S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET"

Transkript

1 Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget til budsjettrammer for 2015 for avdelingene og fellesnivået. Vedlegg: Premisser for budsjettdisponeringen 2015 m/vedlegg Tidligere dokumenter: Budsjettforslag 2015 fra KHiB Sak 47/13 på møtet den og Vedlagte sak 47/13 A til dette møtet Bergen, den

2 STYRESAK 4713B PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING

3 1. INNLEDNING PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN KAP 280 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID STYRINGSVERKTØY INFRASTRUKTUR SAMLET PÅ FELLESNIVÅET 5 2. PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN RAMMEBUDSJETTERING JUSTERING AV RAMMEBUDSJETTERING RETNINGSLINJER FOR BUDSJETTFORDELINGEN 7 3. STUDENTTALL MÅLTALL 9 4. FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETTRAMMEN TABELLFORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING BUDSJETTNIVÅET I BUDSJETTRAMMEN BUDSJETTETS HOVEDELEMENTER BUDSJETTFORDELING DRIFTSBUDSJETTET STRATEGISKE MIDLER MA-STUDIEPLASSER FRA HØSTEN INVESTERINGSRAMMEN BRUKERUTSTYR NYTT BYGG BUDSJETTRESERVE PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID (KAP 280) TILTAK FOR MÅL- OG STRATEGIOPPNÅELSE INNLEDNING BUDSJETTMIDLER TIL STRATEGISKE TILTAK PÅ FELLESNIVÅET HOVEDOPPGAVER FOR AVDELINGENE 22 2

4 1. INNLEDNING 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET Budsjettarbeidet starter på et tidlig tidspunkt i forhold til endelig fastsettelse av institusjonens budsjettramme fra Stortinget. Budsjettpremissene fastsettes og rammene fordeles på første styremøte over nyttår (tidlig januar): Stortingets endelige budsjettvedtak (tildelingsbrevet fra KD) mottas like før jul. Tildelingsbrevet kan ha føringer for UH-sektoren og for kunst- og designhøgskolen spesielt som krever prioritering ved fordeling av budsjettrammen. Budsjettforslag og avdelingenes virksomhetsplaner utarbeides parallelt. I forbindelse med plan- og budsjettprosessen for 2015 blir virksomhetsplanene først presentert på styremøtet i februar. Ledergruppen har budsjettfordeling og virksomhetsplaner som tema på samtlige møter i høst. Fagorganisasjonene er invitert inn plan-/budsjettdiskusjonen. Budsjettinnspill og diskusjoner om budsjettfordeling i ledermøter og med fagorganisasjonene, vil sammen med ledelsens prioriteringer og avdelingene og fellesnivåets planer, legge premissene for forslag til fordeling av budsjettet for Premisser for budsjettfordeling 2015 vil inneholde forslag til fordeling av budsjettkapittel 260 post 50 som er KHiBs ordinære rammebevilgning til lovpålagte oppgaver. Postene omfatter midler til utdanning, forskning, formidling, infrastruktur og bygg med mer. Midler tildelt KHiB kap. 280 til program for kunstnerisk utviklingsarbeid, herunder KHiBs egne stipendiater, inngår ikke i budsjettfordelingen og er ikke nevnt utover omtale i kap og KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN I St.prp nr 1 for budsjettåret 2015 er Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) omfattet av Kap. 260 Universiteter og høyskoler. Som nettobudsjettert institusjon mottar kunst- og designhøgskolen én budsjettramme. Netto budsjettramme iht. departementets tildelingsbrev er for budsjettåret tall i hele 1000 Nominell Kapittel/post Betegnelse endring % Nom. vekst Kap 260 Univ og høyskoler Post ,4 % Endringer : 1 Konsekvensjustering MA-plasser Kompensasjon for lønns- og prisvekst 3,3 % Andre endringer Resultatbasert omfordeling av forskningsinsentiver 337 Sum endringer Jfr. også budsjettoppstilling i Styresak # 47/13 i styremøtet den Siden forslag til statsbudsjett er budsjettrammen økt med kr 206. Se kap

5 1.3. KAP 280 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID I forslag til statsbudsjett er Program for kunstnerisk utviklingsarbeid foreslått med 38,1 mill. kroner. For 2014 er rammen 33,8 mill. kroner. Forslaget innebærer 3,4 mill. kroner til tre nye stipendiatstillinger til fordeling fra Utover det er økningen knyttet til lønns- og prisvekst både for stipendiat- og prosjektprogrammet. Midler på kap. 280 post 01 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Formål Stipendiatprogrammet: Drift og støtte til produksjon 5,4 Stipendiatprogrammet: 23 stipendiatstillinger 22,5 Prosjektprogram kunstnerisk utviklingsarbeid 10,2 Sum tildeling over kap ,1 Beløp i MNOK 1.4. STYRINGSVERKTØY Med styringsverktøy menes KHiBs ulike systemer og rutiner for styring og oppfølging av KHiBs aktivitet. Budsjetter fordelt på budsjettenheter, prosjekter og konto i samsvar med avdelingenes virksomhetsplaner, samt periodisk rapportering på regnskap/budsjett, har vært og vil fortsatt være viktig for oppfølging av budsjett og planlagte aktiviteter. Økonomisystemet Agresso gir store muligheter i forhold til økonomisk oppfølging og spørringer på regnskapsdata. KHiB tar i bruk budsjetteringsmodulene Agresso planlegger fra Budsjettansvarlige ved KHiB mottar jevnlige rapporter på økonomisk status. KHiB benytter elektronisk fakturahåndtering (Basware Invoice), som innebærer at faktura skannes og sendes elektronisk til attestasjon og anvisning. Erfaringene viser betydelig effektivisering av fakturaflyten, særlig med hensyn til KHiB spredte lokalisering. KHiB benytter SAP lønns- og personalsystem, herunder ESS (ansatt selvbetjening) for elektronisk behandling av reiseregninger, fravær, overtid, m.v. KHiB har avtale om fullservice tjenestemodell med Direktoratet for statlig økonomistyring (DFØ), som innebærer en større grad av risikooverføring fra KHiB til DFØ i forhold til å sikre lønnsutbetaling, rapportering og kompetanse. Felles studentsystem (FS) er et studieadministrativt system som gjør det mulig å administrere og ha oversikt over alle studenter. I forhold til rapportering av studentdata er systemet viktig, ikke minst i forhold til eventuelt fremtidig resultatbasert finansiering av institusjonen. For ansatte er KHiBs reviderte interne webside. Det er en målsetting at denne skal bli det primære verktøyet for kunst- og designhøgskolens interne informasjonsflyt. Halvårlige styringsdialogmøter med avdelingene er også sentral i forhold til oppfølging av avdelingenes aktivitet. Oppdaterte styringsverktøy er nødvendig, men ressurskrevende både med hensyn til kompetanse og kostnader. For 2015 fullføres innføring av BIBSYS (biblioteksystem). Public360 (sak-/arkivsystem) og It s learning er innført, men vil fortsatt kreve en del ressurser til opplæring. 4

6 1.5. INFRASTRUKTUR SAMLET PÅ FELLESNIVÅET Alt teknisk/administrativt personale er budsjettmessig samlet på fellesnivået. Ut fra målsettingen om å samle utgiftene til alle infrastrukturtiltak på fellesnivået (så langt som dette er hensiktsmessig ut fra en vurdering av kostnadsdisiplin) er også utgiftene til bibliotek, IKT-drift, driftspersonale og enhet for kvalitetsutvikling samlet på dette nivået. Andre felleskostnader for institusjonen som f.eks. ventelønn, styrekostnader, felles samlinger, m.m. er også samlet på fellesnivået. Bygningsdrift (husleie, renhold, vakthold, energi, m.m.) tilhører også fellesnivået, men er synliggjort som egen budsjettpost. Strategiske midler skal stimulere til faglig virksomhet. Dette gjelder midler til KU undervisningsprosjekter, publikasjoner, KU-virksomhet, profileringstiltak, kompetanseutvikling m.m. Budsjettmidler til institusjonens strategiske formål er også lagt her, slik som KHiBs arbeid med nybygg, utvikling av web-sider, administrative verktøy og systemer, EVU, m.m. Samlet medfører dette at en forholdsvis stor del av totalutgiftene belastes hovedbudsjettenheten fellesnivået, jfr. kapittel 5.1 og

7 2. PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 2.1. RAMMEBUDSJETTERING KHiB har de senere år fordelt rammebudsjettet i følgende hoveddeler: Utarbeidelse av driftsbudsjett, fastsettelse av investeringsramme, fastsettelse av ramme til etter- og videreutdanning, og fremstilling av eventuelle reserver (evt. behov for budsjettreduksjon). F.o.m ble strategiske midler fremstilt i en egen ramme, og ikke lenger som del av rammen for Fellesnivået. F.o.m foreslås det at midler til etter- og videreutdanning (EVU) tas inn i rammen til strategiske midler. EVU-midler er et viktig fokusområde og av strategisk betydning. Etter sammenslåingen av kunstavdelingene i 2012 utgjør Fellesnivået, Avdeling for kunst og Avdeling for design 3 hovedbudsjettenheter ved KHiB. Styret har vedtatt at hovedbudsjettenhetene skal tildeles et rammebudsjett. F.o.m foreslås det en oppdatert begrepsbruk for elementene i rammebudsjettet: Stillingsressurser (lønn) Organiserte stillinger Driftsaktiviteter Bevegelige midler Fellesnivået Avdeling for design Bygningsdrift, husleie Avdeling for kunst Postene Stillingsressurser (lønnsbudsjett inkl. sosiale kostnader; avsetninger til feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonsinnskudd) og Bygningsdrift, husleie betraktes som bundne utgifter, mens de andre postene står til friere disposisjon Driftsaktiviteter. Hovedbudsjettenhetene står forholdsvis fritt i hvordan midlene disponeres. Intensjonene med en slik rammebudsjettering er bl.a. å gi den enkelte avdeling større frihet til å utforme og profilere den faglige virksomheten JUSTERING AV RAMMEBUDSJETTERING 2015 Rammebudsjettering gir avdelinger frihet i bruk av ressurser og til å utforme faglige virksomhet. Hovedprinsippene i fordelingsmodellen har imidlertid vært mer eller mindre uendret i mange år. Fordelingsmodellen gir en blanding av fordeling av stillingsressurser, realbudsjettering og prisjustert fri ramme. Modellen gir stabilitet, men er statisk i forhold til en organisasjon i endring, og skiftende prioriteringer. I forbindelse med budsjettfordeling 2015 har KHiB satt ned en arbeidsgruppe bestående av dekanene, personalsjef og økonomisjef som ser på en oppdatering/justering av fordelingsmodellen. I dette arbeidet har vi oppdatert stillingsressursene i samsvar med faktiske ressurser, og ser på budsjettkonsekvensene av dette. I tillegg vil vi vurdere hvordan tildeling av driftsrammer pr studentmåltall vil slå ut. Eventuelle større endringer i prinsipper for intern budsjettfordeling avventes imidlertid til rapporten fra ekspertgruppen som vurderer finansiering i UH-sektoren foreligger. Ekspertgruppen vurderer bl.a. gode insentiv- og resultatmodeller for kvalitet i utdanning og kvalitet i forskning, og skal legge frem rapport til 6

8 mars For KHiB vil det være spenning knyttet til hvordan et nytt finansieringssystem vil påvirke KHiB, og om ekspertgruppens forslag vil være overførbar til KHiBs interne fordeling av budsjettrammer. Større endringer i premissene kan i så fall tidligst bli til budsjettfordeling På sikt bør KHiBs interne fordelingsmodell legge følgende prinsipper til grunn: Budsjettfordeling må bygge opp under KHiBs strategi og virksomhetsmål. Fordelingsmodellen bør sikre stabilitet og langsiktighet, samtidig som resultater og insentiver bør få større betydning i fordeling. Transparens og forståelse viktig for modellens legitimitet. Prinsipper og resultatindikatorer for fordeling må oppleves som «riktig». Intern fordelingsmodell bør være noenlunde avstemt mot KDs finansieringsmodell RETNINGSLINJER FOR BUDSJETTFORDELINGEN I år 2000 ble retningslinjer for budsjettfordeling i årene fremover utarbeidet og vedtatt (justert ). I forbindelse med budsjettbehandling for 2013 ble det gjort noen endringer i prinsippene for fordeling, bl.a. i samsvar med styrets instruks om å innarbeide elementer av resultatbasert fordeling i modellen: Konsekvensene av sentrale og lokale lønnsoppgjør innarbeides i budsjettrammen under stillingsressurser (lønn) for den enkelte budsjettenhet, samt konsekvenser av eventuell flytting av stillingsressurser. Fordeling av midler til driftsaktiviteter videreføres med beløp fra tidligere år, justert for prisvekst, til hver av de tre hovedbudsjettenhetene. Evt. tilleggsbevilgninger/budsjettendringer skal disponeres i samsvar med de formål som fastsettes. Slike formål skal drøftes i ledergruppen og vesentlige tillegg/endringer skal legges frem for styret. Studentene på avdelingene må sikres studieforhold som er kvalitetsmessig likeverdige. Det fastsettes måltall for studiepoeng- og kandidatproduksjon (jfr. imidlertid innledning Kap.3). Over- /underproduksjon i forhold til måltall analyseres og vurderes mht. tiltak - også budsjettmessige. Overføring av mer-/mindreforbruk. Våren 2014 ble det innført et prinsipp om overføring av mer- /mindreforbruk av tildelt driftsbudsjett; 7 o Merforbruk av driftsmidler trekkes i sin helhet fra tildelt driftsramme året etter. Hvis det er særlige grunner til merforbruket, kan avdelingen søke om å få ettergitt (deler av) merforbruk. o Mindreforbruk av driftsmidler kan overføres fra et år til et annet, begrenset oppad til inntil 3 % av tildelt driftsramme. o Prinsipp om overføring av mer-/mindreforbruk gjelder Avdeling for kunst og Avdeling for design. En begrenset beløpsramme fordeles etter oppnådde resultater knyttet til EVU og BOA året i forveien, og for stipendiatuttelling 2 år tidligere (jfr. kap. 6.2): Etter- og videreutdanning (EVU): KHiBs har målsatt at EVU-tilbudet skal øke i omfang. For å sikre dette må det vises til vekst i EVUtilbudet, og det må kunne måles en positiv utvikling pr avdeling. Det fastsettes et måltall for antall EVUkurs pr avdeling. Måltallet forhandles årlig. For 2015 settes følgende måltall (budsjettvirkning fra 2016): o o o Måltall 2015 er: 6 kurs (5 i 2014) pr avdeling med min. 8 deltakere pr kurs. Antall EVU-kurs utover måltall gir kr i budsjettuttelling pr kurs. Maks uttelling kr Avdelingen beholder 100 % av overskudd på EVU-kurs.

9 Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA): KHiB har målsatt at den eksternfinansierte virksomheten skal styrkes. Avdelingen gis uttelling ved å vise til vekst i eksterne inntekter. Forutsetningen er at eksternfinansiert aktivitet foregår i samsvar med BOAreglementet. For 2015 settes samme måltall (budsjettvirkning fra 2016): o o Ekstern finansiering utover bevilgning gir 5 % av eksterne inntekter i budsjettuttelling for avdelingen. Maks uttelling kr Avdelingen beholder 70 % av overskudd på oppdrag (jfr. reglementet) Stipendiater: KHiB gis uttelling i rammebevilgning pr. stipendiater som har disputert 2 år tidligere ved program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Denne uttellingen foreslås fordelt som følger (gjort gjeldende fra 2013 i forbindelse med tildeling 2013 for stipendiatdisputas 2011): o o 50 % av midlene avsettes sentralt. Øremerket formål knyttet til stipendiater og for å sikre gjennomføring for eksisterende stipendiater. 50 % går til avdelingen som stipendiaten tilhører. Øremerkes til arbeid med stipendiatrekruttering og korte engasjementer for stipendiater. o 1 disputas i 2013 gir uttelling for

10 3. STUDENTTALL Departement og storting har høyt fokus på at institusjonene oppfyller de kravene som er stilt i budsjettildelingen for antall aktive studenter i forhold til fastsatte minimumsrammer (måltall), gjennomføringstakten i studiet (studiepoengsproduksjon) og sluttføring av studiene (kandidatproduksjon). Sett i lys av forslag til ny finansieringsordning for UH-sektoren, som legges frem i disse dager, vil vi ha en gjennomgang av våre mål for studiepoeng- og kandidatproduksjon MÅLTALL I tabellen under er vist fordelingen av KHiBs måltall for studenter og kandidater. Sumlinjen viser måltall fastsatt av KD. Måltall for registrerte studenter og uteksaminerte kandidater ved kunst- og designhøgskolene Måltall studenter Måltall kandidater Institusjon/ avdeling 2014/ / Avdeling for kunst Avdeling for design (inkl. nye BA-plasser/PPU fra 2009)* Nye MA studieplasser fra høsten 2014** Sum Kunst- og designhøgskolen i Bergen *KHiB opprettet høsten studieplasser i Praktisk pedagogisk utdanning (PPU), som et 1-årig studium, og 10 nye studieplasser på bachelor nivå ved Avdeling for design, visuell kommunikasjon fra høsten PPU studiet er ettårig, så her vil det normalt bli uteksaminert 15 kandidater hvert år. BAplassene er 3-årig og vil da normalt medføre at første 10 kandidater uteksamineres etter 3 år. KHiBs interne kandidatmåltall er følgelig noe annerledes enn KDs måltall. Se tabeller i kap **I 2014 fikk KHiB 15 nye master studieplasser, dvs. at studentmåltallet økte med 15 fra høsten 2014, og vil ytterligere øke med 15 høsten Kandidatmåltall vil ikke øke før 2 år etter, dvs. først i

11 4. FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETTRAMMEN 2015 Kapittelet tar for seg rammebudsjettet for 2015 på Kap 260, sammenstilt med budsjett for TABELLFORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2015 Tabellen nedenfor viser hvordan rammebudsjettet kap. 260 er foreslått disponert i 2015, sammenstilt med budsjett Prosessen frem til forslag til budsjettfordeling fremkommer i kapitlene under. KAP 260 RAMME KHIB RAMME MA-plasser Stillingsressurser (lønnsbudsjett) Bygningers drift, husleie Driftsaktiviteter budsjett DRIFTSBUDSJETT Investeringer Strategiske midler MA studieplasser Utstyrsmidler nytt bygg SUM FORDELT UDISPONERT / RESERVER BUDSJETTNIVÅET I 2014 I tildelingsbrevet for 2014 fikk KHiB 15 nye master studieplasser fra høsten 2014, og KHiBs samlokalisering i nytt bygg ble videreført med 130 MNOK. Utover det var den opprinnelige rammen for 2014 stort sett en videreføring av budsjettrammen BUDSJETTRAMMEN 2015 Netto budsjettramme over Kap. 260 post 50 er for budsjettåret 2015 foreslått med 133,038 MNOK. Rammen skal dekke alle KHiBs lovpålagte oppgaver, og omfatter alle utgifter (og inntekter) knyttet til alle KHiBs driftsaktiviteter og investeringstiltak. Fremleggelsen av statsbudsjettet for 2015 gir følgende endringer i KHiBs ramme Kap 260:: Konsekvensjustering: økning på 3 974,5 som følge av nye studieplasser i Inkludert midlene tildelt høsten 2014 tilsvarer dette i 2015 midler for 1½ års virkning. Fra 2016 forventes siste konsekvensjustering for MA-plassene. Kompensasjon på 3,3 % i forventet lønns- og prisvekst (kr ). Andre endringer: o Økning på kr. 106 til videreføring av styrkingen av strategisk ramme fra RNB o Økning på kr til utstyr og inventar til samlokaliseringsprosjektet. o Reduksjon på kr. 683 som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering (økt med kr 111 siden forslag til statsbudsjett). Resultatbasert omfordeling forskningsinsentiver (RBO): tildelingen er basert på institusjonens rapporterte resultater i KHiB rapporterte i 2013 én kandidat som disputerte i stipendiatprogrammet, og satsen for 2015 er på kr. 337 pr. kandidat. Statsbudsjettets forslag om reduksjon på kr. 317 knyttet til tiltak for studieavgift for studenter utenfor EØSområdet og Sveits, er fjernet i endelig tildelingsbrev etter Stortingets behandling før jul. Nærmere omtale av forslaget til budsjettfordeling 2015 (jfr. tabell i kap 4.1) og de endringer som er foretatt siden 2014 vil fremgå av kapittel 5 under omtale av de enkelte hovedelementer i budsjettfordelingen. 10

12 5. BUDSJETTETS HOVEDELEMENTER 5.1. BUDSJETTFORDELING Det fremmes forslag om følgende budsjettfordeling i balanse med tildelt ramme for Budsjettet foreslås fordelt etter de retningslinjer som fremkommer i kapittel 2. Det er tatt utgangspunkt i de enkelte elementer av budsjettrammen som følger; Bevilget ramme i forslag til statsbudsjett kap. 260: kr Driftsrammer Kr Strategiske formål Kr Investeringer Kr Utstyr nytt bygg Kr Reserver Kr I det videre følger en nærmere omtale av hovedelementene i budsjettet, som også omfatter en omtale av de budsjettendringer/-tiltak som er foreslått DRIFTSBUDSJETTET Det er først etter å ha utformet driftsbudsjettet, der stillingsressurser i henhold til et oppdatert grunnlag er budsjettert med faktisk lønn, faste kostnader er realbudsjettert, og andre kostnader budsjettert med forventet endring i prisvekst, at realkonsekvensene av departementets forslag til budsjett for 2015 avdekkes. Driftsbudsjettet viser forslag til budsjetter pr hovedbudsjettenhet, dvs. de 2 fagavdelingene og Fellesnivået. Se oppstilling nedenfor. Budsjettet er fordelt på stillingsressurser (lønn), driftsaktiviteter og bygningsdrift. Oppstillingen viser også hvilke rammer hovedbudsjettenhetene ble tildelt ved budsjettfordeling DRIFTSBUDSJETT 2015 TOTALT FELLESNIVÅET AVD. FOR DESIGN AVD. FOR KUNST (Alle beløp i kroner) Bud Bud Bud Bud Bud Bud Bud Bud Det presiseres at driftsbudsjettet definerer et budsjettnivå for fellesnivået og avdelingene. Utover hovedoppgaver i kap. 7, er ikke avdelingene bundet av å gjennomføre samme aktiviteter som tidligere. Følgelig henvises det til avdelingenes og fellesnivåets virksomhetsplaner for nærmere beskrivelser av hvilke aktiviteter/tiltak som er planlagt innenfor driftsbudsjettet for Driftsbudsjettet er hovedbudsjettenhetenes disponible driftsbudsjett og har følgende elementer: 11 Stillingsressurser lønnsbudsjett Bygningers drift, husleie, m.m Driftsaktiviteter budsjett SUM DRIFTSBUDSJETT Måltall studenter Nye MA-studenter (høst) Nye måltall studenter Stillingsressurser (lønnsbudsjett) - Budsjett driftsaktiviteter - Bygningsdrift, husleie Vedlegg 1 viser budsjettforslaget i mer detalj, samt hvordan hele bevilgningsrammen for 2015 er foreslått fordelt.

13 Stillingsressurser (lønn) Stillingsressurser (lønn) inkluderer lønnsbudsjett i henhold til et oppdatert ressursgrunnlag, uavhengig av om stillinger er besatt eller ledig. Lønnsmidler inkluderer avsetning til feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonspremier. Det budsjetteres med lønnsnivå pr november 2014, inkludert effekten av lønnsoppgjør fra På Fellesnivået er det videre avsatt midler til lønnsoppgjør i Endringer i stillingsressurser (lønn): - Det er i samarbeid med dekaner og personalsjef foretatt oppdateringer i stillingsressursene som er innarbeidet i driftsbudsjettet f.o.m Dette er gjort som et ledd i arbeidet med å oppdatere/ justere budsjettpremissene for Etter oppdateringene samsvarer lønnsbudsjettet bedre med avdelingenes faktiske stillingsressurser. - Budsjettkonsekvenser knyttet til tilførsel av nye MA-studieplasser f.o.m. høsten 2014 er innarbeidet i driftsbudsjettet. Budsjettmidler er fordelt 80/20 på hhv. stillingsressurser/driftsaktiviteter. Lønnsmidler er dermed lagt inn med 80 % av tilført driftsramme for avdelingene og fellesnivået. - Reduksjon i arbeidsgivers andel av pensjonsinnskudd fra 13,15 til 12,70 %. - Kostnader ved sikre/sannsynlige ventelønnsforpliktelser budsjetteres på fellesnivået, og forventes å bli lavere i 2015 enn Driftsaktiviteter Midler til driftsaktiviteter utgjør hovedbudsjettenhetenes frie midler. For Avdeling for kunst og Avdeling for design skal driftsaktiviteter, sammen med inntekter avdelingen realistisk kan oppnå, dekke alle andre kostnader utover stillingsressurser (lønn). Endringer i driftsaktiviteter: - Driftsaktiviteter er justert i henhold til forventet prisvekst på 2,9 %. - Det er foretatt en justering mellom avdelingen basert på å utligne forskjell i driftsmidler pr måltall student. Det skilte lite mellom avdelingene i utgangspunktet, slik at justeringen innebærer at Avdeling for kunst sitt driftsbudsjett samlet sett øker med kr Det er lagt inn budsjettmidler på fellesnivået og Avdeling for kunst etter uttelling for avsluttet stipendiat i Det er lagt inn økning i driftsaktiviteter knyttet til nye studieplasser i henhold til fordelingsmodell for disse midlene. Avdelingenes midler er fordelt 80/20 på hhv. stillingsressurser/driftsaktiviteter. Driftsmidler er dermed lagt inn med 20 % av tilført driftsramme for avdelingene og fellesnivået Bygningsdrift, husleie Bygningsdrift, husleie er i all hovedsak realbudsjetterte kostnader til leie og drift av bygninger, i samsvar med inngåtte kontrakter. I den budsjettmessige fordelingen av midler knyttet til nye MA studieplasser 2014 er det tatt høyde for budsjettmidler til husleie og bygningsdrift. Deler av disse midlene er som reserver å regne med mindre det anses nødvendig med ytterligere arealutvidelser frem mot innflytting i nytt bygg Uttelling for kandidater ved program for kunstnerisk utviklingsarbeid KHiB gis uttelling i rammebevilgning pr. stipendiater som har disputert 2 år tidligere ved program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Budsjettuttelling for 2015 gjelder på bakgrunn av disputas 2013 for stipendiat. 12

14 5.3. STRATEGISKE MIDLER F.o.m ble midler til strategiske formål etablert som en egen budsjettramme, og begrunnet med at nødvendige strategiske budsjettavsetninger ikke kan være avhengig av nivået på fellesnivåets disponible midler. Rammen bør være fleksibel for å ta hensyn til nødvendige prioriterte formål samt overførte midler fra tidligere år. For 2015 foreslås det at strategiske og faglige prioriteringer i stor grad rettes inn mot pågående aktiviteter, som arbeid mot nytt bygg, KU-tildelinger, bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA), m.m. Nedenfor er listet forslag til strategiske formål for 2015: - KU-administrasjon og organisering - KU-prosjekter - KU-publikasjonsmidler - Rekrutterings- og utstillingstiltak - KU-undervisningsprosjekter - KU-kompetansemidler (såkorn)/kompetanseutvikling - BOA-prosjekter - Organisasjonsutvikling - PPU-utvikling/læringssenter - Visuell profil og web-utvikling - Utvikling styringsverktøy (Bibsys, Public 360) - Arbeid med nytt bygg - MA-kuratorpraksis (EVU) - Etter- og videreutdanning (EVU) - Struktur- og strategiarbeid - Kvalitetsutvikling For detaljer om de enkelte strategiske tiltak se kap MA-STUDIEPLASSER FRA HØSTEN 2014 I forslag til statsbudsjett 2014 fikk KHiB tilført 15 nye master studieplasser. For 2014 var tildeling på kr ½ års budsjettvirkning for 15 studenter f.o.m. høsten Fullt utbygget vil dette bety 30 nye studenter f.o.m. høsten 2015, og følgende finansielle utvikling var forventet for årene 2015 og 2016 (ikke tatt hensyn til forventet prisvekst): og videre Nye MA studenter 15 fra høst fra høst 2 x 15 Bevilgning Kr Ca. kr ( ) Ca. kr ( ) Ved budsjettfordeling 2014 ble de 15 nye MA-plassene fordelt med 8 studieplasser til Avdeling for design og 7 studieplasser til Avdeling for kunst. I samsvar med planen er KHiB i statsbudsjettet for 2015 foreslått med kr som konsekvensjustert av tildeling nye MA-plasser. Budsjettfordelingen i 2014 tok utgangspunkt i at nye studieplasser tilføres samme driftsbudsjett pr student som øvrige studieplasser ved avdelingene, dvs. kr 140 pr student pr. år (2014). Dette prinsippet er videreført for 2015, dvs. justert til kr 144,4 pr student. Dette gir følgende budsjettfordeling for 2015, der rammen for 2015 inkluderer prisjustering fra 2014 (tabellen viser også forventet utvikling for 2016): 13

15 Plan for budsjettfordeling % 2016-> Antall studenter 15 høst høst 30 Driftsramme Avdeling for design (8 pl.) % Driftsramme Avdeling for kunst (7 pl.) % Administrative ressurser % Bygningsdrift % Investeringer % SUM % 5.5. INVESTERINGSRAMMEN KHiBs ramme til investeringer har over flere år vært i størrelsesorden mellom 2,0 2,5 mill kr. For 2014 ble kr fordelt til nye investeringsformål, og overførte investeringer fra 2013 utgjorde kr Utover dette tildelte styret kr til omorganisering/flytting for Avdeling for design. KHiB vil i 2015 også disponere ubrukte investeringsmidler fra Disse midlene foreslås øremerket til investeringsformål Det er summen av ubrukte investeringsmidler i 2014 som overføres for avdelingene/enhetene, dvs. at evt. merforbruk på et prosjekt må dekkes opp av mindreforbruk på et annet. Avdelingenes/enhetenes forslag vil danne grunnlag for nye tildelinger til investeringsprosjekter. For 2015 foreslås omtrent samme nivå til investeringsformål som For 2015 foreslås en ramme til investeringer med kr (dette tilsvarer prisjustert 2014-nivå). I tillegg fordeles kr 716 av rammen knyttet til nye MA studieplasser til investeringer for etablering av disse plassene, slik at samlet ramme til investeringer for 2015 utgjør ca. 3 MNOK BRUKERUTSTYR NYTT BYGG KHiB har mottatt 15 MNOK i brukerutstyrsmidler for nytt bygg for Dette er første tildeling av en samlet ramme på 207,6 MNOK for nybygget. KHiB har i 2014 allerede forskottert ca 1,5 MNOK av rammen av egne midler. Disse midlene vil bli belastet brukerutstyrsrammen i 2015 og gir med det KHiB disponible midler til øvrige kostnader med arbeid med nybygget, bl.a. engasjert prosjektledelse. For 2015 vil brukerutstyrsrammen i all hovedsak medgå til ekstern konsulenthjelp til anskaffelsesprosessene og interiør- og innredningsarbeidet og interne kostnader. Deler av disponible midler kan også bli benyttet til flyttetjenester som blir konkurranseutsatt i disse dager. KHiBs interne kostnader knyttet til arbeidet med disse prosessene og brukerutstyr blir belastet rammen for brukerutstyr. Bl.a. forventes følgende ressurser eller deler av disse ressursene å bli belastet brukerutstyrsprosjektet; - Andel av prosjektleders arbeid med brukerutstyr - Assisterende prosjektleder (engasjert f.o.m. høsten 2014) - Prosjektgruppens medlemmer som kompenseres med 20 % av lønnskostnad - Prosjektmedarbeider med særlig ansvar for oppdatering av database for brukerutstyr - Deltakere i arbeidsgrupper og andre KHiB har i samråd med konsulent på anskaffelser utarbeidet en første budsjettskisse for disponering av brukerutstyrsammen. Basert på erfaringer fra andre lignende prosjekter og råd fra anskaffelseskonsulent er det i denne denne fasen KHiB er nå, nødvendig å legge inn en betydelig reserve for uforutsette utgifter. 14

16 Det presiseres at dette er en første arbeidsskisse, og at fordelingen av rammen vil bli gjenstand for presiseringer og revisjoner fremover: Postbeskrivelse Budsjett Kapittel Pos t Kr % av ramme 0.0 Reserve/Uforutsett % 1.0 Intern prosjektorganisasjon % 2.0 Eksterne konsulenter % 3.0 Verksted og spesialutstyr % 4.0 IKT/AV % 5.0 Inventar % 6.0 Utstyrsgenererte byggtilpasninger % 7.0 Flytting, avhending % 8.0 Tilbakeføring av eksisterende lokaler % 9.0 Arrangement/Informasjon/kurs og opplæring % 10.0 Nye driftsavtaler % Sum % Rest % 5.7. BUDSJETTRESERVE KHiB anser det som viktig i budsjettprosessen å sikre disponible reserver for å kunne håndtere uforutsette kostnader og behov for nødvendige endringer i budsjettprioriteringer. For KHiB vil overførte ubundne midler fra 2014 til 2015 utgjøre KHiBs reserveavsetninger for Etter at Stortingets behandling av statsbudsjettet er KHiBs bevilgningsramme økt med ca. kr 200. Dette er p.t. lagt inn som økte reserver ved KHiB. Av bevilgningsrammen for 2015 er ca. kr 300 ikke fordelt og utgjør en budsjettreserve PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID (KAP 280) KD har endret organiseringen av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) slik at PKU blir organisert som en nasjonal fellesoppgave i henhold til til Lov om universiteter og høgskoler Finansieringen endres teknisk ved at bevilgningen tas fra Kap. 280, fellestjenester i sektoren, i stedet for fra kap Det gjør det enklere å videreføre bevilgningene fra år til år. Bevilgningen gis gjennom det årlige tildelingsbrevet. PKU har utformet et arbeidsbudsjett for 2015 som vedtas av PKUs styre i januar. Denne saken presenteres KHiBs styre i februarmøtet. 15

17 6. TILTAK FOR MÅL- OG STRATEGIOPPNÅELSE 6.1. INNLEDNING De forutsetninger som legges til grunn for budsjettildelingene til avdelingene fremgår av Kap. 7. Hver avdeling utarbeider virksomhetsplan (VPL) for 2015 etter en mal som samsvarer med KDs målstruktur for kunst- og designhøgskolene. Siden 2012 har KHiB også utformet VPL for fellesnivået. Avdelingene og fellesnivået vil gjennom VPL redegjøre for resultatmål, tiltak og budsjettprioriteringer i sin virksomhet i henhold til KDs sektormål og virksomhetsmål innenfor tildelte rammer. Planer og budsjettprioriteringer gjentas ikke i dette dokumentet. Det henvises til virksomhetsplaner som fremmes i egen styresak i februar BUDSJETTMIDLER TIL STRATEGISKE TILTAK PÅ FELLESNIVÅET En del tiltak på institusjonsnivået/fellesnivået krever at det avsettes øremerkede budsjettmidler for å kunne gjennomføres. For å sikre dette er midler til spesielle tiltak samlet på fellesnivået. F.o.m er midler til strategiske formål etablert som en separat ramme. Ramme til strategiske formål avhenger av omfanget av prioriterte formål, og størrelsen på udisponerte midler som overføres fra 2014 til Utvikling i rammen til strategiske formål (fra 2014 ble midler til EVU tatt inn i rammen for strategiske midler): År Utgangsramme Budsjettendring Ramme / / Vedlegg 2 viser oversikt over forslag til strategiske formål for Omtale av de enkelte tiltak følger nedenfor: KU-administrasjon og organisasjon En rekke oppgaver/funksjoner har nær sammenheng med det arbeid som komité for kunstnerisk utviklingsarbeid (KU-komité), KU-rådgiver og KU-koordinator utfører i dag. Dette gjelder bl.a. koordinering og oppfølging av fagansattes KU-arbeid/ -prosjekter, KHiBs stipendiater, prosjekter i prosjektprogrammet og andre KU-relaterte oppgaver. For 2015 er det behov for å avsette midler til KU-komiteens og KU-rådgivernes virksomhet, så som lønn, reiser, oversettelser. Rammen inkluderer også midler til medlemskap i SAR (Society for Artistic Research). Det foreslås et budsjett med kr 300 til formålet for

18 KU prosjektmidler KU-prosjektmidler fordeles av KU-komiteen som er sammensatt av faglig ledelse og eksterne medlemmer oppnevnt av styret. KU-prosjektmidler skal brukes for å styrke kunst- og designhøgskolens arbeid med kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Støtte tildeles på grunnlag av søknad på konkrete prosjekter etter fastsatte kriterier. KU-utvalget kan også gi støtte til initieringstiltak, så som felles KU-seminar for en avdeling eller til større prosjekter i samarbeid med andre institusjoner. Det forventes å være rundt kr 700 i ubrukte KU-midler fra Dette er ufordelte midler og ubrukte midler i aktive prosjekter fra tidligere tildelinger. For 2015 er det foreslått nye KU-midler med kr KU-publiseringsmidler De siste årene har kunst- og designhøgskolen publisert en rekke titler i hovedsak som dokumentasjon av fagstabens KU-aktivitet. Det er gitt tilsagn til et antall prosjekter som fortsatt er under utarbeidelse. De siste par år er det tilført lite eller ingen nye midler til publikasjonsvirksomhet. Det har sammenheng med betydelige udisponerte midler fra tidligere år, bl.a. tidligere års budsjettpotter som ikke er fordelt til konkrete publikasjonsprosjekter. Ved utgangen av 2014 forventes det overført ca kr 500 i ufordelte midler og aktive prosjekter. For 2015 er det et begrenset behov for nye publikasjonstildelinger. Det foreslås nye publiseringsmidler med kr 150 for Rekrutterings- og utstillingstiltak Denne posten viser fellesnivåets tiltak for rekruttering og utstilling. Posten har de siste år dekket bidrag til BA-utstilling, portfoliedag, Galleri Fisk og ROM8. Det er antatt følgende budsjettbehov for 2015 fordelt på disse postene; Utstillingstiltak i ROM8 kr 100 Driftstilskudd Galleri Fisk kr 100 Fellesnivåets kostnader til BA-utstilling kr 25 Rekrutteringstiltak, inkl. portfoliedag kr 50. Midler til rekrutteringstiltak må sees i sammenheng med andre disponible midler knyttet til rekruttering, bl.a. midler under studieadministrasjonen og midler til web-utvikling. Eksempler på tiltak for rekruttering som dekkes kan være direkte markedsføring og oppsøkende informasjonsarbeid til forskoler. Det foreslås en ny tildeling på kr 275 til denne posten KU-undervisningsprosjekter. Hovedformålet med posten er tilskudd til undervisningsprosjekter som tar sikte på å styrke koblingen mellom kunstnerisk utviklingsarbeid og undervisning. For prosjekter som forutsetter bidrag fra eksterne finansieringskilder, se kap Det foreslås en ramme for 2015 på kr

19 Kompetanseutvikling Av disse midlene finansieres deltagelse på seminarer og kurs, bidrag til studiereiser m.m. for både faglig og administrativt personale. For 2015 foreslås en styrking av rammen til kompetanseutvikling. Det foreslås en budsjettramme på kr 750, fordelt som følger; - KU-kompetansemidler (såkornmidler) kr Kompetansepott teknisk/administrative kurs for fagpersonale kr Kompetansemidler administrativt personale kr BOA-prosjekter (bidrags- og oppdragsaktiviteter). Et av KHiBs utviklingsområder er styrking og profesjonalisering av eksternfinansiert virksomhet. KHiB har målsatt at den eksternfinansierte virksomheten skal styrkes. Eksternfinansiert virksomhet er omtalt som bidrags- og oppdragsaktiviteter (BOA). En sentral del av BOA-regelverket er å synliggjøre totalkostnader og sikre finansiering av prioriterte bidragsprosjekter, dvs. prosjekter som er delvis av eksterne finansieringskilder og der KHiB prioriterer å bidra med egne ressurser/midler. Det er forutsatt at støtte til prioriterte bidragsprosjekter kan søkes om fra denne budsjettposten. Et viktig skille i forhold til andre budsjettposter er at tilskudd her gis til prosjekter som, i tillegg til faglig nytte, planlegges gjennomført pga. delvis ekstern finansiering. I henhold til BOA-reglementet vil avdelingen beholde 70 % av et eventuelt overskudd på oppdrag. Utover dette er det foreslått at all ekstern finansiering avdelingen skaffer til veie utover tildeling gir 5 % av de eksterne inntektene i budsjettuttelling. Disse midlene er det forutsatt at avdelingen benytter til videre utvikling av eksternt samarbeid / bidragsprosjekter. Rammen til BOA-prosjekter skal også finansiere budsjettmessig uttelling i 2015 for måloppnåelse Dette vil bli tildelt når endelig regnskap for 2014 er avsluttet. Det fremmes forslag om en budsjettramme på kr 300 for Organisasjonsutviklingsprosesser (OU) Siden 2010 er det budsjettert med organisasjonsutviklingsmidler til oppgaver og funksjoner som er tilkommet KHiB de senere år. For 2015 er det ikke foreslått nye midler til OU-prosessene som pågår. Det er forventet mer enn 400 i ubenyttede overførte midler fra Disse midlene tar ikke høyde for varige kostnads-konsekvenser. Varige konsekvenser må utredes og tas høyde for ved fremtidig budsjettfordeling. For 2015 vil følgende pågående prosesser kunne utløse bruk av disse midlene, der hovedfokus vil være på videre utvikling av Avdeling for kunst: - Organisasjonsutvikling ved Avdeling for kunst - Utredning verkstedsfunksjonene - PPU-studiet/læringssenter (se eget avsnitt) - Videre organisasjonsutvikling i administrasjonen 18

20 PPU-utvikling/læringssenter Etter intervjuprosessen i forbindelse med akkrediteringssøknaden om godkjenning som vitenskapelig høgskole har NOKUT kommet med noen anbefalinger. Rent konkret pekes det på sikring av erfaringsoverføring og relevant og god veiledning. Det anbefales at KHiB, gjerne i samarbeid med fagmiljøet rundt PPU, utarbeider et strukturert opplegg for utvikling av undervisnings- og veilederkompetanse. I 2014 har KHiB jobbet med å utrede et læringssenter der PPU-utdanningen inngår, men der også våre egne veiledere kan tilegne seg kompetanse. KHiBs styre har i 2014 vedtatt å utlyse stilling som 100 % professor i kunst- og designpedagogikk i tilknytning til PPU-utdanningen og etablering av et senter for læring, veiledning og undervisning. Dette utgjør en 30 % styrking i forhold til eksisterende fagressurser på feltet. I 2014 ble det budsjettert med kr 200 til formålet. Udisponerte midler overføres til Det er fremmet forslag om å budsjettere ytterligere kr 100 til formålet Visuell profil og web-utvikling KHiB vil i 2015 prioritere å etablere en ny visuell profil. Dette har sammenheng med fremdriften i byggeprosessen, som forutsetter at dette er på plass i tide til utlysning av konkurranse om skilting, merking, m.m. i nytt bygg. Arbeidet er allerede igangsatt og kostnader vil påløpe i For 2015 foreslås det kr 300 til denne budsjettposten. KHiB utviklet og implementerte nye nettsider høsten 2011, og har fulgt opp med midler til videreutvikling i årene etter. Målsetninger for KHiB-web er å øke rekruttering av flere gode studenter, formidle kunstnerisk og designfaglig utviklingsarbeid, gi tilgjengelig informasjon om KHiB sin organisasjon, og være et verktøy for god intern kommunikasjon. Det er etter hvert behov for en større fornying av websidene. KHiB har ambisjoner om å påbegynne dette arbeidet i 2015, men i hvilket omfang vil avhenge av disponible ressurser og kapasitet. Fornyelse av websider fordrere også til dels at ny visuell identitet er på plass Utvikling av styringsverktøy Fra 2015 omfatter denne posten utviklingskostnader (og årets driftskostnader) for nye administrative styringsverktøy. Det er foreslått midler til følgende administrative støttesystemer: - BIBSYS. KHiB konverterer til nytt biblioteksystem. Det er budsjettert med en samlet kostnad på 750 i Arbeidet med konvertering til BIBSYS startet allerede i Public360. KHiB har etablerer sak- og arkivsystemet Public360 høsten Det er forventet en del opplærings- og følgekostnader i Det foreslås et budsjett på kr 200 for Økonomisystemer. Det er ønskelig å vurdere utvidet funksjonalitet for bedre rapportering (Agresso web) og evt. andre systemforbedringer. Det avsettes kr 50 til formålet. - FDV-system. KHiB ønsker å etablere et FDV-system (forvaltning, drift og vedlikeholdssystem) for KHiBs bygninger. Det avsettes kr 50 til formålet. - BAS. Det er satt av kr 100 til etablering av et brukeradministrasjonssystem i Dette må utredes nærmere. Utover midler som overføres fra 2014 foreslås det kr i budsjettmidler til utvikling av administrative styringsverktøy. 19

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: STATUS FOR BUDSJETTPROSESSEN OG PREMISSER FOR FORDELING 2015

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: STATUS FOR BUDSJETTPROSESSEN OG PREMISSER FOR FORDELING 2015 S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: STATUS FOR BUDSJETTPROSESSEN OG PREMISSER FOR FORDELING 2015 Forslag til vedtak: Styret tar status for prosessen og arbeidet med

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2012. Side 1 av 17

ARBEIDSDOKUMENT PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2012. Side 1 av 17 ARBEIDSDOKUMENT PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2012 Side 1 av 17 1. INNLEDNING 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN 09.12.15. Vedrørende: BUDSJETT 2016: BUDSJETTRAMMER 2016 FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN 09.12.15. Vedrørende: BUDSJETT 2016: BUDSJETTRAMMER 2016 FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN 09.12.15 Vedrørende: BUDSJETT 2016: BUDSJETTRAMMER 2016 FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget til budsjettrammer

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN Side 1 av 25 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 4 1.3. KAP 280 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSVERKTØY

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 48/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.12.16 BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP 30.11.16 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 30.11.16 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 48/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 20.09.16 BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP 31.08.16 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.08.16 til etterretning. Styret gir

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

S T Y R E S A K # 61/11 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2013: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 61/11 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2013: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 61/11 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.11.13 BUDSJETT 2013: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.13 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.13 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14A STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 48/14A STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 48/14A Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.06.16 BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP 31.05.16 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.05.16 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER Forslag til vedtak: Styret godkjenner det reviderte forslaget til fordeling av nye MA-studieplasser

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2015: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2015: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 47/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 BUDSJETT 2015: FORELØPIG REGNSKAP 31.08.15 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.08.15 til etterretning. Styret gir

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 48/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 03.05.16 BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP 31.03.16 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.03.16 til etterretning. Styret gir

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Kunst- og designhgskoien Rergen Bergc Acdemy uf Art and Design DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Innhold 1. Disponibel bevilgningsramme 2016 2 2. Resultatbudsjett i forhold til resultatregnskap

Detaljer

Budsjettforslag 2016

Budsjettforslag 2016 Budsjettforslag 2016 Forberedelser av kulisser til designutstillingen 100% Norway i London i september 2014. Fotograf: Kjetil Helland INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg husleie... 2 2.1.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Griegakademiet Institutt for musikk INSTITUTTRÅDET Sak nr.: 2/17 Sakstype VEDTAKSSAK ephorte saksnummer: Møte: 1/17 Foreløpig budsjett for 2017 Budsjettramme 2017 Fakultetsstyret

Detaljer

STYR ESAK # 61/IlA STYREMØTET DEN FORELØPIG REGNSKAP

STYR ESAK # 61/IlA STYREMØTET DEN FORELØPIG REGNSKAP Kunst- og designhøgsko(en i Bergen STYR ESAK # 61/IlA Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.13 BUDSJE1T 2013: FORELØPIG REGNSKAP 31.05.13 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.05.13

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2010

LEDELSESKOMMENTARER DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2010 LEDELSESKOMMENTARER DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Institusjonens formål... 2 2. Disponibel bevilgningsramme 2010... 2 3. Resultatbudsjett i forhold til resultatregnskap...

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2015

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2015 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2015 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2015 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2012 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak:

NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak: 02.11.15 Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden oppfølging av utredningen NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak: Nasjonalt råd for kunstnerisk

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2013 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 04/2012 Sak nr.: /4910 Møtedato: 17.01. 2012 Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket 1. Resultat UB startet med en samlet negativ

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design S 23/17 16.6.2017 Dato: 12.6.2017 Arkivsaksnr: Budsjettprosess

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

S T Y R E S A K # 52/15 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2017: BUDSJETTFORSLAG 2017

S T Y R E S A K # 52/15 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2017: BUDSJETTFORSLAG 2017 S T Y R E S A K # 52/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.10.15 BUDSJETT 2017: BUDSJETTFORSLAG 2017 Forslag til vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget for 2017. Vedlegg: KHiBs budsjettforslag 2017 Tidligere

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 7/2015 Møtedato: 20. oktober 2015 Notatdato: 9. oktober

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 6/2016 Møtedato: 18. oktober 2016 Notatdato: 7. oktober

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 36/17 16.6. Dato: 9.6. Arkivsaksnr: Økonomirapport pr mai for

Detaljer

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM S T Y R E S A K # 54/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Brev til sakkyndig

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

Budsjettfordeling ved HiST

Budsjettfordeling ved HiST Budsjettfordeling ved HiST Avdelingsstyret AFT 28. mars 2008 Elementer i KDs modell Utdannings- Komponenten (ca 25%) Insentiv Forskningskomponenten (ca 15%) Strategi Basis- Komponenten (ca 60%) Avlagte

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 2 Møtenr.: 6/2017 Møtedato: 24. oktober 2017 Notatdato: 12. oktober

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 27/13 STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten for organisasjonsutviklingsprosessen ved Avdeling

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

S T Y R E S A K # 53/12 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra møtet

S T Y R E S A K # 53/12 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra møtet S T Y R E S A K # 53/12 STYREMØTET DEN 28.11.12 Vedrørende: MØTEBOK FRA MØTET 31.10.12 Forslag til vedtak: Styret vedtar møteboken fra møtet 31.10.12. Vedlegg: Møtebok fra møtet 31.10.12 Bergen, den 20.11.12

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd.

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 16/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: mandag 4. september 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. juli 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015

KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015 KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015 KHiB styrevedtak 29.10.2015 Styret er tilfreds med arbeidsgruppens utredning à KHiB-UiB fase 1. Styret slutter seg til anbefalingene som er gitt

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen Dato: 11.09.01 Til: Høgskolestyret Arkiv: Fra: Høgskoledirektøren HS-sak: 51/2001 SAK BEGRENSNINGER OG FRIHETSGRADER VEDRØRENDE UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

Detaljer

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet ÅRSPLAN Det medisinske fakultet 2009 2009...1 1 GENERELT...3 1.1 INNLEDNING...3 1.2 MÅL- OG RESULTATKRAV...4 1.2.1 BEMANNING...4 1.2.3 BUDSJETT...5 2.0. BEMANNINGSPLAN (KAP3. I DL 200803296-1, VEDLEGG3)...6

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 26. november 2015 Saksansvarlige: Lindheim, Rogstad, Vollelv

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016

Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016 Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016 ALM/PVO 15. oktober 2015 Avdeling for Økonomi- og virksomhetsstyring Universitetet i Stavanger uis.no 22.12.2015 Statsbudsjettet 2016 - sektoren Nominell

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, Sak Budsjettfordeling Budsjett Oppsummering. Fakultetsrådet ved DMF.

Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, Sak Budsjettfordeling Budsjett Oppsummering. Fakultetsrådet ved DMF. Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, 25.11.08 Til: Fra: Signatur: Fakultetsrådet ved DMF Dekanus Nils J. Isachsen/Nina Melum Sak 28-08 Budsjettfordeling 2009 Forslag til tilrådning: Fakultetsrådet støtter

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Universitetsbiblioteket Referanse Dato 2011/13374-STVE 06.07.2012 Budsjettforslag for 2013 Universitetsbiblioteket bes med dette om å utarbeide

Detaljer

S T Y R E S A K # 16/16 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra styremøtet

S T Y R E S A K # 16/16 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra styremøtet S T Y R E S A K # 16/16 STYREMØTET DEN 03.05.16 Vedrørende: MØTEBOK FRA MØTET 10-11.03.16 Forslag til vedtak: Styret vedtar møteboken fra styremøtet 10-11.03.16. Vedlegg: Møtebok fra møtet 10-11.03.16

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015 LED ELSESKOMM ENTARER

ÅRSREGNSKAP 2015 LED ELSESKOMM ENTARER k Kunst og designhagskolen i Bergen Bergen A aderny of Art and Design ÅRSREGNSKAP 2015 LED ELSESKOMM ENTARER Innhold 1. Institusjonens formål 2 2. DisponibeL bevilgningsramme 2015 2 3. Institusjonens drift

Detaljer

Deres ref 16/

Deres ref 16/ Universitetet i Oslo Boks 1072 Blindern 0316 OSLO CERES Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Vår ref Dato Deres ref 16/7406 21.12.2016 Statsbudsjettet for 2017 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for CERES 1.

Detaljer

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader.

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader. UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12.02.2016 FS-HUM sak 4/16 ENDELIG BUDSJETT 2016 Det humanistiske fakultet Vedlegg: - Internt tildelingsbrev fra Universitetsdirektøren datert

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008.

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.04.2009 A-møte: 14.05.2009 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 18/09 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 3(revidert ramme) - 2008 Regnskap

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.

Detaljer

BUDSJETTFORDELINGSMODELL OG BUDSJETTPRINSIPPER FOR FAKULTET FOR HELSEFAG

BUDSJETTFORDELINGSMODELL OG BUDSJETTPRINSIPPER FOR FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 28. november 2011 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 15/2011 Journalnr.: 2011/4399 Saksbehandler: Simen Nørstebø/Stefan André Johnsen BUDSJETTFORDELINGSMODELL OG BUDSJETTPRINSIPPER

Detaljer

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark Vedtatt av styret i S-sak 88/08, justert i S-sak 66/10 Vedlegg 1 Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark 1. Mål for fordelingsmodellen Fordelingsmodellen skal: I størst mulig grad tilpasses det

Detaljer

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for musikk og dans Bjergsted, 17. november 2016 IS-IMD SAK 23/16 FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 15.03.2010 Arkiv: 10/723 SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 26.03.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen A-sak 08/10: BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Studentparlamentet har et mindreforbruk i 2003 på kr av disponibel ramme. (inklusive inntekter).

Studentparlamentet har et mindreforbruk i 2003 på kr av disponibel ramme. (inklusive inntekter). HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.03.04 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 019/2004 SAK: REGNSKAPSRAPPORT PR. 3. TERTIAL 2003 FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG.

Detaljer

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3907-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 - INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

US 80/2016 Langtidsprognose NMBU

US 80/2016 Langtidsprognose NMBU US 80/2016 Langtidsprognose NMBU 2017-2021 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal Arkiv nr: 16/04002-1 Vedlegg: Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 Forslag til vedtak: 1. Styret tar orienteringen om forslag til statsbudsjett 2015

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12. februar 2016 FSHUM sak 3/16 ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER OG MINDRFORBRUK Årsregnskapet per 31. desember 2015 for Det humanistiske

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3908-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER 1. INNLEDNING

Detaljer

Forslag til fordeling for HF i 2017

Forslag til fordeling for HF i 2017 Forslag til fordeling for HF i 2017 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer