S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET"

Transkript

1 Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget til budsjettrammer for 2015 for avdelingene og fellesnivået. Vedlegg: Premisser for budsjettdisponeringen 2015 m/vedlegg Tidligere dokumenter: Budsjettforslag 2015 fra KHiB Sak 47/13 på møtet den og Vedlagte sak 47/13 A til dette møtet Bergen, den

2 STYRESAK 4713B PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING

3 1. INNLEDNING PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN KAP 280 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID STYRINGSVERKTØY INFRASTRUKTUR SAMLET PÅ FELLESNIVÅET 5 2. PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN RAMMEBUDSJETTERING JUSTERING AV RAMMEBUDSJETTERING RETNINGSLINJER FOR BUDSJETTFORDELINGEN 7 3. STUDENTTALL MÅLTALL 9 4. FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETTRAMMEN TABELLFORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING BUDSJETTNIVÅET I BUDSJETTRAMMEN BUDSJETTETS HOVEDELEMENTER BUDSJETTFORDELING DRIFTSBUDSJETTET STRATEGISKE MIDLER MA-STUDIEPLASSER FRA HØSTEN INVESTERINGSRAMMEN BRUKERUTSTYR NYTT BYGG BUDSJETTRESERVE PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID (KAP 280) TILTAK FOR MÅL- OG STRATEGIOPPNÅELSE INNLEDNING BUDSJETTMIDLER TIL STRATEGISKE TILTAK PÅ FELLESNIVÅET HOVEDOPPGAVER FOR AVDELINGENE 22 2

4 1. INNLEDNING 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET Budsjettarbeidet starter på et tidlig tidspunkt i forhold til endelig fastsettelse av institusjonens budsjettramme fra Stortinget. Budsjettpremissene fastsettes og rammene fordeles på første styremøte over nyttår (tidlig januar): Stortingets endelige budsjettvedtak (tildelingsbrevet fra KD) mottas like før jul. Tildelingsbrevet kan ha føringer for UH-sektoren og for kunst- og designhøgskolen spesielt som krever prioritering ved fordeling av budsjettrammen. Budsjettforslag og avdelingenes virksomhetsplaner utarbeides parallelt. I forbindelse med plan- og budsjettprosessen for 2015 blir virksomhetsplanene først presentert på styremøtet i februar. Ledergruppen har budsjettfordeling og virksomhetsplaner som tema på samtlige møter i høst. Fagorganisasjonene er invitert inn plan-/budsjettdiskusjonen. Budsjettinnspill og diskusjoner om budsjettfordeling i ledermøter og med fagorganisasjonene, vil sammen med ledelsens prioriteringer og avdelingene og fellesnivåets planer, legge premissene for forslag til fordeling av budsjettet for Premisser for budsjettfordeling 2015 vil inneholde forslag til fordeling av budsjettkapittel 260 post 50 som er KHiBs ordinære rammebevilgning til lovpålagte oppgaver. Postene omfatter midler til utdanning, forskning, formidling, infrastruktur og bygg med mer. Midler tildelt KHiB kap. 280 til program for kunstnerisk utviklingsarbeid, herunder KHiBs egne stipendiater, inngår ikke i budsjettfordelingen og er ikke nevnt utover omtale i kap og KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN I St.prp nr 1 for budsjettåret 2015 er Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) omfattet av Kap. 260 Universiteter og høyskoler. Som nettobudsjettert institusjon mottar kunst- og designhøgskolen én budsjettramme. Netto budsjettramme iht. departementets tildelingsbrev er for budsjettåret tall i hele 1000 Nominell Kapittel/post Betegnelse endring % Nom. vekst Kap 260 Univ og høyskoler Post ,4 % Endringer : 1 Konsekvensjustering MA-plasser Kompensasjon for lønns- og prisvekst 3,3 % Andre endringer Resultatbasert omfordeling av forskningsinsentiver 337 Sum endringer Jfr. også budsjettoppstilling i Styresak # 47/13 i styremøtet den Siden forslag til statsbudsjett er budsjettrammen økt med kr 206. Se kap

5 1.3. KAP 280 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID I forslag til statsbudsjett er Program for kunstnerisk utviklingsarbeid foreslått med 38,1 mill. kroner. For 2014 er rammen 33,8 mill. kroner. Forslaget innebærer 3,4 mill. kroner til tre nye stipendiatstillinger til fordeling fra Utover det er økningen knyttet til lønns- og prisvekst både for stipendiat- og prosjektprogrammet. Midler på kap. 280 post 01 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Formål Stipendiatprogrammet: Drift og støtte til produksjon 5,4 Stipendiatprogrammet: 23 stipendiatstillinger 22,5 Prosjektprogram kunstnerisk utviklingsarbeid 10,2 Sum tildeling over kap ,1 Beløp i MNOK 1.4. STYRINGSVERKTØY Med styringsverktøy menes KHiBs ulike systemer og rutiner for styring og oppfølging av KHiBs aktivitet. Budsjetter fordelt på budsjettenheter, prosjekter og konto i samsvar med avdelingenes virksomhetsplaner, samt periodisk rapportering på regnskap/budsjett, har vært og vil fortsatt være viktig for oppfølging av budsjett og planlagte aktiviteter. Økonomisystemet Agresso gir store muligheter i forhold til økonomisk oppfølging og spørringer på regnskapsdata. KHiB tar i bruk budsjetteringsmodulene Agresso planlegger fra Budsjettansvarlige ved KHiB mottar jevnlige rapporter på økonomisk status. KHiB benytter elektronisk fakturahåndtering (Basware Invoice), som innebærer at faktura skannes og sendes elektronisk til attestasjon og anvisning. Erfaringene viser betydelig effektivisering av fakturaflyten, særlig med hensyn til KHiB spredte lokalisering. KHiB benytter SAP lønns- og personalsystem, herunder ESS (ansatt selvbetjening) for elektronisk behandling av reiseregninger, fravær, overtid, m.v. KHiB har avtale om fullservice tjenestemodell med Direktoratet for statlig økonomistyring (DFØ), som innebærer en større grad av risikooverføring fra KHiB til DFØ i forhold til å sikre lønnsutbetaling, rapportering og kompetanse. Felles studentsystem (FS) er et studieadministrativt system som gjør det mulig å administrere og ha oversikt over alle studenter. I forhold til rapportering av studentdata er systemet viktig, ikke minst i forhold til eventuelt fremtidig resultatbasert finansiering av institusjonen. For ansatte er KHiBs reviderte interne webside. Det er en målsetting at denne skal bli det primære verktøyet for kunst- og designhøgskolens interne informasjonsflyt. Halvårlige styringsdialogmøter med avdelingene er også sentral i forhold til oppfølging av avdelingenes aktivitet. Oppdaterte styringsverktøy er nødvendig, men ressurskrevende både med hensyn til kompetanse og kostnader. For 2015 fullføres innføring av BIBSYS (biblioteksystem). Public360 (sak-/arkivsystem) og It s learning er innført, men vil fortsatt kreve en del ressurser til opplæring. 4

6 1.5. INFRASTRUKTUR SAMLET PÅ FELLESNIVÅET Alt teknisk/administrativt personale er budsjettmessig samlet på fellesnivået. Ut fra målsettingen om å samle utgiftene til alle infrastrukturtiltak på fellesnivået (så langt som dette er hensiktsmessig ut fra en vurdering av kostnadsdisiplin) er også utgiftene til bibliotek, IKT-drift, driftspersonale og enhet for kvalitetsutvikling samlet på dette nivået. Andre felleskostnader for institusjonen som f.eks. ventelønn, styrekostnader, felles samlinger, m.m. er også samlet på fellesnivået. Bygningsdrift (husleie, renhold, vakthold, energi, m.m.) tilhører også fellesnivået, men er synliggjort som egen budsjettpost. Strategiske midler skal stimulere til faglig virksomhet. Dette gjelder midler til KU undervisningsprosjekter, publikasjoner, KU-virksomhet, profileringstiltak, kompetanseutvikling m.m. Budsjettmidler til institusjonens strategiske formål er også lagt her, slik som KHiBs arbeid med nybygg, utvikling av web-sider, administrative verktøy og systemer, EVU, m.m. Samlet medfører dette at en forholdsvis stor del av totalutgiftene belastes hovedbudsjettenheten fellesnivået, jfr. kapittel 5.1 og

7 2. PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 2.1. RAMMEBUDSJETTERING KHiB har de senere år fordelt rammebudsjettet i følgende hoveddeler: Utarbeidelse av driftsbudsjett, fastsettelse av investeringsramme, fastsettelse av ramme til etter- og videreutdanning, og fremstilling av eventuelle reserver (evt. behov for budsjettreduksjon). F.o.m ble strategiske midler fremstilt i en egen ramme, og ikke lenger som del av rammen for Fellesnivået. F.o.m foreslås det at midler til etter- og videreutdanning (EVU) tas inn i rammen til strategiske midler. EVU-midler er et viktig fokusområde og av strategisk betydning. Etter sammenslåingen av kunstavdelingene i 2012 utgjør Fellesnivået, Avdeling for kunst og Avdeling for design 3 hovedbudsjettenheter ved KHiB. Styret har vedtatt at hovedbudsjettenhetene skal tildeles et rammebudsjett. F.o.m foreslås det en oppdatert begrepsbruk for elementene i rammebudsjettet: Stillingsressurser (lønn) Organiserte stillinger Driftsaktiviteter Bevegelige midler Fellesnivået Avdeling for design Bygningsdrift, husleie Avdeling for kunst Postene Stillingsressurser (lønnsbudsjett inkl. sosiale kostnader; avsetninger til feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonsinnskudd) og Bygningsdrift, husleie betraktes som bundne utgifter, mens de andre postene står til friere disposisjon Driftsaktiviteter. Hovedbudsjettenhetene står forholdsvis fritt i hvordan midlene disponeres. Intensjonene med en slik rammebudsjettering er bl.a. å gi den enkelte avdeling større frihet til å utforme og profilere den faglige virksomheten JUSTERING AV RAMMEBUDSJETTERING 2015 Rammebudsjettering gir avdelinger frihet i bruk av ressurser og til å utforme faglige virksomhet. Hovedprinsippene i fordelingsmodellen har imidlertid vært mer eller mindre uendret i mange år. Fordelingsmodellen gir en blanding av fordeling av stillingsressurser, realbudsjettering og prisjustert fri ramme. Modellen gir stabilitet, men er statisk i forhold til en organisasjon i endring, og skiftende prioriteringer. I forbindelse med budsjettfordeling 2015 har KHiB satt ned en arbeidsgruppe bestående av dekanene, personalsjef og økonomisjef som ser på en oppdatering/justering av fordelingsmodellen. I dette arbeidet har vi oppdatert stillingsressursene i samsvar med faktiske ressurser, og ser på budsjettkonsekvensene av dette. I tillegg vil vi vurdere hvordan tildeling av driftsrammer pr studentmåltall vil slå ut. Eventuelle større endringer i prinsipper for intern budsjettfordeling avventes imidlertid til rapporten fra ekspertgruppen som vurderer finansiering i UH-sektoren foreligger. Ekspertgruppen vurderer bl.a. gode insentiv- og resultatmodeller for kvalitet i utdanning og kvalitet i forskning, og skal legge frem rapport til 6

8 mars For KHiB vil det være spenning knyttet til hvordan et nytt finansieringssystem vil påvirke KHiB, og om ekspertgruppens forslag vil være overførbar til KHiBs interne fordeling av budsjettrammer. Større endringer i premissene kan i så fall tidligst bli til budsjettfordeling På sikt bør KHiBs interne fordelingsmodell legge følgende prinsipper til grunn: Budsjettfordeling må bygge opp under KHiBs strategi og virksomhetsmål. Fordelingsmodellen bør sikre stabilitet og langsiktighet, samtidig som resultater og insentiver bør få større betydning i fordeling. Transparens og forståelse viktig for modellens legitimitet. Prinsipper og resultatindikatorer for fordeling må oppleves som «riktig». Intern fordelingsmodell bør være noenlunde avstemt mot KDs finansieringsmodell RETNINGSLINJER FOR BUDSJETTFORDELINGEN I år 2000 ble retningslinjer for budsjettfordeling i årene fremover utarbeidet og vedtatt (justert ). I forbindelse med budsjettbehandling for 2013 ble det gjort noen endringer i prinsippene for fordeling, bl.a. i samsvar med styrets instruks om å innarbeide elementer av resultatbasert fordeling i modellen: Konsekvensene av sentrale og lokale lønnsoppgjør innarbeides i budsjettrammen under stillingsressurser (lønn) for den enkelte budsjettenhet, samt konsekvenser av eventuell flytting av stillingsressurser. Fordeling av midler til driftsaktiviteter videreføres med beløp fra tidligere år, justert for prisvekst, til hver av de tre hovedbudsjettenhetene. Evt. tilleggsbevilgninger/budsjettendringer skal disponeres i samsvar med de formål som fastsettes. Slike formål skal drøftes i ledergruppen og vesentlige tillegg/endringer skal legges frem for styret. Studentene på avdelingene må sikres studieforhold som er kvalitetsmessig likeverdige. Det fastsettes måltall for studiepoeng- og kandidatproduksjon (jfr. imidlertid innledning Kap.3). Over- /underproduksjon i forhold til måltall analyseres og vurderes mht. tiltak - også budsjettmessige. Overføring av mer-/mindreforbruk. Våren 2014 ble det innført et prinsipp om overføring av mer- /mindreforbruk av tildelt driftsbudsjett; 7 o Merforbruk av driftsmidler trekkes i sin helhet fra tildelt driftsramme året etter. Hvis det er særlige grunner til merforbruket, kan avdelingen søke om å få ettergitt (deler av) merforbruk. o Mindreforbruk av driftsmidler kan overføres fra et år til et annet, begrenset oppad til inntil 3 % av tildelt driftsramme. o Prinsipp om overføring av mer-/mindreforbruk gjelder Avdeling for kunst og Avdeling for design. En begrenset beløpsramme fordeles etter oppnådde resultater knyttet til EVU og BOA året i forveien, og for stipendiatuttelling 2 år tidligere (jfr. kap. 6.2): Etter- og videreutdanning (EVU): KHiBs har målsatt at EVU-tilbudet skal øke i omfang. For å sikre dette må det vises til vekst i EVUtilbudet, og det må kunne måles en positiv utvikling pr avdeling. Det fastsettes et måltall for antall EVUkurs pr avdeling. Måltallet forhandles årlig. For 2015 settes følgende måltall (budsjettvirkning fra 2016): o o o Måltall 2015 er: 6 kurs (5 i 2014) pr avdeling med min. 8 deltakere pr kurs. Antall EVU-kurs utover måltall gir kr i budsjettuttelling pr kurs. Maks uttelling kr Avdelingen beholder 100 % av overskudd på EVU-kurs.

9 Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA): KHiB har målsatt at den eksternfinansierte virksomheten skal styrkes. Avdelingen gis uttelling ved å vise til vekst i eksterne inntekter. Forutsetningen er at eksternfinansiert aktivitet foregår i samsvar med BOAreglementet. For 2015 settes samme måltall (budsjettvirkning fra 2016): o o Ekstern finansiering utover bevilgning gir 5 % av eksterne inntekter i budsjettuttelling for avdelingen. Maks uttelling kr Avdelingen beholder 70 % av overskudd på oppdrag (jfr. reglementet) Stipendiater: KHiB gis uttelling i rammebevilgning pr. stipendiater som har disputert 2 år tidligere ved program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Denne uttellingen foreslås fordelt som følger (gjort gjeldende fra 2013 i forbindelse med tildeling 2013 for stipendiatdisputas 2011): o o 50 % av midlene avsettes sentralt. Øremerket formål knyttet til stipendiater og for å sikre gjennomføring for eksisterende stipendiater. 50 % går til avdelingen som stipendiaten tilhører. Øremerkes til arbeid med stipendiatrekruttering og korte engasjementer for stipendiater. o 1 disputas i 2013 gir uttelling for

10 3. STUDENTTALL Departement og storting har høyt fokus på at institusjonene oppfyller de kravene som er stilt i budsjettildelingen for antall aktive studenter i forhold til fastsatte minimumsrammer (måltall), gjennomføringstakten i studiet (studiepoengsproduksjon) og sluttføring av studiene (kandidatproduksjon). Sett i lys av forslag til ny finansieringsordning for UH-sektoren, som legges frem i disse dager, vil vi ha en gjennomgang av våre mål for studiepoeng- og kandidatproduksjon MÅLTALL I tabellen under er vist fordelingen av KHiBs måltall for studenter og kandidater. Sumlinjen viser måltall fastsatt av KD. Måltall for registrerte studenter og uteksaminerte kandidater ved kunst- og designhøgskolene Måltall studenter Måltall kandidater Institusjon/ avdeling 2014/ / Avdeling for kunst Avdeling for design (inkl. nye BA-plasser/PPU fra 2009)* Nye MA studieplasser fra høsten 2014** Sum Kunst- og designhøgskolen i Bergen *KHiB opprettet høsten studieplasser i Praktisk pedagogisk utdanning (PPU), som et 1-årig studium, og 10 nye studieplasser på bachelor nivå ved Avdeling for design, visuell kommunikasjon fra høsten PPU studiet er ettårig, så her vil det normalt bli uteksaminert 15 kandidater hvert år. BAplassene er 3-årig og vil da normalt medføre at første 10 kandidater uteksamineres etter 3 år. KHiBs interne kandidatmåltall er følgelig noe annerledes enn KDs måltall. Se tabeller i kap **I 2014 fikk KHiB 15 nye master studieplasser, dvs. at studentmåltallet økte med 15 fra høsten 2014, og vil ytterligere øke med 15 høsten Kandidatmåltall vil ikke øke før 2 år etter, dvs. først i

11 4. FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETTRAMMEN 2015 Kapittelet tar for seg rammebudsjettet for 2015 på Kap 260, sammenstilt med budsjett for TABELLFORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2015 Tabellen nedenfor viser hvordan rammebudsjettet kap. 260 er foreslått disponert i 2015, sammenstilt med budsjett Prosessen frem til forslag til budsjettfordeling fremkommer i kapitlene under. KAP 260 RAMME KHIB RAMME MA-plasser Stillingsressurser (lønnsbudsjett) Bygningers drift, husleie Driftsaktiviteter budsjett DRIFTSBUDSJETT Investeringer Strategiske midler MA studieplasser Utstyrsmidler nytt bygg SUM FORDELT UDISPONERT / RESERVER BUDSJETTNIVÅET I 2014 I tildelingsbrevet for 2014 fikk KHiB 15 nye master studieplasser fra høsten 2014, og KHiBs samlokalisering i nytt bygg ble videreført med 130 MNOK. Utover det var den opprinnelige rammen for 2014 stort sett en videreføring av budsjettrammen BUDSJETTRAMMEN 2015 Netto budsjettramme over Kap. 260 post 50 er for budsjettåret 2015 foreslått med 133,038 MNOK. Rammen skal dekke alle KHiBs lovpålagte oppgaver, og omfatter alle utgifter (og inntekter) knyttet til alle KHiBs driftsaktiviteter og investeringstiltak. Fremleggelsen av statsbudsjettet for 2015 gir følgende endringer i KHiBs ramme Kap 260:: Konsekvensjustering: økning på 3 974,5 som følge av nye studieplasser i Inkludert midlene tildelt høsten 2014 tilsvarer dette i 2015 midler for 1½ års virkning. Fra 2016 forventes siste konsekvensjustering for MA-plassene. Kompensasjon på 3,3 % i forventet lønns- og prisvekst (kr ). Andre endringer: o Økning på kr. 106 til videreføring av styrkingen av strategisk ramme fra RNB o Økning på kr til utstyr og inventar til samlokaliseringsprosjektet. o Reduksjon på kr. 683 som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering (økt med kr 111 siden forslag til statsbudsjett). Resultatbasert omfordeling forskningsinsentiver (RBO): tildelingen er basert på institusjonens rapporterte resultater i KHiB rapporterte i 2013 én kandidat som disputerte i stipendiatprogrammet, og satsen for 2015 er på kr. 337 pr. kandidat. Statsbudsjettets forslag om reduksjon på kr. 317 knyttet til tiltak for studieavgift for studenter utenfor EØSområdet og Sveits, er fjernet i endelig tildelingsbrev etter Stortingets behandling før jul. Nærmere omtale av forslaget til budsjettfordeling 2015 (jfr. tabell i kap 4.1) og de endringer som er foretatt siden 2014 vil fremgå av kapittel 5 under omtale av de enkelte hovedelementer i budsjettfordelingen. 10

12 5. BUDSJETTETS HOVEDELEMENTER 5.1. BUDSJETTFORDELING Det fremmes forslag om følgende budsjettfordeling i balanse med tildelt ramme for Budsjettet foreslås fordelt etter de retningslinjer som fremkommer i kapittel 2. Det er tatt utgangspunkt i de enkelte elementer av budsjettrammen som følger; Bevilget ramme i forslag til statsbudsjett kap. 260: kr Driftsrammer Kr Strategiske formål Kr Investeringer Kr Utstyr nytt bygg Kr Reserver Kr I det videre følger en nærmere omtale av hovedelementene i budsjettet, som også omfatter en omtale av de budsjettendringer/-tiltak som er foreslått DRIFTSBUDSJETTET Det er først etter å ha utformet driftsbudsjettet, der stillingsressurser i henhold til et oppdatert grunnlag er budsjettert med faktisk lønn, faste kostnader er realbudsjettert, og andre kostnader budsjettert med forventet endring i prisvekst, at realkonsekvensene av departementets forslag til budsjett for 2015 avdekkes. Driftsbudsjettet viser forslag til budsjetter pr hovedbudsjettenhet, dvs. de 2 fagavdelingene og Fellesnivået. Se oppstilling nedenfor. Budsjettet er fordelt på stillingsressurser (lønn), driftsaktiviteter og bygningsdrift. Oppstillingen viser også hvilke rammer hovedbudsjettenhetene ble tildelt ved budsjettfordeling DRIFTSBUDSJETT 2015 TOTALT FELLESNIVÅET AVD. FOR DESIGN AVD. FOR KUNST (Alle beløp i kroner) Bud Bud Bud Bud Bud Bud Bud Bud Det presiseres at driftsbudsjettet definerer et budsjettnivå for fellesnivået og avdelingene. Utover hovedoppgaver i kap. 7, er ikke avdelingene bundet av å gjennomføre samme aktiviteter som tidligere. Følgelig henvises det til avdelingenes og fellesnivåets virksomhetsplaner for nærmere beskrivelser av hvilke aktiviteter/tiltak som er planlagt innenfor driftsbudsjettet for Driftsbudsjettet er hovedbudsjettenhetenes disponible driftsbudsjett og har følgende elementer: 11 Stillingsressurser lønnsbudsjett Bygningers drift, husleie, m.m Driftsaktiviteter budsjett SUM DRIFTSBUDSJETT Måltall studenter Nye MA-studenter (høst) Nye måltall studenter Stillingsressurser (lønnsbudsjett) - Budsjett driftsaktiviteter - Bygningsdrift, husleie Vedlegg 1 viser budsjettforslaget i mer detalj, samt hvordan hele bevilgningsrammen for 2015 er foreslått fordelt.

13 Stillingsressurser (lønn) Stillingsressurser (lønn) inkluderer lønnsbudsjett i henhold til et oppdatert ressursgrunnlag, uavhengig av om stillinger er besatt eller ledig. Lønnsmidler inkluderer avsetning til feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonspremier. Det budsjetteres med lønnsnivå pr november 2014, inkludert effekten av lønnsoppgjør fra På Fellesnivået er det videre avsatt midler til lønnsoppgjør i Endringer i stillingsressurser (lønn): - Det er i samarbeid med dekaner og personalsjef foretatt oppdateringer i stillingsressursene som er innarbeidet i driftsbudsjettet f.o.m Dette er gjort som et ledd i arbeidet med å oppdatere/ justere budsjettpremissene for Etter oppdateringene samsvarer lønnsbudsjettet bedre med avdelingenes faktiske stillingsressurser. - Budsjettkonsekvenser knyttet til tilførsel av nye MA-studieplasser f.o.m. høsten 2014 er innarbeidet i driftsbudsjettet. Budsjettmidler er fordelt 80/20 på hhv. stillingsressurser/driftsaktiviteter. Lønnsmidler er dermed lagt inn med 80 % av tilført driftsramme for avdelingene og fellesnivået. - Reduksjon i arbeidsgivers andel av pensjonsinnskudd fra 13,15 til 12,70 %. - Kostnader ved sikre/sannsynlige ventelønnsforpliktelser budsjetteres på fellesnivået, og forventes å bli lavere i 2015 enn Driftsaktiviteter Midler til driftsaktiviteter utgjør hovedbudsjettenhetenes frie midler. For Avdeling for kunst og Avdeling for design skal driftsaktiviteter, sammen med inntekter avdelingen realistisk kan oppnå, dekke alle andre kostnader utover stillingsressurser (lønn). Endringer i driftsaktiviteter: - Driftsaktiviteter er justert i henhold til forventet prisvekst på 2,9 %. - Det er foretatt en justering mellom avdelingen basert på å utligne forskjell i driftsmidler pr måltall student. Det skilte lite mellom avdelingene i utgangspunktet, slik at justeringen innebærer at Avdeling for kunst sitt driftsbudsjett samlet sett øker med kr Det er lagt inn budsjettmidler på fellesnivået og Avdeling for kunst etter uttelling for avsluttet stipendiat i Det er lagt inn økning i driftsaktiviteter knyttet til nye studieplasser i henhold til fordelingsmodell for disse midlene. Avdelingenes midler er fordelt 80/20 på hhv. stillingsressurser/driftsaktiviteter. Driftsmidler er dermed lagt inn med 20 % av tilført driftsramme for avdelingene og fellesnivået Bygningsdrift, husleie Bygningsdrift, husleie er i all hovedsak realbudsjetterte kostnader til leie og drift av bygninger, i samsvar med inngåtte kontrakter. I den budsjettmessige fordelingen av midler knyttet til nye MA studieplasser 2014 er det tatt høyde for budsjettmidler til husleie og bygningsdrift. Deler av disse midlene er som reserver å regne med mindre det anses nødvendig med ytterligere arealutvidelser frem mot innflytting i nytt bygg Uttelling for kandidater ved program for kunstnerisk utviklingsarbeid KHiB gis uttelling i rammebevilgning pr. stipendiater som har disputert 2 år tidligere ved program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Budsjettuttelling for 2015 gjelder på bakgrunn av disputas 2013 for stipendiat. 12

14 5.3. STRATEGISKE MIDLER F.o.m ble midler til strategiske formål etablert som en egen budsjettramme, og begrunnet med at nødvendige strategiske budsjettavsetninger ikke kan være avhengig av nivået på fellesnivåets disponible midler. Rammen bør være fleksibel for å ta hensyn til nødvendige prioriterte formål samt overførte midler fra tidligere år. For 2015 foreslås det at strategiske og faglige prioriteringer i stor grad rettes inn mot pågående aktiviteter, som arbeid mot nytt bygg, KU-tildelinger, bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA), m.m. Nedenfor er listet forslag til strategiske formål for 2015: - KU-administrasjon og organisering - KU-prosjekter - KU-publikasjonsmidler - Rekrutterings- og utstillingstiltak - KU-undervisningsprosjekter - KU-kompetansemidler (såkorn)/kompetanseutvikling - BOA-prosjekter - Organisasjonsutvikling - PPU-utvikling/læringssenter - Visuell profil og web-utvikling - Utvikling styringsverktøy (Bibsys, Public 360) - Arbeid med nytt bygg - MA-kuratorpraksis (EVU) - Etter- og videreutdanning (EVU) - Struktur- og strategiarbeid - Kvalitetsutvikling For detaljer om de enkelte strategiske tiltak se kap MA-STUDIEPLASSER FRA HØSTEN 2014 I forslag til statsbudsjett 2014 fikk KHiB tilført 15 nye master studieplasser. For 2014 var tildeling på kr ½ års budsjettvirkning for 15 studenter f.o.m. høsten Fullt utbygget vil dette bety 30 nye studenter f.o.m. høsten 2015, og følgende finansielle utvikling var forventet for årene 2015 og 2016 (ikke tatt hensyn til forventet prisvekst): og videre Nye MA studenter 15 fra høst fra høst 2 x 15 Bevilgning Kr Ca. kr ( ) Ca. kr ( ) Ved budsjettfordeling 2014 ble de 15 nye MA-plassene fordelt med 8 studieplasser til Avdeling for design og 7 studieplasser til Avdeling for kunst. I samsvar med planen er KHiB i statsbudsjettet for 2015 foreslått med kr som konsekvensjustert av tildeling nye MA-plasser. Budsjettfordelingen i 2014 tok utgangspunkt i at nye studieplasser tilføres samme driftsbudsjett pr student som øvrige studieplasser ved avdelingene, dvs. kr 140 pr student pr. år (2014). Dette prinsippet er videreført for 2015, dvs. justert til kr 144,4 pr student. Dette gir følgende budsjettfordeling for 2015, der rammen for 2015 inkluderer prisjustering fra 2014 (tabellen viser også forventet utvikling for 2016): 13

15 Plan for budsjettfordeling % 2016-> Antall studenter 15 høst høst 30 Driftsramme Avdeling for design (8 pl.) % Driftsramme Avdeling for kunst (7 pl.) % Administrative ressurser % Bygningsdrift % Investeringer % SUM % 5.5. INVESTERINGSRAMMEN KHiBs ramme til investeringer har over flere år vært i størrelsesorden mellom 2,0 2,5 mill kr. For 2014 ble kr fordelt til nye investeringsformål, og overførte investeringer fra 2013 utgjorde kr Utover dette tildelte styret kr til omorganisering/flytting for Avdeling for design. KHiB vil i 2015 også disponere ubrukte investeringsmidler fra Disse midlene foreslås øremerket til investeringsformål Det er summen av ubrukte investeringsmidler i 2014 som overføres for avdelingene/enhetene, dvs. at evt. merforbruk på et prosjekt må dekkes opp av mindreforbruk på et annet. Avdelingenes/enhetenes forslag vil danne grunnlag for nye tildelinger til investeringsprosjekter. For 2015 foreslås omtrent samme nivå til investeringsformål som For 2015 foreslås en ramme til investeringer med kr (dette tilsvarer prisjustert 2014-nivå). I tillegg fordeles kr 716 av rammen knyttet til nye MA studieplasser til investeringer for etablering av disse plassene, slik at samlet ramme til investeringer for 2015 utgjør ca. 3 MNOK BRUKERUTSTYR NYTT BYGG KHiB har mottatt 15 MNOK i brukerutstyrsmidler for nytt bygg for Dette er første tildeling av en samlet ramme på 207,6 MNOK for nybygget. KHiB har i 2014 allerede forskottert ca 1,5 MNOK av rammen av egne midler. Disse midlene vil bli belastet brukerutstyrsrammen i 2015 og gir med det KHiB disponible midler til øvrige kostnader med arbeid med nybygget, bl.a. engasjert prosjektledelse. For 2015 vil brukerutstyrsrammen i all hovedsak medgå til ekstern konsulenthjelp til anskaffelsesprosessene og interiør- og innredningsarbeidet og interne kostnader. Deler av disponible midler kan også bli benyttet til flyttetjenester som blir konkurranseutsatt i disse dager. KHiBs interne kostnader knyttet til arbeidet med disse prosessene og brukerutstyr blir belastet rammen for brukerutstyr. Bl.a. forventes følgende ressurser eller deler av disse ressursene å bli belastet brukerutstyrsprosjektet; - Andel av prosjektleders arbeid med brukerutstyr - Assisterende prosjektleder (engasjert f.o.m. høsten 2014) - Prosjektgruppens medlemmer som kompenseres med 20 % av lønnskostnad - Prosjektmedarbeider med særlig ansvar for oppdatering av database for brukerutstyr - Deltakere i arbeidsgrupper og andre KHiB har i samråd med konsulent på anskaffelser utarbeidet en første budsjettskisse for disponering av brukerutstyrsammen. Basert på erfaringer fra andre lignende prosjekter og råd fra anskaffelseskonsulent er det i denne denne fasen KHiB er nå, nødvendig å legge inn en betydelig reserve for uforutsette utgifter. 14

16 Det presiseres at dette er en første arbeidsskisse, og at fordelingen av rammen vil bli gjenstand for presiseringer og revisjoner fremover: Postbeskrivelse Budsjett Kapittel Pos t Kr % av ramme 0.0 Reserve/Uforutsett % 1.0 Intern prosjektorganisasjon % 2.0 Eksterne konsulenter % 3.0 Verksted og spesialutstyr % 4.0 IKT/AV % 5.0 Inventar % 6.0 Utstyrsgenererte byggtilpasninger % 7.0 Flytting, avhending % 8.0 Tilbakeføring av eksisterende lokaler % 9.0 Arrangement/Informasjon/kurs og opplæring % 10.0 Nye driftsavtaler % Sum % Rest % 5.7. BUDSJETTRESERVE KHiB anser det som viktig i budsjettprosessen å sikre disponible reserver for å kunne håndtere uforutsette kostnader og behov for nødvendige endringer i budsjettprioriteringer. For KHiB vil overførte ubundne midler fra 2014 til 2015 utgjøre KHiBs reserveavsetninger for Etter at Stortingets behandling av statsbudsjettet er KHiBs bevilgningsramme økt med ca. kr 200. Dette er p.t. lagt inn som økte reserver ved KHiB. Av bevilgningsrammen for 2015 er ca. kr 300 ikke fordelt og utgjør en budsjettreserve PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID (KAP 280) KD har endret organiseringen av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) slik at PKU blir organisert som en nasjonal fellesoppgave i henhold til til Lov om universiteter og høgskoler Finansieringen endres teknisk ved at bevilgningen tas fra Kap. 280, fellestjenester i sektoren, i stedet for fra kap Det gjør det enklere å videreføre bevilgningene fra år til år. Bevilgningen gis gjennom det årlige tildelingsbrevet. PKU har utformet et arbeidsbudsjett for 2015 som vedtas av PKUs styre i januar. Denne saken presenteres KHiBs styre i februarmøtet. 15

17 6. TILTAK FOR MÅL- OG STRATEGIOPPNÅELSE 6.1. INNLEDNING De forutsetninger som legges til grunn for budsjettildelingene til avdelingene fremgår av Kap. 7. Hver avdeling utarbeider virksomhetsplan (VPL) for 2015 etter en mal som samsvarer med KDs målstruktur for kunst- og designhøgskolene. Siden 2012 har KHiB også utformet VPL for fellesnivået. Avdelingene og fellesnivået vil gjennom VPL redegjøre for resultatmål, tiltak og budsjettprioriteringer i sin virksomhet i henhold til KDs sektormål og virksomhetsmål innenfor tildelte rammer. Planer og budsjettprioriteringer gjentas ikke i dette dokumentet. Det henvises til virksomhetsplaner som fremmes i egen styresak i februar BUDSJETTMIDLER TIL STRATEGISKE TILTAK PÅ FELLESNIVÅET En del tiltak på institusjonsnivået/fellesnivået krever at det avsettes øremerkede budsjettmidler for å kunne gjennomføres. For å sikre dette er midler til spesielle tiltak samlet på fellesnivået. F.o.m er midler til strategiske formål etablert som en separat ramme. Ramme til strategiske formål avhenger av omfanget av prioriterte formål, og størrelsen på udisponerte midler som overføres fra 2014 til Utvikling i rammen til strategiske formål (fra 2014 ble midler til EVU tatt inn i rammen for strategiske midler): År Utgangsramme Budsjettendring Ramme / / Vedlegg 2 viser oversikt over forslag til strategiske formål for Omtale av de enkelte tiltak følger nedenfor: KU-administrasjon og organisasjon En rekke oppgaver/funksjoner har nær sammenheng med det arbeid som komité for kunstnerisk utviklingsarbeid (KU-komité), KU-rådgiver og KU-koordinator utfører i dag. Dette gjelder bl.a. koordinering og oppfølging av fagansattes KU-arbeid/ -prosjekter, KHiBs stipendiater, prosjekter i prosjektprogrammet og andre KU-relaterte oppgaver. For 2015 er det behov for å avsette midler til KU-komiteens og KU-rådgivernes virksomhet, så som lønn, reiser, oversettelser. Rammen inkluderer også midler til medlemskap i SAR (Society for Artistic Research). Det foreslås et budsjett med kr 300 til formålet for

18 KU prosjektmidler KU-prosjektmidler fordeles av KU-komiteen som er sammensatt av faglig ledelse og eksterne medlemmer oppnevnt av styret. KU-prosjektmidler skal brukes for å styrke kunst- og designhøgskolens arbeid med kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Støtte tildeles på grunnlag av søknad på konkrete prosjekter etter fastsatte kriterier. KU-utvalget kan også gi støtte til initieringstiltak, så som felles KU-seminar for en avdeling eller til større prosjekter i samarbeid med andre institusjoner. Det forventes å være rundt kr 700 i ubrukte KU-midler fra Dette er ufordelte midler og ubrukte midler i aktive prosjekter fra tidligere tildelinger. For 2015 er det foreslått nye KU-midler med kr KU-publiseringsmidler De siste årene har kunst- og designhøgskolen publisert en rekke titler i hovedsak som dokumentasjon av fagstabens KU-aktivitet. Det er gitt tilsagn til et antall prosjekter som fortsatt er under utarbeidelse. De siste par år er det tilført lite eller ingen nye midler til publikasjonsvirksomhet. Det har sammenheng med betydelige udisponerte midler fra tidligere år, bl.a. tidligere års budsjettpotter som ikke er fordelt til konkrete publikasjonsprosjekter. Ved utgangen av 2014 forventes det overført ca kr 500 i ufordelte midler og aktive prosjekter. For 2015 er det et begrenset behov for nye publikasjonstildelinger. Det foreslås nye publiseringsmidler med kr 150 for Rekrutterings- og utstillingstiltak Denne posten viser fellesnivåets tiltak for rekruttering og utstilling. Posten har de siste år dekket bidrag til BA-utstilling, portfoliedag, Galleri Fisk og ROM8. Det er antatt følgende budsjettbehov for 2015 fordelt på disse postene; Utstillingstiltak i ROM8 kr 100 Driftstilskudd Galleri Fisk kr 100 Fellesnivåets kostnader til BA-utstilling kr 25 Rekrutteringstiltak, inkl. portfoliedag kr 50. Midler til rekrutteringstiltak må sees i sammenheng med andre disponible midler knyttet til rekruttering, bl.a. midler under studieadministrasjonen og midler til web-utvikling. Eksempler på tiltak for rekruttering som dekkes kan være direkte markedsføring og oppsøkende informasjonsarbeid til forskoler. Det foreslås en ny tildeling på kr 275 til denne posten KU-undervisningsprosjekter. Hovedformålet med posten er tilskudd til undervisningsprosjekter som tar sikte på å styrke koblingen mellom kunstnerisk utviklingsarbeid og undervisning. For prosjekter som forutsetter bidrag fra eksterne finansieringskilder, se kap Det foreslås en ramme for 2015 på kr

19 Kompetanseutvikling Av disse midlene finansieres deltagelse på seminarer og kurs, bidrag til studiereiser m.m. for både faglig og administrativt personale. For 2015 foreslås en styrking av rammen til kompetanseutvikling. Det foreslås en budsjettramme på kr 750, fordelt som følger; - KU-kompetansemidler (såkornmidler) kr Kompetansepott teknisk/administrative kurs for fagpersonale kr Kompetansemidler administrativt personale kr BOA-prosjekter (bidrags- og oppdragsaktiviteter). Et av KHiBs utviklingsområder er styrking og profesjonalisering av eksternfinansiert virksomhet. KHiB har målsatt at den eksternfinansierte virksomheten skal styrkes. Eksternfinansiert virksomhet er omtalt som bidrags- og oppdragsaktiviteter (BOA). En sentral del av BOA-regelverket er å synliggjøre totalkostnader og sikre finansiering av prioriterte bidragsprosjekter, dvs. prosjekter som er delvis av eksterne finansieringskilder og der KHiB prioriterer å bidra med egne ressurser/midler. Det er forutsatt at støtte til prioriterte bidragsprosjekter kan søkes om fra denne budsjettposten. Et viktig skille i forhold til andre budsjettposter er at tilskudd her gis til prosjekter som, i tillegg til faglig nytte, planlegges gjennomført pga. delvis ekstern finansiering. I henhold til BOA-reglementet vil avdelingen beholde 70 % av et eventuelt overskudd på oppdrag. Utover dette er det foreslått at all ekstern finansiering avdelingen skaffer til veie utover tildeling gir 5 % av de eksterne inntektene i budsjettuttelling. Disse midlene er det forutsatt at avdelingen benytter til videre utvikling av eksternt samarbeid / bidragsprosjekter. Rammen til BOA-prosjekter skal også finansiere budsjettmessig uttelling i 2015 for måloppnåelse Dette vil bli tildelt når endelig regnskap for 2014 er avsluttet. Det fremmes forslag om en budsjettramme på kr 300 for Organisasjonsutviklingsprosesser (OU) Siden 2010 er det budsjettert med organisasjonsutviklingsmidler til oppgaver og funksjoner som er tilkommet KHiB de senere år. For 2015 er det ikke foreslått nye midler til OU-prosessene som pågår. Det er forventet mer enn 400 i ubenyttede overførte midler fra Disse midlene tar ikke høyde for varige kostnads-konsekvenser. Varige konsekvenser må utredes og tas høyde for ved fremtidig budsjettfordeling. For 2015 vil følgende pågående prosesser kunne utløse bruk av disse midlene, der hovedfokus vil være på videre utvikling av Avdeling for kunst: - Organisasjonsutvikling ved Avdeling for kunst - Utredning verkstedsfunksjonene - PPU-studiet/læringssenter (se eget avsnitt) - Videre organisasjonsutvikling i administrasjonen 18

20 PPU-utvikling/læringssenter Etter intervjuprosessen i forbindelse med akkrediteringssøknaden om godkjenning som vitenskapelig høgskole har NOKUT kommet med noen anbefalinger. Rent konkret pekes det på sikring av erfaringsoverføring og relevant og god veiledning. Det anbefales at KHiB, gjerne i samarbeid med fagmiljøet rundt PPU, utarbeider et strukturert opplegg for utvikling av undervisnings- og veilederkompetanse. I 2014 har KHiB jobbet med å utrede et læringssenter der PPU-utdanningen inngår, men der også våre egne veiledere kan tilegne seg kompetanse. KHiBs styre har i 2014 vedtatt å utlyse stilling som 100 % professor i kunst- og designpedagogikk i tilknytning til PPU-utdanningen og etablering av et senter for læring, veiledning og undervisning. Dette utgjør en 30 % styrking i forhold til eksisterende fagressurser på feltet. I 2014 ble det budsjettert med kr 200 til formålet. Udisponerte midler overføres til Det er fremmet forslag om å budsjettere ytterligere kr 100 til formålet Visuell profil og web-utvikling KHiB vil i 2015 prioritere å etablere en ny visuell profil. Dette har sammenheng med fremdriften i byggeprosessen, som forutsetter at dette er på plass i tide til utlysning av konkurranse om skilting, merking, m.m. i nytt bygg. Arbeidet er allerede igangsatt og kostnader vil påløpe i For 2015 foreslås det kr 300 til denne budsjettposten. KHiB utviklet og implementerte nye nettsider høsten 2011, og har fulgt opp med midler til videreutvikling i årene etter. Målsetninger for KHiB-web er å øke rekruttering av flere gode studenter, formidle kunstnerisk og designfaglig utviklingsarbeid, gi tilgjengelig informasjon om KHiB sin organisasjon, og være et verktøy for god intern kommunikasjon. Det er etter hvert behov for en større fornying av websidene. KHiB har ambisjoner om å påbegynne dette arbeidet i 2015, men i hvilket omfang vil avhenge av disponible ressurser og kapasitet. Fornyelse av websider fordrere også til dels at ny visuell identitet er på plass Utvikling av styringsverktøy Fra 2015 omfatter denne posten utviklingskostnader (og årets driftskostnader) for nye administrative styringsverktøy. Det er foreslått midler til følgende administrative støttesystemer: - BIBSYS. KHiB konverterer til nytt biblioteksystem. Det er budsjettert med en samlet kostnad på 750 i Arbeidet med konvertering til BIBSYS startet allerede i Public360. KHiB har etablerer sak- og arkivsystemet Public360 høsten Det er forventet en del opplærings- og følgekostnader i Det foreslås et budsjett på kr 200 for Økonomisystemer. Det er ønskelig å vurdere utvidet funksjonalitet for bedre rapportering (Agresso web) og evt. andre systemforbedringer. Det avsettes kr 50 til formålet. - FDV-system. KHiB ønsker å etablere et FDV-system (forvaltning, drift og vedlikeholdssystem) for KHiBs bygninger. Det avsettes kr 50 til formålet. - BAS. Det er satt av kr 100 til etablering av et brukeradministrasjonssystem i Dette må utredes nærmere. Utover midler som overføres fra 2014 foreslås det kr i budsjettmidler til utvikling av administrative styringsverktøy. 19

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: STATUS FOR BUDSJETTPROSESSEN OG PREMISSER FOR FORDELING 2015

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: STATUS FOR BUDSJETTPROSESSEN OG PREMISSER FOR FORDELING 2015 S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: STATUS FOR BUDSJETTPROSESSEN OG PREMISSER FOR FORDELING 2015 Forslag til vedtak: Styret tar status for prosessen og arbeidet med

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2012. Side 1 av 17

ARBEIDSDOKUMENT PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2012. Side 1 av 17 ARBEIDSDOKUMENT PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2012 Side 1 av 17 1. INNLEDNING 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN 09.12.15. Vedrørende: BUDSJETT 2016: BUDSJETTRAMMER 2016 FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN 09.12.15. Vedrørende: BUDSJETT 2016: BUDSJETTRAMMER 2016 FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN 09.12.15 Vedrørende: BUDSJETT 2016: BUDSJETTRAMMER 2016 FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget til budsjettrammer

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN Side 1 av 25 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 4 1.3. KAP 280 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSVERKTØY

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER Forslag til vedtak: Styret godkjenner det reviderte forslaget til fordeling av nye MA-studieplasser

Detaljer

Budsjettforslag 2016

Budsjettforslag 2016 Budsjettforslag 2016 Forberedelser av kulisser til designutstillingen 100% Norway i London i september 2014. Fotograf: Kjetil Helland INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg husleie... 2 2.1.

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2015

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2015 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2015 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2015 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

STYR ESAK # 61/IlA STYREMØTET DEN FORELØPIG REGNSKAP

STYR ESAK # 61/IlA STYREMØTET DEN FORELØPIG REGNSKAP Kunst- og designhøgsko(en i Bergen STYR ESAK # 61/IlA Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.13 BUDSJE1T 2013: FORELØPIG REGNSKAP 31.05.13 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.05.13

Detaljer

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2012 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2013 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 27/13 STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten for organisasjonsutviklingsprosessen ved Avdeling

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM S T Y R E S A K # 54/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Brev til sakkyndig

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 26. november 2015 Saksansvarlige: Lindheim, Rogstad, Vollelv

Detaljer

KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015

KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015 KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015 KHiB styrevedtak 29.10.2015 Styret er tilfreds med arbeidsgruppens utredning à KHiB-UiB fase 1. Styret slutter seg til anbefalingene som er gitt

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Budsjett 2011 - tildeling, justering og rapportering - avregning 2010 - regler for avregning 2011

Budsjett 2011 - tildeling, justering og rapportering - avregning 2010 - regler for avregning 2011 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: Dato: 8. mars 2011 Saksnr.: 201100004-16 Saksbehandler: KJHO Emnekode: SARK-20 Til kommunale barnehager Kopi: Områdeleder Økonomirådgiver

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark Vedtatt av styret i S-sak 88/08, justert i S-sak 66/10 Vedlegg 1 Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark 1. Mål for fordelingsmodellen Fordelingsmodellen skal: I størst mulig grad tilpasses det

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008.

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.04.2009 A-møte: 14.05.2009 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 18/09 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 3(revidert ramme) - 2008 Regnskap

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 16. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF sak /2012 Journalnr.: 2012/ Saksbehandler: Stefan André Johnsen, Simen Nørstebø REVIDERT BUDSJETT 2012 - FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 15.03.2010 Arkiv: 10/723 SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 26.03.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen A-sak 08/10: BUDSJETTREVISJON

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Til fakultetsstyret ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Dato: 24. august 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 24/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang SAMFUNNSFAG

Detaljer

Økonomireglement for Mandal kommune

Økonomireglement for Mandal kommune Vedtatt av Mandal bystyre : 13.12.2012, justert av Bystyret 22.05.2014 sak 83/14 Innhold 1. Generelt om økonomireglementet... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Inndeling... 2 1.4 Oppdateringer...

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 Forslag til vedtak: 1. Styret tar orienteringen om forslag til statsbudsjett 2015

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Dato: 11.02.09 Seksjonssjef for studier og etterutdanning Saksnr 2009/58

Dato: 11.02.09 Seksjonssjef for studier og etterutdanning Saksnr 2009/58 S TYRES AK Styremøte 01 19. februar 2009 Styresak nr.: 12/09 MÅLTALL FOR STUDENTER OG FOR KANDIDATER KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22

Detaljer

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010 2 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 05/10 Oslo, 11.-13. mars 2010 Saksbehandler: Jahn-Oluf Skonnord Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 09.11.2009 Statsbudsjettet 2010

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sakt

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole STYRESAK Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13 Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130 Oslo

Detaljer

VPL2014 fellesnivået 1

VPL2014 fellesnivået 1 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4 1.1. AKTIVITET I 2013... 4 1.2. STUDENTTALL... 4 1.3. PLANER FOR 2014... 5 2. KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID OG FORSKNING... 9 2.1.

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015 KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015 KHiB styre 29.10.2015 Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Kvalitetskriterier

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO KVALITETSHÅNDBOK Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 10 Økonomi Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO Hovedreglene er fastsatt av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo i medhold av pkt. 2.2. i Hovedinstruks

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN S T Y R E S A K # 17/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i grafisk design lyses ut. 2.

Detaljer

BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB

BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 38/2009 Sak nr.: 2009/7380 Møtedato: 16.12. 2009 BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB 1. Oppgaver

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12. STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: BUDSJETT 2014: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2014

S T Y R E S A K # 51/12. STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: BUDSJETT 2014: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2014 S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: BUDSJETT 2014: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2014 Forslag til vedtak: 1. Styret tar orienteringen om forslag til statsbudsjett 2014

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hovedprinsippene som er fulgt ved fordelingen av lønns- og driftsbudsjettet mellom skolene

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. RESULTATKRAV OG FØRINGER TIL NORSK KULTURMINNEFOND FORDELT PÅ RESULTAT- OG VIRKEMIDDELOMRÅDER... 4 3. BUDSJETT

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT

RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2014 2015) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2015 sende inn dokumentet Årsrapport (2014-2015) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli

Detaljer

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Dato: 04.06.2014 1 1 Innledning Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er virksomhet som ikke

Detaljer

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI S T Y R E S A K # 16/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST.

Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST. INTERNT NOTAT Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST. Risikovurderinger Kunnskapsdepartementet (KD) har pålagt alle underliggende enheter å gjennomføre risikovurderinger for å kartlegge

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler Vår dato Vår referanse Fagavdelingen 09.02.15 201500120-2 Din dato Din referanse 08.01.15 15/162 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no. Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Detaljer

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Medlemmene av ekspertgruppen Torbjørn Hægeland (leder), forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Separat vedlegg til sak: STY 64/14 Orientering om statsbudsjettet

Separat vedlegg til sak: STY 64/14 Orientering om statsbudsjettet Separat vedlegg til sak: STY 64/14 Orientering om statsbudsjettet Ekstraordinært styremøte nr. 4a/2014, 27.10.14 Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING

S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at to 100 % stillinger som KU-leder ved

Detaljer

STYREMØTET DEN 28.11.12

STYREMØTET DEN 28.11.12 S T Y R E S A K # 14/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.11.12 ANALYSE AV OPPTAKET FOR STUDIEÅRET 2012/13 Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten om opptaket for studieåret 2012/13 til orientering.

Detaljer

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09.

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 1. Bestilling Vi ønsker derfor at du lager et kortfattet notat ( 2-3 sider, + evt. vedlegg ) om hva som er gjort så langt faglig og med hensyn

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev.

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. Til Styreleder Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. 1. Innledning Interkommunale virksomheter skal som tidligere år følge felles opplegg

Detaljer

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden?

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Torbjørn Hægeland Innledning for Produktivitetskommisjonen 24. april 2014 Styringsvirkemidlene

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1239-7 Saksnr Sakstype Møtedato 15/01 Vedtakssak 23.02. Anvendelse av mindreforbruk i domstolene og DA 2014

Detaljer

Spor 1-A: BOA klassifisering (Agresso)

Spor 1-A: BOA klassifisering (Agresso) Spor 1-A: BOA klassifisering (Agresso) Innhold: Del I Klassifisering av ulike inntekter BOA: Om endringer i reglement for BOA vil/har lettet klassifisering. Presentasjon av hjelpeark for klassifisering

Detaljer