S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN"

Transkript

1 S T Y R E S A K # 27/13 STYREMØTET DEN Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten for organisasjonsutviklingsprosessen ved Avdeling for design til orientering. Vedlegg: Statusrapport Tidligere dokumenter: Bergen, den

2 Rapport Omorganisering av Avdeling for design Innhold 1. Bakgrunn, prosess og mandat Organisatorisk struktur...3 Vedlegg: Mandat 1. Bakgrunn, prosess og mandat Omorganiseringsprosessen har til hensikt å sette fokus på avdeling for designs Kunstneriske utviklingsarbeid og å styrke dens strategiske målsetninger, jfr. «Strategiplan ; Kunst- og designhøgskolen i Bergen er ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning» 1. Videre er planene å opprette fysiske romløsninger, en lab hvor alle som arbeider med kunstnerisk utviklingsarbeid kan få lettere tilgang til hverandre og til å samarbeide tettere med idéer og KU-prosjekter. Det har vært drøftet ulike forslag til flytting av fagstab og studentene mellom de lokalene som avdelingen allerede besitter. Det er et ønske om å frigjøre plass og for å samlokalisere til et felles FOU/KU senter/verksted for stab, stipendiater og studenter. De vesentligste punktene som er besluttet av avdelingen og videreformidlet til oppnevnt arbeidsgruppen er følgende: Utdanning og læringsmiljø: Satsing på nye medier videreutvikles i samråd med kunstavdelingen. En intern arbeidsgruppe vurderer ulike modeller Knytte etter- og videreutdanning tettere til avdelingens øvrige virksomhet. Dreining fra undervisning til læring gjennom avdelingens Kunstneriske Utviklingsarbeid 1 Fra Virksomhetsplan 2013, Avd. for design , s3. Side 1 av 7

3 Kunstnerisk utviklingsarbeid (KU): identifisere felles satsingsområder og utvikle paraplyprosjekter satsingsområder/paraplyprosjekter som plattform for rekruttering til master- og stipendprogram metodeutvikling er i ferd med å få en sentral plass eksperimentering skal vektlegges Samfunnsrollen og formidling: formidling av KU og KU-resultater skal styrkes avdelingens omfattende samarbeid med eksterne partnere skal vurderes strategisk med sikte på å konsentrere innsatsen på færre og større prosjekter den utvidete designerrollen, som reflekteres i både utdanning og KU, skal også reflekteres i eksterne samarbeidsprosjekter Ressursforvaltning: avdelingen etterlyser infrastruktur som kan bidra til bedre arbeids- og informasjonsflyt Tilgang til og deling av informasjon er en hovedutfordring, både faglig og administrativt Sammenslåingen vil gi en bedre sammenheng mellom bachelorgraden, mastergraden og stipendiatnivået i design, og vil gi en helhet utdanningsløpet. Bedre mulighet til å utvikle større kunstneriske utviklingsprosjekter med utgangspunkt i mellomfaglige diskusjoner. Dette vil også kunne gi fagstab bedre tid til å drive sitt eget kunstneriske utviklingsarbeid, fordi undervisning og veiledningstilbudet effektiviseres. Prosess og mandat: Side 2 av 7

4 Styret har bedt om en utredning av omorganiseringsprosessen ved avdeling for design. Ledergruppen har som oppfølging av dette oppnevnt en arbeidsgruppe med følgende mandat: KHiB er en institusjon som driver med kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning i kunst og design. Det er prioritert å skape robuste og større fagmiljø for kunstnerisk utviklingsarbeid. På bakgrunn av dette skal arbeidsgruppen foreslå hvordan Avdeling for design skal organiseres og hvilke prosesser som må gjennomføres for å få en ny organisering av avdelingen på plass. En ny organisasjonsstruktur skal omfatte alle aktiviteter ved dagens avdeling (unntatt PPU) og gi en bedre sammenheng mellom bachelorstudiet, masterstudiet og stipendiatnivået i design. Se ellers mandatet i vedlegg 1 for sammensetning av arbeidsgruppen og flere detaljer. Forslagene som legges fram har blitt diskutert med ansatte ved avd. for designs ulike faggrupper: Møbel- og rom, VISKOM og Form- og Farge. Arbeidsgruppen har i tillegg til disse møtene åpnet for innspill fra ansatte underveis. 2. Organisatorisk anbefaler arbeidsgruppen følgende: Organisere avdelingen med én dekan som øverste leder bl.a. med ansvar for KU strategi, og en egen ledergruppe for avdelingen. Ledergruppen vil få delegert en del av ansvaret dagens dekaner har. Dette innebærer at det: o Opprettes to nye KU stillinger: én leder for hvert av de to kompetansefeltene. o Organisatorisk vurdering av avdelingskonsulentene plassering i tråd med en helhetlig gjennomgang av fellesnivåets samlede ressurser. Dette bør skje samtidig som administrasjonen går gjennom hvordan de best kan støtte den nye avdelingen. o Utrede hvordan verksmestrene skal organiseres mest hensiktsmessig. Side 3 av 7

5 Faglig organisering/struktur: Dekan KU gruppe 1 KU leder KU leder KU gruppe 2 Ledergruppe 1 Ledergruppe 2 MA Koordinator BA Koordinator Side 4 av 7

6 Dekan: Den nåværende strukturen ved avdeling for design, har for dekanene medført ansvar for studieprogram, kunstnerisk utviklingsarbeid, økonomi samt personalansvar for et stort antall ansatte. Personalansvaret alene har ført til en stor arbeidsmengde, som går på bekostning av avdelingens strategiske utvikling. Den foreslåtte strukturen for den nye avdelingen for design medfører følgende endringer: Dekanen skal utvikle KU strategi ved avdelingen. Dekanen har personalansvar for ledergruppen. Foreslått struktur gir personalansvar for de to KU-lederne (+formog farge) og de to koordinatorene i BA og MA design. Personalansvar for den øvrige fagstab delegeres til KU-lederne. Dekanen vil dermed ha økt kapasitet til å håndtere strategisk og faglig utvikling ved avdelingen. Dekanen vil være leder av avdelingens ledergruppe. Denne vil bestå av KU-ledere, og BA- og MA koordinatorene. KU- lederne: Stillingene som KU-ledere er en ny funksjon ved et organisatorisk nytt nivå ved avdeling for design ved KHiB. De to KU-lederne koordinerer i denne modellen hvert sitt kompetansefelt (inkludert form- og farge). KU- lederne vil overta en del av arbeidsmengden fra dekan dette gjelder personalansvar, delegert budsjettansvar. Praktiske følger: KU ledere må være i 100 % stillinger, varighet i 3 år. KU leder må ha tydelige lederegenskaper eller vise lederpotensial, ha designfaglig bakgrunn. KU leder kommer fra fagstab. Dette medfører at vedkommende vil ha mindre tid tilgjengelig tid for undervisning. KU lederne skal bidra til å utvikle større prosjekter som skal bidra til KU-basert undervisning. KU leder skal sammen med fagstab og BA/ MA koordinatorene utvikle undervisningstilbud for avdelingen. KU leder har personalansvar for fagstab i sin KU gruppe. Delegert ansvar for budsjett. Side 5 av 7

7 KU gruppen: KU gruppe 1 består av fagstab fra møbel- og interiørdesign og KU gruppe 2 fra Visuell Kommunikasjon. Tegning, Form og farge inngår i gruppene. Gruppene diskuterer og utvikler KU prosjekter og undervisningstilbudet for avdelingen. Avdelingen ønsker å samle fagstab i ett bygg for å kunne skape et åpent og diskuterende miljø. BA Koordinatorene: Vil være viktige tilrettelegger både innenfor og mellom de to KU gruppene. Har særskilt ansvar for gjennomføring av semesterevaluering, BA eksamen og BA eksamens utstilling. MA Koordinator: MA koordinatoren vil også ha ansvar for undervisningstilbudet på MA graduate symposium i samarbeid med avd. kunst. MA koordinator skal også tilrettelegge MA eksamen og MA utstilling. Koordinatorene vil rapportere til dekan og være en fast del av ledergruppen. Verksmestrene: Organiseres som del av KU- gruppen. Avdelingskonsulentene: Vi avventer fellesnivåets omorganisering for å se hvordan avdelingskonsulentene kan tilpasses den nye strukturen Avdelingskonsulentene er derfor ikke tegnet inn i organisasjonskartet. Ledergruppe i den nye avdelingen for design: Basert på den nye organisasjonsstrukturen, foreslår arbeidsgruppen en ledergruppe som settes sammen av dekan, de to KU-lederne, samt de to koordinatorene for MA og BA design. Ledergruppen i avdeling for design skal være et forum for å diskutere avdelingens prioriteringer, utvikling og utfordringer hvor strategi utarbeides og besluttes. Gruppen Side 6 av 7

8 skal samlet beslutte og ta hånd om designavdelingens strategiske arbeid. Dekanen er leder av avdelingens ledergruppe. Vedlegg 1 Mandat Side 7 av 7

9 k Kunst- og designhøgskoten i Bergen Bergen Academy of Art and Desïgn Johan Sandborg Dave Vikøren Ashley Booth Bente Irminger Cecilia Gelin Vidar Lidtun Per Aarvik mr 13/09 CO Bergen, Avdeling for design ved KHiB oppnevning av arbeidsgruppe ledergruppens møte. september ble det bestemt å oppnevne en arbeidsgruppe som skal utrede hvordan man på en god måte kan oppnå en optimal organisasjonsstruktur for Avdeling for design. Følgende personer utnevnes til å utgjøre arbeidsgruppen: ProrektorJohan Sandborg Professor Dave Vikøren Professor Ashley Booth Førsteamanuensis Bente Irminger Seniorrådgiver for faglig utvikling Cecilia Gelin PersonalsjefVidar Lidtun i studentrepresentant I Ashley Booths fravær oppnevnes Per Aarvik som varamedlem. Anne-Len Thoresen oppnevnes som sekretær for arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen gis følgende mandat: KH1B er en institusjon som driver med kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning i kunst og design. Det er prioritert å skape robuste og større fagmiljø for kunstnerisk ut viklingsarbeid. På bakgrunn av dette skal arbeidsgruppen foreslå hvordan Avdeling for design skal organiseres og hvilke prosesser som må gjennomføres for å få en ny organisering av avdelingen på plass. En ny organisasjonsstruktur skal omfatte alle aktiviteter ved dagens avdeling (unntatt PPU) og gi en bedre sammenheng mellom bachelorstudiet, masterstudiet og stipendiatnivået i design. Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Bergen Academy of Art and Design A: Strømgaten 1, 5015 Bergen, Norway T: F: E: W:

10 mars 2013 og i6. april Arbeidsgruppen skal rapportere til en ressursgruppe bestående av rektor, høgskoledirektør, dekanene, økonomisjef, studiesjef, leder for enhet for kvalitetsutvikling, Arbeidsgruppen bes om å avgi underveisrapportering til ressursgruppen i ledermøtet 7. samt en representant fra fagforeningene. arbeidsgruppen gis derfor frist til 15. mai 2013 med å legge frem sitt forslag. Det tas sikte på å styrebehandle omorganiseringen i styremøtet i juni 2013, og 1< A: Strømgaten 1,5015 Bergen, NorwayT: F: -t E: W: Kunst- og designhogskolen i Bergen, Bergen AcafJemy of Art and Design høgskoledirektør Cec ie hm rektor Paula Crabtree Mehils Vi ønsker lykke til med arbeidet! Bergen Academy of Art and Design Kunst- og designhøgskoten i Bergen

S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING

S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at to 100 % stillinger som KU-leder ved

Detaljer

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN Forslag til vedtak: Styret ber om at det utarbeides et forslag til innspill til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN S T Y R E S A K # 17/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i grafisk design lyses ut. 2.

Detaljer

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING 1< Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen AcademyofArt and Design STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: PROFESSOR 50 % I FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING ForsLag til vedtak:

Detaljer

STYREMØTET DEN 18.06.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET

STYREMØTET DEN 18.06.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET Forslag til vedtak: Styret ser positivt på det pågående utredningsarbeidet

Detaljer

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM S T Y R E S A K # 54/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Brev til sakkyndig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 6111C Virksomhetsplan fellesnivået 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 6111C Virksomhetsplan fellesnivået 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 2 1.1. AKTIVITET I 2012... 2 1.2. STUDENTTALL... 3 ANTALL STUDENTER HØSTEN 2012... 3 ANTALL STUDENTER HØSTEN 2011... 3 1.3. PLANER

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41 Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41 Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 Oversikt over

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo. Rapport fra Arbeidsgruppe Organisering av Avdeling Fellesadministrasjonen. 28. mai 2013

Kunsthøgskolen i Oslo. Rapport fra Arbeidsgruppe Organisering av Avdeling Fellesadministrasjonen. 28. mai 2013 Kunsthøgskolen i Oslo Rapport fra Arbeidsgruppe Organisering av Avdeling Fellesadministrasjonen 28. mai 2013 Bakgrunn Styret har i møte 18. desember 2012, i sak 60/12 utsatt sak om organisering av Drift

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste 1 MAL VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplanen (VPL) har de senere år vist hvordan avdelingen tar sikte på å oppfylle målsetningene i kunst- og designhøgskolens strategiske plan 1 innenfor avdelingens budsjettramme.

Detaljer

S T Y R E S A K # 44/13 STYREMØTET DEN 31.10.13. Vedrørende: REVISJON AV KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET VED KHIB

S T Y R E S A K # 44/13 STYREMØTET DEN 31.10.13. Vedrørende: REVISJON AV KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET VED KHIB S T Y R E S A K # 44/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: REVISJON AV KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET VED KHIB Forslag til vedtak: Styret godkjenner den reviderte prosedyrebeskrivelsen for kvalitetsutviklingsprogrammet

Detaljer

STYREMØTET DEN 17.09.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET

STYREMØTET DEN 17.09.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET Forslag til vedtak: Styret ser positivt på det pågående utredningsarbeidet

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Kunst- og designhøgskolen i Bergen Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram, og akkreditering som vitenskapelig høyskole Februar 2014 Institusjon: Kunst-

Detaljer

Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design

Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design www.khib.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4 1.1. Aktivitet i 2012... 4 1.2 Studenttall... 8 1.2.1. Studenttall for vår og

Detaljer

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 -

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 - INNHOLD: Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 1.1. Om KHiB... 4 1.2. Styrets rapportering... 5 1.2.1. Styrets sammensetning / styret som kollegialt organ /styrets arbeidsform. 5 1.2.2. Styrets arbeid med

Detaljer

Søknad om. Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet. Akkreditering som vitenskapelig høyskole. Oppdatert 11.12.

Søknad om. Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet. Akkreditering som vitenskapelig høyskole. Oppdatert 11.12. Søknad om Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet Akkreditering som vitenskapelig høyskole Oppdatert 11.12. 2014 Gardar Eide Einarsson: «This Is It» (2012). Foto: Kjetil Helland/Kunsthøgskolen

Detaljer

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Side 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Begrunnelse for å fusjonere... 6 Strategiske utfordringer... 6 Faglige utfordringer... 7 Administrative

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Kjeller og Oslo 15. mars 2015 2 Arbeidsgruppen for vurdering av arbeidsmiljørisikoer

Detaljer

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

INNSTILLING FRA ADMINISTRASJONSGRUPPEN ORGANISERING AV ADMINISTRASJONEN VED HØGSKOLEN I BERGEN

INNSTILLING FRA ADMINISTRASJONSGRUPPEN ORGANISERING AV ADMINISTRASJONEN VED HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolen i Bergen 17.4.2007 INNSTILLING FRA ADMINISTRASJONSGRUPPEN ORGANISERING AV ADMINISTRASJONEN VED HØGSKOLEN I BERGEN 1. Bakgrunn Høgskoledirektøren nedsatte i desember 2006 en arbeidsgruppe som

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010.

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Opplæringskomiteen vedtar: Vedtekter for fagskolen i Sør-Trøndelag gjennomgås og revideres i tråd med skoleeiers

Detaljer

1. Satsningsforslag for 2014... 2. 2. Nybygget og dagens leiekontrakter... 2. 3. KHiBs rammebetingelser... 3. 4. Fremtidige satsningsforslag...

1. Satsningsforslag for 2014... 2. 2. Nybygget og dagens leiekontrakter... 2. 3. KHiBs rammebetingelser... 3. 4. Fremtidige satsningsforslag... Budsjettforslag 2014 Cecilia Jonsson: The original arrangement was for a solo violin and a string orchestra. Fra masterutstillingen i Kunst, mai 2012. Foto: Bjarte Bjørkum INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2013-2014 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål og prinsipper... 4 2 Kvalitetssystemets oppbygning... 5 2.1 Del 1 Systembeskrivelse/rammer for

Detaljer