PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN"

Transkript

1 Side 1 av 25

2 1. INNLEDNING PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN KAP 280 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID STYRINGSVERKTØY INFRASTRUKTUR SAMLET PÅ FELLESNIVÅET 5 2. PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN RAMMEBUDSJETTERING RETNINGSLINJER FOR BUDSJETTFORDELINGEN 6 3. STUDENTTALL MÅLTALL STUDIEPOENG OG KANDIDATPRODUKSJON FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETTRAMMEN TABELLFORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING BUDSJETTNIVÅET I BUDSJETTRAMMEN BUDSJETTETS HOVEDELEMENTER BUDSJETTFORDELING GRUNNBUDSJETTET STRATEGISKE MIDLER INVESTERINGSRAMMEN NYE MA-STUDIEPLASSER FRA HØSTEN BUDSJETTRESERVE PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID (KAP 280) TILTAK FOR MÅL- OG STRATEGIOPPNÅELSE INNLEDNING BUDSJETTMIDLER TIL STRATEGISKE TILTAK PÅ FELLESNIVÅET HOVEDOPPGAVER FOR AVDELINGENE 25 Side 2 av 25

3 1. INNLEDNING 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET Budsjettarbeidet starter på et tidlig tidspunkt i forhold til endelig fastsettelse av institusjonens budsjettramme fra Stortinget. Budsjettforslag og avdelingenes virksomhetsplaner utarbeides parallelt. Tidligere har budsjettrammene for hovedbudsjettenhetene vært fastsatt før årsskiftet, men enkelte forhold gjør det hensiktsmessig å fastsette budsjettrammene i første styremøtet over nyttår: Stortingets endelige budsjettvedtak (tildelingsbrevet fra KD) mottas like før jul. Ved å avvente tildelingsbrev sikres det at vedtatt budsjett er i samsvar med Regjeringens budsjettforslag (statsbudsjettet). Tildelingsbrevet kan ha føringer for UH-sektoren og for kunst- og designhøgskolen spesielt som krever prioritering ved fordeling av budsjettrammen,. Å avvente budsjettfordeling til første styremøte i januar gir KHiB bedre tid og grunnlag i forhold til å avsette riktig budsjettnivå til ulike formål, f.eks. til prioriterte strategiske tiltak. Utsatt tildeling av rammen svekker heller ikke avdelingenes grunnlag for å planlegge undervisning og andre aktiviteter i den første delen av vårsemesteret. Ledergruppen har budsjettfordeling og virksomhetsplaner som tema på flere møter i høst. Fagorganisasjonene er invitert inn i plan-/budsjettdiskusjonen. Budsjettinnspill og diskusjoner om budsjettfordeling i ledermøter og med fagorganisasjonene, vil sammen med ledelsens prioriteringer og avdelingene og fellesnivåets planer, legge premissene for forslag til fordeling av budsjettet for Premisser for budsjettfordeling 2014 inneholder forslag til fordeling av budsjettkapittel 260 post 50 som er KHiBs ordinære rammebevilgning til lovpålagte oppgaver. Postene omfatter midler til utdanning, forskning, formidling, infrastruktur og bygg med mer. Midler tildelt KHiB kap. 280 til program for kunstnerisk utviklingsarbeid, herunder KHiBs egne stipendiater, inngår ikke i budsjettfordelingen og er ikke nevnt utover omtale i kap og 5.7. Side 3 av 25

4 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN I St.prp nr 1 for budsjettåret 2014 er Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) omfattet av Kap. 260 Universiteter og høyskoler. Som nettobudsjettert institusjon mottar kunst- og designhøgskolen én budsjettramme. Netto budsjettramme iht. departementets tildelingsbrev er for budsjettåret 2014 (jfr. også budsjettoppstilling i Styresak # 51/12 i styremøtet den ): Forslag til statsbudsjett 2014 tall i hele 1000 Nominell Kapittel/post Betegnelse endring % Nom. vekst Kap 260 Univ og høyskoler Post ,7 % Endringer : 1 Kompensasjon for lønns- og prisvekst 3,5 % nye MA-studieplasser Resultatbasert omfordeling av forskningsinsentiver -701 Sum endringer KAP 280 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID Tall i tabellen under er hentet fra tildelingsbrevet for 2014: Midler på kap. 280 post 01 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Formål Beløp i MNOK Stipendiatprogrammet: Drift og støtte til produksjon 5,3 Stipendiatprogrammet: 23 stipendiatstillinger 18,5 Prosjektprogram kunstnerisk utviklingsarbeid 10,0 Sum tildeling over kap , STYRINGSVERKTØY Med styringsverktøy menes KHiBs ulike systemer og rutiner for styring og oppfølging av KHiBs aktivitet. Detaljerte budsjetter på budsjettenheter, prosjekter og konto i samsvar med avdelingenes virksomhetsplaner, samt periodisk rapportering på regnskap/budsjett, har vært og vil fortsatt være viktig for oppfølging av budsjett og planlagte aktiviteter. Fra 2014 tar KHiB også i bruk budsjetteringsverktøyet Agresso planlegger. Halvårlige styringsdialogmøter med avdelingene er også sentral i forhold til oppfølging av avdelingenes aktivitet. Økonomisystemet Agresso gir store muligheter i forhold til økonomisk oppfølging og spørringer på regnskapsdata. Budsjettansvarlige ved KHiB mottar jevnlige rapporter på økonomisk status. Denne rapporteringsformen krever opplæring. KHiB benytter SAP lønns- og personalsystem, herunder ESS (ansatt selvbetjening). ESS er en internettportal for bl.a. elektronisk behandling av reiseregninger, fravær, overtid, m.v. KHiB har gjennom å tilsette en lønnsmedarbeider styrket kompetansen på SAP og med det rasjonalisert arbeidsflyten og en effektiv bruk av systemet. KHiB har avtale om fullservice tjenestemodell med Side 4 av 25

5 Direktoratet for statlig økonomistyring (DFØ), som innebærer en større grad av risikooverføring fra KHiB til DFØ i forhold til å sikre lønnsutbetaling, rapportering og kompetanse. Felles studentsystem (FS) er et studieadministrativt system som gjør det mulig å administrere og ha oversikt over alle studenter. I forhold til rapportering av studentdata er systemet viktig, ikke minst i forhold til eventuelt fremtidig resultatbasert finansiering av institusjonen. Siden medio 2011 har KHiB elektronisk fakturahåndtering (Basware Invoice), som innebærer at faktura skannes og sendes elektronisk til attestasjon og anvisning. Erfaringene er svært gode, og viser en betydelig effektivisering av fakturaflyten, særlig med hensyn til KHiB spredte lokalisering. For ansatte er KHiBs reviderte interne webside. Det er en målsetting at For ansatte skal bli det primære verktøyet for kunst- og designhøgskolens interne informasjonsflyt. Oppdaterte styringsverktøy er nødvendig, men ressurskrevende både med hensyn til kompetanse og kostnader. For 2014 vil særlig innføring av BIBSYS (biblioteksystem) og Public360 (sak- /arkivsystem), samt implementering av It s learning kreve betydelige ressurser INFRASTRUKTUR SAMLET PÅ FELLESNIVÅET Alt teknisk/administrativt personale er budsjettmessig samlet på fellesnivået. Ut fra målsettingen om å samle utgiftene til alle infrastrukturtiltak på fellesnivået (så langt som dette er hensiktsmessig ut fra en vurdering av kostnadsdisiplin) er også utgiftene til bibliotek, IKT-drift, driftspersonale og enhet for kvalitetsutvikling samlet på dette nivået. Andre felleskostnader for institusjonen som f.eks. ventelønn, styrekostnader, felles samlinger, m.m. er også samlet på fellesnivået. Bygningers drift (husleie, renhold, vakthold, energi, m.m.) tilhører også fellesnivået, men er synliggjort som egen budsjettpost. Strategiske midler skal stimulere til faglig virksomhet. Dette gjelder midler til KU undervisningsprosjekter, publikasjoner, KU-virksomhet, profileringstiltak, kompetanseutvikling m.m. Budsjettmidler til institusjonens strategiske formål er også lagt her, slik som KHiBs arbeid med nybygg, utvikling av web-sider, administrative verktøy og systemer, EVU, m.m. Samlet medfører dette at en forholdsvis stor del av totalutgiftene belastes hovedbudsjettenheten fellesnivået, jfr. kapittel 5.1 og 5.2. Side 5 av 25

6 2. PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 2.1. RAMMEBUDSJETTERING KHiB har de senere år fordelt rammebudsjettet i følgende hoveddeler: Utarbeidelse av grunnbudsjett, fastsettelse av investeringsramme, fastsettelse av ramme til etter- og videreutdanning, og fremstilling av eventuelle reserver (evt. behov for budsjettreduksjon). F.o.m ble strategiske midler fremstilt i en egen ramme, og ikke lenger som del av rammen for Fellesnivået. F.o.m foreslås det at midler til etter- og videreutdanning (EVU) tas inn i rammen til strategiske midler. EVU-midler er et viktig fokusområde og av strategisk betydning. Etter sammenslåingen av kunstavdelingene i 2012 utgjør Fellesnivået, Avdeling for kunst og Avdeling for design 3 hovedbudsjettenheter ved KHiB. Styret har vedtatt at hovedbudsjettenhetene skal tildeles et rammebudsjett som skal dekke følgende poster: Fellesnivået Avdeling for design Organiserte stillinger Bevegelige midler Bygningers drift Avdeling for kunst Postene Organiserte stillinger (inkl. sosiale kostnader; avsetninger til feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonsinnskudd) og Bygningers drift, lokalleie betraktes som bundne utgifter, mens de andre postene står til friere disposisjon Bevegelige midler. Hovedbudsjettenhetene står forholdsvis fritt i hvordan midlene disponeres. Intensjonene med en slik rammebudsjettering er bl.a. å gi den enkelte avdeling større frihet til å utforme og profilere den faglige virksomheten RETNINGSLINJER FOR BUDSJETTFORDELINGEN I år 2000 ble retningslinjer for budsjettfordeling i årene fremover utarbeidet og vedtatt (justert ). I forbindelse med budsjettbehandling for 2013 ble det gjort noen endringer i prinsippene for fordeling, bl.a. i samsvar med styrets instruks om å innarbeide elementer av resultatbasert fordeling i modellen: Konsekvensene av sentrale og lokale lønnsoppgjør innarbeides i budsjettrammen under organiserte stillinger for den enkelte budsjettenhet, samt konsekvenser av eventuell flytting av stillingsressurser. Fordelingen av bevegelige midler videreføres med beløp fra tidligere år, justert for prisvekst, til hver av de tre budsjettenhetene. Eventuelle tilleggsbevilgninger/budsjettendringer skal disponeres i samsvar med de formål som fastsettes. Slike formål skal drøftes i ledergruppen og vesentlige tillegg/endringer skal legges frem for styret. Studentene på kunst- og designhøgskolens avdelinger må sikres studieforhold som er kvalitetsmessig likeverdige. Side 6 av 25

7 Det fastsettes måltall for studiepoeng- og kandidatproduksjon. Over-/underproduksjon i forhold til måltall analyseres og vurderes mht. tiltak - også budsjettmessige. En begrenset beløpsramme fordeles etter oppnådde resultater knyttet til EVU og BOA året i forveien, og for stipendiatuttelling 2 år tidligere (jfr. kap. 6.2). Det foreslås følgende resultatindikatorer og budsjettuttelling: Etter- og videreutdanning (EVU): KHiBs har målsatt at EVU-tilbudet skal øke i omfang. For å sikre dette må det vises til vekst i EVU-tilbudet, og det må kunne måles en positiv utvikling pr avdeling. Det fastsettes et måltall for antall EVU-kurs pr avdeling. Måltallet forhandles årlig. Prinsippet er gjeldende fra 2014, med grunnlag i tall for For 2014 legges følgende måltall (budsjettvirkning fra 2015): o o o Måltall for 2014 er: 5 kurs (økt fra 3) pr avdeling med min. 8 deltakere pr kurs. Antall EVU-kurs utover måltall gir kr i budsjettuttelling pr kurs. Maks uttelling kr Avdelingen beholder 100 % av overskudd på EVU-kurs. Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA): KHiB har målsatt at den eksternfinansierte virksomheten skal styrkes. Avdelingen gis uttelling ved å vise til vekst i eksterne inntekter. Forutsetningen er at eksternfinansiert aktivitet foregår i samsvar med BOA-reglementet. Prinsippet er gjort gjeldende fra 2014, med grunnlag i tall for For 2014 settes samme måltall (budsjettvirkning fra 2015): o o Ekstern finansiering utover bevilgning gir 5 % av eksterne inntekter i budsjettuttelling for avdelingen. Maks uttelling kr Avdelingen beholder 70 % av overskudd på oppdrag (jfr. reglementet) Stipendiater: KHiB gis uttelling i rammebevilgning pr. stipendiater som har disputert 2 år tidligere ved program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Denne uttellingen foreslås fordelt som følger (gjort gjeldende fra 2013 i forbindelse med tildeling 2013 for stipendiatdisputas 2011): o o 50 % av midlene avsettes sentralt. Øremerket formål knyttet til stipendiater og for å sikre gjennomføring for eksisterende stipendiater. 50 % går til avdelingen som stipendiaten tilhører. Øremerkes til arbeid med stipendiatrekruttering og korte engasjementer for stipendiater. o Ingen disputaser i 2012 gir 0 i uttelling for Side 7 av 25

8 3. STUDENTTALL Departement og storting har høyt fokus på at institusjonene oppfyller de kravene som er stilt i budsjettildelingen for antall aktive studenter i forhold til fastsatte minimumsrammer (måltall), gjennomføringstakten i studiet (studiepoengsproduksjon) og sluttføring av studiene (kandidatproduksjon) MÅLTALL I tabellen under er vist fordelingen av KHiBs måltall for studenter og kandidater. Sumlinjen viser måltall fastsatt av KD. Måltall for registrerte studenter og uteksaminerte kandidater ved kunst- og designhøgskolene Institusjon/ avdeling Måltall studenter Måltall kandidater 2013/ / Avdeling for kunst Avdeling for design Avd. for design nye BA studieplasser / PPU-plasser Nye MA studieplasser fra høsten Sum Kunst- og designhøgskolen i Bergen I revidert nasjonalbudsjett for 2009 fikk KHiB tildelt midler for å opprette 15 nye studieplasser. Studieplassene som ble tilført som 15 frie studieplasser på bachelor nivå. Dette betyr at det totale måltallet har steget fra 255 (2008) til 270 for høsten 2009, 285 for høsten 2010 og til 300 for høsten Som følge av at KHiB er tilført 15 BA-studieplasser øker KDs måltall for kandidater med 15 nye kandidater (fra 89 til 104) først 3 år etter tilførte studieplasser plasser, dvs. i KHiB opprettet høsten studieplasser i Praktisk pedagogisk utdanning (PPU), som et 1-årig studium, og 10 nye studieplasser på bachelor nivå ved Avdeling for design, visuell kommunikasjon fra høsten PPU studiet er ettårig, så her vil det normalt bli uteksaminert 15 kandidater hvert år. BA-plassene er 3-årig og vil da normalt medføre at første 10 kandidater uteksamineres etter 3 år. KHiBs interne måltall er følgelig noe annerledes enn KDs måltall. Se tabeller i kap I forslag til statsbudsjett for 2014 er KHiB foreslått med 15 nye master studieplasser, dvs. at studenttallet øker f.o.m. høsten 2014 med 15, mens kandidattall ikke vil øke før 2 år etter, dvs. først i Side 8 av 25

9 3.2. STUDIEPOENG OG KANDIDATPRODUKSJON Interne krav for studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon. Styret ga i møtet den sin tilslutning til nye måltall for opptak til BA og MA studiene. Her framgår det at forholdstallet mellom BA og MA opptaket skal være som 2:1. I styremøtet ble måltallene for opptak til Avdeling for design justert slik at måltallet for BA-studiene ble redusert med 4 og MA-studiene økt tilsvarende. Basert på de justerte måltallene, vil kunst- og designhøgskolens interne krav til studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon for 2014 være som vist i tabellen under: Avdeling Studiepoeng Bachelor Studiepoeng Master Kandidater Bachelor Kandidater PPU Avdeling for kunst 130 x x Avdeling for design 100 x x nye MA-plasser 15 x 30 Sum BA + MA x 60 81,5 x PPU 15 x Skapende kurator 3 5 x 60 0 KHiB totalt 250 x 60 81,5 x Kandidater Master Antatt studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon Basert på nøktern vurdering med basis i nåværende studenttall og innmeldte permisjoner mm, forventer vi følgende tall for 2014: Avdeling Studiepoeng Bachelor Studiepoeng Master Kandidater Bachelor Avdeling for kunst 124,5 x x Avdeling for design 102,5 x 60 35,5 x nye MA-plasser 15 x 30 Sum BA + MA 227 x x PPU 12 x Skapende kurator 5 x 60 KHiB totalt 244 x x PPU Kandidater Master 1 15 MA-studieplasser fra høst 2014 gir 15 x 30 studiepoeng for høstsemester I linjen «Sum BA + MA» og «KHiB totalt» gjøres disse om til 7,5 x 60-poengsenheter. 2 PPU studiet er et ettårig studium der det uteksamineres kandidater hver vår. 3 Studenter ved videreutdanningsstudiet Skapende kuratorpraksis er tatt med fordi studiet genererer studiepoeng i DBH. Side 9 av 25

10 Studenttall og kandidatproduksjon Nedenstående oversikt viser studenttall og kandidatproduksjon holdt opp mot de fastsatte interne måltallene som er vist ovenfor. Etter styrets vedtak om justeringer av opptakstallene i 2006, legges det nå til grunn at studenttallet for et årskull i masterstudiet skal ugjøre 50 % av årskullene i bachelorstudiene. Det er gjort en mindre justering her i styremøtet 12. februar 2013, der 4 studieplasser er flyttet fra BA design til MA design. Nivå Studenter våren 2014 Studenter høsten 2014 Kandidater 2013 Kandidater 2014 BA MA Total BA MA Total BA MA Total BA MA Total Design Kunst Nye MA-plasser Sum BA + MA PPU Totalt Side 10 av 25

11 4. FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETTRAMMEN TABELLFORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2014 Tabellen nedenfor viser hvordan rammebudsjettet kap. 260 er foreslått disponert i 2014, sammenstilt med budsjett Prosessen frem til budsjettforslag fremkommer i kapitlene under. KAP 260 RAMME KHIB RAMME Organiserte stillinger Bygningers drift, lokaleleie Bevegelige midler Grunnbudsjett/driftsramme Etter- og videreutdanning 900 Investeringer Strategiske midler / EVU Nye MA studieplasser SUM FORDELT UDISPONERT / RESERVER BUDSJETTNIVÅET I 2013 Budsjettrammen for 2013 inkluderte konsekvensjustering av nye studieplasser tilført i forbindelse med revidert budsjett Utover det var den opprinnelige rammen for 2013 en videreføring av budsjettrammen I desember 2012 mottok KHiB kr 3,5 MNOK i utstyrsmidler over kap 281. Disse midlene gjorde at KHiBs disponible ramme til investeringsformål kunne styrkes betydelig for I revidert nasjonalbudsjett 2013 fikk samlokalisering av kunst- og designhøgskolen oppstartsbevilgning med 15 MNOK BUDSJETTRAMMEN 2014 Netto budsjettramme over Kap. 260 post 50 er for budsjettåret 2014 foreslått med 110,5 MNOK. Rammen skal dekke alle KHiBs lovpålagte oppgaver, og omfatter alle utgifter (og inntekter) knyttet til alle KHiBs driftsaktiviteter og investeringstiltak. Fremleggelsen av statsbudsjettet for 2014: KHiBs samlokalisering i nytt bygg er videreført med 130 MNOK i KHiB har fått 15 nye master studieplasser fra Nærmere omtale av forslaget til budsjettfordeling 2014 (jfr. tabell i kap 4.1) og de endringer som er foretatt siden 2013 vil fremgå av kapittel 5 under omtale av de enkelte hovedelementer i budsjettfordelingen. 11

12 5. BUDSJETTETS HOVEDELEMENTER 5.1. BUDSJETTFORDELING Det fremmes forslag om følgende budsjettfordeling i balanse med tildelt ramme for Budsjettet foreslås fordelt etter de retningslinjer som fremkommer i kapittel 2. Det er tatt utgangspunkt i de enkelte elementer av budsjettrammen som følger; Bevilget ramme i tildelingsbrev kap. 260: kr Grunnbudsjettet / driftsramme Investeringsramme Strategiske tiltak inkl. EVU Nye MA studieplasser Reserver 0 I det videre følger en nærmere omtale av hovedelementene i budsjettet, som også omfatter en omtale av de budsjettendringer/-tiltak som er foreslått GRUNNBUDSJETTET Det er først etter å ha utformet grunnbudsjettet, der organiserte stillinger i henhold til et hjemmelsgrunnlag er budsjettert med faktisk lønn, faste kostnader er realbudsjettert, og andre kostnader budsjettert med forventet endring i prisvekst, at realkonsekvensene av departementets forslag til budsjett for 2014 avdekkes. Grunnbudsjettet viser forslag til budsjetter pr hovedbudsjettenhet, dvs. de 2 fagavdelingene og Fellesnivået. Se oppstilling nedenfor. Budsjettet er fordelt på organiserte stillinger, bygningers drift og bevegelige midler. Oppstillingen viser også hvilke rammer hovedbudsjettenhetene ble tildelt ved budsjettfordeling

13 GRUNNBUDSJETT 2014 TOTALT FELLES DESIGN KUNST KUNST (Alle beløp i kroner) Bud Bud Bud Bud Bud Bud Bud Bud Organiserte stillinger Bygningers drift, m.m Bevegelige midler SUM GRUNNBUDSJETT ANDEL AV NETTO DRIFTSMIDLER 100 % 100 % 59 % 59 % 19 % 19 % 22 % 22 % MÅLTALL STUDENTER NETTO DRIFT PR. STUDENT Det presiseres at grunnbudsjettet definerer et budsjettnivå for fellesnivået og avdelingene. Utover hovedoppgaver i kap. 7 vises det til avdelingenes og fellesnivåets virksomhetsplaner for nærmere beskrivelser av hvilke aktiviteter/tiltak som er planlagt innenfor grunnbudsjettet for Grunnbudsjettet er hovedbudsjettenhetenes disponible driftsbudsjett og har følgende elementer: - Organiserte stillinger - Bygningers drift, lokalleie - Bevegelige midler Vedlegg 1 viser budsjettforslaget i mer detalj, samt hvordan hele bevilgningsrammen for 2014 er foreslått fordelt Organiserte stillinger Organiserte stillinger inkluderer lønnsbudsjett i henhold til et oppdatert hjemmelsgrunnlag, uavhengig av om stillinger er besatt eller ledig. Lønnsmidler inkluderer avsetning til feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonspremier. Det budsjetteres med lønnsnivå pr november 2013, inkludert effekten av lønnsoppgjør fra På Fellesnivået er det videre avsatt midler til lønnsoppgjør i Følgende er innearbeidet for 2014: - Økning i arbeidsgivers andel av pensjonsinnskudd fra 12,03 til 13,15 % - Kostnader ved sikre/sannsynlige ventelønnsforpliktelser øker fra 2013 til Endringer i stillinger: Det foreslås endringer i organiserte stillinger som innarbeides i grunnbudsjettet for 2014, bl.a.: - Avdeling for kunst. Følgende ble innarbeidet i 2013 og videreføres i 2014: o En dekanstilling ble frigitt i forbindelse med sammenslåingen av 2 kunstavdelinger, og midlertidig omgjort til rådgiver for faglig utvikling ut åremålsperioden og budsjettmessig underlagt fellesnivået. Åremål løper til medio o KU-ledere ved er etablert og B-tillegg for disse er innarbeidet. o En av KU-ledere fra 50 % til 100 % stilling innarbeidet f.o.m Avdeling for design: o Ingen endringer for Evt. budsjettmessige følger av pågående organisasjonsutvikling (OU) må innarbeides. Det budsjetteres med midler til OU innen rammen for strategiske formål. - Fellesnivået: o Rådgiver for faglig utvikling er innarbeidet i Fellesnivåets ramme ut åremålsperioden. o Følger av organisasjonsutvikling (OU) tas høyde for i organiserte stillinger så langt mulig i forhold til hvor langt prosessen er kommet. Innen fellesnivået er en stilling endret til kontorsjef for avdelingsstøtte. o Utover dette budsjetteres midler til OU innen rammen for strategiske formål. 13

14 Bygningers drift, lokalleie Bygningers drift, lokalleie er realbudsjetterte kostnader til leie og drift av bygninger. Endringer i budsjettforslaget fremgår ikke direkte av vedlegg 1, men bl.a. følgende er lagt inn for 2014: o Husleiekostnader er lagt inn med faktiske indeksregulerte leiepriser. o Faste avtaler som vakthold, renhold er lagt inne med faktiske prisjusterte kostnader. o Energikostnader har vært lavere enn budsjettert de siste par årene. Budsjettet er redusert for o Andre kostnader innen bygningsdrift er stipulert med utgangspunkt i historiske regnskapstall. o Budsjett til Uninettavgifter er budsjettert i samsvar med oppgitt fordeling for Bevegelige midler Bevegelig midler utgjør hovedbudsjettenhetenes frie midler. For Avdeling for kunst og Avdeling for design skal bevegelige midler, sammen med inntekter avdelingen realistisk kan oppnå, dekke alle andre kostnader utover organiserte stillinger. Bevegelige midler er videreført fra 2013 til 2014, og det er kompensert for forventet prisvekst tilsvarende forventet endring i konsumprisindeks (KPI) på 1,9 % for Endringer i bevegelige midler: - Tilbakeføring av uttelling i budsjett 2013 for kandidater ved program for kunstnerisk utviklingsarbeid disputert i 2011, - kr 701. KHiB gis uttelling i rammebevilgning pr. stipendiater som har disputert 2 år tidligere ved program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Budsjettuttellingen gjaldt kun 2013 på bakgrunn av disputas 2 år tidligere. Tildelingen tilbakeføres i 2014, og da det er ingen som har disputerte i 2012 har KHiB heller ikke fått budsjettmessig uttelling på dette i Det er lagt inn kr 150 på fellesnivået til lisenskostnader knyttet til Basware fakturasystem og SAP lønns- og personalsystem. Disse var tidligere budsjettert under strategiske midler INVESTERINGSRAMMEN KHiBs ramme til investeringer har over flere år vært i størrelsesorden mellom 2,0 2,5 mill kr. For 2013 ble kr fordelt til investeringsformål. I tillegg ble kr av ubrukte midler fra 2012 øremerket/fordelt til investeringsformål. I desember 2012 mottok KHiB en tildeling fra KD til utstyr på kr (over kap 281). Med denne tildelingen har KHiB hatt betydelige disponible investeringsmidler i 2013 sammenlignet med tidligere år. KHiB vil i 2014 også disponere ufordelte eller ikke-effektuerte investeringsmidler fra Disse midlene foreslås overført til utstyrs-/investeringsformål for Det er sum ubrukte investeringsmidler i 2013 som overføres til 2014 for avdelingene/enhetene, dvs. at evt. merforbruk på et prosjekt må dekkes opp av mindreforbruk på et annet. For 2014 foreslås kr i nye midler til investeringsformål. Rammen er noe lavere enn tildeling for 2013, men vurderes som tilstrekkelig tatt i betraktning fjorårets betydelige investeringer, og overførte udisponerte investeringsmidler fra Avdelingenes/enhetenes forslag danner grunnlag for nye tildelinger til investeringsprosjekter. 14

15 5.4. STRATEGISKE MIDLER Tidligere år har rammen til strategiske formål vært inkludert i fellesnivåets bevegelige midler. F.o.m ble midler til strategiske formål etablert som en egen budsjettramme, og begrunnet med at nødvendige budsjettavsetninger til strategiske formål ikke kan være avhengig av nivået på fellesnivåets disponible bevegelige midler. Rammen bør være fleksibel for å ta hensyn til nødvendige prioriterte formål samt overførte midler fra tidligere år. For 2014 foreslås det at strategiske og faglige prioriteringer i stor grad rettes inn mot pågående aktiviteter, som arbeid mot nytt bygg, organisasjonsutviklingsprosesser og KU-aktiviteter. F.o.m er det også foreslått at midler til etter- og videreutdanning tas inn i rammen til strategiske midler (se kapittel ). Nedenfor er listet forslag til strategiske formål for 2014: - KU-administrasjon og organisering - KU-prosjekter - KU-publikasjonsmidler - Utstillingsstøtte - KU-undervisningsprosjekter - BOA-prosjekter - Kompetanseutvikling - Organisasjonsutviklingsprosesser - PPU-utvikling/læringssenter - Vitenskapelig høgskole - WEB-utvikling - Utvikling administrative styringsverktøy (Bibsys, Public 360) - Byggesaken - Lokaler og plassbehov - Etter- og videreutdanning (EVU) For detaljer om de enkelte strategiske tiltak se kap. 6.2 og vedlegg NYE MA-STUDIEPLASSER FRA HØSTEN 2014 I forslag til statsbudsjett 2014 fikk KHiB tilført 15 nye master studieplasser. Tildelingen på kr er bekreftet i KDs tildelingsbrev og er gitt med ½ års budsjettvirkning for 15 studenter for høsten Disse studieplassene er fullfinansierte, dvs. de er gitt med budsjettuttelling i henhold til finansieringskategori B (som er kr pr student). Fullt utbygget vil dette bety 30 nye studenter f.o.m. høsten 2015, og følgelig forventes følgende finansielle utvikling for årene 2015 og 2016 (ikke tatt hensyn til forventet prisvekst): og videre Nye MA studenter 15 fra høst fra 2 x 15 høst Bevilgning Kr Kr Kr At studieplassene er «fullfinansierte» betyr i prinsippet at det kan tilføres midler til nødvendige faglige og administrative ressurser, samt infrastruktur som arealer og andre investeringer, m.m. Gjennom høstens plan- og budsjettprosess har ledelsen/avdelingene drøftet fordeling av antall studieplasser, samtidig som budsjettmessig fordeling er drøftet i ledelsen. 15

16 Med hensyn til budsjettfordeling er det tatt utgangspunkt i at nye studieplasser tilføres samme driftsbudsjett pr student som øvrige studieplasser ved avdelingene, dvs. kr 140 pr student pr. år (nye studenter høst 2014 og høst 2015 er budsjettert med 5 mnd., dvs. fra ). Videre vil behovet for arealutvidelse gjøre det nødvendig å avsette midler til bygningsdrift (lokaler, strøm, vakthold, renhold, m.m.), og her benyttes samme andel av tildelingen som bevilgningsramme for øvrig (25 %), jfr. kap Teknisk/administrative driftsressurser er satt til 10 % av tildeling, mens resterende midler øremerkes investeringer (salderingspost). I siste ledermøte før nyttår ble det fremmet forslag fra avdelingene på 10 nye studieplasser til Avdeling for design og 5 nye studieplasser til Avdeling for kunst. I etterkant av budsjettbehandling for 2014 i styremøte , er forslaget til fordeling endret til 8 nye studieplasser til Avdeling for design og 7 nye studieplasser til Avdeling for kunst. Dette endrer plan for budsjettfordeling mellom de 2 avdelingene i tabellen under, mens øvrig fordeling er uendret. Dette gir følgende tentative budsjettfordeling i årene fra 2014 til 2016 og videre (tall i hele 1000): Plan for budsjettfordeling % > Antall studenter 15 høst høst 30 Driftsramme Avdeling for design (8 pl.) % Driftsramme Avdeling for kunst (7 pl.) % Administrative ressurser % Bygningsdrift % Investeringer % SUM % Avdelingene og fellesnivået må i det videre plan- og budsjettarbeidet detaljere anvendelsen av midler som tildeles i tilknytning til nye MA studieplasser BUDSJETTRESERVE KHiB anser det som viktig i budsjettprosessen å sikre disponible reserver for å kunne håndtere uforutsette kostnader og behov for nødvendige endringer i budsjettprioriteringer. KHiBs reserver ligger i udisponerte midler fra KHiB vil overføre ubundne midler fra 2013 til 2014 som vil være tilstrekkelige reserveavsetninger for Følgelig er det ikke foreslått å avsette ytterligere reserver av tildelt bevilgning for Uten forventning om betydelige overførte midler fra 2013 vil det imidlertid vært lite forsvarlig å avsette 0 i reserver. 16

17 5.7. PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID (KAP 280) KD har i brev datert besluttet å endre organiseringen av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) slik at PKU blir organisert som en nasjonal fellesoppgave i henhold til til Lov om universiteter og høgskoler KD har i samme brev sendt ut utkast til vedtekter for PKU, som KHiB har gitt høringssvar på i september Finansieringen endres teknisk ved at bevilgningen tas fra Kap. 280, fellestjenester i sektoren, i stedet for fra kap Det gjør det enklere å videreføre bevilgningene fra år til år. Bevilgningen vil bli gitt gjennom det årlige tildelingsbrevet. Denne nye organiseringen vil gjelde fra 1. januar Operatørrollen: KHiB fikk ved opprettelsen av det nasjonale stipendprogrammet i 2003 i oppdrag fra departementet å ivareta operatøransvaret for programmet. Siden etableringen har KHiBs operatørrolle vært betydelig underfinansiert i forhold til reell ressursinnsats. I brev presiserte KD følgende (sitat): «Departementet tar til etterretning programstyrets vurdering av dimensjonering av sekretariatsbistand. Behov for en administrativ leder, samt ytterligere en person som kan bistå programmet administrativt synes rimelig gitt dagens aktivitetsnivå. Departementet legger til grunn at høyskolen beregner en overhead på 15 prosent av brutto lønnskostnader». I 2012 ansatte KHiB en programsekretær i tillegg til administrativ leder. KHiB og programstyret har også avklart hvilke kostnader som dekkes innenfor overheadsats på 15 %, og hvilke som må anses som direkte kostnader, og følgelig dekkes innenfor programmets disponible midler. Styrking av operatørressursene og økte driftsmidler for programdriften bidrar til en bedre finansiering av operatørrollen, mens 15 % dekning for overhead er et stykke unna reelle indirekte kostnader. Stillingen som administrativ leder blir ledig i desember Ny administrativ leder er tilsatt og tiltrer 2. januar

18 6. TILTAK FOR MÅL- OG STRATEGIOPPNÅELSE 6.1. INNLEDNING De forutsetninger som legges til grunn for budsjettildelingene til avdelingene fremgår av Kap. 7. Hver avdeling utarbeider virksomhetsplan (VPL) for 2014 etter en mal som samsvarer med KDs målstruktur for kunst- og designhøgskolene. Siden 2012 har KHiB også utformet VPL for fellesnivået. Avdelingene og fellesnivået vil gjennom VPL redegjøre for resultatmål, tiltak og budsjettprioriteringer i sin virksomhet i henhold til KDs sektormål og virksomhetsmål innenfor tildelte rammer. Planer og budsjettprioriteringer gjentas ikke i dette dokumentet. Det henvises til virksomhetsplaner i egen styresak i januar BUDSJETTMIDLER TIL STRATEGISKE TILTAK PÅ FELLESNIVÅET En del tiltak på institusjonsnivået/fellesnivået krever at det avsettes øremerkede budsjettmidler for å kunne gjennomføres. For å sikre dette er midler til spesielle tiltak samlet på fellesnivået. Rammen for strategiske budsjettmidler har siden 2007 vært på ca 3,5 mill kroner, justert for prisvekst. Som følge av behov for budsjettreduksjoner og muligheter for å disponere ubrukte strategiske midler fra tidligere, er det imidlertid foretatt budsjettjusteringer flere år. F.o.m er midler til strategiske formål etablert som en separat ramme. Dette prinsippet foreslås videreført for Forslag til ramme til strategiske formål vil også for 2014 være avhengig av nivået på udisponerte midler som overføres fra 2013 til F.o.m er midler til EVU (kr 920 for 2014) foreslått innarbeidet i ramme til strategiske formål. Utvikling i rammen til strategiske formål: År Utgangsramme Budsjettendring Ramme / / / Vedlegg 2 viser oversikt over alle forslag til strategiske formål for Omtale av forslag til de enkelte strategiske tiltak følger nedenfor: 18

19 KU-administrasjon og organisasjon En rekke oppgaver/funksjoner har nær sammenheng med det arbeid som komité for kunstnerisk utviklingsarbeid (KU-komité), KU-rådgiver og KU-koordinator utfører i dag. Dette gjelder bl.a. koordinering og oppfølging av fagansattes KU-arbeid/ -prosjekter, NFR-prosjekter, KHiBs stipendiater, prosjekter i prosjektprogrammet og andre KU-relaterte oppgaver. For 2014 er det behov for å avsette midler til KU-komiteens og KU-rådgivernes virksomhet, så som lønn, reiser, oversettelser. For 2014 inkluderer rammen også midler til medlemskap i SAR (Society for Artistic Research). Det foreslås et budsjett med kr 200 til formålet for KU prosjektmidler KU-prosjektmidler fordeles av KU-komiteen som er sammensatt av faglig ledelse og eksterne medlemmer oppnevnt av styret. KU-prosjektmidler skal brukes for å styrke kunst- og designhøgskolens arbeid med kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Støtte tildeles på grunnlag av søknad på konkrete prosjekter etter fastsatte kriterier. KU-utvalget kan også gi støtte til initieringstiltak, så som felles KU-seminar for en avdeling eller til større prosjekter i samarbeid med andre institusjoner. Det forventes å være rundt kr 820 i ubrukte KU-midler fra Dette har bl.a. sammenheng med at det i november 2013 er tildelt betydelige midler til KU-prosjekter, men også aktive prosjekter fra tidligere tildelinger. For 2014 er det foreslått nye KU-midler med kr 400. Ny tildeling i 2014, sammen med overførte midler fra 2013, gjør at KHiB vil disponere omkring 1,2 MNOK til KU-prosjekter i I dette ligger behov for følgende budsjettposter; - Tildeling nye KU-prosjekter (vår 2014) kr Aktive prosjekter (tildelt tidligere) kr Avslutning KU-finansiert stipendiat (bedømmelse) kr 70 - Trykking av rapport fra Sensuous Knowledge kr Publiseringsmidler De siste årene har kunst- og designhøgskolen publisert en rekke titler i hovedsak som dokumentasjon av fagstabens KU-aktivitet. Det er gitt tilsagn til et antall prosjekter som fortsatt er under utarbeidelse. De siste par år er det tilført lite eller ingen nye midler til publikasjonsvirksomhet. Det har sammenheng med betydelige udisponerte midler fra tidligere år, bl.a. tidligere års budsjettpotter som ikke er fordelt til konkrete publikasjonsprosjekter. Ved utgangen av 2013 forventes det å overføres ca kr 500 i ufordelte midler og aktive prosjekter. bl.a. som følge av noen større tildelinger i november. For 2014 er det et begrenset behov for nye publikasjonstildelinger. Det foreslås nye publiseringsmidler med kr 150 for

20 Rekrutterings- og utstillingstiltak Denne posten viser fellesnivåets tiltak for rekruttering og utstilling. Posten har de siste år dekket bidrag til BA-utstilling, portfoliedag, Galleri Fisk og ROM8. Nytt for 2014 er fokus på rekrutteringstiltak, herunder portfoliedag. Det er antatt følgende budsjettbehov for 2014 fordelt på disse postene; Utstillingstiltak i ROM8 kr 200 Driftstilskudd Galleri Fisk kr 100 Fellesnivåets kostnader til BA-utstilling kr 25 Rekrutteringstiltak, inkl. portfoliedag kr 50. Midler til rekrutteringstiltak må sees i sammenheng med andre disponible midler knyttet til rekruttering, bl.a. midler under studieadministrasjonen og midler til web-utvikling. Eksempler på tiltak for rekruttering som dekkes kan være direkte markedsføring og oppsøkende informasjonsarbeid til forskoler. Til sammen er det anslått et budsjettbehov på kr 375. Det forventes overført ca. 150 i ubenyttede midler til ROM8 fra Det foreslås en ny tildeling på kr 225 til denne posten KU-undervisningsprosjekter. Denne posten foreslås noe endret profil f.o.m Posten har tidligere vært benevnt som prosjektmidler undervisning. F.o.m er hovedformålet tilskudd til undervisningsprosjekter som tar sikte på å styrke koblingen mellom kunstnerisk utviklingsarbeid og undervisning. For prosjekter som forutsetter bidrag fra eksterne finansieringskilder, se kap Det foreslås en ramme for 2014 på kr BOA-prosjekter (bidrags- og oppdragsaktiviteter). Et av KHiBs utviklingsområder er styrking og profesjonalisering av eksternfinansiert virksomhet. KHiB har målsatt at den eksternfinansierte virksomheten skal styrkes. Eksternfinansiert virksomhet er omtalt som bidrags- og oppdragsaktiviteter (BOA). Høsten 2012 har vedtok KHiB et revidert regelverk for bidrags- og oppdragsprosjekter, og implementert i løpet av våren Et viktig ledd i regelverket er å sikre finansiering av prioriterte bidragsprosjekter, dvs. prosjekter som er delvis av eksterne finansieringskilder, og der KHiB prioriterer å bidra med egne ressurser/midler. Det er forutsatt at støtte til prioriterte bidragsprosjekter kan søkes om fra denne budsjettposten. Et viktig skille i forhold til andre budsjettposter er at tilskudd her gis til prosjekter som, i tillegg til faglig nytte, planlegges gjennomført pga. delvis ekstern finansiering. I henhold til BOA-reglementet vil avdelingen beholde 70 % av et eventuelt overskudd på oppdrag. Utover dette er det foreslått at all ekstern finansiering avdelingen skaffer til veie utover tildeling gir 5 % av de eksterne inntektene i budsjettuttelling. Disse midlene er det forutsatt at avdelingen benytter til videre utvikling av eksternt samarbeid / bidragsprosjekter. Rammen til BOA-prosjekter skal også finansiere budsjettmessig uttelling i 2014 for måloppnåelse Dette vil bli tildelt når endelig regnskap for 2013 er avsluttet. Det fremmes forslag om en budsjettramme på kr 300 for

21 Kompetanseutvikling Av disse midlene finansieres deltagelse på seminarer og kurs, bidrag til studiereiser m.m. for både faglig og administrativt personale. For 2014 foreslås en budsjettramme på kr 600 i budsjettmidler til kompetanseutvikling, fordelt som følger; - Kompetansemidler faglige formål kr Kompetansemidler administrative formål kr Organisasjonsutviklingsprosesser (OU) Siden 2010 er det budsjettert med utviklings-/stillingsmidler til oppgaver og funksjoner som er tilkommet KHiB de senere år. Utgifter i tilknytning til de pågående interne prosessene gjennomgang avdelingsstruktur, organisering av nye funksjoner og administrative kjernefunksjoner var også forutsatt dekket av denne posten. For 2012 ble det lagt til kr 600 i nye budsjettmidler, først og fremst knyttet til prosessen med ny avdelingsstruktur for kunstavdelingene. For 2013 ble det ikke tilført nye budsjettmidler ettersom det var betydelige udisponerte midler fra tidligere år. Organisasjonsutvikling 2014 Nedenfor er angitt noen OU-formål som det vil være aktuelt å bruke midler til i 2014 (med unntak av PPU er disse videreført fra 2013): - Organisasjonsutvikling ved Avdeling for design - Konsekvenser ved etablering av Enhet for avdelingsstøtte - Videre organisasjonsutvikling i administrasjonen - Utredning verkstedsfunksjonene - Informasjonsressurser, dokumenthåndtering - PPU-studiet/læringssenter (se eget avsnitt) Fra 2012/2013: Styrke fellesnivået/administrativ forvaltning I 2012 (videreført i 2013) ble noen områder vurdert som mest presserende å styrke, samtidig som det ble presisert at det skulle foretas en samlet utredning før satsningsområder ble realisert. Utredning pågår i forbindelse med OU-prosessen på fellesnivået, og noen tiltak er gjort: IKT-funksjonen. Fra en funksjon som har sørget for driftssikkerhet på datalab er, servere og ansattes arbeidsmaskiner, har IKT-feltet utviklet seg til et gradvis mer strategisk viktig område. IKT feltet er komplekst og det er stadig nye og større systemer som skal tas i bruk, samt et økende behov for teknisk støtte og kompetanse for faglig virksomhet. For 2014 har KHiB forlenget et engasjement som IKT-tekniker. Ressurser FS (Felles studentsystem), herunder utvikling av FS-web/-rapportering. Denne funksjonen ses i sammenheng med IKT-funksjonen over. Organisering av innkjøpsfunksjonen ved KHiB. Med utgangspunkt i SAK-prosjektet som pågår på innkjøpsområdet, og et økende fokus på innkjøpsområdet, vil det bli nødvendig å se på organiseringen av innkjøpsområdet, inkl. bruk av konsulenthjelp. En av de ledige stillingene ved økonomienheten er utlyst og tilsatt bl.a. med et ansvar for innkjøpsområdet. 21

22 Hvor mye det er nødvendig å avsette i budsjett til organisasjonsutvikling for 2014 er noe usikkert. Kostnader i form av tid og ressurser bør ikke undervurderes i slike omfattende prosesser, også for planleggingen av fellesnivåets aktiviteter for Noen mulige kostnadselementer ved OU-prosessene; - Direkte utgifter knyttet til OU-prosessene - Kompensasjon/tillegg for nye/endrete stillinger - Rekrutteringskostnader for nye stillinger - Kompetanseheving knyttet til ny organisering (forutsettes dekket innenfor kompetansemidler) - Konsulenttjenester (organisasjonsutvikling)/ekstern vurdering i forhold til prosess/implementering. - Informasjonsarbeid (internt/eksternt). For 2014 er det ikke foreslått nye midler til OU-prosessene som pågår. Det er forventet mer enn 500 i ubenyttede overførte midler fra Disse midlene tar ikke høyde for varige kostnadskonsekvenser. Varige konsekvenser må utredes og tas høyde for ved fremtidig budsjettfordeling PPU-utvikling/læringssenter Etter intervjuprosessen i forbindelse med akkrediteringssøknaden om godkjenning som vitenskapelig høgskole har NOKUT kommet med noen anbefalinger. Rent konkret pekes det på sikring av erfaringsoverføring og relevant og god veiledning. Det anbefales at KHiB, gjerne i samarbeid med fagmiljøet rundt PPU, utarbeider et strukturert opplegg for utvikling av undervisnings- og veilederkompetanse. I 2014 vil vi jobbe med å få på plass et læringssenter der PPU-utdanningen inngår, men der også våre egne veiledere kan tilegne seg kompetanse. Det foreslås å avsette budsjettmidler med kr 200 til formålet. Dette tilsvarer 50 % stillingsressurser for et halvt år Vitenskapelig høgskole KHiB har i 2013 gjennomført et stort og godt arbeid i forbindelse med søknaden om å bli NOKUTakkreditert som vitenskapelig høgskole. Dette resulterte som kjent med at KHiB etter evaluering i november ble enstemmig innstilt av NOKUT til å bli akkreditert som vitenskapelig høgskole og for vår deltakelse i stipendiatprogrammet. Det foreslås et budsjett på kr 50 som i hovedsak skal dekke trykking av flere eksemplarer av søknad om akkreditering til NOKUT, men også andre eventuelle utgifter knyttet til å fullføre akkrediteringsprosessen Web-utvikling KHiB har med tildeling på kr 500 i 2011 utviklet og implementert nye nettsider høsten 2011, og fulgte opp med midler til videreutvikling både i 2012 og Målsetninger for KHiB-web er å øke rekruttering av flere gode studenter, formidle kunstnerisk og designfaglig utviklingsarbeid, gi tilgjengelig informasjon om KHiB sin organisasjon, være et verktøy for bedre intern kommunikasjon. Det foreslås å avsette kr 100 i nye budsjettmidler til videreutvikling av KHiB-web for

23 Utvikling av administrative styringsverktøy Fra 2014 omfatter denne posten utviklingskostnader (og årets driftskostnader) for nye administrative styringsverktøy. For 2014 er det foreslått midler til følgende administrative støttesystemer: - BIBSYS. KHiB konverterer til nytt biblioteksystem i løpet av Det er budsjettert med en kostnad på til sammen kr 550 i I 2013 ble det satt av til sammen kr 350 til konverteringer. Behov for økt tildeling med kr 200 i Public360. KHiB etablerer sak- og arkivsystemet Public360. Det er forventet en kostnad på kr 500 for It s learning. KHiB satt av kr 570 til innføring av It s learning i Det gjenstår fortsatt betydelig arbeid og kostnader til drift og opplæring av systemet. KHiB har avsatt ubenyttede midler fra 2013 til formålet. - Stoffkartotek: ECOonline er en elektronisk løsning for produksjon og distribusjon av sikkerhetsdatablad. I tillegg representerer løsningen en måte å opprette og vedlikeholde et stoffkartotek i henhold til gjeldende regelverk. Det var satt av kr 70 i 2013 og står ubenyttet. Kostnad forventes å bli det doble. Det budsjetteres med ytterligere kr 75 for Økonomisystemer. Det er ønskelig å vurdere utvidet funksjonalitet for bedre rapportering (Agresso web). Det er også ønskelig å foreta ny vurdering av bestillingssystemet (Basware Purchase Management). Det avsettes kr 50 til formålet. - FS-utvikling. FS-web (søknadsweb/studentweb), betalingsløsning FS. Budsjettert kostnad kr 100 står ubenyttet fra Utover midler som overføres fra 2013 foreslås det kr 825 i økte budsjettmidler til utvikling av administrative styringsverktøy Byggesaken - prosjektledelse I 2010 ble det budsjettert med midler til kostnadsoptimaliseringsprosjektet. For 2011 var det usikkert hvilket budsjettnivå som burde sikres, men som følge av den positive fremgangen skisseprosjektet ble det ansatt koordinator for byggets forprosjektfase i I 2012 ble det budsjettert med kr til å opprettholde en positiv fremdrift fra KHiBs side. Det var håp om at videre prosjektering ville påløpe i 2012 og at startbevilgning ville nå statsbudsjettet for KHiB sørget for disponible midler til byggesaken også for Midlene var knyttet til forberedelser bygg-/brukerutstyr, samt til organisering av nybygget. Det var også nødvendig å sikre eventuell konsulentbistand fremover. Startbevilgning ble gitt ved revidert nasjonalbudsjett 2013, og som følge styrket KHiB byggesaken med kr 1,4 MNOK til fremtidig prosjektledelse. I desember 2013 engasjerte KHiB prosjektleder for det videre arbeid med byggesaken til detaljprosjektering og forberedelse av nybygget. Ved utgangen av 2013 er det kun brukt et lite beløp. Det er følgelig disponibelt ca. 1,8 MNOK til byggesaken for Det fremmes ikke forslag om ytterligere budsjettmidler p.t. KHiB har i budsjettforslag til KD bedt om særskilte budsjettmidler utenfor rammen til arbeidet med byggesaken, og akter å fremme dette i fremtidige budsjettforslag. 23

24 Lokaler og plassbehov Behovet for bedre og mer egnete lokaler har vært gjeldende i mange år, og KHiB ser frem til samlokaliseringen i nytt bygg. De siste årene har også behovet for mer plass blitt mer presserende. Det er særlig tilførselen av nye studieplasser som gir et økt press på eksisterende lokaler. Dette er knyttet til arbeidsplasser, og rom til undervisning og KU til flere studenter og ansatte. KHiB ble tilført 15 BA studieplasser høsten 2009 (tilsvarer 45 nye studenter), og ytterligere 15 MA studieplasser fra høsten 2014 (30 nye studenter). Effektiv arealutnyttelse er særdeles viktig for KHiB, og gir betydelig kostnadsgevinster i forhold til å måtte leie tilleggsareal. Studieplassene KHiB ble tildelt i 2009 var fullt etablert høsten Konsekvensene av disse har KHiB klart å etablere i eksisterende lokaler. Når KHiB nå har mottatt ytterligere studieplasser er det sannsynlig at vi må utvide arealet og leie ytterligere lokaler. For å synliggjøre og tydeliggjøre behovet er det for 2014 budsjettert med kr 300 til lokaler og plassbehov. Behovet for arealutvidelse er permanent, og vil kreve budsjettmidler til leie og drift av lokaler langt utover avsatt budsjett. Det er følgelig satt av midler til leie/drift av lokaler i forbindelse med fordeling av budsjettmidler knyttet til 15 nye MA-plasser. Jfr. kap Etter- og videreutdanning Kunst- og designhøgskolen skal tilby etter- og videreutdanning (EVU). EVU er en kjerneoppgave og et prioritert område. Det er en klar målsetting at EVU-tilbudet ved KHiB skal styrkes. Sentral ramme til EVU-formål foreslås videreført. Midler dekker i all hovedsak skapende kuratorpraksis, men rammen gir rom for støtte til andre EVU-tiltak som ikke er selvfinansiert. Ramme til etter- og videreutdanning foreslås satt til kr 920 for 2014 (prisjustert 2013-nivå), og inkluderer følgende hovedelementer; Videreutdanningskurset Skapende kuratorpraksis. Resultatuttelling (virkning fra 2014, grunnlag 2013) Bidrag til EVU-kurs og utviklingsmidler. Med bidrag til EVU-kurs menes kurs som mottar støtte fra KHiB. Dette vil være kurs som etter en realistisk budsjettering ikke vil ha kursinntekter som dekker kostnadene ved kurs, men der KHiB likevel av faglige hensyn velger å gjennomføre kurset og dekke opp for merkostnadene. Med utviklingsmidler menes midler til utvikling av EVU-tilbudet, f.eks. lønnsmidler for ansatte som deltar i prosjektutvikling, reisekostnader, m.m. 24

ARBEIDSDOKUMENT PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2012. Side 1 av 17

ARBEIDSDOKUMENT PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2012. Side 1 av 17 ARBEIDSDOKUMENT PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2012 Side 1 av 17 1. INNLEDNING 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: STATUS FOR BUDSJETTPROSESSEN OG PREMISSER FOR FORDELING 2015

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: STATUS FOR BUDSJETTPROSESSEN OG PREMISSER FOR FORDELING 2015 S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: STATUS FOR BUDSJETTPROSESSEN OG PREMISSER FOR FORDELING 2015 Forslag til vedtak: Styret tar status for prosessen og arbeidet med

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN 09.12.15. Vedrørende: BUDSJETT 2016: BUDSJETTRAMMER 2016 FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN 09.12.15. Vedrørende: BUDSJETT 2016: BUDSJETTRAMMER 2016 FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN 09.12.15 Vedrørende: BUDSJETT 2016: BUDSJETTRAMMER 2016 FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget til budsjettrammer

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 48/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.12.16 BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP 30.11.16 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 30.11.16 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 48/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 20.09.16 BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP 31.08.16 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.08.16 til etterretning. Styret gir

Detaljer

S T Y R E S A K # 61/11 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2013: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 61/11 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2013: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 61/11 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.11.13 BUDSJETT 2013: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.13 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.13 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER Forslag til vedtak: Styret godkjenner det reviderte forslaget til fordeling av nye MA-studieplasser

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14A STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 48/14A STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 48/14A Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.06.16 BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP 31.05.16 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.05.16 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2010

LEDELSESKOMMENTARER DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2010 LEDELSESKOMMENTARER DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Institusjonens formål... 2 2. Disponibel bevilgningsramme 2010... 2 3. Resultatbudsjett i forhold til resultatregnskap...

Detaljer

Budsjettforslag 2016

Budsjettforslag 2016 Budsjettforslag 2016 Forberedelser av kulisser til designutstillingen 100% Norway i London i september 2014. Fotograf: Kjetil Helland INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg husleie... 2 2.1.

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 48/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 03.05.16 BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP 31.03.16 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.03.16 til etterretning. Styret gir

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2015: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2015: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 47/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 BUDSJETT 2015: FORELØPIG REGNSKAP 31.08.15 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.08.15 til etterretning. Styret gir

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Griegakademiet Institutt for musikk INSTITUTTRÅDET Sak nr.: 2/17 Sakstype VEDTAKSSAK ephorte saksnummer: Møte: 1/17 Foreløpig budsjett for 2017 Budsjettramme 2017 Fakultetsstyret

Detaljer

STYR ESAK # 61/IlA STYREMØTET DEN FORELØPIG REGNSKAP

STYR ESAK # 61/IlA STYREMØTET DEN FORELØPIG REGNSKAP Kunst- og designhøgsko(en i Bergen STYR ESAK # 61/IlA Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.13 BUDSJE1T 2013: FORELØPIG REGNSKAP 31.05.13 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.05.13

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Kunst- og designhgskoien Rergen Bergc Acdemy uf Art and Design DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Innhold 1. Disponibel bevilgningsramme 2016 2 2. Resultatbudsjett i forhold til resultatregnskap

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2015

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2015 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2015 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2015 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2012 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 04/2012 Sak nr.: /4910 Møtedato: 17.01. 2012 Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket 1. Resultat UB startet med en samlet negativ

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak:

NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak: 02.11.15 Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden oppfølging av utredningen NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak: Nasjonalt råd for kunstnerisk

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008.

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.04.2009 A-møte: 14.05.2009 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 18/09 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 3(revidert ramme) - 2008 Regnskap

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2013 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER TIL FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

LEDELSESKOMMENTARER TIL FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 LEDELSESKOMMENTARER TIL FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Institusjonens formål... 2 2. Vesentlige endringer i resultat- og balanseposter... 2 3. Disponibel bevilgningsramme 2009... 3

Detaljer

Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, Sak Budsjettfordeling Budsjett Oppsummering. Fakultetsrådet ved DMF.

Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, Sak Budsjettfordeling Budsjett Oppsummering. Fakultetsrådet ved DMF. Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, 25.11.08 Til: Fra: Signatur: Fakultetsrådet ved DMF Dekanus Nils J. Isachsen/Nina Melum Sak 28-08 Budsjettfordeling 2009 Forslag til tilrådning: Fakultetsrådet støtter

Detaljer

Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016

Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016 Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016 ALM/PVO 15. oktober 2015 Avdeling for Økonomi- og virksomhetsstyring Universitetet i Stavanger uis.no 22.12.2015 Statsbudsjettet 2016 - sektoren Nominell

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Rammetildeling Lønnskostnader Drift

Rammetildeling Lønnskostnader Drift Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2014/4698 Dato: 27.11.2014 Saksnr: KF 20-14 SAK KF 20-14 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 05.12.2014 BUDSJETT 2015 ENHETER KUNSTFAK Innstilling

Detaljer

STYR ESAK # 51/10 STYREMØTET DEN 28.11.12 BUDSJETT 2012: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.12

STYR ESAK # 51/10 STYREMØTET DEN 28.11.12 BUDSJETT 2012: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.12 Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen Academy oart and Design STYR ESAK # 51/1 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.11.12 BUDSJETT 212: FORELØPIG REGNSKAP 31.1.12 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 36/17 16.6. Dato: 9.6. Arkivsaksnr: Økonomirapport pr mai for

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

S T Y R E S A K # 52/15 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2017: BUDSJETTFORSLAG 2017

S T Y R E S A K # 52/15 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2017: BUDSJETTFORSLAG 2017 S T Y R E S A K # 52/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.10.15 BUDSJETT 2017: BUDSJETTFORSLAG 2017 Forslag til vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget for 2017. Vedlegg: KHiBs budsjettforslag 2017 Tidligere

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 15.03.2010 Arkiv: 10/723 SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 26.03.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen A-sak 08/10: BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010 2 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 05/10 Oslo, 11.-13. mars 2010 Saksbehandler: Jahn-Oluf Skonnord Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 09.11.2009 Statsbudsjettet 2010

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 26. november 2015 Saksansvarlige: Lindheim, Rogstad, Vollelv

Detaljer

BUDSJETT 2015. Saksutredning. Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat. Høgskolestyret 16.12.2014

BUDSJETT 2015. Saksutredning. Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat. Høgskolestyret 16.12.2014 Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat Saksgang Møtedato Høgskolestyret 16.12.2014 BUDSJETT 2015 Forslag til vedtak/innstilling: Høyskolestyret slutter seg til høyskoledirektørens

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 6/2016 Møtedato: 18. oktober 2016 Notatdato: 7. oktober

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015 SAK NR 40-2015 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar budsjett for 2016 Gjøvik, 4.

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

BUDSJETTFORDELINGSMODELL OG BUDSJETTPRINSIPPER FOR FAKULTET FOR HELSEFAG

BUDSJETTFORDELINGSMODELL OG BUDSJETTPRINSIPPER FOR FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 28. november 2011 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 15/2011 Journalnr.: 2011/4399 Saksbehandler: Simen Nørstebø/Stefan André Johnsen BUDSJETTFORDELINGSMODELL OG BUDSJETTPRINSIPPER

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 7/2015 Møtedato: 20. oktober 2015 Notatdato: 9. oktober

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2014 Møtedato: 13.11.2014 Notatdato: 05.11.2014 Saksbehandler: TN/JC Budsjett 2015: LTB

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen Dato: 11.09.01 Til: Høgskolestyret Arkiv: Fra: Høgskoledirektøren HS-sak: 51/2001 SAK BEGRENSNINGER OG FRIHETSGRADER VEDRØRENDE UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

Detaljer

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader.

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader. UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12.02.2016 FS-HUM sak 4/16 ENDELIG BUDSJETT 2016 Det humanistiske fakultet Vedlegg: - Internt tildelingsbrev fra Universitetsdirektøren datert

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

Studentparlamentet har et mindreforbruk i 2003 på kr av disponibel ramme. (inklusive inntekter).

Studentparlamentet har et mindreforbruk i 2003 på kr av disponibel ramme. (inklusive inntekter). HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.03.04 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 019/2004 SAK: REGNSKAPSRAPPORT PR. 3. TERTIAL 2003 FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG.

Detaljer

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark Vedtatt av styret i S-sak 88/08, justert i S-sak 66/10 Vedlegg 1 Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark 1. Mål for fordelingsmodellen Fordelingsmodellen skal: I størst mulig grad tilpasses det

Detaljer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 47/2015 ephorte: Møtedato: 02. desember 2015 Notatdato: 20. november 2015

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design S 23/17 16.6.2017 Dato: 12.6.2017 Arkivsaksnr: Budsjettprosess

Detaljer

Budsjettfordeling ved HiST

Budsjettfordeling ved HiST Budsjettfordeling ved HiST Avdelingsstyret AFT 28. mars 2008 Elementer i KDs modell Utdannings- Komponenten (ca 25%) Insentiv Forskningskomponenten (ca 15%) Strategi Basis- Komponenten (ca 60%) Avlagte

Detaljer

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag:

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag: Til fakultetsstyret Dato: 10. januar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 6/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG I. FORSLAG TIL

Detaljer

VPL2014 fellesnivået 1

VPL2014 fellesnivået 1 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4 1.1. AKTIVITET I 2013... 4 1.2. STUDENTTALL... 4 1.3. PLANER FOR 2014... 5 2. KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID OG FORSKNING... 9 2.1.

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet ÅRSPLAN Det medisinske fakultet 2009 2009...1 1 GENERELT...3 1.1 INNLEDNING...3 1.2 MÅL- OG RESULTATKRAV...4 1.2.1 BEMANNING...4 1.2.3 BUDSJETT...5 2.0. BEMANNINGSPLAN (KAP3. I DL 200803296-1, VEDLEGG3)...6

Detaljer

Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak

Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hansen/Falch/Amundsen Bodø, 2.12.2016 Styresak 148-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak 115-2016 Formål Styret i Helse

Detaljer

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd.

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 16/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: mandag 4. september 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. juli 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Dato: 04.06.2014 1 1 Innledning Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er virksomhet som ikke

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

Budsjett 2011 for UB fordeling på hovedposter

Budsjett 2011 for UB fordeling på hovedposter Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 03/2011 Sak nr.: /6455 Møtedato: 10.02. 2011 Budsjett 2011 for UB fordeling på hovedposter 1. Hovedmål og oppgaver Med utgangspunkt

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler DEN NORSKE KIRKE KR 65/14 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 11.-12. desember 2014 Referanser: KR 65/13, KM 10/14 Konsept pr 31.10.2014 Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

SAK FS FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009

SAK FS FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009 SAK FS 11-09 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.02.2009 Arkivref: 2009/457 KHE000/ FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009 BAKGRUNN En viktig sak for Det medisinske fakultet (DMF) i 2008 var

Detaljer

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 27/13 STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten for organisasjonsutviklingsprosessen ved Avdeling

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Til fakultetsstyret ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Dato: 24. august 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 24/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang SAMFUNNSFAG

Detaljer

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet Budsjett 2012-2016 Notat til instituttrådsmøtet 24.11.2011 Fra: Knut Tore Stokke Innledning Blant sakene som instituttrådet er pålagt å behandle er instituttets budsjett. Etter en omlegging i fjor er det

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer