SAKER TIL BEHANDLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKER TIL BEHANDLING"

Transkript

1 MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: STYREMØTE GODKJENT 18. juni 2013 kl Kunsthøgskolen i Oslo Ole Jacob Bull (OJB) Karen Disen (KD) Inger Lise Eid (ILE) Svenn Gjerde (SG) Hans Henriksen (HH) Geir Johnson (GJ) Torunn Klemp (TK) Ellen Klingenberg (EK) Cecilie Broch Knudsen (CBK) Halldís Ólafsdóttir Christian Tviberg (CT) Forfall: Ida Børresen (IB) Camilla Borud Strandhagen (CBS) Referent: Gyrid Garshol Adresse Fossveien Oslo Norge Telefon (+47) Faks (+47) Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130 Faktura: Kunsthøgskolen i Oslo fakturamottak Postboks 386, Alnabru 0614 Oslo Org.no Giro Saksbehandler Gyrid Garshol Direktør (+47) SAKER TIL BEHANDLING Faglig innslag: Prosjektleder IAAP - George Morgenstern S-sak 29/13: Godkjenning av innkalling og saksliste S-sak 30/13: Gjennomgang og godkjenning av referat fra 23. april 2013 S-sak 31/13: Orienteringer, bl.a.: - Etatsstyringsmøtet 5. juni - Forberedelse til søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole - Referat fra SU møte ettersendes - SAK-Samarbeidet Samarbeidsavtale med AHO - Brev fra Forskerforbundet om Kunsthøgskolens valgordning S-sak 32/13: Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA) oppnevning nye rådsmedlemmer S-sak 33/13: Endelig godkjenning Årsregnskap S-sak 34/13: Virksomhetsrapport, inkludert Internregnskap pr. 31. mai ettersendes S-sak 35/13: Ressurssituasjonen på Teaterhøgskolen S-sak 36/13: Årsrapport Læringsmiljøutvalget (LMU) S-sak 37/13: Revidert stillingsinstruks for rektor og direktør S-sak 38/13: Studieplan IAAP S-sak 39/13: Eventuelt 1/6

2 SAKER STYRESAK 29/13: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE : Innkalling og saksliste Styret godkjenner innkalling og saksliste. Styremedlem Hans Henriksen ba om at hans brev av blir behandlet under S-sak 39/13 eventuelt. STYRESAK 30/13: GJENNOMGANG OG GODKJENNING AV REFERAT FRA 23. APRIL 2013 : Referat fra styremøtet 23. april 2013 Styret godkjenner referatet fra 23. april STYRESAK 21/13: ORIENTERINGER Rektor og direktør orienterte om: - Forberedelse til søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole. Styret ønsker å bli involvert tidlig i prosessen, og orientert om hvilke eventuelle økonomiske og faglige konsekvenser en søknad vil innebære. - Referat fra SU møtet ble gjennomgått - SAK-Samarbeidet: Det er inngått en samarbeidsavtale med AHO knyttet til felles profilering og samarbeide på designfeltet. - Brev fra Forskerforbundet om Kunsthøgskolens valgordning. Styret ber om at administrasjonen i løpet av høsten legger frem en sak, der det oppsummeres hvordan utviklingen og situasjonen er med sammenlignbare høgskoler. Saken vil også belyse forskjellene mellom enhetlig og todelt ledelse. 2/6

3 S-SAK 32/13: RÅDET FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET (RSA) OPPNEVNING NYE RÅDSMEDLEMMER Vedlegg 1: Rapport til Kunsthøgskolens styre fra Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) Vedlegg 2: Strategi for samarbeid med arbeidslivet Styret tar rapporten til orientering, og slutter seg til nytt prinsipp for sammensetning av RSA Styret vil ha seg forelagt en sak med faktisk oppnevning av rådsmedlemmer, basert på de innspill som fremkom i møtet- diskusjon i styremøtet S-SAK 33/13: ENDELIG GODKJENNING ÅRSREGNSKAP 2012 Vedlegg 1: Brev til Kunsthøgskolen av fra Riksrevisjonen, Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2012 Vedlegg 2: Brev til Kunsthøgskolen av fra Riksrevisjonen, Riksrevisjonens beretning. Vedlegg 3: Brev til Kunsthøgskolen av fra Riksrevisjonen, Revisjon av Kunsthøgskolen i Oslo Vedlegg 4: Brev til Kunsthøgskolen av fra Riksrevisjonen, Kunsthøgskolen i Oslo- Revisjon av årsregnskapet 2012 Vedlegg 5: S-sak 5/13 Avlagt årsregnskap 2013 Styret vedtar Revidert årsregnskap for 2012 med ledelseskommentarer. S-SAK 34/13: INTERNREGNSKAP PR. 31. MAI 2013 Vedlegg 1 Detaljert regnskapsoversikt 3/6

4 Styret for Kunsthøgskolen i Oslo tar resultat pr. 31.mai 2013 til orientering. Styret godkjenner overføring av kr fra avdeling Design til seksjon for Teknisk produksjon S-SAK 35/13: TEATERHØGSKOLEN ORIENTERING OM RESSURSSITUASJONEN Vedlegg 1 Mastergradsstudium i teater med fordypning i skuespillerfag/regi/scenografi/ scenetekst, oversikt over styrets saksbehandling Vedlegg 2 Sammendrag av budsjett 2013 Vedlegg 3 Sammendrag av foreløpig ramme 2014 Vedlegg 4 Foreløpig bemanningsplan Styrets medlemmer har i tillegg fått direkte tilsendt brev fra Norsk Sceneinstruktør forening og Norsk Skuespillerforbund, og Forskerforbundet har videreformidlet brev fra Faggruppen for hovedfaget ved BA-skuespiller. 1. Styret ser det som viktig å kunne høste erfaringer fra gjennomføring et fullt studieløp på mastergradsstudiet, før opptak av nytt kull. Styret vurderer derfor på nåværende tidspunkt at nytt opptak til alle fordypninger tidligst bør være høst På bakgrunn av dette, samt beslutningen tatt i sak 18/13,trekkes utlyste stillingsutlysninger i scenografi umiddelbart. 3. Styret krever å få seg forelagt en langtidsplan (ressursanalyse både økonomisk og bemanningsmessig) som viser alle studieløpene ved Teaterhøgskolen når alle studieløp går etter plan. Ref. vedtak 9/13 og 18/13. STYRESAK 36/13ÅRSRAPPORT LÆRINGSMILJØUTVALG, STUDIEÅRET : Vedlegg 1 RAPPORT Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo /6

5 Styret tar årsrapporten fra læringsmiljøutvalget til orientering. STYRESAK 37/13: REVIDERT STILLINGSINSTRUKS FOR REKTOR OG DIREKTØR Saken blir utsatt til neste styremøte. STYRESAK 38/13: AKKREDITERING OG STUDIEPLANER IAAP Saksfremstilling Vedlegg 1 - Rapport fra IAAP Vedlegg 2 - Studieplan Foundation Studies in Contemporary Visual Art Vedlegg 3 - Studieplan Bachelor Studies in Contemporary Visual Art Vedlegg 4 - Vedleggsamling Vedlegg 5 - Brev fra Nokut, dato Vedlegg 6 - Styresak 057/08 Styret for Kunsthøgskolen i Oslo godkjenner at avtalen om å utstede vitnemål til studenter fra IAAP forlenges frem til vår Det vil si at avtalen kun vil gjelde for studenter som allerede er tatt opp til studier ved IAAP. Studenter som er tatt opp til studiestart senere enn høst 2012 følger lokal akkreditering. Avtalen forlenges under forutsetning av at IAAP følger opp anbefalingene fra Kunsthøgskolen i Oslo ved å: 1. Arbeide for at kravene i Likestillingsloven følges for Styret, Klagenemda og Læringsmiljøutvalget. 2. Opprette en ny klagenemda med: 1 eksternt medlem (med ekstern vara) med juridisk kompetanse. Dette medlemmet må være leder av klagenemda. 2 studentrepresentanter (med 2 vara) og 2 representanter fra IAAP (med 2 vara) 3. Opprette et nytt Læringsmiljøutvalget med like mange medlemmer fra studenter og ansatte. 4. Lage et eksamensreglement som regulerer forhold som eksamensrett, oppmelding, tilrettelegging, vurderingsformer, sensur og klageadgang. 5. Lage en forpliktende plan for hvordan de kan styrke stabiliteten i fagmiljøet. Styret for Kunsthøgskolen i Oslo ber IAAP rapportere vedrørende ovennevnte anbefalinger innen semesterstart ved IAAP, høst Styret for Kunsthøgskolen i Oslo gir rektor fullmakt til å godkjenne om IAAP har gitt en tilfredsstillende rapport vedrørende oppfølging av anbefalingene, og inngå en juridisk 5/6

6 bindende avtale, basert på de forhold som er beskrevet i saksfremlegget, som regulerer samarbeidsforholdet. Kunsthøgskolen i Oslo utsteder vitnemål for studentene fra IAAP våren 2014 og våren 2015 så fremt rektor har godkjent IAAPs rapport vedrørende ovennevnte anbefalinger. Akkrediteringen forutsetter fortsatt ekstern finansiering fra Utenriksdepartementet. STYRESAK 39/13: EVENTUELT A) Karen Disen fremmet forslag om at Kunsthøgskolen bør vurdere å finansiere stipendiatsøkere som har fått formell godkjenning av Stipendiatprogrammets styre, men som ikke har fått opptak i programmet. Det ble fremmet et konkret forslag om opptak av stipendiat på design. Styret ber om at administrasjonen vurderer hvorvidt dette bør gjøres for inneværende budsjettår, og hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for et evt. opptak Av egenfinansierte stipendiater. B) Styremedlem Hans Henriksen orienterte om brev sent til direktør 1.6., ref. sak 35/13, vedr. ressurssituasjonen knyttet til etableringen av nytt MA studium i teater. Henriksen påpekte at fremlegget i sak 35/13 ikke tar opp alle de problemstillinger som ble tatt opp i brevet. Det forventes at dette tas opp når gjennomgangen av ressurssituasjonen/bemanning skal opp slik beskrevet i vedtaket for sak 35/13. 6/6

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i Protokoll fra NILs Landsmøte i Larvik 25. april 2015 ved Maria Karoline Arvaniti og Maria E. Andreassen Møtet ble avholdt på Farris Bad, Larvik 47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 90551344 Styrets medlemmer Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Vi viser til møteplanen for 2015 og kallar med dette

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Til stede: Fredrik Øren Refsnes (leder), Magnus Hovengen,

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Inger Johanne Håland Knutson Svein Rune Olsen Bjørn Furuholt

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: REVISJON AV VALGREGLEMENTET Forslag til vedtak: Styret godkjenner Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Vedlegg: Vedlegg 1 Utkast

Detaljer

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 Tid: 20. september 2000 kl. 13.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 47/00 Sak STY 48/00 Sak STY

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer