TILTAK FOR MÅL- OG STRATEGIOPPNÅELSE 6.1. INNLEDNING De forutsetninger som legges til grunn for budsjettildelingene til avdelingene fremgår av Kap. 7. Hver avdeling utarbeider virksomhetsplan (VPL) for 2015 etter en mal som samsvarer med KDs målstruktur for kunst- og designhøgskolene. Siden 2012 har KHiB også utformet VPL for fellesnivået. Avdelingene og fellesnivået vil gjennom VPL redegjøre for resultatmål, tiltak og budsjettprioriteringer i sin virksomhet i henhold til KDs sektormål og virksomhetsmål innenfor tildelte rammer. Planer og budsjettprioriteringer gjentas ikke i dette dokumentet. Det henvises til virksomhetsplaner i egen styresak i januar BUDSJETTMIDLER TIL STRATEGISKE TILTAK PÅ FELLESNIVÅET En del tiltak på institusjonsnivået/fellesnivået krever at det avsettes øremerkede budsjettmidler for å kunne gjennomføres. For å sikre dette er midler til spesielle tiltak samlet på fellesnivået. F.o.m er midler til strategiske formål etablert som en separat ramme. Ramme til strategiske formål avhenger av omfanget av prioriterte formål, og størrelsen på udisponerte midler som overføres fra 2014 til Utvikling i rammen til strategiske formål (fra 2014 ble midler til EVU tatt inn i rammen for strategiske midler): År Utgangsramme Budsjettendring Ramme / / ?? Vedlegg x vil vise oversikt over alle forslag til strategiske formål for Omtale av forslag til de enkelte strategiske tiltak følger nedenfor: (kommer) 17

21 7. HOVEDOPPGAVER FOR AVDELINGENE I lys av intensjonene med rammebudsjettering er det lagt opp til at avdelingene selv i stor grad må utforme mål og aktiviteter for sin virksomhet. I tråd med dette formulerer institusjonens styre kun hovedoppgaver for virksomheten ved avdelingene. Følgende hovedoppgaver skal oppfylles på begge avdelingene: - De løpende undervisningsoppgaver på avdelingens fagområde skal dekkes innenfor den ramme som budsjettet fastsetter; - Studentopptaket i 2015 må sikre at det fremtidige kravet for produksjon av studiepoeng og ferdige kandidater kan oppfylles, jfr. Kap 3.2; - Avdelingen skal utforme virksomhetsplan for undervisning og KU-arbeidet; - Avdelingen skal rapportere i forhold til virksomhetsplanen; - Avdelingens målsetninger, tidsbruk og resultater på området for KU-virksomheten må formuleres forpliktende; - Ordningen med individuelle arbeidsplaner for det faglige personalet skal videreføres; - Avdelingen skal følge opp KUP som forutsatt i systemet; - Tiltak som kan styrke den tverrfaglige virksomheten mellom kunst og design skal ha fokus; - Det skal legges vekt på tiltak som kan synliggjøre avdelingens virksomhet; - Verkstedene skal gjøres tilgjengelig for alle studenter; - Avdelingen skal delta i portfoliodag og sørge for visning av Bachelorstudentenes sluttresultater. Rammene og formatet for BA-utstillingen skal samordnes av og mellom avdelingene. - Det skal arrangeres utstilling for Masterstudentene. - MA-utstillingene skal formidles med tekst på norsk og engelsk. Bergen, Cecilie Ohm Høgskoledirektør Øivind Skaar Økonomisjef Vedlegg (kommer): 18

ARBEIDSDOKUMENT PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2012. Side 1 av 17

ARBEIDSDOKUMENT PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2012. Side 1 av 17 ARBEIDSDOKUMENT PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2012 Side 1 av 17 1. INNLEDNING 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN 09.12.15. Vedrørende: BUDSJETT 2016: BUDSJETTRAMMER 2016 FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN 09.12.15. Vedrørende: BUDSJETT 2016: BUDSJETTRAMMER 2016 FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN 09.12.15 Vedrørende: BUDSJETT 2016: BUDSJETTRAMMER 2016 FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget til budsjettrammer

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN Side 1 av 25 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 4 1.3. KAP 280 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSVERKTØY

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER Forslag til vedtak: Styret godkjenner det reviderte forslaget til fordeling av nye MA-studieplasser

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 48/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.12.16 BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP 30.11.16 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 30.11.16 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 48/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 20.09.16 BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP 31.08.16 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.08.16 til etterretning. Styret gir

Detaljer

STYR ESAK # 61/IlA STYREMØTET DEN FORELØPIG REGNSKAP

STYR ESAK # 61/IlA STYREMØTET DEN FORELØPIG REGNSKAP Kunst- og designhøgsko(en i Bergen STYR ESAK # 61/IlA Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.13 BUDSJE1T 2013: FORELØPIG REGNSKAP 31.05.13 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.05.13

Detaljer

S T Y R E S A K # 61/11 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2013: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 61/11 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2013: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 61/11 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.11.13 BUDSJETT 2013: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.13 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.13 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2010

LEDELSESKOMMENTARER DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2010 LEDELSESKOMMENTARER DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Institusjonens formål... 2 2. Disponibel bevilgningsramme 2010... 2 3. Resultatbudsjett i forhold til resultatregnskap...

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2015: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2015: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 47/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 BUDSJETT 2015: FORELØPIG REGNSKAP 31.08.15 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.08.15 til etterretning. Styret gir

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14A STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 48/14A STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 48/14A Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.06.16 BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP 31.05.16 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.05.16 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Griegakademiet Institutt for musikk INSTITUTTRÅDET Sak nr.: 2/17 Sakstype VEDTAKSSAK ephorte saksnummer: Møte: 1/17 Foreløpig budsjett for 2017 Budsjettramme 2017 Fakultetsstyret

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 48/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 03.05.16 BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP 31.03.16 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.03.16 til etterretning. Styret gir

Detaljer

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Kunst- og designhgskoien Rergen Bergc Acdemy uf Art and Design DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Innhold 1. Disponibel bevilgningsramme 2016 2 2. Resultatbudsjett i forhold til resultatregnskap

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Budsjettforslag 2016

Budsjettforslag 2016 Budsjettforslag 2016 Forberedelser av kulisser til designutstillingen 100% Norway i London i september 2014. Fotograf: Kjetil Helland INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg husleie... 2 2.1.

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2015

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2015 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2015 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2015 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design S 23/17 16.6.2017 Dato: 12.6.2017 Arkivsaksnr: Budsjettprosess

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Budsjettfordeling ved HiST

Budsjettfordeling ved HiST Budsjettfordeling ved HiST Avdelingsstyret AFT 28. mars 2008 Elementer i KDs modell Utdannings- Komponenten (ca 25%) Insentiv Forskningskomponenten (ca 15%) Strategi Basis- Komponenten (ca 60%) Avlagte

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2012 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2013 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 27/13 STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten for organisasjonsutviklingsprosessen ved Avdeling

Detaljer

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar Budsjett og Målstruktur Styreseminar 24.08.2011 Økonomisk hovedtall 2011(beløp i mill kroner) Beløp 2011 Midler tildelt fra KD 646 Tilskudd/overføringer fra andre 230 Salgs- og leieinntekter 50 Andre driftsinntekter

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak:

NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak: 02.11.15 Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden oppfølging av utredningen NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak: Nasjonalt råd for kunstnerisk

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 6/2016 Møtedato: 18. oktober 2016 Notatdato: 7. oktober

Detaljer

BUDSJETT 2015. Saksutredning. Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat. Høgskolestyret 16.12.2014

BUDSJETT 2015. Saksutredning. Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat. Høgskolestyret 16.12.2014 Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat Saksgang Møtedato Høgskolestyret 16.12.2014 BUDSJETT 2015 Forslag til vedtak/innstilling: Høyskolestyret slutter seg til høyskoledirektørens

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 7/2015 Møtedato: 20. oktober 2015 Notatdato: 9. oktober

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 2 Møtenr.: 6/2017 Møtedato: 24. oktober 2017 Notatdato: 12. oktober

Detaljer

S T Y R E S A K # 53/12 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra møtet

S T Y R E S A K # 53/12 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra møtet S T Y R E S A K # 53/12 STYREMØTET DEN 28.11.12 Vedrørende: MØTEBOK FRA MØTET 31.10.12 Forslag til vedtak: Styret vedtar møteboken fra møtet 31.10.12. Vedlegg: Møtebok fra møtet 31.10.12 Bergen, den 20.11.12

Detaljer

S T Y R E S A K # 16/16 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra styremøtet

S T Y R E S A K # 16/16 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra styremøtet S T Y R E S A K # 16/16 STYREMØTET DEN 03.05.16 Vedrørende: MØTEBOK FRA MØTET 10-11.03.16 Forslag til vedtak: Styret vedtar møteboken fra styremøtet 10-11.03.16. Vedlegg: Møtebok fra møtet 10-11.03.16

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016

Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016 Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016 ALM/PVO 15. oktober 2015 Avdeling for Økonomi- og virksomhetsstyring Universitetet i Stavanger uis.no 22.12.2015 Statsbudsjettet 2016 - sektoren Nominell

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

STYR ESAK # 51/10 STYREMØTET DEN 28.11.12 BUDSJETT 2012: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.12

STYR ESAK # 51/10 STYREMØTET DEN 28.11.12 BUDSJETT 2012: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.12 Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen Academy oart and Design STYR ESAK # 51/1 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.11.12 BUDSJETT 212: FORELØPIG REGNSKAP 31.1.12 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige

Detaljer

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader.

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader. UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12.02.2016 FS-HUM sak 4/16 ENDELIG BUDSJETT 2016 Det humanistiske fakultet Vedlegg: - Internt tildelingsbrev fra Universitetsdirektøren datert

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

S T Y R E S A K # 52/15 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2017: BUDSJETTFORSLAG 2017

S T Y R E S A K # 52/15 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2017: BUDSJETTFORSLAG 2017 S T Y R E S A K # 52/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.10.15 BUDSJETT 2017: BUDSJETTFORSLAG 2017 Forslag til vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget for 2017. Vedlegg: KHiBs budsjettforslag 2017 Tidligere

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen Dato: 11.09.01 Til: Høgskolestyret Arkiv: Fra: Høgskoledirektøren HS-sak: 51/2001 SAK BEGRENSNINGER OG FRIHETSGRADER VEDRØRENDE UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark Vedtatt av styret i S-sak 88/08, justert i S-sak 66/10 Vedlegg 1 Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark 1. Mål for fordelingsmodellen Fordelingsmodellen skal: I størst mulig grad tilpasses det

Detaljer

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN S T Y R E S A K # 17/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i grafisk design lyses ut. 2.

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT

RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2014 2015) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2015 sende inn dokumentet Årsrapport (2014-2015) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12. STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: BUDSJETT 2014: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2014

S T Y R E S A K # 51/12. STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: BUDSJETT 2014: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2014 S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: BUDSJETT 2014: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2014 Forslag til vedtak: 1. Styret tar orienteringen om forslag til statsbudsjett 2014

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 Forslag til vedtak: 1. Styret tar orienteringen om forslag til statsbudsjett 2015

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet ÅRSPLAN Det medisinske fakultet 2009 2009...1 1 GENERELT...3 1.1 INNLEDNING...3 1.2 MÅL- OG RESULTATKRAV...4 1.2.1 BEMANNING...4 1.2.3 BUDSJETT...5 2.0. BEMANNINGSPLAN (KAP3. I DL 200803296-1, VEDLEGG3)...6

Detaljer

Studentparlamentet har et mindreforbruk i 2003 på kr av disponibel ramme. (inklusive inntekter).

Studentparlamentet har et mindreforbruk i 2003 på kr av disponibel ramme. (inklusive inntekter). HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.03.04 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 019/2004 SAK: REGNSKAPSRAPPORT PR. 3. TERTIAL 2003 FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG.

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

S T Y R E S A K # 46/15 STYREMØTET DEN DEKAN VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 46/15 STYREMØTET DEN DEKAN VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 46/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 DEKAN VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som dekan lyses ut. 2. Styret godkjenner det vedlagte

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI S T Y R E S A K # 16/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2016 2017) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2017 sende dokumentet Årsrapport (2016-2017) til Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no), med kopi til

Detaljer

US 80/2016 Langtidsprognose NMBU

US 80/2016 Langtidsprognose NMBU US 80/2016 Langtidsprognose NMBU 2017-2021 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal Arkiv nr: 16/04002-1 Vedlegg: Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 04/2012 Sak nr.: /4910 Møtedato: 17.01. 2012 Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket 1. Resultat UB startet med en samlet negativ

Detaljer

STYREMØTET DEN 28.11.12

STYREMØTET DEN 28.11.12 S T Y R E S A K # 14/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.11.12 ANALYSE AV OPPTAKET FOR STUDIEÅRET 2012/13 Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten om opptaket for studieåret 2012/13 til orientering.

Detaljer

Dato: 11.02.09 Seksjonssjef for studier og etterutdanning Saksnr 2009/58

Dato: 11.02.09 Seksjonssjef for studier og etterutdanning Saksnr 2009/58 S TYRES AK Styremøte 01 19. februar 2009 Styresak nr.: 12/09 MÅLTALL FOR STUDENTER OG FOR KANDIDATER KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22

Detaljer

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, Sak Budsjettfordeling Budsjett Oppsummering. Fakultetsrådet ved DMF.

Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, Sak Budsjettfordeling Budsjett Oppsummering. Fakultetsrådet ved DMF. Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, 25.11.08 Til: Fra: Signatur: Fakultetsrådet ved DMF Dekanus Nils J. Isachsen/Nina Melum Sak 28-08 Budsjettfordeling 2009 Forslag til tilrådning: Fakultetsrådet støtter

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/14 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra møtet

S T Y R E S A K # 18/14 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra møtet S T Y R E S A K # 18/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 Vedrørende: MØTEBOK FRA MØTET 08.04.14 Forslag til vedtak: Styret vedtar møteboken fra møtet 08.04.14. Vedlegg: Møtebok fra møtet 08.04.14 Bergen, den 11.06.14

Detaljer

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for musikk og dans Bjergsted, 17. november 2016 IS-IMD SAK 23/16 FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak

Detaljer

Møtebok fra styremøtet

Møtebok fra styremøtet Møtebok fra styremøtet 10.02012 Kl. 09.30-15 Medlem Kommentar Kategori Paula Crabtree styreleder Sven Åge Birkeland Arne Liljedahl Lynngård for Morten Walderhaug Astrid Sleire for Inger Østensjø Jeremy

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE

S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i timebased art/performance

Detaljer

BUDSJETTFORDELINGSMODELL OG BUDSJETTPRINSIPPER FOR FAKULTET FOR HELSEFAG

BUDSJETTFORDELINGSMODELL OG BUDSJETTPRINSIPPER FOR FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 28. november 2011 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 15/2011 Journalnr.: 2011/4399 Saksbehandler: Simen Nørstebø/Stefan André Johnsen BUDSJETTFORDELINGSMODELL OG BUDSJETTPRINSIPPER

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 26. november 2015 Saksansvarlige: Lindheim, Rogstad, Vollelv

Detaljer

Høringen har blitt behandlet i en egen arbeidsgruppe, sendt til hvert av instituttene, diskutert i NT s ledergruppe og i NT s fakultetstyre.

Høringen har blitt behandlet i en egen arbeidsgruppe, sendt til hvert av instituttene, diskutert i NT s ledergruppe og i NT s fakultetstyre. Høringssvar fra NT til Rammefordelingsodell høring 2 Høringen har blitt behandlet i en egen arbeidsgruppe, sendt til hvert av instituttene, diskutert i NT s ledergruppe og i NT s fakultetstyre. Overordnede

Detaljer

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3907-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 - INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER TIL FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

LEDELSESKOMMENTARER TIL FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 LEDELSESKOMMENTARER TIL FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Institusjonens formål... 2 2. Vesentlige endringer i resultat- og balanseposter... 2 3. Disponibel bevilgningsramme 2009... 3

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN 03.05.16 Vedrørende: STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om styrets ansvar, oppgaver og rolle til orientering. Vedlegg:

Detaljer

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008.

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.04.2009 A-møte: 14.05.2009 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 18/09 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 3(revidert ramme) - 2008 Regnskap

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Høring rapport om finansiering av universiteter og høgskoler

Høring rapport om finansiering av universiteter og høgskoler 1 av 6 Deres referanse Vår dato Vår referanse 15/162 09.02.2015 15/00186-2 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Høring rapport om finansiering av universiteter og høgskoler Det vises til

Detaljer

Økonomireglement for Mandal kommune

Økonomireglement for Mandal kommune Vedtatt av Mandal bystyre : 13.12.2012, justert av Bystyret 22.05.2014 sak 83/14 Innhold 1. Generelt om økonomireglementet... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Inndeling... 2 1.4 Oppdateringer...

Detaljer