S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM"

Transkript

1 S T Y R E S A K # 54/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Brev til sakkyndig komité om status, suksesser og utfordringer i kvalitetsarbeidet Tidligere dokumenter: Styresak 08/14 Årsrapport om kvalitetsutvikling i styremøte Styresak 44/13 Revisjon av kvalitetsutviklingsprogrammet ved KHiB i styremøte Bergen, den

2 Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen Academy of Art and Design NOKUT v/ seniorrådgiver Anne Karine Sørskår Deres ref.: 13/61-3 Vår ref.: 2014/014/GT/kbj Dato: Bergen, Kvalitetsutvikling ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen - status, suksesser og utfordringer Kunst- og designhøgskolens kvalitetsutviklingsprogram (KUP) ble introdusert i 2005, og har siden bidratt til kunnskaps- og kvalitetsutvikling. Etter at KUP ble godkjent første gang av NOKUT i 2008, er målsetninger og prosedyrer oppdatert gjennom en revisjonsprosess som startet i med innledende innspill fra studenter og ansatte i 2012, og ble sluttført gjennom styregodkjenning høsten Mens I<UP i 2005 reflekterte en kunsthøgskole i ny drakt etter kva[itetsreformen med bachelor- og masterprogram og en tydelig tverrfaglig profi[ - speiler I<UP fra 2013 en kunst- og designhøgskole hvor utdanning på bache[or-, master og doktorgradsnivå er basert på kunstnerisk utviklingsarbeid (KU). I<UP videreføres som et dialogisk system hvor kva[itativ og kvantitativ informasjon er grunnlag for kontinuerlig vurdering i retevante fora på avdelings- og institusjons nivå. Omfanget av undervisnings- eller kursevalueringer fastsettes nå av avdelingene fra år til år, slik at utvalgte kurs blir evaluert i tråd med beslutninger fattet i avdelingenes ledergrupper. De to halvårlige semesterevalueringene er erstattet av en årlig studentundersøkelse, og en årlig undersøkelse blant faglig ansatte er introdusert. Revisjonen av I<UP ble vedtatt midt i studieåret Nødvendige omlegginger skjer gradvis med sikte på at alle endringer og oppdateringer skal være på plass i løpet av studieåret De vedlagte årsrapportene til KHiBs styre er basert på forrige utgave av KUP. Satsing på KU-basert undervisning, veiledning og Læring Fra kvalitetsarbeidet de siste årene vil vi holde frem tre områder hvor dedikert innsats fra mange har ført til faglig og institusjonell videreutvikling i et kunnskapsmiljø hvor utdanningene også er forankret i samtidig kunst- og designpraksis. De tre områdene griper inn i hverandre, og har som felles bakteppe at KU er konsolidert som arbeids- og kunnskapsform ved KHiB. Kunst- og deslgnhøgskolen I Bergen, Bergen Academy of Art and Design A: strømgaten 1, 5015 Bergen, Norway T: +t F: E: W:

3 Kunst- og designhøgskolen i Bergen k Bergen Academy of Art and Desgn Nye studieplaner og nytt bachelorprogram i kunst: l<hibs bachelor- og masterprogram i kunst og design ble i 2011 vurdert og oppdatert i tråd med sin egenart og med Nasjonalt kvalifikasjons rammeverk for høyere utdanning. Arbeidet omfattet også utforming av et nytt bachelorprogram i kunst, som representerer en sammenslåing og videreføring av bachelorprogrammene ved tidligere Avdeling kunstakademiet og Avdeling for spesialisert kunst. Studieplanene, som gjelder fra 2012, inneholder læringsmål som angir hvilke kvalifikasjoner kandidatene har etter endt utdanning, samtidig som de tydeliggjør hvordan læring og progresjon skjer i dagens kunst- og designutdanninger ved KHiB. Læringsmålene medvirker til sammenheng og helhet i studieprogrammene, og tydeligere sammenfall mellom undervisning, læring og vurdering. Prosessen førte også til fornyet og vedvarende interesse for kunnkaps teoretiske grunnlagsspørsmål som berører både utdanning og KU, for eksempel om forholdet mellom erfaringskunnskap og teoretisk kunnskap. Forutsigbar vurdering og transparente vurderingskriterier: I KHiB5 bachelor- og masterprogram skjer formell vurdering i form av semestervurdering ved slutten av hvert semester og eksamen ved avslutning av studiet. Underveis i arbeidet med å revidere studieplanene, ble det påpekt fra både studenter og faglig ansatte at KHiBs vurderings system hadde flere svakheter, blant annet uklare vurderingskriterier. For hvert studieprogram ble det derfor utformet separate vedlegg til studieplanene, med informasjon om vurderingsgrunnlag og vurderingskriterier, sammenholdt med læringsmålene som er fastsatt for det enkelte semester og programmet som helhet. Ved KH1B brukes karakterene bestått og ikke bestått. For hvert kriterium er det beskrevet hva som kreves for å oppnå karakteren bestått på henholdsvis bachelor- og masternivå. Tilsvarende er det beskrevet hva som kjennetegner prestasjoner som vurderes som ikke bestått. Kunst- og deslgnhøgskoten I Bergen, Bergen Academy ofart and Design A: Strømgaten 1, 5015 Bergen, Norway T: F: E: W:

4 Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen Academy of Art and Design Utvikling og synliggjøring av modeller for KU-basert utdanning: Utdanning og undervisning ved KH1B skjer i samsvar med nyere KU og forskning. Studentene blir introdusert for KU fra studiestart på BA-nivå, og blir utover i studieløpet selv involvert i KU- og forskningsprosjekter. Koblinger mellom utdanning og l<u har blitt styrket og synliggjort og bekreftet gjennom akkrediteringen av KHiB som vitenskapelig høgskole og institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet. Retorisk innsats og målrettet profilering av gode eksempler på samspill mellom KU og utdanning, har medført at den interne, kritiske samtalen om kunnskapsutvikling er skjerpet og utvidet. Flere større KU-prosjekter inkluderer utvikling av metoder for KU-basert undervisning, og faglig ansatte kan søke interne midler til pilotprosjekter for l<u-basert læring. KHiB har de siste årene utvidet masterprogrammene med nye studieplasser, og involvert masterstudentene i l<u-miljøet. Det masterstudentene selv fremhever som mest lærerikt og faglig utviklende er muligheten for å bidra aktivt i KU-prosjekter som er relevante for deres egne masterprosjekter. Et fjerde, tilstøtende område veiledning - har vært gjenstand for diskusjon og meningsbrytning i 2014, blant annet gjennom to felles seminarer for faglig ansatte. Studenter har påpekt at det finnes ulike veiledningspraksiser innenfor samme studieprogram, og ønsket en klargjøring av hva de kan forvente av tilbakemeldinger fra sin hovedveileder og andre veiledere. Drøftingene fortsetter og bidrar i seg selv til kvalitetsutvikling fordi de eksponerer at veiledning og læring i høyere kunst- og designutdanning er komplekse prosesser. Omstilling og utfordringer Studentene ved KHiB gir uttrykk for at de er godt integrert, faglig og sosialt. Ved begge avdelinger har det likevel vist seg krevende å følge opp større kull på både master- og bachelornivå. Fagmiljøene følger utviklingen nøye, og har klart å øke ressursene der det har vært nødvendig. For en utdanningsinstitusjon som huser en rekke verksteder og spesialrom er det vesentlig at det fysiske læringsmiljøet er forsvarlig ivaretatt. Studentenes tilbakemeldinger viser at Kl-IiBs spredte lokalisering i gamle og uegnete bygninger har negative konsekvenser for læring og samarbeid. Plassmangel har blitt en utfordring i takt med at antall studenter har økt. Det er krevende å tilby likeverdige arbeidsforhold for KHiBs studenter. Kunst. og deslgnhøgskolen I Bergen, Bergen Academy of Art and Design A: Stramgaten i, 5015 Bergen, Norway T: S F: E: W:

5 tilleggslokaler. Parallelt med at nybygg og samlokalisering er under intens planlegging, har vi også plattformen itstearning. KHiB forbereder en kritisk gjennomgang av khib.no, og planlegger en lansering av nye nettsider til innflytting i nybygg i visning, og kommunikasjon mellom lærere og studenter primært på lærings annen faglig virksomhet ved KHiB. Fra høsten 2014 skjer påmelding til under En annen utfordring er samordning av informasjon om undervisning, utdanning og arbeidet med å utnytte eksisterende bygg mer hensiktsmessig og å finne egnete k I kvalitetsarbeidet har eva[ueringstretthet vært en utfordring som vi håper å Kunst- og i Bergen Academy deslgnhøgskoten aergen, ofart and Desgn A: Strømgaten 1,5015 Bergen, NorwayT: F: E: W: Rektor Høgskoldirektør Gerd Tinglum Cecilie Ohm redusere gjennom et forenklet evalueringssystem. Bergen AcademyofArtand Desgn Kunst- og designhøgskolen i Bergen

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2013-2014 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41 Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41 Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 Oversikt over

Detaljer

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 -

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 - INNHOLD: Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 1.1. Om KHiB... 4 1.2. Styrets rapportering... 5 1.2.1. Styrets sammensetning / styret som kollegialt organ /styrets arbeidsform. 5 1.2.2. Styrets arbeid med

Detaljer

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterstudiet i kunst er et tverrfaglig program som forbereder studentene for virksomhet

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste 1 MAL VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplanen (VPL) har de senere år vist hvordan avdelingen tar sikte på å oppfylle målsetningene i kunst- og designhøgskolens strategiske plan 1 innenfor avdelingens budsjettramme.

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Avdeling for design har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot,

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN 15.01.15. Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE

S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN 15.01.15. Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN 15.01.15 Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE Forslag til vedtak: Styret tar gjennomgangen av arbeidet med å rekruttere studenter til orientering.

Detaljer

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 Styresak 77/2008 - VEDLEGG 4 K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 I Kvalitetsrapport og plan gis en rapport om Kunsthøgskolens måloppnåelse og om gjennomførte og planlagte tiltak for

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag. September 2013

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag. September 2013 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag September 2013 Institusjon: Høgskolen i Nord -Trøndelag Dato for vedtak: 05.09.2013 Sakkyndige: assisterende rektor

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring

Evaluering av system for kvalitetssikring NOKUTs tilsynsrapporter Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved NTNU April 2014 og april 2013 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 Forord Dette er den siste Årsrapport for studiekvalitet fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Rapporten har endret noe form de siste årene, og

Detaljer

Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff. Kunsthøgskolen. Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen

Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff. Kunsthøgskolen. Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff Kunsthøgskolen Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015 Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Dato 08.12.2014 Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner

Detaljer

Kvalitetsutvikling. Årsrapport 2010-2011

Kvalitetsutvikling. Årsrapport 2010-2011 Kvalitetsutvikling Årsrapport 2010-2011 Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. ARBEIDET MED KVALITETSUTVIKLING 2010-2011... 3 3. RESULTATER AV KVALITETSARBEIDET 2010-2011... 5 3.1 INNTAKSKVALITET... 5 Utfyllende

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3:8 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania

KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania Mars 2015 Godkjent av styret for CK 16.03.2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 2.0 Rammer for kvalitetsarbeidet...4

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen Februar 2014 Institusjon: Universitetet i Bergen Dato for vedtak: 13.2.2014 Sakkyndige: professor Kari Fasting, Norges

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Oktober 2014 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH KS Utdanning Rammeverk for kvalitetssikring av utdanningen ved NHH Vedtatt av Styret ved NHH 24.april 2012 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. KS Utdanning... 4 3. Organisering - KS Utdanning...

Detaljer